Sunteți pe pagina 1din 40

……………..

MESAJ …

Ministerul
13 septembrie
Administraţiei Ziua Pompierilor din România
şi Internelor
L a 13 septembrie se
împlinesc 162 de ani de la lupta dusă de
Compania de pompieri bucureşteni în
Dealul Spirii, împotriva armatei
otomane venite să înăbuşe Revoluţia
română paşoptistă. Continuând tradiţia
înaintaşilor, pompierii români au
dovedit acelaşi curaj şi devotament în
confruntarea cu incendii ori alte
catastrofe, punându-şi viaţa în pericol
pentru a o salva pe cea a a semenilor. MESAJUL MINISTRULUI
Astăzi, la tradiţionala
misiune de stingere a incendiilor s-au MINISTERUL ADMINISTAŢIEI ŞI INTERNELOR
adăugat intervenţiile de salvare a cu prilejul zilei pompierilor din România
persoanelor şi limitare a pagubelor
produse de inundaţii, alunecări de teren,
mişcări seismice, epidemii, epizootii, „Profesionalismul şi dăruirea pompierilor au fost confirmate de fiecare dată, la evenimentele la
înzăpeziri, secetă, descarcerare şi care au fost solicitaţi să intervină: oamenii şi bunurile salvate din calea apelor dezlănţuite din
asistenţă a persoanelor aflate în situaţii vara aceasta, sutele şi miile de persoane asistate de echipajele SMURD sau salvate din flăcările
critice, intervenţii la accidente incendiilor. Pompierii români au participat la limitarea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor şi în
tehnologice, radiologice, nucleare, Republica Moldova, urmează a fi recompensaţi de către autorităţile acestui stat cu Distincţia
biologice sau alte calamităţi naturale sau supremă „Crucea pentru Merit” a Ministerului Afacerilor Interne.
antropice. Şi echipa de salvatori care a intervenit la incendiul de la Maternitatea Giuleşti din Capitală
Devotamentul şi pentru a salva din flăcări nou-născuţii a fost recompensată pentru dăruirea şi abnegaţia dovedite
profesionalismul pompierilor s-au pe timpul intervenţiei, cu avansarea în grad la excepţional.
confirmat la evenimentele la care au Uneori însă curajul şi devotamentul pompierilor este dus până la jertfa de sine, ca în primăvara
intervenit: pentru salvarea oamenilor şi acestui an, când un tânăr subofiţer a căzut la datorie în intervenţia la stingerea incendiului la un
bunurilor acestora din calea apelor complex comercial din Capitală. Acesta a fost decorat cu ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad
dezlănţuite, la prim-ajutorul de urgenţă de Cavaler „în semn de înaltă apreciere pentru devotamentul, curajul şi sacrificiul suprem” de
acordat persoanelor asistate de care a dat dovadă, decoraţie acordată şi camarazilor săi de intervenţie.”
echipajele SMURD sau salvate din
flăcările incendiilor. Pentru reuşita Vasile BLAGA
misiunilor lor, pompierii români care au
participat la limitarea şi înlăturarea
efectelor inundaţiilor în Republica Curajul şi devotamentul pompierilor Sărbătorirea Zilei Pompierilor din
Moldova urmează a fi recompensaţi de este dus uneori până la jertfa de sine, aşa cum s- România este un prilej de a reaminti aprecierea pe
către autorităţile acestui stat cu a petrecut în primăvara acestui an în Capitală care cetăţenii o manifestă faţă de pompieri, pentru
Distincţia supremă „Crucea pentru când un subofiţer a căzut la datorie în intervenţia
profesionalismul şi devotamentul misiunilor
Merit” a Ministerului Afacerilor la stingerea incendiului la un complex
comercial. Pentru fapta sa acesta a fost avansat acestora. Pentru toate acestea, vă adresez felicitări
Interne; iar echipa de salvatori care a post-mortem la gradul de sublocotenent şi pentru activitatea desfăşurată şi urări de succes în
intervenit la incendiul de la Maternitatea decorat cu ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad viitoarele misiuni de salvare a vieţii şi bunurilor
Giuleşti din Capitală, salvând din flăcări de Cavaler „în semn de înaltă apreciere pentru concetăţenilor!
nou-născuţii, a fost recompensată cu devotamentul, curajul şi sacrificiul suprem” de SECRETAR DE STAT PENTRU RELAŢIA
avansarea în grad la excepţional. care a dat dovadă, decoraţie acordată şi CU INSTITUŢIILE PREFECTULUI
camarazilor lui de intervenţie. în MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI
INTERNELOR,
MIHAI CAPRĂ

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 1..


MESAJ……………………………………..

ORDIN DE ZI NR. 178 DIN 10 SEPTEMBRIE 2010


AL INSPECTORULUI GENERAL

A niversăm la 13 septembrie
Ziua Pompierilor din România,
rememorând o pagina de istorie
naţională scrisă prin lupta purtată acum
162 de ani în Dealul Spirii, de
Compania de Pompieri din Bucureşti
condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu,
împotriva trupelor otomane venite să
înfrângă mişcarea revoluţionară de la
1848.
Curajul şi spiritul de sacrificiu al
pompierilor au continuat peste timp, ele
fiind reînsufleţite în principalele
momente ale istoriei naţionale – la 1877
în bateriile de artilerie de la Giurgiu şi
Calafat – care au dat semnalul începerii
Războiului de Independenţă, ca şi pe
fronturile celor două conflagraţii
mondiale, luptând cu arma în mână sau
intervenind pentru stingerea incendiilor
provocate de confruntările armatei.
Instituţia pompierilor români a
cunoscut o continuă dezvoltare de la
primele intervenţii pentru stingerea
incendiilor la actuala gestionare
complexă a situaţiilor de urgenţă.
Integraţi în inspectorate pentru situaţii
de urgenţă şi dezvoltând un complex
mecanism de reacţie la urgenţe civile,
pompierii români desfăşoară o
laborioasă activitate, răspunzând
solicitărilor cetăţenilor şi nevoilor
comunităţii. Intervenţiilor la stingerea
ocazia tuturor acestor evenimente la care
incendiilor li s-au adăugat cele la primăvara acestui an, când un tânăr subofiţer a
au fost solicitaţi să intervină.
inundaţii, alunecări de teren, mişcări căzut la datorie pe timpul intervenţiei la stingerea
Vieţile salvate din calea apelor
seismice, epidemii, epizootii, înzăpeziri, incendiului la un complex comercial din
dezlănţuite din vara acestui an au presupus
secetă, descarcerare şi asistenţă a Bucureşti, acesta fiind decorat cu ordinul
un efort deosebit, concretizat prin
persoanelor aflate în situaţii critice,
evacuarea din calea puhoaielor a peste „Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler” «în
intervenţia la accidente tehnologice, semn de înaltă apreciere pentru devotamentul,
13.000 de oameni şi a numeroase bunuri.
radiologice, nucleare, biologice sau alte
Mai mult decât atât, un detaşament curajul şi sacrificiul suprem» de care a dat
calamităţi naturale sau antropice. dovadă, decoraţie primită si de camarazii săi de
de pompieri romani a participat la limitarea
Rezultatele muncii lor sunt confirmate intervenţie.
şi înlăturarea efectelor inundaţiilor şi în
şi de statisticile internaţionale de profil,
Republica Moldova, aceştia fiind decoraţi Toate aceste elemente transformă nobila
care situează România pe un loc de
de către Ministrul Afacerilor Interne misiune de pompier din profesie în vocaţie,
frunte între ţările lumii cu cea mai
redusă rată a incendiilor la mia de
moldovean cu distincţia Crucea pentru pentru efortul şi implicarea deosebită, zi de zi,
locuitori. Tot statistica arată că în prima
Merit. disciplina, pasiunea şi devotamentul demonstrate,
jumătate a acestui an în ţara noastră au
Recent, echipa care a salvat din pompierii români – militari şi civili deopotrivă –
avut loc, în medie, 483 de intervenţii pe
flăcări nou născuţii de la maternitatea meritând respectul şi preţuirea concetăţenilor.
Giuleşti din capitală a fost recompensată
zi, ceea ce presupune un uriaş efort de Aniversarea Zilei Pompierilor din
pentru dăruirea şi abnegaţia dovedite pe
organizare, coordonare şi asigurare a România, la împlinirea a 162 de ani de la lupta
timpul intervenţiei.
reacţiei în situaţii de urgenţă. din Dealul Spirii, este un moment emoţionant, la
Din păcate, uneori preţul plătit pentru
Devotamentul şi abnegaţia care adresez tuturor pompierilor Români calde
curajul şi devotamentul pompierilor este
pompierilor au fost confirmate cu felicitări şi urări de sănătate, putere de muncă şi
dus până la jertfa de sine, aşa cum s-a
întâmplat în succes în împlinirea nobilei şi generoasei noastre
meniri.

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU La mulţi ani!

SITUAŢII DE URGENŢĂ General-locotenent Vladimir SECARĂ.

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 2..


………………. MESAJ …

Mesajul prefectului judeţului Buzău


cu ocazia sărbătoririi
Zilei Pompierilor din România
Î mi face o deosebită plăcere să felicit colectivul de militari şi angajaţi
civili ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ NERON LUPASCU“ al
judetului Buzău cu prilejul „ Zilei Pompierilor din România“.
Fiecare misiune a pompierilor a fost, este şi va fi unică în cariera lor,
misiune pe timpul căreia curajul i-a făcut cunoscuţi şi în urma căreia vor fi
recunoscuţi şi apreciaţi într-un mod aparte, care îi va face să se simtă mai siguri,
mai liberi, mai împliniţi .Bătălia din Dealul Spirii de la Bucureşti - act eroic al
pompierilor militari în apărarea revoluţiei de la 1848 confirmă încă o dată,
calităţile morale şi de luptă ale ostaşilor tinerei armate române moderne.
Pompierii au dovedit pe timpul luptei din Dealul Spirii vitejie, curaj şi
dibăcie în rezolvarea situaţiilor de luptă, capacitate de rezistenţă şi spirit de
sacrificiu în inegala confruntare cu trupele otomane covârşitoare.
Un lucru este cert. Nu numai trecutul vă onorează, ci şi prezentul,
devotamentul şi abnegaţia dovedite în situaţiile de urgenţă din ultimul an. Aveţi
sarcini complexe, răspunderi mari, aveţi misiuni de a căror îndeplinire depind
multe vieţi sau bunuri ale oamenilor şi comunităţilor.
Transmit tuturor pompierilor buzoieni felicitări pentru întreaga lor
activitate pusă în slujba cetăţenilor şi comunităţilor din judeţul nostru. Le doresc
să se bucure, şi în viitor, de un respect din ce în ce mai mare din partea
concetăţenilor, căci prin curajul şi profesionalismul lor contribuie la bunul mers
al vieţii sociale din fiecare comunitate buzoiană.

PREFECTUL JUDEŢULUI BUZĂU „Un lucru este cert. Nu numai


Preşedintele Comitetului Judeţean trecutul vă onorează, ci şi prezentul,
pentru Situaţii de Urgenţă
devotamentul şi abnegaţia dovedite în
Inginer
situaţiile de urgenţă din ultimul an”
Paul BEGANU

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 3..


MESAJ ………………………………..…………

domnilor ofiţeri, maiştrilor militari, subofiţerilor


şi militarilor din cadrul Inspectoratului judeţean
pentru situaţii de urgenţă „NERON LUPAŞCU”,
precum şi membrilor serviciilor de urgenţă
voluntare din localităţile judeţului, calde felicitări
Mesajul împreună cu urarea ca şi pe viitor să onoraţi prin
noi fapte de curaj şi demnitate misiunea nobilă de

Preşedintelui o deosebită importanţă de prevenire şi stingere a


incendiilor şi de gestionare a situaţiilor de urgenţă

Consiliului Economist Victor Mocanu


Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău
Judeţean
Buzău cu
REGULI DE COMPORTARE SI
ocazia ACTIUNE IN CAZ DE INCENDIU:

Aniversarea la 13 septembrie „Zilei - apelaţi numărul de urgenţă 112, furnizaţi date


despre identitatea dumneavoastră, număr de
telefon, adresa, eventuale puncte de reper şi
pompierilor din
a Zilei Pompierilor din România este
un prilej de rememorare a unui episod indicii despre natura incendiului;
din istoria noastră naţională: lupta - aşteptaţi confirmarea apelului şi gândiţi-vă că
eroică purtată acum 162 de ani, în
Dealul Spirii, de Compania de Pompieri România” glumele vă vor afecta considerabil bugetul
familiei;
condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu - dacă pentru salvarea unor persoane trebuie să

162 de ani în
împotriva trupelor intervenţioniste treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe cap o
otomane. pătură umedă;
La "clasicele" misiuni ale - deschideţi cu prudenta uşile, deoarece afluxul
pompierilor – de intervenţie la stingerea
incendiilor, s-au adăugat în ultimul sprijinul rapid de aer, provoacă creşterea rapidă a
flăcărilor;
deceniu şi altele precum intervenţia în
semenilor şi în
- prin încăperile cu fum dens deplasaţi-vă târaş
cazul inundaţiilor, cutremurelor, sau aplecaţi;
participarea la acordarea primului-ajutor - strigaţi victimele (copiii de regula se ascund sub
medical, prin staţiile de urgenţă,
reanimare şi descarcerare etc. Serviciile slujba patriei paturi, in dulapuri etc.) găsiţi-i şi salvaţi-i;
- daca vi se aprinde îmbrăcămintea nu fugiti,
profesioniste pentru situaţii de urgenţă culcaţi-vă pe pământ şi rostogoliţi-vă;
de astăzi intervin şi la salvarea - asupra persoanelor cărora li s-a aprins
persoanelor şi limitarea pagubelor îmbrăcămintea, puneţi o pătura sau orice altceva
produse de inundaţii sau alte calamităţi, “ OMUL – care-i pot acoperi etanş;
accidente tehnologice sau de altă natură, pompier, militar sau civil, - în cazul stingerii incendiului folosiţi stingătoare,
acoperind, practic, întreaga gamă a apa, nisip, pământ etc.;
misiunilor umanitare. este gata în orice moment - daca arde o suprafaţa verticala, apa se arunca de
OMUL – pompier, militar sau să-şi sacrifice propria viaţă sus în jos;
civil, este gata în orice moment să-şi pentru a salva pe a altora, - lichidele incendiare se sting prin acoperire cu
sacrifice propria viaţă pentru a salva pe nisip, pământ, paturi, etc.;
a altora, atunci când primejdia atunci când primejdia - la incendiile ce afectează instalaţiile electrice, se
incendiului, exploziei sau altor dezastre incendiului, exploziei sau intervine numai după întreruperea sursei de
pun viaţa oamenilor în pericol. Trebuie altor dezastre pun viaţa energie;
să reamintim aici sacrificiul suprem - ieşiţi din zona incendiata în direcţia dinspre care
făcut de cei 7 pompieri militari (2 cadre oamenilor în pericol.” bate vântul;
militare şi 5 militari în termen) în - aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat si
tragicul eveniment de la Mihăileşti din curat şi prezentaţi-va la punctele medicale.
mai 2004.
Pentru munca de zi cu zi
făcută cu pasiune şi devotament,
pompierii – militari şi civili – merită cu
prisosinţă stima, respectul şi preţuirea
concetăţenilor.
În numele Consiliului
Judeţean, vă rog să-mi permiteţi să Colonel Filiaş BOCU
adresez cu prilejul „ZILEI
POMPIERILOR DIN ROMÂNIA”.

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 4..


…………………….. MESAJ …

LA PORŢILE CETĂŢII

Mesaj aniversar
PRIMARUL MUNICIPIULUI cu ocazia
BUZĂU
Preşedintele Comitetului
sarbatoririi Zilei
Local pentru Situaţii de Pompierilor din
Urgenţă
Dr.Ing. Constantin
România
BOSCODEALA

Rolul Inspectoratului pentru alunecări de teren, secetă şi alte


Sărbătorirea Zilei Pompierilor Situaţii de Urgenţă a crescut de la an la situaţii de urgenţă ce au necesitat
din România constituie un moment an, dobândind astăzi noi valenţe. intervenţii prompte. Aveţi o meserie de
aniversar care oferă prilejul de a Dumneavoastră, dragi pompieri, sunteţi vocaţie care implică dăruire, curaj şi
examina aprecierea şi stima pentru pregătiţi să faceţi faţă eficient solidaritate cu oamenii aflaţi în situaţii
munca de zi cu zi a pompierilor. intervenţiilor rapide, în pas cu limită. Astăzi, Inspectoratul pentru
Societatea românească a aşteptările semenilor şi cu cerinţele Situaţii de Urgenţă dă încredere şi
cunoscut necesitatea înfiinţării unei societăţii. siguranţă buzoienilor, dovadă fiind
instituţii care să asigure protejarea vieţii Pentru Inspectoratul pentru misiunile dificile încheiate cu succes.
oamenilor şi a bunurilor acestora, în faţa Situaţii de Urgenţă “Neron Lupaşcu” al Doresc să menţionez cooperarea
dezastrelor, crizelor-eveniment, a ceea judeţului Buzău, anul 2010 a însemnat de excepţie cu instituţia dumneavoastră
ce literatura de specialitate a numit un an în care principalele direcţii de şi cu celelalte instituţii care fac parte din
situaţii de urgenţă. acţiune au vizat menţinerea capacităţii Subsistemul Judeţean de Management al
De 162 de ani, puţini la număr, operaţionale a structurilor operative, Situaţiilor de Urgenţă şi să vă asigur de
pompierii au fost mereu la datorie, eficientizarea acţiunilor preventive şi sprijinul logistic pentru îndeplinirea cu
apărând cu preţul vieţii, de stihia focului îmbunătăţirea capacităţilor operaţionale succes a misiunilor şi modernizarea
dar şi a inundaţiilor, cutremurelor, ceea a Serviciilor de Urgenţă Voluntare şi bazei de pregătire.
ce omul a construit ca să-şi uşureze Private, perfecţionarea pregătirii La acest moment aniversar, vă
viaţa. Pentru că e în dorinţa fiecăruia să personalului şi îmbunătăţirea cooperării felicit pentru devotamentul şi
poată trăi în condiţii omeneşti, să creeze cu instituţiile care îndeplinesc funcţii de profesionalismul dovedit în timpul
premisele dezvoltării tuturor ramurilor sprijin în managementul situaţiilor de misiunilor şi vă asigur de întreaga mea
de activitate, să înfrumuseţeze Buzăul să urgenţă. preţuire.
lase generaţiilor viitoare urme materiale Aţi intervenit cu profesionalism
ale inteligenţei dar şi vredniciei La Mulţi Ani!
şi curaj în cazuri limită: inundaţii,
locuitorilor săi de-a lungul vremii.

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 5..


MESAJE……………………………. …

AUDACIA ET DEVOTIO
Scrisori de mulţumire adresate personalului operativ al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgentă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău pentru misiunile de cooperare şi ajutor
Consiliul Judeţean
Suceava
Mulţumiri pentru solidaritatea şi
maxima omenie de care au dat
dovadă pompierii Buzoieni în
acţiunile de înlăturare a
efectelor inundaţiilor din judeţul
Suceava
În ultimele două săptămâni,
locuitorii judeţului Suceava au fost
nevoiţi să facă faţă unor mari provocări,
datorită inundaţiilor care au determinat
pierderi de vieţi omeneşti şi mari
pagube, atât în infrastructură cât şi în
gospodăriile oamenilor.
Permiteţi-mi să vă mulţumesc,
în nume personal dar şi al Consiliului
Judeţean Suceava, pentru gestul Inspectoratul pentru
Dumneavoastră, de solidaritate cu Situaţii de Urgenţă
populaţia greu afectată, de maximă „Nicolae Iorga” judeţul
omenie, de care aţi dat dovadă prin
donaţia făcută pentru judeţul nostru. Botoşani
Sperăm că, prin aportul Mulţumiri pentru sprijinul
Guvernului României, al autorităţilor acordat de pompierii buzoieni în
locale, prin sprijinul comunitar de la momentele dificile prin care au
Uniunea Europeană, dar şi prin gesturi trecut cetăţenii botoşăneni la
similare cu cel făcut de Dumneavoastră, inundaţiile din această vară
realizate atât de persoane fizice cât şi Fenomenele
juridice, din ţară sau din străinătate, hidrometeorologice înregistrate în
infrastructura şi gospodăriile private să perioada 22-30 iunie 2010 în judeţul
poată fi refăcute, iar viaţa economică şi Botoşani au provocat pierderi de vieţi
socială din aceste zone afectate să intre omeneşti şi importante distrugeri de
în normalitate. locuinţe, anexe gospodăreşti şi alte
Mulţumindu-vă, încă o dată, bunuri materiale.
pentru ajutorul Dumneavoastră, în Pentru limitarea şi înlăturarea
numele locuitorilor judeţului Suceava, efectelor produse de inundaţii, precum
vă rog să primiţi expresia înaltei noastre şi pentru ajutorarea populaţiei din cele
consideraţii. 68 de localităţi afectate a fost necesară
Preşedintele Consiliului mobilizarea şi intervenţia operativă a
Judeţean Suceava tuturor forţelor şi mijloacelor aparţinând
Gheorghe FLUTUR structurilor judeţene ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor, instituţiilor
publice şi operatorilor economici cu
funcţii de sprijin în situaţii de urgenţă,
ale administraţiei publice locale şi ale
unor inspectorate judeţene pentru
situaţii de urgenţă din alte zone ale ţării
mai puţin afectate.
Pentru sprijinul acordat în
momentele dificile întâmpinate de
concetăţenii judeţului Botoşani, vă rog
să-mi permiteţi să vă adresez cele mai
sincere mulţumiri.
Colonel Radu ANTON

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 6..


…………….ORDINUL INSPECTORULUI ŞEF …

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢE


„NERON LUPAŞCU” AL JUDEŢULUI BUZĂU
pompierii le-au dovedit de-a lungul numeroaselor şi
dificilelor lor misiuni. Sărbătorirea Zilei Pompierilor din
România, la împlinirea a 162 de ani de la memorabilul
eveniment din Dealul Spirii, îmi oferă prilejul de a-mi
exprima convingerea că pompierii buzoieni, cinstind prin
fapte vrednice memoria înaintaşilor, sunt la înălţimea
nobilelor meniri ce le revin.
Cu prilejul aniversării ZILEI de 13 SEPTEMBRIE -
Ziua Pompierilor din România, , îmi revine onoarea de a
Mesaj transmite, în numele întregului personal al Inspectoratului
cu ocazia pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului
Buzău, tuturor colegilor de breaslă, militari şi civili, urări de
zilei de sănătate, fericire şi bucurii alături de cei dragi şi apropiaţi,
multă putere de muncă şi succes în îndeplinirea misiunilor
încredinţate.
Doresc să transmit, prin intermediul acestui mesaj,
întregului personal din subordine, încurajarea, că numai
prin cooperare, efort şi profesionalism vom reuşi să
concretizăm cât mai multe obiective. Am convingerea că
strădaniile noastre depuse zi de zi, disciplina şi conduita
morală ne vor face cinste în orice situaţie şi vor fi
13 SEPTEMBRIE – ZIUA POMPIERILOR încununate de succese. La ceas aniversar, Inspectoratul
DIN ROMÂNIA pentru Situaţii de Urgenţă ,, Neron Lupaşcu” al Judeţului
Buzău se prezintă ca o structură stabilă, capabilă să asigure
al inspectorului şef ISU Buzău climatul necesar de încredere şi siguranţă a cetăţenilor
Ziua Pompierilor din România, aniversată la 13 judeţului şi nu numai, aspect confirmat atât prin acţiunile de
septembrie, ne oferă ocazia de a rememora un strălucit prevenire întreprinse, cât şi prin intervenţiile operative
episod din istoria naţională – lupta purtată pe Dealul Spirii, desfăşurate în cadrul zonei de competenţă. Îndeplinirea
cu 162 de ani în urmă, de compania de pompieri din misiunilor ce revin inspectoratului a fost posibilă şi datorită
Bucureşti condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu împotriva cooperării şi conlucrării cu Instituţia Prefectului,
invadatorului otoman, venit să înfrângă prin forţa armelor Inspectoratele Judeţene de Poliţie şi Jandarmi, Consiliul
mişcarea revoluţionară de la 1848. În vremurile care au Judeţean şi primării, precum şi cu unităţile aparţinând
urmat pompierii au participat activ, ca apărători ai vieţii Ministerului Apărării, inclusiv cu serviciile descentralizate
semenilor şi bunurilor acestora, remarcându-se, prin spirit şi deconcentrate ce au atribuţii specifice privind siguranţa
de sacrificiu şi profesionalism, şi cu ocazia altor evenimente cetăţeanului.
din istoria României – operaţiunile militare din timpul Dragi colegi din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii
Războiului de Independenţă, confruntările armate din de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău şi nu
perioada celor două războaie mondiale, implicându-se, ori numai, vă doresc să obţineţi şi în viitor succese deosebite
de câte ori a fost cazul, împotriva efectelor distrugătoare ale în importanta activitate pe care o desfăşuraţi şi să aveţi
incendiilor, calamităţilor naturale şi altor situaţii de risc. parte de multă putere de muncă, pentru a răspunde cu
Pompierii militari îşi continuă şi astăzi, cu acelaşi promptitudine şi maximă eficienţă în orice situaţii.
ataşament, misiunea de apărare a concetăţenilor. Obiectivul LA MULŢI ANI!
fundamental al inspectoratului este axat pe creşterea locotenent colonel Dănuţ NICOLAE
performanţelor, prin realizarea măsurilor de prevenire şi
eficientizarea continuă a acţiunilor de intervenţie în situaţii
de urgenţă. Inspectoratul şi subunităţile subordonate au
devenit, ca urmare a acţiunilor concertate ale instituţiilor
fundamentale ale statului şi a eforturilor proprii, structuri
profesioniste, capabile să îndeplinească, la parametri de
calitate, atribuţiile de apărare a vieţii, bunurilor şi mediului
împotriva incendiilor şi altor dezastre. Realizarea
obiectivelor prevăzute pentru viitor de către inspectorat şi
structurile din subordine va fi posibilă cu efortul
personalului propriu, prin implicare deosebită, zi de zi, prin
disciplină, pasiune şi devotament – calităţi pe care

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 7..


COMANDANŢI POMPIERI …………………….……

PAVEL ZAGANESCU
personalitate marcantă a pompierilor
militari
S -a născut la Rm.Sărat la al lui Nicolae Bălcescu la anihilarea
data de 17 Ianuarie 1815 – fiul acţiunii contrarevoluţionare, în urma
Smarandei, căsătorită cu Căminarul căreia îi este înaintat Drapelul de
Grozescu din Buzău, a decedat în Luptă. Pentru aportul depus în
anul 1897. activitatea sa, domnitorul Gheorghe
Pavel Zăgănescu a luat Bibescu, îl avansează la 23 aprilie
după dorinţa mamei sale numele de 1848 la rangul de Parucic ”pentru
familie al bunicului său Zăgănescu. activă împlinire a datoriilor slujbei.”
Bunicul său a decedat la 1784, tot în La 13 septembrie 1848
Rm.Sărat şi a lăsat o moştenire de împreuna cu 5 ofiţeri, 150 de soldaţi,
400 stânjeni moşie, 14 pogoane de 6 sergenţi, 2 gornişti şi 2 toboşari au
vie şi o cârciumă în Bucureşti. ţinut piept avangardei coloanei a lui
Pavel Zăgănescu a urmat Kerim Paşa, ce cobora de pe uliţa
cursurile şcolii primare Greceşti din Mihai Vodă,înroşind cazarma din
Rm.Sărat. Studiile şi le-a continuat Dealul Spirii şi împrejurimile sale,cu
la Bucureşti, făcând parte dintre sângele pompierilor şi a
primele generaţii ce studiau în limba infanteriştilor în crâncena luptă
română. împotriva turcilor
În anul 1830 a intrat ca În calitate de ofiţer al Roatei
junker (aspirant la gradul de ofiţer) de Pompieri,este numit comandant al
în Miliţia Naţională, ca mulţi fii de acesteia de către guvernul
boieri cuprinşi de elanul patriotic şi revoluţionar la 19 iulie 1848, este
spiritul revoluţionar al anilor 1848, avansat locotenent, luând parte la
apoi este trecut la Batalionul I din evenimentele revoluţionarilor, fiind
Regimentul II în anul 1840, cu unul dintre apărătorii acesteia, iar în
gradul de sublocotenent. august acelaşi an este avansat la
Pavel Zăgănescu îşi va gradul de căpitan.
perfecţiona instrucţia militară în Odată cu înăbuşirea
Miliţia Naţională, dedicându-şi revoluţiei şi reinstalarea regimului
întreaga viaţă carierei de ofiţer în regulamentar,Pavel Zăgănescu şi alţi
armata română. La 10 iulie 1832, ofiţeri sunt daţi afară din
pentru buna însuşire a instrucţiei armată,arestaţi şi închişi 2 ani la
militare, Pavel Zăgănescu este numit închisoarea Văcărăşti pentru Demisionează în 21 organizarea Corpului Grănicerilor.
unterudil (grad militar), iar la 6 colaborarea cu guvernul decembrie 1855 şi va fi reprimit în Este numit Inspector al
decembrie 1845 va fi avansat la revoluţionar. Este judecat de o 11 august 1856, iar pentru meritele Graniţei Dunării la 29 aprilie 1861,
rangul de Propornic. comisie creată pentru cercetarea sale este ridicat la gradul de maior şi iar în aprilie 1864 demisionează din
În anul 1844 se număra evenimentului 1848 şi găsit numit comandant al pompierilor în armata în urma unor neînţelegeri cu
printre ofiţerii care conducea nevinovat şi totuşi nu mai este primit 1858, funcţie pe care o îndeplineşte generalul Florescu, dar nu părăseşte
unitatea militară nou în armată. până în 1861. scena politică. Între 1864-1870 este
înfiinţată”Compania Deşi se adresează în anul 1849 cu În calitate de comandant a contribuit numit Prefectul Poliţiei Capitalei.
Bucureşti”compusă din 5 ofiţeri, 23 documente pentru a fi reprimit în la perfecţionarea instrucţiei În anul 1874 este reformat
subofiţeri….La 10 iulie armată, deoarece nu ştie altă soldaţilor pompieri, la modernizarea din armată; a decedat în anul 1897,
1845…”Formuruirea Comenzii de meserie şi nu are alt venit ca să instrucţiei pentru stingere, rămânând simbolul luptei de la 1848
Foc” pentru oraşul Bucureşti, trăiască,în anul 1852 domnitorul propunând mai multe aşa zis proiecte
remarcându-se în mod deosebit la Barbu Ştirbei accepta reînscrierea sa pentru companiile de pompieri,
Marele Incendiu din 23 martie 1847 în armată la Roata de Pompieri cu arătând importanţa pentru locuitori şi
În anul 1847 va fi avansat gradul de locotenent, avansat căpitan bunurile materiale.
la gradul de locotenent, iar un an mai în 1852, maior în 1857 şi colonel în A fost avansat la gradul de colonel la
târziu în 1848 este desemnat 1859; este însărcinat de Alexandru 01.10 1859 sub domnia lui A.I.Cuza,
Comandantul “Roatei de Pompieri Ioan Cuza cu organizarea Corpului citat prin ordin de zi al oştirii şi
Bucureşti”, în care participa ca adept Grănicerilor. însărcinat de către domnitor cu

GALERIA COMANDANTILOR Inspectoratului pentru……

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 8..


COMANDANŢI POMPIERI …

constituirea grupurilor teritoriale de


pompieri şi înfiinţarea a încă 21 de
companii şi secţii. De asemenea a
manifestat preocupare pentru
îmbunătăţirea dotării cu tehnică de
luptă şi dezvoltării activităţii
pompierilor. A publicat numeroase
materiale de specialitate şi a fost
director de redacţie la Buletinul
Pompierilor militari. A participat la
Congresul Pompierilor din Marea
Britanie şi a fost decorat de regele
Carol al II-lea cu ordinul Steaua
României în grad de cavaler. După o
activitate de 30 de ani, în anul 1941
îşi încheie activitatea militară
rămânând un nume de referinţă în
istoria pompierilor militari.
Foto sus: colonelul Neron Lupascu
Primind drapelul de luptă acordat
Companiei de Pompieri Bucureşti
prin ID 1670 din 15 mai 1931

Foto stg.
Colonelul
Neron
Lupaşcu
la cente-
narul
Pompi-
erilor
Militari
5 octom- Foto jos: colonelul Neron Lupascu la
brie Centrul de Instrucţie 1938
1935

NERON LUPAŞCU
un înaintaş de renume pentru
pompierii buzoieni
S-a născut la Rm. Sărat în serviciul personal al ministrului de război.
anul 1891 fiind fiul lui Gheorghe Lupaşcu La 37 de ani, având gradul de
veteran al războiului de Independenţă şi maior, a fost transferat la Corpul
fost comandant al pompierilor militari din Pompierilor Militari fiind numit şeful
Brăila şi Roman. După gimnaziu şi liceul serviciului tehnic şi ajutor al
militar a urmat Şcoala de ofiţeri comandantului Corpului Pompierilor
specializându-se ca ofiţer de artilerie. Militari. In anul 1937 este promovat
A participat la războiul pentru comandant al Corpului Pompierilor
întregirea neamului şi apărarea Marii Uniri Militari. După numirea în acesta funcţie a
1916-1920. după război a activat în Divizia manifestat preocupare pentru structurile
a III-a artilerie şi în organizatorice prin

…..Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 9..


PRIM ADJUNCT INSPECTOR ŞEF…………………….....…

Fenomenul arson dezbătut între limitele înţelegerii şi tehnica cercetării cauzelor de incendiu

MODEL DE ANALIZĂ A COMPORTAMENTULUI PIROMAN


Explicarea mobilului piroman cu ajutorul teoriei psihomorale psihanalitice
comportamentul subiecţilor,
sunt evidente
S ienkiewicz în „Quo
Vadis” descrie cum Nero se
pregăteşte acordându-şi harfa,
adunându-şi curtenii, cu toţi
îmbrăcaţi de mare gală şi
amplasându-se pe un apeduct pentru
a privi marele incendiu. La semnalul
Prim Adjunct său, supuşii trimişi pe străzile Romei
au început să incendieze casă după
Inspector Sef casă, pentru a-i oferi o „...tragedie
aievea, trăită ...”.
lt.col. Manciulea Dan Scopul lui Nero este unic –
acela de a deveni egalul lui Homer,
Inspectorat Situatii de a rămâne astfel în conştiinţa
istoriei. Însă, netrăind vremuri
Urgenta, epopeice, a trebuit să le producă într-
un fel foarte simplu şi direct. Vrea să
Buzau, Romania aducă noul cu orice preţ iar tradiţia
nu este o piedică pentru el. Nu are
răbdarea şi nici curajul de a construi
Scurta introducere Nero. Trecând peste controversele
istorice în care afirmă că nu acesta ar
specială: fiind persoana care provoca
incendiul, el era şi singurul care
structuri (politice sau arhitectonice),
timpul îl presează, lumea nu este aşa
Focul - unul dintre motoarele fi ordonat mistuirea prin foc a Cetăţii cunoştea atât cauza cât şi cum şi-ar dori ...Soluţia – FOCUL.
dezvoltării tehnologice dar şi o Eterne, elementele împrejurările producerii, fapt care i-a John Orr – pompierul
sursă considerabilă pentru comportamentului piroman sunt adus, până a fost descoperit, succese piroman – era cunoscut de colegii săi
apariţia fenomenului religios prezentate de o claritate aproape şi ascensiune profesională. ca fiind preocupat de tot ceea ce
S e cunoaşte că, în preistoria medicală. Aflarea cauzei şi a însemna cercetarea cauzelor şi
Astfel „ ...după unii, Cezarul împrejurărilor în care a izbucnit şi s- împrejurărilor de producere a
omenirii, focul a reprezentat
(Nero) pusese să se dea foc Cetăţii a dezvoltat un incendiu este, pentru incendiilor. El organiza periodic
deopotrivă unul dintre motoarele
(Romei) ca să scape de mirosul pompieri, o provocare a iscusinţei, simpozioane cu această temă unde
dezvoltării tehnologice dar şi o sursă
nesuferit al Suburbei şi, mai ales, ca inteligenţei, a experienţei şi a erau invitaţi pompieri americani din
considerabilă pentru apariţia
să poată ridica o nouă cetate care cunoaşterii dar, în acelaşi timp, şi un mai multe state. După terminarea
fenomenului religios. Astfel el a
avea să se numească Neronia.” mare semn de întrebare, având în acestor întruniri, în câteva cazuri,
căpătat un ascendent puternic asupra
Împăratul este nemulţumit de vedere faptul că distrugerile produse Orr a incendiat magazine pe
conştiinţei colective, transmiţându-se
capitala în care domneşte şi vrea să de foc aduc mari modificări urmelor autostradă printr-un procedeu
din generaţii în generaţii veneraţia şi
creeze o alta care să îi poarte şi indiciilor care pot duce la adevăr. simplu: lega beţe de chibrit în jurul
respectul pentru binefacerile şi
numele. John Orr, printr-un singur act, unei ţigări, o aprindea şi tot acest
puterea lui.
Refuzul realităţii şi dorinţa rezolva această problemă, dispozitiv era învelit într-o hârtie de
Pentru a putea sublinia
de schimbare apare în studiul lui procurându-şi satisfacţii duble. ziar. Lăsa dispozitivul în magazin pe
caracteristicile comportamentului
Gaston Bachelard „Psihanaliza Conform ideilor lui Gaston obiecte combustibile, într-un loc mai
piroman vom apela la analiza
focului”, ca sursă dar şi ca efect al Bachelard în lucrarea „Psihanaliza puţin circulat după care pleca.
comparativă a două cazuri, prin
reveriei în faţa focului. Focul este focului”, reveria în faţa focului este Incendiul avea loc în zona de care
prisma criteriilor de diagnostic
singura sursă prin care piromanul o senzaţie care se autopotenţează şi răspundea inspectorul iar subunitatea
psihiatric dar şi prin metodele
poate determina o modificare rapidă face ca subiectul implicat în din care făcea parte era alertată.
psihanalizei.
în lumea sa înconjurătoare obţinând contemplarea flăcărilor să intre într- După stingerea incendiului el
Este vorba despre Nero –
un rezultat nou. Chiar dacă este un cerc vicios, astfel că focul îl stabilea cauza cu mare precizie.
presupusul incendiator al Romei şi
tragic, acest rezultat îl satisface determină pe piroman în aceeaşi Având în vedere reputaţia pe
despre John Orr, investigator şef
deoarece îi „amplifică destinul”, îi dă măsură în care piromanul determină care o avea în rândul colegilor săi,
pentru cauze de incendiu din
importanţă în faţa propriei persoane. focul. Atât Nero cât şi John Orr John Orr avea ceva de apărat şi de
Glendale – Los Angeles, care între
Hipnoza pe care flăcările respectă focul deoarece acesta le consolidat. Predispoziţia lui pentru
1982 – 1989 a provocat peste 35 de
dezlăţuite o exercită asupra lui Nero aduce o nouă postură şi îi face să se teoretizare şi sinteză a experienţei l-
incendii, decesul a 4 persoane şi
este generată şi de credinţa lui că o simtă puternici asupra lumii lor. au făcut să creadă că are ceva de
imense pagube materiale.
mare jertfă (incendierea Romei) va
Reveria în fata focului deschide porţile „Empireului” iar el Intenţia de a incendia. spus în domeniu, ceva din care toţi
cei ca el trebuie să înveţe. Orr dorea
Refuzul realităţii şi dorinţa de
schimbare sursă dar şi efect al
îşi va putea încununa opera poetică
scriind o epopee de măreţia celor ale
Procesul de deliberare schimbări rapide şi profita de
prezenţa colegilor săi la simpozioane
reveriei în faţa focului. lui Homer. Atât în primul cât şi în cel de-al pentru a le oferi „lecţii deschise”.
În cazul lui John Orr, pompier doilea caz, intenţia de a
Î
n cartea lui Sienkiewicz – profesionist, reveria în faţa focului, incendia şi procesul de
Un alt element intenţional este faptul
că John Orr scria un roman
Quo Vadis – este descris amănunţit pe lângă faptul că îi oferea subiecte deliberare, chiar dacă numai „autobiografic” care, ironic, după
episodul incendierii Romei de către pentru romanul pe care îl scria în deductibile din prinderea lui de către F.B.I., a
secret, era dublată de o mândrie

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 10..


PRIM ADJUNCT INSPECTOR ŞEF …

fost folosit ca bază pentru un scenariu impulsurilor în viaţa psihică a fixaţia libidoului, aceasta fiind - de viaţă. Caracteristice sunt impulsul
de film (Point of origin – Focarul). piromanului este necesară. obligatoriu pentru cazul piromanului irezistibil, satisfacţia de a privi un foc
Şi acest piroman a devenit În sistemul aparatului psihic – focul. Disoluţia capacităţii sigur (controlabil) şi teama de unul
celebru din cauza „literaturii de imaginat de I.Popescu - Sibiu, Eul conştiente de supraveghere a dezlănţuit. Aceste manifestări sunt
sertar”.. este compus din două elemente: Eul comportamentului favorizează actul frecvent întâlnite la copii, dată fiind
Caracterul repetitiv vegetativ – instinctual şi Eul
filogenetic – stratul arhaic al
incendierii.
Tensiunea acumulată în sfera
şi fragilitatea lor în lumea celor mari,
de care depind. Din această cauză
Recidiva incendierii ne conştiinţei social-morale care pulsională a personalităţii – Sinele, este posibilă trecerea neobservată, fie
demonstrează dependenţa de
predispune la socializare şi pregăteşte tensiune care survine atât din din cauza indulgenţei, fie din cauza
senzaţia oferită de reveria în
formarea Eului social ontogenetic ( interacţiunea Eului vegetativ cu indolenţei, a comportamentelor
faţa focului
conştiinţa morală ), pe structura mediul social cât şi cu Sinele, piromane incipiente.
I nspectorul Orr a provocat Supraeului – (tradiţia). constrânge Eul raţional să accepte o În cazul celei de-a doua
peste 35 de incendii în 7 ani, fapt care Antagonismul dintre instinctul refulare de energie reprimată. categorii (phallic-stage firesetters)
nu poate pune la îndoială caracterul individual – Eul vegetativ – şi Cercetări recente apelează la întâlnim tensiunea crescândă pe
repetitiv al îndeletnicirilor lui. conştiinţa morală actuală – Eul social teoria fixaţiilor libidoului pentru a timpul actului incendierii, exaltarea la
Recidiva incendierii ne demonstrează se bazează ( apelăm la Sigmund categorisi piromanii în două vederea focului necontrolat, creşterea
dependenţa de senzaţia oferită de Freud ) pe complexul lui Oedip – subgrupe. Astfel, într-un articol din libidoului la vederea focului, precum
reveria în faţa focului dar şi, după atracţia faţă de părintele de sex opus 1995, John Hamling sugerează şi alte manifestări de sorginte sexuală
unii autori, faptul că incendiatorul şi dorinţa de suprimare a celui de împărţirea piromanilor în cei a căror (masturbaţie la locul incendiului,
dorea să transmită, probabil, acelaşi sex cu individul în cauză. În fixaţie a libidoului pe actul substituirea actului piroman cu
colegilor lui un mesaj pe care aceştia această schemă intră libidoul – incendierii s-a produs în faza orală – masturbaţia, exhibiţionism,
nu îl înţelegeau. concept referitor la dinamica şi de „sugere a degetului” (oral-stage pedofilie). Referitor la această
În cazul lui Nero nu există structura sexualităţii ce serveşte drept firesetters) şi cei a căror fixaţie a subgrupă de piromani, în care se
probe că ar fi produs mai mult de un catalizator al reacţiei între individ, libidoului s-a produs în faza falică – întâlnesc numai adulţi, John Hamling
singur incendiu însă amploarea familie şi societate. Din soluţionarea de atingere a organului genital afirmă că „nu sunt capabili să aibă
rugului Cetăţii Eterne, mobilul conflictelor dintre cele două instanţe (phallic-stage firesetters). experienţe heterosexuale normale”.
acestui act şi motivele îl recomandă apare şi se dezvoltă Eul raţional Atracţia exercitată de foc asupra Privind în ansamblu se observă că, de
ca piroman veritabil. Caracterul (critic) a cărui structură dezvăluie primei categorii (oral-stage fapt cele două categorii sunt stadii de
organizat al incendierii, pe care gradul de integrare socială a firesetters) este într-o relaţie dezvoltare cronologică a
numai un împărat putea să îl confere personalităţii individului. subconştientă cu lipsa căldurii şi comportamentului piroman şi că
prin autoritatea lui, ne demonstrează Să ne închipuim evoluţia unei siguranţei materne în primele 18 luni ambele au la bază dezvoltarea
că mesajul era foarte „important” şi personalităţi pe drumul piromaniei: ambiguă a sexualităţii, ambiguitate
că o serie de incendii mici nu i-ar fi un băiat are un tată autoritar, sever,
care doreşte să dea o bună educaţie
De ce piromanul?
ilustrat pe deplin semnificaţia.
fiului său, cu orice preţ, şi o mamă 1. focul este „elementul primordial” a 10. acţiunile pentru descoperirea faptei
Interesul pentru foc resemnată în faţa unei căsătorii care i- cărui folosire a determinat evoluţia şi autorului sunt împiedicate de
Piromania - încadrată de a înşelat aşteptările şi a cărei lipsă de civilizaţiei umane iar fascinaţia în dispariţia urmelor, lucru ce
sistemele de diagnostic în afecţiune pentru soţul ei se răsfrânge faţa lui şi a puterii sale marchează antrenează mari eforturi de
categoria tulburărilor de control şi asupra băiatului. psihicul omului; personal şi tehnologie (în ţările
a impulsurilor şi de adaptare Pe parcursul copilăriei 2. sintetic privind , civilizaţia umană s- unde acestea există);
băiatului îi sunt refuzate, ba chiar a dezvoltat căutând un „foc mai 11. din datele existente – piromania se
I nteresul pentru foc al celor
interzise, atât etapele sexualizării (în mare şi mai puternic”; manifestă numai la bărbaţi.
doi subiecţi poate să ne ducă la câteva accepţiune psihanalitică ticuri ca
consideraţii despre mobil deoarece 3. în conştiinţa colectivă, oamenii care 12. majoritatea oamenilor sunt pirofobi;
suptul degetului mare, atingerea „se joacă cu focul” sunt priviţi cu
acesta este fundamentul celorlalte organului genital şi altele) cât şi respect şi teamă chiar şi în epoca
elemente considerate esenţiale de afecţiunea naturală pe care acesta o modernă;
către literatura medicală de arată mamei sale , în acelaşi timp 4. asupra acestui tip de „criminal”,
Per a contrario –
specialitate.
Explicaţiile oferite de şcolile
copilul confruntându-se cu atmosfera între toate ramurile ştiinţifice care îi pirofobia
rece a familiei. Interdicţiile se extind studiază comportamentul, cauzele În Dicţionarul enciclopedic
criminologice sunt diferite însă, de cantitativ şi calitativ iar tatăl , prin şi efectele lui, există unele de psihiatrie – 1989, pirofobia
departe, piromania este un exigenţa sa excesivă generalizează, controverse ce împiedică este definită ca o teamă patologică
comportament care se explică coerent odată cu trecerea timpului, identificarea cu precizie a tuturor şi nemotivată pe care unii subiecţi
cu ajutorul teoriei etiologice sentimentul de inutilitate şi elementelor caracteristice (motive, o au faţă de incendii. De cele mai
psihomorale de factură psihanalitică. ineficienţă a acţiunilor băiatului. mecanisme, modalităţi, etc.) multe ori este întâlnită sub forma
Pus sub lupa acestei teorii, Neavând obiectul tradiţional 5. asemenea „criminali” sunt deosebit fricii de incendiile pe care
piromanul este o persoană ale cărei de fixare (femeia şi afectivitatea ei), de rar întâlniţi însă pagubele individul le-ar putea provoca în
refulări ale vieţii sexuale au produs o libidoul băiatului se va orienta greşit. produse prin acţiunile lor sunt mod neintenţionat.
fixaţie a libidoului pe actul El îşi va urî tatăl şi o va compătimi pe considerabile; Psihanaliza găseşte focului o
incendierii, care ar echivala cu un act mama sa. Refuzându-i-se căldura 6. în rândurile celor care au menirea simbolică sexuală afirmând în
masturbator. De aceea, ori de câte ori mediului familial el se va interioriza de a contracara direct acţiunile consecinţă, interpretabilitatea
apare dorinţa sexuală, ea se manifestă şi va căuta substitute care eludează piromanului (pompierii) s-a pirofobiei drept o inactivitate şi o
ca atare. Acest lucru este oarecum viaţa normală. Fenomenul care se înregistrat apariţia acestui tip de teamă de tot ceea ce înseamnă
confirmat şi de diferitele sisteme de petrece, urmărind raţionamentul comportament; sexualitate. Continuînd
diagnostic psihiatric prin asemănarea psihanalitic, este acela că Eul 7. motivaţiile intime ale acestui tip de raţionamentul, dacă piromanii
criteriilor de încadrare a vegetativ – instinctual - fără opoziţia comportament sunt puţin cunoscute sunt persoane hiperexcitate
comportamentului piroman cu fazele unui Eu social bine structurat, va - abia bănuite; sexual, al căror libidou cere să fie
unui act sexual autoerotic (tendinţa înceta să mai ia în considerare 8. piromanul autentic afirmă satisfăcut sub orice formă, cu
irezistibilă, tensionare în crescendo şi Supraeul - tradiţia. Se creează întotdeauna că nu ştie să facă orice preţ, evidenţiind astfel un
relaxare, plăcere şi gratificare). condiţiile perfecte ca Sinele – focul; Sine neîngrădit, pirofobii trebuie
Datorită faptului că piromania este instinctualitatea primară, necenzurat 9. piromanul este cel mai lucid să aibă un Supraeu tiranic şi
încadrată de sistemele de diagnostic de Supraeu şi de Eul Social, să ia în „nebun”; nimic din comportamentul maladiv, care nu permite Eului să
în categoria tulburărilor de control a stăpânire Eul vegetativ, eliberând în său nu semnalează că s-ar deosebi se manifeste.
impulsurilor şi de adaptare, o acest fel impulsiunile. cu ceva de semenii săi obişnuiţi, în
explicaţie mai amănunţită a rolului Impulsiunile, fundamentate pe rândul cărora se integrează cu
agresivitate, se vor manifesta după succes;

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 11..


ADJUNCT INSPECTOR ŞEF ……………………………………..…

AVIZARE-AUTORIZARE SI CONTROLUL
specific
g) acordă asistenţă tehnică de

OBIECTIVELOR DE INVESTITII
specialitate tuturor factorilor
interesaţi în limitele competenţei
şi atribuţiilor legale
Atribuţiile principale ale c) constată şi sancţionează, Realizări de la începutul
prin personalul desemnat,
compartimentului mereu încălcarea dispoziţiilor legale din
anului şi până în prezent
în atenţia specialiştilor domeniul de competenţă şi, după Activitatea S-au efectuat peste 60 de
noştri caz, solicită anularea avizului compartimentului este
reglementată în principal de
controale la persoane fizice,
operatori economici şi instituţii,
În conformitate cu sau a autorizaţiei de securitate la
incendiu în caz de nerespectare a Ordinul ministrului pe linie de avizare/autorizare.
Regulamentul de organizare şi administraţiei şi internelor nr. Principalele deficienţe constatate
funcţionare al inspectoratului, cerinţelor care au stat la baza
eliberării avizului sau 80/06.05.2010, pentru aprobarea sunt legate de respectarea
compartimentul are următoarele Normelor metodologice de proiectului sau a documentaţiei
atribuţii principale: autorizaţiei;
d) dispune, potrivit avizare şi autorizare privind avizată, în sensul că pe teren
a) eliberează avize de securitatea la incendiu şi întâlnim modificări de soluţii
securitate la incendiu şi avize de legii,sistarea lucrărilor de
construcţii sau oprirea protecţia civilă. constructive care nu sunt
protecţie civilă, după verificarea În primele 7 luni ale anului rezultatul unei dispoziţii de
de conformitate cu prevederile funcţionării ori utilizării
construcţiilor sau amenajărilor 2010, compartimentul a şantier vizată de verificatorul de
reglementărilor tehnice în soluţionat în jur de 200 solicitări proiect la cerinţa esenţială
vigoare, a măsurilor de apărare e) planifică, organizează,
pregăteşte şi desfăşoară activităţi privind emiterea „securitate la incendiu”, precum
împotriva incendiilor pentru avizului/autorizaţiei de securitate şi de punerea în funcţiune a
îndeplinirea cerinţei esenţiale de control şi verificări privind
respectarea actelor normative şi la incendiu şi 50 solicitări construcţiilor/instalaţiilor fără
„securitate la incendiu” şi pentru privind emiterea obţinerea autorizaţiei de
realizarea adăposturilor de a reglementărilor de apărare
împotriva incendiilor şi protecţie avizului/autorizaţiei de protecţie securitate la incendiu.
protecţie civilă; civilă. S-au emis 52 avize de Pe această cale, ţinem să
b) eliberează autorizaţiile de civilă la proiectarea şi
executarea construcţiilor, securitate la incendiu, 2 avize de adresăm celor care concură la
securitate la incendiu şi protecţie civilă, 25 autorizaţii de realizarea investiţiilor
autorizaţiile de protecţie civilă, instalaţiilor şi amenajărilor;
organizarea activităţii privind securitate la incendiu. S-au rugămintea de a respecta regulile
prin care se certifică, în urma respins un număr de 7 solicitări privitoare la securitatea la
verificării documentelor şi în identificarea şi evaluarea
riscurilor pe timpul exploatării de emitere a avizului de incendiu a construcţiilor.
teren realizarea măsurilor de securitate la incendiu, 19 Personalul compartimentului
apărare împotriva incendiilor construcţiilor, instalaţiilor şi
amenajărilor solicitări de emitere a este în permanenţă pregătit să
prevăzute în documentaţii autorizaţiei de securitate la ofere informaţii şi asistenţă
tehnice pentru îndeplinirea f) desfăşoară activităţi privind
soluţionarea petiţiilor şi incendiu, 1 solicitare de emitere tehnică de specialitate tuturor
cerinţei esenţiale „securitate la a autorizaţiei de protecţie civilă. persoanelor interesate de acest
incendiu” precum şi a realizării sesizărilor din domeniul
domeniu.
adăposturilor de protecţie civilă;

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 12..


ADJUNCT INSPECTOR ŞEF …

2010 – ANUL
BIODIVERSITATII
Conservarea
biodiversităţii
înseamnă păstrarea
speciilor, a
ecosistemelor şi a tot
ceea ce este legat de
specia umană, toate
acestea ducând la o şi gunoaie. De expusă la pericole, între
utilizare durabilă a asemenea, au fost care se află şi riscul
resurselor. prezentate, în cadrul incendiului, vă
Cu prilejul sărbătoririi lecţiilor educative recomandăm
acestui eveniment, informaţii referitoare la următoarele:
Inspectoratul pentru rolul pe care îl are • Nu faceţi foc decât în
Situaţii de Urgenţă pădurea în menţinerea locuri permise, la adăpost
echilibrului ecologic. de vânt, curăţind terenul
,,Neron Lupaşcu,, al din jur de orice material ce
judeţului Buzău, prin Pentru prevenirea
se poate aprinde ;
Compartimentul producerii unor • Abţineţi-vă să faceţi
Pregătirea Populaţiei, a evenimente care duc la focul în caz de vânt
susţinut activităţi distrugerea vegetaţiei, puternic şi pe timp
educativ-informative în fondului forestier sau secetos ;
instituţiile de altor bunuri din zonele • Nu părăsiţi niciodată
învăţământ de pe raza împădurite, se impune focul făcut înainte de a vă
respectarea tuturor asigura de stingerea lui
judeţului privind completă ;
problematica prevenirii măsurilor de protecţie
• Nu fumaţi şi nu
GENERALITATI DIRECTIVA SEVESO incendiilor forestiere şi
modul de comportare în
împotriva incendiilor
Pentru ca pădurea, locul
aruncaţi la întâmplare
resturile de chibrituri şi
ideal de plimbare şi
Managementul riscului Legislaţie specifică cazul arderilor de
mirişti, vegetaţie uscată recreare, să nu fie
ţigări aprinse în pădure

Ce trebuie să facă un operator


O metodă sistematică care identifică,
analizează, evaluează, controlează, } HG 804/2007 privind controlul

economic in caz de accident major?


monitorizează şi comunică riscurile asupra pericolelor de accident major în
care sunt implicate substanţe periculoase;
care pot afecta securitatea, sănătatea } Ordinul 1084 / 2003 privind
şi mediul pentru a minimaliza aprobarea procedurilor de notificare a
pierderile activităţilor care prezintă pericole de 1. transmite către autorităţile publice investite la
Tipurile de pericole majore accidente majore în care sunt implicate
substanţe periculoase; nivel judeţean o notificare referitore la
}
Acestea corespund stării de urgenţă a Ordinul 142/2004 pentru aprobarea
procedurii de evaluare a raportului de producerea unui eveniment pe
III-a şi se referă la:
- accidente chimice, prin degajare
securitate privind activităţile care prezintă
pericole de producere a accidentelor
amplasament;
de substanţe toxice în aer; majore în care sunt implicate substanţele 2. la preluare dispecerul de serviciu al ISU
- incendiu cu sau fără explozie; periculoase;
- poluarea masivă a apelor, prin } Ordinul 647 / 2005 pentru aprobarea transmite către toate forţele din
deversarea de cantităţi mari de normelor metodologice privind elaborarea
planurilor de urgenţă în caz de accidente în
exteriorul amplasamentului, la ordinul
substanţe chimice în apă;
- combinaţii de pericole majore.
care sunt implicate substanţele periculoase. prefectului o notificare a stării de
} Ordinul 1299 / 2005 privind
Directiva se aplica obiectivelor in aprobarea procedurii de inspecţie pentru urgenţă;
care sunt prezente substanţe
periculoase in cantităţi suficiente ca
obiectivele care prezintă pericole de
accidente majore în care sunt implicate
3. sunt luate măsurile de informare către public
sa existe pericolul producerii unui substanţe periculoase; şi către serviciile din alte judeţe, dacă
accident major
situaţia se impune;
4. în cadrul alarmării, semnalele de alarmă
introduse sunt – alarmă la dezastre şi
încetarea alarmei;

Ulterior declanşării stării de urgenţă, inspectoratul


pentru situaţii de urgenţă, în colaborare cu celelalte
forţe participante cuprinse în planul de urgenţă
externă intervin pentru limitarea şi înlăturarea
efectelor, consecinţelor accidentului major cu efecte
asupra amplasamentului şi pentru asistenţa la
acţiunea de limitare la amplasament

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 13..


PREVENIREA INCENDIILOR ……………………

SERVICIU PREVENIREA
INCENDIILOR LA CEAS
ANIVERSAR
Eficientizarea îndeplinirii atribuţiilor Forme ale muncii de
în domeniul prevenirii producerii
situaţiilor de urgenţă şi integrarea prevenire
În contextul noilor Direcţii principale de accentuată a comunităţilor umane, a
schimbări climatice globale, a
progresului ştiinţei şi tehnicii, acţiune şi obiective factorilor de răspundere de la toate
nivelurile în efortul de apărare a
Ca forme ale muncii de
prevenire au fost organizate şi
poluarea mediului cu diverse propuse vieţii, proprietăţii şi mediului desfăşurate până în prezent:
substanţe nocive şi a intervenţiei • Desfăşurarea activităţilor de împotriva incendiilor şi altor situaţii 8 controale de fond la unităţi
omului în procesele ce se petrec prevenire a situaţiilor de urgenţă, de urgenţă; administrativ-teritoriale din judeţul
• Auditarea operatorilor economici Buzău;
în natură, au apărut şi s-au preponderent la instituţii publice,
operatori economici cu risc mare şi atestaţi, pentru prestarea activităţilor controale tematice de
diversificat riscurile de în domeniul securităţii la incendiu;
foarte mare de incendiu şi obiective prevenire au fost executate la:
producere a situaţiilor de • Cooperarea şi colaborarea cu
în care se desfăşoară activităţi socio- • unităţi sanitare - în care au fost
urgenţă. Ţinând cont că, dintre economice şi culturale la care instituţiile administraţiei publice cuprinse spitale, dispensare,
riscurile identificate la nivelul participă un număr mare de locale şi instituţiile deconcentrate policlinici, centre de sănătate;
Judeţului Buzău, riscul de persoane. (descentralizate în atribuţii în • unităţi de îngrijire si cazare a
producere a incendiilor este cel • Asigurarea respectării prevederilor domeniul situaţiilor de urgenţă); copiilor instituţionalizaţi, bătrânilor,
mai des întâlnit, Serviciului actelor normative şi a celorlalte Dezvoltarea relaţiilor cu toate persoanelor cu handicap;
Prevenirea Incendiilor i-a reglementări privind apărarea instituţiile cu rol de informare a
împotriva incendiilor; cetăţenilor (mas media, O.N.G. - uri,
revenit sarcina a milita, pentru
• Participarea la identificarea, şcoli, etc.), punerea la dispoziţia
salvarea vieţilor omeneşti şi a acestora a tuturor materialelor
evaluarea şi analiza pericolelor
bunurilor materiale de la furia necesare educării populaţiei în
potenţiale, aprecierea probabilităţii
focului. de apariţie şi a consecinţelor domeniul situaţiilor de urgenţă.
Focul prieten şi/sau riscurilor pentru viaţa oamenilor, Obiective realizate
mediu şi bunuri materiale;
duşman, este întrebarea pe care În cursul anului 2010, pe
• Coordonarea şi controlul realizării • unităţi de cultura - în care au
şi-o pun toţi oamenii, de aceea pregătirii şi instruirii specifice a
parcursul primelor opt luni Serviciul
Prevenirea Incendiilor a executat un fost cuprinse teatre, muzee,
cu sprijinul administraţiei populaţiei şi a salariaţilor, a modului biblioteci, case de cultura, case
publice locale, personalul din număr de 1267 controale, în care au
de asimilare de către aceştia a fost cuprinşi 484 operatori memoriale, cinematografe,
Serviciul Prevenirea Incendiilor regulilor şi măsurilor specifice de construcţii din patrimoniul cultural
economici, 608 instituţii, 73
încearcă implementarea prevenire a incendiilor, precum localităţi, faţă de aceiaşi perioadă a naţional şi monumente înscrise in
măsurilor legale în ce priveşte modul de comportare în cazul unei anului 2009, când au fost executate Lista patrimoniului mondial;
apărarea împotriva incendiilor situaţii de urgenţă; un număr de 971 controale, în care • unităţi de cult - în care au fost
fiind conştienţi că, a preveni • Sprijinirea şi îndrumarea factorilor au fost cuprinşi 323 operatori cuprinse biserici, mănăstiri, depozite
cu atribuţii şi responsabilităţi privind economici, 466 instituţii, 68 de carte religioasă, muzee cu
prin măsuri ferme apariţia unui
planificarea, organizarea, pregătirea localităţi. caracter religios, chilii, spatii de
incendiu este mult mai puţin şi asigurarea stării de operativitate şi Comparativ cu anul 2009, se cazare;
costisitor sau, nu poate fi a capacităţii de intervenţie optime a • unităţi silvice (ocoale,
înregistrează o creştere cu 6,73 % a
evaluat în bani, pierderea de componentelor sistemului de numărului de controale la operatori cantoane, operatori economici de
vieţi omeneşti. management al situaţiilor de urgenţă; economici, o creştere cu 7,66 % la prelucrare primara a lemnului,
• Informarea şi pregătirea populaţiei instituţii, respectiv 9,31% la depozite de colectare a deşeurilor,
Prezentăm în continuare privind pericolele potenţiale de risc, etc.);
localităţi
direcţiile principale de acţiune, inclusiv în locuinţe şi gospodării, • unităţi de turism (hoteluri,
obiectivele stabilite şi realizate comportamentul de adoptat în caz de complexe balneare,vile,cabane,
de către Serviciul Prevenirea incendiu şi alte situaţii de urgenţă; pensiuni) şi de agrement (complexe
Incendiilor în primele opt luni a • Obţinerea unui nivel optim de de agrement, cluburi, discoteci);
anului 2010, faţă de anul 2009. pregătire profesională, sporirea • primării;
coeziunii colectivului, creşterea • unităţile sanitare publice cu
ataşamentului faţă de lege şi paturi;
instituţie; • unităţi de învăţământ

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 14..


PREVENIREA INCENDIILOR …

Faţă de numărul de controale


planificate, cadrele Serviciului
Prevenirea Incendiilor au executat
controale suplimentare, dispuse de
către prefect sau în cooperare cu alte
instituţii cu drept de control (Direcţia
de Sănătate Publică, Garda de Mediu,
Inspectoratul Şcolar, etc), astfel:
Acţiuni de prevenirea În conformitate cu prevederile
incendiilor: art. 1, alin. (1) al Ordinului comun al
- la instituţii şi operatori economici ministrului sănătăţii nr. 1129 şi a
cu grad ridicat de risc în exploatare; ministrului administraţiei şi internelor
- controale pentru verificarea nr. 188 din 19.08.2010, a Ordinului
masurilor de prevenirea şi stingerea prefectului judeţului Buzău nr. 393
incendiilor care trebuie luate de din 23.08.2010, a fost constituită
operatorii economici şi primăriile la Comisia mixtă de control privind
arderea resturilor vegetale rezultate respectarea prevederilor legale
din igienizarea terenurilor, controale privind apărarea împotriva
pentru verificarea masurilor de incendiilor în unităţile sanitare
prevenirea şi stingerea incendiilor ce publice cu paturi, compusă din
trebuie luate pe perioada desfăşurării personal al Inspectoratului pentru
sărbătorilor religioase de către Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu”
conducerile bisericilor ortodoxe şi al judeţului Buzău şi Direcţiei de
catolice din judeţul Buzău; Sănătate Publică Buzău.
- controale pentru verificarea Conform cu prevederile
masurilor de prevenirea şi stingerea Hotărârea nr. 4 din 30.08.2010 a
incendiilor ce trebuie luate de către Colegiului Prefectoral al Judeţului
Direcţia Silvica Buzău, pentru Buzău, s-a desfăşurat control prin
perioada secetoasă la păduri şi pajişti Grupul tehnic pentru verificarea
montane. îndeplinirii condiţiilor privind
- controale la instituţiile de deschiderea anului şcolar 2010 –
învăţământ care desfăşoară examenul 2011, compusă din personal al
de capacitate în baza HG 223/2005 si Inspectoratului pentru Situaţii de
Ordinului Ministerul Educaţiei Urgenţă „Neron Lupaşcu” al
Cercetării şi Tehnologiei nr. judeţului Buzău, Direcţiei de Sănătate
1869/2007. Publică Buzău şi Inspectoratul Şcolar
- controale la instituţiile de Buzău;
învăţământ care desfăşoară examenul Pe timpul activităţilor
de bacalaureat in baza HG 223/2005 desfăşurate în anul 2010, au fost
si Ordinului Ministerul Educaţiei constatate un număr de 3134
Cercetării şi Tehnologiei nr. deficienţe, din care soluţionate
1869/2007. operativ pe timpul controalelor 667,
sancţionate 761, pentru 1706
constatări sau dispus măsuri de
Misiuni speciale: remediere, în anul 2009, au fost
În aceasta perioada cadrele constatate un număr de 1599 • monitorizarea şi gestionarea
inspecţiei de prevenire au fost deficienţe, din care soluţionate intervenţiei la deszăpezire, cazarea
angrenate in următoarele misiuni operativ pe timpul controalelor 455, persoanelor blocate şi asigurarea
speciale si cu afluenţa de public, sancţionate 315, pentru 829 constatări hranei;
astfel: sau dispus măsuri de remediere . Cursuri de specializare
• 4 cu ocazia sărbătorilor pascale la Procentual rezultă soluţionarea a • 1 cadru însumând un
bisericile catolice ; 24,28 % şi sancţionarea a 21,28 % număr de 12 zile;
• 9 manifestări cu afluenţă de deficienţe din totalul celor constatate. Asistenta tehnica de
public prilejuite de sărbătorile pascale specialitate
ortodoxe; În cursul 2010, cadrele Inspecţiei de În anul 2010, s-a răspuns pe linia
• 4 misiuni la obiective cu afluenţa Prevenire au executat un activităţi de prevenirii situaţiilor de urgenţă la un
mare de public cu ocazia desfăşurării audit de supraveghere la persoane număr de 16 solicitări de asistenta
unor competiţii sportive; juridice atestate pentru prestarea de tehnica de specialitate
• verificarea traseelor turistice cu servicii în domeniul securităţii la
Au fost aplicate un număr de
prilejul sărbătorilor de 1 si 2 mai. incendiu (ignifugare; încărcare,
761 sancţiuni contravenţionale
• participarea în grupele operative verificare, reparare stingătoare;
principale, din care 188 amenzi
constituite la introducerea codului instalaţii speciale).
contravenţionale în cuantum de
galben si portocaliu; Petiţii şi sesizări
315.500 lei, 573 avertismente în anul
• au participat la misiuni de 2010, faţă de 291 sancţiuni
In aceasta perioada au fost
intervenţie pentru monitorizarea înregistrate şi soluţionate un număr
contravenţionale principale, din care
gestionarea intervenţiilor la de 11 petiţii, a fost 1 revenire sau
70 amenzi contravenţionale în
înzăpeziri, salvarea persoanelor nemulţumiri la răspunsurile date
cuantum de 154.500 lei, 221
blocate în zăpadă, adăpostirea şi avertismente .
petiţionarilor.
hrănirea acestora, incendiul de la S.C. Participarea la intervenţii si
Comparativ cu 2009, se
Autorola SRL - Vadu Paşi; cercetarea cauzelor de incendiu
constată o creştere a numărului de
amenzi şi a cuantumului amenzilor • participarea la intervenţii – 15;
aplicate în anul 2010. • cercetarea cauzelor de incendiu –
8;

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 15..


PROTECŢIE CIVILĂ……………………….

EXPLOZIILE NECONTROLATE ALE


MUNIŢIEI RĂMASE DIN TIMPUL
CONFLICTELOR ARMATE –
RISC MAJOR ÎN ZONA DE
COMPETENŢĂ A UNITĂŢII
Principalele măsuri pentru
prevenirea accidentelor în rândul
populaţiei cu muniţii rămase
neexplodate descoperite pe teritoriul
judeţului Buzău

În urma conflictelor armate şi în


special în urma celui de al doilea război
mondial, pe teritoriul naţional au rămas
cantităţi însemnate de muniţie neexplodată,
de diferite tipuri şi calibre (muniţii de
infanterie, grenade de mână, bombe de
Foto sus: asanare teren mijloace specifice
aviaţie şi de aruncător, elemente de muniţii). Foto dreapta: operaţiuni pregătitoare
Dacă muniţiile la vedere au fost
asanate în primii ani după încetarea dublu sau chiar de trei ori mai mare de
conflictelor armate, muniţiile rămase misiuni faţă de numărul acestora executate în
îngropate, astupate, depozitate în gropi sau oricare din celelalte luni ale anului.
distruse parţial au rămas conservate şi sunt Datorită gradului ridicat de
descoperite şi astăzi, accidental, în periculozitate la care este expusă populaţia
majoritatea cazurilor ca urmare a unor în cazul descoperirii acestor muniţii
lucrări agricole, industriale, silvice sau chiar neexplodate, dorim să venim în sprijinul
prin spălarea naturala a unor terenuri. cetăţenilor, pentru preîntâmpinarea
Deoarece în perioada imediat accidentelor, cu precizări în legătură cu
următoare se vor amplifica executarea riscurile existente şi cu măsurile ce trebuiesc
lucrărilor agricole pe teritoriul judeţului, din întreprinse în cazul descoperirii acestor
analiza comparativă, pe ultimii cinci ani, a muniţii. Pentru evitarea producerii
misiunilor pirotehnice, în funcţie de perioada Cauza principală a accidentelor o accidentelor sau expunerea la riscuri în
anului în care acestea s-au executat, ne constitui neglijenţa, ignoranţa, curiozitatea zonele în care există sau se presupune
aşteptăm la o creştere a numărului de muniţii deosebită a celor le descoperă în a afla ce existenţa unor muniţii rămase neexplodate
neexplodate descoperite. este în interiorul muniţiilor sau a vedea dacă nu se execută lucrări de îmbunătăţiri
Astfel în primăvara şi toamna într-adevăr obiectul respectiv este activ, funciare, săpături manuale, nu se aprinde
fiecărui an pirotehnicienii coordonaţi de precum şi folosirea acestor muniţii pentru focul şi se interzice circulaţia vehiculelor,
ofiţerii atestaţi din cadrul Serviciului de improvizarea diferitelor scule sau dispozitive oamenilor şi animalelor.
Protecţie Civilă au executat, lunar, un număr necesare efectuării unor activităţi mecanice Când se
execută lucrări şi se
La descoperirea muniţiilor neexplodate este INTERZIS : depistează, cu ocazia
săpăturilor, muniţii
1. atingerea muniţiilor cu mâna sau cu alte obiecte ;
neexplodate, se
2. introducerea muniţiilor în foc;
sistează imediat
3. topirea elementelor metalice de muniţii; lucrările, se îndepărtează întregul personal
4. folosirea muniţiilor pentru improvizarea diferitelor unelte ; din zona periculoasă.
5. ridicarea, transportul şi introducerea muniţiilor în diferite încăperi sau
locuinţe;
6. comercializarea acestora prin agenţii de colectare a deşeurilor feroase şi
neferoase;
7. lovirea sau mişcarea muniţiilor găsite în pământ sau la suprafaţă ; Conform prevederilor Legii 481/2004 privind
8. tăierea muniţiilor cu fierăstrăul, scule electrice sau prin sudură; protecţia civilă cetăţeni, pentru prevenirea
accidentelor în cazul descoperirii de muniţii
9. utilizarea pulberilor şi explozivilor provenite din muniţii în scopuri neexplodate, sunt obligaţi să informeze, de
artizanale; urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
10. demontarea de la muniţii a focoaselor sau a altor elemente componente; „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău sau poliţia,
după caz, prin orice mijloace, inclusiv telefonic,
11. folosirea pentru joacă, de către copii, a unor muniţii, cum sunt: prin apelarea numărului 112, despre
grenadele, proiectilele şi focoasele sau alte elemente ale acestora. descoperirea de muniţie sau de elemente de
muniţie rămase neexplodate.

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 16..


septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 17..
CURGEREA NOROIOASĂ
DE LA CHIRLEŞTI
un fenomen elocvent de curgere de noroi din
România

Studiile realizate anterior în arealul Carpaţilor şi


Subcarpaţilor de la Curbură (Bălteanu 1974, 1976, 1983, Ielenicz
1984) au scos în evidenţă importanţa curgerilor noroioase în
modelarea versanţilor, ca proces de trecere de la eroziune fluviatilă şi
deplasări în masă. Aceste procese depind în dinamica lor de
proprietăţile petrografice ale rocilor pe care se grefează, de cantitatea
de apă înglobată precum şi de morfometria reliefului anterior sau a
celui rezultat în urma activităţii pulsatorii intense a acestora. Studiile
realizate în ţări cu o bogată experienţă (Italia, Franţa, Elveţia)
evidenţiază dificultăţile pe care le întâmpină managementul riscului
asociat unor astfel de procese. În vederea modelării dinamicii unei
curgeri noroioase, pentru a scoate în evidenţă arealul posibil a fi
afectat în anumite condiţii meteorologice, este vitală o serie de
evaluări ce începe cu stabilirea parametrilor de stare ai rocilor şi
corelaţia acestora cu parametri climatici precum temperatura sau
precipitaţiile şi continuă mai apoi cu completarea datelor existente cu
informaţiile oferite de imaginile aeriene şi satelitare.
Curgerea de noroi de la Chirleşti se desfăşoară pe versantul
drept al Buzăului, la confluenţa acestuia cu pârâul Cătiaşu. Ea este
concentrată în lungul unei văi cu expunere nord-estică, adâncită în
depozitele de fliş grezos cu intercalaţii şistoase din Eocenul superior
- Oligocenul inferior. Prima documentare ştiinţifică a fenomenului
datează din anul 1953, când 2 cercetători de la Institutul de
Geografie al Academiei Române (L. Badea şi Gr. Posea)
consemnează un moment de maximă pulsaţie.
Curgerea are o lungime de 1350 m, între altitudinile relative de 615

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 18..


STUDII FENOMENE DISTRUCTIVE …

CURGEREA NOROIOASĂ
intervale foarte scurte încetarea
precipitaţiilor. Complexitatea fenomenului, a
factorilor de predispoziţie, pregătitori şi

DE LA CHIRLEŞTI
declanşatori, precum şi implicaţiile pe care le
are acesta la nivelul pagubelor fac imperios
necesare studii de detaliu asupra corelaţiei
un fenomen elocvent de curgere de noroi din dintre precipitaţii şi caracterul lui
morfodinamic. Aceste studii pot conduce la
România concluzii practice în ceea ce priveşte
preîntâmpinarea şi corectarea efectelor
Dificultăţile pe care le întâmpină managementul riscului nefaste ale procesului, ţinând cont de
asociat asupra curgerii noroiase de la Chirleşti, în atenţia numeroasele elemente la risc existente în
imediata sa apropiere. Totodată, soluţii
specialiştilor pentru găsirea de soluţii optime şi de lungă aparent salvatoare precum ziduri de beton
durată pentru diminuarea efectelor asupra mediului trebuie bine cântărite prin prisma relaţiei
înconjurător
şi 330 m şi prezintă trei sectoare dinamice şi
funcţionale bine individualizate în relief: arie
sursă, canal de curgere, con terminal de
acumulare. Deluviul (materialul deplasat) are
un caracter eterogen pe întreaga sa lungime şi
constă dintr-o matrice fină, prăfos-nisipoasă,
în care apar în proporţie ridicată fragmente
centimetrice de menilite şi disodile. Patul de
alunecare este format din marne şi argile gri.
Aria sursă, se extinde pe o
suprafaţă de 3.36 ha şi are o formă alungită
pe direcţie NE-SV. Este larg deschisă şi
intens afectată de eroziune şi numeroase
alunecări superficiale. Râpa de desprindere,
caracterizată printr-o puternică evoluţie Foto: riscurile pe care le aduce curgerea de noroi asupra locuinţelor cetăţeneşti
regresivă, are o lungime de 540 m, înălţimi de
5-15 m şi înclinări de până la 40-50°. precipitaţiilor, cât şi pe termen mai cost-beneficiu, exemplul oferit de un proces
Datorită eterogenităţii rocilor (argile îndelungat, aceasta însemnând o trecere de la similar ce afectează periodic DN 10 in dreptul
nisipoase, argile grase, marne, nisipuri) şi un caracter dinamic vâscos la unul plastic. barajului de la Siriu subliniind faptul că un
deschiderii largi, este favorizată infiltrarea Astfel, în cazul precipitaţiilor abundente (fie astfel de proces trebuie tratat ca un sistem
imediată a apei provenită din precipitaţii. de primăvară, suprapuse sau nu pe topirea morfodinamic complex iar încercarea de a
Următorul sector este cel al zăpezilor, fie de vară, cu caracter torenţial), stopa evoluţia unui singur component al
canalului de curgere, ce se desfăşoară pe o deplasarea are un caracter vâscos. După acestuia se soldează cu eşecuri grave.
lungime de cca. 750 m şi atinge lăţimi încetarea precipitaţiilor, mişcarea se păstrează În prezent, curgerea de la Chirleşti se află în
maxime de 5-15 m, fiind mărginită pe încă pe perioade lungi de timp (1-2 studiul cercetătorilor de la Institutul de
întreaga sa lungime de culmi laterale de săptămâni), având un caracter plastic. Geografie al Academiei Române. Sub
presiune înalte de 1-2 m. În lungul canalului Dinamica cea mai activă se înregistrează coordonarea Acad Dan Bălteanu, aici se
s-au individualizat în cursul anilor 2008 şi în anotimpurile de primăvară şi vară, mai efectuează periodic cartări geomorfologice de
2009 două areale de retragere a unor râpe ales în cadrul râpei principale şi a conului detaliu, precum şi modelări dinamice ale
secundare, ce au contribuit la creştere în terminal. De-a lungul timpului a avut loc o acestui proces. Totodată, curgerea reprezintă
volum, masă şi viteză de deplasare a deplasare a sectorului de maximă îndepărtare unul din punctele cheie în desfăşurarea Şcolii
deluviului provenit din aria sursă. Cauza a materialului din cadrul ariei sursă de la N Internaţionale de Vară Hazarde naturale şi
acestei evoluţii a fost adâncirea canalului în către S, în conformitate cu cele mai mari dezvoltare durabilă în regiunile montane, ce
timpul unor pulsaţii importante din anii 2005 pante. Un bun exemplu în acest caz este are loc anual, sub coordonarea Acad . Dan
şi 2006. retragerea ce a avut loc în iunie-iulie 2006, Bălteanu, la Centrul de Cercetări pentru
Ultimul sector şi totodată cel mai când din râpă s-a desprins o suprafaţă de Hazarde Naturale de la Pătârlagele al
important din punct de vedere al efectelor 5731 m2 (28616 m3 volum), moment ce a Institutului de Geografie. Ajunsă la cea de-a
directe asupra gospodăriilor şi căilor de urmat celui din 2005, când în luna mai aria 10-a ediţie, manifestarea, care reuneşte tineri
transport rutier este conul terminal de sursă s-a extins cu 11000 m2 iar conul cu cercetători şi doctoranzi cu specializări
acumulare. Acesta se extinde pe o suprafaţă cca.5500 m2 (cca. 15000 m3). diferite (geografi, geologi, ingineri, specialişti
de 1.67 ha (150 m lăţime, 2-6 m înălţime), iar În concluzie, curgerea de la Chirleşti în ştiinţe sociale), a beneficiat de participarea
dinamica sa accentuată şi efectele ei sunt reprezintă unul dintre cele mai elocvente a peste 150 de tineri cercetători din ţări
reflectate în pagubele produse în timp, 10 exemple de curgeri de noroi din România. precum: Ungaria, Polonia, Bulgaria, Turcia,
gospodării fiind distruse în anul 1953, una în Deplasarea materialului are un caracter Suedia, Israel, Belgia, Marea Britanie, Italia,
2006 şi ..... în 2010. sezonier, perioada de sfârşit de primăvară- Austria, Cehia, Slovacia, Venezuela, Croaţia,
Din punct de vedere al factorului vară fiind caracterizată în general prin cele Honduras, Estonia şi România.
declanşator, s-a observat că, prin dinamica sa, mai intense precipitaţii şi importante
curgerea de la Chirleşti răspunde atât imediat deplasări, cu un caracter pulsatoriu, marcate Profesor universitar Mihai MICU
de un proces de curgere ce urmează la

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 19..


ACŢIUNI DE RĂSPUNS ……………….…

Situaţie complexă la depozitul


Prin modul de acţiune
ferm şi concentrat al
forţelor şi mijloacelor
operative, au fost
protejate clădiri şi
bunuri cu o valoare de
aproximativ 1.5 mil.
euro.
Pagubele materiale
produse de incendiu au
fost estimate la
aproximativ 500.000 de
euro.

Intervenţia în situaţie de urgenţă de


amploare pentru limitarea efectelor
şi înlăturarea consecinţelor
incendiului de la SC Autorolla
Service SRL Buzău – misiune prin
care s-a organizat cooperarea şi
realizarea funcţiilor de sprijin la faţa
locului
În data de 03.05.2010, ora 14.46,
dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al judeţului
Buzău a fost anunţat de producerea unui
incendiu la o hală de depozitare piese auto
aparţinând S.C. AUTO ROLLA SERVICE
S.R.L Buzău, situată pe E 85 la intersecţia
cu D.J.203 K, sat Gura Cîlnăului, com. Vadu
Paşii.
La primirea anunţului, comandantul
detaşamentului de pompieri Buzău a hotărât
să deplaseze la locul intervenţiei două şi celelalte construcţii învecinate; precum şi în sistemul de alimentare cu apă în
autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă - un număr de 6 autoturisme navetă;
şi cele două echipaje specifice SMURD, pentru dezmembrări erau cuprinse de flăcări; Ø distribuirea forţelor pe trei sectoare de
ordonând totodată pregătirea în rezervă a - se degajau mari cantităţi de stingere;
tuturor forţelor din subunitate. În urma celui fum şi gaze toxice; Ø prealarmarea serviciilor voluntare din
de-al doilea apel primit la dispecerat şi după - între depozite se aflau stocate zona imediat apropiată a municipiului Buzău
observarea de către personalul gărzii de mari cantităţi de anvelope şi alte piese din în vederea sprijinirii forţelor profesioniste
intervenţie de pe traseu a coloanei mari de material plastic dezmembrate de la Ø adoptarea sistemului de alimentare cu
fum ce se degaja în atmosferă în zona S.C. autoturisme, fapt ce a dus la dezvoltarea şi apă în navetă a autospecialelor de la
AUTO ROLLA SERVICE S.R.L, s-a cerut propagarea rapidă a incendiului. hidranţii exteriori ai magazinului Kauffland,
suplimentarea forţelor cu întreaga capacitate - în incintă se aflau hidranţii exteriori ai S.C. Romcarbon S.A.,
operativă a gărzii de intervenţie din cadrul aproximativ 70 de autoturisme, autoutilitare sursa de apă nr. 2 Drăgaica şi hidrantul
Detaşamentului de pompieri Buzău sub şi camioane T.I.R. pentru dezmembrare. stradal de pe strada Prutului;
comanda primului adjunct. După executarea Pentru localizarea şi stingerea Ø evacuarea autoturismelor neafectate de
recunoaşterii, s-a constatat următoarea incendiului comandantul intervenţiei a incendiu folosind mijloacele specifice
situaţie: hotărât următoarele: locului de muncă (motostivuitoare) şi
- incendiul se manifesta cu Ø concentrarea la faţa locului a forţelor şi suplimentarea cu personal de pe locul de
violenţă la acoperişul şi în interiorul mijloacelor din Detaşamentul de pompieri muncă a echipelor de evacuare a bunurilor
construcţiilor societăţii pe o suprafaţă de Rm. Sărat – 4 autospeciale de stingere ameninţate din pavilionul administrativ
aproximativ 600 m2, cu posibilităţi de APCA, care au sosit în jurul orelor 15.40, (elemente de birotică, calculatoare,
propagare imediată către parcul de fiind introduse în dispozitivul de stingere, documente, valori şi lucruri personale
autovehicule dezmembrate, sediul societăţii

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 20..


ACŢIUNI DE RĂSPUNS …

de piese auto SC Autorolla Service

angajaţi, piese rezultate din dezmembrări); cauzei de incendiu; funcţii de sprijin, astfel:
La sosirea la locul intervenţiei, Ø solicitarea prezenţei unui reprezentant - Serviciului privat pentru Situaţii
inspectorul şef a dispus următoarele: de la Comisariatul Gărzii de Mediu; de Urgenţă „SC Prevent SA”
Ø a aprobat dispozitivul de intervenţie Ø solicitarea prezenţei unui reprezentant Buzău
realizat; de la Inspectoratul Teritorial în Muncă; - Serviciul Privat pentru Situaţii de
Ø înfiinţarea punctului de comandă mobil Începând cu ora 15:18, la locul Uregenţă „SC Romcarbon SA”
– înaintat şi a sistemului informaţional - intervenţiei a sosit Prefectul judeţului Buzău, Buzău
relaţional; domnul ing. Paul Beganu, care a fost - Echipajului pentru stingerea
Ø stabilirea zonei de contact cu mass- informat asupra situaţiei incendiului şi a incendiilor aparţinând UM
media, sub conducerea purtătorului de cuvânt măsurilor adoptate pentru gestionarea 01838 Boboc;
al unităţii; evenimentului conducând acţiunea de răspuns - Serviciului de Circulaţie rutieră
Ø chemarea la locul intervenţiei a din partea forţelor angrenate la faţa locului. Buzău;
autospecialelor: A.P.C.T. de la S.P.S.U. al - Serviciului de Ambulanţă
Această acţiune a durat până la ora 17:47.
S.C. Romcarbon S.A., sosită la ora 15.45, Judeţean Buzău;
A.P.C.A. de la S.P.S.U. al S.C. Prevent S.A., Pentru modul în care au înţeles
sosită la ora 15:35 şi A.P.C.T. de la UM necesitatea înlăturării pericolelor de la faţa
01838 Boboc, sosită la ora 15.55; locului, localizării incendiului în limitele
Ø suplimentarea grupei operative cu găsite şi stingerea acestuia fără a ne înregistra Locotenent Pinţoiu Marius
adjunctul inspectorului şef şi şeful biroului cu victime omeneşti, inspectorul şef a adus
prevenirea incendiilor, în vederea cercetării mulţumiri tuturor instituţiilor care au asigurat

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 21..


ANALIZE………………………………..…

ANALIZA OPERATIVA
Situaţia statistică pentru perioada 01.01-20.08.2010
intervenţiilor a înregistrat o creştere
cu 35,11% de la 1333 la 1801
intervenţii. Ponderea cea mai mare o
au intervenţiile echipajelor
S.M.U.R.D., al căror număr a crescut
cu 101,74%, ca urmare a
operaţionalizării S.M.U.R.D. din
cadrul Detaşamentului de Pompieri
Râmnicu Sărat.
Pe timpul intervenţiilor:
- au fost salvate 37 persoane,
C onform datelor din care 32 adulţi şi 5 copii;
- au fost asistate medical 1165
statistice înregistrate la I.S.U. Buzău persoane;
în perioada 1 ianuarie 2010 -20
- au fost salvate 22 animale şi
august 2010, s-au desfăşurat 1801 32 păsări;
intervenţii pentru limitarea şi - au fost protejate bunuri
înlăturarea efectelor situaţiilor de - 8 cazuri la pacienţi găsiţi - mijloace de încălzire defecte -
estimate la peste 25.413.200 lei. decedaţi - 0,63%; 9,78%;
urgenţă produse (în medie 7,76 pe Serviciile voluntare şi
zi), astfel: - 24 cazuri de asistenţă persoane - mijloace improvizate sau
private pentru situaţii de urgenţă au - 1,89%; lăsate în funcţiune nesupravegheate -
- 184 pentru stingerea
participat la 85 intervenţii, din care - 2 cazuri asigurare intervenţie - 9,78%;
incendiilor (10,22 %); 11 intervenţii au fost lichidate
- 26 arderi necontrolate (1,44 0,16 %; - focul deschis în spaţii
înaintea sosirii serviciilor - 107 cazuri de deplasare fără deschise - 5,98%;
%);
profesioniste iar 4 situaţii de urgenţă intervenţie - 8,41%; - jocul copiilor cu focul -
- 101 alte situaţii de urgenţă au fost soluţionate de către populaţie
(misiuni pirotehnice, alunecări de - 1 caz de alertă falsă - 0,16 %; 2,72%;
sau salariaţi înainte de sosirea - 10 cazuri de alte afecţiuni - - foc deschis în spaţii închise -
teren, fenomene meteo periculoase,
serviciilor profesioniste, voluntare 0,79%; 5,43%;
înlăturarea efectelor inundaţiilor, sau private.
avarii la utilităţi publice etc.) - 20 intervenţii descarcerare - - scurgeri de produse
S.M.U.R.D. a intervenit în 1,57%. inflamabile - 2,72%;
(5,61%);
1273 cazuri (în medie 5,48 pe zi), Comparativ cu aceeaşi - autoaprindere - 1,63%;
- 21 acţiuni pentru asistenţa acordând ajutor medical de urgenţă
persoanelor (degajări de persoane în perioadă a anului 2009, numărul alte împrejurări - 4, 35%.
sau descarcerare la 1165 persoane intervenţiilor autospecialei de În incendiile produse în această
urma exploziilor, prăbuşirii sau
(1096 adulţi şi 69 copii). descarcerare, din cadrul S.M.U.R.D., perioadă în anul 2010 au decedat 6
accidentelor de muncă şi rămase Faţă de aceeaşi perioadă a
blocate în apartament, ascensor, la la accidente de circulaţie a scăzut cu persoane (5 adulţi şi 1 copil) iar alte
anului 2009, numărul intervenţiilor 60 %. 9 au fost rănite sau intoxicate cu fum
înălţime etc.) (1,17 %);
S.M.U.R.D. a crescut cu 101,74% iar În urma producerii ori gaze toxice (8 adulţi, din care şi 1
- 23 acţiuni pentru protecţia al persoanelor asistate cu 112,98 %.
comunităţilor (1,28%); accidentelor rutiere, echipajele copil).
Asistenţa medicală de S.M.U.R.D. au asistat 10 persoane. Faţă de aceeaşi perioadă a
- 1273 cazuri de urgenţă
urgenţă s-a acordat la: Timpul mediu de răspuns al anului 2009, se remarcă o scădere a
asistate de SMURD (70,68 %); - 468 cazuri de afecţiuni
- 1 acţiune pentru protecţia echipelor S.M.U.R.D. a fost de 7 numărului persoanelor decedate (cu
medicale - 36,76% din cazuri; minute, iar durata medie a unei 16,67%).
mediului(0,06 %);
- 330 cazuri de traumatisme - intervenţii de 15 minute. Timpul de S-au înregistrat 133 incendii la
- 8 salvare animale(0,44 %); 25,92%;
- 37 acţiuni de asigurarea zonei intervenţie al S.M.U.R.D. s-a redus locuinţe, în medie 0,57 pe zi. Din
- 61 cazuri de prim-ajutor la datorită înfiinţării unei staţii în totalul acestora, 65,22% au avut loc
de producere probabilă a unei situaţii
accidente rutiere - 4,79 %; cadrul Detaşamentului de Pompieri în mediul rural şi 34,78% în mediul
de urgenţă(2,05 %); - 54 cazuri de boli cardiace -
- 3 alerte false (0,17%); Râmnicu Sărat. urban. Incendiile izbucnite la
4,24%; În zona de competenţă a locuinţe
- 124 întoarceri de pe traseu şi
- 182 cazuri de intoxicaţii - I.S.U.J. Buzău s-au înregistrat 184
deplasări fără intervenţii(6,89%) 14,30%;
Comparativ cu aceeaşi incendii, în medie 0,79 pe zi, faţă de
- 6 cazuri de acordare prim- 237 incendii produse în aceeaşi
perioadă din anul 2009, numărul
ajutor la arsuri - 0,47%; perioadă din anul 2009.
Pe timpul intervenţiilor la
incendii au fost salvate 27 persoane
(27 adulţi) şi protejate bunuri şi
instalaţii în valoare de peste
22.655.000 mil. lei.
Rata incendiilor a fost de
37,47 la suta de mii de locuitori,
respectiv 30,16 la mia de km pătraţi.
Incendiile generate de acţiuni
intenţionate, comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului trecut au înregistrat
o scădere de la 25 la 16 (56,25%).
Principalele cauze de
incendiu au fost:
- instalaţii electrice defecte sau
improvizate - 30,43%;
- fumatul - 7,61%;
- coşuri de fum defecte sau
necurăţate - 20,65%;
- acţiuni intenţionate - 8,70%;

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 22..


ANALIZE …

SMURD
au avut loc la poduri şi acoperişuri
(25,54 %), spaţii de locuit (20,11 %),
curte, grădină (11,96 %) şi altele
(42,39 %).
Timpul mediu de răspuns la
incendiu a fost de 17 minute iar
durata medie a unei intervenţii de 54
minute.
Eficienţă şi maximă operativitate
Diferenţa dintre timpul mediu Se întâmplă de multe ori să ne la care se deplasează acest serviciu: in care se afla aceştia. Sistemul
de răspuns înregistrat la incendii (17 confruntăm cu evenimente deosebite accidente, rutiere si feroviare, căderi Naţional Unic pentru Apeluri de
minute) faţă de acţiunile S.M.U.R.D. în viaţa cotidiană şi pentru rezolvarea de la înălţime, traumatisme prin arme Urgenta (SNUAU) este construit prin
(7 minute) se datorează tehnicii cărora trebuie să apelăm la un albe sau arme de , accidente de , crearea centrelor de preluare a
învechite de intervenţie la incendiu, a serviciu specializat. Astfel, când suspiciuni de infarct miocardic acut, apelurilor de urgenta si dotarea
cărei durată normală de utilizare este
depăşită, comparativ cu mijloacele avem de a face cu un accident sau un stări de inconştienţă, intoxicaţii grave acestora cu un sistem operativ de
moderne de intervenţie folosite de traumatism, cu o cădere de la cu gaze, substanţe toxice, droguri, telecomunicaţii, destinat anunţării,
echipele S.M.U.R.D. înălţime, când starea de sănătate a etc, convulsii, arsuri, orice situaţie recepţionării, prelucrării si
În zona de competenţă a unei persoane se degradează incerta în care se bănuieşte ca viaţa transmiterii către serviciile solicitate
I.S.U.J. Buzău s-au înregistrat 101 progresiv, când un semen de al nostru bolnavului se află în pericol, a apelurilor de urgenta, in mod
intervenţii pentru alte situaţii de
se găseşte într-un loc dificil de a fi accidentele în masa şi catastrofele centralizat si unitar. Sistemul este
urgenţă, în medie 0,43 pe zi.
Comparativ cu aceeaşi perioadă a accesat sau când acest mediu etc. folosit si pentru comunicarea intre
anului 2009, numărul acestora a reprezintă o ameninţare pentru viaţa În atenţie avem tehnica nou serviciile specializate de intervenţie
crescut cu 9,78%. Acestea au constat lui trebuie făcut apel la o structură utilizată în situaţiile de intervenţie, ale Politiei, Pompierilor, Ambulantei,
în 70 misiuni pirotehnice, 28 profesionalizată care să acţioneze cu tehnică performantă cu multe dotări care au obligaţia de a acţiona in cazul
intervenţii pentru înlăturarea efectelor
discernământul şi totodată, salvarea ce poate asigura pacientului mai mult apelurilor de urgenta.
inundaţiilor şi alunecărilor de teren, 2
intervenţii ca urmare a manifestării persoanelor puse în pericol. decât un minim de asistenţă în fazele Într-un mod practic aspectele
fenomenelor meteorologice (altele Activitatea centrelor medicale critice. teoretice prezentate anterior,
decât inundaţii) şi 1 intervenţie în de urgenţă şi a echipajelor de Sistemul naţional unic pentru demonstrând eficienţa intervenţiei
urma accidentelor de transport unde atunci când sunt folosite echipajele
intervenţie în situaţii de urgenţă, apeluri de urgenţă, importanţa
sunt implicate substanţe periculoase. S.M.U.R.D.. Cooperarea forţelor
subliniind importanţa şi motivând acestuia şi detalii utile pentru participante la o acţiune de amploare
dezvoltarea acestora pentru salvarea realizarea unui timp optim de este evidentă datorită timpilor foarte
vieţilor omeneşti. Este destinat intervenţie. scurţi de salvare a vieţilor şi bunurilor
asistentei de urgenţă a pacientului Sistemul 112 vizează asigurarea materiale, fără pierderi considerabile
protecţiei cetăţenilor si a unui grad dacă anunţul prin sistemul 112 a fost
critic aflat în stare gravă în faza
înalt de asistenta indiferent de locul făcut la timp.
prespitalicească. Tipul de intervenţii

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 23..


CENTRUL OPERAŢIONAL …………..…

PROCEDURA DE CODIFICARE A ATENŢIONĂRILOR ŞI


AVERTIZĂRILOR METEOROLOGICE – ÎN ATENŢIA
COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Î n ultimii ani se
constată creşterea frecvenţei
manifestării riscurilor care
ameninţă viaţa şi sănătatea
populaţiei, mediul înconjurător
şi valorile patrimoniului
naţional, precum şi apariţia unor
noi riscuri, generate îndeosebi de
schimbările climatice şi
diversificarea activităţilor
economice care utilizează,
produc şi comercializează
substanţe/materiale periculoase.
România este afectată anual
de un număr mare de hazarde
naturale, tehnologice şi dezastrele naturale îi revin de la nivel judeţean, care au
complexe, care produc victime următoarele atribuţiile: stabilite atribuţii în domeniul
Ø informează prin situaţiilor de urgenţă.
omeneşti, pagube materiale
centrul operaţional judeţean, De asemenea trebuie
Schema de
semnificative şi distrugeri ale
calităţii mediului. Aceste respectiv al municipiului cunoscută de către toate anunţare în cazul
fenomene sunt o ameninţare Bucureşti, privind stările structurile de la nivel central şi producerii unei
potenţial generatoare de situaţii local, implicate în
permanentă pentru dezvoltarea
de urgenţă şi iminenţa managementul situaţiilor de
situaţii de urgenţă
durabilă şi necesită eforturi mari
pentru reducerea sau prevenirea ameninţării acestora; urgenţă in caz de inundaţii, – document de
efectelor lor, în colaborarea cu Ø evaluează fenomene meteorologice lucru ce trebuie
autorităţile locale şi cu situaţiile de urgenţă produse pe periculoase, accidente la
teritoriul unităţii administrativ- construcţii hidrotehnice şi
cunoscut de către
populaţia.
Mulţi oameni, nu vor să mai teritoriale, stabilesc măsuri şi poluări accidentale procedura de toţi membrii
accepte că dezastrele sunt acţiuni specifice pentru codificare a atenţionărilor şi comitetului local
gestionarea acestora şi urmăresc avertizărilor meteorologice care
inevitabile. Ei consideră, în mod
îndeplinirea lor; se emit, în cazul producerii de
pentru situaţii de
eronat că dezvoltarea
tehnologică, autorităţile Ø declară, cu fenomene meteorologice la scară urgenţă şi pus în
administraţiei publice locale şi acordul prefectului, starea de naţională sau regională. aplicare imediat.
serviciile profesioniste pentru alertă pe teritoriul unităţii
situaţii de urgenţă, trebuie să administrativ-teritoriale;
rezolve orice problemă, inclusiv Ø analizează şi
să-i protejeze de efectele avizează planul local pentru
dezastrelor. asigurarea resurselor umane,
Trebuie să subliniez aici, materiale şi financiare necesare
faptul că, ceea ce este incident gestionării situaţiei de urgenţă;
minor într-o ţară dezvoltată Ø informează
poate fi considerat un dezastru comitetul judeţean şi consiliul
într-o ţară cu mijloace de local asupra activităţii
intervenţie reduse. desfăşurate;
Comitetului Local pentru Ø îndeplinesc orice
Situaţii de Urgenţă în alte atribuţii şi sarcini stabilite
conformitate cu legislaţia în de lege sau de organismele şi
vigoare privind prevenirea, organele abilitate.
monitorizarea şi gestionarea În cazul producerii
situaţiilor de urgenţă din zona de unei situaţii de urgenţă, un rol
competenţă, realizarea unei esenţial îl ocupă informarea
preveniri cu caracter pro-activ, oportună a factorilor de decizie
îndeosebi în ceea ce privesc de pe plan local şi a structurilor

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 24..


CENTRUL OPERAŢIONAL …

Reglementări
Codurile de avertizare hidrometeorologică juridice în domeniul
SCHEMA
managementului
FLUXULUI DE TRANSMITERE A RAPOARTELOR OPERATIVE SI
AL RAPOARTELOR DE SINTEZA
situaţiilor de
Comitetul local pentru situat
urgent
urgenta
situatii de urgenţă
Evidenţa, evaluarea şi
Sistem de
Gospodarire a
Inspectoratul pentru situat
situatii de urgen
Centrul Operat
Operational
urgentta
raportarea situaţiilor de urgenţă
Apelor – Centru
Operativ
se desfăşoară în conformitate cu
GRUP DE SUPORT omitetul judet
Comitetu judetean pentru situat
situatii de urgent
urgenta
„Manualul Primarului”, acesta
TEHNIC AL C.J.S.U.
fiind un colaj al atribuţiilor
referitoare la managementul
Inspectoratul General pentru Situa
ituattii de Urgent
situaţiilor de urgenţă, existente în
rgenta
MMDD Centrul Operat
Operational
Centrul Operativ pentru
Situat
Situatii de urgen
rgentta actele normative în vigoare,
Ministerul Internelor si Reformei astfel:
Administrative
Ø Legea nr. 481/2004 privind
protecţia civilă;
Ø OUG nr. 21/2004 Privind
SCHEMA SCHEMA Sistemul Naţional de
fluxului informaț
informațional operativ
op erativ pentru
p entru transm
avertizărilor hidrologice
iterea
transmiterea fluxului informaț
informațional operativ
op erativ pentru
p entru transm
avertizărilor meteorologice
iterea
transmiterea Management al Situaţiilor
de Urgenţă, aprobată cu
INH--GA
INH A.N.M.
modificări şi completări prin
Legea nr. 15 / 2005;
Ø HG nr. 2288/2004 pentru
SC HEMA
FLUXULUI D E TRA
TRANSM
NSM ITER
ITEREE A RRA
MMDD
APOAR
POA RTELOR
TELOR OPE
A L R APOAR TELOR D E SINTEZĂ
OPERA
RATI
TIVE
VE ȘI
MMDD
A.N.A.R. Situații de urgenț
Centrul Operativ pentru Situaț rgență
Comitetul local pentru
urgenț
urgen ță
ă
situațții de
pentrusitua
Centru Situații de urgenț
Centrul Operativ pentru Situaț rgență
S ist em d e
Gosp od ări re a
Ape lor – C en t ru
O pera ti v
I n s p ec to ra aț i i ddee u r ge n ț ă
r att u l p en t r u si t u aț
O pee ra ț io
C e n t ru l Op i onn aall Meteorologic
Regional
aprobarea repartizării
principalelor funcţii de
GRUP D E S UP ORT Co
Co m it et ul ju
j udd e ţţe an
an ppeennttrruu sit uuaaţ ii d e u rg en ţăă
T E H NI C AL C .J .S .U.

DIRECȚIE DE Comitetu
omitetul jude
judeţţean pentru situaţ
situaţii de urgenţ
urgenţă
IInn sp eecctt oorraattuu ll G en e ra l pentru S ituaituaţţ ii de U rgen
rgenţţă
Comitetu
omitetul judeţ
judeţean pentru situaţ
situaţii de urgenţ
urgenţă
APE M M DDD D CC en tr u l OOpp e ra ț io n a l

sprijin pe care le asigură


C en ttrr u l OOpp e ra ttiivv p en t r u
S iti tuu a ț ii d e u rg ene n țăă
M in i st e ru l I n t er n el o r ș ii R ef o rm e i
Ad m in iistst ra
r att iivvee

Sistem de
Gospodărire a
situaț ii de urgen
Inspectoratul pentru situaț
Operațional
Centrul Operaț
urgențță situaț ii de urgen
Inspectoratul pentru situaț
Operațional
Centrul Operaț
urgențță
ministerele, celelalte organe
Apelor - Dispecerat
LEGENDA centrale şi organizaţiile
urgențță
urgen
situațții de
Comitetul local pentru situa Flux avertizare pentru fenomene
imediate
urgențță
urgen
situațții de
Comitetul local pentru situa
neguvernamentale privind
Flux avertizare durata medie
prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă;
COD VERDE nu indică nici o precauţie particulară pentru perioada Ø HG nr. 1489/2004 privind
organizarea şi funcţionarea
imediat următoare, dar nu implică o vreme frumoasă sau neapariţia în Comitetului Naţional pentru
următoarele zile a unor fenomene meteorologice periculoase ce pot perturba Situaţii de Urgenţă;
diverse activităţi. Ø HG nr. 1490/2004 pentru
aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare
COD GALBEN se va folosi pentru fenomene meteorologice temporar a organigramei
periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel obişnuite pentru perioada Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă,
respectivă sau zona specificată. Se recomandă urmărirea periodică a evoluţiei cu modificările şi
fenomenelor meteorologice pentru detalii cu privire la intensitatea fenomenelor completările ulterioare;
în zilele următoare. Ø HG nr. 1491/2004 pentru
aprobarea Regulamentului-
COD PORTOCALIU se aplică acelor fenomene meteorologice cadru privind structura
prevăzute a fi periculoase cu un grad de intensitate mare. organizatorică, atribuţiile,
funcţionarea şi dotarea
comitetelor şi centrelor
COD ROŞU se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi operative pentru situaţii de
periculoase cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase. urgenţă;
Ø Ordinul comun nr.
Înştiinţarea iminenţa producerii sau producerea unor
dezastre. Avertizarea populaţiei se
Alarmarea 638/420/2005 al ministrului
reprezintă transmiterea administraţiei şi internelor şi
este activitatea de transmitere a realizează de către autorităţile
administraţiei publice centrale sau locale,
mesajelor/semnalelor de avertizare a al ministrului mediului şi
informaţiilor autorizate despre iminenţa populaţiei despre iminenţa producerii
producerii sau producerea dezastrelor după caz, prin mijloacele de avertizare gospodăririi apelor pentru
unor dezastre sau a unui atac aerian. aprobarea Regulamentului
şi/sau a conflictelor armate către specifice, în baza înştiinţării primite de la
Alarmarea populaţiei se realizează de
autorităţile administraţiei publice centrale structurile abilitate. privind gestionarea
autorităţile administraţiei publice centrale
sau locale, după caz, în scopul evitării sau locale, după caz, prin mijloace situaţiilor de urgenţă
surprinderii şi al realizării măsurilor de Prealarmarea specifice, pe baza înştiinţării primite de la generate de inundaţii,
protecţie. structurile abilitate. fenomene meteorologice
reprezintă transmiterea
periculoase, accidente la
Avertizarea mesajelor/semnalelor de avertizare către
autorităţi despre probabilitatea producerii construcţii hidrotehnice şi
este activitatea de aducerea la cunoştinţa unor dezastre sau a unui atac aerian. poluări accidentale.
populaţiei a informaţiilor necesare despre

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 25..


FILE DE ISTORIE EUROPEANĂ…………………….…

FILE DE ISTORIE A … POMPIERILOR EURO


Începuturile istorice ale pompierilor maghiari şi
voluntari. Aceste tendinţe au existat
DEUTSCHLAND – în oraşele foarte mari începând cu
GERMANIA secolul al XVIII – lea. Până la
începutul secolului XX, pompele de
mână au fost folosite şi transportate
Începuturile istoriei de pompieri la locul intervenţiei, cu
pompieristice germane ajutorul cailor.
Odată cu intrarea în dotare a
datează din jurul anului 21
noilor echipamente, activitatea s-a
î.Ch., din timpul romanilor, îmbunătăţit (fig.).
când este atestată prima În data de 16.01.1851 a fost
formaţiune de pompieri cu înfiinţată prima unitate de pompieri,
La 1 ianuarie 1875, Ludwig Carls
600 de sclavi. având un număr de 971 de persoane
dotaţi cu aparate şi pompe de mână Scabell a fost pensionat, iar
În evul mediu în Constituţia moderne pentru acea perioadă. succesorul lui ca şef de foc, a fost
comunităţii era stipulată participarea La ordinele regelui prusac Friedrich Gustav Witte.
cetăţenilor la protecţia contra Wilhelm IV la data de 01.02.1851 s- Moare în data de 09.06.1885
incendiilor. Alarma de incendiu era a constituit primul departament de Ludwig Carls Scabell fiind îngropat în Berlin. Mormântul
dată de către cei numiţi să vegheze incendiu, condus cu pasiune de său a fost distrus în cel de al doilea
oraşele din turnuri. Atunci a fost comisarul Ludwig Carls Scabell război mondial..
introdus unul din Regulamentele de (născut în Friedrichstraße 204) din În anul 1901 a avut loc a 50-a
Cea mai veche clădire de pompieri
apărare împotriva incendiilor. Germania, numit şef de incendiu aniversare a brigăzii de pompieri. Cu
din Berlin, care îşi păstrează
Echipamentul tehnic al acest prilej a fost organizată
(Branddirektor ernamnt). arhitectura şi poate fi vizitată şi
pompierilor era format din obiecte Într-un timp scurt aproape 1000 Expoziţia Internaţională Berlin.
astăzi se află pe strada Linienstraße.
ajutătoare simple precum cupe, scară de bărbaţi sunt recrutaţi şi pregătiţi, La data de 27.12.1854 a fost
şi cârlige. astfel s-au format primele 18 staţii de înfiinţată în Berlin, inspecţia de
În secolul al XVII – lea a fost foc, ce erau încadrate cu pompieri prevenire a incendiilor, funcţionând
descoperit furtunul de intervenţie, ce având normă întreagă. alături de staţiile de incendiu.
era confecţionat din piele prin A fost remarcabil faptul că Ludwig Carls Scabell a creat o
coasere. Mai târziu aceasta a fost Ludwig Carls Scabell la 20.06.1851 organizaţie guvernamentală pentru
lipită şi capsată. a semnat un contract, pentru foc modernă.
În primul atestat documentar se înfiinţarea unei reţele extinse de În anul 1875 pompierii au fost
preciza despre cetăţenii care nu au telegraf create pentru foc. organizaţi în echipe de intervenţie şi
fost lăsaţi să depindă în totalitate de În anul 1854 a fost construită au fost fabricate primele
autoritate publică locală, ci de multe prima staţie de pompieri în mijlocul În anul 1907 parcul cu trăsuri şi
autovehicule de intervenţie ce au
ori şi-au luat în mână propriul destin Berlinului pe marea stradă intrat în dotarea pompierilor.
cai a pompierilor a fost înlocuit de
aceasta fiind una din motivaţiile Hamburger nr. 13/14 şi darea în un parc modern la acea vreme.
pentru care s-au format pompierii funcţiune a celor 1520 de hidranţi.

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 26..


FILE DE ISTORIE EUROPEANĂ…

Aldűlhamed II.
Prima atestare Szécheny Ödön a elaborat proiectul În anul 1880 i se acorda rangul de
Corpului Pompierilor Voluntari din paşă a imperiului otoman (fig.).
Pesta, luând şi numind personal Acesta a fost primul non –musulman
responsabil de strângerea de fonduri. care a primit titlul de paşă din istoria
Scriitorul francez Alexandre Dumas Turciei. El a fost numit comandantul
ce efectua o vizită în Ungaria regimentelor de pompieri.
(Magyarország) a contribuit cu suma Szécheny Ödön moare în
de 110 franci francezi la acest proiect Constantinopole la 24 martie 1922
umanitar şi de utilitate. În schimb fiind îngropat în sectorul catolic din
Szécheny Ödön ia oferit o sabie. cimitirul creştin din Istanbul Feraköy.
În timpul primului război mondial
au fost întrerupte activităţile
pompierilor, deoarece mulţi dintre
aceştia au fost înrolaţi şi trimişi pe
front.
documentară despre instituirea unei În anul 1930 din cele 54 de oraşe
legi cu privire la pedepsirea aspra, mici, doar în 26 existau unităţi de
adeseori chiar moartea, a locuitorilor pompieri şi nici una în cele 1300 de
ce incendiau locuinţele este din comune.
vremea regelui Ştefan I (Szent István În anul 1936, după 50 de ani de
Király - 975 – 15.08.1038). aşteptare apare o lege modernă, dar
Prima organizare de prevenire şi Începutul oficial al Serviciului de nu perfectă, de localizare şi lichidare
localizare a incendiilor a luat fiinţă Pompieri Voluntari a fost în Pesta la a incendiilor.
într-un colegiu din Debreţin data de 01.02.1870. Încadrarea la După cel de al doilea război mondial
(Debrecen) ce era amplasat într-un acea dată era de 12 membri şi au în anul 1948 ia fiinţă Unitatea
turn, având misiunea de supraveghere început activitatea ca pompieri naţională de Pompieri cu unităţile şi
pe timpul nopţii, în ture de câte 3 ore. profesionişti, numărul acestora a subunităţile aferente fiecărui oraş.
Iniţial ei supravegheau doar clădirile crescut de 3 ori până la finele anului.
colegiului, dar spre finalul anilor Uniunea naţională a pompierilor SOLIDARITATE
1600 au început să intervină şi în voluntari a fost fondată în anul 1871.
cazul incendiilor izbucnite pe Fiind membru al consiliului de Mai multe ţări europene au

PENI
teritoriul oraşului. administraţie al lucrărilor publice, el constituit o brigadă
Până la mijlocul secolului al a promovat construirea funicularului internaţională de pompieri în
XIX localizarea şi lichidarea pe abur Budavár pe Muntele ajutorul Rusiei
O brigadă internaţională de aproape
germani incendiilor erau în responsabilitatea
oamenilor grupaţi în societăţi
castelului regal. Inaugurat la data de
500 de pompieri a fost constituită de şapte
voluntare şi a persoanelor delegate. state ale Uniunii Europene şi şase ţări
În primul război mondial 700 de În anul 1860 un incendiu violent vecine cu Rusia, pentru a ajuta la stingerea
pompieri au fost înrolaţi şi trimişi pe izbucneşte cuprinzând 98 de locuinţe. incendiilor din regiunea Moscovei, a anunţat
front. Szécheny Ödön (fondatorul primei recent Comisia Europeană. Autorităţile
În data de 01.04.1921 ca urmare a unităţi de pompieri din Ungaria) a ruse nu au cerut ajutorul Uniunii Europene
introducerii legii marelui Berlin a fost participat la localizarea şi lichidarea şi constituirea acestei brigăzi
reînfiinţat brigada de pompieri ce incendiului. internaţionale a fost realizată pornind de la
avea în compunere un număr de 15 În anul 1862 Szécheny Ödön a iniţiative individuale ale Guvernelor
pompieri profesionişti şi 65 voluntari. fost numit comisarul adjunct al francez, german, italian, bulgar, polonez,
În anul 1933 pompierii au fost guvernului maghiar şi a participat la o eston şi leton, a precizat CE. Ceilalţi
ataşaţi poliţiei, devenind astfel – Expoziţie de profil organizată la
participanţi sunt Ucraina, Turcia,
poliţia incendiilor Londra. El a fost instruit de către
Azerbaidjanul, Belarusul, Armenia şi
(Feuerlöschpolizei). pompierii din capitala Angliei, fiind
Kazahstanul. Aceste 13 ţări au trimis în
promovat şi obţinând certificatul de
pompier. Rusia 471 de pompieri şi experţi cu şase
MAGYARORSZÁG Szécheny Ödön a studiat avioane, şapte elicoptere şi alte
organizaţia de pompieri engleză dar echipamente pentru a lupta împotriva
– UNGARIA şi actele de serviciu privind incendiilor. Franţa a trimis un bombardier
securitatea la incendiu din acele de apă Dash 8 şi o echipă de trei experţi, a
Vestigiile arheologice vremuri din diferite ţări europene. 02.03.1970 ca al doilea funicular din precizat secretarul de stat francez pentru
descoperite pe teritoriul Pentru modernizarea tehnicii de Europa, funcţionând până în 1944 Afaceri Europene, Pierre Lellouche.Crearea
Ungariei ne prezintă date intervenţie a fost nevoie de aparate de fiind repornit din iunie 1986. unei forţe de intervenţie europene pentru a
despre înaintaşii noştri stingere a focului şi de profesionişti Munca lui Szécheny Ödön a fost combate incendiile, cerută de Lellouche, nu
ce trebuiau să fie organizaţi în unităţi apreciată şi în străinătate. este însă de actualitate. Europenii vor să
care se preocupau şi de
de pompieri. În anul 1874 acesta a ajuns în "evite dublarea mijloacelor existente în
localizarea focului prin În anul Constantinopole, invitat de către statele membre", a explicat Comisia,
săparea unor gropi şi 1863 sultanul Abdulaziz, la aproape 4 ani responsabilă de coordonarea mijloacelor
înconjurarea acestora cu după incendiul devastator din data de de protecţie civilă din UE."Totul
lut.
05.06.1870 în care au ars Ambasada funcţionează pe principiul solidarităţii", a
Marii Britanii, teatrul italian, subliniat Comisia.Uniunea Europeană
În Egiptul antic, cu 4000 de ani consulatul american, francez, închiriază în fiecare vară două avioane
înainte, fiecare cetăţean era obligat să Arhiepiscopia Romano – catolica, Canadair CL 215. Având baza în Corsica, ele
aibă pregătite găleţi cu apă. În legile oferindu-şi ajutorul său pentru a sunt "în rezervă", în cazul în care
lui Hammurabi, locuitorii erau aspru implementa modelul maghiar mijloacele statelor ar fi angajate toate în
pedepsiţi, dacă în timpul incendiilor profesional al pompierilor voluntari şi incendii, şi ar putea fi trimise în Portugalia,
furau din casele afectate, în loc să a înfiinţa unităţi de pompieri. a precizat Comisia.
ajute la localizarea şi lichidarea În anul 1878 a fost promovat la
incendiului. gradul de colonel de sultanul

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 27..


SUBUNITĂŢI INTERVENŢIE ………………

FORME DE ORGANIZARE A
PROCESULUI DE
atitudinilor înaintate, dezvoltarea
emoţiilor superioare, cu efecte
durabile asupra modului de a gândi şi
INSTRUIRE A MILITARILOR acţiona al militarilor.

POMPIERI Şedinţele practice


În general, pentru transmiterea şi reprezintă tipul fundamental şi are ca Reprezintă activităţi de instruire
însuşirea cunoştinţelor de către obiectiv de bază comunicarea cu caracter aplicativ deosebit de
militari se adoptă lecţia, o activitate cunoştinţelor noi ( instrucţia evident, desfăşurate de regulă în
cu durată de 1—2 ore, organizată şi tragerii, predarea unor capitole din teren, militarii lucrând efectiv cu
condusă de instructor, desfăşurată, regulamentele militare generale ş.a.) tehnica din dotare, în scopul formării
de obicei, în încăperi sau în spaţii — lecţia de cunoaştere a şi perfecţionării priceperilor şi
acoperite. Asemenea tuturor materialului (confundată de mulţi cu deprinderilor de toate tipurile — mo-
Instrucţia şi educaţia constituie formelor de organizare a activităţii şedinţa practică) vizează trice, intelectuale, simple, complexe,
instructiv-educative, lecţia transmiterea şi însuşirea combinate, individuale, colective.
o activitate complexă prin
intermediul căreia se dobândesc realizează, pe lângă obiectivul cunoştinţelor despre tehnica de În raport cu obiectivul
cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, predominant, mai multe obiective intervenţie/luptă — caracteristici, predominant avut în vedere, se
se dezvoltă calităţile fizice, complementare: repetarea, adâncirea descriere, funcţionare, incidente, întâlnesc:
intelectuale şi morale. şi sistematizarea cunoştinţelor reguli de exploatare şi de întreţinere. — şedinţe practice de
Un anumit obiectiv nu poate fi predate anterior, verificarea nivelului Are un vădit caracter intuitiv şi pregătire individuală, cu durata de
îndeplinit oricum, ci adoptând forma de însuşire a cunoştinţelor predate, aplicativ deoarece se operează intens 1—3 ore, al căror obiectiv constă în
corespunzătoare de organizare a formarea priceperilor şi deprinderilor cu tehnica studiată, se procedează la formarea priceperilor şi deprinderilor
activităţii. Putem defini drept formă intelectuale, educarea sensibilităţii, demontarea şi montarea ei, la necesare militarului, cum sunt
de organizare a instruirii şi educării formarea şi consolidarea unor opinii, remedierea incidentelor executarea focului cu armamentul
activitatea cu durată determinată şi convingeri, atitudini şi sentimente — lecţia în laborator, individual, deplasarea sub focul
cu structură specifică prin care se superioare etc. prezentă tot mai mult în instruirea inamicului, mascarea, amenajarea
realizează un obiectiv didactic Cel care elaborează lecţia trebuie militarilor, pe măsura creşterii locaşului de tragere şi altele;
fundamental, folosind metode şi să-şi propună realizarea neîncetate a tehnicităţii unor arme şi — şedinţe practice de
mijloace materiale adecvate. concomitentă a ambelor genuri de specialităţi. Urmăreşte, în principiu, realizare a coeziunii subunităţilor
sarcini didactice — informative (de transmiterea cunoştinţelor pentru intervenţie/luptă, vizând
Clasificarea formelor instruire) şi de educare (formative). preliminare trecerii la însuşirea formarea priceperilor şi deprinderilor
de organizare a Cerinţa decurge din principiul anumitor modele complexe de teh- de lucru în colectiv, cum ar fi, de
nică militară modernă. Activitatea de
instruirii şi educării îmbinării strânse a instrucţiei cu
educaţia şi se realizează, pe de o bază constă în efectuarea de
exemplu :, îndeplinirea coordonată a
atribuţiilor în cadrul echipajului de
militarilor parte, prin alternarea judicioasă a experienţe, învăţarea utilizării unor pe autospeciale pentru stingerea
celor două tipuri de activităţi, iar pe aparate de măsură şi control ; incendiilor, cooperarea luptătorilor
Orice clasificare porneşte de de alta, stabilind obiective — lecţia-vizită se din grupă, echipaj pentru respingerea
la anumite criterii. în cazul formelor deopotrivă de instruire şi de educare desfăşoară în unităţi productive atacului inamicului sau, în ofensivă,
de organizare a activităţii instructiv- pe parcursul aceleiaşi activităţi. industriale sau agricole, pe şantiere pentru nimicirea unei rezistenţe a
educative din armată, criteriul de de construcţii civile sau militare, în
Dată fiind varietatea situaţiilor de acestuia;
bază rezultă din obiectivele muzee, case memoriale şi locuri
învăţare şi a cunoştinţelor pe care — şedinţe practice de
predominante: transmiterea însuşirea istorice. Are ca obiective de bază
trebuie să le însuşească militarii, în învăţare, destinate parcurgerii
cunoştinţelor; formarea priceperilor atât dobândirea cunoştinţelor despre
practică apar câteva tipuri distincte primelor etape ale procesului
şi deprinderilor; dezvoltarea procesul de producţie, cât şi
de lecţii, după cum urmează : formării priceperilor şi deprinderilor
calităţilor psihomorale. educarea convingerilor, formarea
— lecţia tradiţională —: (perceperea acţiunii, înţelegerea şi
familiarizarea cu ea, exersare în ritm
Exerciţiu tactic – principalul mijloc de instruire a individual pentru învăţare fără
greşeli şi fără a se atinge faza
subofiţerilor operativi în subunităţile de intervenţie automatizării);
— şedinţe practice de
Practica instruirii efectivelor de militari cunoaşte şi alte tipuri de executare corectă a diferitelor acţiuni ce urmează a fi însuşite în etapa antrenament, în cadrul cărora, prin
şedinţe de pregătire ale căror denumiri au la bază diferite criterii dintre sau în zilele viitoare. în unele cazuri, accentul este pus pe demonstrarea repetări sistematice, priceperile
care amintim: modului de organizare şi conducere a activităţilor, deci pe latura realizate pe parcursul şedinţelor
— exerciţiile tactice pregătitoare: reprezintă de fapt, şedinţe metodică, exerciţiile devenind demonstrativ-metodice. practice de învăţare sunt
practice de învăţare pe părţi a acţiunilor de intervenţie, utilizând masiv — antrenamentele sunt activităţi de instruire de mare densi-
ceea ce s-a însuşit la alte discipline ; transformate în deprinderi, în
tate, cu efecte formative durabile, pe parcursul cărora se urmăreşte stereotipuri dinamice, iar mai târziu
— exerciţiile tactice: constituie şedinţe, practice în care menţinerea în stare operaţională a anumitor deprinderi, precum şi
acţiunile parţiale se execută întrunit, în situaţie de intervenţie, pe cât perfecţionarea lor. Amintim, de exemplu, exerciţiile de antrenament pe
sunt menţinute în stare operativă şi
posibil fără întreruperi ; probleme distincte şi pe categorii de forţe participante executate perfecţionate, tinzând spre
— exerciţiile tehnice de specialitate sunt şedinţe practice înaintea aplicaţiilor tactice şi alarmelor performanţe superioare;
complexe, cu durata, uneori, de câteva zile, pe parcursul cărora militarii — instructajele metodice practice constau din activităţi cu — şedinţe practice
îşi însuşesc pe ateliere (puncte, locuri, platforme de instruire) structură proprie, cu durată variabilă, prin intermediul cărora se combinate, în care o parte a timpului
cunoştinţele, priceperile şi deprinderile de bază caracteristice armei sau realizează pregătirea cadrelor, comandanţilor de grupe (similare), este folosită pentru învăţarea de
specialităţii în care se instruiesc. Au un caracter deosebit de intensiv, atelierele ajutătoare organizate în cadrul şedinţelor practice şi a celor de
reuşind să-i pregătească pe tinerii încorporaţi în aşa fel încât, împreună acţiuni noi, iar alta pentru automa-
cunoaştere a materialului sau care vor răspunde de efectuarea anumitor tizarea acţiunilor învăţate anterior şi
cu militarii de ciclul doi, să poată deservi în condiţii bune tehnica din lucrări importante în parcurile de tehnică, în ateliere etc Instructajele
dotare, fiind în măsură să participe la îndeplinirea unor misiuni de luptă metodice practice merită toată atenţia, cu atât mai mult cu cât sunt mai
pentru integrarea lor în acţiuni mai
cu mult înaintea însuşirii tuturor detaliilor ; pretenţioase, mai complexe decât şedinţele practice obişnuite. Specificul complexe.
— aplicaţiile tactice — pot fi cu acţiune simplă sau dublă, cu constă în faptul că se prevăd două grupe distincte de obiective şi de În raport cu tipul sau
sau fără trageri de luptă. Reprezintă cele mai complexe activităţi de probleme pentru învăţat ; prima se referă la însuşirea, în calitate de categoria deprinderilor (motrice,
instruire a trupelor, cu solicitări numeroase şi variate, care se apropie în executanţi model, a acţiunilor ce urmează a fi învăţate de către militari, senzoriale, intelectuale) vom întâlni
anumite privinţe de realitatea tactică. Se execută începând cu iar a doua la pregătirea sub raport metodic a ajutoarelor. şedinţe practice prezentând unele
subunitatea; Şedinţele practice apar cu această denumire doar în armată, în deosebiri sub raportul structurii,
— exerciţiile demonstrative sunt şedinţe practice în care învăţământul civil, formarea deprinderilor de orice fel se realizează prin
anumite subunităţi, pregătite din timp, prezintă celorlalte modul de
succesiunii activităţii instructorului
intermediul lecţiilor — lecţia pentru formarea deprinderilor.
şi militarilor.

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 28..


…………………….SUBUNITĂŢI INTERVENŢIE …

Forme de organizare a
activităţilor
predominant educative
Sublinierea repetată a necesităţii
de a imprima tuturor activităţilor de
instruire şi un caracter profund
educativ este pe deplin îndreptăţită
deoarece unii comandanţi, preocupaţi
excesiv de îndeplinirea obiectivelor
informative (de instruire propriu-
zisă), mai uşor de stabilit la începerea
şedinţelor de pregătire şi de măsurat
la sfârşitul acestora, scapă din vedere
marile posibilităţi formative ale
activităţilor de pregătire militară
generală sau de specialitate.
Ca urmare, neglijează faptul că
ele permit să se dezvolte concomitent
toate laturile personalităţii, că
însuşindu-şi cunoştinţe şi formându-
şi deprinderi, militarii îşi dezvoltă
implicit capacităţile fizice şi
intelectuale, se călesc psihic şi moral,
învăţând să-şi stăpânească
manifestările temperamentale şi
afective dăunătoare.
Posibilităţile formative ale
activităţilor de instruire sunt evi-
dente. Dar obiectivele educaţiei nu se
îndeplinesc exclusiv prin intermediul
temelor de pregătire militară, oricât
de bine ar fi valorificate virtuţile lor Formele de organizare a educării a cunoştinţelor, în mod logic, Simpozionul constă din
formative. Pentru a rezolva toate militarilor poartă numeroase sistematic şi coerent, urmărindu-se prezentarea de către un grup restrâns
problemele muncii educative sunt denumiri, adesea provenind de la înţelegerea lor de către ascultători. de specialişti a unor scurte referate
necesare şi activităţi de sine metodele utilizate predominant pe Discuţia sau dezbaterea complementare-la o temă de mare
stătătoare. Ori, din moment ce fiecare parcursul lor. Aşa, de exemplu, în reprezintă altă formă de organizare a importanţă, urmate de intervenţiile
activitate urmăreşte un obiectiv manualele de pedagogie generală, activităţii de educare a militarilor. Ea ascultătorilor, prin care îşi exprimă
fundamental, are o structură proprie, expunerea este privită ca metodă de constă în formularea de către poziţia faţă de cele ascultate sau se
o durată determinată, recurge la transmitere a cunoştinţelor, de educator a unor întrebări-problemă aduc informaţii suplimentare, se fac
metode şi procedee specifice, precum influenţare a opiniilor, convingerilor, pe marginea materialului predat legături cu situaţii din viaţă, se emit
şi la anumite materiale ajutătoare, ele atitudinilor şi sentimentelor. în anterior, adâncit prin studiu idei, propuneri.
reprezintă tot forme de organizare. domeniul muncii educative, individual, şi în răspunsurile şi Întâlnirile, cu oameni de ştiinţă,
Multe sunt prinse în programul expunerea este şi metodă, dar completările formulate de militari. cu specialişti în tehnică aduc
pregătirii pentru intervenţie, altele constituie o formă de organizare, militarilor o informaţie bogată, direct
Studiul individual este, de
apar sau în planurile de muncă, fiind foarte apropiată ca obiective şi de la sursă şi influenţează,
asemenea, o formă principală de
Există, desigur, şi activităţi cu structură de lecţia obişnuită. concomitent, convingerile,
organizare, prinsă în program, cu
caracter educativ incidental, sentimentele, atitudinile lor, au deci
În diverse materiale bibliografice durată determinată şi care se
neprogramat, în sensul că nu sunt nu se face totdeauna o distincţie clară puternice înrâuriri educative.
desfăşoară în locuri dinainte
prinse în documentele de planificare între metode şi forme de organizare. Raportul zilnic al subunităţii cu
stabilite. Studiul individual pune pe
săptămânale sau lunare, fiind dictate Acestea din urmă sunt numite structura şi durata lui bine stabilite,
militari în contact nemijlocit cu
de evoluţiile unuia sau mai multor adesea, greşit, metode. Pentru cu obiective educative clare, cu
sursele bibliografice, cu lucrările de
militari. evitarea confuziilor, reamintim că participarea întregii subunităţi deţine
referinţă pentru o temă sau alta,
virtuţi formative indiscutabile.
metoda reprezintă călea, modalitatea, ridică eficienţa instruirii şi educării
totalitatea procedeelor prin care Acelaşi lucru trebuie spus despre
datorită motivaţiei interne care se
obiectivul este dus la îndeplinire. în adunarea subunităţii dimineaţa,
dezvoltă la aceştia pentru
cadrul unei forme se folosesc, de înaintea începerii programului de
problematica studiată.
regulă, cu pondere diferită, mai multe instruire.
Destul de larg utilizată este şi
metode. De exemplu, într-o lecţie se conferinţa — formă de răspândire a Evaluările (analizele)
întâlnesc expunerea, demonstrarea, cunoştinţelor dintr-un domeniu periodice, aşa cum sunt, de exemplu,
convorbirea, prima având caracter (cicluri de conferinţe) sau pe o analiza stării şi practicii disciplinare,
predominant. La şedinţa practică anumită temă de mare interes în şi neperiodice — evaluarea ţinută la
apare, în plus, exersarea sau, după etapa respectivă. Expusă de oameni terminarea unei exerciţiu tactic,
caz, antrenamentul. Reamintind că cu o foarte bună pregătire, şedinţe de tragere, alarme sau marş
unele metode au furnizat denumiri conferinţa capătă o structură de antrenament — merită atenţie
pentru formele de organizare proprie, expunerea ideilor fiind deoarece sunt forme de organizare a
(exerciţiul demonstrativ, expunerea, continuă. Pe parcurs, pot fi muncii educative cu potenţial ridicat
convorbirea, antrenamentul). folosite proiecţii, planşe etc. de influenţare a atitudinilor şi
conduitei militarilor.
Lecţia sau, mai recentă şi foarte Convorbirea, cu un grup restrâns
apropiată de ea, expunerea sau cu toată subunitatea, constă în
reprezintă forma principală de purtarea unui dialog cu întrebări şi
organizare a activităţii educative. Ea răspunsuri de la educator la subiecţi
constă în transmiterea orală de către şi invers, îndeosebi pe teme etice.
educator

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 29..


Pregătirea populaţiei ..............…

e parcursul anului 2010 cadrele


compartimentului Pregătirea
Populaţiei din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă ,,Neron Lupaşcu,, al judeţului
Buzău au acordat o atenţie deosebită
educării şi formării preventive a copiilor în
domeniul situaţiilor de urgenţă.
Acest lucru s-a materializat prin
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în
care rolul cel mai important l-au avut copiii,
indiferent de vârstă.
Campaniile ,,O casă sigură – o
viaţă în plus”, şi „Modul de comportare pe
timpul şi post seism,, iniţiate de

Educatia preventiva
Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă, a constituit o activitate importantă
desfăşurată în anul 2010, în instituţiile de
învăţământ, centrele de plasament şi
dizabilităţi precum şi în taberele şcolare
organizate pe raza judeţului Buzău.
La aceste campanii au participat
in domeniul situ
un număr de peste 9300 copii de vârste
variate. Prin intermediul prezentărilor video,
şi nu numai, copiii au putut învăţa cât mai
multe despre principalele reguli de prevenire INFORMAREA PREVENTIVĂ în scopul
a incendiilor dar şi modul de comportare în preîntâmpinării unor evenimente sau accidente
caz de cutremur atât la şcoală dar şi acasă.
Un alt subiect incitant a fost de asemenea majore cărora le cad pradă zilnic copiii, reducerea
modul de apelare la numărul unic de urgenţă
112.
victimelor în rândul populaţiei preşcolare şi şcolare,
O altă activitate în care au fost misiune de bază a personalului compartimentului
implicaţi copiii a fost desfăşurarea de
exerciţii de evacuare în cazul producerii pregătirea populaţiei din cadrul serviciului Inspecţie
unor situaţii de urgenţă în instituţiile de de Prevenire Buzău
învăţământ. Exersarea comportamentului
corect în astfel de situaţii este un lucru
foarte important atât pentru copii cât şi organizate pentru sărbătorirea În speranţa că activităţile executate
pentru cadrele didactice. zilelor cu o conotaţie specială. Grupurile au avut un impact pozitiv asupra atât a
Desfăşurarea concursurilor cu organizate de elevi la ciclul şcolar până la cel preşcolarilor şi şcolarilor din instituţiile
tematică de protecţie civilă ,,Cu viaţa mea liceal au fost interesaţi de activitatea şi noastre de învăţământ cât şi asupra
apăr viaţa”, şi de prevenire şi stingere a menirea instituţiei noastre, exerciţiile personalului didactic, specialiştii din
incendiilor ,,Prietenii pompierilor”, organizate în aceste momente au incitat compartimentul pregătirea populaţiei din
reprezintă alte activităţi care au necesitat interesul privitorilor declarând în mare parte cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de
implicarea cât mai activă a copiilor. Dorinţa că vor să devină POMPIER. Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău,
lor de a participa la aceste concursuri Copiii reprezintă un grup ţintă vor continua să desfăşoare cu aceeaşi
precum şi speranţa tuturor că vor ocupa un important având în vedere că odată educaţi şi seriozitate şi implicare activă acţiunile
loc fruntaş, accentuează importanţa pe care informaţi de la vârste fragede, există garanţia demarate pe agenda de lucru în domeniul
o acordă pregătirii în domeniul situaţiilor de că vom avea un comportament preventiv la pregătirii pe linia situaţiilor de urgenţă în
urgenţă. maturitate dar şi faptul că pot constituii cooperare cu factorii de răspundere implicaţi
Primele rezultate ale muncii vectori de diseminare a informaţiei în rândul în acest sens.
noastre s-au concretizat în timpul familiilor lor.
activităţilor desfăşurate sub egida ,,Porţi Locotenent Dinu Mădălina
deschise”

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 30..


Pregătirea populaţiei …

text Eroii de la 112


Eroi în viaţă, făcând fapte bune,
Plini de curaj, ei sar în ajutor
Acolo unde este în nevoie
Un om, un seamăn de al lor!

Când vâlvătaia focului flămând


TAIEX – Se-nalţă, totu-n jur primejduind,
Instrumentul de Ei sunt prezenţi şi îşi fac datoria,
Asistenţă Ca Supermanii altui timp!
Tehnică şi
Schimb de
Salvează vieţi când timpul-i neprielnic,
Informaţie din
cadrul Uniunii La inundaţii, viscole, furtună
Europene Şi-o fac mereu cu inimă vitează,
O fac mereu cu inima lor bună.

E bine de ştiut, că tot ceea ce fac,


Nu este simplă meserie:
E lecţie de viaţă şi curaj!
E dăruire, este omenie!

Şi chiar de-s obosiţi, de griji împovăraţi,


Că doar sunt şi ei oameni ca şi noi,
Ei sunt prezenţi acolo unde e nevoie,
a copiilor buzoieni Eroii de la 112.

atiilor de urgenta Dedicata pompierilor buzoieni de către copiii din


grădiniţa Orizont Rm. Sărat

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 31..


CĂUTARE SALVARE …………………..…

C A M A R A…
Câinele salvator prietenul de nădejde al ----

Cu toţii ştim că noi,


angajaţii Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă,
avem una dintre cele mai
grele misiuni, aceea de a
lupta cu secundele ca să
salvăm omul sau oamenii
care depind, practic, de
pregătirea şi viteza noastră de
reacţie. A fost, poate, primul
lucru pe care l-am
conştientizat atunci când ne-
am ales această meserie.
Nu este o misiune este nevoie de ajutorul Rasa câinelui a fost
uşoară, dar este una nobilă şi nostru. special aleasă datorită
trebuie să o îndeplinim la Din fericire pentru noi, caracterului său şi a
superlativ. Sunt, însă, acest cineva a şi ajuns la capacitaţilor fizice şi
momente când, oricât am unitatea noastră. Nu este intelectuale excepţionale.
încerca, nu putem vorba de vreun super-erou cu Pe lângă faptul ca are o
face totul singuri. De puteri paranormale, ci este personalitate deosebită, este
multe ori, fiecare vorba despre câinele salvator cel mai rapid şi mai bun
dintre noi, am simţit în echipa de căutare salvare a câine pentru pază şi apărare,
că vrem să luptăm Detaşamentului Buzău, un este cel mai bun câine de
cu mâinile goale ca Ciobănesc Belgian Malinois urmă şi deţine recordul
să salvăm vieţile antrenat special să găsească mondial la săritura în
celor care ne victimele dezastrelor înălţime, respectiv 2,80
implorau, naturale.
practic, CENTRUL CHINOLOGIC
ajutorul. „dr. Aurel Greblea: SIBIU
Dar, aşa cum
spuneam, sunt Centrul Chinologic din Sibiu una din cele
momente în care mai mari unităţi de profil din lume, produce,
chiar şi pe noi, creşte şi dresează câini
trebuie să de serviciu pentru
recunoaştem, nevoile structurilor
situaţiile ne depăşesc şi Ministerului
avem nevoie de ajutor.
Avem nevoie de
cineva sau ceva, care
să aibă simţurile
mai dezvoltate
decât noi, să
ne poată Administraţiei şi Internelor,
indica dar şi pentru cele ale Sistemului Naţional de
unde Apărare.

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 32..


CĂUTARE SALVARE …

…D E R I E
---- Detaşamentului de Pompieri Buzău
metri. Câinele salvator din împreună la perioada de seama că este un animal foarte
echipa de căutare salvare a iniţiere, apoi la dresaj în inteligent cu calităţi fizice şi
Detaşamentului Buzău este, Centrul Chinologic de la psihice deosebite. Trebuie să
de fapt, o căţeluşă, care Sibiu pentru specializarea recunosc că îmi doresc să nu fie
nevoie vreodată să aibă loc
răspunde la numele Neli şi are câinelui căutare salvare
asemenea dezastre încât să fim
un an şi patru luni. persoane în mediul urban, nevoiţi să apelăm la serviciile
Mă ocup personal de ea de un unde am efectuat inclusiv ore câinelui salvator din echipa de
an iar în acest timp între noi de zbor cu elicopterul. căutare dar dacă va fi cazul sunt
s-a născut o relaţie specială pe În urma acestei pregătiri convins că Neli va face faţă cu
care numai un iubitor de Neli a fost încadrată la categoria brio provocării şi ne va conduce
animale o poate înţelege. I de lucru. În tot acest timp cât acolo unde este cineva care are
Am participat am lucrat împreună mi-am dat nevoie de ajutorul nostru.
Antrenamente cu elicopterul

În cadrul cursurilor care


s-au desfăşurat la Centrul
Chinologic Sibiu pentru
antrenamentul câinilor de
salvare persoane în mediu
urban şi natural, în perioada
03 – 06 august 2010 un
elicopter EC 305 din dotarea
Unităţii Speciale de Aviaţie a
M.A.I. s-a aflat pe platoul
şcolii, de unde s-au desfăşurat
zboruri de antrenament pentru
obişnuirea câinilor cu
transportul aeropurtat şi
coborârea în rapel, din
elicopter, în zonele
accidentate. ”Activitatea a
culminat în data de 06 august
când unitatea a participat la o
acţiune organizată de Crucea
Roşie, filiala Sibiu, în zona
Râu Sadului, de simulare a
unei situaţii de salvare a unor
persoane rătăcite în zonă La Centrul Chinologic Sibiu în perioada
împădurită cu ajutorul 10-13.08.2010 a avut loc examenul de
câinilor de serviciu şi a unui absolvire a cursului de specializare
elicopter din dotarea M.A.I. conductori şi dresaj câini serviciu
căutare salvare urbană organizat pentru
IGSU. Notă maximă pentru instructorul şi
căţeluşa noastră - Neli

Cum se antrenează câinii-salvatori

Sunt antrenaţi special, se pot strecura în cele mai periculoase zone şi,
uneori, sunt ultima şansă a victimelor calamităţilor naturale. Câinii
salvatori trec printr-un program special de pregătire în care învaţă în
cele mai mici detalii, ce au de făcut într-o posibilă misiune

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 33..


PSIHOLOGIC………………….…

Stresul – maladie sau


marcă a vieţii cotidiene?
MOTTO: „Speciile care vor supravieţui nu sunt nici cele mai
puternice, nici cele mai inteligente, ci acelea care vor fi
ştiut să se adapteze la mediul lor.”

Specificul activităţii unui din ce în ce mai mari, vorbim tot mai


des de stres, de efectele nocive ale
inspectorat judeţean pentru situaţii
de urgenţă îi solicită pe cei care sunt
acestuia asupra sănătăţii umane, de RECOMANDĂRI
emoţiile activate de stres, precum
devotaţi acestei meserii atât sub Stresul la care sunt supuşi
anxietatea, depresia, furia, condiţii
aspect fizic, cât şi emoţional. pompierii nu este o maladie care Ca orice altă funcţie,
psihologice ce-şi pun amprenta
Confruntarea frecventă cu situaţii de poate fi tratată şi eliminată, este o adaptarea este nu doar
asupra funcţionării noastre optime.
suferinţă umană, expunerea la condiţie pe care în funcţie de situaţie utilă, ci şi indispensabilă
Asistăm astfel la una dintre
situaţii de risc fizic şi psihic, fiecare o experimentează.
ocupaţiile „stresante” care se poate supravieţuirii noastre.
programul în ture, confruntarea Stresul face parte din existenţa
asocia cu probleme emoţionale şi de Stresul este una din
frecventă cu situaţii neprevăzute şi, cotidiană a pompierului, aceasta
sănătate pentru cei care o practică. marile funcţii ale
nu în ultimul rând, rigorile dintr-o neputând fi evitat.
Ca o definiţie scurtă şi pe organismului, nu este un
instituţie militară, dezvoltă o Chiar dacă în accepţiunea
înţelesul tuturor a ceea ce înseamnă fenomen nociv, un proces
impresionantă presiune exercitată generală stresul are numai implicaţii
stres – este un mod de răspuns patologic, ci o reacţie a
asupra pompierului pregătit să negative, trebuie înţeles faptul că el
general al unui organism viu la organismului nostru fără
intervină în orice moment. are şi o parte pozitivă deoarece oferă
„Promovarea” mediatică a
agresiunile exterioare; reacţia de de care nu ne-am putea
răspuns este de tipul: „luptă sau provocări şi dă şansa fiecăruia să-şi adapta la ameninţările şi
evenimentelor care necesită evalueze popriile calităţi de adaptare
intervenţia efectivelor pentru situaţii
fugi”, sau, altfel spus, din chiar constrângerile din mediul
şi flexibilitate, relevând totodată
de urgenţă nu fac decât să potenţeze
momentul în care creierul a perceput înconjurător.
importanţa situaţiilor.
tensiunea pe timpul desfăşurării
o situaţie stresantă, el îi ordonă De aceea, este greşit să
imediat corpului să fie gata de Stresul este o reacţie normală la
misiunii. Personalul care este gândim că soluţia pentru
acţiune. Reacţia de stres reprezintă o situaţie anormală, implicând în
implicat în intervenţii deosebite este problemele noastre este
ansamblul de manifestări (fizice şi primul rând instinctul de conservare
supus atât unor incidente minore, cât aceea de a elimina stresul
psihologice) care au loc în interiorul într-o situaţie de ameninţare, iar în al
şi majore care pot determina apariţia atunci când acesta devine
nostru, ca urmare a acţiunii factorilor doilea rând, o concentrare maximă a
stresului. atenţiei, mobilizarea tuturor o dificultate. Soluţia se
de stres. regăseşte în acele
În acest context, al presiunilor energiilor fizice şi pregătirea pentru
adoptarea unor măsuri de protecţie mecanisme prin care
faţă de ameninţarea respectivă. putem face faţă stresului,
Gestionarea ineficienta a prin care ne putem adapta
stresului însă aduce latura negativă a la situaţiile neprevăzute,
acestuia, ceea ce duce la dezordine mecanisme care pot diferi
mentală şi emoţională concretizată de la o persoană la alta,
prin următoarele: dificultăţi în luarea dar care ne sunt proprii
deciziilor corecte; atitudine fiecăruia dintre noi.
răutăcioasă faţă de ceilalţi; uitare; Pentru a putea face faţă cu
nivel energetic scăzut; anxietate succes stresului avem
constantă; predispoziţie spre nevoie să ne cunoaştem
comiterea unor erori; idei despre nivelul optim de solicitare,
moarte sau suicid; dificultăţi de propriul stil de coping/ dea
comunicare si relaţionare; izolare; face faţă, valorile şi
evitarea asumării responsabilităţii; obiectivele care ne
neglijenţă faţă de propria persoană. ghidează reacţiile. Fiecare
Pe principiul că oamenii nu sunt persoană are propriul său
afectaţi de ceea ce li se întâmplă, ci temperament, propriul stil
de cum înţeleg/interpretează ei ceea de management al
ce li se întâmplă, putem vorbi de o stresului şi propriul sistem
„psihologie” individuală a stresului. de valori. Tocmai de aceea
În fond, fiecare individ determină trebuie să ne dezvoltăm
natura stresantă a unui eveniment, strategii relevante şi
intensitatea reacţiei de apărare corespunzătoare propriului
În concluzie, stresul poate avea un rol constructiv sau depinzând de factorii individuali, nostru stil, compatibile cu
distructiv asupra psihicului pompierului. El poate încuraja cognitivi şi emoţionali. valorile noastre.
sau descuraja, poate mobiliza sau poate duce la reacţii
necontrolate şi profund dezorganizate. Depinde de fiecare Locotenent Moroşanu
cum, la confruntarea cu o situaţie limită, dezvoltă ad-hoc Adina Mihaela
strategii care să-i permită gestionarea corectă a situaţiei.
NEW START
Factorii abordabili pentru controlului modului de viaţă. Conduite antistres.
☺Nutrition – alimentaţie echilibrată☺Exercise – efortul fizic pentru limpezirea minţii ☺Water – consumul zilnic de apă 1,5/2 litri
☺Sun – soare, expunere judicioasă la lumina solară ☺Temperance – cumpătarea, inclusiv reglarea perioadelor de muncă şi
relaxare sau de utilizare a unor „plăceri” cu risc pe termen lung ☺ Air – căutarea permanentă în locuinţă sau afară a unui aer
curat ☺Rest – odihnă, repaus diurn, inclusiv somnul şi relaxarea la sfârşit de săptămână ☺Trust – credinţa în Dumnezeu

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 34..


SPECTACOL …

DE ZIUA TA, UN CÂNTEC, UN ZÂMBET, O FLOARE


Ziua pompierilor sărbătorită la Palatul Copiilor
Spectacol literar – muzical – coregrafic Pompierii - eroii neamului
Privesc cu mândrie
spre culmile istoriei.
Zăresc o seamă de bărbaţi
ce ţin în mâini
fulgerele nemuririi.
Nici un obstacol
nu le umbresc frunţile.
Nici un zid
nu le frânge speranţele
Ei stau drepţi şi luminoşi
în faţa timpului
Când spui cuvântul POMPIER
Î n cinstea evenimentului de la 13 MESAJ ANIVERSAR spui istorie, spui sacrificiu,
septembrie - ZIUA POMPIERILOR DIN spui brav erou,
ROMÂNIA - Palatul Copiilor organizează D e fiecare dată ziua de 13 septembrie călit în greutăţi şi lupte.
vineri, 10 septembrie 2010, spectacolul „Ziua Pompierilor din România”, zi sfântă înscrisă Îi văd stingând incendii
literar – muzical – coregrafic ,, De ziua ta, cu litere de aur în calendarul inimilor noastre, îmi de flăcări devastatoare
un cântec, un zâmbet, o floare,,. Sunt oferă deosebita onoare de a adresa bravilor
pompieri militari buzoieni înrolaţi pe frontul luptei şi apele oprind,
aşteptaţi toţi copiii cadrelor militare pe salvând şi vieţi şi bunuri
împotriva incendiilor, a calamităţilor naturale,
platoul din curtea subunităţii de reşedinţă. apărarea vieţii şi bunurilor cetăţenilor, calde şi
Din program: Grupul de recitatori
sunt bucuroşi
sincere felicitări, putere de muncă, sănătate pentru fiecare victorie,
de la cercul de teatru (profesorii: Constantin împreună cu urarea că şi pe viitor să onoraţi prin
Mihai, Karina Bechir, Mădălina Dinu, noi fapte de profesionalism, curaj şi demnitate dar hotărâţi pentru viitor
Cristina Ioniţă, Luiza Darie, Andreea Niţu, militară misiunea nobilă de mare importanţă Cinstire vouă, dragi prieteni
Ştefania Şerbănoiu, Limbutu Florin, Şerban economică şi socială de prevenire şi stingere a Din suflet vă iubim,
Georgiana, Adelin Tudorache) / Grupul incendiilor, de combatere a efectelor acestora. vă suntem alături
Vă asigur de întreaga mea
vocal de muzică populară ,, Doina ,, de le
disponibilitate, precum şi a elevilor din cercurile şi vă preţuim.
Palatul Copiilor- dirijor profesor Nina „PRIETENII POMPIERILOR” de la unităţile de
Stamate / Soliştii vocali de muzică populară învăţământ din judeţul Buzău, pentru apărarea
şi uşoară : Alexandru Petcu, Iulia Papazisu, vieţii, prevenirea şi stingerea incendiilor. Am fost, URARE !
Diana Ioniţă, Ruxandra Burlacu, Loredana suntem şi vom fi mereu alături de dumneavoastră.
Mihai, Marin Valentina / Ansamblurile de După datina străbună „La mulţi ani! Iau din pădure
dansuri populare de la Şcolile Mihăileşti şi şi…voie bună!” florile albastre
Poşta Câlnău, Coregrafia profesor Gheorghe Din câmpul ţării
Slăniceanu şi Elena Sâmpetru / Momente Cu alese sentimente de stimă,
preţuire şi respect, spicul auriu.
vesele cu elevii: Adelin Tudorache,
Gheorghe Ştefăniţă, Zahiu Mihăiţă.
Prof. Constantin Mihai Din ape
irizări adânci de astre
Din munţi,
Tot clocotul de cântec viu
şi le împletesc
în gând cu o sărutare
şi le trimit spre voi,
bravi pompieri buzoieni,
acum, în zi de aniversare
voi viaţa noastră protejaţi
De foc, de apă ne apăraţi
Vă simţim mereu aproape
Noi vă suntem alături,
pentru tot ce faceţi.
Vă mulţumim şi vă iubim
,,La mulţi ani cu sănătate,,!

Cercul de teatru Palatul Copiilor


KARINA BECHIR

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 35..


COMPETIŢII SPORTIVE HOOBY………………………

CONCURS DE PESCUIT SPORTIV


Competiţie organizată de inspectorat cu ocazia zilei de 13 septembrie
„ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA”

valorile sportive şi de pescuitului plt.adj.şef Lefter


În data de prietenie existente între Marian.
03.09.2010, cadrele cadrele inspectoratului, dar şi O zi de septembrie
inspectoratului, au organizat Acţiune de intervenţie pentru
pasiunea pentru pescuit care frumoasă ca ziua de armă, o colectarea si incinerarea
un concurs de pescuit sportiv i-a îndemnat pe participanţi zi de fir întins pe malurile fondului piscicol distrus pe
la Baza Piscicolă „Puieşti” să reziste ceţii de dimineaţă şi lacului, în acordurile tacite balta Costeiu
din localitatea Puieşti, judeţul soarelui dogoritor al acelei ale naturii desăvârşite, unde
Buzău. zile de septembrie. câţiva pescari au demonstrat Din păcate asistăm şi la
Concursul s-a dovedit a distrugerea ecosistemului pe
Câştigătorii au fost că pescuitul este un sport în una din bălţile preferate de
fi o reuşită, au fost recompensaţi cu diplome şi aceeaşi măsură ca şi artă. către pescarii sportivi buzoieni,
evidenţiate bineînţeles cu admiraţie de Chiar dacă nu au realizat este vorba despre balta Costeiu
ce aparţine comunelor Săgeata
către cei prezenţi la faţa capturi de record, la finalul şi Robeasca. Căldura toridă din
locului. competiţiei, concurenţii s-au ultima vreme a avut efecte
nefaste asupra fondului
De ce pescuitul sportiv? întrecut în arta preparării piscicol din această baltă, 12
„Pentru aceste momente de micilor şi fripturilor pe tone de peşte pierzându-se pe
… apa sâmbetei.
relaxare în natură. Nimic nu grătar, stropite binenţeles din La faţa locului s-au deplasat
se compară cu plăcerea de a belşug cu … apă minerală, că forţe din cadrul inspectoratului
te relaxa pe malul unui lac de’ – cine i-a pus să vină la pentru eliminarea focarului de
infecţie, pericol pentru
în compania unei pescuit cu autoturismele comunitatea locală.
undiţe, proprietate personală. Măsurile luate?
- colectarea peştelui mort şi
pregătindu-ţi Cel mai bun pescar, de transportul acestuia în
juvelnicul cu departe a fost plt.adj Stănică condiţii legale pentru
gândul la Laurenţiu primind şi premiul neutralizare prin incinerare
de către o firmă
captura cea special pentru cea mai mare specializată;
mare ce captură. - informarea populaţie şi
interzicerea pescuitului în
trebuie să Locul al II-lea a fost zonă
vină din adjudecat de către mr. - educarea populaţiei privind
clipă în Enache Laurenţiu, iar locul al riscul la care se expun prin
consumarea peştelui din
clipă” III-lea a i s-a atribuit plt.maj această baltă,
spune Caraiman Flori. monitorizarea stării de
sănătate;
veteranul În unanimitate de voturi - sprijinirea acţiunii de
în arta premiul de popularitate şi cel salubrizare cu 200 de saci
mai înverşunat pescar a rafie
cauza?
revenit plt.adj. şef Lefter Din analizele făcute de către
Marian. DSVSA conţinutul de oxigen
din apă este de 5.5 mg/l foarte
mic faţă de valoarea normală (7
Căpitan Crăciun Milarian mg/l)

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 36..


COMPETIŢII SPORTIVE HOOBY …

VÂNĂTOAREA – o pasiune şi în
acelaşi timp un sport
cinegetic

„Credeţi că a fi vânător înseamnă doar


aţi încerca abilităţile de a trage cu arma.
Nimic mai neadevărat. Alături de
grupa de vânătoare avem
responsabilităţi asupra
conservării fondului de
vânătoare, hrănirea
complementară pe timp
de iarnă a animalelor,
participăm la ample
acţiuni de combatere
Calităţile pe care trebuie să le aibă a răpitorilor şi la cele
un bun vânător sunt multe. Pe lângă faptul că de combatere a
trebuie să iubeşti natura şi să fii în comuniune braconajului” ne
cu ea, să fii un bun trăgător, să fii un dezvăluie
cunoscător şi iubitor de faună trebuie să fii colegul nostru
înzestrat şi cu darul povestirii … îndrăgostit de
întâmplărilor vânătoreşti. Calităţile acestea le- vânătoare.
am întâlnit la colegul nostru plt.maj Corbu Poveşti în tolbă? Nu
Dan care putem spune cu mândrie că este avem loc să le trecem în revistă
purtător de puşcă şi pană la pălărie, adică dar ele sunt cu duiumul. Trebuie
vânător sadea. Nu orişicine poate îndrăgi doar să găseşti timpul fizic,
acest sport în condiţiile în care pentru a poate la gura sobei, în miez
organiza o partidă de vânătoare îţi trebuie de iarnă.
mult timp, răbdare, muncă şi cheltuială pe
măsură.
Dar ce poate fi mai frumos, atunci Până atunci urăm
când cutreieri pădurile sau câmpurile tuturor vânătorilor „Vânat
deschise, în ciuda frigului care îţi pătrunde în în tolbă!” iar pescarilor
oase, alături fiind de câinele tău drag, să „Fir întins!” şi nu uitaţi să fiţi
meditezi, cu toate simţurile treze, cu multă sportivi.
înţelepciune la tot ceea ce te înconjoară. Ce
poţi simţi în aceste clipe când eşti conştient
că eşti parte din ecosistem. Inteligenţa ta
asupra agerimii vânatului.

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 37..


CREDINŢĂ……………. …

Sfintii în crestinism Slujbă de prăznuire a Sf.


Ierarh Iosif cel Nou de
Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş la Partoş
Sfântul este acela care a ajuns
la „starea bărbatului desăvârşit, la Ocrotitorul pompierilor din
măsura vârstei plinătăţii în Hristos” România
(Efeseni 4, 13). El este omul hristificat,
care a atins condiţia optimă a vieţii
spirituale şi nu a încetat să se calendarul creştin-ortodox la data de 15
smerească. Sfântul este, totodată, un septembrie. Nu se ştiu multe despre
pedagog care ne îndrumă pe calea viaţa sa. Rămas orfan de mic, mama sa
adevărului teologic. Psihologul conduce îl trimite să înveţe carte la Ohrida, pe
pe om la om, în vreme ce sfântul îl când avea 12 ani. La 15 ani intră la
conduce pe om spre Dumnezeu. Mânăstirea Adormirea Maicii
Sfinţenia este o calitate de cu Domnului, iar după cinci ani pleacă la
Putem defini noţiunea de totul altă natură, străină vieţii psihice Muntele Athos la Mânăstirea
„sfânt” din punct de vedere etimologic, care înclină înspre domeniul laic. Pantocrator, unde este călugărit cu
dogmatic, îi putem asocia termeni Sfinţenia este, în cel mai înalt grad, numele de Iosif. După o vreme s-a
dintre cei mai diverşi, precum proprie lui Dumnezeu – Dumnezeul cel retras în sihăstrie, unde se spune că
„evlavie”, „minuni”, „mântuire”, dar nu Adevărat, pe care nu îl au nici datorită virtuţilor sale creştineşti
trebuie să uităm că, în primul rând, el, psihologii, nici sectele, vracii sau primise de la Dumnezeu darul săvârşirii
sfântul, este persoana aflată în yoghinii. de minuni prin vindecarea bolilor.
comuniune directă cu Dumnezeu. Sfinţii sunt lucrătorii viei lui Ajungând cunoscut, iubit şi respectat,
Îi numim „sfinţi” pe oamenii Dumnezeu, cum sugerează pilda Iosif a fost hirotonisit la muntele Athos
care au dobândit harul lui Dumnezeu evanghelică, cu alte cuvinte ei susţin în și rânduit drept duhovnic al călugărilor
prin propria strădanie duhovnicească în lume o lucrare misionară care are în de acolo. La vârsta senectuţii s-a retras
această lume. Sfinţii sunt toţi aceia au centru mesajul Evangheliei lui Hristos lângă Mânăstirea Vatoped, însă a fost
dus o viaţă curată, în post şi rugăciune, Domnul. „În tot pământul a ieşit chemat de românii din Banat să le fie
care s-au făcut vrednici de Rai prin vestirea lor şi la marginile lumii mitropolit. În această calitate a săvârşit
lucrul virtuţilor creştineşti, care au făcut cuvintele lor”, cum da mărturie minuni, printre care stingerea unui
minuni în numele Mântuitorului Hristos proorocul David în psalmul său de incendiu ce cuprinsese o parte a
sau şi-au agonisit arvuna muceniciei din laudă. Timișoarei. „Ieşind din biserică cu
pricina propovăduirii numelui Său. Un astfel de sfânt propovăduitor Sfintele Taine în mâinile sale şi
Sfinţii sunt mijlocitori pentru noi prin şi rugător este Iosif cel Nou de la rugându-se cu lacrimi, îndată a trimis
rugăciunile către Domnul Iisus Hristos Partoş, patronul spiritual al Dumnezeu o ploaie puternică și s-a
şi Preasfânta Fecioară Maria, ocrotitori pompierilor români, prăznuit în stins focul.”
şi împreună-lucrători în vederea În 1653, Iosif s-a retras la
mântuirii noastre. mănăstirea Partoş, unde a mai trăit încă
trei ani, după cum glăsuieşte despre
aceasta o însemnare, făcută de mână în
anul 1655, pe o carte care a aparţinut
mănăstirii Sângiorge: "Această carte
este a Domnului Mitropolit Iosif al
Timişoarei la anul 1655... care de bună
voie a părăsit eparhia retrăgându-se în
mănăstirea Partoş, unde a trăit câţiva
ani și apoi s-a mutat la viaţa veşnică
unde sfinţii se odihnesc"
S-a mutat la cele veşnice un an
mai târziu, la vârsta de 85 ani. Tradiţia
spune că în momentul adormirii sale
clopotele mănăstirii au început să bată
fără să le tragă cineva. Trupul
mitropolitului a fost aşezat într-un
mormânt a zidit în naosul bisericii
mănăstireşti, în dreptul uşii de intrare.

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 38..


CREDINŢĂ…

La data de 28 februarie 1950


Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe “Că tu, ca un izbăvitor ai fost trimis de Sus, drept mentor
Române a hotărât trecerea în ceata
sfinţilor a mitropolitului Iosif, la creştinii din părţile Banatului, la vreme de strâmtoare şi
stabilindu-se ca dată de cinstire a ca un bun păstor şi părinte, cu dragoste şi cu
sfântului 15 septembrie a fiecărui an. înţelepciune, i-ai păstorit pe aceştia, chip de smerenie, de
Biserica Ortodoxă Română l-a înfrânare şi de curăţenie.
canonizat pe Sfântul Ierarh Iosif cel
Nou de la Partoş pe data de 7
octombrie 1956 când moaştele sale au Sfânt al Banatului, lauda Timişoarei, cinstea Partoşului,
fost aduse din Mânăstirea Partoş şi podoaba Bisericii, slujitor al Domnului, făcătorul de bine
aşezate în catedrala mitropolitană din al tuturora”
Timişoara.
Fie ca, prin rugăciunile Sfântului Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Nou
Iosif şi a tuturor sfinţilor, Domnul
Dumnezeu să binecuvânteze cu
sănătate, linişte şi spor la locul de Am căutat iubirea
muncă pe toţi ofiţerii, maiştri militari,
subofiţerii şi personalul civil din Am căutat Iubirea ca pe-o cetate sfântă
ca pe un cer de cântec în lumea de dureri.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Am dat năvala-n lume spre tot ce ochiu-ncântă.
„ Neron Lupaşcu”. Şi-am întâlnit durerea. Dar cerul nicăieri.

Am căutat iubirea ca patrie voioasă


Sf. Mc. Teodosie de la Brazi ca pe-un pământ edenic de pace troienit,
să spun odată clipei: „Rămâi, eşti prea frumoasă!”
ocrotitorul spiritual al capelei Şi-am străbătut pământul, dar pace n-am găsit.

unitatii Am căutat iubirea ca pe un cer al firii.


Şi-am vrut să-i ies în cale cu ramuri de finic,
Sf. Ierarh Teodosie a trăit în sec. al să sorb din cupa lumii nectarul fericirii.
XVII-lea. Intr-o scurta perioada de timp Şi-am spart în ţăndări cupa, căci n-am găsit nimic.
a urcat toate treptele slujirii arhiereşti .
Am căutat zadarnic. Dar într-o primăvară,
Exilat iniţial la Mănăstirea "Sf. Sava" din
am întâlnit în cale deodată un drumeţ.
Iasi, s-a retras apoi in sudul Moldovei. Pe umerii Lui trudnici purta o grea povară,
A primit moartea mucenicească in o sarcină de zdrenţe şi cioburi fără preţ.
1694. Moaştele sale au fost
descoperite in 1842, in curtea Mănăstirii Trecea pe-o cărăruie întâmpinând batjocuri,
Brazi, ctitoria sa. Considerat sfânt de lăsând să-i rupă câinii din haină câte-un fald.
localnici, a fost canonizat oficial in 2003. Urca pe colţi de stâncă. Şi-n urma Lui, pe-alocuri,
Sf. Teodosie este considerat ocrotitorul vedeai pe piatra rece sclipiri de sânge cald.
spiritual al Tarii Vrancei. Şi totuşi în privire avea un cer de taină
În şedinţele din 4-5 martie 2003, cum n-am văzut în lume în ochii nimănui.
Şi-am vrut să-i smulg povara. Dar am căzut cu spaimă,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe căci mult prea grea era povara Lui.
Romane a hotărât canonizarea oficiala M-am ridicat degrabă şi L-an ajuns din urmă
a doi noi sfinţi: Sf. Ierarh Mucenic să aflu ce comoară în sarcină a strâns.
Teodosie de la Mănăstirea Brazi si Sf. Dar am simţit că viaţa ca pe-un prăpăd se curmă,
Cuv. Vasile de la Poiana Mărului. Slujba când am privit prin zdrenţe cutremurat de plâns.
de proclamare a canonizarii a avut loc la
5 octombrie 2003 la Mănăstirea Brazi- Căci se vedea-n comoară un clocot ca de cloacă,
Panciu (jud. Vrancea), in prezenta P.F. un clocotit de drojdii, un spumeg de scursuri.
Tot ce-i murdar şi putred în lumea astă-ntreagă
Teoctist, reprezentanţilor autorităţilor
vuia strivind grumazul sărmanei Lui făpturi.
centrale si locale, a membrilor Sfântului
Sinod si a peste 10.000 de credincioşi. - Dar unde duci străine povara Ta ciudată,
Zilele de pomenire sunt 15 aprilie, Cuv. povara de osândă sub care-atât Te-apleci?
Vasile de la Poiana Mărului, respectiv am întrebat, drumeţul. Şi El mi-a spus în şoaptă:
22 septembrie pe Sf. Ierarh Mucenic - Spre apele uitării, ca s-o arunc pe veci …
Teodosie. Viata plina de sfinţenie, râvna
pentru ctitorirea de lăcaşuri sfinte, - Dar tu, vorbi străinul, urcând încet privirea,
dar tu pe cine cauţi înnourat şi crunt?
preocuparea pentru păstoriţii sai,
- Eu… am şoptit în silă, eu căutam iubirea …
moartea sa muceniceasca si - Iubirea?… fu răspunsul străinului. Eu sunt…
descoperirea moaştelor sale l-au impus
pe Sf. Ierarh Teodosie drept sfânt in Costache Ioanid
conştiinţa localnicilor.

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 39..


ACTIVITǍŢI...................................

ACTIVITĂŢI 15 septembrie Mihăileşti …


Ziua pompierilor Slujbă religioasă
Prin grija preotului militar
în judeţul Buzău Tudose Alexandru se va
12-13 septembrie desfăşura slujbă de prăznuire
închinată sfântului ierarh Iosif
Depunerea de coroane cel Nou de la Partoş la capela
şi jerbe de flori unităţii
Activitatea se desfăşoară în
localitatea Mihăileşti la
monumentul eroilor pompieri şi
mormintele eroilor pompieri.
Depun coroane de flori cadrele
13 septembrie
din comanda inspectoratului şi a
Detaşamentului de pompieri Vizionarea expoziţiei de
Buzău tehnică şi materiale de
intervenţie specifică
Prezentarea de tehnică
10 septembrie specifică în centrul oraşului
Buzău – Piaţa Dacia prin grija
Spectacol literar Detaşamentului de Pompieri
muzical coregrafic „De Buzău
ziua ta un cântec, un
zâmbet o floare”
Un program amplu ce se va 4 septembrie
desfăşura la sediul Concurs de pescuit
Detaşamentului de pompieri în Cei mai înverşunaţi în arta
colaborare cu Palatul Copiilor. pescuitului au ocazia de a-şi
Invitaţi grupurile etno etala talentul … şi poveştile
„Sânzienele” şi „Lăcrămioarele” pescăreşti, pe balta de la Puieşti
într-un cadru organizat
13 septembrie
Ziua Porţilor deschise
În cadrul programului vor fi
incluse exerciţii demonstrative şi
prezentări de tehnică de
intervenţie specifică subunităţilor
de intervenţie. Noutate –
exerciţiu de căutare salvare la
dezastre folosind câinele de
serviciu.

august - septembrie
Luna prevenirii
incendiilor
Un amplu program dedicat zilei
pompierilor militari accent
punându-se pe relaţionarea cu
cetăţeanul, comunicarea şi
transmiterea mesajelor pe linia
prevenirii incendiilor şi celorlalte
situaţii de urgenţă.

septembrie
Exerciţii tactice
Organizarea de exerciţii
demonstrative cu tehnica de
intervenţie din dotare.
Acordarea de asistenţă de
specialitate pe linia apărării
împotriva incendiilor cu ocazia
concursului aplicativ militar „Gr.
Grigore Baştan” pe aerodromul
Buzău

septembrie 2010 EDITORIAL POMPIERII BUZOIENI - cavalerii cetăţii 40..