Sunteți pe pagina 1din 2

Aprobat

Digitally signed by Malearovici Arcadi


Date: 2021.01.27 15:45:51 EET
Reason: MoldSign Signature Director CTICE
Location: Moldova ________________Arcadi MALEAROVICI

Planul de achiziţii publice pentru anul 2021


Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație
Perioada
Valoarea
Nr. Codul CPV Procedura de desfăşurării pro
Expunerea obiectului de achiziţie estimată fără
crt. achiziţie aplicabilă cedurii de
TVA (lei)
achiziţie publică
Se efectuează descrierea succintă a Se identifică în Se stabileşte
obiectului contractelor de achiziţii conformitate cu perioada (luna) a
publice (descrierea succintă a Legea nr. 131 din 3 anului în care va
obiectului procedurilor de achiziţie iulie 2015 privind fi
publică) care urmează a fi realizate achiziţiile publice efectuată această
pe parcursul anului procedură
LUCRĂRI
Lucrări de reparație curentă a
încăperilor etajul 7
Contract de mică
1 45453000-7 208333,33 mai
valoare
Lucrări de schimbare a geamurilor
etajul 7(4 birouri)
SERVICII
Servicii de încărcare și regenerare a 30237310-5
Contract de mică
2 cartușelor. 33333,33 Ianuarie-februarie
valoare
Cartușe pentru imprimante 50313200-4
3 Servicii de telefonie fixă 64211100-9 15000,00 Acord adițional ianuarie
Servicii de deservire a stației Contract de mică
4 50315000-6 3360,00 ianuarie
telefonice valoare
Servicii de deservire a sistemului Contract de mică
5 79211100-7 7500,00 ianuarie
informațional de evidență contabilă valoare
Servicii de organizare a Competiției Contract de mică Ianuarie -
6 80410000-1 2500,00
Naționale de Robotică valoare decembrie
Servicii de mentenatață în domeniul
tehnologii informaționale: Modulul
7 72000000-5 377500,00 COP ianuarie-februarie
SIME (învățământul primar,
gimnazial și liceal)
Contract de mică
8 Servicii de pază tehnică 79713000-5 20185,08 ianuarie
valoare
Contract de mică
9 Servicii de spălarea a automobilului 50112300-6 2000,00 ianuarie
valoare
Servicii de tipărire a blanchetelor,
Negociere Fără
10 diplomelor și certificatelor actelor 79823000-9 250000,00 februarie-aprilie
Publicare
de studii
11 Servicii de comodat 70310000-7 305500,00 Acord de comodat Ianuarie-februarie
Servicii de deservire și întreținere
Contract de mică
12 tehnică a echipamentelor de tipar 50313200-4 33333,33 Februarie-martie
valoare
performant Xerox
Servicii de reparație și întreținere a Contract de mică
13 50112000-3 33333,33 Ianuarie-februarie
automobilului valoare
Servicii de reparație și întreținere a Contract de mică
14 50324100-3 20833,33 aprilie
condiționerelor valoare
Contract de mică Ianuarie-
16 Servicii de catering 55523000-2 10000,00
valoare decembrie
Contract de mică Ianuarie-
17 Servicii de semnătură electronică 79132100-9 3333,33
valoare decembrie
Contract de mică
18 Servicii de îngrijire a încăperilor 98341110-9 15250 ianuarie
valoare
BUNURI
Contract de mică
19 Benzină 09132000-3 25000,00 ianuarie
valoare
Contract de mică
20 Apă potabilă 41110000-3 4166,66 ianuarie
valoare
Consumabile pentru mașinile de Contract de mică
21 30125110-5 162500,00 mai
tipar performant XEROX valoare
Contract de mică
22 Articole mărunte de birou 30197000-6 25000,00 septembrie
valoare
39830000-9
Contract de mică
23 Produse igienice și de curățat 25000,00 septembrie
valoare
33700000-7
Contract de mică
24 Mobilier 39100000-3 83333,33 septembrie
valoare
Pachet software licențiat pentru baza
de date Oracle 19c pentru Sistemul
25 48600000-4 790000,00 COP Ianuarie-februarie
Informațional de Management al
Educației
Contract de mică
26 Licențe pentru pachetele Software 48000000-8 41666,66 martie
valoare
Materiale de construcție,
componente pentru tehnica sanitară, Contract de mică
27 44100000-1 11666,66 iunie
mărfuri electrice și de uz valoare
gospodăresc
Contract de mică
28 Dron 34711200-6 31666,67 martie
valoare
29 Boiler electric 42161000-5 5833.33 Contract de mică noiembrie