Sunteți pe pagina 1din 14
Ea o Project cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programal Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020 ‘xa Priritar’ 4: Inluziunea socal} combaterea siriclet Obiectiv Specific 44; Reducerea numrulu de persoane apartinand grupurilor wulerabie prin fur nizarea unor servic soclale/medicale/socio-profesonale/de formare profesional adecvate nevo tor specitice Contract POCU: 465/4/4/128038 Ttlu proiectului: VENUS - IMPREUNA PENTRU O VIATA IN SIGURANT se n/t. 1 ta at probat Asser manager] Cristina Dug Manager priect | Monza Cstea ‘sistent manager andigea Pascu Tapert coordonare | ara Coban retea de servic Data aprobiri sociale forsee Expert SOFT Gist 14.0. 2015 sociale Medes co PROCEDURA DE LUCRU PRIVIND FUNCTIONAREA GRUPURILOR DE SUPORT (GS) PROIECT POCU: 485/4/4/128038 VENUS - IMPREUNA PENTRU O VIATA IN SIGURAN TAL” 1. scoP Procedura stabileste proces de functonare al gruputitor de suport pentu vcimele vente do mesic dn cacrutPriectlu POCU "VENUS" 445/4/4/124038, VENUS IMPREUMA PENTRU O VIATA iv SiGURAWTAI",precum s tape, metodele, documentee $!responsabiittte necesare pent esfésuarea activa Grapurior de suport ifingate 5 dezvoltate in cad Priectull POCU "VE NUS" 465/474/128028, VENUS -DHPREUNA PENTRU O VATA IN SIGURANTA, conform Activtti 3 ‘in cad protect. Prolctl VENUS este inplementat cite AgetiaNatlonalé pentru Egalitaten de Sande intre Fem 51 Barbi, in clitate de Bneticiar/Ldar de parteneiat, ta parenerat cu 42 de int speca Uaate dea nvell administrate publice locale: Directs Generale de Aston Social $ Protect Copii 1 iret de Assent Soca. COBIECTINUL GENERAL al rolectulu est: Inbunsttivea s devoltaren mizuno 4 sevicilor sc: le in scopul preven scombateriviolenteldomestice la nivel national prin creerea i dezvektares lune etele nationale Inovative integrate delocuinge protejate,arupuri de pat canalere vo Pentru min. 1680 beneficiari GS: Grupur de suport + Cabinete consitere vocational > Peateu min. 4200 benelciari CCV: Cabinte consiiece vocational» Grupurt desu port Toate vitimetevilenfe! domestic cn carul oculnflorprotejate (756 beneficiare/3 ani) vor beneficia de servile furnizate la nivelulgrupurior de spots eabinetelor de consere vo" cationala . Process de identfcare 4 stecie i rscrutare va fi pregti st destguat pebaza metodolosei de stectie a grap nts a proiecaastfel inet 8 aigure a procedurd declzonaa transpa tents, echieistantas biectiva F- activitatea ain cada GS af iplementats cu respectarea urmitoarelor princi -GALITATEA DE SANSE $1 NEDISCRIMNARE - Se itezicedicriminarea de orice fa beneficiary bazat pe motive precum sexu, rasa, culoarea, orgies etna sau ocala, carscerstele genetics iba, relia sau consingerite, pine police sade rice até nar, apartennfaa ominoiate atonal, avere, nasterea, un handicap, vst sau oientoren sexta, CCOERENTA Se va utlza un lina) adeevat in comunicaves ex grup nt pote, cares evte "tereoipure de gens cele asocate altortpurt de anerabith. PRONOVAREA BUNASTARI, SIGURANTEI FICE § SECURITATI| ECONOMICE a tutor benefciarlor entra facta dopasrea multipletr censecinte ale violentl domestic; [RBORDAREA COMPREHENSIVE A VIOLENTEI DOMESTIE in procesul de spi, sensu de anu scuza Sau dea justica Wolenta agresocul idea n invinovatvictimele FACILITATEA CRESTERI GRADULU DE DEZVOLTARE PERSONALA (astodeterminar) 3 imputericea Vctimelor, in sensul de a rela contrlu asupra viet lr [ACCESUL UBER, GRATUIT $1 FACIL Ia servic adecvate de grup de spor, orenzre si informare cu Drive laasponblitatea aptinilor de spin, i concordanf cu neva vctmatr ASIGURAREA 51 PRONOVAREA PRINCIPIULUI CONFIDENTIALITATI, a vit priate a vctmel la ‘emit ale; ‘COOPERAREA Si COLABORAREA in refea cu toate cleat sri sociale insti eeevante; 2, ELENENTE DE CONTEXT Vielenta domestic este 0 forms de abur fac, semua, ptosis nanciar cae ar loc n cad lal reli inte sau de ep anil scare ae Ia bs28 un model de campotanent coercive Control Una in patra femet, ndferent de ene, relia, clas, vist, semualitane,cnabiltate sou Slide vag, sled deca putin o form de velonts pe parcrsl vei. In acest context, activtatea Grupurlor de suport pentru. victimele voletel domestice 46 axeazd pe: *+ pe nevoia de prin, de autor recipeoe de inetare experiential intrn cad conforta Dil ssigu in vederea redobindirit st mentiner snatagh patie, + depisiea consecintelorpsinalogice ale unorastel de experiene cu casctrrepeii, {+ Adeniicarea solute ltemativefunctionale cares fe ajute pe beneticiar si redo bndeasl Increderea n propil fore #8 i pout asuma procesul ce transfer c&tre © ini independents ‘+ abordarea holistic a nuercaselor probleme Socal care isotese stunile de woleni, 51 tu doar pe cificatatiepersoale ale victim, nace In grup fovriand o atl de abor dare 4+ dezvtarea de noi relai personal in scopul eit iol socale Grupa de suport asiqua cadrul necesae care fer’ membriloracestua pestltates de 3 Impress temerle 3 griite cu alte persoane care a trait experente sila 3 care po inge lege cu adevirat ce sit acestea, Rolul Grupulul de suport este acela dea spin benetcar 8 se deblocheze i si foloseascd creatlv prope resrse,intr-un proces cnstient de invatare, dobancireaincredert de sine 51 volute cate 0 aitudine mentala pozitiva, bazat pe liberatea slegerilar si pe asumarea Fesponcabileaior. Fare persoan este unicast dspune de un potential latent, care trebute valorfica a max ‘mum, iar stuaia de violent domestica poate prvia rept o expres a sider potentialulit ‘uman prin blocare s/s limitarea posbiltatiior sale de manifestar, Sprifinul psnologlc mu are rolul de a transforma beneficial, l de ai crea situa prin care cesta ss descopere propritedisponibiti ssa le pund in aclune In scopu dezvltari pro rei perseane. 4. CARACTERISTICILE GRUPULUI DE SUPORT: 2sigurd un spaia sigur pentru denvoltarea nor legaturtpersonale/interpesonalebazate pe Ineredere strives aceorastipur de experienel ex. daprese, anxitate, vor, dapendente, diicuta! lnterpersonate, Wolenkd domestics in toate formele sale voiengs zis, sexual, Pshologes, et, care le permite femeilor 58 vorbeasch deschis cu cra} despre ceca ce 30 Fesimt adesea 0% povarésfletenicd acu, ‘Aetivtie din cadrut Grupulut de suport sunt orientate pe obtinerea urmaoarelo rezultate mal bund cunoestere de sine > instaurarea armonie! in relaile importante relatia alte rue, cu copit sau print, Folatia cu prietenirelatia cu Sinele siren unor stratei optime de adaptare in situate de tres st educerea anxietti gitatil, a furiel sa atacurir de panied ‘depsprensentimentelor de nesgurana side trstate tfsires un rspuns potriv,constructy sh ereator, lacie celoralt gestonarea adecvats adic de aalege > folosreacreativa i dezvoltarea prosresiviaproprillorresurse > dervottaces personala pentru regisirea rostull vit semnifcsilr sl sensurlor reale ale exsentet 5. TPOLOGIA GRUPULUI DE SUPORT $1 MODALITATILE DE ORGANIZARE A ACTWITATH PENTRU VicTINELE VIOLENTE! DOMESTICE Crap de sport este organiza sb fxm unl grup omogen adresse vietimelor violent ddomestice care au treut prin situs experiente similar de vat ‘ctivtaten Graplu de suport se bazeazh pe functonarenacestla ca un grupdeschis pentru nl beneficiar, Se permite acces orciret wctne a violent dometice care face parte din Grape {ina Chiar daca aparmembr no, de bial, se constitule un nucle de benefit constant care Feuyese 3 ealzez legSturt suns inte ‘Gupul de suport functoneaza ca un grup structurat: Enlist o agen clar determina pent ‘edit Prthologu au un vorbitorivitatprcin un anu subiect la nceputl fect Fc ‘bneficar at gupulul de sypor ig prezna pina, Dups aceastprezentare wineszs 0 sesune de Intrebi 9 Sspuns Uiterior, are loc 0 dst in grup mare, Temele penta fiecare edi sunttalite de citve solos, de preterins, dupa consularea membrilr grupul (6, MESAJE CHEIE PENTRU BENEFICIARI GS ei mat muti benetciari se vor altura un grup de suport pentru a face fata ses emotional cauzat de situate de violent domestica repetats 3} pentru a tata ct ma multe despre milan: Cele sl esusle care Le pot permit 3 depisascasituatia desc in cae se af, cesta cata incrajare, pin, opts, speranta, modi de creqtre aca vit, dove ale foptl 8 oasemeneastusie poate fi dep sfatur pent a dep cza pin care wee De asemenea, netic sunt interesat 8 afte mirturite alto semeni care ay dept aston situati. Conform cercetrior de specaitate, boneicari trebule sa ineteag’ cele cnet motive Principal pentru care trebles se alte un grup de suport cSt ed nu et sogur + Te ofomezi desore dept cals! masuie esae de protecte +All mai multe date despre sevice sociale ta cave pot apeta 1 Tevet ain experenga attra + Tesing acceptat confortabiln compania uno persoane caret nel. eneficlari acti grup de suport sunt victime ale volnfed domestice in tote frmele sale. 7. MODALITATI OE ORGANIZARE & ACTIVITATH GRUPURILOR DE SUPORT Alegereo foculi de desfisurare a ieanirlor grup de suport se realizeas ining cont ‘de unstoaret cringe/crtert Si feu pais cares favorzezecomnicarea Si fie wor de localiza sor de acesat cu transport in conun Spat de nrunir se sfiient de mare ict 8 permit prazengstuturar mem ‘tor dor i'n ie prea mare (penta eres atmostere detente, Idea arf un mobile minimalist x aranjare xeasetor informs ce Aceste pese de mobil care pot f! mutate ofera avantajl aj pail lan Ila de pesoane cae se pest innit Sustinerea trun in aces! camera (pena cea un spay fama 9 ent rental de apartenent a) Ertarea znelrgalgloase or poluate fn, or intrerperi de cre alte acti {au cave se destigoora simulta in cea cline, ie aiponit pent toate sexnie ntunirleplaniiest, Modaitai de tera Servic de grup de suport ln cadrulprolctulul VENUS include umdtoareletpuri de intervene: Sesiuni de consiere naval, sesun de informare 3 ses de ara, atl seni de conlee individuals, evalua pshoogics i pshodagnostic in vedere later ‘srupul de suport pentru victinelevatentel domestice » sesun de informare privind activtates speciica a grup de suport! ientiiarea metoded {erapeutice posite pent dnamica grout sesiunidelucrefectiv in grupul de suport coordnat de cre psholog ‘Actvtatea de grup de suport se ralizeaz la soletarea beneficent su pre intermedi coor dnatorl de tocuint proteata ‘Activitatiedin carat grupult de suport derlat in adel Project VENUS se ealizeaz8 de cite paiholog recrutat la vel fecal partener din projet, Ptnologt recut in cad protect pent activates gps de suport tiebule 58 detini atestat de ber practickelierat de Colegiul Psilogor din Romania spectlizareaPsholoie Clinica/Patoterapi, Etapele aferente organtzii! une sesiun! 1. Stangerea participa 2, Anant de ncepee a esa 3. Acti deca 4, Rezumatd seditoor precedente 5, Prezentaren cblectiva/obietivelor seu 9 Informa despre activ tape care umeazS,activititile propriu-zse (aprox. 6090 minut) 1. Descrer verbal 9 activ {ice umeaza af dsfasurat 2. Desigurareaefecivs a activ 3. Exprinarea opine! pat Cipangjilrrefertr ta activitate Actvtatea de Tachelere (10-15 minute) 1. Feedback resumaty a Pholngul 2, Feedback al prtcpantior CObectivele urmarite in cadet sedngtor identficvea spatula volte 5 abuzus gsr de modal de protect personala cresterea increderi in conpetenta personal, ‘gestionarea diiultaileremorionales pshologice, imiouarea sau climinavea sentiments de cexponsabiitate pentru comportamenta lor, scaderea niveluli de izlare, managementul strat firmarea de sine, imbanGtiesabita tor de a avea gnija de propa persaana, dimiuavea dependent in relate ci alt, a fic entinentelor de neputints, cresterea abiltailor de comunicare asertiv,crestereagradulu de congtentzare a madtetar de omportament sa vlnerabiitii, crestereaeapacitat de utilizar a resursebr (medicale, jut thee, seit, de spt) stratogi de coping Programareasesiuilar gros de suport se eallzea de cate pstholog de conun aor cu bene feta acest tip de servic, cu respectaea program de ra Sonetciarl completeasa Foemuland de sliitare a servic de simmane pant a Benaficia do sii GS, ‘Anatzanevolor benficiarlr grupuli de suport se ealzea de cate psoas ulizind metode SH instrumente specifics (nervy structurat sem structure, chestionr et) in cata sestuitor se poate realzaevaluarea piologc ale beneiciarlor cu scopul de a ajuta ict in autecunoasterea proprisut potentials a proprilior limite, prin oferea de ifermati obictve i relewante despre sine, pentru a putea dep situaga de ried Sesunile ve invegistreaza in Reps de evident a activi de grup de suport va fl elaborat un rae al bneficiar ‘Activitatea grupull de suport este confidential Dimensiunea optims a unui atfel de grup este de 10-12 pesoane. Aste pentru maxims functonattate, [a inlnie gral de sri, nunaul de peszane participant, a¢ ted Sieh jur de 10-12, Desi gupul de spin oferaincurajare, empati Infrmat valooase ‘nt persoane care nase sn fn arg orn grup ma, |. SUGESTI DE PERSOANE CARE POT PROMOVA GRUPUL; alte grupuri de spin Universita sptale, set de poiie irectite de snatate pubic, OGASPC, OAS, SPAS organization guvecnamentale sistent! Social, rato socal primal, const ocale \Uneort pentra un grup nou, Se recomands intrunire biusars entry putes identtica no rmembel a promot grup de pai, 9. FRECVENTA SEDINTELOR Frecventayetingeor depinde de nevoieidentfcate in rind membrilorgrops, nun de fesinterecomandat rind do 5/lund, respect 30 de seine peo drat de cate lun ps la Tan in fete de nevoilebenefcoro. Ointrnire pe siptiman’ aig bund coeziune a rupli favodseaxs continutatea gral Frecvena deo fein pe siptimind poate crea ndul mambo senzatla de confort pani asiurand continua #coneetatea cu celal membr, 10. DURATA OPTIMA A UNEISEDINTE este tee tor «15 oe. Aceasta dust este sufi nth pent ca membri grup s se sits conforabl 53 foc schimtur de dey Impartayasca sentimental gandurte or celal, Evident, atu cand organza ‘ction mai ample, rata poata crest, functle de neve! dspoibiltatenprtcpanfior 11. CE-TREBUIE $1 CE NU TREBUIE SA FACK COORDONATORUL UNUI GRUP DE SPRLIN: Sie implce SE prea coro [Se frnizeze forma erupt Si Unk prelegert 7 Toeitene cutie Sa Teurajeze tl ems partie Bi sat [Si ie empater [8 ajute mem 55 elaiice sntimentee ‘3_pemnit——menbrler —gapaluy = ‘nperimenteze/trasch emai puternice ~)- Sis Tocatiaeze pe prepa er] ‘Sinu earl preslun’ apa anbrlo mand cantnat pe propria poveste In icone ‘Sh nu incerce a Wsalvere pe membaT gqrupulal de spring rope ite lor senimente SER igre GI ETAT Aa BE CTI ch nua senzatla de state ‘Siu Blochezeeventiatte PUTT Suparare ot fs ale member Si incurajeze 1 sapere opinile tur hi dad sunt contadietont SBhu fle pstntor ‘38 totdeauna pregitth 0 agenda pen discula Meare nun ‘Sa eae Ui mabe FTES | discuteo problema care mle este con fortis SS sractreze congo atanirtor penta Si nu ae Telos ae educe ls axmiuinansetatea meni SUpSKTITUaTeR sesh DERI FH reece propriu nivel de ses ‘5 seinen een ce pot pare Har Siu evte suite dficte, dire Sa folouenc sim oral pene a ea feast sat coezunes grup TRTleseaes mor pate & ea problema serioasl ort pen 0 abst Sstentia grout de ta aceasta Sr Tacuajexe meme e exploree toate treba pe care le au TH dovedeoick scien,

S-ar putea să vă placă și