Sunteți pe pagina 1din 13

ȘCOALA

PROF. AVIZAT DIRECTOR,


DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
NR. ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 AVIZAT ȘEF DE CATEDRĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020
CLASA: PREGĂTITOARE
TOTAL ORE / AN : 35

PLANIFICARE PE UNITĂȚI

Semestrul I – 15 Săptămâni

Nr. Unități de Conținuturi Competențe specifice Resurse Activități de învățare Evaluare Nr. Săpt. Obs.
crt. învățare ore

1. Unit 1: Greetings: good morning, 1.1 Oferirea unei reacţii Manual - oferirea răspunsului Oral 3 S1
GREETINGS good afternoon, good evening, adecvate la salut şi la o auxiliar familiar la salutul uzual între evaluation S2
 Lesson 1: good night întrebare/ instrucţiune Laptop/ prieteni („Bună!”, „Pa!”, Feedback S3
Hello Parts of the day: morning, scurtă şi simplă rostită clar video proiector formula „Ce mai faci?”)
 Lesson 2: afternoon. evening, night şi foarte rar, care este Flashcard - mimarea unei acțiuni
I’m… Introducing one's self. însoţită de gesturi de către Fișa de lucru - intonarea unor cântece
 Lesson 3: Nouns: boy, girl, parrot, interlocutor însoţite de mişcare, mimă sau
My children, pet, chess, driver, 1.3 Manifestarea acompaniament cu jucării
family nurse, singer curiozităţii faţă de muzicale
Adjectives: little sesizarea semnificaţiei - participarea la jocuri în lanţ
Numbers from one to six globale a unor filme şi a - exemplu: Elevul 1 - „Eu
Name the members of the unor cântece pentru copii sunt ...., am... ani, sunt
family: dad, mum, brother, în limba modernă fetiţă”. Elevul 2 - „Eu sunt...,
sister, baby, grandpa, grandma respectivă am ... ani, sunt băiat” etc.
The verb: to be 2.1 Reproducerea unor - găsirea de cuvinte care
To ask and answer questions: cântece/poezii simple rimează; exemple: fox-box
Who are you? What’s your pentru copii - participarea la expunerea
name? How old are you? I 2.3 Participarea la jocuri de proiectelor de grup care
am.../My name is... I am ... comunicare în care conţin diverse simboluri/
years old. My mother is a reproduce sau creează etichete cu mesaje scurte şi
nurse. My father is a driver. rime/ mesaje scurte simple; reperarea etichetelor
3.1. Manifestarea şi asocierea lor cu imaginea
curiozităţii pentru - găsirea de cuvinte care
decodarea unor mesaje rimează; exemple: fox-box
scrise simple şi scurte din - participarea la expunerea
universul imediat proiectelor de grup care
conţin diverse simboluri/
etichete cu mesaje scurte şi
simple; reperarea etichetelor
şi asocierea lor cu imaginea
2. Unit 2: MY Types of houses: house, flat 1.1 Oferirea unei reacţii Manual - realizarea unei comenzi Oral 3 S4
HOUSE The house outside: outside, adecvate, în situaţii de auxiliar didactice simple, amuzante; evaluation S5
 Lesson wall, door, window, flower, comunicare uzuale, la o Laptop/ exemplu: „Vino aici!”, Feedback S6
1: The mouse, under întrebare/ instrucţiune video proiector „Mergi la fereastră!”,
house Rooms in a house: living- simplă rostită clar şi foarte Flashcard „Ridică-te/ stai jos!”, „Arată-
outside room, bedroom, bathroom, rar Fișa de lucru mi cartea/ jucăria!”, „Atinge-
 Lesson kitchen, attic, cellar 1.3 Manifestarea ţi nasul!”(la fiecare comandă,
2: Pieces of furniture: bed, table, curiozităţii faţă de profesorul sprijină enunţul cu
Rooms wardrobe, sofa, chair, sesizarea semnificaţiei un gest care să faciliteze
 Lesson armchair, curtain, bookcase, globale a unor filme şi a înţelegerea – coborârea/
3: Toys basin, table, fridge, sink, unor cântece pentru copii ridicarea braţului, a mâinii,
and cooker în limba modernă folosirea unui obiect)
colours Toys: teddy bear, robot, kite, respectivă - vizionarea unor clip-uri de
doll, ball, car, train 2.1 Reproducerea unor 2-3 minute din filme de
Colours: green, white, purple, cântece/poezii simple desene animate în limba
blue, red, pink, grey, brown, pentru copii respectivă (fără traducere în
orange, yellow, black 2.3 Participarea la jocuri de limba română)
Describing one's house: My comunicare în care - ascultarea şi mimarea unor
house has got three rooms, reproduce sau creează cântece simple pentru copii
describing one's room: In my rime/ mesaje scurte - intonarea unor cântece
room there is a ... 3.1. Manifestarea însoţite de mişcare, mimă sau
The verb “to have got” curiozităţii pentru acompaniament cu jucării
affirmative form, singular decodarea unor mesaje muzicale
To ask questions and answer: scrise simple şi scurte din -repetarea formulelor de
What is this? This is a/an... universul imediat salut; repetarea numerelor de
The structure: there is la 1-10
The indefinite article a, an - repetarea unei întrebări
Verbs: to play, to be, to go, to uzuale şi a răspunsului la
eat, to drink, to sleep, to read, această întrebare.; exemplu:
to watch „Ce este aceasta? O jucărie.”
- găsirea de cuvinte care
rimează; exemple: fox-box
- participarea la expunerea
proiectelor de grup care
conţin diverse simboluri/
etichete cu mesaje scurte şi
simple; reperarea etichetelor
şi asocierea lor cu imaginea
3. Unit 3: MY Nous: school, teacher, 1.1 Oferirea unei reacţii Manual - realizarea unei comenzi Oral 3 S7 S8* -
SCHOOL schoolgirl, schoolboy adecvate, în situaţii de auxiliar didactice simple, amuzante; evaluation S8* holiday
 Lesson 1: School objects: pen, pencil, comunicare uzuale, la o Laptop/ exemplu: „Vino aici!”, Feedback S9
School pencilcase, rubber, book, întrebare/ instrucţiune video proiector „Mergi la fereastră!”, S10
greetings notebook, ruler, computer, simplă rostită clar şi foarte Flashcard „Ridică-te/ stai jos!”, „Arată-
 Lesson 2: schoolbag, whiteboard, rar Fișa de lucru mi cartea/ jucăria!”, „Atinge-
School classroom, map, desk, 1.3 Manifestarea ţi nasul!”(la fiecare comandă,
things teacher’s curiozităţii faţă de profesorul sprijină enunţul cu
 Lesson 3: Preposition: in, on, under, up, sesizarea semnificaţiei un gest care să faciliteze
My down globale a unor filme şi a înţelegerea – coborârea/
classroom Verbs: to read, to write, to unor cântece pentru copii ridicarea braţului, a mâinii,
draw, to close, to open, to în limba modernă folosirea unui obiect)
clap, to stand, to sit down respectivă - vizionarea unor clip-uri de
Numbers: from six to ten 2.1 Reproducerea unor 2-3 minute din filme de
Structures: Come in! Please! cântece/poezii simple desene animate în limba
Thank you! Be polite! I have pentru copii respectivă (fără traducere în
a...It’s time for... Don’t be late 2.3 Participarea la jocuri de limba română)
for.... Close the door! Open comunicare în care - ascultarea şi mimarea unor
the book! Clap your hands! reproduce sau creează cântece simple pentru copii
Stand up! Sit down! rime/ mesaje scurte -repetarea formulelor de
3.1. Manifestarea salut; repetarea numerelor de
curiozităţii pentru la 1-10
decodarea unor mesaje - repetarea unei întrebări
scrise simple şi scurte din uzuale şi a răspunsului la
universul imediat această întrebare.; exemplu:
„Ce este aceasta? O jucărie.”
- găsirea de cuvinte care
rimează; exemple: fox-box
- participarea la expunerea
proiectelor de grup care
conţin diverse simboluri/
etichete cu mesaje scurte şi
simple; reperarea etichetelor
şi asocierea lor cu imaginea

4. Unit 4: MY My body: body, head, ear, eye, 1.1 Oferirea unei reacţii Manual - realizarea unei comenzi Oral 3 S11
BODY nose, mouth, hand, arm, adecvate, în situaţii de auxiliar didactice simple, amuzante; evaluation S12
 Lesson 1: finger, leg, toe comunicare uzuale, la o Laptop/ exemplu: „Vino aici!”,la Feedback S13
MY For pet: muzzle, tail, paw întrebare/ instrucţiune video proiector fiecare comandă, profesorul
BODY Emotions: hapy, sad, angry, simplă rostită clar şi foarte Flashcard sprijină enunţul cu un gest
 Lesson 2: confused, laugh, cry rar Fișa de lucru care să faciliteze înţelegerea
EMOTIO Nous: clown, circus 1.3 Manifestarea – coborârea/ ridicarea
NS Verbs: to scold, to jump, to curiozităţii faţă de braţului, a mâinii, folosirea
 Lesson 3: play, to be, to have, to wear, to sesizarea semnificaţiei unui obiect)
CLOTHE touch, to count globale a unor filme şi a - ascultarea şi mimarea unor
S Types of clothes: dress, unor cântece pentru copii cântece simple pentru copii
blouse, skirt, sunhat, cap, shirt, în limba modernă - repetarea unei întrebări
T-shirt, trousers, sandal, respectivă uzuale şi a răspunsului la
shoes, traingers, bag 2.1 Reproducerea unor această întrebare.; exemplu:
Structures: I have... I wear..... cântece/poezii simple „Ce este aceasta? O jucărie.”
Count your fingers! Touch pentru copii - găsirea de cuvinte care
your head! 2.3 Participarea la jocuri de rimează; exemple: fox-box
comunicare în care - participarea la expunerea
reproduce sau creează proiectelor de grup care
rime/ mesaje scurte conţin diverse simboluri/
3.1. Manifestarea etichete cu mesaje scurte şi
curiozităţii pentru simple; reperarea etichetelor
decodarea unor mesaje şi asocierea lor cu imaginea
scrise simple şi scurte din - realizarea unui colaj/ desen
universul imediat pe care se marchează prin
4.1. Participarea la proiecte lipire diverse etichete pentru
de grup / la nivelul clasei a explicita forma grafică -
în care elaborează cu exemplu: o casă (cu ferestre
sprijin scurte mesaje scrise si uşă), o grădină (cu flori,
copaci, animale), un dulap
(cu jucării), o masă (cu
fructe, obiecte uzuale)

5. REVISION: unit Unit 1, 2, 3 and 4 ALL Manual Oral 1 S14


1-4 auxiliar evaluation
Laptop/ Feedback
video proiector
Flashcard
Fișa de lucru
6. IT’S Nouns: Christmas, Christmas 2.1 Reproducerea unor Manual - ascultarea şi mimarea unor Oral 1 S15
CHRISTMAS! tree, branch, coat, toy train, cântece/poezii simple auxiliar cântece simple pentru copii evaluation
snowflake, snowman, winter, pentru copii Laptop/ - realizarea unor afişe pentru Feedback
cold, presents 4.1. Participarea la proiecte video proiector a marca sărbători în familie
Verbs: to show de grup / la nivelul clasei Flashcard sau din spaţiul de cultură
Strucures: Merry Christmas! în care elaborează cu Fișa de lucru respectiv - prin decuparea şi
Happy New Year! sprijin scurte mesaje scrise lipirea numelui sărbătorii, a
unor detalii verbale scurte -
exemplu: Aniversare (se pot
lipi etichete pe decoruri),
Carnaval (etichete pentru
costumaţii), Crăciun (etichete
pentru cadouri)

Semestrul II – 20 Săptămâni
Nr. Unități de Conținuturi Competențe specifice Resurse Activități de învățare Evaluare Nr. Săpt. Obs.
crt. învățare ore

1. REVISION Unit 1, 2, 3 and 4 ALL Manual Oral 1 S16


auxiliar evaluation
Laptop/ Feedback
video proiector
Flashcard
Fișa de lucru
2. Unit 5: Animals: dog, cat, fish, 1.1 Oferirea unei reacţii Manual - realizarea unei comenzi Oral 3 S17
ANIMALS butterfly, ladybird, sheep, cow, adecvate, în situaţii de auxiliar didactice simple, amuzante; evaluation S18
 Lesson 1: pig, horse, hen, roaster, goose., comunicare uzuale, la o Laptop/ exemplu: „Vino aici!”, Feedback S19
MY PET hippo, seal, lion, elephant, întrebare/ instrucţiune video proiector „Mergi la fereastră!”,
 Lesson 2: giraffe, crocodiale, moneky simplă rostită clar şi Flashcard „Ridică-te/ stai jos!”, „Arată-
IN THE Nouns: pet, basket, fishbowl, foarte rar Fișa de lucru mi cartea/ jucăria!”, „Atinge-
COUNT zoo, country 1.2 Recunoaşterea ţi nasul!”(la fiecare comandă,
RY Verbs: can, to go, to touch, to poziţiilor de bază (pe, sub, profesorul sprijină enunţul cu
 Lesson 3: feed, to be, to have în faţă, în spatele, în) ale un gest care să faciliteze
AT THE Structures: I have... A dog can unor obiecte din universul înţelegerea – coborârea/
ZOO run. We are going to the zoo. imediat, în mesaje ridicarea braţului, a mâinii,
To ask and answer questions: articulate clar şi rar folosirea unui obiect)
What is this? This is a/an.... 1.3 Manifestarea - apucarea/ ridicarea unui
Preposition: near curiozităţii faţă de obiect (exemplu: carte, caiet,
sesizarea semnificaţiei penar, creion, jucărie), pentru
globale a unor filme şi a a indica înţelegerea denumirii
unor cântece pentru copii respective
în limba modernă - indicarea obiectului cu
respectivă degetul (exemplu: masă,
2.2. Formularea unor banană, scaun)
mesaje scurte de - desenarea obiectelor;
prezentare personală exemplu: „Am un pisoi si o
(hobby-uri, adresa), cu minge. Desenează-le!”
sprijin din partea - vizionarea unor clip-uri de
interlocutorului 2-3 minute din filme de
2.3 Participarea la jocuri desene animate în limba
de comunicare în care respectivă (fără traducere în
reproduce sau creează limba română)
rime/ mesaje scurte - ascultarea şi mimarea unor
3.1. Manifestarea cântece simple pentru copii
curiozităţii pentru - răspuns la întrebarea: „Este
decodarea unor mesaje aceasta/acesta ...?”
scrise simple şi scurte din (profesorul indicând obiectul)
universul imediat - răspuns la întrebarea: ”Ce
este aceasta/ acesta?”
(profesorul indicând obiectul)
- ghicirea obiectului dintr-un
desen/ colaj realizat de un
coleg/ alt grup
- ghicirea animalului mimat
de un coleg
- găsirea de cuvinte care
rimează; exemple: fox-box
- participarea la expunerea
proiectelor de grup care
conţin diverse simboluri/
etichete cu mesaje scurte şi
simple; reperarea etichetelor
şi asocierea lor cu imaginea

3. Unit 6: FOOD Numbers: from one to twelve 1.1 Oferirea unei reacţii Manual - realizarea unei comenzi Oral 3 S20
AND DRINKS Meals of the day: beakfast, adecvate, în situaţii de auxiliar didactice simple, amuzante; evaluation S21
 Lesson 1: brunch, lunch, dinner comunicare uzuale, la o Laptop/ exemplu: „Vino aici!”, „ (la Feedback S22
What’s Food items: apple, jam bread, întrebare/ instrucţiune video proiector fiecare comandă, profesorul
the time? butter, milk, soup, salat, meat, simplă rostită clar şi Flashcard sprijină enunţul cu un gest
 Lesson 2: potato, fish, water, pasta, foarte rar Fișa de lucru care să faciliteze înţelegerea
Meals of cheese, honey, hamburger, 1.3 Manifestarea – coborârea/ ridicarea
he day banana, grapes, pear, cherries, curiozităţii faţă de braţului, a mâinii, folosirea
 Lesson 3: orange, onion, tomato, carrot, sesizarea semnificaţiei unui obiect)
Fruits beans, green pepper. globale a unor filme şi a - apucarea/ ridicarea unui
and Nous: plate, bowl, glass, cup, unor cântece pentru copii obiect (exemplu: carte, caiet,
vegetable fork, knife, spoon în limba modernă penar, creion, jucărie), pentru
s Verbs: to go, to have, to eat, to respectivă a indica înţelegerea denumirii
drink, to be 2.2. Formularea unor respective
Structures: What time it is? mesaje scurte de - indicarea obiectului cu
It’s ...o’clock. It’s time to + prezentare personală degetul (exemplu: masă,
verb. (hobby-uri, adresa), cu banană, scaun)
sprijin din partea - desenarea obiectelor;
interlocutorului exemplu: „Am un pisoi si o
2.3 Participarea la jocuri minge. Desenează-le!”
de comunicare în care - vizionarea unor clip-uri de
reproduce sau creează 2-3 minute din filme de
rime/ mesaje scurte desene animate în limba
3.1. Manifestarea respectivă (fără traducere în
curiozităţii pentru limba română)
decodarea unor mesaje - ascultarea şi mimarea unor
scrise simple şi scurte din cântece simple pentru copii
universul imediat - participarea la jocuri în lanţ
- răspuns la întrebarea: „Este
aceasta/acesta ...?”
(profesorul indicând obiectul)
- răspuns la întrebarea: ”Ce
este aceasta/ acesta?”
(profesorul indicând obiectul)
- ghicirea obiectului dintr-un
desen/ colaj realizat de un
coleg/ alt grup
- găsirea de cuvinte care
rimează; exemple: fox-box
- participarea la expunerea
proiectelor de grup care
conţin diverse simboluri/
etichete cu mesaje scurte şi
simple; reperarea etichetelor
şi asocierea lor cu imaginea
4. REVISION: unit Unit 4 and 5 ALL Manual all Oral 1 S23
5 and 6 auxiliar evaluation
Laptop/ Feedback
video proiector
Flashcard
Fișa de lucru
5. Unit 7: MY Seasons: spring, summer, 1.1 Oferirea unei reacţii Manual - realizarea unei comenzi Oral 2 S24
FAVOURITE autumn/fall, winter adecvate, în situaţii de auxiliar didactice simple, amuzante; evaluation S25
SEASONS Nouns: grass, tree, flower, comunicare uzuale, la o Laptop/ exemplu: „Vino aici!”, Feedback
 Lesson 1: wind, snowman, jeans, întrebare/ instrucţiune video proiector „Mergi la fereastră!”,
What’s snowflake, snowfight, swim simplă rostită clar şi Flashcard „Ridică-te/ stai jos!”, „Arată-
the suit, flippers, boots foarte rar Fișa de lucru mi cartea/ jucăria!”, „Atinge-
weather Verbs: to fly, to swim,to play, 1.3 Manifestarea ţi nasul!”(la fiecare comandă,
like? to skate, to rain, to snow curiozităţii faţă de profesorul sprijină enunţul cu
 Lesson 2: sesizarea semnificaţiei un gest care să faciliteze
Seasons globale a unor filme şi a înţelegerea – coborârea/
activities unor cântece pentru copii ridicarea braţului, a mâinii,
în limba modernă folosirea unui obiect
respectivă - vizionarea unor clip-uri de
2.1 Reproducerea unor 2-3 minute din filme de
cântece/poezii simple desene animate în limba
pentru copii respectivă (fără traducere în
2.3 Participarea la jocuri limba română)
de comunicare în care - ascultarea şi mimarea unor
reproduce sau creează cântece simple pentru copii
rime/ mesaje scurte -repetarea formulelor de
3.1. Manifestarea salut; repetarea numerelor de
curiozităţii pentru la 1-10
decodarea unor mesaje - repetarea unei întrebări
scrise simple şi scurte din uzuale şi a răspunsului la
universul imediat această întrebare.; exemplu:
4.1. Participarea la „Ce este aceasta? O jucărie.”
proiecte de grup / la - găsirea de cuvinte care
nivelul clasei în care rimează; exemple: fox-box
elaborează cu sprijin - participarea la expunerea
scurte mesaje scrise proiectelor de grup care
conţin diverse simboluri/
etichete cu mesaje scurte şi
simple; reperarea etichetelor
şi asocierea lor cu imaginea
- realizarea unor afişe pentru
a marca sărbători în familie
sau din spaţiul de cultură
respectiv - prin decuparea şi
lipirea numelui sărbătorii, a
unor detalii verbale scurte -
exemplu: Aniversare (se pot
lipi etichete pe decoruri),
Carnaval (etichete pentru
costumaţii), Crăciun (etichete
pentru cadouri)

6. EASTER Nous: Easter bunny, car, 1.1 Oferirea unei reacţii Manual - realizarea unei comenzi Oral S26
crooss, eggs adecvate, în situaţii de auxiliar didactice simple, amuzante; evaluation
Structures: Happy Easter! comunicare uzuale, la o Laptop/ exemplu: „Vino aici!”, Feedback
Looking for eggs. întrebare/ instrucţiune video proiector „Mergi la fereastră!”,
Verbs: to look, to pain simplă rostită clar şi Flashcard „Ridică-te/ stai jos!”, „Arată-
foarte rar Fișa de lucru mi cartea/ jucăria!”, „Atinge-
2.1 Reproducerea unor ţi nasul!”(la fiecare comandă,
cântece/poezii simple profesorul sprijină enunţul cu
pentru copii un gest care să faciliteze
2.3 Participarea la jocuri înţelegerea – coborârea/
de comunicare în care ridicarea braţului, a mâinii,
reproduce sau creează folosirea unui obiect
rime/ mesaje scurte -repetarea formulelor de
3.1. Manifestarea salut; repetarea numerelor de
curiozităţii pentru la 1-10
decodarea unor mesaje - repetarea unei întrebări
scrise simple şi scurte din uzuale şi a răspunsului la
universul imediat această întrebare.; exemplu:
„Ce este aceasta? O jucărie.”
- găsirea de cuvinte care
rimează; exemple: fox-box
- participarea la expunerea
proiectelor de grup care
conţin diverse simboluri/
etichete cu mesaje scurte şi
simple; reperarea etichetelor
şi asocierea lor cu imaginea

7. ȘCOALA Activitatea școala altfel S27*


ALTFEL Școala
altfel
8.. Unit 8: SUMMER Nous: Pc game, violin, 1.1 Oferirea unei reacţii Manual - realizarea unei comenzi Oral 5 S28
HOLIDAYS sandcastle, dolphin, station, adecvate, în situaţii de auxiliar didactice simple, amuzante; evaluation S29
 Lesson 1: steet, sea, sky, road comunicare uzuale, la o Laptop/ exemplu: „Vino aici!”, Feedback S30
I can... Means of transport: bus, car, întrebare/ instrucţiune video proiector „Mergi la fereastră!”,
 Lesson 2: train, ship, plane simplă rostită clar şi Flashcard „Ridică-te/ stai jos!”, „Arată-
Means of Items of food: chocolate, ice- foarte rar Fișa de lucru mi cartea/ jucăria!”, „Atinge-
transport cream, juice, chicken, coffee, 1.3 Manifestarea ţi nasul!”(la fiecare comandă,
 Lesson 3: rice, egg, chips curiozităţii faţă de profesorul sprijină enunţul cu
I like... I Strucutres: What can you do? I sesizarea semnificaţiei un gest care să faciliteze
don’t can... What do you like? Do globale a unor filme şi a înţelegerea – coborârea/
like... you like...? I like... I do not unor cântece pentru copii ridicarea braţului, a mâinii,
like.... în limba modernă folosirea unui obiect
Verb: can, like respectivă - vizionarea unor clip-uri de
2.1 Reproducerea unor 2-3 minute din filme de
cântece/poezii simple desene animate în limba
pentru copii respectivă (fără traducere în
2.3 Participarea la jocuri limba română)
de comunicare în care - ascultarea şi mimarea unor
reproduce sau creează cântece simple pentru copii
rime/ mesaje scurte -repetarea formulelor de
3.1. Manifestarea salut; repetarea numerelor de
curiozităţii pentru la 1-10
decodarea unor mesaje - repetarea unei întrebări
scrise simple şi scurte din uzuale şi a răspunsului la
universul imediat această întrebare.; exemplu:
„Ce este aceasta? O jucărie.”
- găsirea de cuvinte care
rimează; exemple: fox-box
- participarea la expunerea
proiectelor de grup care
conţin diverse simboluri/
etichete cu mesaje scurte şi
simple; reperarea etichetelor
şi asocierea lor cu imaginea

9.. REVISION: unit ALL Manual Oral 1 S31


7 and 8 auxiliar evaluation
Laptop/ Feedback
video proiector
Flashcard
Fișa de lucru
10. MY BIRTHDAY Nouns: birthday, birthday cake, 1.1 Oferirea unei reacţii Manual - realizarea unei comenzi Oral 1 S32
presents, candle, paper hat, adecvate, în situaţii de auxiliar didactice simple, amuzante; evaluation
card, today comunicare uzuale, la o Laptop/ exemplu: „Vino aici!”, Feedback
Structures: Happy birthday to întrebare/ instrucţiune video proiector „Mergi la fereastră!”,
you! simplă rostită clar şi Flashcard „Ridică-te/ stai jos!”, „Arată-
foarte rar Fișa de lucru mi cartea/ jucăria!”, „Atinge-
1.3 Manifestarea ţi nasul!”(la fiecare comandă,
curiozităţii faţă de profesorul sprijină enunţul cu
sesizarea semnificaţiei un gest care să faciliteze
globale a unor filme şi a înţelegerea – coborârea/
unor cântece pentru copii ridicarea braţului, a mâinii,
în limba modernă folosirea unui obiect
respectivă - vizionarea unor clip-uri de
2.1 Reproducerea unor 2-3 minute din filme de
cântece/poezii simple desene animate în limba
pentru copii respectivă (fără traducere în
2.3 Participarea la jocuri limba română)
de comunicare în care - ascultarea şi mimarea unor
reproduce sau creează cântece simple pentru copii
rime/ mesaje scurte -repetarea formulelor de
3.1. Manifestarea salut; repetarea numerelor de
curiozităţii pentru la 1-10
decodarea unor mesaje - repetarea unei întrebări
scrise simple şi scurte din uzuale şi a răspunsului la
universul imediat această întrebare.; exemplu:
4.1. Participarea la „Ce este aceasta? O jucărie.”
proiecte de grup / la - găsirea de cuvinte care
nivelul clasei în care rimează; exemple: fox-box
elaborează cu sprijin - participarea la expunerea
scurte mesaje scrise proiectelor de grup care
conţin diverse simboluri/
etichete cu mesaje scurte şi
simple; reperarea etichetelor
şi asocierea lor cu imaginea
- realizarea unui colaj/ desen
pe care se marchează prin
lipire diverse etichete pentru
a explicita forma grafică -
exemplu: o casă (cu ferestre
si uşă), o grădină (cu flori,
copaci, animale), un dulap
(cu jucării), o masă (cu
fructe, obiecte uzuale)
11. REVISION ALL ALL ALL Manual all Oral 2 S33
UNITS auxiliar evaluation S34
Laptop/ Feedback
video proiector
Flashcard
Fișa de lucru
12. LET’S PLAY Games Manual Oral 1 S35
auxiliar evaluation
Laptop/ Feedback
video proiector
Flashcard
Fișa de lucru

S-ar putea să vă placă și