Sunteți pe pagina 1din 36

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 1

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 2


Unitatea de învățământ Școala Gimnaziala Balusesti AVIZAT DIRECTOR,
Structura : Icusesti Prof.Mancuta Elena

Aria curriculara: Limbă și comunicare


AVIZAT SEF COMISIE METODICA,
Prof.Cimpoesu Petru
Disciplina: Limba engleza

Clasa: V

Nr. ore pe săpt: 4

Manual: Limba Si Literatura Romana , Manual pentru clasa a-V-a, Editura CD PRESS

Profesor: Salavastru Adriana Raluca

Planificare realizată conform Programei şcolare pentru disciplina , clasele Vlimba Romana-VIII, aprobată prin OMEN Nr. 3393 din 28.02.2017,
Perioada de desfășurare a programului ,, Școala Altfel ,, : 8-14 Aprilie 2022

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 3


PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
An Scolar:2021-2022
SEMESTRUL I

UNITATEA 1: AVENTURA CUNOAȘTERII DE SINE

Săptămânile: 1 – 2

Nr de ore alocate
Predare-învățare -
Recapitulare 6
Evaluare 1
La dispoziția cadrului didactic 1
Total 8

Competențe Conținuturi (detalieri) Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice Timp Forme de organizare Materiale-suport
1. Prezentarea  Observarea manualului 1 oră  Conversația Limba și literatura ● observare
manualului  Prezentarea conținuturilor euristică română. Manual sistematică
 Prezentarea tipurilor de activități  activitate frontală clasa a V-a,
interactive  activitate Editura CD
 Elaborarea unui proiect tematic individuală PRESS, 2017, p. 4-
pentru promovarea culturii naționale 6;
- fişe de lucru

1.1., 1.2., 2. Textul literar narativ  Lectura fluentă și expresivă a 2 ore  conversația Limba și literatura ● observare
2.1., 2.2., Text-suport: Aventurile textului suport; euristică română. Manual sistematică
4.2., 4.4. lui Pâlpâilă, de Adina  Identificarea trăsăturilor textului  exercițiul clasa a V-a,
Popescu narativ;  activitate frontală Editura CD ● evaluare orală
 Citirea și  Utilizarea achizițiilor sintactice și  activitate PRESS, 2017, p. 8-
înțelegerea unui morfologice dobândite în clasele individuală 9;
text literar narativ anterioare în exprimarea corectă a  activitate pe grupe Caietul elevului ● autoevaluare
 Trăsăturile unui intențiilor comunicative.
text literar narativ

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 4


1.1., 1.2., 3. Textul nonliterar  Lectura fluentă și expresivă a 1 oră  conversația Limba și literatura ● observare
2.1., 2.2., Text-suport: De la textului suport; euristică română. Manual sistematică
4.2., 4.4. balaurii din poveste la  Identificarea trăsăturilor textului  exercițiul clasa a V-a, ● evaluare orală
dinozaurii de odinoară narativ;  activitate frontală Editura CD ● interevaluare
 Utilizarea achizițiilor sintactice și  activitate PRESS, 2017, p.
morfologice dobândite în clasele individuală 10-11;
anterioare în exprimarea corectă a  activitate pe grupe Caietul elevului
intențiilor comunicative.

1.1., 1.2., 4. Textul literar în  Lectura fluentă și expresivă a 2 ore  conversația Limba și literatura ● observare
2.1., 2.2., versuri textului suport; euristică română. Manual sistematică
4.2., 4.4. Text-suport: Cu ochii larg  Identificarea trăsăturilor textului  exercițiul clasa a V-a,
deschiși, de Petre Ghelmez narativ;  activitate frontală Editura CD ● evaluare orală
 Utilizarea achizițiilor sintactice și  activitate PRESS, 2017, p. ● interevaluare
morfologice dobândite în clasele individuală 12-13;
anterioare în exprimarea corectă a
intențiilor comunicative.
1.1., 1.2., 5. Comunicare  Joc de rol în diverse situaţii de 1 oră  Conversația Limba și literatura ● observare
1.3., 1.4., Condiții de realizare a comunicare; euristică română. Manual sistematică
comunicării  Jocul didactic clasa a V-a,
 Exercițiul Editura CD ● evaluare orală
 Activitate frontală PRESS, 2017, p.
 Activitate 14;
individuală fișe de lucru, ● autoevaluare
 Activitate pe grupe Caietul elevului
● interevaluare

6. Evaluarea inițială  Adecvarea cunoștințelor dobândite la 1 oră  Activitate Limba și literatura ● Evaluare scrisă
cerințele propuse; individuală română. Manual
 Utilizarea corectă, adecvată și clasa a V-a,
expresivă a limbii în procesul Editura CD
comunicării orale și scrise PRESS, 2017, p. 15

7. Atelier de creație:  Întocmirea pe parcursul anului școlar  Activitate Limba și literatura ● Observare
Jurnalul de lectură a jurnalului de lectură ce va fi inclus în individuală română. Manual sistematică
portofoliul personal. clasa a V-a,

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 5


UNITATEA 2: FASCINAȚIA CĂRȚII

Săptămânile: 3 – 11

Competențe Conținuturi (detalieri) Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice Timp Forme de organizare Materiale-suport
2.1., 2.2., Textul nonliterar: Istoria  Lectura predictivă; 1 oră  conversația Limba și literatura ● observare
2.4., 3.2., cărții  Lectura ghidată a imaginilor;  demonstrația română. Manual sistematică
5.1., 5.2.  Citirea fluentă și expresivă a  explicați, clasa a V-a, Editura
textului;  jocul didactic CD PRESS, 2017, p. ● evaluare orală
 Citirea textului nonliterar; reluarea  exercițiul 18-19;
lecturii selective pentru desprinderea  activitate practică fișe de lucru, ●
informațiilor esențiale și de detaliu ale  activitate frontală videoproiector,
textului nonliterar;  activitate Caietul elevului
 Asocierea corespunzătoare text- individuală
imagine;
 Formularea de enunțuri după
ilustrația textului și a organizatorului
grafic;
 Identificarea caracteristicilor textului
nonliterar;
 Ordonarea ideilor principale ale
textului;
 Realizarea unei documentări pe baza
articolelor
 Exprimarea propriei păreri anumite
idei din textul citit;
 Căutarea unor informații în diverse
surse și formularea acestora în enunțuri;
 Redactarea un text pornind de la un
citat;
 Elaborarea unui proiect tematic
pentru promovarea culturii naționale;
1.2., 1.3., Comunicarea orală  Identificarea rolurilor în situația de 1 oră  conversația Limba și literatura ● observare
1.4., 2.3.,  Roluri în comunicare: vorbitor/emițător, euristică română. Manual sistematică
4.1., 4.4. comunicare ascultător/receptor;  explicația clasa a V-a, Editura
 Acte de limbaj  Adaptarea partenerilor de dialog la  exercițiul CD PRESS, 2017, ● evaluare orală
©Copyright CD PRESS, 2017 Page 6
situația de comunicare;  activitate frontală p.20-22;
 Inițierea și formularea unor acte de  activitate ,
limbaj: afirmarea unei opinii, individuală Caietul elevului ● evaluare
exprimarea acordului, solicitare,  activitate pe grupe reciprocă
recomandare, acceptarea unei invitații;
 Construirea unei comunicări ●
dialogate pornind de la imagini sau de la
o temă dată;
 Joc de rol în diverse situaţii de
comunicare imaginate
4.1., 4.3., 4.4. Elemente de construcție a  Identificarea vocalelor, a 1 oră  conversația euristică Limba și literatura ● observare
comunicării semivocalelor şi a consoanelor într-un  demonstrația română. Manual sistematică
cuvânt dat;  explicația clasa a V-a, Editura ● evaluare orală
Alfabetul limbii române.  Construirea de enunţuri cu termeni  jocul didactic CD PRESS, 2017, ● evaluare scrisă
Tipuri de sunete în care să apară tipurile de sunete  exercițiul p.23-24; ● evaluare
 Sunetul şi litera învăţate;  activitate frontală reciprocă
 Vocale, consoane,  Relaționarea sunetului cu litera;  activitate
semivocale  Identificarea rolului semnelor individuală
diacritice în rostirea sunetelor specifice  activitate pe grupe
limbii române;
 Compararea sistemului vocalic al
limbii române cu o limbă modernă
studiată la școală;
4.1., 4.3., 4.4. Elemente de construcție a  Completarea silabelor într-un cuvânt 2 ore  conversația euristică Limba și literatura ● observare
comunicării pe baza unor criterii date;  demonstrația română. Manual sistematică
 Despărțirea corectă în silabe a  explicația clasa a V-a, Editura
Silaba. Accentul cuvintelor indicate;  jocul didactic CD PRESS, 2017, ● evaluare orală
 Precizarea sensurilor cuvintelor în  exercițiul p.25;
funcție de accentuare;  activitate frontală
 Construirea de enunţuri cu termeni  activitate
în care să apară cuvinte accentuate individuală
corect;  activitate pe grupe
 Precizarea formei corecte de scriere
și de pronunțare a unor cuvinte din
limba română.
1.1., 1.2., Textul narativ  Lectura predictivă; 3 ore  conversația euristică Limba și literatura ● observare
1.4., 2.1., Text-suport: Secretul  Lectura ghidată a imaginilor;  demonstrația română. Manual sistematică
2.2., 2.4., anticarului, de Ioana  Lectura expresivă a textului suport;  explicația clasa a V-a, Editura
2.5., 3.1., Pârvulescu  Citirea fluentă și expresivă a  jocul didactic CD PRESS, 2017, ● evaluare orală
©Copyright CD PRESS, 2017 Page 7
3.2., 4.2.,  Cuvântul-cheie textului;  exercițiul p.26-29;
4.4., 5.1.  Tema  Asocierea corespunzătoare text-  activitate frontală
 Planul simplu de imagine;  activitate ● evaluare scrisă
idei  Identificarea informaţiilor esenţiale individuală
și de detaliu dintr-un text literar, în ● autoevaluare
scopul înţelegerii sensului global al
acestuia; ● evaluare
 Identificarea cuvintelor-cheie; reciprocă
 Recunoașterea reperelor spațiale și
temporale din textul suport;
 Formularea ideilor principale după
citirea textului suport;
 Ordonarea cronologică a ideilor din
textul studiat;
 Identificare a caracteristicilor
textului literar;
 Folosirea unor strategii de ascultare
activă a interlocutorilor, a unor strategii
de comprehensiune: interferențe simple,
predicții, împărtășirea impresiilor de
lectură;
 Imaginarea unei continuări a
întâmplărilor narate în textul studiat;
 Exprimarea opiniei referitoare la
mesajele textelor studiate sau citite ca
lecturi particulare;
 Redactarea unor lucrări scurte pe o
anumită temă, urmărind un plan;
 Prezentarea unei experiențe literare
similare pornind de la elemente din
textul literar studiat.

4.1., 4.2., Elemente de construcție a  Sesizarea 1 oră  conversația euristică Limba și literatura ● observare
4.4., 4.5. comunicării corectitudinii/incorectitudinii  demonstrația română. Manual sistematică
Cuvântul – unitate de bază gramaticale a unui enunţ şi/sau a  explicația clasa a V-a, Editura
a vocabularului formelor lexicale;  jocul didactic CD PRESS, 2017, ● evaluare orală
 Alcătuirea de enunţuri din care să  exercițiul p.30;
rezulte sensurile cuvintelor aparţinând  activitate frontală
diverselor categorii lexicale;  activitate

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 8


 Identificarea şi explicarea sensului individuală
unor cuvinte în comunicare, prin  activitate pe grupe
utilizarea dicţionarului;
 Identificarea formei corecte a unor
fapte de limbă;
4.1., 4.2., Elemente de construcție a  Sesizarea 1 oră  conversația euristică Limba și literatura ● observare
4.4., 4.5. comunicării corectitudinii/incorectitudinii  demonstrația română. Manual sistematică
Sinonimele. Antonimele gramaticale a unui enunţ şi/sau a  explicația clasa a V-a, Editura
formelor lexicale;  jocul didactic CD PRESS, 2017, ● evaluare orală
 Alcătuirea unor propoziţii şi fraze  exercițiul p.31;
corecte din punct de vedere gramatical  activitate frontală
și semantic;  activitate
 Precizarea sinonimelor și a individuală
antonimelor unor cuvinte date;  activitate pe grupe
 Folosirea dicţionarului;
 Identificarea formei corecte a unor
fapte de limbă;

4.1., 4.2., Elemente de construcție a  Sesizarea 1 oră  conversația euristică Limba și literatura ● observare
4.4., 4.5. comunicării corectitudinii/incorectitudinii  demonstrația română. Manual sistematică
Câmpul lexical gramaticale a unui enunţ şi/sau a  explicația clasa a V-a, Editura
formelor lexicale;  jocul didactic CD PRESS, 2017, ● evaluare orală
 Identificarea şi explicarea sensului  exercițiul p.32;
unor cuvinte în comunicare, prin  activitate frontală
utilizarea dicţionarului;  activitate
 Identificarea formei corecte a unor individuală
fapte de limbă;  activitate pe grupe

4.1., 4.2., Consolidare  Rezolvarea de exerciții variate, 1 oră  exercițiul Limba și literatura ● observare
4.3., 4.4.  Fonetică cuprinse în fișa de recapitulare, pe baza gramatical română. Manual sistematică
 Vocabular noțiunilor însușite; clasa a V-a, Editura
CD PRESS, 2017, ● evaluare orală
p.33;
1.1., 1.2., Textul literar narativ  Lectura predictivă; 3 ore  conversația euristică Limba și literatura ● observare
2.1., 2.2., Text-suport:  Lectura ghidată a imaginilor;  demonstrația română. Manual sistematică
2.4., 2.5., Făt-Frumos Măzărean, de  Lectura expresivă a textului suport;  explicația clasa a V-a, Editura
3.1., 3.2., Mihail Sadoveanu  Citirea fluentă și expresivă a  jocul didactic CD PRESS, 2017, ● evaluare orală
3.4., 4.1.,  Planul dezvoltat de textului;  exercițiul p.34-37;
4.2., 4.4., idei  Asocierea corespunzătoare text-  activitate practică

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 9


5.2. imagine;  activitate frontală fișe de lucru, ● evaluare scrisă
 Identificarea informaţiilor esenţiale  activitate videoproiector,
și de detaliu dintr-un text literar, în individuală calculator/tabletă/lapt ● autoevaluare
scopul înţelegerii sensului global al op,
acestuia; Caietul elevului ● evaluare
 Identificarea cuvintelor-cheie; reciprocă
 Recunoașterea reperelor spațiale și
temporale din textul suport;
 Formularea ideilor principale după
citirea textului suport;
 Relaţionarea ideilor principale cu
ideile secundare;
 Ordonarea cronologică a ideilor din
textul studiat;
 Identificarea formei corecte a unor
fapte de limbă din textul literar studiat;
 Imaginarea unei continuări a
întâmplărilor narate în textul studiat;
 Exprimarea opiniei referitoare la
mesajele textelor studiate sau citite ca
lecturi particulare;
 Redactarea unor lucrări scurte pe o
anumită temă, urmărind un plan;
 Redactarea unor texte imaginative şi
reflexive în scopuri şi în contexte
variate;
 Prezentarea unei experiențe literare
similare pornind de la elemente din
textul literar studiat.

Recapitulare  Evaluarea orală competenţelor de 1 oră  exercițiul Limba și literatura ● observare


lectură şi de înţelegere a unui text literar română. Manual sistematică
la prima vedere; clasa a V-a, Editura
 Corectitudinea utilizării achizițiilor CD PRESS, 2017, ● evaluare orală
lexicale și semantice de bază în procesul p.38-39;
de înțelegere și exprimare corectă;
Evaluare  Evaluarea scrisă a competenţelor de 1 oră  Exercițiul Limba și literatura ● evaluare scrisă
lectură şi de înţelegere a unui text literar  română. Manual
la prima vedere; clasa a V-a, Editura

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 10


 Corectitudinea utilizării achizițiilor CD PRESS, 2017,
lexicale și semantice de bază în procesul p.40;
de înțelegere și exprimare corectă;

1.1., 1.2., Textul literar  Lectura predictivă; 2 ore  conversația euristică Limba și literatura ● observare
2.1., 2.2., Text-suport: Un musafir  Lectura expresivă a textului suport;  demonstrația română. Manual sistematică
2.4., 2.5., nepoftit, de Petre Ghelmez  Citirea fluentă și expresivă a  explicația clasa a V-a, Editura
3.1., 3.2., ● Autor textului;  jocul didactic CD PRESS, 2017, ● evaluare orală
3.4., 4.1., ● Povestitor  Asocierea corespunzătoare titlu-  exercițiul p.41-43;
4.2., 4.4., 4.5. ● Personaj imagine;  activitate practică ● evaluare scrisă
 Identificarea informaţiilor esenţiale  activitate frontală Caietul elevului
și de detaliu dintr-un text literar, în  activitate ● autoevaluare
scopul înţelegerii sensului global al individuală
acestuia; ● evaluare
 Identificarea cuvintelor-cheie; reciprocă
 Recunoașterea reperelor spațiale și
temporale din textul suport;
 Relaţionarea ideilor principale cu
ideile secundare;
 Ordonarea cronologică a ideilor din
textul studiat;
 Povestirea unei întâmplări
reale/imaginare;
 Identificarea formei corecte a unor
fapte de limbă din textul literar studiat;
 Imaginarea unei continuări a
întâmplărilor narate în textul studiat;
 Exprimarea opiniei referitoare la
mesajele textelor studiate sau citite ca
lecturi particulare;
 Redactarea unor texte imaginative şi
reflexive în scopuri şi în contexte
variate;
4.1., 4.2., Elemente de construcție a  Sesizarea 7 ore  exercițiul Limba și literatura ● observare
4.4., 4.5. comunicării corectitudinii/incorectitudinii gramatical română. Manual sistematică
Verbul – nucleul gramaticale a unui enunţ şi/sau a  conversația clasa a V-a, Editura
comunicării formelor lexicale; euristică CD PRESS, 2017, ● evaluare orală
 Modurile verbale  Alcătuirea unor propoziţii şi fraze  demonstrația p.44-53;
 Modul indicativ corecte din punct de vedere gramatical  explicația ● evaluare scrisă
©Copyright CD PRESS, 2017 Page 11
Timpul prezent și semantic, având în vedere verbul;  jocul didactic fișe de lucru,
Timpul viitor  Identificarea a verbelor la modul  activitate Caietul elevului
Timpul imperfect indicativ, toate timpurile specifice, frontală
Timpul perfect modul imperativ, modurile nepersonale;  activitate
compus  Analiză gramaticală corectă a individuală
 Timpul perfectul verbelor la modul indicativ, imperativ;  activitate pe
simplu  Identificarea şi explicarea sensului grupe
 Timpul mai-mult- unor verbe în comunicare, prin
ca-perfect utilizarea dicţionarului;
 Verbele auxiliare  Identificarea formei corecte a unor
 Modul imperativ fapte de limbă: norme gramaticale,
 Propoziția fonetice și lexicale;
imperativă

1 oră

Consolidare
4.1., 4.2., Elemente de construcție a  Sesizarea corectitudinii/ 1 oră  conversația Limba și literatura ● observare
4.4., 4.5. comunicării incorectitudinii gramaticale a unui euristică română. Manual sistematică
Enunțul enunţ;  demonstrația clasa a V-a, Editura
 Tipuri de enunțuri  Alcătuirea unor propoziţii şi fraze  explicația CD PRESS, 2017, ● evaluare orală
 Punctuația corecte din punct de vedere gramatical  jocul didactic p.54-55;
enunțurilor și semantic, având în vedere  exercițiul
clasificarea enunțurilor;  activitate fișe de lucru,
 Identificarea tipurilor de enunțuri; frontală videoproiector,
 Identificarea şi explicarea sensului  activitate calculator/tabletă/lapt
unor verbe în comunicare, prin individuală op,
utilizarea dicţionarului;  activitate pe Caietul elevului
grupe
4.1., 4.2., Elemente de construcție a  Sesizarea 2 ore  conversația Limba și literatura ● observare
4.4., 4.5. comunicării corectitudinii/incorectitudinii euristică română. Manual sistematică
Predicatul gramaticale a unui enunţ;  demonstrația clasa a V-a, Editura
 Alcătuirea unor propoziţii şi fraze  explicația CD PRESS, 2017, ● evaluare orală
corecte din punct de vedere gramatical  jocul didactic p.57-57;
și semantic;  exercițiul
 Identificarea predicatelor ;  activitate
 Identificarea şi explicarea sensului frontală
unor verbe în comunicare, prin  activitate
utilizarea dicţionarului; individuală
©Copyright CD PRESS, 2017 Page 12
 activitate pe
grupe
4.1., 4.2., Recapitulare  Evaluarea orală competenţelor de 2 ore  exercițiul Limba și literatura ● observare
4.4., 4.5. Text-suport: Păstorul și lectură şi de înţelegere a unui text literar română. Manual sistematică
hoțul, poveste populară la prima vedere; clasa a V-a, Editura
albaneză  Corectitudinea utilizării achizițiilor CD PRESS, 2017, ● evaluare orală
lexicale, gramaticale și semantice de p.58-60
bază în procesul de înțelegere și
exprimare corectă;
Evaluare  Evaluarea scrisă a competenţelor de 1 oră  Manual clasa a V-a, ● evaluare scrisă
lectură şi de înţelegere a unui text literar Editura CD PRESS,
la prima vedere; 2017, p.61;
 Corectitudinea utilizării achizițiilor
lexicale, gramaticale și semantice de
bază în procesul de înțelegere și
exprimare corectă;

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 13


UNITATEA 3: POVEȘTILE IERNII

Săptămânile: 12 – 18

Competențe Conținuturi (detalieri) Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice Timp Forme de organizare Materiale-suport
1.1., 1.2., Textul narativ literar.  Lectura predictivă; 4 ore • Conversația Limba și • Observare
1.3., 1.4., Narațiunea.  Lectura ghidată a imaginilor; euristică literatura sistematică
2.1., 2.2.,  Citirea fluentă și expresivă a textului • Demonstrația română. Manual • Evaluare orală
2.3., 2.4., Text-suport: Ninge, Ion literar; reluarea lecturii selective • Explicația clasa a V-a, • Evaluare scrisă
2.5., 3.1., Agârbiceanu pentru desprinderea informațiilor • Jocul didactic Editura CD
3.3., 3.4., esențiale și de detaliu ale textului • Exercițiul PRESS, 2017, • Autoevaluare
4.2., 4.4 literar; • Activitate p.64-69
 Asocierea corespunzătoare text- practică
imagine; • Activitate fișe de lucru,
 Interpretarea imaginii; Caietul elevului
frontală
 Formularea unor răspunsuri la
• Activitate
întrebări referitoare la textul literar;
individuală
 Identificarea trăsăturilor operei
literare; DEX, DOOM 2,
 Precizarea trăsăturilor textului narativ; Dicționar de
 Prezentarea timpului și a spațiului sinonime/ de
acțiunii; antonime
 Prezentarea semnificațiilor textului;
 Ordonarea ideilor principale ale
textului;
 Exprimarea propriei păreri despre
anumite idei din textul studiat;
 Explicarea utilizării apostrofului;
 Redactarea unui text pornind de la
textul dat;
 Imaginarea unei continuări a
întâmplărilor narate;
 Relatarea unor experiențe personale.
1.1., 1.2., Comunicarea orală  Identificarea emoțiilor dintr-un 1 oră • Conversația Limba și •Observare
4.1., 4.3. Exprimarea emoțiilor fragment de text; euristică literatura sistematică
 Exprimarea propriilor emoții; • Explicația română. Manual •Evaluare orală

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 14


 Asocierea emoțiilor cu imagini • Exercițiul clasa a V-a, •Interevaluare
potrivite; • Activitate Editura CD •Autoevaluare
 Reprezentarea iconică a propriilor frontală PRESS, 2017,
emoții; • Activitate p.70
 Redactarea unui text pornind de la individuală fișe de lucru,
imagini date; • Activitate pe Caietul elevului
 Înlănțuirea clară a ideilor, selectarea grupe
elementelor de lexic adecvate situației
de comunicare;
 Joc de rol în diverse situații de
comunicare imaginate.
1.4., 2.1., Textul modal  Lectura predictivă; 1 oră • Conversația Limba și •Observare
2.4., 3.2., nonliterar  Lectura ghidată a imaginilor; euristică literatura sistematică
4.1., 4.4. Buletinul meteo  Citirea fluentă și expresivă a textului • Explicația română. Manual •Evaluare orală
nonliterar; reluarea lecturii selective • Demonstrația clasa a V-a, •Interevaluare
pentru desprinderea informațiilor • Exercițiul Editura CD •Autoevaluare
esențiale și de detaliu ale textului • Activitate PRESS, 2017,
nonliterar; frontală p.71
 Redactarea unui buletin meteo. • Activitate
individuală
• Activitate pe
grupe
4.1., 4.2., Elemente de  Identificarea substantivului; 2 ore • Conversația Limba și •Observare
4.3., 4.4., 4.5; construcție a  Clasificarea substantivelor în funcție euristică literatura sistematică
3.3., 3.4., comunicării de felul acestora; • Explicația română. Manual •Evaluare orală
 Substantivul  Ortografierea substantivelor comune și • Demonstrația clasa a V-a, •Evaluare scrisă
 Articolul hotărât a substantivelor proprii; • Problematizarea Editura CD •Interevaluare
 Articolul nehotărât  Explicarea etimologiei unor • Exercițiul PRESS, 2017, •Autoevaluare
substantive comune sau proprii; • Activitate p.72-74
 Precizarea genurilor substantivelor; frontală fișe de lucru,
 Selectarea formelor corecte de • Activitate Caietul elevului
singular/ plural a substantivelor; DEX, DOOM 2,
individuală
 Alcătuirea unor enunțuri după criterii Dicționar de
• Activitate pe
date; sinonime/ de
grupe
 Selectarea unor substantive din texte antonime
date, în funcție de fel, gen sau număr;
 Redactarea unor texte, utilizând
substantive, după criterii date.

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 15


4.1., 4.2., Elemente de  Identificarea articolului hotărât și a 2 ore • Conversația Limba și •Observare
4.3., 4.4., 4.5; construcție a articolului nehotărât. euristică literatura sistematică
3.3., 3.4., comunicării  Diferențierea substantivelor articulate • Explicația română. Manual •Evaluare orală
 Articolul hotărât de cele nearticulate; • Exercițiul clasa a V-a, •Evaluare scrisă
 Articolul nehotărât  Ortografierea substantivelor la • Activitate frontală Editura CD •Interevaluare
numărul plural, articulate hotărât; • Activitate PRESS, 2017, •Autoevaluare
 Ortografierea substantivelor articulate; individuală p.75-76
 Rescrierea substantivelor după criterii • Activitate pe
date; grupe
 Redactarea unor texte, după criterii
date.

1.1., 1.2., Textul narativ literar.  Lectura predictivă; 3 ore • Conversația Limba și •Observare
1.4., 2.1., Acțiunea  Lectura ghidată a imaginilor; euristică literatura sistematică
2.2., 2.3., Text-suport:  Citirea fluentă și expresivă a textului • Explicația română. Manual •Evaluare orală
2.4., 2.5., Moș Crăciun a fost literar; reluarea lecturii selective • Exercițiul clasa a V-a, •Evaluare scrisă
3.1., 3.3., răpit, L. Frank Baum pentru desprinderea informațiilor • Activitate frontală Editura CD •Interevaluare
3.4., 4.2., 4.4 esențiale și de detaliu ale textului • Activitate PRESS, 2017, •Portofoliul
5.1. literar; individuală p.77-80 •Autoevaluare
 Extragerea informațiilor esențiale și de • Activitate pe
detaliu din diferite texte audiate; grupe fișe de lucru,
 Formularea ideilor principale și videoproiector,
secundare din textul audiat; calculator/tabletă
 Formularea ideilor principale și /
secundare din textul scris; laptop,
 Asocierea corespunzătoare text- Caietul elevului
imagine;
 Formularea unor răspunsuri la
întrebări referitoare la textul literar;
 Imaginarea unei continuări a
întâmplărilor narate;
 Identificarea temei și a cuvintelor-
cheie din textul dat;
 Alcătuirea planului simplu de idei;
 Ordonarea cronologică a
întâmplărilor;
 Precizarea etapelor acțiunii;
 Identificarea conectorilor temporali;

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 16


 Prezentarea timpului și a spațiului
acțiunii;
 Prezentarea semnificațiilor textului;
 Exprimarea propriei păreri despre
anumite idei din textul studiat;
 Redactarea unui text pornind de la
textul dat;
 Dramatizarea unor secvențe din text.
3.1., 3.3., Etapele redactării unui  Prezentarea unei scene narative dintr-o 1 oră • Conversația Limba și •Observare
3.4., 4.2., text narativ creație literară; euristică literatura sistematică
4.4  Imaginarea unei continuări a • Explicația română. Manual •Evaluare orală
întâmplărilor narate; • Demonstrația clasa a V-a, •Evaluare scrisă
 Realizarea planului de idei al • Exercițiul Editura CD •Autoevaluare
propriului text; • Activitate frontală PRESS, 2017,
 Respectarea structurii unei compuneri; • Activitate p.81
 Așezarea corectă a textului în pagină; individuală
 Rescrierea unei secvențe dintr-o
compunere personală, în urma analizei
observațiilor primite, în vederea
îmbunătățirii activității specifice de
redactare.
4.1., 4.2., Elemente de  Identificarea subiectului dintr-un enunț 3 ore • Conversația Limba și •Observare
4.3., 4.4., construcție a sau dintr-o propoziție; euristică literatura sistematică
4.5; 3.2., 3.3., comunicării  Precizarea felului subiectului; • Explicația română. Manual •Evaluare orală
3.4.,  Subiectul  Identificarea părților de vorbire prin • Exercițiul clasa a V-a, •Evaluare scrisă
 Acordul dintre care poate fi exprimat subiectului; • Activitate frontală Editura CD •Evaluare reciprocă
subiect și predicat  Analizarea subiectului exprimat prin • Activitate PRESS, 2017, •Autoevaluare
substantiv; individuală p.84-85
 Rescrierea unor enunțuri, după criterii fișe de lucru,
date; videoproiector,
 Redactarea unor texte, după imagini. calculator/tabletă
 Realizarea acordului între subiect și /
predicat; laptop,
 Completarea enunțurilor cu subiecte Caietul elevului
potrivite; DEX, DOOM 2,
 Redactarea unui text, după un fundal Dicționar de
muzical sinonime/ de
antonime
1.1., 1.2., Lectură. Textul narativ  Lectura predictivă; 4 ore • Conversația Limba și •Observare

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 17


1.3., 1.4., literar. Personajul  Citirea fluentă și expresivă a textului euristică literatura sistematică
2.1., 2.2., Text-suport: literar; reluarea lecturii selective • Explicația română. Manual •Evaluare orală
2.3., 2.4., Zâna-Munților, basm pentru desprinderea informațiilor • Exercițiul clasa a V-a, •Evaluare scrisă
2.5., 3.1., cules de Petre Ispirescu esențiale și de detaliu ale textului • Activitate frontală Editura CD •Evaluare reciprocă
3.3., 3.4., literar; • Activitate PRESS, 2017, •Autoevaluare
4.2., 4.4  Alcătuirea planului simplu și dezvoltat individuală p.86-92
5.1. de idei;
 Formularea ideilor principale și
secundare din textul scris;
 Asocierea corespunzătoare text-
imagine; Caietul elevului
 Imaginarea unei continuări a
întâmplărilor narate; DEX, DOOM 2,
 Precizarea trăsăturilor textului narativ; Dicționar de
 Prezentarea timpului și a spațiului sinonime/ de
acțiunii; antonime
 Precizarea personajelor textului
narativ;
 Ilustrarea unor trăsături ale
personajelor principale;
 Clasificarea personajelor unui text dat;
 Completarea fișei de identitate a unui
personaj dat;
 Identificarea comparațiilor;
 Construirea unor comparații după un
model dat;
 Prezentarea semnificațiilor textului;
 Exprimarea propriei păreri despre
anumite idei din textul studiat;
 Redactarea unui text pornind de la
textul dat;
3.1., 3.3., Prezentarea unui  Prezentarea unei scene narative 1 oră • Conversația Limba și •Observare
3.4., 4.2., personaj pornind de la o imagine dată; euristică literatura sistematică
4.4  Realizarea planului de idei al • Explicația română. Manual •Evaluare orală
propriului text; • Exercițiul clasa a V-a, •Evaluare scrisă
 Conturarea trăsăturilor personajului • Activitate frontală Editura CD •Autoevaluare
principal al compunerii redactate; • Activitate PRESS, 2017,
 Respectarea structurii unei compuneri; individuală p.81
 Așezarea corectă a textului în pagină;

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 18


 Rescrierea unei secvențe dintr-o
compunere personală, în urma analizei
observațiilor primite, în vederea
îmbunătățirii activității specifice de
redactare.
2.1., 2.2., Recapitulare  Completarea unor enunțuri cu 1 oră • Exercițiul Limba și •Observare
2.3., 2.4., Recapitulare pentru informații lipsă; 1 oră • Activitate frontală literatura sistematică
2.5., 3.1., teză  Formularea unor răspunsuri la • Activitate română. Manual •Evaluare orală
3.3., 3.4., întrebări referitoare la textul literar; individuală clasa a V-a, •Autoevaluare
4.2., 4.4  Prezentarea relației cauză-efect; Editura CD
5.1.  Formularea ideilor principale și PRESS, 2017,
secundare din textul scris; p.94-97
 Precizarea sinonimelor și a
antonimelor unor cuvinte date;
 Despărțirea cuvintelor în silabe; fișe de lucru,
 Selectarea unor substantive după Caietul elevului
criterii date; DEX, DOOM 2,
 Scrierea formelor de plural a Dicționar de
substantivelor; sinonime/ de
 Menționarea rolului virgulei într-un antonime
context dat;
 Analiza subiectului, după un model
dat;
 Redactarea unui text structurat.
Evaluare  1 oră • Activitate •Evaluare scrisă
1 oră individuală

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 19


UNITATEA 4: CĂLĂTORIE ȘI AVENTURĂ

Săptămânile: 19 – 25

Competențe Conținuturi (detalieri) Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice Timp Forme de Materiale-suport
organizare
1.1., 1.2., Textul narativ literar.  Lectura predictivă; 4 ore • Conversația Limba și literatura • Observare
1.3., 1.4., Narativul literar.  Lectura ghidată a imaginilor; euristică română. Manual clasa sistematică
2.1., 2.2., Acțiune, timp, spațiu,  Citirea fluentă și expresivă a • Demonstrația a V-a, Editura CD • Evaluare orală
2.3., 2.4., personaj. Dialogul textului literar; reluarea lecturii • Explicația PRESS, 2017, p. 100- • Evaluare scrisă
2.5., 3.1., selective pentru desprinderea • Jocul didactic 105, caietul elevului, • Interevaluare
3.3., 3.4., Text-suport: informațiilor esențiale și de detaliu • Exercițiul fișe de lucru, • Autoevaluare
4.2., 4.4 Bùbico ..., I. L. ale textului literar; • Activitate videoproiector,
Caragiale  Asocierea corespunzătoare text- practică calculator/tabletă/laptop
imagine; • Activitate ,
 Interpretarea imaginii; DEX, DOOM 2,
frontală
 Formularea unor răspunsuri la Dicționar de sinonime/
• Activitate
întrebări referitoare la textul literar; de antonime
individuală
 Antrenarea în dialoguri simple,
pentru a verifica dacă mesajul
textului a fost înțeles;
 Transcrierea unor scurte fragmente;
 Precizarea trăsăturilor textului
narativ;
 Prezentarea timpului și a spațiului
acțiunii;
 Prezentarea semnificațiilor textului;
 Ordonarea ideilor principale ale
textului;
 Exprimarea propriei păreri despre
anumite idei din textul studiat;
 Explicarea utilizării punctelor de
suspensie, a liniei de dialog, a
semnului întrebării, a semnului
exclamării, a virgulei ;

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 20


 Redactarea unui text pornind de la
textul dat;
 Rescrierea unei secvențe narative
(finalul);
 Relatarea unor experiențe
personale.
1.1., 1.2., 2.Comunicarea orală  Mimarea unei situații de 1 oră • Conversația Limba și literatura •Observare
1.3., 1.4., Elemente paraverbale și comunicare; • Observarea română. Manual clasa sistematică
4.1., 4.2. nonverbale  Completarea unei fișe de evaluare a dirijată a V-a, Editura CD •Evaluare orală
comportamentului nonverbal pentru • Explicația PRESS, 2017, p.106- •Interevaluare
participanții la dialog pe o temă • Exercițiul 107, caietul elevului, •Autoevaluare
familiară; • Jocul didactic fișe de lucru,
 Identificarea elementelor • Activitate videoproiector,
nonverbale/ paraverbale în individuală calculator/tabletă/laptop
comunicare; • Activitate pe
 Continuarea unui dialog pe o temă
grupe
dată;
 Sesizarea concordanței sau a
nepotrivirii dintre mesajul verbal și
cel nonverbal;
 Redactarea unui text pornind de la
imagini date;
 Înlănțuirea clară a ideilor,
selectarea elementelor de lexic
adecvate situației de comunicare;
 Joc de rol în diverse situații de
comunicare imaginate.
4.1., 4.2., Elemente de  Identificarea substantivului căruia i 2 ore • Conversația Limba și literatura •Observare
4.3., 4.4., construcție a se subordonează alte cuvinte; euristică română. Manual clasa sistematică
4.5; comunicării  Recunoașterea grupului nominal; • Explicația a V-a, Editura CD •Evaluare orală
Posibilități  Recunoașterea determinanților • Demonstrația PRESS, 2017, p.108- •Evaluare scrisă
combinatorii ale  Completarea cuvintelor într-un text • Problematizare 109, caietul elevului, •Interevaluare
substantivului lacunar, pe baza unor criterii date; a fișe de lucru, •Autoevaluare
Prepoziția  Utilizarea corectă a normelor • Exercițiul videoproiector,
gramaticale, fonetice și lexicale; • Activitate calculator/tabletă/laptop
 Exerciții de scriere/rescriere frontală ,
corectă; • Activitate DEX, DOOM 2,
 Identificarea prepozițiilor; Dicționar de sinonime
individuală
 Alcătuirea unor enunțuri după

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 21


criterii date; • Activitate pe
 Exerciții de modificare/ grupe
transformare a unor enunțuri în
funcție de deprinderile dobândite;
 Redactarea unor texte, utilizând
substantive, după criterii date.
1.1., 1.2., Textul descriptiv  Lectura poeziei cu fundal sonor; 3 ore • Conversația Limba și literatura •Observare
2.1., 2.2., literar.  Citirea fluentă și expresivă a euristică română. Manual clasa sistematică
2.3., 2.4., Text-suport: textului literar; reluarea lecturii • Explicația a V-a, Editura CD •Evaluare orală
2.5., 3.1., Rapsodii de primăvară, selective pentru desprinderea • Exercițiul PRESS, 2017, p.110- •Evaluare scrisă
3.3., 3.4., George Topîrceanu informațiilor esențiale și de detaliu • Învățarea prin 113, fișe de lucru, •Interevaluare
4.2., 4.3., ale textului literar; descoperire caietul elevului, •Portofoliul
4.4., 5.1.  Exerciții de memorare a unor • Activitate videoproiector, •Autoevaluare
versuri; frontală calculator/tabletă/laptop
 Extragerea informațiilor esențiale și • Activitate ,
de detaliu din textul poetic; individuală DEX, DOOM 2,
 Asocierea corespunzătoare text- • Activitate pe Dicționar de sinonime/
imagine; de antonime
grupe
 Formularea unor răspunsuri la
întrebări referitoare la textul literar;
 Exerciții de identificare a sensului
neobișnuit al unor cuvinte din
poezie;
 Exerciții ghidate de lectură a
imaginii;
 Identificarea temei și a cuvintelor-
cheie din textul dat;
 Recunoașterea unor repere spațiale
și temporale;
 Transcrierea unor versuri ilustrative
pentru tema textului;
 Extragerea din text a unor elemente
specifice, pentru a susține o opinie
referitoare la informația asimilată ;
 Abordarea temei din perspectivă
interdisciplinară;
 Observarea valorii expresive a
părților de vorbire studiate;
 Prezentarea semnificațiilor textului;

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 22


 Exprimarea propriei păreri despre
anumite idei din textul studiat;
 Redactarea unui text pornind de la
textul dat.
3.1., 3.3., Redactarea unui text  Descrierea unui peisaj folosind 1 oră • Conversația Limba și literatura •Observare
3.4., 4.2., descriptiv categorii gramaticale și semantice euristică română. Manual clasa sistematică
4.4 diferite; • Explicația a V-a, Editura CD •Evaluare orală
 Respectarea structurii unei • Observarea PRESS, 2017, p.113, •Evaluare scrisă
compuneri; dirijată videoproiector, •Autoevaluare
 Așezarea corectă a textului în • Exercițiul calculator/tabletă/laptop
pagină; • Activitate , caietul elevului
 Analiza compunerii după criterii frontală
date; • Activitate
 Rescrierea unei secvențe dintr-o individuală
compunere personală, în urma
analizei observațiilor primite, în
vederea îmbunătățirii activității
specifice de redactare.
2.1., 2.2., Textul descriptiv  Lectura predictivă; 1 oră • Conversația Limba și literatura •frontală - formativă
2.4., 2.5., nonliterar  Lectura ghidată a imaginilor; euristică română. Manual clasa •Observarea
3.2., 5.1. Cocorul  Citirea textului nonliterar; reluarea • Explicația a V-a, Editura CD sistematică:
lecturii selective pentru • Observarea PRESS, 2017, p.114- •Evaluare orală
desprinderea informațiilor esențiale dirijată 115, fișe de lucru, •Fişa de observație
și de detaliu ale textului nonliterar; • Exercițiul videoproiector, •Proiect
 Asocierea corespunzătoare text- • Activitate calculator/tabletă/laptop
imagine; frontală ,
 Formularea de enunțuri după • Activitate Caietul elevului
ilustrația textului și a individuală
organizatorului grafic; • Activitate pe
 Identificarea caracteristicilor
grupe
textului nonliterar descriptiv;
• Învățarea prin
 Formularea unor răspunsuri la
cooperare
întrebări referitoare la textul literar;
 Realizarea unei documentări pe
tema dată;
 Căutarea unor informații în diverse
surse și formularea acestora în
enunțuri;
 Redactarea unei fișe de observație

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 23


după modelul dat;
 Elaborarea unui proiect tematic cu
ajutorul noilor tehnologii.
4.1., 4.2., Elemente de  Identificarea adjectivului într-un 3 ore • Conversația Limba și literatura •Observare
4.4., 4.5; construcție a enunț; euristică română. Manual clasa sistematică
3.3., 3.4. comunicării  Precizarea formelor unui adjectiv; • Explicația a V-a, Editura CD •Evaluare orală
Adjectivul  Identificarea articolului • Exercițiul PRESS, 2017, p.116- •Evaluare scrisă
Acordul dintre adjectiv demonstrativ; • Activitate 119, caietul elevului, •Evaluare reciprocă
și substantiv  Analizarea adjectivului; frontală fișe de lucru, •Autoevaluare
Gradele de comparație  Rescrierea unor enunțuri, după • Activitate videoproiector,
ale adjectivului criterii date; individuală calculator/tabletă/laptop
Articolul demonstrativ  Recunoașterea gradelor de ,
comparație ale adjectivului; DEX, DOOM 2,
 Realizarea acordului între Dicționar de sinonime/
adjectiv/articol demonstrativ și de antonime
substantivul determinat;
 Completarea enunțurilor cu formele
potrivite ale adjectivului;
 Exerciții de identificare a formei
corecte a unor fapte de limbă;
 Redactarea unui text
descriptiv,folosind adjective la
diferite grade de comparație.
1.1., 1.2., Elemente de  Lectura ghidată a imaginii; 1 oră • Conversația Limba și literatura •Observare
1.4., 2.1., interculturalitate  Citirea fluentă și expresivă a euristică română. Manual clasa sistematică
2.2., 3.1., Text-suport: Sulina textului nonliterar; reluarea lecturii • Explicația a V-a, Editura CD •Evaluare orală
4.1., 4.5., selective pentru desprinderea • Exercițiul PRESS, 2017, p.120- •Autoevaluare
5.1., 5.2 informațiilor esențiale și de detaliu • Activitate 121, caietul elevului,
ale textului nonliterar; frontală fișe de lucru,
 Extragerea informațiilor esențiale și • Activitate videoproiector,
de detaliu din textul nonliterar; individuală calculator/tabletă/laptop
 Formularea unor răspunsuri la ,
întrebări referitoare la textul DEX
nonliterar;
 Exerciții ghidate de lectură a
imaginii;
 Identificarea temei și a cuvintelor-
cheie din textul dat;
 Identificarea în text a unor

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 24


similitudini între culturi diferite;
 Transcrierea unor pasaje ilustrative
pentru tema textului;
 Extragerea din text a unor elemente
specifice, pentru a susține o opinie
referitoare la informația asimilată ;
 Abordarea temei din perspectivă
interdisciplinară;
 Exerciții de identificare a unui set
de convenții și valori recunoscute
social și cultural;
 Exprimarea propriei păreri despre
anumite idei din textul studiat;
 Realizarea unui proiect temativ
pentru promovarea unor elemente
de cultură locală (itinerar cultural).
1.1., 2.1., Textul narativ  Lectura predictivă; 1 oră • Conversația Limba și literatura •Observare
2.2., 2.5., nonliterar. Jurnalul  Citirea fluentă și expresivă a euristică română. Manual clasa sistematică
3.1., 4.2., de călătorie textului nonliterar; reluarea lecturii • Explicația a V-a, Editura CD •Evaluare orală
4.5. Text-suport: selective pentru desprinderea • Exercițiul PRESS, 2017, p.122- •Evaluare reciprocă
Atras de necunoscut, informațiilor esențiale și de detaliu • Activitate 123, caietul elevului,
fragment din jurnalul ale textului nonliterar; frontală fișe de lucru,
de călătorie al lui  Asocierea corespunzătoare text- • Activitate videoproiector,
Cătălin Vrabie, Pierdut imagine; individuală calculator/tabletă/laptop
în Vietnam &  Precizarea caracteristicilor unui ,
Cambodgia: jurnal de jurnal; DEX, Dicționar de
călătorie  Prezentarea timpului și a spațiului sinonime
acțiunii;
 Prezentarea semnificațiilor textului;
 Exprimarea propriei păreri despre
anumite idei din textul studiat;
 Redactarea unei pagini de jurnal în
limita a 100 de cuvinte, pornind de
la experiențe personale.
1.2., 2.1., Texte multimodale:  Lectura predictivă; 2 ore • Conversația Limba și literatura •Observare
3.2., 4.1., Banda desenată  Lectura ghidată a imaginilor; euristică română. Manual clasa sistematică
5.2.  Recunoașterea unor elemente • Explicația a V-a, Editura CD •Evaluare orală
caracteristice benzii desenate; • Demonstrația PRESS, 2017, p.124- •Interevaluare
 Asocierea corespunzătoare text- • Exercițiul 126, caietul elevului, •Autoevaluare
©Copyright CD PRESS, 2017 Page 25
imagine; • Activitate videoproiector,
 Interpretarea imaginii; frontală calculator/tabletă/laptop
 Formularea unor răspunsuri la • Activitate
întrebări referitoare la banda individuală
desenată; • Activitate pe
 Realizarea unei benzi desenate, în grupe
care să se asocieze corespunzător
textul cu imaginea/desenul.
4.1., 4.2., Elemente de  Identificarea atributului într-un 2 ore • Conversația Limba și literatura •Observare
4.3., 4.4., construcție a enunț; euristică română. Manual clasa sistematică
4.5; 3.2. comunicării  Precizarea părții de vorbire • Explicația a V-a, Editura CD •Evaluare orală
Atributul determinate de atribut; • Exercițiul PRESS, 2017, p.127- •Evaluare scrisă
 Identificarea părților de vorbire prin • Activitate 129, caietul elevului, •Evaluare reciprocă
care poate fi exprimat atributul; frontală fișe de lucru, •Autoevaluare
 Analizarea atributului exprimat prin • Activitate videoproiector,
substantiv, adjectiv; individuală calculator/tabletă/laptop
 Exercițiu de dictare; ,
 Rescrierea unor enunțuri, după DEX, DOOM 2
criterii date;
 Exerciții de identificare a formei
corecte a unor fapte de limbă;
 Utilizarea corectă a normelor
gramaticale, fonetice și lexicale;
 Completarea enunțurilor cu atribute
potrivite;
 Exerciții de redactare a unei
compuneri pe o temă dată.
1.1., 1.2., Elemente de  Lectura predictivă; 3 ore • Conversația Limba și literatura •Observare
1.4., 2.1., interculturalitate  Citirea fluentă și expresivă a euristică română. Manual clasa sistematică
2.2., 2.3., Modele textului literar; reluarea lecturii • Explicația a V-a, Editura CD •Evaluare orală
2.5., 3.1., comportamentale în selective pentru desprinderea • Demonstrația PRESS, 2017, p.130- •Evaluare scrisă
3.2., 4.1., legende greco-romane informațiilor esențiale și de detaliu • Exercițiul 133, caietul elevului, •Portofoliul
4.2., 5.1., 5.2 Text-suport: Odiseea, ale textului literar; • Activitate fișe de lucru,
după Homer  Identificarea în text a unor frontală videoproiector,
similitudini între culturi diferite; • Activitate calculator/tabletă/laptop
 Formularea unor răspunsuri la individuală ,
întrebări referitoare la textul literar; • Activitate pe DEX,planșe, creioane
 Antrenarea în dialoguri simple, colorate, hartă
grupe
pentru a verifica dacă mesajul

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 26


textului a fost înțeles; • Învățarea prin
 Transcrierea unor scurte fragmente; cooperare
 Precizarea trăsăturilor personajelor;
 Prezentarea timpului și a spațiului
acțiunii;
 Prezentarea semnificațiilor textului;
 Ordonarea ideilor principale ale
textului;
 Exprimarea propriei păreri despre
anumite idei din textul studiat;
 Exerciții de identificare a unui set
de convenții și valori recunoscute
social și cultural;
 Exerciții de asociere
corespunzătoare text-imagine;
 Redactarea unui text pornind de la
textul dat;
 Realizarea unui proiect tematic
pentru promovarea unor elemente
de cultură europeană.
1.1., 1.2., Recapitulare  Citirea fluentă și expresivă a 1 oră • Exercițiul Limba și literatura •Observare
1.3., 1.4., textului literar; reluarea lecturii • Activitate română. Manual clasa sistematică
2.1., 2.2., selective pentru desprinderea frontală a V-a, Editura CD •Evaluare orală
2.3., 2.4., informațiilor esențiale și de detaliu • Activitate PRESS, 2017, p.134-
2.5., 3.1., ale textului literar; individuală 136, caietul elevului,
3.3., 3.4.,  Completarea unor enunțuri cu fișe de lucru,
4.2., 4.4 informații lipsă; videoproiector,
 Formularea unor răspunsuri la calculator/tabletă/laptop
întrebări referitoare la textul literar; ,
 Prezentarea relației cauză-efect; DEX, DOOM 2,
 Transcrierea unor pasaje ilustrative Dicționar de sinonime
pentru tema textului;
 Exerciții de identificare a formei
corecte a unor fapte de limbă;
 Utilizarea corectă a normelor
gramaticale, fonetice și lexicale;
 Redactarea unui text descriptiv în
care se conturează un peisaj
pornind de la imagine.

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 27


Evaluare 1 oră • Activitate •Evaluare scrisă
individuală

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 28


UNITATEA 5: PRIETENIA

Săptămânile: 26 – 33

Competențe Conținuturi (detalieri) Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice Timp Forme de organizare Materiale-suport
1.1., 1.2., Impresii de lectură  Lectura predictivă; 4 ore  Conversația Limba și • Observare
1.4., 2.1., Text-suport: Micul prinț,  Citirea fluentă și expresivă a euristică literatura sistematică
2.2., 3.1., Antoine de Saint-Exupéry textului literar; reluarea lecturii  Demonstrația română. Manual • Evaluare orală
4.2., 4.4. selective pentru desprinderea  Explicația clasa a V-a, • Evaluare
informațiilor esențiale și de  Jocul didactic Editura CD scrisă
detaliu ale textului literar;  Exercițiul PRESS, 2017, • Portofoliul
 Formularea unor răspunsuri la  Activitate p.140-143. • Interevaluare
întrebări referitoare la textul frontală • Autoevaluare
literar; fișe de lucru,
 Activitate
 Precizarea trăsăturilor textului videoproiector,
individuală
narativ; calculator/tabletă
 Activitate pe
 Prezentarea timpului și a /
echipe
spațiului acțiunii; laptop,
 Prezentarea semnificațiilor  Portofoliu Caietul elevului
textului;
 Ordonarea ideilor principale ale
textului;
 Exprimarea propriei păreri
despre anumite idei din textul
studiat;
 Redactarea unui text pornind de
la textul-suport;
 Redactarea unui text pornind de
la o temă dată.

4.1., 4.2., 4.4. Elemente de construcţie a  Identificarea pronumelor; 4 ore • Conversația Limba și •Observare
comunicării  Tipuri de pronume; euristică literatura sistematică
Pronumele. Pronumele  Ortografierea pronumelor • Explicația română. Manual •Evaluare orală
personal. Pronumele personal personale şi a pronumelor • Demonstrația clasa a V-a, •Evaluare scrisă

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 29


de politeţe personale de politeţe; • Problematizarea Editura CD •Interevaluare
 Flexiunea pronumelor în raport • Exercițiul PRESS, 2017, •Autoevaluare
cu persoana, numărul şi genul; • Activitate p.144-147.
 Alcătuirea unor enunțuri după frontală
criterii date; • Activitate fișe de lucru,
 Eviatea confuziilor între individuală videoproiector,
pronume şi alte părţi de vorbire: • Activitate pe calculator/tabletă
verbe auxiliare, articole grupe /
nehotărâte. laptop,
 Redactarea unor texte, utilizând Caietul elevului
pronume, după criterii date.
 Identificarea funcţiilor sintactice
ale pronumelor.

1.1., 1.2, 2.1., Strategii de interpretare  Lectura predictivă; 4 ore • Conversația Limba și •Observare
2.3., 2.4., Text-suport: Heidi, fetiţa  Lectura ghidată a imaginilor; euristică literatura sistematică
2.5., 3.1., munţilor, Johanna Spyri  Citirea fluentă și expresivă a • Explicația română. Manual •Evaluare orală
3.3., 4.2., textului literar; reluarea lecturii • Exercițiul clasa a V-a, •Evaluare scrisă
4.3., 4.4. selective pentru desprinderea • Activitate frontală Editura CD •Interevaluare
informațiilor esențiale și de • Activitate PRESS, 2017, •Portofoliul
detaliu ale textului literar; individuală p.148-151. •Autoevaluare
 Asocierea corespunzătoare text- •
imagine; • Portofoliu
 Interpretarea imaginii;
 Formularea unor răspunsuri la
întrebări referitoare la textul
literar;
 Identificarea trăsăturilor operei
literare;
 Precizarea trăsăturilor textului
narativ; fișe de lucru,
 Prezentarea timpului și a videoproiector,
spațiului acțiunii; calculator/tabletă
 Alcătuirea planului simplu de /
idei; laptop,
 Ordonarea cronologică a Caietul elevului
întâmplărilor;
 Precizarea etapelor acțiunii;
 Identificarea temei și a

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 30


cuvintelor-cheie din textul dat;
 Prezentarea semnificațiilor
textului;
 Exprimarea propriei păreri
despre anumite idei din textul
studiat;
 Redactarea unui text pornind de
la textul dat;
 Prezentarea unui personaj;

4.1., 4.2., 4.4. Elemente de construcție a  Identificarea numeralelor; 2 ore • Conversația Limba și •Observare
comunicării  Tipuri de numerale; euristică literatura sistematică
Numeralul. Numeralul  Ortografierea numeralelor • Explicația română. Manual •Evaluare orală
cardinal. Numeralul ordinal cardinale şi a celor ordinale; • Exercițiul clasa a V-a, •Evaluare scrisă
 Alcătuirea unor enunțuri după • Activitate frontală Editura CD •Interevaluare
criterii date; • Activitate PRESS, 2017, •Autoevaluare
 Eviatea confuziilor între individuală p.152-153.
numeralul cardinal şi alte părţi fișe de lucru,
de vorbire: verbe auxiliare, videoproiector,
articole nehotărâte, pronume. calculator/tabletă
 Redactarea unor texte, utilizând /
pronume, după criterii date. laptop,
 Identificarea funcţiilor sintactice Caietul elevului
ale pronumeralor.

1.1., 1.2, 2.1., Textul literar în versuri.  Lectura predictivă; 4 ore • Conversația Limba și •Observare
2.3., 2.4., Poezia şi muzica  Lectura ghidată a imaginilor; euristică literatura sistematică
2.5., 3.1., Text-suport: Revedere,  Citirea fluentă și expresivă a • Explicația română. Manual •Evaluare orală
3.3., 4.2., Mihai Eminescu textului literar; reluarea lecturii • Exercițiul clasa a V-a, •Evaluare scrisă
4.3., 4.4., 5.1. selective pentru desprinderea • Activitate frontală Editura CD •Interevaluare
informațiilor esențiale și de • Activitate PRESS, 2017, •Autoevaluare
detaliu ale textului literar; individuală; p.154-157.
 Extragerea informațiilor • Activitate pe fișe de lucru,
esențiale și de detaliu din echipe. videoproiector,
diferite texte audiate; calculator/tabletă
 Formularea unor răspunsuri la /
întrebări referitoare la textul laptop,
literar; Caietul elevului
 Identificarea trăsăturilor operei

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 31


literare;
 Precizarea trăsăturilor textului
în versuri;
 Identificarea temei și a
cuvintelor-cheie din textul dat;
 Prezentarea semnificațiilor
textului;
 Exprimarea propriei păreri
despre anumite idei din textul
studiat;
 Redactarea unui text pornind de
la textul-suport;

1.1., 2.1., Textul nonliterar narativ  Lectura predictivă; 1 oră • Conversația Limba și •Observare
2.2., 3.1., Text-suport: Prietenia dintre  Citirea fluentă și expresivă a euristică literatura sistematică
4.2., 5.2. Mihai Eminescu şi textului nonliterar; reluarea • Explicația română. Manual •Evaluare orală
Ion Creangă lecturii selective pentru • Exercițiul clasa a V-a, •Interevaluare
desprinderea informațiilor • Activitate frontală Editura CD •Autoevaluare
esențiale și de detaliu ale • Activitate PRESS, 2017,
textului nonliterar; individuală p.158-159.
 Redactarea unui text pornind de
la textul- suport.
4.1., 4.2., 4.4. Elemente de construcţie a  Tipuri de propoziţii:simple şi 1 oră • Conversația Limba și •Observare
comunicării dezvoltate; euristică literatura sistematică
Propoziţia simplă şi propoziţia  Recunoaşterea propoziţiilor • Explicația română. Manual •Evaluare orală
dezvoltată simple şi dezvoltate; • Exercițiul clasa a V-a, •Interevaluare
 Alcătuirea unor propoziţii • Activitate frontală Editura CD •Autoevaluare
simple şi dezvoltate; • Activitate PRESS, 2017,
 Alcătuirea unor texte în care individuală p.160.
apar propoziţii simple şi
dezvoltate. fișe de lucru,
videoproiector,
calculator/tabletă
/
laptop
Portretul  Lectura predictivă; 2 ore • Conversația Limba și •Observare
1.1., 1.2, 2.1., Text-suport: A fost odată, de  Lectura ghidată a imaginilor; euristică literatura sistematică
2.3., 2.4., Cella Delavrancea  Citirea fluentă și expresivă a • Explicația română. Manual •Evaluare orală
2.5., 3.1., textului literar; reluarea lecturii • Exercițiul clasa a V-a, •Interevaluare
©Copyright CD PRESS, 2017 Page 32
3.3., 4.2., selective pentru desprinderea • Activitate frontală Editura CD •Autoevaluare
4.3., 4.4., 5.2. informațiilor esențiale și de • Activitate PRESS, 2017,
detaliu ale textului literar; individuală p.161-162.
 Extragerea informațiilor
esențiale și de detaliu din fișe de lucru,
diferite texte audiate; videoproiector,
 Formularea unor răspunsuri la calculator/tabletă
, întrebări referitoare la textul /
literar; laptop,
 Identificarea trăsăturilor unui Caietul elevului
personaj;
 Prezentarea semnificațiilor
textului;
 Redactarea unui text pornind de
la textul-suport;

1.1., 1.4., Comunicare: Instrucţiunile  Lectura predictivă; 1 oră • Conversația Limba și •Observare
2.4., 2.5.,  Lectura ghidată a imaginilor; euristică literatura sistematică
3.1., 3.4.,  Citirea fluentă și expresivă a • Explicația română. Manual •Evaluare orală
4.2., textului nonliterar; reluarea • Exercițiul clasa a V-a, •Interevaluare
lecturii selective pentru • Activitate Editura CD •Autoevaluare
desprinderea informațiilor frontală PRESS, 2017,
esențiale și de detaliu ale • Activitate p.163.
textului nonliterar; individuală
• Activitate pe
grupe
Recapitulare  Completarea unor enunțuri cu 1 oră • Exercițiul Limba și •Observare
Recapitulare pentru teză informații lipsă; 1 oră • Activitate frontală literatura sistematică
 Formularea unor răspunsuri la • Activitate română. Manual •Evaluare orală
întrebări referitoare la textul individuală clasa a V-a, •Autoevaluare
literar; Editura CD
 Prezentarea relației cauză-efect; PRESS, 2017,
 Formularea ideilor principale și p.164-168.
secundare din textul scris;
 Precizarea sinonimelor și a
antonimelor unor cuvinte date; fișe de lucru,
 Despărțirea cuvintelor în silabe; videoproiector,
 Selectarea unor substantive calculator/tabletă

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 33


după criterii date; /
 Scrierea formelor de plural a laptop,
substantivelor; Caietul elevului
 Menționarea rolului virgulei
într-un context dat;
 Analiza subiectului, după un
model dat;
 Redactarea unui text structurat.

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 34


UNITATEA 6: AM ÎNVĂŢAT ÎN CLASA A V-A

Săptămâna: 34

Competențe Conținuturi (detalieri) Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice Timp Forme de Materiale-suport
organizare
1.1., 1.2., Textul literar narativ. Portretul  Lectura predictivă; 1 oră • Conversația Limba și •Observare
2.1., 2.2., Text-suport: Aventurile lui Tom  Lectura ghidată a imaginilor; euristică literatura sistematică
4.2., 4.4. Sawyer, de MarK Twain  Citirea fluentă și expresivă a • Exercițiul română. Manual •Evaluare orală
textului literar; reluarea lecturii • Activitate clasa a V-a, •Autoevaluare
selective pentru desprinderea frontală Editura CD
informațiilor esențiale și de detaliu • Activitate PRESS, 2017, p.
ale textului literar; individuală 170-171
 Prezentarea unui personaj.
 Exerciţii cu elemente de constucţie
a comunicării.

1.1., 2.1., Textul literar în versuri  Lectura predictivă; 1 oră • Conversația Limba și •Observare
2.3., 2.4., Text-suport: Fiind băiet păduri  Lectura ghidată a imaginilor; euristică literatura sistematică
3.1., 4.2., 4.4. cutreieram, de Mihai Eminescu  Citirea fluentă și expresivă a • Exercițiul română. Manual •Evaluare orală
textului literar; reluarea lecturii • Activitate clasa a V-a, •Autoevaluare
selective pentru desprinderea frontală Editura CD
informațiilor esențiale și de detaliu • Activitate PRESS, 2017, p.
ale textului literar; individuală 172-173
 Extragerea informațiilor esențiale și • Activitate pe fișe de lucru,
de detaliu din diferite texte audiate; echipe videoproiector,
 Exerciții cu elemente de construcție calculator/tabletă
a comunicării. /
laptop,
Caietul elevului

Textul nonliterar explicativ  Lectura predictivă; 1 oră • Conversația Limba și •Observare


1.1., 2.4. Text-suport: Dacia  Lectura ghidată a imaginilor; euristică literatura sistematică
 Citirea fluentă și expresivă a • Exercițiul română. Manual •Evaluare orală

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 35


textului nonliterar; reluarea lecturii • Activitate clasa a V-a, •Autoevaluare
selective pentru desprinderea frontală Editura CD
informațiilor esențiale și de detaliu • Activitate PRESS, 2017, p.
ale textului nonliterar; individuală 175

1.1., 2.4.,  Formularea unor răspunsuri la 1 oră • Exercițiul Limba și •Observare


2.5., 3.1., 4.1. Evaluare finală întrebări referitoare la textul literar; • Activitate literatura sistematică
Text-suport: Închide ochii şi vei  Exerciţii cu elemente de construcție frontală română. Manual •Evaluare orală
vedea Oraşul, de Iordan Chimet a comunicării. • Activitate clasa a V-a, •Autoevaluare
individuală Editura CD
PRESS, 2017, p.
176

©Copyright CD PRESS, 2017 Page 36

S-ar putea să vă placă și