Sunteți pe pagina 1din 10

Școala Gimnaziala Nr.

17 Ion Minulescu Aviz Director, Aviz responsabil comisia metodica,


Str.Meşterul Manole Nr.18 Tel.-Fax : 0341427408
E-mail: sc17ionminulescu@yahoo.com Prof. Ghilea Laurentiu Prof. Catargiu Aurora
http://sc17ionminulescu.ro

Aria curriculară: Limbă şi comunicare


Disciplina: Limba engleză, L1, 1 oră/ săptămână
Manual: Comunicare în limba modernă 1 – Engleză: manual pentru clasa I, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2018
Profesor:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An şcolar 2021 – 2022

Semestrul I

Nr. Unităţi de Nr.


Competente specifice Conţinuturi Activități de învățare Săpt. Obs.
Crt învăţare ore
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de comunicare/ -oferirea răspunsului la salut Resurse:
adecvate la salut şi la o vocabular („Bună dimineaţa!”, „Bună a. materiale: caiet, creioane
întrebare/ instrucţiune scurtă Formule de salut ziua!”, „Bună seara!”, „La 4 S 1-4 colorate
şi simplă rostită clar şi foarte 1. Welcome to the classroom revedere!”) b. procedurale: metoda
rar, care este însoţită de Greetings -repetarea după profesor a unui audio –linguală, metoda
gesturi de către interlocutor Introduce themselves and cuvânt, mesaj simplu individual/ directă, exerciţiul, jocul
1.2 Recunoaşterea greet others în cor până la reuşirea didactic
denumirilor unor obiecte din How are you? pronunţiei, intonaţiei corecte c. forme de organizare a
1. Hello universul imediat, în mesaje I’m fine, thank you! - răspuns la întrebări simple: colectivului: frontală,
articulate clar şi rar; „Ce culoare este aceasta? ” individuală
2.1 Reproducerea unor 2.Numbers ”Aceasta este ...”.
informaţii What number is this? (profesorul oferă sprijin prin
simple/cântece/poeziiscurte This is... repetarea întrebării, completarea
şi simple cu sprijinul răspunsului sau prin reluarea
profesorului 3. Colours răspunsului oferit de elev cu
2.2 Oferirea unor informaţii What colour is this? pronunţia şi intonaţia corecte
elementare, punctuale, It’s… -apucarea/ ridicarea unui obiect
despre sine (nume, gen, (exemplu:carte, caiet, penar,
1
vârstă), despre universul 4.English Alphabet creion, jucărie), pentru a indica
imediat, cu sprijin din partea Spelling înţelegerea denumirii respective
interlocutorului - indicarea obiectului cu degetul
2.3 Participarea la jocuri de Gramatică funcţională (exemplu: masă, banană, scaun)
comunicare în care se - A (se) prezenta - realizarea unei comenzi
reproduce sau creează -A cere și a oferi informaţii didactice simple (exemplu:
rime/mesaje scurte - A mulţumi “Give me the pencil! “
- A exprima preferinţe
- A participa la schimburi
verbale orale simple
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de - repetarea după profesor a unui
adecvate la salutşi la o comunicare/ vocabular cuvânt, mesaj simplu individual/ Resurse:
întrebare/ instrucţiune scurtă 1.Welcome to the farm în cor până la reuşirea 2 S 5-6
şi simplă rostită clar şi foarte cat, cow, dog, sheep, horse pronunţiei, intonaţiei corecte a. materiale: caiet, creioane
rar, care este însoţită de colorate
gesturi de către interlocutor 2.Wild animals - răspuns la întrebări simple: b. procedurale: metoda
1.2 Recunoaşterea bear, lion, tiger, elephant, „Ce este acesta? ” audio –linguală, metoda
denumirilor unor obiecte din fox, ”Acesta este ...”. directă, exerciţiul, jocul
universul imediat, în mesaje didactic
articulate clar şi rar; 3. Abilities (profesorul oferă sprijin prin c. forme de organizare a
2. Animals 1.3 Manifestarea curiozităţii jump, climb, swim, fly, run repetarea întrebării, completarea colectivului: frontală,
faţă de sesizarea răspunsului sau prin reluarea individual, pe grupe
semnificaţiei globale a unor 4. The story Little Red răspunsului oferit de elev cu
filme şi a unor cântece Riding Hood . pronunţia şi intonaţia corecte)
pentru copii în limba Halloween
modernă respectivă Gramatică funcţională - exemplu: “Aceasta este .... “,
2.1 Reproducerea unor A cere și a oferi informaţii “Acesta este….
informaţii - A mulţumi
simple/cântece/poezii - A exprima preferinţe
scurteşi simple cu sprijinul -A descrie o persoană/un
profesorului animal
3.1Manifestarea curiozităţii - A participa la schimburi
pentru decodarea unor verbale simple
mesaje scrise simple şi Project: Ferma mea
scurte din universul imediat
S 7 - Vacanță

2
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de - repetarea după profesor a unui 2
adecvate la salutşi la o comunicare/ vocabular cuvânt, mesaj simplu individual/ S 8-9
întrebare/ instrucţiune scurtă 1.Welcome to the farm în cor până la reuşirea
3. şi simplă rostită clar şi foarte cat, cow, dog, sheep, horse pronunţiei, intonaţiei corecte
Animals rar, care este însoţită de
gesturi de către interlocutor 2.Wild animals - răspuns la întrebări simple:
1.2 Recunoaşterea bear, lion, tiger, elephant, „Ce este acesta? ”
denumirilor unor obiecte din fox, ”Acesta este ...”.
universul imediat, în mesaje
articulate clar şi rar; 3. Abilities (profesorul oferă sprijin prin
1.3 Manifestarea curiozităţii jump, climb, swim, fly, run repetarea întrebării, completarea
faţă de sesizarea răspunsului sau prin reluarea
semnificaţiei globale a unor 4. The story Little Red răspunsului oferit de elev cu
filme şi a unor cântece Riding Hood . pronunţia şi intonaţia corecte)
pentru copii în limba
modernă respectivă Gramatică funcţională exemplu: “Aceasta este .... “,
2.1 Reproducerea unor A cere și a oferi informaţii “Acesta este….
informaţii - A mulţumi
simple/cântece/poezii - A exprima preferinţe
scurteşi simple cu sprijinul -A descrie o persoană/un
profesorului animal
3.1Manifestarea curiozităţii - A participa la schimburi
pentru decodarea unor verbale simple
mesaje scrise simple şi Project: Ferma mea
scurte din universul imediat
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de - repetarea după profesor a unui
adecvate la salutşi la o comunicare/ vocabular cuvânt, mesaj simplu individual/ S 10- Resurse:
întrebare/ instrucţiune scurtă 1. Body Parts: head, neck, în cor până la reuşirea 3 12
Body şi simplă rostită clar şi foarte hand, legs, hair, mouth, pronunţiei, intonaţiei corecte
4. Parts rar, care este însoţită de tongue a. materiale: caiet, creioane
gesturi de către interlocutor Touch your nose! -răspuns la întrebări simple: colorate
1.2Recunoaşterea I’ve got blonde hair „ Este acesta un ochi? ” /”Da,
denumirilor unor obiecte din Wash your hair! este “ b. procedurale: metoda
universul imediat, în mesaje audio –linguală, metoda
(profesorul oferă sprijin prin directă, exerciţiul, jocul
articulate clar şi rar; 2.Senses: see, hear, talk, run,
repetarea întrebării, completarea didactic
1.3 Manifestarea curiozităţii smell
răspunsului sau prin reluarea
3
faţă de sesizarea răspunsului oferit de elev cu c. forme de organizare a
semnificaţiei globale a unor 3. Clothes: dress, T- shirt, pronunţia şi intonaţia corecte) colectivului: frontală,
filme şi a unor cântece skirt, trousers, shoes, cocks, individuală
pentru copii în limba hat, cap - atingerea ochiului/ urechii/
modernă respectivă Children are wearing …. mâinii/ braţului/ piciorului
2.1 Reproducerea unor What can I do with …. ? stâng/i sau drept/e, în funcţie de
informaţii simple/cântece/ mesajul audiat
poezii scurte şi simple cu Gramatică funcțională
- răspuns non-verbal (mişcarea
sprijinul profesorului - a identifica părțile corpului
capului) sau verbal scurt (da/nu)
2.3 Participarea la jocuri de - a vorbi despre simțuri: I can
la întrebări de verificare: ”Este
comunicare în care se taste with my tongue, see with
acesta o rochie? ” , ”Este
reproduce sau creează my eyes, etc
aceasta o cămașă? ”
rime/mesaje scurte - a clasifica haine purtate de
3.1Manifestarea curiozităţii fete/ băieți
pentru decodarea unor -a descrie o persoană
mesaje scrise simple şi - a descrie ce poți purta
scurte din universul imediat - a participa la schimburi
verbale orale simple
Proiect: My body
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de
adecvate la salutşi la o comunicare/ vocabular 2 S 13- Resurse:
întrebare/ instrucţiune scurtă - repetarea după profesor a unui 14
şi simplă rostită clar şi foarte 1. Cristmas: Christmas tree, cuvânt, mesaj simplu individual/
rar, care este însoţită de Christmas pudding, gift, Santa în cor până la reuşirea a. materiale: caiet, creioane
gesturi de către interlocutor Claus, carols pronunţiei, intonaţiei corecte colorate
1.2 Recunoaşterea
(profesorul oferă sprijin prin b. procedurale: metoda
denumirilor unor obiecte din 2. Food items: ice cream, egg,
repetarea întrebării, completarea audio –linguală, metoda
5. Holidays universul imediat, în mesaje biscuit, cake, sweets, roast
răspunsului sau prin reluarea directă, exerciţiul, jocul
articulate clar şi rar; turkey, carrots, salt, pepper,
răspunsului oferit de elev cu didactic
1.3 Manifestarea curiozităţii bananas, cheese, apples,
pronunţia şi intonaţia corecte)
faţă de sesizarea orange.
c. forme de organizare a
semnificaţiei globale a unor
colectivului: frontală,
filme şi a unor cântece 3.Objects on the table
individual
pentru copii în limba (fountain, knife, fork, Songs: Jingle bells; We wish
modernă respectivă teaspoon, plate, glass, you a Merry Christmas.
It`s Christmas!
2.1 Reproducerea unor napkin), food (biscuits, bottle
Structures:
4
informaţii juice, sandwich, ice cream), What do you want for
simple/cântece/poezii Christmas?
scurteşi simple cu sprijinul Gramatică funcţională
profesorului - a vorbi despre activitati
2.3 Participarea la jocuri de specifice sarbatorilor
comunicare în care se - a exprima preferinţe
reproduce sau creează - a participa la schimburi
rime/mesaje scurte verbale simple
3.1Manifestarea curiozităţii Project: Christmas Time
pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
Vacanța de iarnă
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de
adecvate la salutşi la o comunicare/ vocabular - îndeplinirea unei instrucţiuni
întrebare/ instrucţiune scurtă 1. Hobbies: simple, 4 S 15- Resurse:
şi simplă rostită clar şi foarte painting, swimming, singing – Exemplu: „Dă-mi un creion, 18
rar, care este însoţită de hai să sărim, hai să dansăm etc.” a. materiale: caiet, creioane
Hobbies gesturi de către interlocutor 2. The seasons (la fiecare instrucţiune colorate
1.2 Recunoaşterea spring, summer, autumn, profesorul îi urmăreşte cu
6. denumirilor unor obiecte din winter atenţie pe copii pentru a sesiza b. procedurale: metoda
universul imediat, în mesaje sunny, warm, snowy, cloudy, eventuale neînţelegeri şi pentru audio –linguală, metoda
articulate clar şi rar; rainy a sprijini receptarea - prin directă, exerciţiul, jocul
1.3 Manifestarea curiozităţii reformulare sau repetare) didactic
faţă de sesizarea 3. Hobbies and their tools!
c. forme de organizare a
semnificaţiei globale a unor beach ball, palm tree, -realizarea de dialoguri simple
colectivului: frontală,
filme şi a unor cântece sandcastle, swim ring, sunbed profesor-elev, elev- elev (cu
individual
pentru copii în limba sprijin) .
modernă respectivă Gramatică funcțională
2.1Reproducerea unor - a exprima preferințe -jocuri de rol pentru cereri
informaţii - a vorbi despre hobby-uri politicoase între prieteni
simple/cântece/poezii - a cere și a oferi informații
scurteşi simple cu sprijinul - a mulțumi
profesorului - a participa la schimburi
2.3 Participarea la jocuri de verbale simple
comunicare în care se Proiect: My hobby

5
reproduce sau creează
rime/mesaje scurte
3.1Manifestarea curiozității
pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de
adecvate la salutşi la o comunicare/ vocabular S 19- Resurse:
întrebare/ instrucţiune scurtă - repetarea după profesor a unui 4 22
şi simplă rostită clar şi foarte Sports cuvânt, mesaj simplu individual/ a. materiale: caiet, creioane
rar, care este însoţită de -football, basketball, tennis, în cor până la reuşirea colorate
gesturi de către interlocutor etc pronunţiei, intonaţiei corecte
1.2 Recunoaşterea b. procedurale: metoda
7. Sports denumirilor unor obiecte din playground objects (jungle -răspuns la întrebări simple: audio –linguală, metoda
universul imediat, în mesaje gym, slide, swing, seesaw), „ Do you like football? ” /”Yes, directă, exerciţiul, jocul
articulate clar şi rar; football, tennis, cycling, I do “ didactic
1.3 Manifestarea curiozităţii basketball, rollerskating. (profesorul oferă sprijin prin
c. forme de organizare a
faţă de sesizarea repetarea întrebării, completarea
colectivului: frontală,
semnificaţiei globale a unor răspunsului sau prin reluarea
individual
filme şi a unor cântece Gramatică funcţională răspunsului oferit de elev cu
pentru copii în limba - a cere și a oferi informaţii pronunţia şi intonaţia corecte)
modernă respectivă - a clasifica sporturile dupa
Valentine’s Day
2.1 Reproducerea unor anotimp (summer/ winter - seasons and sports (”Can you
informaţii sports), dupa locul ski in summer?/”No, I can’t.)
simple/cântece/poezii desfasurarii (indoor/ outdoor)
scurteşi simple cu sprijinul - a exprima preferinţe
profesorului -a participa la schimburi
2.3 Participarea la jocuri de verbale simple
comunicare în care se Project: My favourite sport
reproduce sau creează
rime/mesaje scurte
3.1Manifestarea curiozităţii
pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat

6
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de
adecvate la salutşi la o comunicare/ vocabular 3 S 23-
întrebare/ instrucţiune scurtă 1.Playground objects (jungle - repetarea după profesor a unui 25 Resurse:
şi simplă rostită clar şi foarte gym, slide, swing, seesaw), cuvânt, mesaj simplu individual/
8. Feelings rar, care este însoţită de în cor până la reuşirea
gesturi de către interlocutor 2. Animals (hamster, guinea pronunţiei, intonaţiei corecte a. materiale: caiet, creioane
1.2 Recunoaşterea pig, duck, duckling, fish, cat, colorate
denumirilor unor obiecte din dog), -răspuns la întrebări simple:
universul imediat, în mesaje „ Are you happy? ” /”Yes, I am b. procedurale: metoda
articulate clar şi rar; 3.Feelings (glad, happy, sad), “ audio –linguală, metoda
1.3 Manifestarea curiozităţii Structures: ”I'm happy/sad `How do you feel today?`/`I feel directă, exerciţiul, jocul
faţă de sesizarea /glad!”, ”(Two) and (two) are happy!` didactic
semnificaţiei globale a unor (four)!” (profesorul oferă sprijin prin
repetarea întrebării, completarea c. forme de organizare a
filme şi a unor cântece
colectivului: frontală,
pentru copii în limba 4.Ordinal numeral (first – răspunsului sau prin reluarea
răspunsului oferit de elev cu individual
modernă respectivă fifth)
2.1 Reproducerea unor pronunţia şi intonaţia corecte)
informaţii Gramatică funcţională
-motivarea unui răspuns (`I am Mother’s Day
simple/cântece/poezii - a cere și a oferi informaţii
scurteşi simple cu sprijinul - a descrie o stare happy because it’s my birthday`;
profesorului - a motiva de ce ce/ cand ai o `he is sad because it’s raining`)
3.1Manifestarea curiozităţii anumita stare de spirit: I feel
pentru decodarea unor excited because...../ I feel
mesaje scrise simple şi bored when.....
scurte din universul imediat - a participa la schimburi
verbale simple
Project: My feelings
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de - repetarea după profesor a unui Resurse:
adecvate la salutşi la o comunicare/ vocabular cuvânt, mesaj simplu individual/ 2 S26-
întrebare/ instrucţiune scurtă în cor până la reuşirea 27
şi simplă rostită clar şi foarte 1. Easter: Easter Bunny, pronunţiei, intonaţiei corecte a. materiale: caiet, creioane
rar, care este însoţită de chocolate eggs, Spring Time, colorate
gesturi de către interlocutor Hunting eggs (profesorul oferă sprijin prin
1.2 Recunoaşterea repetarea întrebării, completarea b. procedurale: metoda
denumirilor unor obiecte din 2. Food items: hot cross buns, răspunsului sau prin reluarea audio –linguală, metoda
9. Holidays universul imediat, în mesaje roast lamb, carrots, boiled răspunsului oferit de elev cu directă, exerciţiul, jocul
pronunţia şi intonaţia corecte)
7
articulate clar şi rar; eggs, sponge cake. Nursery rhymes: Mr Bunny, didactic
1.3 Manifestarea curiozităţii
faţă de sesizarea 3.Objects on the table Mr Bunny, c. forme de organizare a
semnificaţiei globale a unor (fountain, knife, Won't you stop, stop, stop?
fork, colectivului: frontală,
filme şi a unor cântece teaspoon, plate, "No," said Mr Bunny,
glass, individual
pentru copii în limba I must hop, hop, hop.
napkin), food (biscuits, bottle
modernă respectivă juice, sandwich, ice cream),Easter is coming, and there is
2.1 Reproducerea unor lots to do, My coloured egg
informaţii Gramatică funcţională Eggs must be coloured green,
simple/cântece/poezii - a vorbi despre activitati pink and blue.
scurteşi simple cu sprijinul specifice sarbatorilor I'll tie each basket with a pretty
profesorului - a exprima preferinţe bow.
2.3 Participarea la jocuri de - a participa la schimburi Children are waiting so l must
comunicare în care se verbale simple go.
reproduce sau creează Project: Easter Time
rime/mesaje scurte
3.1Manifestarea curiozităţii
pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
Vacanța de primăvară
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de
adecvate la salutşi la o comunicare/ vocabular - repetarea după profesor a unui Resurse:
întrebare/ instrucţiune scurtă cuvânt, mesaj simplu individual/ 3 S 29-
şi simplă rostită clar şi foarte 1.Parts of a house (bathroom, în cor până la reuşirea 31 a. materiale: caiet, creioane
rar, care este însoţită de hall, bedroom, kitchen, living pronunţiei, intonaţiei corecte colorate
gesturi de către interlocutor room),
1.2 Recunoaşterea -răspuns la întrebări simple: b. procedurale: metoda
denumirilor unor obiecte din 2.Furniture & Objects in the „ what colour is your bedroom? audio –linguală, metoda
universul imediat, în mesaje house (sofa, bathtub, bed, TV ” /”It’s blue. “ directă, exerciţiul, jocul
10. My Home articulate clar şi rar; set, washbasin, armchair, `where do you wash your didactic
1.3 Manifestarea curiozităţii table, cupboard, wardrobe, hands?`/`In the bathroom`
c. forme de organizare a
faţă de sesizarea sink, stairs, fridge, chair, (profesorul oferă sprijin prin
colectivului: frontală,
semnificaţiei globale a unor carpet, cooker) repetarea întrebării, completarea
individual
filme şi a unor cântece răspunsului sau prin reluarea
pentru copii în limba 3.Chores: ironing, washing răspunsului oferit de elev cu

8
modernă respectivă dishes, sweeping the floor, pronunţia şi intonaţia corecte)
2.1 Reproducerea unor etc)
informaţii -localizarea obiectelor
simple/cântece/poezii 4.Prepositions of place (in, Where is the oven?/ It’s under
scurteşi simple cu sprijinul on, under, between, besides, the cupboard.
profesorului above, near, in front of, in,
2.3 Participarea la jocuri de behind) - Exprimarea actiunilor
comunicare în care se desfasurate in momentul
reproduce sau creează Gramatică funcţională vorbirii: What is mum doing,
rime/mesaje scurte - a cere și a oferi informaţii
now? She is cooking.
3.1Manifestarea curiozităţii - a localiza (on/ between/
pentru decodarea unor near/under/ behind, etc)
mesaje scrise simple şi - a exprima actiuni
scurte din universul imediat desfasurate in momentul
vorbirii
- participa la schimburi
verbale simple
Proiect: My room
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de S
adecvate la salut şi la o comunicare/ vocabular - repetarea după profesor a unui 2 32-33 Resurse:
My întrebare/ instrucţiune scurtă cuvânt, mesaj simplu individual/
11. School şi simplă rostită clar şi foarte 1.School objects (chair, desk, în cor până la reuşirea a. materiale: caiet, creioane
rar, care este însoţită de keyboard, monitor, mouse, pronunţiei, intonaţiei corecte colorate
gesturi de către interlocutor computer, book, pen, pencil,
1.2 Recunoaşterea eraser, notebook, crayon, -răspuns la întrebări simple: b. procedurale: metoda
denumirilor unor obiecte din pencil-case, sharpener, ruler) „ What’s this? ” /”It’s a chair. “ audio –linguală, metoda
universul imediat, în mesaje `What’s in your school directă, exerciţiul, jocul
articulate clar şi rar; 2.Numbers 11-20 bag?`/`Books, notebooks and a didactic
1.3 Manifestarea curiozităţii pencil case`; `What’s in your
c. forme de organizare a
faţă de sesizarea Structures: ”What's this? It's pencil case? / a pen, a ruler.`
colectivului: frontală,
semnificaţiei globale a unor a...”, ”Stand up!”, ”Sit
individual
filme şi a unor cântece down!”, ”Count from 1 to (profesorul oferă sprijin prin
pentru copii în limba 20!” repetarea întrebării, completarea
modernă respectivă răspunsului sau prin reluarea
Children’s Day
2.2 Oferirea unor informaţii Here/ there/ răspunsului oferit de elev cu
elementare, punctuale, up/down/left/right pronunţia şi intonaţia corecte)

9
despre sine (nume, gen,
vârstă), despre universul Gramatică funcţională - Poziționarea obiectelor în
imediat, cu sprijin din partea - a cere și a oferi informaţii clasă:
interlocutorului - a pozitiona obiecte in spatiu Where are the objects in your
2.3 Participarea la jocuri de -a descrie obiecte classroom?
comunicare în care se -a participa la schimburi
reproduce sau creează verbale orale simple The clock is up on the wall.
rime/mesaje scurte Proiect: My favourite school The cupboard is on the right.
3.1Manifestarea curiozităţii supply
pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
12. Revision Comunicare Happy summer holiday 1 S 34 Worksheets

10

S-ar putea să vă placă și