Sunteți pe pagina 1din 12

Școala Gimnazială Găgești 2021-2022 Clasa a II-a A, B

Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie


Vizat, Vizat,
Director Responsabil comisie

O.M.E.N. 3418/19.03.2013

PLANIFICARE LIMBA ENGLEZĂ

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare Școala Gimnazială Găgești


DISCIPLINA: Limba engleză/ L1 PROFESOR: Ana Maria Apostolie
AN ȘCOLAR: 2021-2022 CLASA: a II-a A, B: 1 oră/ săptămână

COMPETENȚE GENERALE COMPETENȚE SPECIFICE


1.1. Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă
rostită clar şi foarte rar.
1. Receptarea de mesaje orale 1.2. Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din universul
simple. imediat, în mesaje articulate clar şi rar.
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru
copii în limba modernă respectivă.
2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii.
2.2. Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind câteva detalii familiare (nume, gen,
2. Exprimarea orală în situaţii vârstă, hobby).
de comunicare uzuală. 2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/ mesaje scurte.
2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la localizarea obiectelor din universul
imediat.
3. Receptarea de mesaje scrise
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat.
simple.
4. Redactarea de mesaje simple
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise.
în situaţii de comunicare uzuală.

1
Școala Gimnazială Găgești 2021-2022 Clasa a II-a A, B
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie

PLANIFICARE ANUALĂ LIMBA ENGLEZĂ


34 de săptămâni/ an. T.C. = 1 oră/ săptămână. Total ore/ an = 34 ore
Comunicare în limba modernă engleză. Clasa a II-a. Jenny Dooley, Virginia Evans. Uniscan. 2019
NR. NR.
SEMESTRUL UNITATEA DE ÎNVĂȚARE SĂPTĂMÂNA OBSERVAȚII
CRT. ORE
1 Hello 2 1-2 S7 - vacanță
2 My letters 2 3-4
I. 3 Hello, Magic Friends! 2 5-6
4 My family 3 8-10
17 săptămâni 5 My birthday 2 11-12
6 Mid-term revision 1 13
7 Christmas Time! 1 14
6 My body 4 1-4 15-18
1 I can sing 3 5-7 19-21
2 A butterfly! 3 8-10 22-24
II. 3 A sweet tooth! 3 11-13 25-27
17 săptămâni 4 Activitate extracurriculară: „Școala altfel!” 1 14 28
5 The weather 2 15-16 29-30
6 Looking good! 2 17-18 31-32
7 Final revision 2 19-20 33-34

PLANIFICARE LIMBA ENGLEZĂ


34 de săptămâni/ an. T.C. = 1 oră/ săptămână. Total ore/ an = 34 ore

COMPETENȚE GENERALE:
1. Receptarea de mesaje orale simple.

2
Școala Gimnazială Găgești 2021-2022 Clasa a II-a A, B
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală.
3. Receptarea de mesaje scrise simple.
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală.

CONŢINUTURI:
Acte de vorbire: a face prezentări simple (nume, gen, vârsta, hobby) a localiza (pe, sub, în, în faţă, în spatele) a cere si a oferi informaţii simple,
uzuale a descrie simplu (o calitate) a face o felicitare simplă.
Sugestii de contexte:
- activităţi la şcoală şi acasă
- obiecte din clasă, şcoală, curte, de acasă
- dimensiuni (mic, mare, lung, scurt, înalt, scund)
- poziţii (pe, sub, în, în faţa, în spatele)
- personaje îndrăgite
- serbări şi sărbători
- concursuri.

3
Școala Gimnazială Găgești 2021-2022 Clasa a II-a A, B
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LIMBA ENGLEZĂ. SEMESTRUL I
ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Material
Nr. Unitatea de Nr. Săptă-
Conținuturi Conținuturi asociate Competențe specifice didactic și
Crt. învățare ore mâna
bibliografic
I. - Introduction. 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în
- Greetings: good morning, situaţii de comunicare uzuale, la o
întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar
good afternoon, good şi foarte rar
evening, good night. 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de
- Numbers 1-10. sesizarea semnificaţiei globale a unor
- Colours. filme şi a unor cântece pentru copii în - Manualul.
limba modernă respectivă - Fișe de
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii
Hello Vocabulary  What’s your name?/My simple pentru copii 2 S1-S2
lucru.
name is… 2.2 Prezentarea unei persoane / unui - Tabla.
 What colour is it?/Is personaj cunoscut folosind câteva detalii - Youtube.
it…?/Yes./No. familiare (nume, gen, vârstă, hobby) - Planșe.
2.3 Participarea la jocuri de comunicare
în care reproduce sau creează rime/
mesaje scurte
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise
II. - The English alphabet. 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în
situaţii de comunicare uzuale, la o
întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar - Manualul.
şi foarte rar - Fișe de
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de
lucru.
My letters Vocabulary sesizarea semnificaţiei globale a unor 2 S3-S4
filme şi a unor cântece pentru copii în - Tabla.
limba modernă respectivă - Youtube.
2.3 Participarea la jocuri de comunicare - Planșe.
în care reproduce sau creează rime/
mesaje scurte

4
Școala Gimnazială Găgești 2021-2022 Clasa a II-a A, B
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
III. - Meeting the characters. 1.1. Of unei reacții adecvate, în situații
de comunicare uzuale, la o întrebare/ - Manualul.
instr simplă rostită clar și foarte rar. - Fișe de
- Describing an object. 2.2. Prezentarea unei personae/ a unui
Hello, Magic lucru.
Vocabulary personaj cunoscut, folosind câteva detalii 2 S5-S6
Friends! familiare (nume, gen, vârstă, hobby). - Tabla.
2.3. Participarea la jocuri de comunicare - Youtube.
în care reproduce sau creează rime/ - Planșe.
mesaje scurte.
IV. - Family. 1.2. Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe,
- Rooms. sub, în faţă, în spatele, în) ale unor
obiecte din universul imediat, în mesaje
articulate clar şi rar.
- Who is he/she? He/She is 1.3. Manif curiozităţii faţă de sesizarea
my... semn globale a unor filme şi a unor - Manualul.
- Where’s...? He’s/She’s in cântece pentru copii în limba engleză. - Fișe de
the kitchen... 2.2. Prezentarea unei personae/ a unui lucru.
My family Vocabulary personaj cunoscut, folosind câteva detalii 2 S7-S9
- Is he in the ...?Yes, he - Tabla.
familiare (nume, gen, vârstă, hobby). - Youtube.
is./No, he isn’t. 2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii
- Project – My house. scurte şi simple referitoare la localizarea
- Planșe.
obiectelor din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise
V. - Objects in the house. 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în
- Numbers. situații de com uzuale, la o întrebare/
instrucțiune simplă rostită clar și f. rar.
- Shapes. 1.2. Recun poziţiilor de bază (pe, sub, în - Manualul.
faţă, în spatele, în) ale unor ob din univ - Fișe de
- How old are you? I’m... imediat, în mesaje articulate clar şi rar.
S10- lucru.
My birthday Vocabulary - This is for you! 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii 2
simple pentru copii S11 - Tabla.
- This is a blue clock.
3.1. Manif curiozităţii pentru decod unor - Youtube.
ms scrise simple, scurte din univ imediat. - Planșe.
- Birthday cards 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu
- Revision. sprijin scurte mesaje scrise

5
Școala Gimnazială Găgești 2021-2022 Clasa a II-a A, B
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
VI. Mid-term - Greetings: good morning, 1.1. Of unei reacții adecvate, în situații
revision good afternoon, good de com uzuale, la o întrebare/
instrucțiune simplă rostită clar și foarte
evening, good night. rar.
- Numbers 1-10. 1.2. Recuno poziţiilor de bază (pe, sub,
- Colours. în faţă, în spatele, în) ale unor ob din
- The English alphabet. univ imediat, în mesaje articulate clar şi
- Family. rar. - Fișe de
2.2. Prezentarea unei personae/ a unui
Revision. - Rooms. personaj cunoscut, folosind câteva detalii 1 S17 lucru.
- Objects in the house. familiare (nume, gen, vârstă, hobby). - Tabla.
- Numbers . 2.3. Part la jocuri de com în care reprod
- Shapes. sau creează rime/ mesaje scurte.
- Parts of the body. 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat.
4.1. Part la proiecte de grup/ la nivelul
clasei în care elabcu sprijin scurte mesaje
VII. Christmas Carols - toys, clothes, sweets 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii 1 S14 - Fișe de
Time - Christmas star, Christmas simple pentru copii lucru.
2.3. Part la jocuri de com în care reprod
tree, gingerbread, Santa sau creează rime/ mesaje scurte.
- Tabla.
Claus, reindeer, sleigh, snow 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la - Colinde.
Writing/ Spelling: nivelul clasei în care elaborează cu
crosswords, arranging the sprijin scurte mesaje scrise
letters of some words, filling
in the missing letters of words
Speaking: What is your
favourite holiday?,
How do you celebrate it?,
How do you spend
Christmas?
Listening: Christmas carols:
Oh Christmas Tree, Jingle
Bells, We wish you a Merry
Christmas, Santa Claus is

6
Școala Gimnazială Găgești 2021-2022 Clasa a II-a A, B
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
coming to town, Rudolph the
red-nosed reindeer

7
Școala Gimnazială Găgești 2021-2022 Clasa a II-a A, B
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LIMBA ENGLEZĂ. SEMESTRUL II
ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Material
Nr. Unitatea de Nr. Săptă-
Conținuturi Conținuturi asociate Competențe specifice didactic și
Crt. învățare ore mâna
bibliografic
I. - Parts of the body. 1.1. Of unei reacții adecvate, în situații
- Instructions. de comunicare uzuale, la o întrebare/
- Movement verbs. instr simplă rostită clar și foarte rar.
1.3. Manif curiozităţii faţă de sesizarea
- I’ve got ...(parts of the semn globale a unor filme şi a unor - Manualul.
cântece pentru copii în limba engleză. - Fișe de
body). 2.2. Prezentarea unei personae/ a unui
- Have you got...?/ Yes, I S15- lucru.
My body Vocabulary personaj cunoscut, folosind câteva detalii 4
have. No, I haven’t. familiare (nume, gen, vârstă, hobby). S18 - Tabla.
- Do this! 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru - Youtube.
decodarea unor mesaje scrise simple şi - Planșe.
- Project – This is me scurte din universul imediat.
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise

II. - Hobbies. 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în


- Musical instruments. situații de comunicare uzuale, la o
- Can. întrebare/instrucțiune simplă rostită clar
și foarte rar. - Manualul.
- Can you...? Yes, I can./No, I 2.2. Prezentarea unei personae/ a unui - Fișe de
personaj cunoscut, folosind câteva detalii
can’t. S19- lucru.
I can sing Vocabulary familiare (nume, gen, vârstă, hobby). 3
- I can… 2.3. Participarea la jocuri de comunicare S21 - Tabla.
în care reproduce sau creează rime/ - Youtube.
mesaje scurte. - Planșe.
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat.

8
Școala Gimnazială Găgești 2021-2022 Clasa a II-a A, B
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
III. - Animals. 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în
- Numbers 11-20. situații de comunicare uzuale, la o
întrebare/instrucțiune simplă rostită clar
și foarte rar.
- Describing an animal 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de
- What number is the…? sesizarea semnificaţiei globale a unor - Manualul.
filme şi a unor cântece pentru copii în - Fișe de
- Project – My favourite limba engleză. S22- lucru.
A butterfly Vocabulary 2.3. Part la jocuri de com în care reprod
3
animal S24 - Tabla.
sau creează rime/ mesaje scurte. - Youtube.
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
- Planșe.
scurte din universul imediat.
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise
IV. - Sweets.
1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în
- Fruit and vegetables. situații de comunicare uzuale, la o
întrebare/instrucțiune simplă rostită clar
- Do you like…? Yes, I și foarte rar.
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de - Manualul.
do./No, I don’t.
sesizarea semnificaţiei globale a unor - Fișe de
- It’s good.
A sweet filme şi a unor cântece pentru copii în S25- lucru.
Vocabulary limba engleză.
3
tooth! S27 - Tabla.
- Project – Healthy food 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru - Youtube.
decodarea unor mesaje scrise simple şi
- Planșe.
- Revision. scurte din universul imediat.
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise

V.
Extra-
curricular
activity: 1 S28
„Școala
altfel!”

9
Școala Gimnazială Găgești 2021-2022 Clasa a II-a A, B
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
VI. - The four seasons.
- Weather. 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în
situații de comunicare uzuale, la o
- What season is it? It’s… întrebare/instrucțiune simplă rostită clar
- What’s the weather like? și foarte rar.
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de - Manualul.
It’s… sesizarea semnificaţiei globale a unor - Fișe de
filme şi a unor cântece pentru copii în S29- lucru.
The weather Vocabulary - Project – Seasons in my limba engleză.
2
S30 - Tabla.
country 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru - Youtube.
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat.
- Planșe.
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise

VII. - Clothes.
- Adjectives. 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în
situații de comunicare uzuale, la o
- What are you wearing? I’m întrebare/instrucțiune simplă rostită clar
și foarte rar.
wearing…
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de
- It’s big…/They’re small… sesizarea semnificaţiei globale a unor
filme şi a unor cântece pentru copii în - Manualul.
- Project – What I’m wearing limba engleză. - Fișe de
Looking today 2.2. Prezentarea unei personae/ a unui S31- lucru.
Vocabulary personaj cunoscut, folosind câteva detalii
2
good! S32 - Tabla.
familiare (nume, gen, vârstă, - Youtube.
îmbrăcăminte)
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
- Planșe.
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat.
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise

10
Școala Gimnazială Găgești 2021-2022 Clasa a II-a A, B
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
VIII - Instructions. 1.1. Of unei reacții adecvate, în situații
. - Movement verbs. de com uzuale, la o întrebare/
instrucțiune simplă rostită clar și foarte
- Hobbies. rar.
- Musical instruments. 1.2. Recuno poziţiilor de bază (pe, sub,
- Can. în faţă, în spatele, în) ale unor ob din
- Animals. univ imediat, în mesaje articulate clar şi
- Numbers 11-20. rar. - Fișe de
Final 2.2. Prezentarea unei personae/ a unui S33-
Revision - Sweets. personaj cunoscut, folosind câteva detalii 2 lucru.
revision S34
- Fruit and vegetables. familiare (nume, gen, vârstă, hobby). - Tabla.
- The four seasons. 2.3. Part la jocuri de com în care reprod
- Weather. sau creează rime/ mesaje scurte.
- Clothes. 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
- Adjectives. scurte din universul imediat.
4.1. Part la proiecte de grup/ la nivelul
clasei în care elabcu sprijin scurte mesaje

11
Școala Gimnazială Găgești 2021-2022 Clasa a II-a A, B
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
GRAFICUL SĂPTĂMÂNILOR ȘCOLARE. SEMESTRUL I. 2021-2022
Săpt.
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S14’
13- 20- 27.09- 04- 11- 18- 25-29.10 01- 08- 15- 22- 29.11- 06- 13- 20-
Clasa 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 22.12
I

II 30.11-
5.10 01.12
Vacanță
III (Ma) (Ma,
Mi)
IV

GRAFICUL SĂPTĂMÂNILOR ȘCOLARE. SEMESTRUL II. 2021-2022


S
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
ăpt.
S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34
10- 17- 25- 31.01 07- 14- 21- 28.02 07- 14- 21- 28.03 04- 11- 02- 09- 16- 23- 30.05 06-
14.01 21.01 28.01 - 11.02 18.02 25.02 - 11.03 18.03 25.03 - 08.04 14.04 06.05 13.05 20.05 27.05 - 10.06
Clasa 04.02 04.03 01.04 03.06
I

Școala Altfel 8 (V) -14.04 (J)

Paște15.04 (V) – 1.05 (D)


II

III 24.01 1.06 5.06


(Lu) (Mi) (D)
IV

12

S-ar putea să vă placă și