Sunteți pe pagina 1din 15

AVIZAT DIRECTOR,

Prof.
Mancuta Elena

AVIZAT SEF COMISIE


METODICA,
Prof. Cimpoesu Petru

Unitatea de învățământ Școala Gimnazială Balusesti , Comuna Icusesti


Structurile : Balusesti ,Spiridonesti,Mesteacan,Rocna

Profesor Salavastru Adriana Raluca


Aria curriculară Limbă și comunicare
Disciplina Limba engleză
Anul școlar: 2021-2022
Clasa: IV

Nr. ore pe săpt: 2

Manual: Comunicare în limba moderna 1 Engleză, Editura Booklet

Profesor: Salavastru Adriana Raluca

Planificare realizată conform OMEN Nr. 3418/19.03.2013

Perioada de desfășurare a programului ,, Școala Altfel ,, : 8-14 Aprilie 2022


PLANIFICARE PE UNITĂȚI

CLASA IV

An Scolar :2021-2022

SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare: REVISION

Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii

materiale

Recapitularea noțiunilor din clasa a III-a - exerciții de corelare;


Detalieri tematice: - răspunsuri la întrebări de control;
 Copilul despre sine: nume, gen, vârsta, - exerciții de confirmare a înțelegerii globale Postere Evaluare
hobby; a unui text audiat, prin îndeplinirea unei frontala
 Animale; 1.1 sarcini simple (de ex. bifează, încercuiește, Jocuri
 Culori; mimează, desenează etc.); Observare
2.2 - exerciții de răspuns la Fise sistematica
 Numere;
comenzi/întrebări/formule de comunicare în
2.3 Jucarii Test predictiv
Funcţii comunicative: societate;
 A saluta şi a răspunde la salut; - dialoguri, conversații; manualul
 A se prezenta şi a prezenta pe cineva; - joc de rol;
 A identifica elemente din universul - activități de simulare;
familiar;
Elemente de construcţie a comunicării:
 Present Simple;
 To have got / To be
 Substantivul (nr. pl);
 Adjectivul posesiv

Unitatea de învăţare: 1. Welcome Back

Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii

materiale

-brainstorming
Detalieri tematice: - răspunsuri la întrebări de control;
1.1. - exerciții de confirmare a înțelegerii globale Observare
 Copilul despre sine: Salutul 1.2. a unui text audiat, prin îndeplinirea unei sistematica
 Cladiri 2.1. sarcini simple (de ex. bifează, încercuiește, Manual
2.2. mimează, desenează etc.); PW
Funcţii comunicative: 2.3. - exerciții de repetare după model; Fișe de lucru
3.2. - exerciții de corectare a pronunției și Evaluare
 A saluta si a raspunde la salut; Ilustrații frontală
intonației;
 A localiza cladiri - dialoguri, conversații; CD
 A cere si a da indicatii - joc de rol; Project
- exerciții de copiere;
Elemente de construcţie a comunicării: -completare de text lacunar; (pag 14)

 Verbul TO BE
Unitatea de învăţare: 2. This Is My House

Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii

materiale

Detalieri tematice:

 Camerele din casă;


 Mobila din casă; -brainstorming
 Obiectele din casă; - răspunsuri la întrebări de control; Observare
 Locația obiectelor; 1.1. - exerciții de confirmare a înțelegerii globale sistematică
1.3. a unui text audiat, prin îndeplinirea unei Manual
2.2. sarcini simple (de ex. bifează, încercuiește,
(pag 16)
Funcţii comunicative: 3.2. mimează, desenează etc.);
3.3. - exerciții de repetare după model; Evaluare
Fise de lucru
 A descrie o casă; 4.2 - exerciții de corectare a pronunției și frontală
 A identifica camerele și mobila din intonației;
casă; - dialoguri, conversații;
 A exprima poziția obiectelor din casă; -exprimarea preferințelor
PW
- joc de rol;
Elemente de construcţie a comunicării: - exerciții de copiere; Ilustratii
-completare de text lacunar;
 Prepozițiile de loc (on,under, in, in front
of, next to, behind);
 Exprimarea existenței cu ‘there is/ there Project
are’
CD
 Pronumele demonstrativ: This / (pag. 23)
that / these / those

Unitatea de învățare: 3. A beautiful family


Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii
materiale
Detalieri tematice: -brainstorming
- răspunsuri la întrebări de control;
1.1
 Membrii familiei (parents, - exerciții de confirmare a înțelegerii globale Flashcards Observare
grandparents, uncle, aunt, cousin) 1.2 a unui text audiat, prin îndeplinirea unei sistematică
 Meseriile (gardener, nurse, chef, pilot, sarcini simple (de ex. bifează, încercuiește, Manual
1.3
student) mimează, desenează etc.); (pag 25)
 Numerele 20-100 2.1 - exerciții de repetare după model;
- exerciții de corectare a pronunției și Tabla Evaluare
2.2
Funcţii comunicative: intonației;
frontală
3.2 - dialoguri, conversații;
 A vorbi despre meserii; -exprimarea preferințelor
3.3
 A cere si a da informati de ordin -joc de rol Fise de lucru
PW
personal - exerciții de copiere;
 A descrie o persoana -completare de text lacunar;
-asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un
Elemente de construcţie a comunicării: set
-selectarea de informații din texte Project
CD
 Posesia cu 's (pag. 32)
 Adjectivul posesiv: my, your, his, her,
its, our, their

Unitatea de învățare: 4. Who are you?

Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii


materiale
Detalieri tematice: -brainstorming
 Descrierea persoanelor - răspunsuri la întrebări de control;
 Aparente fizice: slim, plump, curly - exerciții de confirmare a înțelegerii globale Manual Observare
/wavy hair a unui text audiat, prin îndeplinirea unei (pag 35) sistematică
1.1
sarcini simple (de ex. bifează, încercuiește,
Funcţii comunicative: 1.3 mimează, desenează etc.);
Evaluare
 A descrie o persoana - exerciții de repetare după model;
2.2
 A cere si a da informatii despre persoane - exerciții de corectare a pronunției și Tabla frontală
2.3 intonației;
PW
Elemente de construcţie a comunicării: - dialoguri, conversații;
3.2
 Gradele de comparatie ale adjectivului -joc de rol
 Have got / has got 3.3 - exerciții de copiere; Fise de lucru Project
WH- questions: who, when, where, what -completare de text lacunar; (pag. 41)
-asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un
set CD
-selectarea de informații din texte

Unitatea de învățare: 5. I’m going to school!

Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii


materiale
-brainstorming
Detalieri tematice: - răspunsuri la întrebări de control;
Obiectele
 Activitati scolare - exerciții de confirmare a înțelegerii globale
 Materii scolare a unui text audiat, prin îndeplinirea unei școlare Observare
 Obiecte scolare sarcini simple (de ex. bifează, încercuiește, sistematică
1.1
mimează, desenează etc.);
Funcţii comunicative: 1.3 - exerciții de repetare după model; Sala de clasă
 A cere si a da informatii despre persoane - exerciții de corectare a pronunției și
2.2 Manual
 A relata activitati la prezent intonației; Evaluare
3.2 - dialoguri, conversații; Tabla frontală
Elemente de construcţie a comunicării: - exerciții de copiere;
 Present Continuous: aff, neg, interr -completare de text lacunar;
-asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un Fise de lucru Project
set (pag. 50)
-selectarea de informații din texte CD

Unitatea de învățare: 6. My busy week!

Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii


materiale
- exerciții de repetare după model;
Detalieri tematice: - exerciții de corectare a pronunției și
Manual
 Activitati zilnice intonației; Observare
 Ceasul 1.1 - răspunsuri la întrebări de control; sistematică
 Mesele zilei - exerciții de confirmare a înțelegerii globale
1.3
a unui text audiat, prin îndeplinirea unei Tabla
Evaluare
Funcţii comunicative: 2.2 sarcini simple (de ex. bifează, încercuiește,
 A relata activitati la prezent mimează, desenează etc.); frontală
3.2
 A exprima ora - exerciții de copiere; Fise de lucru
-completare de text lacunar;
Elemente de construcţie a comunicării: -asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un PW
 Present Simple: aff, neg, interr set CD
Project
Raspunsuri scurte -selectarea de informații din texte
(pag. 59)
- dialoguri, conversații;
-joc de rol
-exprimarea preferințelor

Unitatea de învățare: 7. A perfect weekend!


Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii
materiale
-brainstorming
Detalieri tematice: -anticipare Observare
Experiența
 Activitati in timpul liber - exerciții de corectare a pronunției și sistematică
 Programe TV intonației; elevilor
- răspunsuri la întrebări de control;
1.1 Manual Evaluare
Funcţii comunicative: - exerciții de confirmare a înțelegerii globale
 A relata activitati la prezent 1.3 a unui text audiat, prin îndeplinirea unei frontală
sarcini simple (de ex. bifează, încercuiește, Tabla
2.2
Elemente de construcţie a comunicării: mimează, desenează etc.);
 Prepozitiile: in, at, on 3.2 - exerciții de copiere; PW
 Adverbe de frecventa: always, usually, -completare de text lacunar; Fise de lucru
often, sometimes, rarely, never -exerciții de tip A / F
-asociere de enunțuri CD Project
-producerea de mesaje scurte (pag. 68)
-joc de rol
-exprimarea preferințelor

SEMESTRUL II

Unitatea de învăţare: 8. On the farm

Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii


materiale
-brainstorming
Detalieri tematice: - răspunsuri la întrebări de control;
 Animals (wild and domestic animals) 1.1 - exerciții de confirmare a înțelegerii globale
 Pets 1.3 a unui text audiat, prin îndeplinirea unei Manual Observare
2.2 sarcini simple (de ex. bifează, încercuiește, sistematică
Funcţii comunicative: 2.3 mimează, desenează etc.); Fișe de lucru
 A discuta despre animale 3.2 - exerciții de repetare după model; Evaluare
 A descrie animalul preferat 3.3 - exerciții de corectare a pronunției și Video proiector frontală
intonației;
Elemente de construcţie a comunicării: - dialoguri, conversații;
 CAN -exprimarea preferințelor
Plurals (regular and irregular) - joc de rol; CD
- exerciții de copiere; Project
-completare de text lacunar; (pag. 13)
-asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un
set
-selectarea de informații din texte

Unitatea de învăţare: 9. What’s your favourite food?

Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii


materiale
-brainstorming
Detalieri tematice: - răspunsuri la întrebări de control;
 Food, drinks, ingredients - exerciții de confirmare a înțelegerii globale Manual Observare
 Containers 1.1 a unui text audiat, prin îndeplinirea unei sistematică
1.3 sarcini simple (de ex. bifează, încercuiește,
Funcţii comunicative: 2.2 mimează, desenează etc.); Evaluare
 A cere si a da informatii de ordin 2.3 - exerciții de repetare după model; Fișe de lucru frontală
personal 3.2 - exerciții de corectare a pronunției și
 A scrie o reteta 3.3 intonației;
- dialoguri, conversații; Ilustrații PW
Elemente de construcţie a comunicării: -exprimarea preferințelor
 How much / how many - joc de rol;
Some / any - exerciții de copiere; Project
-completare de text lacunar; CD (pag. 22)
-asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un
set
-selectarea de informații din texte

Unitatea de învăţare: 10. How do you feel?

Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii


materiale
-brainstorming
Detalieri tematice: -anticipare
 Illnesses - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare
- exerciții de confirmare a înțelegerii globale sistematica
Funcţii comunicative: 1.1 a unui text audiat, prin îndeplinirea unei
 A cere si a da informatii de ordin 1.3 sarcini simple (de ex. bifează, încercuiește, Tabla Evaluare
personal 2.2 mimează, desenează etc.); frontală
 A da sfaturi privind sanatatea 2.3 - exerciții de repetare după model;
 A vorbi despre regulile casei 3.2 - exerciții de corectare a pronunției și Fișe de lucru
3.3 intonației; GW
Elemente de construcţie a comunicării: - dialoguri, conversații;
 Should / shouldn't - joc de rol; Ilustrații Project
Must / mustn't - exerciții de copiere; (pag. 31)
-completare de text lacunar;
-asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un CD
set
-selectarea de informații din texte

Unitatea de învăţare: 11. My favourite T-shirt

Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii


materiale
-brainstorming
Detalieri tematice: - răspunsuri la întrebări de control; Observare
 Clothes - exerciții de confirmare a înțelegerii globale Manual sistematică
 Sizes a unui text audiat, prin îndeplinirea unei
 Jobs sarcini simple (de ex. bifează, încercuiește,
mimează, desenează etc.);
1.1 - exerciții de repetare după model; Evaluare
Funcţii comunicative: 1.3 - exerciții de corectare a pronunției și Fișe de lucru frontală
 A descrie haine 2.2 intonației;
 A cere si a da informatii despre locuri de 2.3 - dialoguri, conversații;
munca 3.2 -exprimarea preferințelor
 A vorbi despre activitati zilnice 3.3 - joc de rol; PW
 A vorbi despre activitati ce au loc in - exerciții de copiere; Video proiector
momentul vorbirii -completare de text lacunar;
-asociere de enunțuri
Elemente de construcţie a comunicării: -reorganizarea tematică a detaliilor dintr-un
 Present Simple vs Present Continuous text scurt Project
 Adverbs of frequency: always, usually, CD (pag. 40)
sometimes
Adverbs of time: today, now, at the moment

Unitatea de învăţare: 12. What’s the weather like?

Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii


materiale
-brainstorming
Detalieri tematice: -anticipare
 Seasons - răspunsuri la întrebări de control;
 Weather conditions - exerciții de confirmare a înțelegerii globale Manual Observare
 Seasonal activities a unui text audiat, prin îndeplinirea unei sistematică
1.1 sarcini simple (de ex. bifează, încercuiește,
Funcţii comunicative: 1.3 mimează, desenează etc.);
 A vorbi despre anotimpuri 2.2 - exerciții de repetare după model; Fișe de lucru Evaluare
 A descrie anotimpul preferat 2.3 - exerciții de corectare a pronunției și frontală
 A vorbi despre actiuni specifice 3.2 intonației;
anotimpurilor 3.3 - dialoguri, conversații;
 A vorbi despre actiuni ce au loc in -exprimarea preferințelor Video proiector GW
momentul vorbirii - joc de rol;
- exerciții de copiere;
Elemente de construcţie a comunicării: - completare de text lacunar; CD Project
 Weather forecast: it's -asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un (pag. 49)
warm/cold/sunny/foggy set
Present Simple vs Present Continuous -selectarea de informații din texte

Unitatea de învăţare: 13. On the road

Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii


materiale
Detalieri tematice: -brainstorming
 Countries and nationalities 1.1 - răspunsuri la întrebări de control;
 Means of transport 1.3 - exerciții de confirmare a înțelegerii globale Observare
2.2 a unui text audiat, prin îndeplinirea unei sistematică
Funcţii comunicative: 2.3 sarcini simple (de ex. bifează, încercuiește, Manual
 Sa vorbeasca despre locuri, distante, 3.2 mimează, desenează etc.);
transport 3.3 - exerciții de repetare după model; Evaluare
 Sa vorbeasca despre nationalitati si tari - exerciții de corectare a pronunției și frontală
intonației; Fișe de lucru
Elemente de construcţie a comunicării: - dialoguri, conversații;
 By+means of transport -exprimarea preferințelor GW
Making suggenstions: let's/what about/why - joc de rol; Video proiector
don't we...... - exerciții de copiere;
- completare de text lacunar; Project
-asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un CD (pag. 58)
set
-selectarea de informații din texte
-reorganizarea tematică a detaliilor dintr-un
text scurt

Unitatea de învăţare: 14. Summer is here!

Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii


materiale
-brainstorming
Detalieri tematice: -anticipare Observare
 Free time activities - răspunsuri la întrebări de control; Manual sistematică
 TV programmes 1.1 - exerciții de confirmare a înțelegerii globale
1.3 a unui text audiat, prin îndeplinirea unei
Funcţii comunicative: 2.2 sarcini simple (de ex. bifează, încercuiește,
 A cere si a da informatii despre despre 2.3 mimează, desenează etc.);
activitati zilnice 3.2 - exerciții de repetare după model; Evaluare
3.3 - exerciții de corectare a pronunției și Fișe de lucru frontală
Elemente de construcţie a comunicării: intonației;
 Preositions: in, at, on - dialoguri, conversații;
Adverbs of frequency: often, rarely, never - joc de rol; Ilustrații PW
-exprimarea preferințelor
- exerciții de copiere;
- completare de text lacunar; CD Project
-asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un (pag. 67)
set
-selectarea de informații din texte

Unitatea de învăţare: FINAL REVISION

Conţinuturi C.P. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observatii


materiale
Manual Observare
Toate Toate -diverse exercitii de aprofundare a sistematică
notiunilor invatate Fișe individuale
si pe grupe Evaluare
frontală

GW

S-ar putea să vă placă și