Sunteți pe pagina 1din 8

Disciplina Limba engleza (L1)

Profesor: Cȋrstea Raluca


Profil: Tehnologic
Nr. ore/săpt: 2
Cls. a X-a C
Manual: Mission 2, Ed. Express Publishing
Materiale auxiliare: Click on 4, Editura Express Publishing
Programa aprobată prin ordin al MECTS, nr. Nr. 3410/07.03 2006

PLANIFICARE CALENDARISTICA LA LIMBA ENGLEZA (L1)


AN SCOLAR 2012-2013

Conţinuturi
Nr. Unitatea  Tema Nr. Activitați de
Competenţe specifice Săpt. Resurse Evaluare Obs.
crt. de învăţare  Funcţii comunicative ore Invățăre
 Elemente de construcţie a
comunicării
- conversatie dirijata;
dialog;
 Identificarea sensului global al
unui mesaj - exercitii. de
Vor fi trecute în revistă elemente de 1.4 Selectarea de informaţii din mai completare, - fise de
multe texte în scopul îndeplinirii unei transformare sau
construcţie a comunicării parcurse în lucru; initiala
sarcini structurate de lucru
1. Revision anul şcolar precedent 4 S1 corelare a timpurilor.
3.1 Formularea de idei / păreri pe teme
- tabla; interevaluare
de interes în cadrul unei discuţii / în
- rezolvarea unui test
mesaje de răspuns
de diagnosticare bazat - copii autoevaluare
4.2 Traducerea unor texte funcţionale
scurte din limba engleză în limba pe cunostinte presupus xerox;
română cu ajutorul dicţionarului acumulate in anii
precedenti.
Teme: -exercitii de predictie si - fise de -observare
Domeniul personal – viatapersonala verificarea acestora lucru; sistematica
(stilde viata, universuladolescentei) prin ascultarea unui
mesaj oral - manual -teme de
UNIT 1 – 1.1 Anticiparea elementelor de conţinut
Domeniul public – -exercitii de asociere lucru
Part 1: ale unui text pe baza titlului / unui
aspectedinviatacontemporana -ex. de comparare - tabla;
Animal stimul vizual
-exercitii cu alegere
Magic 1.2 Identificareasensului global al
Domeniuloccupational - Aspecte multipla, exercitii de -
Part 2: unuimesaj
legate de profesiunişi de completare a inregistrar
2.1 Descrierea (oral / în scris) a unor
Weather viitorulprofesional propozitiilor lacunare
activităţi cotidiene, obiceiuri; i audio
Forecasters Vocabular: animale de companie, -exercitii de lectura
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o
afectiuni, moda, haine, cuvinte si dirijata
temă de interes
2. Part 3: expresiipentrudescrierea unei 10 S2 – S6 -exercitii de asociere
3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme
Audrey persoane, cuvintetehnice, masini, -conversatie
de interes în cadrul unei discuţii / în
televiziune, mass-media -exercitii de completare
Hepburn mesaje de răspuns
ECC: Verb - Infinitivul, participiul, -ex. de asociere, ex. cu
gerunziu; adjectivul si gradele de alegere multipla
Part 4: Cars
comparatie,Idiomuri corelate cu -Exercitii de redactare
4.2 Utilizarea dicţionarului bilingv
temele recomandate, colocatii pentru traducerea unor texte
Exam Focus Functii comunicative: a face funcţionale scurte din limba franceză
sugestii; a descrie; a-şi exprima în limba română
acordul/dezacordul; a exprima
satisfacţia/ insatisfacţia faţă de un
punct de vedere; a folosi stilul
formal/ informal; a încuraja, a
avertiza pe cineva; a comenta păreri
-exerciţii de predicţie
UNIT 2- pe baza imaginilor-
domeniilor de activitate - imagini; - observare
Part 1: şi de verificare cu
Winter in ajutorul unui mesaj oral - manual; - teme de
Teme:
Venice 1.3 Identificarea de informaţii cheie -ex. de lectura dirijata p lucru;
Domeniul personal - Viaţapersonală
din texte autentice -exerciţi de exersare a - tabla,
(stil de viaţă), Universuladolescenţei
Part 2: 2.1 Descrierea (oral / în scris) a unor vocabularului nou(ex. - notare
(calatoriile, sportul, sentimentele)
activităţi cotidiene, obiceiuri; de asociere, ex. de - fise de
Happiness Domeniul public-
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o completare a unui text lucru; -test
Aspectedinviaţacontemporană
temă de interes lacunar, ex. cu alegere
Part 3: (cauzeleinfractionalitatii,solutii
3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme multipla,ex. de -
Football posibile)
de interes în cadrul unei discuţii / în collocation, idoms, inregistrar
Makes Vocabular: calatorii, turism, expresii S7 –
3. mesaje de răspuns 8 fixed phrases, phrasal
legate de sentimente, sport, S10 i audio
3.2 Adaptarea formei mesajului la verbs)
Part 4: infractiuni
situaţia de comunicare în funcţie de -dialoguri
ECC: Determinanţi (articolul
Crime stilul formal/ -ex. de listening
hotarat), diateza activa vs. Diateza
Prevention informal folosit de interlocutor comprehension p
pasiva; prepozitii
4.2 Utilizarea dicţionarului bilingv -ex. de lectura dirijata
Functiicomunicative: a raporta; a-
Exam Focus pentru traducerea unor texte -ex. de reformulare, ex.
şiexprimaacordul/ dezacordul; a
funcţionale scurte din limba engleza în de completare a
exprimarefuzul; a argumentarefuzul;
limba română textului lacunar, ex. de
a comentapăreri; a exprima
asociere, ex. error
sentimente
correction, ex. cu
alegere multipla
-ex. de summary
writing
-ex. de redactare
4. Unit 3 – Teme: 1.1 Anticiparea elementelor de conţinut 8 S11 –
Domeniul personal- viatapersonala ale unui text pe baza titlului / unui S14
Part 1: Rats si universuladolescentei(stil de viata, stimul vizual exerciţii de predicţie pe - imagini; - observare
activitatisi 1.2 Identificarea de informaţii cheie baza imaginilor-
Part 2: The interesespecificeadolescentilor) din texte autentice domeniilor de activitate - manual; - teme de
Qualities Domeniul public- 2.2 Relatarea conţinutului unui film/ al şi de verificare cu lucru;
wePrize in Aspectedinviaţacontemporană unei povestiri, pe baza unui plan de ajutorul unui mesaj oral - tabla,
our ( culturale, educaţionale) idei dat -ex. de lectura dirijata - notare
Children Domeniul educational- 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o - fise de
-exerciţi de exersare a lucru; -test
Descopeririştiinţificeşitehnice vocabularului nou(ex.
Vocabular: calitati, valori, de asociere, ex. de -
trasaturiumane; cuvintetehnice legate completare a unui text inregistrar
de Internet sicomputere, targuri, temă de interes lacunar, ex. cu alegere i audio
parcuri de amuzament, jocuri multipla,ex. de
Part 3: The ECC: conjunctii collocation, idoms,
(exprimareaconcesiei, contrastului) 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme fixed phrases, phrasal
Internet
verbe de interes în cadrul unei discuţii / în verbs)
modale;timpurile(recapitularedinclas mesaje de răspuns -dialoguri
Part 4:
a a 9-a ) 3.3 Redactarea de scrisori de răspuns -ex. de listening
Funfair comprehension p
Functiilecomunicative: în care sunt exprimate păreri despre
Attraction a cere permisiunea de a întrerupe o -ex. de lectura dirijata
subiecte legate de preocupările tinerilor -ex. de reformulare, ex.
conversaţie; a încuraja, a avertiza pe
Exam Focus de completare a
cineva;a exprimasurpriza, 4.3 Sintetizarea sub formă de schemă / textului lacunar, ex. de
curiozitatea, teama, îndoiala; a- notiţe a conţinutului unui text scris / asociere, ex. error
şiexprimaacordul/dezacordul; a mesaj oral correction, ex. cu
oferişi a solicitainformaţii legate de alegere multipla
completarea unui formular -ex. de summary
writing
-ex. de redactare
5. Unit 4- Teme: 1.1 Anticiparea elementelor de conţinut 8 S1 – S4 -exerciţii de predicţie
Domeniul personal- universul ale unui text pe baza titlului / unui pe baza imaginilor-
Part 1: The personal (relatiile interpersonale, stimul vizual domeniilor de activitate - manual; - observare
EgyptianPy prietenia) 1.2 Identificarea sensului global al şi de verificare cu
ramids Domeniul educational – arta, cultura unui mesaj ajutorul unui mesaj oral - tabla; - teme de
Part 2: Domeniul educational – 1.3 Identificarea de informaţii cheie -ex. de lectura dirijata p lucru;
Friendship aspectedinviaţacontemporană - din texte autentice -exerciţi de exersare a - imagini;
sociale, economice (somaj, 1.4 Identificarea de detalii din mesaje vocabularului nou(ex. - notare;
Part 3: meserii,cerinteale diferitelor meserii ) orale / scrise (autentice) de asociere, ex. de - fise de
Leaving Vocabular: arta, istorie, arhitectura 1.5 Selectarea de informaţii din mai completare a unui text lucru; - proiectul
Workers in si constructii, monumenteistorice, multe texte în scopul îndeplinirii unei lacunar, ex. cu alegere
the Lurch piata muncii si alte aspecte sociale, sarcini structurate de lucru multipla,ex. de -
Part 4: relatii umane si prietenie 2.1 Descrierea (oral / în scris) a unor collocation, idoms, secvente
Museums in ECC: sintaxa- Discurs direct, discurs activităţi cotidiene, obiceiuri; fixed phrases, phrasal
inregistrat
Wales indirect; prepozitiile, colocatii 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o verbs)
temă de interes -dialoguri e;
3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme -ex. de listening
de interes în cadrul unei discuţii / în comprehension p
mesaje de răspuns -ex. de lectura dirijata
3.2 Adaptarea formei mesajului la -ex. de reformulare, ex.
Functiicomunicative: situaţia de comunicare în funcţie de de completare a
a-şiexprima acordul/dezacordul; a stilul formal/ informal folosit de textului lacunar, ex. de
comenta opinii; a exrpima un punct interlocutor asociere, ex. error
Exam Focus de vedere; a raporta; a exprima  Transformarea unor mesaje din correction, ex. cu
preferinte si a justifica o preferinta; a vorbire directă în vorbire indirectă alegere multipla
(relatarea la prezent a unor mesaje -ex. de summary
folosi stilul formal/ informal; a
audiate) writing
exprima satisfacţia/ insatisfacţia faţă -ex. de redactare
 Utilizarea dicţionarului bilingv
de un punct de vedere pentru traducerea unor texte
funcţionale scurte din limba engleza în
limba română
 Sintetizarea sub formă de schemă /
notiţe a conţinutului unui text scris /
mesaj oral
6. Unit 5 Teme: 1.1 Anticiparea elementelor de conţinut 8 S5 – S8 -exerciţii de predicţie
Domeniul personal: viaţă personală, ale unui text pe baza titlului/ unui pe baza imaginilor-
Part 1: stil de viaţă (shopping, holidays) stimul vizual domeniilor de activitate - imagini; - observare
When Domeniul public: mass-media, 1.2 Identificareasensului global al şi de verificare cu
Shopping is aspecte din viaţa contemporană unuimesaj ajutorul unui mesaj oral - manual; - teme de
aProblem (weather) 1.4 Identificarea de detaliidinmesaje -ex. de lectura dirijata p lucru;
Part 2: Vocabular: cumpărături, reclame, orale/ scrise -exerciţi de exersare a - tabla,
Global tipuri de magazine, supermarket-uri, 1.5 Selectarea de informaţii din mai vocabularului nou(ex. - notare;
Television televiziune, ziare, radio, încălzire multe texte în scopul îdeplinirii unei de asociere, ex. de - fise de
globală, condiţii climatice, vreme, sarcini structurate de lucru completare a unui text lucru; - observare;
Part 3: călătorii, camping, locuri de vacanţă, 2.1 Descrierea (oral/ în scris) a unor lacunar, ex. cu alegere
mediu activităţi cotidiene, obiceiuri multipla,ex. de - - teme de
Global
E.C.C: collocaţii, condiţionale, 2.2 Relatarea conţinutului unui film pe collocation, idoms, inregistrar lucru
Warming subjonctiv baza unui plan de idei fixed phrases, phrasal
i audio
Funcţii comunicative: a oferi 2.3 Redactarea de paragrafe/ texte pe o verbs)
Part 4: Go sfaturi, a face sugestii, a raporta, a temă de interes -dialoguri
Camping oferi şi a solicita informaţii legate de 2.6 Relatarea sub formă de raport a -ex. de listening
completarea unui formular, a lua desfăşurării unei activităţi de grup/ comprehension p
-ex. de lectura dirijata
notiţe, a exprima satisfacţia/ -ex. de reformulare, ex.
insatisfacţia faţă de un punct de proiect individual/ activităţi cotidiene de completare a
vedere, a exprima acordul/ 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme textului lacunar, ex. de
Exam Focus
dezacordul, a comentapăreri, a de interes în cadrul unei discuţii/ în asociere, ex. error
folosistilulformal/ informal, a face mesaje de răspuns correction, ex. cu
comparaţii 4.3 Sintetizarea sub formă de schemă/ alegere multipla
notiţe a conţinutului unui text scris -ex. de summary
writing
-ex. de redactare
7. Unit 6 Teme: 1.1 Anticiparea elementelor de conţinut 3 S9 – exerciţii de predicţie pe
Domeniul personal: viaţă personală, ale unui text pe baza titlului/ unui S11 baza imaginilor-
Part 1: stil de viaţă (dwellings) stimul vizual domeniilor de activitate - imagini; - imagini;
Super- Domeniul public: aspecte din viaţa 2.1 Descrierea (oral/ în scris) a unor (-S12) şi de verificare cu
Terrorism contemporană – sociale, ecologice activităţi cotidiene, obiceiuri ajutorul unui mesaj oral - manual; - manual;
(terrorism, disasters), democraţie, 2.3 Redactarea de paragrafe/ texte pe o -ex. de lectura dirijata p
Part 2 – civism, drepturile omului temă de interes -exerciţi de exersare a - tabla, - tabla,
Qigong Domeniul ocupaţional: activităţi din 2.5 Redactarea de texte funcţionale vocabularului nou(ex.
Part 3 – viaţa cotidiană, aspecte legate de simple de asociere, ex. de - fise de - fise de
Going profesiuni şi viitorul professional 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme completare a unui text lucru; lucru;
Undergroun (medicine) de interes în cadrul unei discuţii/ în lacunar, ex. cu alegere
d Vocabular: terorism şi delincvenţă, mesaje de răspuns multipla,ex. de - -inregistrari
Part 4 – libertatea cuvântului, 3.2 Adaptarea formei mesajului la collocation, idoms, inregistrar audio
Diferite tipuri de terapie, forme de situaţia de comunicare în funcţie de fixed phrases, phrasal
Sunken i audio
medicină alternativă, boli, stilul formal/informal folosit de verbs)
Vessels tratamente, tipuri de clădiri şi interlocutor -dialoguri
structuri arhitecturale, locuinţe, vase 4.2 Utilizarea dicţionarului bilingv -ex. de listening
Exam Focus şi vapoare scufundate, echpaje, comprehension p
pentru traducerea unor texte
călătorii funcţionale scurte din limba engleză în -ex. de lectura dirijata
E.C.C: collocaţii, comparaţia -ex. de reformulare, ex.
limba română
intensivă a adjectivelor, substantive de completare a
numărabile şi nenumărabile, textului lacunar, ex. de
prepoziţii asociere, ex. error
Funcţii comunicative: a oferi şi a correction, ex. cu
solicita informaţii, a exprima alegere multipla
surpriza, curiozitatea, teama, -ex. de summary
îndoiala, a exprima satisfacţia/ writing
-ex. de redactare
insatisfacţia faţă de un punct de
vedere, utilizarea stilului formal/
informal, a exprima compasiunea
-exerciţii de predicţie
pe baza imaginilor-
domeniilor de activitate - manual; - observare
1.2 Identificareasensului global al şi de verificare cu
Teme: unuimesaj ajutorul unui mesaj oral - tabla; - teme de
Domeniul personal: stil de viaţă 1.4 Identificarea de detaliidinmesaje -ex. de lectura dirijata p lucru;
Unit 7 (country life-citylife) -exerciţi de exersare a - imagini;
orale/scrise
Domeniul public: aspecte din viaţa 1.5 Selectareade informatiidin mai vocabularului nou(ex. - notare;
Part 1 – contemporană – ecologice, sociale de asociere, ex. de - fise de
High Tech multe texte in
(pollution, parksandgardens) scopilindepliniriiuneisarcinistructurate completare a unui text lucru;
Pollution Domeniul educaţional: viaţa lacunar, ex. cu alegere
Part 2 – We de lucru
culturală şi lumea artelor (literature) 2.1 Descrierea (oral/ în scris) a unor multipla,ex. de -
Bought Vocabular: diferitele tipuri de collocation, idoms,
anIsland activităţi cotidiene, obiceiuri inregistrar
poluare, fabrici, şomaj, viaţa la ţară şi 2.3 Redactarea de paragrafe/ texte pe o fixed phrases, phrasal
Part 3 – i audio
la oraş, plante şi flori, grădini, cărţi şi temă de interes S13 – verbs)
8. Kew 10
diferite tipuri de scrieri 2.4 Completarea de formulare S17 -dialoguri
Gardens E.C.C: determinanţi, diateza pasiva – 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme -ex. de listening
forma cauzativa, pronume, prepoziţii de interes în cadrul unei discuţii/ în comprehension p
Part 4 – Funcţii comunicative: a exprima mesaje de răspuns -ex. de lectura dirijata
Book refuzul, a argumenta refuzul, a face 3.2 Adaptarea formei mesajului la -ex. de reformulare, ex.
Reviews comparaţii, a încuraja, a avrtiza pe situaţia de comunicare în funcţie de de completare a
cineva, a exprima şi a comenta stilul formal/informal folosit de textului lacunar, ex. de
Exam Focus păreri, a exprima satisfacţia/ interlocutor asociere, ex. error
insatisfacţia faţă de un punct de 4.3 Sintetizarea sub formă de schemă/ correction, ex. cu
vedere, a cere permisiunea de a alegere multipla
notiţe a conţinutului unui text scris
întrerupe o conversaţie -ex. de summary
writing
-ex. de redactare

9. Final Vor fi trecute în revistă elemente de  Identificarea sensului global al - conversatie dirijata; - fise de finala
revision construcţie a comunicării parcurse în unui mesaj dialog;
1.4 Selectarea de informaţii din mai - exercitii. de lucru; autoevaluare
multe texte în scopul îndeplinirii unei completare,
sarcini structurate de lucru transformare sau - tabla;
anul şcolar 3.1 Formularea de idei / păreri pe teme corelare a timpurilor.
de interes în cadrul unei discuţii / în - rezolvarea unui test - copii
mesaje de răspuns S18 – de diagnosticare bazat
8 xerox;
4.2 Traducerea unor texte funcţionale S21 pe cunostinte presupus
scurte din limba engleză în limba acumulate in anul
română cu ajutorul dicţionarului scolar