Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL PEDAGOGIC ,,MIRCEA SCARLAT,,

CLASA aIXa
DISCIPLINA : BIOLOGIE
Profesor: TINTAREANU CEZARINA

RAPORT PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE


LA TESTELE INIŢIALE, LA DISCIPLINA BIOLOGIE,
CLASELE a-IX-a, ÎN ANUL ŞCOLAR 2016/2017

Obiective:
 cunoaşterea nivelului de pregătire al elevilor în momentul începerii noului an şcolar;
 realizarea de către profesor a diagnozei şi prognozei pentru etapa următoare;
 cunoaşterea de către elevi şi părinţi a nivelului de la care elevii pornesc în următoarea etapă de
studiu;
 cunoaşterea de către profesor a măsurii în care elevii sunt capabili să-şi însuşească noţiunile ce
urmează a le fi predate, să-ţi formeze competenţele specifice disciplinei;
 elaborarea unui plan de măsuri coerent care să armonizeze relaţia competenţe specifice aşteptate/
conţinuturi atât la nivelul clasei, dar şi individualizat.

Etape:
 stabilirea competenţelor al căror grad de realizare urmează a fi urmărit prin testare;
 stabilirea conţinuturilor aferente competenţelor urmărite;
 stabilirea corelaţiei competenţe/conţinuturi evaluate;
 stabilirea corelaţiei competenţe/ itemi;
 stabilirea condiţiilor în care va avea loc testarea: data, timpul alocat, punctajul acordat, forma de
notare etc.;
 elaborarea şi redactarea itemilor;
 realizarea baremului de evaluare şi notare;
 corectarea şi notarea testelor;
 realizarea statisticilor, stabilirea concluziilor, a măsurilor de remediere şi a planurilor
individualizate de învăţare acolo unde este cazul;
 comunicarea rezultatelor şi concluziilor elevilor, părinţilor şi dirigintelui clasei.

Competenţe urmărite:
Clasa a IX-a:
C1: definirea unor notiuni de baza la disciplina biologie: celula, tesut, fotosinteza, ecosistem;
C2: clasificarea unor functii ale sistemelor biologice: functiile organismului uman.
C3: folosirea terminologiei specifice biologiei;
C4: analizarea/generalizarea/interpretarea relaţiilor cauzale din cadrul proceselor biologice;
C5: aprecierea/evaluarea/transferul proceselor, fenomenelor, situaţiilor în contexte diferite.
SUBIECTE:
1. Celula-definitie si tipuri
2. Tesuturi-definitie
3. Alcatuirea unei plante
4. Fotosinteza-definitie
5. Alcatuirea florii
6. Alcatuirea unei plante
7. Exemple de animale vertebrate si nevertebrate
8. Alcatuirea ecosistemelor
9. Functiile organismului uman
10. Exemple de ecosisteme
Barem de corectare:
1. 0,5p
2. 0,5p
3. 1p
4. 1p
5. 1p
6. 1p
7. 1p
8. 1p
9. 1p
10. 1p
Total: 9 puncte (1 punct se acorda din oficiu)
Rezultate obţinute:
NR.ELEV NOTE OBŢINUTE
CLASA I MEDIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TESTAŢI
IXA 28 - - 1 3 5 7 4 4 3 1 6,40
IXB 29 - - 1 2 4 3 5 6 6 2 7,10
IXC 26 - 3 4 9 5 2 2 - 1 5,40
IXD 30 - - - 3 7 5 6 4 8 2 7,10
IXF 27 - 1 1 2 1 5 7 5 4 1 6,80
IXG 28 - - 1 1 - 3 6 9 6 2 7,60
TOTAL 143 - 1 7 14 26 28 30 30 27 9 6,75

Concluzii:
 Deşi testul elaborat a fost abordabil de către un elev de clasa a IX, totuşi elevii au întâmpinat
dificultăţi;
 Nu s-au constatat greşeli tipice;
 Mediile celor patru clase relevă faptul că elevii nu au toate noţiunile elementare învăţate în clasele
anterioare la ştiinţe biologie;
 Nici un elev nu a obtinut note de 1 ;
 Confuzie intre notiuni si raspunsuri incoerente, neclare;
 Neatenţie atât la cerinţele itemilor, cât şi la formularea răspunsurilor;
Măsuri de remediere:
 Responsabilizarea tuturor factorilor educaţionali (părinţi, elevi, comunitate, profesori) şi acţiunea
comună pentru remedierea situaţiei elevilor cu deficit în învăţare;
 Inventarierea permanentă a greşelilor tipice, a deficienţelor în învăţare, a tuturor factorilor
perturbatori şi găsirea celor mai adecvate mijloace de înlăturare a lor;
 Educarea elevilor în spiritul creşterii interesului propriu faţă de învăţare şi educaţie;
 Asigurarea motivaţiei învăţării, garant al unei implicări mai puternice în învăţare ;
 Diversificarea metodelor şi tehnicilor folosite la clasă de către profesor, atât în predare, cât şi în
evaluare astfel încât elevii să se implice mai mult în propria formare;
 Folosirea autoevaluarii
 Dezvoltarea gândirii analitice, reflexive prin rezolvarea mai multor situaţii-problemă;
 Discutarea cu părinţii în vederea implicării lor în pregătirea copiilor pentru şcoală;
 Stabilirea unui plan de remediere a elevilor care au obţinut note mai mici de 4.

S-ar putea să vă placă și