Sunteți pe pagina 1din 38

1

Scoala Gimnaziala Balusesti Comuna Icusesti


AVIZAT
DIRECTOR:
Disciplina: Limba engleză
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Profesor:
Clasa: a IV-a AVIZAT SEF COMISIE METODICA:
Nr. ore/ săptămână: 2 ore
Manual: „ Limba moderna Engleză”,
Editura: Booklet

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea
Nr.
U.Î de Competențe specifice Conținuturi Săpt. Observații
ore
. învățare
Detalieri tematice:
1.1. Identificarea
▪ Copilul despre sine:
Welcome semnificației globale a Salutul
1. unui mesaj oral clar 4 S1-S2
Back ▪ Cladiri
articulat în contexte
familiare
Funcţii comunicative:
2

1.2. Identificarea orei și ▪ A saluta si a raspunde la


a cantității exprimate salut;
numeric (prețuri, ▪ A localiza cladiri
numere) în cadrul unui ▪ A cere si a da indicatii
mesaj audiat articulat
clar și rar Elemente de construcţie a
2.1. Cererea și oferirea comunicării:
de informații referitoare ▪ Verbul TO BE
la numere, la prețuri, la
exprimarea orei
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/
pe teme familiare
2.3. Descrierea simplă a
unei persoane/ unui
personaj
3.2. Identificarea
semnificației globale a
unui text simplu pe
teme familiare
Detalieri tematice:
1.1. Identificarea
This Is ▪ Camerele din casă;
semnificației globale a
My ▪ Mobila din casă; 4 S3-S4
2. unui mesaj oral clar
House ▪ Obiectele din casă;
articulat în contexte
▪ Locația obiectelor;
familiare
3

1.3. Manifestarea
disponibilității pentru Funcţii comunicative:
receptarea de mesaje ▪ A descrie o casă;
orale simple adecvate ▪ A identifica camerele și
vârstei mobila din casă;
2.2. Participarea la ▪ A exprima poziția obiectelor
interacțiuni în contexte din casă;
de necesitate imediată/
pe teme familiare Elemente de construcţie a
3.2. Identificarea comunicării:
semnificației globale a ▪ Prepozițiile de loc (on,under,
unui text simplu pe in, in front of, next to,
teme familiar behind);
3.3. Descifrarea unor ▪ Exprimarea existenței cu
mesaje simple familiare ‘there is/ there are’
primite de la prieteni, ▪ Pronumele demonstrativ: This
colegi, professor / that / these / those
4.2. Redactarea unui
mesaj simplu către un
coleg
Sistematizarea cunoştinţelor
Revision 1 S5
anterioare
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1 S5
A 1.1. Identificarea S6 S7
3 Beautiful semnificației globale a Detalieri tematice: 4 S7 Vacanta pentru clasele
Family unui mesaj oral clar S8 CP-IV
4

articulat în contexte ▪ Membrii familiei (parents,


familiare grandparents, uncle, aunt,
1.2. Identificarea orei și cousin)
a cantității exprimate ▪ Meseriile (gardener, nurse,
numeric (prețuri, chef, pilot, student)
numere)
în cadrul unui mesaj ▪ Numerele 20-100
audiat articulat clar și
rar Funcţii comunicative:
1.3. Manifestarea ▪ A vorbi despre meserii;
disponibilității pentru ▪ A cere si a da informati de
receptarea de mesaje ordin personal
orale simple adecvate ▪ A descrie o persoana
vârstei
2.1. Cererea și oferirea Elemente de construcţie a
de informații referitoare comunicării:
la numere, la prețuri, la ▪ Posesia cu 's
exprimarea orei ▪ Adjectivul posesiv: my, your,
2.2. Participarea la his, her, its, our, their
interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/
pe teme familiare
3.2. Identificarea
semnificației globale a
unui text simplu pe
teme familiar
5

3.3. Descifrarea unor


mesaje simple familiare
primite de la prieteni,
colegi, professor
1.1. Identificarea
semnificației globale a
unui mesaj oral clar Detalieri tematice:
articulat în contexte ▪ Descrierea persoanelor
familiare ▪ Aparente fizice: slim, plump,
1.3. Manifestarea curly /wavy hair
disponibilității pentru
receptarea de mesaje Funcţii comunicative:
orale simple adecvate ▪ A descrie o persoana
vârstei ▪ A cere si a da informatii
Who Are S 9
4 2.2. Participarea la despre persoane 3
You S 10
interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/ Elemente de construcţie a
pe teme familiare comunicării:
2.3. Descrierea simplă a ▪ Gradele de comparatie ale
unei persoane/ unui adjectivului
personaj ▪ Have got / has got
3.2. Identificarea ▪ WH- questions: who, when,
semnificației globale a where, what
unui text simplu pe
teme familiar
6

3.3. Descifrarea unor


mesaje simple familiare
primite de la prieteni,
colegi, professor
Sistematizarea cunoştinţelor
Revision 1 S10
anterioare
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1 S11
1.1. Identificarea
semnificației globale a
Detalieri tematice:
unui mesaj oral clar
▪ Activitati scolare
articulat în contexte
▪ Materii scolare
familiare
▪ Obiecte scolare
1.3. Manifestarea
disponibilității pentru
Funcţii comunicative:
receptarea de mesaje
I'm ▪ A cere si a da informatii S11
orale simple adecvate
5 Going to despre persoane 3 S12
vârstei
School ▪ A relata activitati la prezent
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte
Elemente de construcţie a
de necesitate imediată/
comunicării:
pe teme familiare
▪ Present Continuous: aff, neg,
3.2. Identificarea
interr
semnificației globale a
unui text simplu pe
teme familiare
7

1.1. Identificarea
semnificației globale a
unui mesaj oral clar
articulat în contexte Detalieri tematice:
Merry
familiare ▪ Vocabular specific
Christma
1.3. Manifestarea ▪ Colinde 1 S 13
s
disponibilității pentru ▪ Sa participe la activitati
Project
receptarea de mesaje propuse de profesor
orale simple adecvate
vârstei

1.1. Identificarea
semnificației globale a Detalieri tematice:
unui mesaj oral clar ▪ Activitati zilnice
articulat în contexte ▪ Ceasul
familiare ▪ Mesele zilei
1.3. Manifestarea
disponibilității pentru Funcţii comunicative:
S 13
My Busy receptarea de mesaje ▪ A relata activitati la prezent
6. 3 S 14
Week orale simple adecvate ▪ A exprima ora
S 15
vârstei
2.2. Participarea la Elemente de construcţie a
interacțiuni în contexte comunicării:
de necesitate imediată/ ▪ Present Simple: aff, neg,
pe teme familiare interr
3.2. Identificarea ▪ Raspunsuri scurte
semnificației globale a
8

unui text simplu pe


teme familiare
Sistematizarea cunoştinţelor
Revision 1 S 16
anterioare
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1 S 16
1.1. Identificarea
semnificației globale a
unui mesaj oral clar Detalieri tematice:
articulat în contexte ▪ Activitati in timpul liber
familiare ▪ Programe TV
1.3. Manifestarea
disponibilității pentru Funcţii comunicative:
receptarea de mesaje ▪ A relata activitati la prezent
A Perfect orale simple adecvate S 17
7 3
Weekend vârstei Elemente de construcţie a S 18
2.2. Participarea la comunicării:
interacțiuni în contexte ▪ Prepozitiile: in, at, on
de necesitate imediată/ ▪ Adverbe de frecventa:
pe teme familiare always, usually, often,
3.2. Identificarea sometimes, rarely, never
semnificației globale a
unui text simplu pe
teme familiare
Final
8. 1 S 18
revision
9

SEMESTRUL II

Nr. Unitatea
Nr. Săpt./
U.Î de Competențe specifice Conținuturi Observații
ore
. învățare
1.1. Identificarea
Detalieri tematice:
semnificației globale a
▪ Animals (wild and domestic
unui mesaj oral clar
animals)
articulat în contexte
On the ▪ Pets S 19
familiare 4
9 Farm 1.3. S 20
Funcţii comunicative:
Manifestareadisponibilit
▪ A discuta despre animale
ățiipentrureceptarea de
▪ A descrieanimalulpreferat
mesaje orale simple
adecvatevârstei
10

2.2. Participarea la Elemente de construcţie a


interacțiuni în contexte comunicării:
de necesitate imediată/ ▪ CAN
pe teme familiare ▪ Plurals (regular andirregular)
2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/
unuipersonaj
3.2.
Identificareasemnificați
ei globale
aunuitextsimplupetemef
amiliar
3.3.
Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite
de la prieteni,
colegi, professor
1.1. Identificarea
Detalieri tematice:
semnificației globale a
▪ Food, drinks, ingredients
unui mesaj oral clar
▪ Containers
What'sYo articulat în contexte
urFavouri familiare 4 S 21
10 Funcţii comunicative:
te Food? 1.3. ▪ A cere si a da informatiide
S 22
Manifestareadisponibilit
ordinpersonal
ățiipentrureceptarea de
▪ A scrie o reteta
mesaje orale simple
adecvatevârstei
11

2.2. Participarea la Elemente de construcţie a


interacțiuni în contexte comunicării:
de necesitate imediată/ ▪ Howmuch / howmany
pe teme familiare ▪ Some / any
2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/
unuipersonaj
3.2.
Identificareasemnificați
ei globale
aunuitextsimplupetemef
amiliar
3.3.
Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite
de la prieteni,
colegi, profesor
Sistematizarea cunoştinţelor
Revision 1 S 23
anterioare
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1 S 23
Detalieri tematice:
1.1. Identificarea
▪ Illnesses
How Do semnificației globale a S 24
11 unui mesaj oral clar 4
YouFeel Funcţii comunicative: S 25
articulat în contexte
▪ A cere si a da informatiide
familiare
ordinpersonal
12

1.3. ▪ A da sfaturiprivindsanatatea
Manifestareadisponibilit ▪ A vorbidespreregulilecasei
ățiipentrureceptarea de
mesaje orale simple Elemente de construcţie a
adecvatevârstei comunicării:
2.2. Participarea la ▪ Should / shouldn't
interacțiuni în contexte ▪ Must / mustn't
de necesitate imediată/
pe teme familiare
2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/
unuipersonaj
3.2.
Identificareasemnificați
ei globale
aunuitextsimplupetemef
amiliar
3.3.
Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite
de la prieteni,
colegi, professor
My 1.1. Identificarea Detalieri tematice:
Favourite semnificației globale a ▪ Clothes
4 S 26
12 unui mesaj oral clar ▪ Sizes
S 27
T-Shirt articulat în contexte ▪ Jobs
familiare
13

1.3.
Manifestareadisponibilit Funcţii comunicative:
ățiipentrureceptarea de ▪ A descrie haine
mesaje orale simple ▪ A cere si a da
adecvatevârstei informatiidesprelocuri de
2.2. Participarea la munca
interacțiuni în contexte ▪ A vorbidespreactivitatizilnice
de necesitate imediată/ ▪ A vorbidespreactivitati ce au
pe teme familiare loc in momentulvorbirii
2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/ Elemente de construcţie a
unuipersonaj comunicării:
3.2. ▪ Present Simple
Identificareasemnificați vsPresentContinuous
ei globale ▪ Adverbs of frequency:
aunuitextsimplupetemef always, usually, sometimes
amiliar ▪ Adverbs of time: today, now,
3.3. at the moment
Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite
de la prieteni,
colegi, professor
Sistematizarea cunoştinţelor
Revision 1 S 28
anterioare
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1 S 28
14

Detalieri tematice:
▪ Crearea de colaje cu tema
1.1. Identificarea
“Dear Easter Bunny”;
semnificației globale a
▪ Să asculte şi să pronunţe
unui mesaj oral clar
corect cuvintele noi: Easter
Happy articulat în contexte
Bunny, eggs, basket, Jesus
Easter! familiare
Christ, cross, lamb; 1
1.3. S 29
▪ Să interpreteze linia melodică
project Manifestareadisponibilit
a cântecelului;
ățiipentrureceptarea de
▪ Să prezinte ce vor Paște:For
mesaje orale simple
Easter I want…
adecvatevârstei
Acte de vorbire:
● Exprimarea a ceeaceiți place
și a ceea ce nu îți place
1.1. Identificarea
Detalieri tematice:
semnificației globale a
▪ Seasons
unui mesaj oral clar
▪ Weatherconditions
articulat în contexte
What's ▪ Seasonalactivities
familiare
the 1.3. S 29
13 Funcţii comunicative: 3
Weather Manifestareadisponibilit S 30
Like? ▪ A vorbidespreanotimpuri
ățiipentrureceptarea de
▪ A descrieanotimpulpreferat
mesaje orale simple
▪ A
adecvatevârstei
vorbidespreactiunispecificean
2.2. Participarea la
otimpurilor
interacțiuni în contexte
15

de necesitate imediată/ ▪ A vorbidespreactiuni ce au


pe teme familiare loc in momentulvorbirii
2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/ Elemente de construcţie a
unuipersonaj comunicării:
3.2. ▪ Weatherforecast:
Identificareasemnificați it'swarm/cold/sunny/foggy
ei globale ▪ Present Simple
aunuitextsimplupetemef vsPresentContinuous
amiliar
3.3.
Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite
de la prieteni,
colegi, professor
1.1. Identificarea
Detalieri tematice:
semnificației globale a
▪ Countriesandnationalities
unui mesaj oral clar
▪ Means of transport
articulat în contexte
familiare
On Funcţii comunicative: S 31
1.3. 4
14 theRoad ▪ Sa vorbeascadesprelocuri,
Manifestareadisponibilit S 32
distante, transport
ățiipentrureceptarea de
▪ Sa
mesaje orale simple
vorbeascadesprenationalitati
adecvatevârstei
si tari
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte
16

de necesitate imediată/ Elemente de construcţie a


pe teme familiare comunicării:
2.3. Descriereasimplă a ▪ By+means of transport
uneipersoane/ ▪ Makingsuggenstions:
unuipersonaj let's/whatabout/whydon'twe...
3.2. ...
Identificareasemnificați
ei globale
aunuitextsimplupetemef
amiliar
3.3.
Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite
de la prieteni,
colegi, professor
1.1. Identificarea Detalieri tematice:
semnificației globale a ▪ Freetimeactivities
unui mesaj oral clar ▪ TV programmes
articulat în contexte
familiare Funcţii comunicative:
Summer 1.3. ▪ A cere si a da S 33
15 3
is Here Manifestareadisponibilit informatiidespredespreactivit S 34
ățiipentrureceptarea de atizilnice
mesaje orale simple
adecvatevârstei Elemente de construcţie a
2.2. Participarea la comunicării:
interacțiuni în contexte ▪ Preositions: in, at, on
17

de necesitate imediată/ ▪ Adverbs of frequency: often,


pe teme familiare rarely, never
2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/
unuipersonaj
3.2.
Identificareasemnificați
ei globale
aunuitextsimplupetemef
amiliar
3.3.
Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite
de la prieteni,
colegi, professor
Sistematizarea cunoştinţelor
Revision 1 S 34
anterioare
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1 S 35
Final
1 S 35
Revision
18

Planificare pe unităţi
SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare: 1. Welcome Back


Număr de ore alocate: 4
Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore
19

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (salutul) 1.2. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.1. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 6)
● Vocabular: Greetings 2.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
2.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de S1
● Functii comunicative: a saluta si a 3.2. - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
raspunde la salut - exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
- dialoguri, conversații;
CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson 2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.2. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.1. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 8)
● Vocabular: Buildings 2.2. unei sarcini simple (de ex. Bifează, Evaluare
2.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de S1
frontala
Directions: go along, turn 3.2. - exerciții de repetare după model; lucru
left, turn right - exerciții de corectare a pronunției și Project
intonației; Ilustratii
● Functii comunicative: a cere si a da - dialoguri, conversații; (pag 14)
CD
indicatii; a localiza cladiri - joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson 3: - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1


● Grammar: To Be - review - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 11)
unei sarcini simple (de ex. Bifează,
încercuiește, mimează, desenează etc.); S2
20

- exerciții de repetare după model; Fise de Evaluare


- exerciții de corectare a pronunției și lucru frontala
intonației;
- dialoguri, conversații; Ilustratii Around the
- joc de rol; World
- exerciții de copiere; CD
-completare de text lacunar; (pag 15)

Unitatea de învăţare: 2. This Is My House


Număr de ore alocate: 4h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(My House) 2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 16)
3.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
● Vocabular: Rooms / Furniture / Objects in 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de S4
the house - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
- exerciții de corectare a pronunției și frontala
● Functii comunicative: a identifica intonației; Ilustratii
elemente din mediul inconjurator - dialoguri, conversații;
CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;
21

Lesson 2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(My House) 2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 18)
3.2. unei sarcini simple (de ex. Bifează,
● Grammar: Demonstrative Pronouns: this / 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de S5
that / these / those - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
- exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
● Functii comunicative: a identifica - dialoguri, conversații;
CD
elemente din mediul inconjurator - joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h
● Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 20)
● Grammar: There is / There are 3.2. unei sarcini simple (de ex. Bifează,
3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de S5
● Functii comunicative: a identifica - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
elemente din mediul inconjurator - exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
- dialoguri, conversații; Project
CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere; (pag 23)
-completare de text lacunar;
Lesson 4: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h
● Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 21)
● Vocabulary: Prepositions of place: on, 3.2. unei sarcini simple (de ex. Bifează,
under, in, next to, in front of, behind 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de S6
- exerciții de repetare după model; lucru
- exerciții de corectare a pronunției și
22

● Functii comunicative: a localiza elemente intonației; Ilustratii Evaluare


din mediul inconjurator - dialoguri, conversații; frontala
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere; Project
-completare de text lacunar;
(pag 23)

Revision -diverse exercitii de aprofundare a Fise Observare 1h


notiunilor invatate individuale sistematica
si pe grupe
Evaluare
S6
(pag 13 si frontala
pag 22)

Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h


competentelor acumulate individuala scrisa
S7
23

PLANIFICARE PE UNITATI SEM II


Unitatea de învăţare: 8. On the Farm
Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 6) S1
(animals) globale a unui text audiat, prin
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
● Vocabulary:Domestic animals: cow, bifează, încercuiește, mimează,
sheep, goat, pig, duck, chicken, goose desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
Ilustratii
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de corectare a pronunției și
informatii despre animale intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 8) S1
(animals) globale a unui text audiat, prin
3.2.
îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
24

● Grammar: plurals (regular 3.3. bifează, încercuiește, mimează, Fise de


andirregular) desenează etc.); lucru
- exerciții de repetare după model; Evaluare
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii frontala
intonației;
- dialoguri, conversații; CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 9) S2
(pets) globale a unui text audiat, prin
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
● Vocabulary: Pets: cat, dog, fish, bifează, încercuiește, mimează,
parrot, hamster, turtle desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
Ilustratii
● Grammar: Can - exerciții de corectare a pronunției și
intonației; CD
● Functii comunicative: a exprima - dialoguri, conversații;
posibilitatea - joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;
25

Unitatea de învăţare: 9. What'sYourFavouriteFood?


Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 14) S2
globale a unui text audiat, prin
3.2.
● Vocabulary:slice, flour, sugar, spoon, 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
sweets, dessert bifează, încercuiește, mimează,
desenează etc.); lucru Evaluare
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
Ilustratii
informatii de ordin personal - exerciții de corectare a pronunției și
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag S3
globale a unui text audiat, prin
3.2.
● Vocabulary: Containers: bowl, cup, 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. 16-17)
glass bifează, încercuiește, mimează,
desenează etc.);
26

● Grammar: howmuch / howmany - exerciții de repetare după model; Fise de Evaluare


- exerciții de corectare a pronunției și lucru frontala
● Functii comunicative: a cere si a oferi intonației;
informatii despre ingrediente - dialoguri, conversații; Ilustratii
- joc de rol;
- exerciții de copiere; CD
-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag S3
globale a unui text audiat, prin
3.2.
● Grammar: Some / any 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. 18-19)
bifează, încercuiește, mimează,
● Functii comunicative: a exprima desenează etc.); Fise de Evaluare
posibilitatea - exerciții de repetare după model; lucru frontala
- exerciții de corectare a pronunției și
Ilustratii
intonației;
- dialoguri, conversații; CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h


notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe
Evaluare
S4
(pag 12 si frontala
pag 21)
27

Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h


competentelor acumulate individuala scrisa
S4

Unitatea de învăţare: 10. How Do YouFeel?


Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Illnesses) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 25) S5
globale a unui text audiat, prin
3.2.
● Vocabulary:hurt, temperature, 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
stomachache, sore throat, ill bifează, încercuiește, mimează,
desenează etc.); lucru Evaluare
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
Ilustratii
informatii de ordin personal - exerciții de corectare a pronunției și
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;
28

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Illnesses) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 26) S5
globale a unui text audiat, prin
3.2.
● Grammar: Should / Shouldn't 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
bifează, încercuiește, mimează,
desenează etc.); lucru Evaluare
● Functii comunicative: a oferi sfaturi
- exerciții de repetare după model; frontala
privind sanatatea Ilustratii
- exerciții de corectare a pronunției și
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Ilnesses) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 28) S6
globale a unui text audiat, prin
3.2.
● Grammar: Must / Mustn't 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
bifează, încercuiește, mimează,
● Functii comunicative: a vorbi despre desenează etc.); lucru Evaluare
regulile casei - exerciții de repetare după model; frontala
Ilustratii
- exerciții de corectare a pronunției și
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de învăţare: 11. MyFavouriteT-shirt


29

Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Clothes) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 32) S6
globale a unui text audiat, prin
3.2.
● Vocabular:shirt, sweater, 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
swimsuit,scarf,gloves, trousers bifează, încercuiește, mimează,
desenează etc.); lucru Evaluare
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
Ilustratii
informatii de ordin personal - exerciții de corectare a pronunției și
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 34) S7
globale a unui text audiat, prin
3.2.
● Vocabulary: Size: it'stooshort /long / 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
big / small / bifează, încercuiește, mimează,
desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
Ilustratii
- exerciții de corectare a pronunției și
intonației;
30

● Functii comunicative: a cere si a oferi - dialoguri, conversații; CD


informatii despre sine - joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Jobs) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag S7
globale a unui text audiat, prin
3.2.
● Vocabulary: postman, ballerina, 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. 36-38)
firefighter, singer, mechanic, pilot bifează, încercuiește, mimează,
desenează etc.); Fise de Evaluare
● Grammar:Present Simple - exerciții de repetare după model; lucru frontala
vsPresentContinuous - exerciții de corectare a pronunției și
Ilustratii
Adverbs of frequency: always, usually, intonației;
sometimes - dialoguri, conversații; CD
Adverbs of time: today, now, at the - joc de rol;
moment - exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;
● Functii comunicative: a vorbi despre
actiuni zilnice si care au loc in momentul
vorbirii
31

Revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h


notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe
Evaluare
S8
(pag 30 si frontala
pag 39)

Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h


competentelor acumulate individuala scrisa
S8

Unitatea de învăţare: 12. What'stheWeatherlike?


Număr de ore alocate: 3h + 1h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 42) S9
(seasons, months) globale a unui text audiat, prin
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
● Vocabular:sweeptheleaves, etc bifează, încercuiește, mimează,
desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
Ilustratii
- exerciții de corectare a pronunției și
32

● Functii comunicative: a cere si a oferi intonației; CD


informatiidespre anotimpuri, lunile anului - dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Project 1.1 - ex de completare de enunturi lacunare Manual Observare 1h


Happy Ester! 1.3 - ex de identificare (pag 70) sistematica
Detalieri tematice: - ex de alcatuire de scurte enunturi Fise de S9
-Crearea de colaje cu tema “Dear Easter - dialoguri, scurte conversatii lucru Evaluare
Bunny”; Ilustratii frontala
-Să asculte şi să pronunţe corect cuvintele noi: CD
Easter Bunny, eggs, basket, Jesus Christ, cross,
lamb;
-Să interpreteze linia melodică a cântecelului;
-Să prezinte ce vor Paște:For Easter I want…
Acte de vorbire: Exprimarea a ceea ce iți place și
a ceea ce nu îți place

Lesson 2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h Luni


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica 1.05
2.2. (pag 44) S10
(seasons, months) globale a unui text audiat, prin
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
● Vocabular:Weatherconditions bifează, încercuiește, mimează,
33

desenează etc.); Fise de Evaluare Sapt 10


● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; lucru frontala zi libera
informatii despre vreme - exerciții de corectare a pronunției și nationala
intonației; Ilustratii
- dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson 3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 46) S11
(seasons, months) globale a unui text audiat, prin
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
● Vocabular:seasonalactivities bifează, încercuiește, mimează,
desenează etc.); lucru Evaluare
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
Ilustratii
informatii despre activitati sezoniere - exerciții de corectare a pronunției și
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de învăţare: 13. On theRoad


34

Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 50) S11
(Countries / Means of transport) globale a unui text audiat, prin
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
● Vocabular:map, country, desert, field, bifează, încercuiește, mimează,
travel, island desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
Ilustratii
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de corectare a pronunției și
informatii despre tari intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 52) S12
(Means of transport) globale a unui text audiat, prin
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
● Grammar: By + means of transport / bifează, încercuiește, mimează,
on foot desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
Ilustratii
- exerciții de corectare a pronunției și
intonației;
35

● Functii comunicative: a cere si a oferi - dialoguri, conversații; CD


informatii despre mijloace de transport - joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 54) S12
(Countriesandnationalities) globale a unui text audiat, prin
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
● Vocabular:Nationalities bifează, încercuiește, mimează,
desenează etc.); lucru Evaluare
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
Ilustratii
informatii despre tari si nationalitati - exerciții de corectare a pronunției și
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de învăţare: 14. Summeris Here!


Număr de ore alocate: 3h
36

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 60) S13
(Freetimeactivities) globale a unui text audiat, prin
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
● Vocabular:hiking, tent, climbing, bifează, încercuiește, mimează,
gochamping, sunbathing desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
Ilustratii
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de corectare a pronunției și
informatii despre activitati intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 62) S13
(likesanddislikes) globale a unui text audiat, prin
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
● Grammar: love/hate/like/don'tlike + bifează, încercuiește, mimează,
ING desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
Ilustratii
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de corectare a pronunției și
informatii despre activitatiplacute si intonației; CD
neplacute - dialoguri, conversații;
- joc de rol;
37

- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. (pag 64) S15
(Our Planet) globale a unui text audiat, prin
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
Fise de
● Vocabular:hill, lake, jungle, bay, deep bifează, încercuiește, mimează,
desenează etc.); lucru Evaluare
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
Ilustratii
informatii despre planeta noastra - exerciții de corectare a pronunției și
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h


notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe
Evaluare
S15
(pag 48, 56 frontala
si pag 66)

Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h


competentelor acumulate individuala scrisa
S16
38

Final revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h


notiunilorinvatate individuale sistematica
S16
si pe grupe
Evaluare
(pag frontala
72-73)

S-ar putea să vă placă și