Sunteți pe pagina 1din 6

Avizat:

Unitatea: Scoala Gimnaziala Happy Children Academy


Profesor: Mihai Anina Mariana
Disciplina: Lb. Engleza
Clasa pregatitoare
Manual: Super Minds Starter/Cambridge
Nr. ore/sapt: 1
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
2020-2021

Nr. Unitati de Continuturi C.S. Nr. ore Sapt . Obs.


Crt. invatare
1.Hello! What’s your name? 1.1 oferirea unei reacții adecvate la
HELLO My name is.. salut și la o ȋntrebare/instrucţiune scurtă și
1. Song: What’s your name? simplă rostită clar și foarte rar, care este
2.Colours What colour is this? ȋnsoţită de gesturi de către interlocutor 3 S1-S3
It’s.. 2.1 reproducerea unor informaţii
Song: Colour song
simple/cȃntece/poezii scurte și simple cu
3.Story:The water hole/role
play sprijinul profesorului
Vocabulary: Sorry! Thank 2.3 participarea la jocuri de comunicare ȋn
you! care reproduce sau creează rime/mesaje
scurte

1.School objects: pencil, 1.1 oferirea unei reacții adecvate la


MY rubber, book, desk, chair, bag salut și la o ȋntrebare/instrucţiune scurtă și
2. CLASSROOM Song: In the classroom simplă rostită clar și foarte rar, care este 3 S4-S6
2. Actions at school: ȋnsoţită de gesturi de către interlocutor 18.10
stand up, sit down, open the 2.1 reproducerea unor informaţii
book, close the book, pick up simple/cȃntece/poezii scurte și simple cu
the pencil sprijinul profesorului
3.Story and value: the Pencil 1.2 recunoașterea denumirii unor obiecte din
Lending
universul imediat, ȋn mesaje articulate clar și
Vocabulary: Where is my
pencil? Here you are! Thank rar
you very much 2.2 oferirea unor informaţii elementare,
Games: Bring me the red punctuale, despre sine (nume, gen, vȃrstă),
pencil! / Match & colour despre universul imediat, cu sprijin din
activities partea interlocutorului

1.Family members: mum, dad, 3.1 maniestarea curiozităţii pentru decodarea


sister, brother, grandpa, unor mesaje scrise simple și scurte din S8 It’s
3. MY FAMILY grandma universul imediat S7-S10 Halloween
Song:We’re the royal family 4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul 3 time!
2.This is my…. clasei ȋn care elaborează cu sprijin scurte Happy
3. Story and value: The
mesaje scrise Halloween!
sandwiches(Sharing)
4. Games: Draw your
family/Make a finger family?
Colouring activities
1.Parts of the face: eyes, 1.1 oferirea unei reacții adecvate la Thanksgiving
MY FACE nose, face, teeth, mouth salut și la o ȋntrebare/instrucţiune scurtă și
4. Song: Hey, little clown simplă rostită clar și foarte rar, care este 3 S11-S13
2. Emotions: angry,happy,sad, ȋnsoţită de gesturi de către interlocutor
scared 1.2 recunoașterea denumirii unor obiecte din
Are you happy?
universul imediat, ȋn mesaje articulate clar și
Yes, I am/No, I’m not
Drawing&colouring activities rar
3. Story and value:The 2.2 oferirea unor informaţii elementare,
monster( Don’t play tricks) punctuale, despre sine (nume, gen, vȃrstă),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
1.Vocabulary: 1.1 oferirea unei reacții adecvate la
IT’S WINTER Merry Christmas,Christmas salut și la o ȋntrebare/instrucţiune scurtă și
5. TIME! Tree,Santa Claus, simplă rostită clar și foarte rar, care este 2 S14-S15
MERRY Reindeer,Present, winter, ȋnsoţită de gesturi de către interlocutor
snow, snowman.
CHRISTMAS! 2.1 reproducerea unor informaţii
Match&colour activities
simple/cȃntece/poezii scurte și simple cu
Create postcards
2. Carols sprijinul profesorului
4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
clasei ȋn care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise
SEMESTRUL AL II-LEA

1.Vocabulary 1.1 oferirea unei reacții adecvate la


6. TOYS Doll, robot, toy car, teddy salut și la o ȋntrebare/instrucţiune scurtă și 3 S16-S18
bear, ball, kite, plane; simplă rostită clar și foarte rar, care este
What’ s this? ȋnsoţită de gesturi de către interlocutor
A….. 2.1 reproducerea unor informaţii
Song: I’ve got a ball
simple/cȃntece/poezii scurte și simple cu
2.Story and value: The ball
(working together) sprijinul profesorului
3.Games 2.2 oferirea unor informaţii elementare,
Match&colour activities punctuale, despre sine (nume, gen, vȃrstă),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
7. Stories Cinderella, Little Red Riding 2.1 reproducerea unor informaţii 1 S20 S19 Scoala
Hood, Snow White simple/cȃntece/poezii scurte și simple cu Altfel
sprijinul profesorului
1.2 manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple și
scurte din universul imediat
4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
clasei ȋn care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise
1.Vocabulary: 1.1 oferirea unei reacții adecvate la
8. Bath, cupboard, bed, sofa, salut și la o ȋntrebare/instrucţiune scurtă și S20-S22
MY HOUSE table, armchair simplă rostită clar și foarte rar, care este 3
Song: Tidy up ȋnsoţită de gesturi de către interlocutor
2. Prepositions: in,on,under 2.2 reproducerea unor informaţii
The doll is in the bath etc
simple/cȃntece/poezii scurte și simple cu
3. Story and value: the Cap
( Listening to people) sprijinul profesorului
2.2 oferirea unor informaţii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vȃrstă),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
1.Farm animals 1.1 oferirea unei reacții adecvate la
Dog, cat, pig, horse, cow, salut și la o ȋntrebare/instrucţiune scurtă și
ON THE FARM rabbit, sheep simplă rostită clar și foarte rar, care este 3 S23-S25
9. What is it? ȋnsoţită de gesturi de către interlocutor
It is a … 2.1 reproducerea unor informaţii
I like cats/dogs
simple/cȃntece/poezii scurte și simple cu
Song: The animal boogie
2. Numbers: one(cat), two sprijinul profesorului
(dogs), three( cows) 2.2 oferirea unor informaţii elementare,
How many dogs? punctuale, despre sine (nume, gen, vȃrstă),
3. Story and value: I like your despre universul imediat, cu sprijin din
colours (paying compliments) partea interlocutorului
My favourite colour is blue
1.Food 3.1 manifestarea curiozităţii pentru
Carrots, sausages, apples, decodarea unor mesaje scrise simple și S26-S27
10. I’M HUNGRY cakes, ice cream, chips scurte din universul imediat 2
Song: I don’t like chips 4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
I like/ I don’t like clasei ȋn care elaborează cu sprijin scurte me
Match&colour activities
2.1 reproducerea unor informaţii
2.Story and value: Cakes and
ice cream ( don’t be greedy) simple/cȃntece/poezii scurte și simple cu
sprijinul profesorului
11. IT’S EASTER Vocabulary 1.1 oferirea unei reacții adecvate la 1 S28
TIME! Egg, Easter, lamb, Easter egg, salut și la o ȋntrebare/instrucţiune scurtă și
Easter rabbit simplă rostită clar și foarte rar, care este
ȋnsoţită de gesturi de către interlocutor
2.1 reproducerea unor informaţii
simple/cȃntece/poezii scurte și simple cu
sprijinul profesorului
ALL ABOARD 1.Means of transport: 1.1 oferirea unei reacții adecvate la
12. Boat, train, car, scooter, bus, salut și la o ȋntrebare/instrucţiune scurtă și
bike simplă rostită clar și foarte rar, care este 3 S29-S31
Song:We’re having fun! ȋnsoţită de gesturi de către interlocutor
2. Daily activities: 2.1 reproducerea unor informaţii
What are you doing?
simple/cȃntece/poezii scurte și simple cu
I’m flying a kite/ I’m
swimming/I’m washing my sprijinul profesorului
hands 4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
3. Oh what fun! (saying thank clasei ȋn care elaborează cu sprijin scurte
you) mesaje scrise
2 oferirea unor informaţii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vȃrstă),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
PARTY 1.Party clothes: 3.1 maniestarea curiozităţii pentru decodarea
13. CLOTHES Hat, belt, shirt, badge, shoes unor mesaje scrise simple și scurte din S32-S33
Song: What a wonderful party! universul imediat 2
Party food 4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
Draw your favourite food clasei ȋn care elaborează cu sprijin scurte
Choose food for a class party
mesaje scrise
2. Story and value: Nice work!
( tidying up)

14. EVALUATION Vocabulary 1.1 oferirea unei reacții adecvate la


Name, toys, food, clothes, salut și la o ȋntrebare/instrucţiune scurtă și
numbers, colours, animals simplă rostită clar și foarte rar, care este
Structures ȋnsoţită de gesturi de către interlocutor
What is your name? 2.2 oferirea unor informaţii elementare, 1 S34-35
My name is… punctuale, despre sine (nume, gen, vȃrstă),
How old are you?
despre universul imediat, cu sprijin din
I am..
What’s your favourite colour? partea interlocutorului