Sunteți pe pagina 1din 10

Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An scolar: 2020- 2021

Aria curriculară: LIMBĂ ȘI COMUNICARE


Disciplina: ABILITĂŢI DE COMUNICARE SI LIMBAJ
Nr.ore/săpăamână: 5
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINTA


Dezvoltarea abilităţilor de receptare a 1.1Ascultarea şi înţelegerea mesajelor orale scrise exprimate de profesor
mesajului oral; 1.2.Exersarea vacabularului după criterii semantice şi morfologice;
1.3.Semnalizarea, prin mijloace verbale si nonverbale ( gestica, mimica),a intelegerii unui mesaj
transmis
1.4. Înţelegerea semnificaţiei globale a mesajelor ascultate;
1.5.Manifestarea interesului faţă de partenerul de dialog;
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală; 2.1.Pronunţarea clară şi corectă a sunetelor, silabelor, cuvintelor
2.2.Utilizarea vocabularului prin folosire cuvintelor în contexte diferite;
2.3.Integrarea cuvintelor şi a expresiilor noi în propoziţii simple / dezvoltate;
2.4.Organizarea spaţio-temporală cu ajutorul limbajului;
2.5.Memorarea şi reproducerea unui material verbal accesibil
Imbogăţirea vocabularului prin activarea 3.1.Interacţiunea şi comunicarea cu cei din jur prin utilizarea diferitelor tipuri de limbaj (verbal,
diferitelor forme ale limbajului nonverbal)
verbal şi nonverbal; 3.2.Rostirea mesajelor utilizând intonaţia necesară (comunicare expresivă)
3.3.Folosirea corectă a cuvintelor în îmbinări gramaticale (propoziţii simple şi dezvoltate);
3.4.Folosirea corectă a cuvintelor în îmbinări gramaticale;
3.5.Îmbinarea de enunţuri într-un mesaj propriu;
3.6.Redarea prin cuvinte proprii şi cu sprijin, a unei poveşti cunoscute
Dezvoltarea abilitaţilor de comunicare 4.1.Exersarea şi scrierea coretă, lizibilă şi îngrijită a cuvintelor bisilabice, monosilabice
scrisă( abilitatea de a scrie lizibil silabe, 4.2.Redarea în plan grafic,a comunicării expresive
cuvinte, propziţii, texte scurte).
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An scolar: 2020- 2021
Aria curriculară: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Disciplina: ABILITĂŢI DE COMUNICARE SI LIMBAJ
Nr.ore/săpăamână: 5
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII

Clasa : a VI-a

1. Comunicarea orală (verbală) şi nonverbalǎ


 Limbajul corporal şi expresiile faciale
 Elemente de identificare personală
 Identitatea altor persoane cunoscute (profesorul clasei, colegii de clasă etc.)
Relaţiile între membrii grupului şi denumirea lor
 Mesajul oral - capacitatea de a asculta, a percepe, a înţelege
 Procedee figurative: gest, mimică, pantomimă
 Actul fono-articulator
- exerciţii pentru dezvoltarea auzului fonematic şi a atenţiei auditive;
- exerciţii de pronunţie reflectată şi independentă;
 Răspunsul la ordine simple
 Reacţii verbale la întrebări
 Formule de salut, de solicitare, de prezentare, de permisiune
 Semnificaţia globală a unui mesaj audiat
 Lexic şi semantică:
-exerciţii de denumire obiectuală şi imagistică, după vorbire reflectată/independentă
(denumiri de obiecte din mediul şcolar şi familial; corpul omenesc etc);
-noţiuni integratoare/ vocabular tematic (fructe, legume, culori, animale etc);
 Propoziţia simplă şi dezvoltată (vorbire reflectată/ independentă)
 Exerciţii de dialog pe teme cunoscute (şcoală, familie etc.) vizând formarea comportamentului de ascultător/ Dialoguri situaţionale
comportamentului de ascultător/ Dialoguri situaţionale
2. Formarea capacităţii de citire - Actul lexic
 Cartea, conceptul şi utilitatea acesteia
 Asociere fonem-literă mică şi mare de tipar
 Cuvinte mono-, bisilabice şi propoziţii simple/dezvoltate (3-4 cuvinte)
 Texte simple care prezintă teme legate de şcoală, familie, locuinţă, alimentaţie, sănătate, animale, mijloace de transport
animale, mijloace de transport
 Conţinuturi simple redate cu sprijin verbal şi imagistic
3. Comunicarea scrisă - Actul grafic
 Poziţia corectă la scris
 Instrumentele de scris ( familiarizarea cu acestea)
 Asociere fonem-literă-grafem/ fonem-literă mare de tipar
 Silabe (deschise şi închise) şi cuvinte mono-, bisilabice
 Propoziţii simple şi dezvoltate (3-4 cuvinte)
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An scolar: 2020- 2021
Aria curriculară: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Disciplina: ABILITĂŢI DE COMUNICARE SI LIMBAJ
Nr.ore/săpăamână: 5
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

Timp alocat: 162 h


Nr. Unitatea de Nr. Durata
Obiective de referinta Obs.
crt invatare ore (per.de realizare)
1. Recapitulare 1.1 10 h Sem I Sapt 1-2 Test initial
Evaluare initiala 1.2 5 h Sem II Sapt 19
Comunicarea orală (verbală) şi nonverbală 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 15 h Sem I Sapt 3-5
15 h Sem II Sapt 20-22
2. Formarea capacităţii de citire 2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;3.1;3.2; 43 h Sem I Sapt 6-17
Actul lexic 3.3 41 h Sem II Sapt 23-34

Comunicarea scrisă 4.1;4.2;4.3;4.4 12 h Sem I Sapt 6-17


11h Sem II Sapt 23-34
4. Recapitulare 1.1 5 h Sem I Sapt 18 Test la sf.semI
Evaluare finală 1.3 5 h Sem II Sapt 35 Test final

In perioada 10-14 mai 2021 (saptamana 30) se va desfasura programul national “Scoala altfel”.
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An scolar: 2020- 2021
Aria curriculară: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Disciplina: ABILITĂŢI DE COMUNICARE SI LIMBAJ
Nr.ore/săpăamână: 5
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

PLANIFICARE SEMESTRUL I
Timp alocat: 85 h

Ob. Durata Resurse didactice


Nr. Unitatea de Ref. Detalierea unit. de Instrumente
Nr. Activităţi de învăţare Obs
crt învăţare învatare Per. Materiale Strategii de evaluare
ore
1 Recapitulare 1.1 S-a terminat vacanța! 1 14.09 -exercitii de familiarizare cu formule Imagini cu Explicația, Portofoliul Test
  Evaluare 1.2 de salut, prezentare, permisiune; obiecte, Conversația, Aprecierea initial
initiala 2.2 A inceput scoala 1 15.09 - exerciţii de formulare a propoziţiilor acțiuni Exercițiul individuală
4.1 simple; Fişe, planșe Fişe de lucru
4.2 Rechizite școlare 1 16.09 -exerciții de identificare a rechizitelor cu imagini Notarea
Mesajer orale scurte 1 17.09 -exerciții de ascultare şi înţelegere a Manual (C.
unor mesaje accesibile Mihaiescu,
Elemente de 1 18.09 -exercitii de declinare a identitatii ; Tudora
identificare personală Pitila)
Relaţiile între membrii 1 21.09 -exerciţii pentru formarea spiritului de Platforma
grupului şi denumirea echipă: „Când...si de ce...?”; Classroom
lor 
Actul fono-articulator  1 22.09 -întărirea sunetelor existente deja în
repertoriu
Cuvinte mono-, 1 23.09 -alcatuire de propozitii folosind cuvinte
bisilabice şi propoziţii cu înţeles opus
simple/dezvoltate 
Instrumente de scris  1 24.09 -exerciţii de utilizare a a foii de
desen ,a caietului cu liniatură tip, a
creionului
Evaluare 1 25.09 -exercitii de depistare a pozitiei sunet
invatate in cadrul unui cuvant;
-scrierea literei literelor de mana;
2  Comunicarea 1.1 Actul fono-articulator  1 28.09 -exerciţii de dezvoltare a auzului Imagini Exerciţiul, Observarea
orală 1.2 fonematic (diferenţieri Fişe, planșe Explicaţia sistematică
(verbală) şi 1.3 auditive:zgomote, onomatopee, sunete cu imagini Exercițiul Aprecieri
nonverbalǎ 1.4 emise de diverse surse) Manual verbale
1.5 Răspunsul la ordine 1 29.09 -exerciţii aplicative de executare de Platforma
simple comenzi verbale simple: „Ridică Classroom
mâna!”, „Aşază păpuşa pe scaun!”
Formule de salut, de 1 30.09 -exerciţii de familiarizare cu formule
solicitare, de de salut, de solicitare, de prezentare, de
prezentare permisiune
Formule de exprimare 1 1.10 -exersarea unor comenzi verbale
orală şi de transmitere specifice mediului : “Închide uşa”,
a unui mesaj simplu Ordonează obiectele…..
  1 2.10 -dialoguri situaţionale ( „La Imagini Exerciţiul, Observarea
cumpărături”, „La doctor”; „Să vorbim Fişe, planșe Explicaţia sistematică
la telefon!” etc.) cu imagini Exercițiul Aprecieri
Separă cuvintele! 1 5.10 -exerciţii de delimitare a cuvintelor Manual verbale
într-o propoziţie simplă/dezvoltată Platforma
Cu ce sunet începe 1 6.10 -joc didactic de analiză fonetică cu Classroom
cuvântul? joc didactic localizarea sunetelor în cuvânt
Ce meserie îmi aleg? 1 7.10 -identificarea meseriilor după imagini.
-caracteristicile meseriilor
Repetă după mine -joc 1 8.10 -exerciţii de articulare corectă a
exerciţiu cuvintelor accesibile, prin vorbire
reflectată
“Cauta raspunsul 1 9.10 -exerciții de redare a conţinutului unor
corect!” ilustraţii simple
Joc de cărți cu fețe 1 12.10 -exerciții – joc de identificare a unor Imagini Exerciţiul, Observarea
umane stări sufletești și acțiuni prezentate în Fişe, planșe Explicaţia sistematică
imagini; cu imagini Exercițiul Aprecieri
Acesta sunt eu! 1 13.10 -exerciții – joc pentru prezentare de Manual verbale
informații despre propria identitate Platforma
“Diferenţele 1 14.10 -exerciţii joc de identificare a unor Classroom
asemănătoare” asemănări şi deosebiri în raport cu
diferite categorii

Realizarea unui dialog 1 15.10 -exercitii de formulare corecta a


pe tema „la propozitie;
cumparaturi”
Observa desenele - ce 1 16.10 -exerciţii de pronunţie corectă a
poti spune despre ele? cuvintelor,silabelor, propozitiilor;
3 Formarea 2.1 „In gradina cu flori” 1 19.10 -exerciţii de identificare a literelor de Imagini Exerciţiul, Observarea
capacităţii de 2.2 Sunetul si litera „a”- tipar/ mânã Fişe, planșe Explicaţia sistematică
citire 2.3 identificare in cuvinte 1 20.10 -exerciţii de citire corectă a literelor; cu imagini Exercițiul Aprecieri
Actul lexic 2.4 Manual pg. 28 1 21.10 -exerciţii de formulare a unor Manual verbale
2.5   propoziţii simple sau dezvoltate ( cu Platforma
Comunicarea 3.1   suport imagistic) sau dupã cuvinte date Classroom
scrisă 3.2 1 22.10 -exerciţii de despãrţire în silabe a unor
3.3 cuvinte mono, bisilabice sau trisilabice
4.1 1 23.10 -exercitii de scriere a literelor mici de
4.2 mana si de tipar;
4.3
4.4
„Ferma animalelor” 1 26.10 -exerciţii de identificare a literelor de
Sunetul si litera „A”- tipar/ mânã
identificare in cuvinte 1 27.10 -exerciţii de citire corectă a literelor;
Manual pg. 29 1 28.10 -exerciţii de formulare a unor Imagini Exerciţiul, Observarea
  propoziţii simple sau dezvoltate ( cu Fişe, planșe Explicaţia sistematică
  suport imagistic) sau dupã cuvinte date cu imagini Exercițiul Aprecieri
1 29.10 -exerciţii de despãrţire în silabe a unor Manual verbale
Platforma
cuvinte mono, bisilabice sau trisilabice
Classroom
1 30.10 -exercitii de scriere a literelor mari de
mana si de tipar;
“La joaca” 1 2.11 -exercitii de asociere litera imagine;
Sunetul si litera “m”- 1 3.11 -exercitii de depistare a pozitiei
identificarea in cuvinte sunetului “m” in cadrul unui cuvant;
Manual pg. 30 1 4.11 -exercitii de formulare a cuvintelor cu
  silabe date;
 
1 5.11 -formare de propoziţii după imagini;
1 6.11 -exerciții de copiere, transcriere;
Recapitulare sunetele 1 9.11 -exercitii de recunoastere a sunetului Imagini Exerciţiul, Observarea
si literele a, A, m invatat in cuvant; Fişe, planșe Explicaţia sistematică
  1 10.11 -exerciţii-joc de identificare obiectuală/ cu imagini Exercițiul Aprecieri
  imagistică şi de denumire Manual verbale
  corespunzătoare; Platforma
  1 11.11 -exercitii de realizare a unor enunturi Classroom
cu suport imagistic;
1 12.11 -exerciţii de despărţire a cuvintelor în
silabe;
1 13.11 -exerciţii de scriere dupa model;
“Tema pentru acasa” 1 16.11 -exercitii de recunoastere a silabei Imagini Exerciţiul, Observarea
Grupul de sunete “ma:; Fişe, planșe Explicaţia sistematică
“ma”-identificarea in 1 17.11 -exercitii de depistare a silabei “ma” in cu imagini Exercițiul Aprecieri
cuvinte cadrul unui cuvant; Manual verbale
Manual pg. 31 1 18.11 -exercitii de formulare a cuvintelor cu Platforma
  silabe date; Classroom
  1 19.11 -formare de propoziţii după imagini; Aplicatia
1 20.11 -exerciţii de scriere dupa model; Zoom
“Micul architect” 1 23.11 -exerciţii de identificare a literelor de
Sunetul si litera “M”- tipar/ mânã
identificarea in cuvinte 1 24.11 -exerciţii de citire corectă a literelor;
Manual pg. 32 1 25.11 -exerciţii de formulare a unor Imagini Exerciţiul, Observarea
  propoziţii simple sau dezvoltate ( cu Fişe, planșe Explicaţia sistematică
  suport imagistic) sau dupã cuvinte date cu imagini Exercițiul Aprecieri
1 26.11 -exerciţii de despãrţire în silabe a unor Manual verbale
cuvinte mono, bisilabice sau trisilabice Platforma
1 27.11 -exercitii de scriere a literelor mari de Classroom
mana si de tipar; Aplicatia
“Aniversarea” 1 2.12 -exercitii de recunoastere a literelor Zoom
Sunetul si litera “u”- mici de mana si de tipar in cuvinte;
identificarea in cuvinte
Manual pg. 34
1 3.12 -exerciţii de despărţire a cuvintelor în
 
silabe;
1 4.12 -exercitii de scriere a literelor mari de
mana si de tipar;
Recapitulare grupurile, 1 7.12 -exercitii de recunoastere a sunetului Imagini Exerciţiul, Observarea
sunetele si literele ma, invatat in cuvant; Fişe, planșe Explicaţia sistematică
M, u 1 8.12 -exerciţii-joc de identificare obiectuală/ cu imagini Exercițiul Aprecieri
  imagistică şi de denumire Manual verbale
  corespunzătoare; Platforma
  1 9.12 -exercitii de realizare a unor enunturi Classroom
  cu suport imagistic; Aplicatia
1 10.12 -exerciţii de despărţire a cuvintelor în Zoom
silabe;
1 11.12 -exerciţii de scriere dupa model;
“Trenul” 1 14.12 -exercitii de exemplificare de cuvinte
Sunetul si litera “U”- cu sunetul ”u” in pozitie initiala;
identificarea in cuvinte 1 15.12 -exercitii de analiza cu localizarea
Manual pg. 35 sunetului in cuvant; realizarea
  corespondentei sunet-litera;
  1 16.12 -alcatuire de propozitii folosind cuvinte Imagini Exerciţiul, Observarea
care incep cu sunetul „U” Fişe, planșe Explicaţia sistematică
1 17.12 -exercitii de despartire a cuvintelor cu imagini Exercițiul Aprecieri
,localizarea sunetului”U” Manual verbale
1 18.12 -exercitii de scriere a literelor mari de Platforma
mana si de tipar; Classroom
„La cules de nuci” 1 21.12 -exercitii de recunoastere a literelor Aplicatia
Sunetul si litera „n” ”- mici de mana si de tipar in cuvinte; Zoom
identificarea in cuvinte 1 22.12 -exercitii de scriere a literelor mici de
Manual pg. 36 mana si de tipar;
“E zia mea” 1 11.01 -exercitii de recunoastere a literelor
Sunetul si litera „N” ”- mari de mana si de tipar in cuvinte;
identificarea in cuvinte
Manual pg. 37 1 12.01 -exerciții de lectura dupa imagini; Imagini Exerciţiul, Observarea
  1 13.01 -exercitii de realizare a unor enunturi Fişe, planșe Explicaţia sistematică
  cu suport imagistic; cu imagini Exercițiul Aprecieri
1 14.01 -exerciţii de despărţire a cuvintelor în Manual verbale
silabe; Platforma
1 15.01 -exercitii de scriere a literelor mari de Classroom
mana si de tipar; Aplicatia
Zoom
“La sezatoare” 1 18.01 -exercitii de asociere litera imagine;
Sunetul si litera „i” ”-
1 19.01 -exercitii de depistare a pozitiei
identificarea in cuvinte
sunetului “i” in cadrul unui cuvant;
Manual pg. 38
1 20.01 -exercitii de formulare a cuvintelor cu
 
silabe date;
 
1 21.01 -formare de propoziţii după imagini;
1 22.01 -exerciții de copiere, transcriere;
5 Recapitulare 1.1 „Cu ce sunet 1 25.01 -exercitii de identificare a sunetelor Imagini Exerciţiul, Fise de Test
Evaluare 1.2 incepe..?” Fişe, planșe Conversația evaluare la sf.
finală 4.1 Observa desenele - ce 1 26.01 -exerciţii de pronunţie corectă a cu imagini Observația Observarea Sem I
4.2 poti spune despre ele? cuvintelor,silabelor, propozitiilor; Diverse dirijată sistematică
Povesteste o 1 27.01 -exercitii de povestire a unori obiecte Calificative
intamplare din viata ta intamplari din viata personala;- Obiecte
evaluare
Evaluare 1 28.01 -exerciţii de formulare corectă a
cuvintelor cu senetele date;
29.01 -exerciţii de ordonare imagistică a
conţinutului unei poveşti cunoscute;
-exercitii de scriere a literelor mici de
mana si de tipar;