Sunteți pe pagina 1din 2

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII


CABINETUL MINISTRULUI
Str. G-ral Berthelot nr. 28-30, Sector 1, Bucureşti 010168, tel. 021-313 3315, fax 021-312 4719

ORDIN
privind aplicarea Curriculumului naţional,
la clasele a IX-a – a XIII-a din învăţământul seral, în anul şcolar 2005-2006

În temeiul Legii Învăţământului nr. 84/ 1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza Hotărârii Guvernului României nr. 223/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

MINISTRUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII


emite prezentul ordin:

Art.1. (1) În anul şcolar 2005-2006, la clasele a IX-a şi a X-a din învăţământul liceal seral –
filierele teoretică şi tehnologică, toate profilurile şi specializările –, se aplică planurile-cadru de
învăţământ aprobate în Anexa 1 a ordinului ministrului educaţiei şi cercetării (OMEdC) nr. 3680/ 18.04.2001.
(2) Aplicarea acestor planuri cadru se face – la învăţământul liceal seral, filiera
tehnologică, toate profilurile şi specializările – în conformitate cu Precizările privind aplicarea, în anul
şcolar 2005-2006, la învăţământul seral, filiera tehnologică, toate profilurile şi specializările, a
planurilor-cadru pentru învăţământul liceal seral, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 3680/ 18.04.2001. Aceste precizări sunt cuprinse în Anexa 1 care face parte integrantă din
prezentul ordin.
(3) La clasele a IX-a din învăţământul liceal seral, se aplică, în anul şcolar 2005-2006,
programele şcolare aprobate cu ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului (OMECT) nr. 3458/
09.03.2004, OMEdC nr. 5003/14.10.2004 şi OMEdC nr.3451/09.03.2004 (Anexa 7).
(4) La clasele a X-a din învăţământul liceal seral, se aplică, în anul şcolar 2005-2006,
programele şcolare aprobate cu OMEdC nr. 4598/ 31.08.2004, OMEdC nr. 4596/15.07.2005 şi OMEdC
nr.3451/09.03.2004 (Anexa 7).

Art.2. (1) În anul şcolar 2005-2006, la clasele a XI-a – a XIII-a din învăţământul liceal seral –
filierele teoretică şi tehnologică, toate profilurile şi specializările –, se aplică în continuare planurile
cadru de învăţământ aprobate cu OMEdC nr. 3680/ 18.04.2001 (Anexele 1 şi 2).
(2) La clasele a XI-a – a XIII-a, învăţământ liceal seral, filierele teoretică şi
tehnologică, toate profilurile şi specializările, se aplică, în anul şcolar 2005-2006, programele şcolare
publicate în broşurile „Curriculum naţional. Seria Liceu. Programe şcolare” (vol. 1 – 9).

Art.3.(1) În anul şcolar 2005-2006, la clasele a IX-a şi a X-a – învăţământ seral, şcoala de arte
şi meserii – se aplică planurile cadru de învăţământ aprobate cu OMECT nr. 5723/ 23.12.2003.
(2) Aplicarea acestor planuri cadru se face – la învăţământul seral, şcoala de arte şi meserii
– în conformitate cu Precizările privind aplicarea, în anul şcolar 2005-2006, la învăţământul seral, a
planurilor cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, şcoala de arte şi meserii, aprobate prin
OMECT nr. 5723/ 23.12.2003. Precizările sunt cuprinse în Anexa 2 care face parte integrantă din
prezentul ordin.
(3) Programele şcolare valabile în anul şcolar 2005-2006, la clasele a IX-a şi a X-a din
învăţământul seral, şcoala de arte şi meserii –, sunt cele aprobate prin OMECT nr. 3458/ 09.03.2004
(Anexele 2, 3), OMECT nr. 3451/ 09.03.2004 (Anexele 5, 6), OMEdC nr. 3552/ 08.04.2004 (Anexele 1 şi 2) şi
OMEdC nr. 5005/14.10.2004.
Art.4.(1) În anul şcolar 2005-2006, la clasa a XI-a – învăţământ seral, an de completare – se
aplică planul cadru de învăţământ aprobat cu OMEdC nr. 3008/ 05.01.2005 şi planurile de învăţământ
pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare „Tehnologii”, aprobate prin OMEdC
nr.4122/18.05.2005.
(2) Aplicarea acestor planuri cadru se face – la învăţământul seral, anul de completare – în
conformitate cu Precizările privind aplicarea, în anul şcolar 2005-2006, la învăţământul seral, a
planului- cadru de învăţământ pentru clasa a XI-a, anul de completare, aprobat prin OMEdC
nr.3008 / 05.01.2005 şi a planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate aferentă ariei
curriculare „Tehnologii”, aprobate prin OMEdC nr. 4122/18.05.2005. Precizările sunt cuprinse în
Anexa 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3) Programele şcolare valabile, în anul şcolar 2005-2006, la clasa a XI-a din
învăţământul seral, anul de completare –, sunt cele aprobate prin OMEdC nr.3872/ 13.04.2005, OMEdC
nr.4597/ 15.07.2005 şi OMEdC nr.4705/ 29.07.2005.

Art.5. Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile


Minorităţilor, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Centrul Naţional de
Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al Municipiului
Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

MINISTRU,

Mircea MICLEA

Bucureşti
Nr.: 4997
Data: 22.09.2005