Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială nr 1Răuseni

COMISIA PENTRU SITUAŢII DE


URGENŢĂ - PSI
Responsabil: prof. Amihaiesei Ciprian

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII


Semestrul I – anul scolar 2020-2021

I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii

În cursul semestrului I al anului scolar 2020-2021 comisia de prevenire si stingere a incendiilor din
cadrul scolii si-a desfăsurat activitatea conform graficului întocmit si-a urmărit atingerea obiectivelor
propuse. La controalele efectuate de reprezentanţi ai ISU Botosani a fost apreciată preocuparea comisiei si
a conducerii scolii pentru îndeplinirea cerinţelor din legislaţia în vigoare referitoare la acest domeniu iar
pentru activitatea următoare comisia trebuie să aibă în vedere măsurile prevăzute în procesele –verbale
întocmite de reprezentanţii ISU.

II. Lista activităţilor desfăsurate în anul scolar 2020-2021

Nr. crt. Denumirea activităţii Responsabil Colaboratori Grup ţintă


1. Întocmirea planului de Membrii comisiei Cadrele didactice Personalul scolii,
muncă pentru semestrul I si II
al anului scolar 2020-2021. elevii

2. Verificarea efectuării Resp. comisie Cadrele didactice Personalul angajat


instructajului referitor la
prevenirea si stingerea
incendiilor pentru personalul
scolii.
3. Verificarea mijloacelor de Resp. comisie Personalul scolii Personalul scolii,
stingere a incendiilor din elevii
dotarea scolii.
4. Prezentarea de materiale Resp. comisie invatatori Eleviiclaselor I-
informative referitoare la dirigintii VIII
anumite situatii de urgenta.
5. Organizarea unei alarmari – Resp. comisie Cadrele didactice Elevii claselor I-
simularea unui incendiu. Personal nedidactic VIII
III. Analiza SWOT a activităţii comisiei

PUNCTE SLABE
PUNCTE TARI
-finanţarea minimală a activităţii PSI
-lipsa unei ritmicităţi în desfăsurarea activităţii
-asigurarea cu dotarea necesară prevenirii si în cadrul acestei comisii;
-lipsa unor documente vitale pentru obtinerea avizului
stingerii incendiilor; PSI.
-din cauza situației pandemice de COVID 19 din data de
9 noiembrie toți membrii comisiei au profesat online iar
planificarea organizării exercițiilor de simulare a unui
-asigurarea documentaţiei obligatorii conform incendiu/cutremur nu s a mai respectat.
legislaţiei în vigoare pentru acest domeniu;
-stabilirea sarcinilor membrilor comisiei
-asigurarea bunei funcţionări a instalaţiior
sanitare, iluminat, încălzire
-verificarea însuşirii normelor PSI de catre
cadrele didactice, personal de îngrijire,elevi
-prezentarea de materiale informative referitoare la
anumite situatii de urgenta
-organizarea a doua alarmari –simularea
unui incendiu
-organizarea unei alarmari –simularea unui
cutremur
-completarea de către responsabilul PSI a
carnetelor PSI;
-asigurarea unui climat corespunzator in timpul
pandemiei cu COVID 19
-asigurarea unui cadru medical in unitate
-asigurarea cu dotarea necesara prevenirii virusului
COVID 19(dezinfectant, clor, spirt ,masti,
termometru, manusi, benzi separatoare etc)

-sprijin din partea conducerii scolii în toate si-


tuaţiile precum si o buna colaborare cu Primaria
Rauseni in special reprezentant S.V.S.U. Rauseni
Ing. Dandu Emil
-acces la unele documente din cadrul Primariei
(reviste de specialitate).

AMENINŢĂRI OPORTUNITĂŢI

-nerespectarea regulilor de prevenire si stingere -interes crescut faţă de această activitate din
a incendiilor poate duce la provocarea unor partea conducerii scolii;
incendii cu urmări grave; -disponibilitate de colaborare cu ISU Botosani
- creşterea gradului de implicare a cadrelor
didactice şi a elevilor în activităţi extrascolare
IV. Soluţii posibile

-o mai bună implicare a membrilor comisiei în desfăsurarea întregii activităţi;


-urmărirea respectării regulilor stabilite si a normelor în vigoare;
-organizarea de activităţi cu participarea reprezentanţilor ISU Botosani care sunt mai atractive pentru
elevi.

ÎNTOCMIT,
Responsabilul comisiei, prof. Amihaiesei Ciprian