Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TELEORMAN

Şcoala Gimnazială Plopii Slăviteşti


Comuna Plopii Slăviteşti, judeţul Teleorman
Telefon/Fax 0247356606
e-mail: scoala.plopii.slavitesti@gmail.com
Nr. din

Raportul asupra activităţii


Comisiei pentru situaţii de urgenţă-P.S.I
an şcolar 2018-2019

I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii

În cursul anului şcolar 2018 -2019, comisia de prevenire şi stingere a incendiilor din
cadrul şcolii şi-a desfăşurat activitatea conform graficului întocmit şi a urmărit atingerea
obiectivelor propuse:
a) cunoaşterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora, a măsurilor de
protecţie, precum şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerii lor;
b) formarea şi perfecţionarea deprinderilor practice privind modul de comportare pe timpul
situaţiilor de urgenţă;
c) formarea capacităţii de a folosi cunoştinţele în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru reglarea
şi influenţarea comportamentului propriu şi de grup şi dezvoltarea spiritului de întrajutorare.
d) organizarea şi desfăşurarea unor concursuri pe teme de P.S.I.
Activităţile tematice propuse au fost organizate pe nivel de învăţământ de către fiecare
cadru didactic responsabil. Toate cadrele didactice au organizat activităţi de prelucrarea normelor
de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont de riscurile şi
accidentele ce pot intervenii în lecţii, pe timpul pauzelor, la activităţile de educaţie fizică, în
timpul activităţilor extracurriculare, şi comportamentul în situaţii limită. La orele de
consiliere/dirigenţie cadrele didactice au organizat activităţi teoretice dar şi practice cu privire la
apărarea împotriva incendiilor, cutremurelor, înzepezirilor şi măsurile de protejare.
Pe parcursul semestrului II, cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala Plopii Slavitesti au
organizat diferite activităţi( conform informărilor/înştiinţărilor primite) ce au constat în: procese-
verbale privind instructajul elevilor privind normele de prevenire a incendiilor, stabilirea
,,pompierului clasei’’ şi responsabilităţilor acestuia, responsabilul cu disciplina şi a serviciului pe
clasă/şcoală, exerciţii de simulare a unui incediu,informarea privind normele şi regulile de
pregătire antiseismică, protecţie, comportare în caz de cutremur, exerciţii de simulare cutremur,
prezentare de materiale informative (referate, broşuri, prezentări PPT) privind modul de
comportament în caz de incediu/ cutremur, prezentarea regulilor privind folosirea energiei
electrice, a aparaturii electrice atât la şcoală cât şi acasă, susţinerea unor referate de către elevi
privind efectele pozitive şi negative ale focului, realizarea unui concurs privind regulile de
comportare în timpul şi după producerea unui cutremur, aplicarea unor chestionare de verificare
a cunoştinţelor PSI;
Din fericire nu au avut loc incidente în cadrul unităţii. A existat colaborare între o parte
din cadrele didactice si responsabilul comisiei PSI din şcoală.
Pe parcursul semestrului II s-a făcut o instruire a angajaţilor ce au avut ca scop însuşirea
cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii situaţiilor de urgenţă
specifice riscului la cutremure şi incendii.
În data de 24 mai 2019 a desfăşurat o activitate de informare PSI cu elevii. Activitatea a
vizat următoarele aspecte:
-informarea elevilor privind măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor;
-vizitarea de către elevi a maşinii de pompieri în scopul prezentării echipamentelor din
dotare,
-discuţii cu elevii despre activităţile PSI desfăşurate în şcoală;
colectarea de date privind spaţiul de desfăşurare a procesului instructiv-educativ şi despre
clădire.

II. Activităţi proiectate in anul şcolar 2018-2019

Nr.crt. Unitate de Denumirea Data Responsabil


invatamant activitatii
8. Şcoala Gimnazială “Ce facem în caz Noiembrie 2018 Responsabilul şi
Plopii-Slavitesti membrii comisiei
de inundaţii?” Elevi
Cadre didactice
Autorităţi locale
9. Şcoala Gimnazială “Ştim să ne Mai 2019 Responsabilul şi
Plopii-Slavitesti membrii comisiei
protejăm’’ Elevi
-materiale informative
Cadre didactice
despre dezastre
Autorităţi locale
-simulare cutremur/
incendiu

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei


Puncte tari:
- organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie antiseismică
- informarea angajaţilor cu privire la prevederile legislative PSI;
- informarea elevilor cu privire la prevederile legislative PSI;
- completarea de către responsabilul PSI a carnetelor PSI;
- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice în condiţii normale;
-prezentarea de materiale informative, desene, chestionare aplicate la clasa de elevi;
-organizarea şi desfăşurarea activităţilor propuse pe anul şcolar 2018-2019 de majoritatea
cadrelor didactice cu elevii şcolii.

Puncte slabe:
- lipsa de colaborare dintre cadrele didactice şi membrii comisiei( din motive obiective);
- prezentarea unor informaţii asupra activităţilor desfăşurate la clasă de către unele cadre
didactice.

Oportunităţi:
- creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi extraşcolare;
- stabilirea de relaţii de cooperare între structuri.

Ameninţări:
- intensificarea fumatului/alcolului în incinta şcolii;
- aducerea de către elevi a unor substanţe cu risc de incendiu.
- nerespectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor poate duce la provocarea unor
incendii cu urmări grave;

Responsabil PSI,

prof. Ionescu Cezar