Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

MUNICIPIUL CHI$INAU
PRIMAR GENERAL

DISPOZITIE
*.352y'-dc air, ll ru/r2 zoo
Cu privire la eliberarea dnei Eugenia Graur
din funclia de viceprator al sectorului Ce[tru

pretor al
Avdnd in vedere demersul nr. 416/03- 12 din 25.07 .2019 al dlui Pavel Rusu,
privire la
sactorului Centru, in temaiul art. 22, alin. (3) din Legea nr. 199 din 16'07 2010 ,,Cu
statutul persoanelor cu func(ii de demnitate publictr", art. 119 din Codul muncii al Republicii
Moldova, art. 29 alin. (2), afi. 32 al]rr,. (l) li art. 34 alin. (2) din Legea nr' 436-XVI din
(2), a '
28.12.2006 ,,Privind administralia publictr locali", art.15 alin. (1), pct' 1), lit b), alin'
16, alin. (1) ti art. 20, alin. (1), alin. (4) din Legea nr. 136 din 17 06 2016 ,,Pdvind statutul
municipiului Chiginiu", deciziei Consiliului municipal Chigintru nr' 3/l din 4 iulie 2019,
Primarul General interimar al municipiului Chiginlu DISPLNE:
l. Se elibereazi dna Eugenia Graur din funclia de viceprctor al sectorului Centru, la
data de 25.07.2019, conform prevederilor an.22' alin. (3) din Legea nr' 199 din l6'07'2010
,,Cu privire la statutul persoanelor cu funclii de demnitate
public6", art' 20, alin (1)' alin (4)
din Legea ff. t36din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chiginiu"'
2. Pretura sectorului Centu va efectua calculut definitiv dnei Eugenia Graur panhu
concediul de odihnd anual nafolosit pcntru pelioada de de zile
calendaristice. conlorm legislaliei in r igoare
3. Se obligd dna Eugenia Graur s5 depuni declaratia cu privire la avere $i interese
personale, in termen de 30 zile de la data incetirii activitEFi, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 133 din 17.06.2017 privind declararea averii qi a intereselor personale'
4. Prezenta dispozilie se aduce la cuno$tinta sala atului in tcrmen de 3 zile Si poate fi
contestata cu cerere prealabild adresat5 Primarului General al municipiului ChiginIu la
adresa: mun. Chi$indu, bd. $tefan cel Mare qi SfEnt, 83, in termen de 30 de zile de la
comunicara, pot vit prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova.

PRIMAR GENERAL INTERIMAR


Adrian TALMACI