Sunteți pe pagina 1din 3

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărârii Guvernului

„Cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului


Prezentul proiect de act normativ este elaborat de către Ministerul Economiei.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite


Întru implementarea prevederilor Hotărârii Parlamentului nr.89/2021 pentru aprobarea
listei ministerelor, precum și ale Programului de activitate al Guvernului, aprobat prin
Hotărârea Parlamentului nr.88/ 2021, Guvernul a aprobat Hotărârea nr.117/2021 cu privire la
restructurarea administrației publice centrale de specialitate.
În temeiul actului normativ citat supra, a fost dispusă modificarea denumirii Ministerului
Economiei și Infrastructurii în Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu
reorganizarea acestuia prin dezmembrare (separare) și crearea Ministerului Economiei.
Subsecvent, Ministerul Economiei a preluat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării
Regionale domeniile - economie, infrastructura calității şi supravegherea pieţei și domeniul
tehnologia informației, devenind astfel succesor de drepturi şi obligaţii conexe domeniilor
preluate.
Adițional, potrivit pct.7 al Hotărârii Guvernului nr.117/2021, în sarcina ministerelor nou-
create a fost dispusă obligația prezentării, în termen de 15 zile din data intrării în vigoare a
actului normativ evocat, spre aprobare Guvernului, a regulamentelor lor de organizare şi
funcţionare, elaborate în conformitate cu structura-tip a Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea ministerului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.595/2017, structura şi
efectivul-limită ale acestora, listele autorităților administrative subordonate şi a instituţiilor
publice în care exercită funcţia de fondator.
Prin urmare, întru realizarea stipulărilor normative citate, a fost elaborat prezentul
proiect.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop


armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul nu conține norme de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii
Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Prevederile reliefate prin intermediul proiectul hotărârii de Guvern rezidă în următoarele:
1. Se propune aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei, întemeiat pe stipulările Structurii- tip a Regulamentului privind
organizarea și funcționarea ministerului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 595/2017.
Regulamentul reglementează misiunea, funcțiile, domeniile de activitate și drepturile
Ministerului Economiei, precum și organizarea activității acestuia.
Domeniile de competență atribuite ministerului vor fi următoarele:
1) reglementarea mediului de afaceri și a ÎMM;
2) investiții și dezvoltare industrială;
3) politici de administrare și deetatizare a proprietății publice;
4) tehnologia informației şi economie digitală;
5) infrastructura calității şi supravegherea pieţei;

1
6) cooperare economică internațională și politici comerciale.
2. Se propune spre aprobarea Structura aparatului central al Ministerului Economiei,
precum și Organigrama aparatului central al acestuia.
În virtutea normelor propuse, efectivul-limită al aparatului central al Ministerului
Economiei va constitui 74 de unități, concomitent ministerul va avea doi secretari de stat, un
secretar general al ministerului şi un colegiu.
Structura ministerului a fost expusă considerând necesitatea asigurării funcționalității
eficiente a ministerului în realizarea priorităților și obiectivelor stabilite într-un set de
documente de planificare strategică la nivel național, precum și de acordurile și tratatele
internaționale, principalele fiind: Acordul de asociere cu UE și a Zonei de Liber Schimb
Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), Programul de activitate al Guvernului, aprobat prin
Hotărârea Parlamentului nr.88/ 2021 etc.
Remarcăm că, structura propusă va permite realizarea angajamentelor asumate în ceea ce
vizează asigurarea creșterii economice, durabile, bazate pe creșterea exporturilor și a
investițiilor, pe intensificarea cooperării economice internaționale, îmbunătățirea mediului de
afaceri și continuarea implementării reformei cadrului regulatoriu, susținerea sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii, atragerea investițiilor etc.
3. Se propune aprobarea listei autorităților administrative din subordinea Ministerului
Economiei, precum și a listei instituțiilor publice în care Ministerul are calitate de fondator,
ceea ce va asigura respectarea principiului predictibilității și certitudinii structurii
administrației publice.

5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului elaborat nu necesită careva cheltuieli
suplimentare de la bugetul de stat, urmând ca procedurile de reorganizare să se deruleze în
limita bugetelor aprobate pentru Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Remarcăm că, potrivit pct.9 al Hotărârii Guvernului nr.117/2021, Ministerul Finanţelor,
ca urmare a reorganizării structurale a administrației publice centrale de specialitate, în
conformitate cu prevederile art.16 din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020,
va prezenta Guvernului proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea alocaţiilor,
aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020, între ministere, alte
autorităţi administrative centrale şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare


Implementarea prevederilor proiectului va necesita elaborarea/amendarea actelor
normative ale Parlamentului, Guvernului, precum și a actelor normative subsidiare, în
contextul restructurării administrației publice centrale de specialitate.
În context evidențiem că, în virtutea pct.8 al Hotărîrii Guvernului nr.117/2021, este în
sarcina ministerelor reorganizate şi a celor nou-create, de a prezenta Cancelariei de Stat, în
termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ nominalizat, a propunerilor
de ajustare a actelor normative ale Parlamentului şi, respectiv, ale Guvernului în contextul
restructurării administraţiei publice centrale de specialitate;

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului


În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și ale
Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind consultările

2
publice a proiectului în cauză va fi plasat pe pagina web a Ministerului Economiei, secțiunea -
Transparența decizională.

8. Constatările expertizei de compatibilitate


Proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația UE,
exceptându-se astfel, de efectuarea expertizei de compatibilitate.

9. Constatările expertizei juridice


Informația referitoare la concluziile expertizei privind compatibilitatea proiectului de
hotărâre cu alte acte normative în vigoare, precum și respectarea normelor de tehnică
legislativă va fi inclusă după recepționarea expertizei juridice.

Ministru Sergiu GAIBU