Sunteți pe pagina 1din 8

PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE A 01.03.

2010
POLUĂRII ACCIDENTALE Pag. 1/8

1. Scop

Una dintre măsurile importante pentru protecţia calităţii resurselor de apă o reprezintă
activitatea de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
- Unităţile cu potenţial poluator au obligaţia să întocmească PLANURI proprii de
prevenire şi combatere a efectelor poluărilor accidentale
- PLANUL întocmit va avea caracter de INSTRUMENT DE LUCRU APLICABIL IN CAZ
DE NECESITATE.
• Conţinutul cadru al PLANULUI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A EFECTELOR
POLUĂRILOR ACCIDENTALE este prezentat în ORDINUL 278/1997

2. Domeniu de aplicare

Prezentul document se adresează după cum urmează:


a). Intern – în cadrul SC SRL (titular al activității) – compartimentelor
Mentenanță și Calitate (în limita competențelor ce decurg din aplicarea
Ordinului 278 / 1997, prevederilor SR EN ISO 9001:2008 și SR EN ISO
14001:2005.
Date de identificare a titularului activității:
Denumirea societății: SC SRL
Adresa:, Jud. Timiș
CUI:
RC:
Tel.: + 40 256
Fax: +40 256
Obiect de activitate:Fabricare .
Cod CAEN: XXX
Prevederile din acest document sunt aplicabile titularului aplicației exclusiv în
timpul programului de lucru (de luni până vineri, între orele 06.00 – 17.00) și în
afara perioadelor de concediu de odihnă.

b). Extern – la nivelul managementului platformei Incontro – în vederea luării la


cunoștință a măsurilor stabilite în cadrul SC SRL cu privire la prevenirea și
combaterea poluării accidentale.

3. Referințe normative

• Ordinul 278 / 1997 al MAPPM


• Ordinul nr. 420/2005 al MMGA
• Ordinul nr. 638/2005 al MAI

Notă:
Anexele la aceste ordine conțin regulamente privind gestionarea situațiilor de urgență
generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții
hidrotehnice și poluări accidentale.

• SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi


vocabular;
PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE A 01.03.2010
POLUĂRII ACCIDENTALE Pag. 2/8

• SR EN ISO 9001:2008- Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;


• SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid
de utilizare
• Solicitarea din partea XXX, înregistrată în Registrul de Intrări al SC SRL (cod
PG-4.2.3-01, ed. 1 / rev. 0 / 01.07.2009) sub nr. XXX / 01.03.2010

4. Terminologie de specialitate, definiții, abrevieri, explicații

POLUAREA - introducerea directă sau indirectă în aer, apă sau sol, a unor substanţe
sau a căldurii, care pot dăuna sănătăţii umane sau calităţii ecosistemelor acvatice sau
celor terestre, care pot conduce la pagube materiale ale proprietăţii sau care pot
dăuna sau obstrucţiona serviciile sau alte folosinţe legale ale mediului.

• Poluare accidentală a apelor - orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice,


biologice sau bacteriologice ale apei, produsă prin accident, avarie sau altă
cauză asemănătoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijenţe ori calamitaţi
naturale şi în urma căreia apa devine improprie folosirii posibile înainte de
poluare.

• Poluarea accidentală este, de cele mai multe ori, de intensitate mare şi de


scurtă durată

Substanţe cu potenţial poluator


Substanţe solide sau lichide cu proprietăţi toxice, care în anumite condiţii create,
pot genera poluarea apelor

Punct critic
Locul de la care pot fi antrenate în ape de suprafaţă sau subterane, substanţe cu
potenţial poluator

Prevenirea şi înlăturarea efectelor poluărilor accidentale a resurselor de


apă
• Totalitatea măsurilor şi acţiunilor care implică : măsuri de prevenire, mijloace şi
construcţii cu rol de apărare şi pregătire pentru intervenţii; acţiuni operative de
urmărire a undei de poluare, limitarea răspândirii, colectarea, neutralizarea şi
distrugerea poluanţilor; măsuri pentru restabilirea situaţiei normale şi refacerea
echilibrului ecologic.
Cauzele poluărilor accidentale
• PIERDERI de materiale- semifabricate, intermediari pe faze tehnologice, produse
finite, combustibili, ape uzate sau alte substanţe solide sau lichide care prin
ANTRENARE în REŢELE PLUVIALE, REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ,
CANALIZARE, în SOL sau EVACUĂRI DIRECTE ÎN RECEPTOR NATURAL, pot
provoca poluări accidentale.

SGA – Societate de Gospodărire a Apelor


GRA – Gestiune Resurse Apă
DA – Direcția Apelor
PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE A 01.03.2010
POLUĂRII ACCIDENTALE Pag. 3/8

5. Autorități cu competență în domeniul protecției mediului

Autoritatea competenta pentru protectia mediului - Agentia Regionala pentru Protectia


Mediului Timisoara (ARPM), Agentia pentru Protectia Mediului Timis (APM)
Autoritatea cu atributii de control, inspectie si sanctionare in domeniul protectiei
mediului - Comisariatul Regional al Garzii de Mediu Timisoara, Comisariatul Judetean al
Garzii de Mediu Timis
Autoritatea centrala pentru protectia mediului - Ministerul Mediului si Gospodaririi
Apelor

6. Desfășurarea activității

În primul rând, titularul activității se va asigura că toate operațiunile de pe


amplasament vor fi realizate astfel încât emisiile să nu determine deteriorarea sau
perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din
afara limitelor amplasamentului.
Titularul activității va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile
pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii
deseurilor si va include cel putin elementele mentionate in planul de actiune –
planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel:

Identificarea surselor potențiale de poluare cu efect asupra titularului


activității:
Toate societățile comerciale cu activitate economică existente pe platforma Incontro.

Protecţia apei
Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar şi tehnologic:
Sursa: de la nivelul platformei Incontro.

Volume şi debite de apă:


- zilnic maxim = cca. XXX m3/zi
- zilnic mediu = cca. XXX m3/zi
- volum anual =cca. XXX m3/an.

Instalatii de captare
Apa este preluata din instalația de presiune a platformei.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei:


- aducţiunea se face prin conductă PVC.
- înmagazinarea - neaplicabilă

Apă pentru stingerea incendiilor


Apa pentru stingerea unui eventual incendiu se va asigura din instalația de
presiune a platformei.
PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE A 01.03.2010
POLUĂRII ACCIDENTALE Pag. 4/8

Evacuarea apelor uzate

Volum total Volum


Nr. Receptori
Categoria apei evacuat zilnic anual
crt. autorizați
(m3/zi) (m3/an)
1 Ape uzate menajere Bazin vidanjabil XXX XXX XXX
Ape uzate Neaplicabil
2 - - -
tehnologice

Apa pluviala
Apele pluviale sunt colectate de pe acoperisuri prin intermediul receptorilor,
de unde ajung prin curgere gravitationala, la exteriorul sarpantei, coborand apoi la
nivelul solului, unde se infiltreaza in pamant.

Protecţia solului

- pentru protecţia solului şi prevenirea poluării apelor subterane din incinta de lucru, planșeul are în
structura sa o folie din material impermeabil pe întreaga suprafaţă a careului, urmat de aşternerea de
nisip compactat şi beton special, cu suprafață impermeabilizată;

- întregul sistem de rigole colectoare din careul incinta organizării este impermeabilizat cu folie
impermeabilă, iar spaţiile dintre dalele de beton sunt rostuite cu mortar de ciment pentru eliminarea
posibilităţilor de infiltrare a eventualelor ape meteorice contaminate cu diferite categorii de substanţe
chimice;

- este interzisă deversarea, împrăştierea substanţelor chimice pe sol;

Afirmându-și susținerea unui program de prevenire și combatere a poluării accidentale


a apelor, SC SRL își delimitează responsabilitatea urmăririi societăților funcționale de
la nivelul platformei Incontro prin monitorizarea calitativă a apei utilizate, conform
prezentului document.
De asemenea, la momentul întocmirii prezentului document, titularul aplicației - SC
SRL - nu se încadrează în categoria poluatorilor (potențiali sau reali) ai apelor de
suprafață sau freatice de la nivelul platformei Incontro, utilizând resursele de apă în
scop exclusiv menajer.
Dacă totuși se produce – accidental – poluarea apelor, la nivelul titularului aplicației
vor fi luate următoarele măsuri:

A. Dacă titularul este – într-o formă sau alta – agentul poluator


1. Persoana care observă fenomenul anunţă imediat conducerea secţiei sau a unităţii

2. Conducerea secţiei sau a unităţii dispune:


- anunţarea colectivelor cu atribuţii prestabilite şi a echipelor de intervenţie în
vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi pentru
diminuarea efectelor poluării accidentale
- anunţarea imediată a S.G.A.- ului pe raza căruia s-a produs poluarea

3. Colectivele şi echipele de intervenţie din unitate acţionează pentru:


PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE A 01.03.2010
POLUĂRII ACCIDENTALE Pag. 5/8

• eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală


• limitarea şi reducerea ariei de răspândire a substanţelor poluante
• îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanţelor poluante
• colectarea, transportul şi depozitarea intermediară, în condiţii de
securitate pentru mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării
sau distrugerii substanţelor poluante

4. Informarea periodică a SGA asupra desfăşurării operaţiunilor de sistare a poluării,


respectiv de combatere a efectelor acesteia

5. In situaţii în care se constată că forţele şi mijloacele disponibile în unitate nu sunt


suficiente pentru sistarea /eliminarea efectelor poluării, conducerea unităţii va
solicita sprijin altor unităţi.

NOTĂ: In caz de forţă majoră conducerea unităţii poluatoare va dispune oprirea


funcţionării instalaţiilor/secţiilor/sectoarelor de activitate care generează poluarea
accidentală.

6. După eliminarea cauzelor poluării accidentale şi după îndepărtarea pericolului


răspândirii poluanţilor în zone adiacente, conducerea unităţii va informa S.G.A. asupra
sistării poluării.

7. La solicitarea SGA, conducerea unităţii va dispune subordonaţilor colaborarea cu


aceste organe, în vederea stabilirii răspunderilor şi vinovaţilor pentru poluarea
accidentală.

B. Dacă titularul aplicației face parte din categoria unităţilor afectate de o


poluare din amonte (sursa de alimentare cu apă a fost poluată)
• La primirea unei avertizări din partea SGA privind producerea unei poluări
accidentale amonte de sursă de alimentare cu apă conducerea unităţii dispune
de urgenţă:
• Anunţarea colectivelor cu atribuţii prestabilite în gestionarea evenimentului
• Avertizarea consumatorilor interni asupra posibilelor modificări ale calităţii apei
brute
• Trecerea la acţiuni şi măsuri pentru limitarea pagubelor ce pot fi produse de
deteriorarea apei de alimentare
• Monitorizarea calităţii apei
• Solicitarea de informaţii de la SGA

La apariţia în apă, la captare, a unor poluanţi, factorii responsabili execută, după caz,
următoarele:
1. Întreruperea alimentării cu apă pe durata deplasării undei de poluare
2. Solicitarea tratarii suplimentare a apei, dacă acest lucru poate conduce la
eliminarea poluanţilor
3. Participarea la acţiunile desfăşurate pentru devierea, colectarea, neutralizarea sau
distrugerea poluanţilor

• La încetarea poluării, respectiv la sistarea acţiunilor generate de acest


eveniment, conducerea dispune informarea SGA din zonă
PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE A 01.03.2010
POLUĂRII ACCIDENTALE Pag. 6/8

Imediat după încetarea efectelor poluării accidentale, conducerea unităţii va dispune


evaluarea pagubelor, dacă acestea s-au produs şi a cheltuielilor materiale efectuate
pentru gestionarea evenimentelor generate de poluare.

C. SCHEMA DE ACŢIUNE ÎN CAZ DE POLUARE ACCIDENTALĂ (preluată din


procedurile utilizate în cadrul SC APELE ROMÂNE SA – Direcția TIMIȘ)

ETAPA 1

A. SGA
A.1. Se emite către dispeceratul SGA sesizarea unei poluări accidentale a apelor -
informaţii referitoare la culoare, miros, substanţe sau corpuri plutitoare, miros,
substanţe sau corpuri plutitoare, mortalitate piscicolă, analiza de calitate din fluxul
SGA sau a altor unităţi, alte indicii).

A.2. Dispeceratul SGA intră în alertă.

B. DISPECERUL DE SERVICIU:
B1. Comunică informaţiile şi deciziile proprii la şeful biroului GRA, conducerii SGA,
şefului de dispecerat şi dispeceratului DA şi înscrie în registrul de tură exact conţinutul
comunicării şi ora primirii acesteia.
B2. Întocmeşte imediat, cu biroul GRA, FIŞA DE AVERTIZARE (Anexa nr. 7 din Ordinul
ministrului mediului şi gospodăririi apelor, nr 223/ 7.03.2006) şi o comunică la
autoritățile competente).
Directorul SGA are obligaţia înştiinţării prefectului despre poluare şi despre măsurile
dispuse.
B3. Mobilizează reţeaua staţiei hidrologice şi şeful acesteia pentru organizarea
supravegherii, urmăririi permanente şi raportării fenomenului de poluare.
B4. În corelaţie cu activitatea desfăşurată de echipajul deplasat în teren, după
primirea informaţiilor întocmeşte FIŞA DE COMUNICARE (Anexa nr. 6 din Ordinul
ministrului mediului şi gospodăririi apelor, nr 223/ 7.03.2006) şi o comunică la
autoritățile competente.
B5. Anunţă utilizatorii de apă din aval.

ETAPA 2.

C. CONDUCEREA SGA ŞI BIROUL GESTIUNE RESURSE APĂ

C1. Formează echipa de deplasare în teren (dacă este posibil inclusiv comisarii
Gărzii de Mediu sau inspectorii APM) şi dispune acţiune.
C1. Formează echipa de deplasare în teren (dacă este posibil si inspectori APM şi ai
GARZII DE MEDIU.
C2. Verifică informaţiile primite de la orice sursă, organizează cu laboratorul
prelevări de probe şi analize din secţiuni caracteristice.
PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE A 01.03.2010
POLUĂRII ACCIDENTALE Pag. 7/8

C3. După validarea fenomenului de poluare se întocmeşte FIŞA DE AVERTIZARE A


POLUĂRII ACCIDENTALE şi o comunică la dispeceratul DA Timiș şi APM.
C4. Organizează acţiuni de control a calităţii apei pe sectorul de râu afectat
stabileşte programul de prelevare şi analize.
C5. ECHIPA DIN TEREN:
- efectuează investigaţii pentru identificarea poluatorului şi ia măsuri pentru
stoparea poluării cursului de apă.
- Ia măsuri cu poluatorul şi alte societăţi de limitare a răspândirii, colectării,
neutralizării, distrugerii, depozitării poluantului.
- comunică permanent cu dispeceratul informând orice problemă nou apărută
sau schimbare în acţiune.
- ia măsuri de sancţionare a poluatorului cf. Legii Apelor 107/96 cu modificările
ulterioare.

C6. În cazul în care fenomenul de poluare se limitează în aria de activitate a SGA-


ului, conducerea acestuia şi biroul GRA va lua următoarele măsuri:
- estimează evoluţia şi deplasarea undei de poluare
- solicită DA Timiș aprobarea descărcării de debite suplimentare din acumulări ,
necesare diluţiei; debitele solicitate vor fi calculate funcţie de concentraţiile de
impurificatori existente, a gradului de diluţie necesar.
- Comunică permanent cu conducerea DA Timiș

C7. După stoparea poluării pe cursul de apă (intrarea în limite admisibile la


indicatorii de calitate faţă de Ordinul 1146) se întocmeşte FIŞA DE CARACTERIZARE A
POLUĂRII ACCIDENTALE şi se transmite la dispeceratul DA Timiș şi APM judeţean.

D. Acțiuni cu caracter permanent


D1. Operațiuni de igienizare și mentenanță a bazinelor de stocare existente
D2. Controlul eliminării apelor menajere și al apelor pluviale (pe cât posibil cu
despărțirea celor două tipuri de apă la nivelul colectării, stocării și eliminării
D3. Instruirea personalului propriu – cu sau fără atribuții specifice legate de prevenirea
poluării – cu privire la importanța acționării corecte și la timp în caz de poluare
accidentală a apelor.
D4. Participarea la acțiuni comune de instruire, simulare sau reale alături de restul
societăților care activează pe platforma Incontro.
D5. Includerea în sistemul propriu de management al calității și a prevederilor din
cadrul SR EN ISO 14001:2005 cu privire la prevenirea și limitarea efectelor poluării la
nivelul apelor, cel târziu cu ocazia următoarei revizii a documentelor sistemului de
management al calității, dar nu mai devreme de auditul de certificare al sistemului de
management al calității din SC SRL.

Aprobat,
Intocmit,
Administrator Director
Responsabil Calitate,
General,
Paul ȘTEFĂNESCU
Xavier VANDENBRAND
PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE A 01.03.2010
POLUĂRII ACCIDENTALE Pag. 8/8