Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţare : Cântarea în colectiv

Proiectul unităţii de învăţare


Clasa a V-a

Detalieri de continut Competenţe Activitati de invatare Resurse Evaluare


specifice
 interpretare vocală la  exercitii de respiratie Proba practica
Deprinderi specifice 1.1;1.2;2.2; unison;  exercitii de dictie Proba orala
de cânt: respiraţia, 3.1;3.2  cântare alternativă, cu  exerciţii de intonaţie; Observarea
emisia, dicţia, ison, în canon;  exerciţii de frazare; sistematica
articulaţia; ţinuta  cântare vocală pe 2 voci;  vocalize pentru
corporală.  cântare expresivă, respiratie, emisie,
reliefând valenţele poetice dictie, ambitus,
Tradiții și obiceiuri  ale textului; agilitate
de Crăciun și de Anul  acompaniere ritmică, cântece:
Nou folosind corpul sau „Cântă”-A.Pașcanu
Cântecele și colindele diferite obiecte sonore şi „Cântă frumos”-A.Toader
sărbătorilor de instrumente de percuţie; „Eu cânt cu bucurie”-
iarnăCântecele și  ascultă exemplele A.Toader
colindele sărbătorilor muzicale propuse „A ruginit frunza din vii”-
de iarnă D.G.Kiriac
 cântă împreună cu
propunătorul „Au clair de la lune”-
Sărbătorile primăverii melodie franceză
 respectă indicaţiile
dirijorale „Astăzi s-a născut
 adoptă o poziţie corectă în Hristos”
Tradiții și obiceiuri ”Închinarea păstorilor”
de Florii și de Paște timpul cântării
 corectează greşelile de ”Într-un staul mic”
dicţie şi emisie „Deck the halls”
 acompaniaza cantarea „Mărțișorul”-M.Mitrea
Cântarea „Cea mai dragă”-
instrumentală vocala cu batai din palme
A.Toader
 fac miscari in concordanta
„Azi cu toți să prăznuim”-
cu textul
Gh.Cucu
 adoptă o tinuta corecta in
„La bunica de Florii”-
timpul auditiilor
A.Toader
„Hristoa a înviat”-
G.Musicescu/
Al.Podoleanu
„Oda bucuriei”-
L.v.Beethoven
- aparatură audio –video
- calculator
- manual de educaţie
muzicală pentru cl. A V-a

Matrice de evaluare

COMPETENTE INSTRUMENTE DE EVALUARE


SPECIFICE Proba Proba Proba Tema de lucru in clasa Observarea sistematica a
orala practica scrisa interactiva elevilor
C.S. 1.1 X X
C.S. 1.2
C.S. 3.1 X
C.S. 3.2 X
Unitatea de învăţare : Melodia
Proiectul unităţii de învăţare
Clasa a V-a

Detalieri de continut Competenţe Activitati de invatare Resurse Evaluare


specifice
 exerciţii de intonaţie pe  exercitii de respiratie Proba practica
Sunetele re, mi,fa și 1.1;1.2; gama Do Major;  exercitii de dictie Proba orala
sol din octava a doua 2.1;2.2  exerciţii de intonaţie pe  exerciţii de intonaţie; Probă scrisă
3.1;3.2 gama la minor;  exerciţii de frazare; Observarea
Sunetele si, la și sol  interpretare vocală la  vocalize pentru sistematica
din octava mică unison, cu toată clasa , în respiratie, emisie,
grup, individual; dictie, ambitus,
 exerciţii de reproducere, agilitate
Dansuri populare: comparare şi recunoaştere  gamele Do major şi
Hora,brâul,hațegana a înălţimii sunetelor la minor
muzicale; cântece:
Cântece și dansuri  exerciții de recunoaștere a „Cazacioc”-dans popular
reprezentative pentru profilului melodic rusesc,
alte culturi  exerciţii de recunoaştere a „Santa lucia”-cântec
relaţiei ton-semiton; popular italian
 exerciţii de citire şi scriere „Hora”-cântec popular
Profilul melodic a notelor muzicale; românesc
(repetare, direcție, „Barbu Lăutarul” -
 cântare expresivă,
mers treptat, salturi) Colecția C. Ionescu
reliefând valenţele poetice
ale textului; „În poiana verde”-cântec
Tonul și semitonul popular polonez
 acompaniere ritmică,
folosind corpul sau “Cântecul
Gama Do Major semitonurilor”- A.Motora
diferite obiecte sonore şi
instrumente de percuţie; Ionescu
Gama la minor “Cântecul gamei” –
 ascultă exemplele
muzicale propuse W.A.Mozart
Asemănări și „Vai săracul pui de cuc”-
deosebiri între  cântă împreună cu
propunătorul N.Ionescu
gamele Do Major și „La oglindă”-T.Popovici
la minor  respectă indicaţiile
dirijorale „auditii:
„Hava nagila”-dans
Dansuri populare:  adoptă o poziţie corectă în
popular israelian,
Călușul, sârba, timpul cântării
„Cielito lindo-cântec
alunelul  corectează greşelile de
popular mexican
dicţie şi emisie
dansuri populare
 acompaniaza cantarea
-Dansuri românești- B.
vocala cu batai din palme Bartok
 fac miscari in concordanta „Carnavalul animalelor-
cu textul Elefantul”- C. Saint-Saens
 sa adopte o tinuta corecta
in timpul auditiilor Video-audiții
 audiţii muzicale; Jocuri Dansuri populare
muzicale; românești
 dezbatere pe baza - aparatură audio –video
biografiei marilor - calculator
compozitori; - manual de educaţie
 realizare de desene muzicală pentru cl. a V-a
reprezentative pentru
lucrările muzicale
studiate.
 -experimentarea unor
dansuri din diverse arii
geografice
 -observarea relevanței
contextului istoric al
anumitor lucrări muzicale

Matrice de evaluare

COMPETENTE INSTRUMENTE DE EVALUARE


SPECIFICE Proba Proba Proba Tema de lucru in clasa Observarea sistematica a
orala practica scrisa interactiva elevilor
C.S. 1.1 X X
C.S. 1.2 X X
C.S. 2.1 X X
C.S. 2.2 X
C.S. 3.1 X X
C.S. 3.2 X

Unitatea de învăţare : Ritmul


Proiectul unităţii de învăţare
Clasa a V-a

Detalieri de continut Competenţe Activitati de invatare Resurse Evaluare


specifice
 citire ritmică;  exerciţii de ritmice; Proba practica
Valori de note şi 1.1; 1.2;2.2  solfegiere;  exerciţii de frazare; Proba orala
pauze învăţate 3.1;3.2  acompaniere ritmică,  vocalize pentru Observarea
folosind corpul sau respiratie, emisie, sistematica
Şaisprezecimea; diferite obiecte sonore şi dictie, ambitus,
instrumente de percuţie; agilitate
Legato de expresie,  ascultă exemplele cântece:
de prelungire, punctat muzicale propuse „Vraja”-A.Toader
 cântă împreună cu „Cântă”-A.Pașcanu
Coroana;Punctul de propunătorul „Ceasul”-melodie
prelungire  respectă indicaţiile germană
dirijorale „Vine badea”-cântec
Măsura de doi timpi  adoptă o poziţie corectă în popular
timpul cântării „Foaie verde lămâiţă”
Măsura de trei timpi; D.G.Kiriac
 corectează greşelile de
dicţie şi emisie „Cucule pasăre sură”-
Măsura de patru I.D.Chirescu
 acompaniaza cantarea
timpi; „În poiana verde”-cântec
vocala cu batai din palme
 fac miscari in concordanta popular polonez
Recapitulare „Du-m-acasă măi
cu textul
tramvai”-V.Vasilache
 sa adopte o tinuta corecta
„Melodie din Rapsodia
in timpul auditiilor
I”-G.Enescu
 exerciţii de reproducere,
comparare şi recunoaştere
auditii:
a duratei sunetelor
 “Dunărea albastră”-
muzicale;
J.Strauss
 exerciţii de reprezentare
 “Rapsodia română
grafică a duratelor
nr.1”-G.Enescu
sunetelor şi pauzelor
 “Anotimpurile”-A-
muzicale;
Vivaldi
 improvizaţii muzicale
utilizând formulele - aparatură audio –video
ritmice învăţate; - calculator
 jocuri muzicale; - manual de educaţie
 audiţii muzicale; muzicală pentru cl. a V-a
 dezbatere pe baza
biografiei marilor
compozitori.

Matrice de evaluare
COMPETENTE INSTRUMENTE DE EVALUARE
SPECIFICE Proba Proba Proba Tema de lucru in clasa Observarea sistematica a
orala practica scrisa interactiva elevilor
C.S. 1.1 X X
C.S. 1.2 X X
C.S. 2.2 X X
C.S. 3.1 X
C.S. 3.2 X

Unitatea de învăţare : Interpretarea


Proiectul unităţii de învăţare
Clasa a V-a

Detalieri de continut Competenţe Activitati de invatare Resurse Evaluare


specifice
Tempoul 1.1;1.2;  identificarea tempoului şi  exercitii de respiratie Proba practica
2.1;2.2; a nuanţelor  exercitii de dictie Proba orala
Nuanţele; 3.1;3.2  interpretare vocală la  exerciţii de intonaţie; Observarea
unison;  exerciţii de frazare; sistematica
 cântare alternativă, cu  vocalize pentru
ison, în canon; respiratie, emisie,
 cântare vocală pe 2 voci; dictie, ambitus,
 cântare expresivă, agilitate
reliefând valenţele poetice
 ale textului; cântece:
 acompaniere ritmică,  „Sârba pe loc”-joc
folosind corpul sau popular românesc
diferite obiecte sonore şi  „Trecu-I dealul la
instrumente de percuţie; Băiuț”-colecția
 ascultă exemplele C.Arvinte
muzicale propuse  “Cântec de leagăn”-
 cântă împreună cu W.A.Mozart
propunătorul  “Fata de păstor şi
 respectă indicaţiile cucul”– D.G.Kiriac şi
dirijorale T.Teodorescu
 adoptă o poziţie corectă în
timpul cântării auditii:
 corectează greşelile de  „Ciuleandra”-dans
dicţie şi emisie popular
 acompaniaza cantarea  “Simfonia Surpriza”-
vocala cu batai din palme J.Haydn
 fac miscari in concordanta
cu textul - aparatură audio –video
 sa adopte o tinuta corecta - calculator
in timpul auditiilor - manual de educaţie
 audiţii muzicală pentru a V-a
 jocuri muzicale
 dezbatere pe baza
biografiei marilor
compozitori;

Matrice de evaluare

COMPETENTE INSTRUMENTE DE EVALUARE


SPECIFICE Proba Proba Proba Tema de lucru in clasa Observarea sistematica a
orala practica scrisa interactiva elevilor
C.S. 1.1 X X
C.S. 1.2 X X
C.S. 2.1 X X X
C.S. 2.2 X X
C.S. 3.1 X
C.S. 3.2 X

Unitatea de învăţare : Timbrul


Proiectul unităţii de învăţare
Clasa a V-a

Detalieri de continut Competenţe Activitati de invatare Resurse Evaluare


specifice
 prezentarea tipurilor de  exerciţii de intonaţie; Proba practica
Timbrul vocal 1.1;1.2; voci  exerciţii de frazare; Proba orala
2.1;2.2;  prezentarea familiilor de  vocalize pentru Observarea
Timbrul instrumental 3.1;3.2 instrumente muzicale; respiratie, emisie, sistematica
 interpretare vocală la dictie, ambitus,
unison; agilitate
 cântare alternativă, cu cântece:
ison, în canon;  „Pseodofabulă”-
 cântare vocală pe 2 voci; A.Ordean
 acompaniere ritmică, auditii:
folosind corpul sau  “Aria Reginei
diferite obiecte sonore şi nopţii” –W.A.Mozart
instrumente de percuţie;  “Aria Azucenei”-
 ascultă exemplele G.Verdi
muzicale propuse  “Balada Puricelui”-
 cântă împreună cu M.Musorgski
propunătorul  “La donna e mobile”-
 respectă indicaţiile G.Verdi
dirijorale video-audiție
 adoptă o poziţie corectă în  “Petrică şi lupul”-
timpul cântării S.Prokofiev
 corectează greşelile de - aparatură audio –video
dicţie şi emisie - calculator
 disting diferite timbre - manual de educaţie
vocale si instrumentale muzicală pentru clasa
solo si in formatii a V-a
 sa adopte o tinuta corecta
in timpul auditiilor
 concurs: “Recunoaşte
instrumentul!”;
 audiţii muzicale

Matrice de evaluare

COMPETENTE INSTRUMENTE DE EVALUARE


SPECIFICE Proba Proba Proba Tema de lucru in clasa Observarea sistematica a
orala practica scrisa interactiva elevilor
C.S. 1.1 X X
C.S. 1.2 X
C.S. 2.1 X X
C.S. 2.2 X
C.S. 3.1 X
C.S. 3.2 X