Sunteți pe pagina 1din 4

Acord de parteneriat Kids in Tech

Nr. .…./ …………

1. Părţi semnatare:
Între:
1. Asociația ADFABER, CIF 32312710, Adresa: Strada Victoriei 172A, Dascalu, Ilfov
E-mail: contact@adfaber.org, Telefon: +4 0371 311 933, reprezentata prin: Alin Chiriac, în
calitate de președinte,
şi

2. Liceul Tehnologic “Eremia Grigorescu” Mărășești (denumită în continuare instituția


de învățământ), adresa str. Republicii, nr.74, Mărășești, Vrancea reprezentată prin
Anghel Lavinia, în calitate de director (director, profesor coordonator), se încheie
prezenta Convenţie de parteneriat cu respectarea urmă toarelor clauze asupra că rora noi,
pă rţile semnatare, am convenit:

1. Obiectul Convenţiei:
(1) Prezenta Convenţie se încheie în scopul colaboră rii între cele două pă rţi semnatare în
legă tură cu acţiunile caritabile iniţiate şi organizate de că tre Asociația ADFABER.
(2) Asociația ADFABER va organiza în beneficiul copiilor din cadrul instituției de
învă ță mâ nt activită ți caritabile după cum urmează :
- workshopuri pe teme de tehnologie;
- cursuri de programare gratuite;
- competiții naționale cu teme și proiecte ce verifică cunoștințele dobâ ndite;
- programe de mentorat pentru elevi din partea unor echipe de voluntari din
companii locale, naționale și internaționale ce activează in industria IT.
Instituția de Învățământ va susține prin implicarea activă a reprezentanţilor să i, cadre
didactice, colaboratori etc., acțiunile Asociației ADFABER prezentate anterior.

2. Durata Convenţiei:
Prezenta Convenţie de parteneriat se încheie pentru o perioadă de 2 (doi) ani, cu începere
de la data semnă rii sale de că tre ambele pă rţi.
3. Contribuţia părţilor semnatare – Roluri şi atribuţii:
Pentru realizarea obiectului, fiecare parte va îndeplini urmă toarele atribuţii:
(1) Instituția de Învățământ:
1. Va sprijini acţiunile social-caritabile iniţiate de Asociatia ADFABER, prin încurajarea
cadrelor didactice, elevilor şi colaboratorilor de a se ală tura acestor acţiuni.
2. Va colabora şi se va implica activ la activită ţile social-caritabile organizate de
Asociatia ADFABER.
3. Va transmite Asociației ADFABER numele persoanei/ persoanelor desemnate care
urmează se se implice în acţiunile social-caritabile pe care decide să le susţină .
4. Va pune la dispozitia Asociatiei ADFABER o listă cu numele copiilor ce urmează a
beneficia de actiunile caritabile ale acesteia.
5. Cel puţin un cadru didactic al Instituției de Învățământ va însoţi întotdeauna
elevii la acţiunile Asociatiei ADFABER.
6. Pe toata durata desfă șură rii activită ților caritabile de că tre Asociația ADFABER,
Instituția de Învățământ va desemna persoane in vederea supravegherii copiilor
ce urmează a beneficia de aceste activită ți, pe toata durata evenimentului.
7. Numă rul personelor desemnate in vederea supravegherii copiilor va fi raportat la
numarul copiilor ce vor beneficia de activitatile caritabile astfel incat supravegherea
sa fie efectiva.
8. Îşi asumă responsabilitatea de a obţine acordul pă rinţilor în vederea implică rii
copiilor/elevilor în acţiunile social - caritabile iniţiate de Asociația ADFABER,
desemnâ nd un reprezentant responsabil în acest sens.
9. Va oferi, în spirit de parteneriat, experienţa în domeniul educaţiei şi a protecţiei
drepturilor copilului.
10. Va contribui la promovarea misiunii Asociației ADFABER în râ ndul comunită ţii
locale şi nu numai.
(2) Asociația ADFABER:
1. Va efectua toate demersurile necesare în vederea îndeplinirii obiectivului stabilit
prezenta convenție.
2. Va stabili o persoană responsabilă pentru coordonarea acţiunilor.
3. Va asigura un mediu adecvat pentru desfă şurarea activită ţii de că tre voluntarii pe

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
www.adfaber.org
kit@adfaber.org
+4 0371 311 933
Nicolae Caramfil 22, et 3, ap 302, Bucuresti
care instituţia de învă ţă mâ nt parteneră îi va implica.
4. Va asigura formarea iniţială a voluntarilor si va oferi suport câ nd va fi necesar.
5. Va incheia parteneriate cu alte organizații, contracte de voluntariat, contracte de
sponsorizare, precum si oricare alte angajamente necesare in vedere realizarii
actiunilor caritabile.

(3) Obligaţii Comune:


1) Pă rţile semnatare se angajează să se informeze reciproc, permanent, asupra mersului
colaboră rii.
2) Pă rţile se vor implica activ în promovarea reciprocă a imaginii partenerului.
3) Pă rţile vor pă stra confidenţialitatea tuturor datelor furnizate între ele.

4. Încetarea Convenţiei:
Raporturile contractuale încetează :
a) prin acord comun al pă rţilor, consemnat într-un act adiţional;
b) prin denunţare unilaterală din partea orică rei pă rţi semnatare, atunci câ nd aceasta
consideră că interesul să u o impune, cu respectarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile
calendaristice;
c) de plin drept, în cazul în care pă rţile nu îşi respectă obligaţiile asumate, fă ră orice altă
formalitate;
d) în cazul în care realizarea obiectului Convenţiei devine imposibilă din motive
independente de voinţa pă rţilor;
e) în caz de forţă majoră .

VI. Dispoziţii finale:


(1) Prezenta Convenţie poate fi modificată sau completată , numai prin acord comun al
pă rţilor, consemnat într-un act adiţional.

(2) Se va pă stra confidenţialitatea datelor furnizate între pă rţi. Această obligaţie revine atâ t
celor două pă rţi semnatare ale prezentei Convenţii, câ t şi tuturor cadrelor didactice,
elevilor voluntari, colaboratori, etc. implicaţi în activită ţile la care se face referire în art.2 al
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
www.adfaber.org
kit@adfaber.org
+4 0371 311 933
Nicolae Caramfil 22, et 3, ap 302, Bucuresti
prezentei Convenţii.
(3) Responsabilitatea de a aduce la cunoştinţa cadrelor didactice, elevilor, colaboratorilor
ect această obligaţie revine instituţiei de învă ţă mâ nt parteneră .
(4) Prezenta Convenţie intră în vigoare la data semnă rii ei de că tre pă rţi.

Prezenta Convenţie de parteneriat a fost încheiată astă zi, 17.08.2021, în 2 (două )


exemplare originale, câ te unul pentru fiecare parte.

ASOCIAȚIA ADFABER Voluntar, Instituția


Anghel Lavinia,
Liceul Tehnologic “Eremia
Grigorescu” Mă ră șești

*Declar că am luat la cunoștință ca materialele, cursurile, informațiile primite de la asociația


ADFABER sunt confidențiale și pot fi utilizate exclusiv în cadrul activită ților caritabile organizate de
Asociația ADFABER sau în cadrul programului național Kids in Tech susținut și promovat de
Ministerul Educației, accesul eleviilor la acestea fiind în totalitate GRATUIT.

**Programul Kids in Tech este dedicat exclusiv instituțiilor de învă ță mâ nt de stat, instituțiile de
învă ță mâ nt private avâ nd posibilitatea de contacta Asociația ADFABER pentru o colaborare.

***Semnand aceasta conventie va dati acordul ca datele personale (nume, email, telefon) sa fie
preluate in scopul mentinerii unei bune comunicari intre dvs. si Kids in Tech. Va vom tine la curent
cu informatii legate de proiectele si competitiile din cadrul Kids in Tech.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
www.adfaber.org
kit@adfaber.org
+4 0371 311 933
Nicolae Caramfil 22, et 3, ap 302, Bucuresti