Sunteți pe pagina 1din 26

Wor

kinpr
ogr
ess
Tendi
nțepepi
ațamunci
iîn2022
Pr
ovocăr
il
eul
ti
mil
or2anine-
aut
ransf
ormatf
undament
al Băt
ăli
apent
rut
alent
eest
eacum maii
ntensăcaor
icând,
pet
oți
,darșiî
ntr
egmedi
uldebusi
ness.Af
ostoper
ioadă i
ar2022seanunț
ăunanchi
armaidi
nami
c,maidi
fi
cil
î
ncar
enevoi
adeadapt
areadeveni
tsi
ngur
acer
ti
tudi
ne. di
nacestpunctdeveder
e.Ambi
ți
aBest
Jobsr
ămânede
Deșiampr
ent
apandemi
căar
ămaspr
edomi
nant
ă,anul ar
ezol
va,
cuent
uzi
asm șicr
eat
ivi
tat
e,aceast
ăecuaț
ie
2021ar
epr
ezent
atunander
eveni
reeconomi
că,unanî
n t
otmaicompl
exănumi
tăr
ecr
utar
e,odi
mensi
uneevi
dent
car
ecompani
i
leaudovedi
tcăauî
nvăț
atsăgest
ioneze f
undament
alăpent
rucr
eșt
ereacompani
i
lorșidezvol
tar
ea
aceast
ănouăr
eal
i
tat
e,aupr
insî
ncr
eder
eșiaur
eînceput t
alent
elor
,pent
ruf
eri
cir
eat
utur
or.
săpl
ani
fi
ceșisăl
i
vrezeocr
eșt
eresust
enabi
l
ă.
Vi
it
orulmunci
iîncepeai
ci,seconcent
rează
Pepi
ațamunci
i,
dinami
caangaj
ator
-angaj
at,
darși peoamenișiar
ecamot
ort
ehnol
ogi
a.Văi
nvi
tăm să
r
ecr
utar
eaî
nansambl
uaucont
inuatsăset
ransf
orme î
lconst
rui
mîmpr
eună!
î
nri
tm al
ert
,maial
espr
ini
mpl
ement
areașiasi
mil
area
model
uluit
otmaif
lui
dșif
lexi
bildel
ucr
udi
npi
ață.

Ceamaimar
etr
ansf
ormar
es-
aînt
âmpl
atî
nsăî
nrândul
candi
daț
il
or,
pent
rucă2021af
ostmaimul
tcani
ci
odat
ă
anull
or.Oameni
iaupussănăt
ateașiechi
l
ibr
uldi
ntr
evi
ața
l
ajobșiceadeacasăpepr
imulpl
anșis-
auî
ndr
ept
att
ot
maimul
tcăt
reopor
tuni
tăț
ipr
ofesi
onal
ecar
esăl
eof
ere
f
lexi
bil
i
tat
eșisăl
epunăcelmaibi
neabi
l
ităț
il
eînval
oar
e
l
aunpr
ețcor
ect
.
Ulti
mulanaf ostunulintensșiint
eresantpepi ațamuncii.Faptulcăceamaicăut at
ă
abil
it
atedecăt r
eangajatoriesteadaptabil
i
tatea”spunemul t
edespr erit
mulcucare

companiil
eșicandidațiiautrebui
tsăaccepteschi mbăril
ecauzat eder est
ri
cți
i
le
pandemieișiincer
tit
udinil
eceauur mat.Cut oat eacest
ea,cifr
elearatăcăatâtni
velul
ofert
elor
,câtșiint
eresulcandidaț
il
orrămânr idicate.

Am închei
atanulcucreșt
erisemni
ficat
ivealeof
ert
elordelocuridemuncă
(+25%f aț
ăde2020),darșialeapl
icări
lordi
npart
eacandidați
lor(+10%
fațăde2020).

ConformINSSE, rat
aşomaj uluiî
nt r
imestr
ulII
I2021af ostde5,3%,î
nscăderecu0,3%
procent
ual
ef ațădeceaî nregist
rat
ăîn2020.Totî ntr
imestr
ulI
II2021,numărull
ocuri
l
or
demuncăvacant eafost47,3mi i,
încreșt
erecu7, 7miif
ațădet r
imestr
ulant
eri
or,
o
tr
eimereprezentândlocuridemuncăî nsectorulpubl
ic.
Am înt
rebat
recr
utori
i
Recr
utar
eaî
nAt
os,
în2021,
am put
easpunecaaf
ost
di
nami
cășiaccel
erat
ă,cupr
ecăder
eînadouapar
tea Î
n2021,
celpuț
inî
nceeacepr
iveșt
ecompani
amea,
anul
ui.Am r
ecr
utatpest
e1000decol
eginoi
,pet
oat
e act
ivi
tat
eader
ecr
utar
es-
arel
ansat
.Am cunoscut

cum afost2021.
..
ni
vel
uri
ledeseni
ori
tat
e,l
ucr
ucar
ene-
afăcutî
nunel
e noir
ecor
dur
idepozi
ți
ideschi
seșir
olur
iacoper
it
epe
moment
esăner
einvent
ăm. cât
evadi
ntr
imest
re,
compar
ati
vcuul
ti
mii4ani
.

Cr
ist
inaMol
narȘer
ban,Recr
uit
mentSpeci
ali
st-GDC Luci
anChi
ri
ac,Seni
orRecr
uit
mentSpeci
ali
st
RO-HRRecrui
tment

Act
ivi
tat
eanoast
ră,
Ver
if
one,
afostpl
inăde
Vodaf
onet
receacum pr
int
r-
unampl
upr
ocesdet
ransf
ormar
e,del
a chal
lenge-
uri
.Fi
indabi
aveni
țipepi
ațaangaj
ator
il
or
Act
ivi
tat
eader
ecr
utar
eînAgr
icoveraf
ostunai
ntensă
ocompani
edet
elecomuni
caț
iil
aunadet
ehnol
ogi
e.Nedi
ver
sif
icăm at
rebuisănef
acem cunoscuț
ipr
int
recandi
daț
iși
anulacest
a,î
ncont
ext
ulî
ncar
eAgr
icoverest
eînpl
ină
const
antpor
tof
oli
ulpent
ruaț
ine pasulcu t
ransf
ormar
ea di
git
ală săaducem î
npr
im pl
anact
ivi
tat
eanoast
rășiceea
dezvol
tar
e.Unancumul
ti
plepr
ovocăr
i,cusui
șur
iși
l
a ni
velmondi
al,car
eaf
ost accel
erat
ă depandemi
e,cândam ceof
eri
m.Car
ecr
uit
erat
rebui
tsăpr
omovezcâtmai
cobor
âșur
i,pert
otalf
abul
ous.
f
ostnevoi
țisăneadapt
ăm modulî
ncar
eneconect
ăm uni
icual
ți
i. bi
nenoulbr
andșir
olur
il
epent
rucar
erecr
utăm act
iv.
OanaMar
in,Recr
uit
er
Aceast
ătr
ansf
ormar
eadusșil
aunampl
upr
ocesder
ecr
utar
epent
ru Cr
ist
inaTr
if
u,Seni
orI
TRecr
uit
er
echi
panoast
rădeI
T,cândne-
am dor
itsăaducem al
ătur
idenoi100de
exper
țiî
ndomeni
u,pent
rur
olur
ipr
ecum DevOpsEngi
neerșiBack-
end
sauFr
ont
-endDevel
oper
.Echi
panoast
rădeI
Tar
emi
si
uneadea
dezvol
tapr
oiect
ecuunr
eali
mpactî
nzonasoci
alășia conser
văr
ii Recr
utar
eaî
n2021af
ostdi
nami
că,
provocat
oar
e,cu
medi
uluiî
nconj
urăt
or,pr
ecum șicoor
donar
ea de sol
uți
icar
e opi
ațăaj
obur
il
orșiacandi
daț
il
ormul
tmaiof
ert
ant
ă, Pl
i
ndepr
ovocăr
iveni
te,
înpr
imulr
ând,
dinat
it
udi
nil
e
săr
ăspundănevoi
l
ordebusi
nessal
ecl
i
enț
il
ornoșt
ricor
por
ate. compar
ati
vcu2020. șimot
ivaț
ii
lecandi
daț
il
or.

Mi
hael
aScar
lat
,Tal
entAcqui
sit
ionManager RoxanaCi
oat
ă,HRSpeci
ali
st Dani
elaRădul
escu,Busi
nessPar
tner
shi
pManager

Tendi
nțepepi
ațamunci
i4
Af
ostoper
ioadăf
oar
tedi
nami
că,
încont
inuăschi
mbar
eșicupr
oiect
enoul
ansat
e Unanî
ncar
eam î
ncer
catsăneadapt
ăm șimaimul
tsi
tuaț
iei
,săat
ragem candi
daț
i
pepi
ață,
dat
ori
tăcăr
oraam î
ntâl
nitf
oar
temul
țicandi
daț
ital
ent
ațipecar
ei-
am șisănef
lexi
bi
li
zăm î
nmăsur
aposi
bi
li
tăț
il
or.Pr
ovocăr
il
eauf
ostf
oar
tevar
iat
e:
coopt
atcusuccesî
nechi
pel
enoast
re.Af
ostanulî
ncar
eam cunoscutoamenidi
n r
elocăr
il
eauf
ostmaicompl
i
cat
e,r
ecr
utar
eapent
rupost
uri
l
ecucompet
enț
e
cel
emaidi
ver
sedomeni
i
,del
aMar
ket
ing,
Finance&Account
ing,
pânăl
aLogi
sti
că, t
ehni
ceadeveni
tmaidi
fi
ci
lă.Per
sonal

ntr
ebar
eapecar
eam pr
imi
t-
ocelmaides
Ret
ailșiI
T.Deasemenea,
afostanulî
ncar
eam angaj
atceimaimul
țispeci
ali
ști
, anulacest
aaf
ost«Post
ulest
e100%r
emot
e»?
darșicel
emaimul
teper
soanel
aînceputdecar
ier
ădi
nist
ori
acompani
ei
. Laur
aSuci
u,Recr
uit
mentcoor
dinat
or
Andr
eiBuga,Tal
entAcqui
sit
ionManager

2021af
ostunanpl
indepr
ovocăr
i,pepar
cur
sulcăr
uiaî
ncăam î
nvăț
atcum să
Anul2021af
ostunandi
fi
ci
l,
încar
eni
meninușt
iaceur
meazăsăseî
ntâmpl
e,cum abor
dăm si
tuaț
iapandemi
că,
dinpunctdeveder
ealr
ecr
utăr
ii
.Act
ivi
tat
eade
vaevol
uapi
ațașicum saucesevaî
ntâmpl
acupandemi
a.Recr
utar
eaaf
ostf
oar
te r
ecr
utar
eaf
osti
ntensășidi
ver
sif
icat
ă,pent
rumi
ne,
caom deHR,
darșipent
ru
pr
ovocat
oar
e,puț
inicandi
daț
idi
sponi
bil
ipepi
ață,
puț
iniapl
i
canț
ișiapr
oapet
oat
e compani
amea,
chal
lenge-
ulaf
ostsăneadr
esăm candi
daț
il
orpot
ri
vi
ți
,darșisăî
i
i
nter
viur
il
eonl
i
ne.Pr
ocesulder
ecr
utar
es-
amut
atapr
oapeî
ntot
ali
tat
eînonl
i
ne,
uneor
i at
ragem,
indust
ri
aaut
ofi
indf
oar
tedezvol
tat
ășiconcur
enț
aacer
bă.
chi
arne-
am î
ntâl
nitf
ațăî
nfaț
ăpent
rupr
imadat
ăcunoulcol
egî
npr
imal
uizidemuncă.
El
enaDumi
tr
u,Tr
aini
ng&Recr
uit
mentSpeci
ali
st
Si
monaCar
p,HRManagerRomâni
a&Bul
gar
ia

2021af
ostunanî
ncar
ene-
am r
ecăpăt
atsper
anț
adupăun2020pl
i
n
Act
ivi
tat
eader
ecr
utar
eaf
ostcusui
șur
ișicobor
âșur
ianulacest
a, depr
ovocăr
i.Recr
utar
ear
emot
eadeveni
tdi
nceî
ncemaipopul
ară,
darcuaj
utor
ulBest
Jobssunt
em peunt
rendascendentî
nceeace i
arnoi
,r
ecr
utor
ii

ncer
căm săasi
gur
ăm oexper
ienț
ămaif
rumoasă
pr
iveșt
enumăr
uldepozi
ți
ideschi
se,
câtșiceldecandi
daț
igăsi
ți
. pent
rucandi
daț
i.
EugenLaur
enț
iuMar
c,Empl
oyerBr
andi
ng&Recr
uit
mentSpeci
ali
st Fl
orent
inaMar
icut
a,I
TRecr
uit
er

Tendi
nțepepi
ațamunci
i5
PAGI
NA7 PAGI
NA15 PAGI
NA20

2021șinoua
normal
it
ate”pe

piaț
amuncii

PAGI
NA10 PAGI
NA17 PAGI
NA22

PAGI
NA13 PAGI
NA18 PAGI
NA25

Tendi
nțepepi
ațamunci
i6
2021șinoua
normal
it
ate”pe

piaț
amuncii Aldoil
eaandepandemi eafostunulî ncarecompani il
eșiangajațiis-
auadapt at
l
anouar eali
tat
e, cerereașiofertaat i
ngândni vel
ulpre-pandemic,î
nunel eindustr
ii
depășindu-l.Provocărilemasi verezult
ateînur macr i
zeisanit
areaudet erminat
schimbăr if
undament ale.Nouanor mal i
tateaapăr uttr
eptat,f
ărăcaoameni isă
observeschi mbăr i
leînt i
mpr eal.Digi
tali
zareașiautomat izar
eaaul uatavânt,
afaceri
ledeveni nddigitalepestenoapt e,obli
gându-nesăgândi m digit
al.Noile
tendi
nțedeconsum șischi mbăr il
elanivelsocialauavutecouî ntoateindustri
il
e,
generândnoit endințepepi ațamunci i
.

Tendi
nțepepi
ațamunci
i7
350000j
obur
iact
ive =

4.
000angaj
ator
iact
ivil
unar

~
Tendi
nțepepi
ațamunci
i8
11,
5M apl
icăr
ilaj
obur
i 2,
5M candi
daț
iact
ivi 60.
000decandi
daț
i
î
n2021 peBest
Jobsî
n2021 aupri
mitoofer

deangaj
are
63.
267căut
ări
1M candi
daț
icont
act
ați
pr
intelef
on,mesajsau 4,
5M CV-uricandi
daț
i
mailpentr
uint
ervi
u

vs

Vânzăr
i

Tendi
nțepepi
ațamunci
i9
Ist
oric,l
oculdemuncăs- aref
eri
tlaol
ocaț
ie-fer
mă, f
abr
ică,
bir
ou,
labor
ator
,spi
tal
etc.Pandemiaar edef
ini
tceînseamnăsăf
iil
aloculdemuncă,i
art
ehnol
ogiaest
e
esențial
ăpentruaceastăschi
mbare.

2021af ostanulprimelorî
ncer
cărideîntoarcerelabirou,darșial
primel
oropoziți
i,astf
elcăfl
exi
bili
tat
eamodul uidelucrușiaprogramul
ui
devint
reptatnecesarepentrur
etenți
așiatrager eadet al
enteî
ncompanii
,
fi
inddi
nceî ncemaicer ut
edecandidațilaintervi
uri
ledeangaj ar
e.

Faptulcăproduct i
vi
tateanuaf ostafectat
ădemuncar emot e,cichiar,s-aînr
egistrat
unni velmairi
dicatalproducti
vit
ăți
iînunelecompani i
,susți
nepr eferi
nț aangajați
lor
pentruunst i
ldelucruremot esauhibri
dșidupăpandemi e.I
aradopț i
asaper manentă
cereschimbăr ist
ructural
emultmaiext i
nse,delaregândireamodul uideeval uar
ea
performanțeil
ar ol
uluimanager i
l
orîntr-
oorganizaț
ie,metodedemot i
var e,r
etenți
eși
coeziuneaechi pel
or,dezvol
tareadeabi l
it
ățidi
git
aleșireconversie.

Tendi
nțepepi
ațamunci
i10
1,
8M

î
nregi
m hibr
id, î
nregi
m hibr
id,
ocombinaț
ieînt
remuncă ocombinaț
ieînt
remuncă
deacasășiceadelabir
ou deacasășiceadelabir
ou

Tendi
nțepepi
ațamunci
i11
Sal
ariulest
eunfactormajorî
nceeacepriveșt
edacăuncandidatacceptăunl
oc
demuncă–sauchi arapl
i
căînpri
mulrând.Darpent
ruangaj
atori
,poli
ti
cadeaface
publ
icesalari
i
leest
ecompl i
cat
ă.

Cunoașt er
eaî navansaof er
teisalar
ial
eî ipermitecandidatul
uisăînțel
eagădacăun
j
obvaf ivi
abilfi
nanci
arpent r
uelșief i
cienti
zeazădi scuți
il
eînprocesuldeangajare.
Cut oateacestea,mulțiangajat
oriseferescsăpubl i
cedatedespresalariiî
nofert
ele
deangaj arepentrucăset em deundezavant ajcompet i
ti
vsaucăpotpr ovoca
resenti
ment eînrândulpersonalul
uiexistent,cusalari
imaimi ci
.Totodată,speci
al
ișt
ii
î
nr esurseumanespuncăpubl i
careauneimar j
esal ari
al
eînanunțîideterminăpe
candidațisăseducăcăt r
elimit
adesus, chiardacănuaucal ifi
cări
lesau
experiențanecesară.

Tot
uși,
existăomișcareglobal
ăîncr eșt
erepent
ruafacedintr
ansparențasal
arial
ă
nudoaronouănor mă,cimaidegrabăol ege.Di
nceîncemaimul tecercet
ăriarat
ă
că,
atuncicândcompaniil
esunttransparent
ecupri
vi
r el
asalari
i,potatr
agetalent
e
maibuneșimaidiverse,
creândunl ocdemuncămaidi namic.

Tendi
nțepepi
ațamunci
i12
38%

40%

17%

29%

38%

31%

36%

26%

28%

18% di
ntreceicarecaut ănoioport
unităț
iezi

16% săapli
celajobur i
lecarenuausal ar
iul
29%
af
ișat,
pemot i
vcăof ert
asalari
alăarputea
28%
săfi
esubni velulpieț
ei
31%

18%

23%

21% di
ntreromânialegsăîșischi
mbejobul
31%
pentr
uunsal ar
iumaimar e-STUDI
UD&D
31%
Researchpentr
uBestJobs
29%

17%

18%

Tendi
nțepepi
ațamunci
i13
I
AȘI
981EUR 1,
359EUR
750EUR 835EUR
1,
307EUR 1,
778EUR
916EUR 964EUR
I
LFOV& 958EUR 1,
140EUR
BUCUREȘTI
1,
071EUR
713EUR
1,
525EUR 995EUR
1,
164EUR 729EUR 701EUR
993EUR 1,
821EUR 1,
194 EUR
997EUR 866EUR 914EUR
911EUR 996EUR

1,
222EUR 1,
009EUR
686EUR 781EUR
1,
935EUR 1,
236EUR
930EUR 881EUR
1,
033EUR 747EUR

1,
189EUR 1,
035EUR
695EUR 749EUR
1,
529EUR 1,
339EUR
861EUR 877EUR
865EUR 824EUR
Tendi
nțepepi
ațamunci
i14
Dupăoper i
oadăîncaresigur
anțaloculuidemuncăaf ostcelmaiimpor t
antcri
ter
iu
prof
esi
onal,2022aduce,împreunăcucr eșter
eaofer
tel
ordeangajare,șidori
nța
români
lordeschimbarepeplanpr ofesi
onal.Dinami
cașitendi
nțel
edinpi aț
amuncii
i
ndicăointensi
fi
careacăutări
lordejoburi,
înulti
majumătateaanuluivolumul
apli
căr
il
orlajobur
icrescândconstantcu5%.

Tendi
nțepepi
ațamunci
i15
Tendi
nțepepi
ațamunci
i16
22% spuncăenevoi
eder
enegoci
ereavol
umul
uidemuncă

21% credcămaimulteact
ivi
tăț
i,pr
ecum spor
t,yoga,
medi
taț
ie,
ci
ti
tet
c.,
i-
araj
utasăî
șipăst
rezestar
eadebine

16% soluți
aconst
ăîndel
i
mitar
eaclarăînt
revi
ațapr
ofesi
onal
ă
șiceaper
sonal
ășimaimul
tti
mplibersauconcedi
u

Tendi
nțepepi
ațamunci
i17
Pelângăskill
-ur
il
edigi
tal
e,r
ecrut
oriicautăabi
li
tăț
isoft
,car
easi gur
ăoadaptar
e
rapi
dăanoi l
orangaj
ațiî
nechipeșimediuldemuncă.Iarpentruaasigur
aoselecț
ie
șiopotri
vir
ecâtmaibunăcandidat-job,estei
mportantcatoateacest
eski
ll
-ur
isă
seregăseascăînCV-
ulcandi
datului
.

Sof
tski
ll
specar
eart
rebuisăl
eai
băcandi
daț
iiî
n2022:

 Capacit
ateadeaînvăț
arapi
d  Gesti
onareati
mpului
 Ori
entar
eacătrecl
ient  Abi
li
tăți
ledecomunicar
e
 Lucr
ulînechi
pă  Capacit
ateadeadaptar
e

Tendi
nțepepi
ațamunci
i18
Cel
emaicăut ate
abi
li
tăț
isoft
Indif
erentdespecial
izar
eacandi dat
ului
,urmărim același Deschiscătr
edezvoltareșicr
eșt
ere
setdeabi l
it
ățideti
p soft”latoț
icandidați
inoștr
i: profesi
onal
ă,pasionatdeceeaceface,

capacitat
eadeadapt arerapidălaunmoddel ucr
uf oarte auto-moti
vaț
ie,capacit
atedeadapt
are.

decătr
erecrutori dinami
Andr
c,fl
exibi
eiBuga,Tal
li
tat
eașiabi
entAcqui
sit
i
li
tăți
l
edel
onManager
ucruî
nechipă.
Cr
ist
inaTr
if
u,Seni
orI
TRecr
uit
er

Ambiți
e,dinamism șif l
exibil
i
tate.Pepri
mullocînacest
topam puteasituaambi ți
a”,dori
nțadeafacemaimul t, Adaptabil
it
ate,Creati
vi
tate(
însensulr
ezolvăr
ii
Săfieunbuncomuni
cator
,săf
ieor
ientatcăt
recl
i
ent
” pr
oblemelor,identi
fi
cări
isol
uți
il
or)
,Int
eli
gență
deaînvățamaimul t
.Avândî nvedereevol
uți
azonei șivânzar
eși
,desi
gur
,săfi
eunbuncoleg.
deIT,
chiarșiînperioadapandemi ei
,estei
mpor t
ant Emoțional
ă.
Si
monaCar
p,HRManagerRomâni
a&
săavem înechipăcol egicareîșidorescsă schi
mbe Dani
elaRădul
escu,Busi
ness
” Bul
gar
ia
l
umea”pr i
nactivit
ateapr ofesi
onalăpecareovorf ace. Part
nershi
pManager
Cr
ist
inaMol
narȘer
ban,Recr
uit
mentSpeci
ali
st-GDC
RO-HRRecrui
tment

Celmaiimportantskil
lesteadapt
abil
i
tatea,î
ntr
-ol
ume Ser
iozi
tat
e,f
lexi
bil
i
tat
eșideschi
der
elanou.
cuschimbăriaccel
erate,darneui
tăm șil
acompetenț
ele
EugenLaur
enți
uMarc,Empl
oyerBr
andi
ng
Adaptabi
li
tate,
ori
ent
arecăt
recl
ientșir
ezul
tat
, tehni
ce,pr
ecum șilaabil
ităț
il
edecomuni car
ecuechi
pa
&Recrui
tmentSpeci
ali
st
team pl
ayer. șicli
enț
ii
.
RoxanaCi
oat
ă,HRSpeci
ali
st
OanaMar
in,Recr
uit
er

Tendi
nțepepi
ațamunci
i19
În2022companii
levortrebuisăfacăefor
tur
imul tmaimaripentruar ecr
uta
șir
ețineî
nechi
pelelorspeciali
ști
i.Ast
adeoarececerer
eadel ocuridemuncă
depășeșt
eofer
ta,tr
ansferândputereaî
nmânacandi dați
lor
.Pentrucandidați
,ast
a
î
nseamnămaimul teopțiuni,
joburimaibi
neplăti
teșibenef
ici
iextrasalar
ial
emai
multeșimaidi
ver
se.

Încazulcompaniil
or,oastfeldeschimbarepunepr esiunepespecialișt
iiînrecrutar
e
șipeprocesuldeachizi
ționaredetalent
e.Tactici
leî ncercateșit
estates-arput ea
caînunelecazurisănumaif i
esufici
ent
e, f
ii
ndnevoi edemul tămuncă, strategii
creati
vederecrut
areșisupor tpent
ruatragereatalentelor.Delaacuratețeaanunț ul
ui
deangajare,l
asalari
u,benefici
iext
rasalari
ale,onboar dingșisuportulangajațil
or,
toatevortr
ebuicali
brat
el apiaț
ășilaașteptări
lecandi dațil
or.

Tendi
nțepepi
ațamunci
i20
66% Săl
ear
atecămuncal
orest
eapr
eci
ată

46% Opor
tuni
tăț
ideaavansaî
ncadr
ulcompani
ei

43% Supor
tșiopor
tuni
tăț
ipent
rudezvol
tar
epr
ofesi
onal
ă

29% Echi
l
ibr
umaibunî
ntr
evi
ațaper
sonal
ășiceapr
ofesi
onal
ă

27% Li
ber
tat
eadeaal
egedeundesăl
ucr
eze

17% Of
eri
readei
nfor
maț
iidespr
econt
ext
uldebusi
nessșipl
anur
i

Tendi
nțepepi
ațamunci
i21
Tendi
nțede
urmăr
itîn2022

Empl oyerBr anding–aavutunl ocimportant


î
nt otdeaunaî nsăt endințatuturorcompani i
lor
estesăi nvest eascăt otmaimul tî
naceast ăzonă,
nedor im săar ătăm pot enț
iali
lorcolegicarear
put easăf ieviațaalăturidenoi .Avândînveder e
digitali
zar eadi nulti
mi2ani ,
prezențapesoci al
medi așinunumai ,estevit
ală,iaroricestr
ategie
der ecr utaretrebuiesăai bălabazășiost rategi
e
deempl oyerbr anding.

Tendi
nțepepi
ațamunci
i22
Tendi
nțepepi
ațamunci
i23
Adopț i
adenoipr oceseșit ehnologiiadet erminat
nevoiadeabi l
ităț
inoi,digi
tale,pecareechi pelede
Learning&Devel opmentl e-aususț i
nutprint rai
ning-ur
iși
cursuri.Pr ocesulcont i
nuudedi git
ali
zareșiaut omat i
zare
cerestr ategiicoerentedeper f
ecționareșif ormarea
echipelorpent rua-șiputeaîndepliniacti
vitățil
ezilni
ce.
Angajaț iiî
șidor esc,larândullor,suportdinpar tea
angajator i
lorpent rudezvoltareaabili
tăți
lorșidezvol t
area
Digital
izareașimaimul tapr ocesel orșia
denoicompet ențe.
comuni căriicuangaj ații-încădi nst adiul Credcăl i
psadespeci ali
știvagener aonevoi e
procesuluider ecrutarepanal amoment ul maiacut ădear ecrutaper sonaldinaf arațări
i,
tr
ansf ormăr i
icandidatul uiînangaj at .Dat i
arîncazur il
eîncareast anusevaapl icapentru
fi
indcăt rendulr emotevaper sistacu atr
ager eacandi dați
lorlocali,
vaf inevoiedeo
si
gur anțășiîn2022. fl
exibi
lizareînmat eriedebenef icii
,progr am
Ment alhealthandwel l
bei ngt raini
ng -una delucru, muncăl adomi ci
liu/dinal t
elocaț i
i.
dintrepriori
tati
leangaj atorului,încondi ții
le Angajat ori
icareîșivoradapt aof ert
elel aaceste
actuale,esteaceeadeaseasi gurade nevoi,vorf icapabil
isăat r
agămaiușorcandi dați
stareadebi neaangaj aț i
lor,adaptar ealorla di
nt oatedomeni i
le.
schimbăr il
econst anteșil anouadi nami căa
modul uidel ucru.

Tendi
nțepepi
ațamunci
i24
(
+40)317104224

/
Best
Jobs best
jobs.
eu Best
Jobs  bestj
obs.
eu

S-ar putea să vă placă și