Sunteți pe pagina 1din 3

Calculul tarifului mediu anual pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de Î.C.S.

,,Premier
Energy Distribution” S.A. în anul 2022
Proiect tarif 2022,
Unitatea calculat ANRE
Indicii Simbol
de măsură bani/
total
kWh
Energia electrică distribuită total ED mii kWh 3 090 559,6
Preţul de procurare pierderi distributie bani/kWh 94,85
Tariful pentru serviciul de transport al Δ distributie bani/kWh 14,5
Consum tehnologic şi pierderi comerciale de energie în reţelele de % 7,49
distribuţie mii kWh 250 110,1
Preţul mediu de procurare a energiei electrice destinate acoperirii
bani/kWh 109,35
consumului tehnologic şi a pierderilor de energie
Costul consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică CPD mii lei 273 487,7 8,8
Cursul de schimb lei/$ 17,73
Rata reglementată a rentabilităţii activelor Rr % 8,30
mii dol 18 776,6
Investitii anuale
mii lei 332 000,0
mii dol 848,3
Amortizarea anuala a investitiilor
mii lei 15 000,0
mii dol 338 214,8
Valoarea de intrare a imobilizărilor noi (toti anii) VIAD
mii lei 5 996 007,3
mii $ 12 642,8
Amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor nemateriale noi UADi
mii lei 224 137,0 7,3
mii dol 137 248,0
Amortizarea acumulată a imobilizărilor noi DF
mii lei 2 433 187,7
mii dol 200 966,8
Valoarea netă a investiţiilor VNADi
mii lei 3 562 819,5
mii dol 16 674,1
Rentabilitatea investiţiilor noi
mii lei 295 604,6 9,6
Amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor nemateriale UAD mii lei 224 137,0 7,3
Rentabilitatea activelor RA mii lei 295 604,6 9,6

Consumurile de întreţinere a reţelelor electrice de distribuţie CID mii lei 208 942,5 6,8
Cheltuieli materiale CMD mii lei 20 300,3 0,7
Indicele preţului cu amănuntul al SUA HICP % 2,5
Modificarea numărului locurilor de consum ΔNC % 1,17
Cheltuieli aferente remunerarii muncii CRD mii lei 81 055,1 2,6
Indicele preţului de consum în Republica Moldova IPCM % 6,9
Indicele creșterii medii anuale a salariului minim garantat în sectorul real % 6,9
Cheltuieli aferente intreţinerii şi exploatarii CIED mii lei 107 587,1 3,5
Consumurile legate de evidenţa energiei electrice distribuite CED mii lei 88 422,1 2,9
inclusiv consumuri ce țin de remunerarea muncii mii lei 20 039,0
Consumurile şi cheltuielile nemijlocit aferente procesului de
CDD mii lei 794 989,4 25,7
distribuţie
Alte consumuri şi cheltuieli ACD mii lei 97 161,1 3,1
inclisiv:
Cheltuieli comerciale, generale şi administrative CGA mii lei 91 546,1 3,0
inclusiv consumuri ce țin de remunerarea muncii mii lei 32 305,8
Necesitatea în fond de rulment α zile 10
Alocația aferentă fondului de rulment CFR mii lei 1 515,0 0,0
Taxe şi impozite T mii lei 4 100,0 0,1
Devieri tarifare, anul precedent Dev mii lei 124527,64 4,0
Total cost de distribuţie CD mii lei 767 622,8 24,8
Costul serviciilor de distribuţie (actualizat) CSD mii lei 1 063 227,4 34,4
Calculul tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestate de catre Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution" S.A., diferențiate pe nivele
de tensiune

Proiect tarif 2022


inclusiv pe nivel de tensiune:
Indicatori Simbol U.M. Total (mediu)
înaltă medie joasă
Energie electrică distribuită ED MWh 3 090 560 44 632 859 043 2 186 885
Energia electrică furnizată la pct de ieşire din reţ. el. de transport MWh 25 500
% 7,49 0,44 1,63 5,42
Consum tehnologic şi pierderi de energie electrică CPD
MWh 250 110 14 712 54 442 180 956
Costul mediu de procurare a energiei pt acoperirea consumului tehnologic şi
bani/kWh 109,35
a pierderilor de energie
Costul consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică CPD mii lei 273 487,7 16 087 59 531 197 870
Uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale UAD mii lei 224 137 10 207 89 606 124 324
Consumurile de întreţinere a reţelelor electrice de distribuţie CID mii lei 208 943 9 515 83 531 115 896
Consumurile legate de evidenţa energiei electrice distribuite CED mii lei 88 422 1 277 24 578 62 568
Alte consumuri şi cheltuieli ACD mii lei 95 646 1 381 26 586 67 679
Devieri tarifare Dev mii lei 124 528 1 798 34 613 88 116
Costurile activităţii de distribuţie CD mii lei 766 108 36 669 249 218 480 220
Rentabilitatea activelor RA mii lei 295 605 13 462 118 177 163 965
Venitul de la prestarea serviciului de distribuţie VD mii lei 1 061 712 50 132 367 395 644 186
Tariful pentru serviciul de distribuţie TD bani/kWh 34,4 1,6 13,7 43,1
Calculul tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de Î.C.S. "Premier Energy
Distribution" S.A
inclusiv pe nivel de tensiune:
Indicatori U.M. Total (mediu)
RD înaltă RD medie RD joasă
Energie distribuita, total mii kWh 3 090 560 44 632 859 043 2 186 885
incl.: ianuarie 2022 mii kWh 279 627 2 858 72 987 203 781
februarie-decembrie 2022 mii kWh 2 810 933 41 774 786 056 1 983 104
Tarifele de distributie ianuarie bani/kWh 31,84 2,00 13,00 39,00
Venituri obţinute în ianuarie mii lei 89 020 57 9 488 79 475

Tarif mediu de distributie calculat pentru 2022,


bani/kWh 34,4 1,6 13,7 43,2
aplicare din 1 ianuarie
Venituri aferente tarifului de distributie calculat
mii lei 97 947
pentru ianuarie 2022
Devieri tarifare formate în anul 2022 mii lei 8 926
Modificare tarif de distribuţie în februarie-decembrie
bani/kWh 0,32
2022
Tarif de distribuţie din 01.02.2022 (cu devieri tarifare
bani/kWh 34,7 1,9 14,0 43,5
din anul 2022)