Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA: a IV-a
PROPUNĂTOR: Iusco Adrian Gabriel
OBIECTUL: Istorie
SUBIECTUL: Geto – Dacii
TIPUL: predare - învăţare - evaluare

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
- să utilizeze informaţii din surse istorice pentru prezentarea unor evenimente, personalităţi;
- să formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente, fapte, personalităţi;
- să folosească termeni istorici în situaţii diverse.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 să utilizeze informaţii din surse istorice pentru descrierea personalităţii lui Decebal;
O2 să localizeze pe hartă Dacia
O3 să enumere şi să descrie ocupaţiile, obiceiurile daco-geţilor;
O4 să folosească noţiunile istorice: apicultură, gintă, trib, tarabostes, comati, sanctuare,dava, în
situaţii diverse;
O5 să scrie corect şi lizibil, respectând aşezarea în pagina caietului şi la tablă;
O6 să adopte o poziţie corectă la scris;
O7să participe cu interes la lecţie;
O8 să-şi dezvolte dragostea pentru istorie.

REZULTATE AŞTEPTATE:
 dezvoltarea capacităţii de selectare a esenţialului dintr-un text;
 dezvoltarea gândirii logice, a calităţilor acesteia;
 stimularea interesului pentru trecutul istoric al lumii;
 dezvoltarea operaţiilor gândirii, a atenţiei şi a simţului critic.

RESURSE METODOLOGICE:
 Strategia didactică: deductivă, dirijată.
 Metode şi procedee: exerciţiul, învaţarea prin descoperire, problematizarea, conversaţia,
observaţia, munca în echipă,puzzle, metoda cadranului, brainstormingul, diagrama Venn.
 Forme de activitate: frontală, individuală, pe grupe.
 Materiale: fişe de lucru, fişe informative,puzzle, harta.
- Umane: 20 elevi;
- Temporale: 50 min;
- Spaţiale: sala de clasă.
SUPORT DIDACTIC:
A. Dacii
Ţara noastră a fost locuită din cele mai vechi timpuri. Arheologii au găsit în pământ: unelte din piatră
sau os, din brom sau fier, care dovedesc că aici au trăit oameni cu mii de ani în urmă. Istoria oricărui
popor, povestea lui, începe din strămoşii din care coboară.
Stămoşii poporului nostru au fost dacii şi romanii.
Dacii. Au trăit pe pământul patriei noastre, acum 2 mii de ani. În acele vremuri ţara se numea Dacia şi
era vestită prin bogăţia şi frumuseţea pământului, dar mai ales prin hărnicia şi vitejia locuitorilo.
Dacii erau oameni voinici, purtau părul retezat pe frunte şi lăsat în plete pe umeri. Se îmbrăcau
cu cămeşi de pânză lungi ână la genunchi. Purtau iţari strânşi pe picior. Iarna se îmbrăcau cu cojoace
sau sumane cu glugă. Se încălţau cu opinci. Cei bogaţi îşi acopereau capul cu căciuli rotunde; săracii
umblau mai mult cu capul descoperit. Femeile ăşi strângeau părul într-un coc la spate. Se
îmbrobodeau adesea cu marame, ţesute şi cusuute frumos, îşi împodobeau cămeşile cu cusuturi
înflorate, iar fustele le făceau lungi şi largi. Mulţi ţărani români, mai ales cei de la munte, îmbracă şi
azi, cu mândrie, straie asemănătoare cu ale strămoşilor noştri daci.
Ocupaţiile de căpetenie ale dacilor era agricultura şi păstoritul. Cultivau grâul, meiul, pomii
fructiferi şi viţa de vie. Le plăceau mult să crească albine. Vânau animale sălbatice din păuri; cei de pe
malul râurilor se îndeletniceau şi cu pescuitul. Erau şi meşteri iscusiţi. Scoteau fier din munţii
Banatului, îşi făceau unelte şi arme. Din argint şi aur scos din munţii Apuseni, făceau brăţări, cercei,
vase. Având mare dragoste pentru tot ce este frumos, împodobeau cu desene şi crestături oalele din lut
şi porţile caselor, armele, scuturile sau coifurile. Dacii işi făceau case din lemn sau piatră. Pe fârfuri de
dealuri şoi chiar în munţi înălţau cetăţi semeţe întărite cu ziduri groase de piatră.

B. Burebista şi Decebal. Cei mai de seamă conducători ai dacilor au fost Burebista şi Decebal. Eu au
purtat titlul de regi. Meritul cel mai mare al lui Burebista este că i-a unit pe toţi dacii într-un singur stat
mare şi puternic, numit Dacia. Burebista s-a numărat printre cei mai de seamă conducători de stat din
acea vreme. Un alt mare rege dac a fost Decebal. El a trăit un veac şi jumătate după Burebista, a
reorganizat statul dac, stabilindu.i capitala la Sarmizegetusa cetate puternică în munţii Orăştiei.
C. Imperiul roman, se întindea în acea vreme la miazăzi de Dunăre. Era o ţară mare cea mai mare de pe
atunci. Capitala imperiului roman se numea Roma, oraş şi cetatea deosebit de bogată şi frumoasă,
aşezată în Italia. Din vechime, romanii se dovediseră a fi foarte buni soldaţi. Cu armele în mâini, în
veacuri de lupte, romanii au supus zeci de popoare şi şi-au întins hotarele în jurul mării mediterane, pe
trei continente Europa Africa şi Asia. Buni gospodari, eu au construit sute de oraşe. Au alcătuit legi
pentru orânduirea vieţii oamenilor. Limba romanilor era limba latină. Era o limbă frumoasă cu ajutorul
căreia puteau tălmăci simţiri şi gânduri înalte. Ea a ajuns să fie vorbită aproape de întreaga lume
europeană din acea vreme.

D. Împăratul Traian conducea imperiul roman pe vremea când Decebal era rege în Dacia. Prin
înţelepciunea şi însuşirile lui de conducător şi militar, Traian a fost unul dintre cei mai străluciţi
împăraţi romani. Păstra cu mare severitate liniştea şi ordinea în întinsul său imperiul; urmărea să-i
sporească puterea să-i lărgescă mereu hotarele să-i dezvolte frumuseţile şi bogăţiile.
Ştiind că Dacia era o ţară bogată cu un popor vrednic, Traian s-a pregătit s-o poată cuceri.

Sursa: Istoria Românilor – Manual pentru clasa a VII- a autor prof. Hadrian Daicoviciu –
coord., E.D. P. Bucureşt, 1996
Schema lecţiei

1.Aşezare:
-Familia tracilor;
Geţi: denumirea dată de greci;
Daci: denumirea dată de romani.
-Locuiau pe teritoriul dintre Munţii Carpaţi, Dunăre şi Marea Neagră.

2.Ocupaţia:
-agricultura;
-creşterea animalelor;
-apicultura;
-meşteşugurile;
-minerit (lur, argint, sare);
-comerţul cu grecii şi romanii.

3.Organizare:
-ginţi, triburi,uniuni tribale conduse de un singur rege;
-oameni bogaţi: tarabostes;
-oameni săraci; comati;
-au construit cetăţi: Sarmizegetusa, Costeşti, Blidaru, Feţele Albe;
-construiau sanctuare pentru zei.

4.Conducători:
-Burebista: a unit triburile întrun singur stat având caitala la Sarmizegetusa;
-Decebal: perioadă de înflorire dar fără a avea aceeaşi întindere.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

O RESURSE PROCEDURALE
B.
ETAPELE DE CONŢINUT FORME MEODE ŞI MIJLO
LECŢIEI DE DE PROCEDE ACE EVALUAR
TI ORGANI- E DIDAC- E
MP ZARE TICE

Reactualizarea Localizarea Romei şi a Imperiului 5 Frontal Conversaţia Material Orală


cunoştinţelor roman la hartă. euristică Harta Practică
Joc: „Cine are răspunsul?” Pun Exerciţiul
întrebări elevilor despre Roma
Antică. Pun la dispoziţie elevilor o
bucată de pânză şi le cer să creeze
o togă a romanilor.
1. Captarea La ce vă gândiţi, ce vă sugerează 4 Frontal Brainstormi Tabla Orală
atenţiei cuvântul Dacia? Cum se numeau ngul
strămoşii noştri?

2. Anunţarea Azi vom învăţa despre geto-daci: 1 Frontal Explicaţia


obiectivelor aşezarea, modul de viaţă al
locuitorilor, conducătorii şi cultura
lor.
3. Dirijarea O1 Există câteva dovezi incontestabile Frontal Conversaţia
învăţării O5 ale existenţei pe meleagurile de azi Observarea
ale ţării noastre. Unele dintre 20 sistematică
dovezi sunt prezente chiar în
scrierile istoricului grec Herodot
„Geţii sunt cei mai viteji şi cei mai Manual
drepţi dintre traci. Neamul tracilor Explicatia
este cel mai numeros din lume, Învăţarea
după cel al inzilor”. „Iată cum se prin
cred nemuritorii geţi: ei cred că nu descoperire
mor şi că cel care dispare din
lumea noastră se duce la zeul
Zalmoxis” (Istorii). Un alt istoric
Tucidide spune despre ei „Geţii de
dincolo de Haemus (Balcani),
locuiesc între fluviul Istros
(Dunăre) şi Pontul Euxinus (Marea
Neagră)”, pe când istoricul Strabon
precizează clar că „Dacii au aceeaşi
limbă ca şi geţii ”.
Scriu pe tablă schema lecţiei iar Cafeneaua
elevii o scriu pe caiete. Frontal Diagrama
Venn
Elevii sunt rugaţi să se aşeze
comod, pe o coală de flip-chart am
desentă o diagramă în care trebuie
să scriem asemănări şi deosebiri
între poporul geto-dac şi poporul
roman. Participăm interactiv ,
fiecare e liber să-şi expună ideile şi
opiniile, cu explicaţiile de rigoare.
5. Obţinerea O3 Pe baza principalelor puncte de 5 De grup Metoda Fişe Produsele
performanţelor sprijin din schema lecţiei, se Cadranelor elevilor
prezintă daco-geţii: aşezare, Frontal
ocupaţii, conducători, organizare. Scris şi Oral

4. Feedback prin O2 Copiilor li se propune jocul 5 Frontal Conversaţia Cartonas Oral


raportarea la „Adevărat sau fals”. Adresez e cu A
obiectivele propuse intrebari la care copiii raspundă şi F
iniţial, cu prin ridicare de cartonase. Apoi se
solicitarea elevilor bifeaza obiectivele atinse din lista
de obiective.
6. Asigurarea O1 Elevii primesc un test fulger 5 Individual Conversaţia Fişe Copiii
retenţiei şi completeaz
transferul de a fişele
cunoştinţe Scris
7. Încheierea lecţiei La sfârşitul lecţiei am pregătit un 5 Pe grupe Conversaţia Puzzle Practic
puzzle, în care elevii vor
reconstitui steagul dac, ei fiind
împărţiţi în două grupe. Fac apoi
aprecieri şi pun calificative

GETO - DACII
OCUPAŢIA

AŞEZARE

ORGANIZARE CONDUCĂTORI

ADEVĂRAT SAU FALS


1. Dacii locuiau în Dacia iar geţii în Geţia?
2. Dacii vorbeau limba dacică iar geţii limba getică?
3. Dacii bogaţi se numeau tarabostes?
4. Numele străvechi al Dunării era Istros?
5. Dacii obişnuiţi se numeau comati?
6. Cel mai important zeu al dacilor se numea Zeus?
7. Capitala Daciei era la Bucureşti?
8. Numele străvechi al Mării Negre era Pontus Euxinus?
9. Burebista a fost primul rege dac?
10. Dacii au imitat monedele romane?
11. Strabon a spus că dacii şi geţii vorbesc aceeaşi limbă?
12. Numele străvechi al Constanţei era Tomiţă?

TEST FULGER
1. Din ce neam s trăgeau geto- dacii?

2. Cu ce se ocupau ei?

3. Ce religie aveau geto – dacii?

4. Ce conducători au avut?

S-ar putea să vă placă și