Sunteți pe pagina 1din 181

Fig.3.3.

Tensiunea tangentiala de calcul pentru PVC Hit (DIN 8061/8062)

13
Fig .3 .4 .Tensiunea tangentiala de calcul pentru PVC Hi2 (DIN 8061/8062)

14
Verificările periodice se efectuează trimestrial pe un lot care a corespuns
la verificările de lot şi constau din verificarea:
- dimensiunilor;
- aspectului;
- rezistenţei la şoc la temperatura de 20°C;
- verificarea rezistenţei la presiune interioară la 20°C;
- verificarea variaţiei dimensiunilor şi a aspectului după încălzire la
150°C.
La verific ă rile periodice toate epruvetele încercate trebuie să
corespund ă condiţiile prescrise .
Chiar dacă o singură epruvetă nu corespunde, se repetä verificarea pe
un num ăr dublu de epruvete. Dacä şi de data aceasta rezultatele verifică rilor
nu corespund, lotul se respinge .
Numărul de epruvete luat pentru verificare este conform cu STAS
6675/1,2 .

Verificări de tip se efectueaz ă la introducerea de materiale noi în


fabricatie, la schimbarea tehnologiei de fabricatie precum ş i ceI putin odată la
3 ani sau la cererea beneficiarului şi constau în verificarea tuturor condiţülor
tehnice de calitate de la punctul de la verificările de lot.
Verificările de tip se efectuează conform prescripţiilor din STAS
6675/1,2 şi sunt cele precizate în "Lista încercărilor şi verific ărilor pentru ţevile
din PVC rigid".
La verific ă rile de tip toate epruvetele trebuie să corespund ă condiţiilor
tehnice prescrise .

Lista încercărilor şi verificărilor pentru ţevile din PVC 60 rigid

Categoria de
Nr Incercarea/ Condiţia Metoda de încercare
crt Verificarea tehnică încercare Perio-
Lot Ti p
dice
0 1 2 3 4 5 6
1 Verificarea Absorbtia Determinarea
absorbţiei de de apă la absorbţiei de apă
apă la fierbere fierbere, la fierbere a ţevilor NU NU DA
max.60 de PVC rigid
g /m2 STAS 6675/3

15
0 1 2 3 4 5 6
2 Verificarea Temp. de Determinarea
punctului de înmuiere temperaturii de
înmuiere Vicat Vicat min. NU NU DA
înmuiere Vicat
780C STAS 6921
3 Verificarea re- Rezistenta Determinarea
zistentei la soc: la soc % rezistentei la soc
- met .căderii max . STAS 6675/8 DA
libere: - 20OC :5 DA DA
- met .cu - 0°C:10
ciocanul-pendul - 20OC :10
4 Verificarea di- Dimensiu- Verificarea di- DA DA DA
mensiunilor nile tevilor mensiunilor STAS
conf. STAS 6675/3
6675/2
5 Verificarea Aspect şi Verificarea as- DA I DA DA
aspectului şi a culoare pectului şi a culorii
culorii conf. STAS STAS 6675/3
6675/1,2
6 Verificarea va- Dimensiuni Verificarea varia- NU DA DA
riaţiei dimen- şi aspectţ iei dimensionale
siunilor şi a conf.STAS ş i a aspectului
aspectului după 6675/3 după încălzirea la
încălzire la max ., 5 % 150°C STAS
150°C 6675/5
7 Verificarea re- Rezistenta Verificarea NU DA DA
zistenţei la pre- la presiune rezistenţei la pre-
siune interioară interioară siune interioar ă
- la 20°C : - min.1 h SR ISO 1167
la tens . tan-
genţială 39 MPa
- la 60° C : - min .1 h
la tens .
tangenţială
-14 MPa
la tens . tan-
genţială 7,5 -min . 1000h
MPa
8 Verificarea Conform Normelor Sanitare în NU NU DA
caracteristicilor vigoare
toxice

Verificarea calitătii tevilor din PVC 100 se face in conformitate cu


prevederile DIN 8061/8062 .

16
Lista incercarilor si verificarilor nentru tevile din PVC 100

17
0 1 2 3 4 5
7 Verificarea Conform Normelor Sanitare în NU NU DA
caracteristicilor vigoare
toxice
8 Verificarea Rezistenta la Verificarea
rezisten ţei la presiune interioară rezisten ţei la
presiune DIN 8061 presiune
interioară: ISO 1167 interioară
8.1 . -la 20 °C : >_ 1 h DIN 8061 DA NU DA
- PVC U Qo 42 DIN 53759
MPa ISO 1167
- PVC Hi. DIN 8061 " Da -Nu " Da
" ßo 30 MPa " ? 1 h DIN 53759 -Nu " Da " Da
" Qo 23 MPa " >_ 100 h ISO 1167
8 .2 . -la 60'C : DIN 8061
- PVC U : DIN 53759
" Qo 17 MPa " ? 1 h ISO 1167 " Da -Nu " Da
" Qo 11,3 MPa " >_ 200 h -Nu " Da " Da
" Qo 10 MPa " >_ 1000 h -Nu -Nu " Da
- PVC Hi1 : DIN 8061
" Qo 15 MPa " >_ 1 h DIN 53759 " Da n Nu " Da
" ßo 11 MPa " _> 200 h ISO 1167 " Nu " Da " Da
" cao 10 MPa " >_ 1000 h -Nu »Nu " Da
- PVC Hi2 : DIN 8061
" 6o 13 MPa " >_ 1 h DIN 53759 " Da n Nu " Da
" Qo 7,6 MPa " >_ 200 h ISO 1167 -Nu " Da " Da
" Qo 6,5 MPa " > 1000 h -Nu -Nu " Da

Fitingurile ş i accesoriile din PVG 100 sunt conforme cu standardele DIN .

Conditii tehnice generale pentru fitinguri de presiune PN 10 din PVC 60 rigid


(STAS 11410)

Nr Metoda de
Incercarea / Verificarea Conditia tehnică
crt î ncercare
0 1 2 3
1 Verificarea absorbţiei de Absorbtia de apă la Determinarea
apä la fierbere fierbere, max. 4 absorbţiei de apă
mg/m2 la fierbere,
STAS 5691
2 Verificarea punctului de Punctul de înmuiere Determinarea
înmuiere Vicat Vicat min .78°C punctului de înmui-
ere Vicat,
STAS 6921
18
3 Etan şeitatea la 20°C, Pierderi de apă lipsă Determinarea
timp de 15 s, la etan şeităţii la 20°C
presiunea hidraulic ă in- STAS 6872
terioară de 150 N/cm2
4 Verificarea Dimensiunile Verificarea dimen-
dimensiunilor fitingurilor conform siunilor
standardelor STAS 6872,
s ecifice STAS 12189/1
5 Verificarea aspectului şi Aspect şi culoare Verificarea
a culorii conf. STAS 6872, aspectului şi a
STAS 12189/1 culorii conf.
STAS 6872,
STAS 12189/1
6 Verificarea variaţ iei di- Dimensiuni ş i aspect
mensiunilor şi a aspec- conf.STAS 6872,
tului după încălzire la STAS 12189/1
150°C
7 Verificarea rezisten ţei la Rezistenta la pre- Verificarea rezis-
presiune intern ă : siune interioar ă tenţei la presiune
- la 20° C : interioar ă SR ISO
la tens.tangen ţială -min 1 h 1167
39 MPa
- la 60° C :
la tens.tangen ţiaO - min 1 h
14 MPa
la tens. tangenţiaIa
7,5 MPa - min . 1000 h
8 Verificarea Conform Normelor Sanitare în vigoare
caracteristicilor toxice

Conditii tehnice generale pentru fitinguri de canalizare din


PVC 60 rigid (conf. STAS 11410)

Nr Incercarea/ Verificarea Condi ţ ia tehnic ă Metoda de încercare


crt
0 1 2 3
1 Verificarea absorbţ iei de Absorbtia de ap ă la Determinarea
apă la fierbere fierbere, max. absorbţ iei de apă la
6m /m2 fierbere, STAS 5691
2 Verificarea punctului de Punctul de înmu- Determinarea punc-
înmuiere Vicat iere Vicat min .78°C tului de înmuiere
Vicat, STAS 6921

19
0 1 2 3
3 Etanş eitatea la 20°C, Pierderi de apă Determinarea etan-
timp de 15 s, la pre- lipsă şeităţ ii la 20°C
siunea hidraulic ă interi- STAS 11410
oară de 25 N/cm2
4 Verificarea Dimensiunile fitin- Verificarea dimen-
dimensiunilor gurilor conf.stan- siunilor STAS 11410
dardelor specifice
5 Verificarea aspectului şi Aspect şi culoare Verificarea aspec-
a culorii conf. STAS 11410 tului ş i a culorii conf.
STAS 11410
6 Verificarea variaţiei Dimensiuni şi Verificarea variaţiei
dimensiunilor şi a aspect conf.STAS dimensionale şi a
aspectului după 11410 aspectului după în-
încă izire la 150°C că lzirea la 150°C
conf. STAS 11410

3.5.A. Marcarea, ambalarea, transportul si depozitarea PVC -ului


Marcarea

Marcarea ţevilor livrate în pachete se face cu etichete lipite în interiorul


mufei .
Etichetele contin următoarele informatii :
- fabricant ;
- denumire produs ;
- standardul de referintă ;
- data fabricatiei .

Marcarea ţevilor livrate la bucată sau pachetizate se face automat,


direct pe linia de extrudare, cu informaţiile:

20
Marcarea fitingurilor şi accesoriilor cuprinde
- denumire produs ;
- diamentru nominal ;
- presiune nominal ă;
- standardul de referint, ă.

Ambalarea

Tevi din PVC se livrează în vrac sau ambalate (legă turi, paleţ i sau
rastele) .
Legăturile, cuprinzind ţevi de acelaşi tip şi diametru, se prind în 3 locuri
cu sfoara sau fir din material plastic rezistent.
Ambalarea se face, în funcţie de tipul ţevii, după cum urmează:
- Livrarea în vrac se poate face la toate tipurile de ţeavă .
- Ambalarea în legături se aplică la :
- ţ evile cu diametru de pă n ă la 25 mm inclusiv se ambalează în legături
de căte 25 de bucăti .
- ţevile cu diametre de ~ 32 şi ~ 40 se ambalează în legături de căte 10
bucăti .
La în ţelegere cu beneficiarul, ţ evile cu diametre mai mari de ~ 50
inclusiv se ambalează în paleţi sau rastele.
Fitinguri şi accesorii .
Fitingurile şi accesoriile sunt furnizate ambalate sau la bucată .

Depozitarea

Pe durata depozit ării ţ evile trebuie sc! se sprijine pe toată lungimea lor
pentru a se evita defectarea capetelor datorită vibraţiilor şi loviturilor. Trebuie
evitate curbă rile excesive ale ţevilor şi contactele suprafeţei ţevilor cu corpuri
ascuţite sau abrazive şi de asemenea cu substan ţe agresive pentru PVC .
Nu se recomand ă depozitarea peste ţevi sau fitinguri a altor materiale
care pot duce la deformarea lor in timpul transportului .

21
Legăturile de fixare a ţ evilor trebuie sa fie realizate din funie de c ă nep ă ,
nylon sau ceva similar; ţevile sunt astfel protejate în zona de contact cu
leg ăturile .
Incă rcarea şi descărcarea ca şi în cazul altor materiale trebuie făcută cu
atenţie . Tevile nu trebuie trăntite, târăte în timpul operabilor de încă rcare
descă rcare din remorcile auto, manipularea trebuind să se facă după
prinderea acestora cu mare atenţie . Manipularea se face evităndu-se
contactul ţevilor şi fitingurilor cu substante agresive ş i cu materiale abrazive .
La scăderea temperaturii creşte posibilitatea ruperii (spargerii) ţevi şi
fitingurilor din PVC; în aceste conditii toate operaţiunile de manipulare,
transport, depozitare, montare, etc. trebuie efectuate cu precau ţ iunile
necesare .
Tevile lise (nemufate) trebuie depozitate pe o suprafata plană lipsită de
obiecte ascuţite (abrazive) şi de substante care pot ataca ţeava.

Depozitarea pe suprafeţe plane:

Depozitarea în rastele

Tevile mufate trebuie stivuite pe juguri de lemn în aşa fel încăt mufele
aflate în partea inferioară să nu se deformeze şi mufele sc! fie dispuse în
afară, alternativ (în plan orizontal şi în plan vertical), de o parte şi de alta a
stivei. In acest mod mufele nu sunt solicitate de ţevi iar sprijinirea are loc de-a
lungul generatoarei ţevi .

22
Depozitarea ţevilor prevăzute cu mufe cu inel de etanşare elastomeric

Tevile nu trebuie sä fie stivuite pe o înălţime mai mare de 2 m (1,5 m


pentru DN > 110 mm) pentru a evita deformarea acestora în timp .
Fitingurile se depoziteaz ă ambalate, pe sortimente, în saci pe paleţi sau
în box-paleţi .
In timpul depozită rii pe durată îndelungată (> 2 ani), ţevile şi fitingurile
vor fi ferite de actiunea directă a razelor solare, de actiunea surselor de
căldură precum şi de contactul cu substante chimice agresive pentru PVC
(substan ţele precizate ca S în tabelul 7 din Anexa A) .
Temperatura recomandată de depozitare este între + 5 . . . . + 40°C .

3.6 .A. Documente specifice de însotire

Produsele sunt insoţite de documente specifice .


- Declara ţia de Conformitate;
- Factura de însotire a mă rfii ;
- Scrisoarea de trasura (pentru transportul pe calea ferată) .

B - CONDUCTE DIN PE

3 .1 .B . SORTO - TIPO DIMENSIUNI (gama de produse)

Clasificare în functie de sortiment:


- tevi
- fitinguri ş i accesorii

în functie de tip : - ţevi din PE 80 (PN 2,5 bar PN 4 bar, PN 6 bar,


PN 10 bar, PN 12,5 bar, PN 16 bar)
-ţevi din PE 100 (PN 4 bar, PN 6 bar, PN 10 bar,
PN 12,5 bar, PN 16 bar)

23
-fitinguri şi accesorii din PE ( 1 . pentru îmbinare prin
electrosudară , 2 . pentru îmbinarea cap la cap, 3 .
pentru îmbinarea mecanică)

Principalele dimensiuni ale ţevilor din PE sunt date în Tab.2 pentru


PE 80, Tab.3 pentru PE 100 .
Principalele dimensiuni ale fitingurilor şi accesoriilor din PE sunt date în :

Anexa 4 - fitinguri şi accesorii din PE pentru îmbinarea prin


electrosudare
Anexa 5 - fitinguri şi accesorii din PE pentru îmbinarea cap la cap
Anexa 6 - fitinguri şi accesorii pentru îmbinarea mecanică .

3 .2.B . Caracteristici tehnice si chimice

Caracteristicile tehnice principale ale PE sunt următoarele :

Parametrul U .M . Valoarea Obs.


Den sitatea > 0,93 -
Indice de fluiditate g110 0,4-1,3 -
MFI 190°C/50N min
Tensiunea de alungire elastică N/mm2 22 viteza de
Alungirea la rupere % > 600 încărcare
125 mm/min
Modulul de alungire de fluaj la N/mM2 1200 -
liere
Temperatura de fuziune °C 127-131 -
Coeficient de dilatare termică mm/mK 0,20 -
Conductibilitate termică la 20°C W/mK 0,43 -
Rezistenta electrică la suprafa ţă Q > 10'3 -

Din punct de vedere chimic PE este un material termoplast parţial


cristalin. PE rezultând din fracţionarea ş i cracarea benzinei de distilare
primare nu va fi utilizată la transportul hidrocarburilor sau în medii în care
poate veni in contact cu acestea.
Rezistenta chimică în contactul cu diverse substante chimice este dată
in tab. 8 .
Pentru alte substante chimice decât cele înscrise în tabel se va cere
acordul fabricantului .

24
3.3 .13 . Durata de viată a tevilor din PE

Presiunea de utilizare la diferite temperaturi pentru ţevi şi fitinguri .


Pentru siguran ţa în exploatare presiunea nominal ă PN va fi mai mare
decăt presiunea de utilizare PU .
PN >_ 1,5 PU sau PN = 2 bar + PU, se va alege valoarea cea mai mare .
PN este presiunea la care trebuie să reziste un element de conductă
fără deteriorări şi în condiţ ii de siguran ţ6 corespunzătoare timp de 50 de ani
şi la temperatura de 20°C .
Pe m ăsură ce temperatura de utilizare creşte (peste 20°C), este
necesară alegerea unei PN echivalente mai mari . Aceasta se poate observa
în figura 3 .5 .

Fig .3 .5 .Presiunea maximă de utilizare a ţevilor din PE

Exemplu de calcul :
Temperatura de utilizare 40°C
Presiunea de utilizare 3 bar
Aflarea PN : 1,5 x 3 bar = 4,5 bar
3bar+2bar =5 bar
Se ia în considerare valoarea de 5 bar (cea mai mare) şi la intersecţia
acesteia cu valoarea temperaturii de utilizare, 40°C se află valoarea PN a
tubulaturii care va fi utilizară : se alege tubulatura cu PN = 16 bar.
Durata de viaţă a tubulaturii din PE este scoasă în evidenţă şi de
curbele de regresie, funcţie de tensiunea hidrostatic ă (tangen ţ ială) de
Proiectare S (N/mm 2) şi temperatura de utilizare T (°C) .

25
Calculul presiunii de exerciţiu se face cu formulele:

g = grosimea de perete (mm)

DN = diametrul exterior al ţevii (mm)


ß = tensiunea în peretele ţevii interpolată din
curba de regresie 6 = f (timp, temperatura)
bari
c = coeficient de siguran ţă - pentru
PE 80, 100 = 1,25
Pe = presiunea maxima de calcul bari
Pmax = presiunea maximă de utilizare a ţevii bari

Tensiunea în perete se interpolează din curba de regresie a materialului


plastic, la durata de via ţă impusă. Durata de via ţă considerată standard este
de 50 de ani . La aceasta durata de viaţă , în functie de temperatura de
functionare a conductei se interpolează tensiunea în perete (S) :
Se calculează cu relaţia (1) presiunea maxim ă de calcul, introducă nd
valoarea ß şi dimensiunile ţevii (diametrul exterior DN ş i grosimea peretelui g)
pentru clasa de presiune considerată potrivit ă aplicaţiei .
Se calculează cu relaţia (2) presiunea maximă de utilizare a ţ evii,
folosind coeficientul de siguran ţă c = 1,25 :
Curbele de regresie pentru ţevile din polietilenă sunt prezentate în Fig :
3 :6, 3 :7 .
Presiunea maxim ă de utilizare a ţevilor trebuie s ă fie inferioară clasei de
presiune nominal ă a ţevii : Pmax >_ PN .

26
27
Fig .3 .7 .Tensiunea tangentiala de calcul pentru PE 100

28
3.4.B Verifică ri de calitate a tubulaturii din PE

Lista încercă rilor şi verifică rilor entru tevile din PEID


Nr Incercarea/ Conditia tehnică Documente de
crt Verificarea referintă ptr.
încercare
0 1 2 3
Determinarea Indicele de fluiditate la cald
1 indicelului de Granula ± 20 % fată de Tub ± 20 % fată NFT 51-016
fluiditate la cald valoarea dată de de valoarea SR ISO 1133
fabricant dată de SR ISO 4440/1,2
fabricant
NFT 51-063
2 Determinarea >_ 930 kg/m3 SR ISO 1183
masei volumice SR ISO 1872
SR ISO 4451
3 Determinarea > 20 min NFT 54-075
stabilitătii termice SR ISO/TR 10837

4 Determinarea NFT 51-142


dispersiei negrului Nota: <_ 3 ISO 11420
de fum
5 Determinarea NFT 51-140
conţinutului 2,0 -2,5% SR ISO 6964
negrului de fum
NFT 54-063
6 Determinarea <_ 350 mg/kg Anexa C
continutului de NFT 54-065
material volatil Anexa D
ISO 4437, Anexa A
Determinarea :
7 A.fisuri în mediu A.Conditie: <_ 15 mm/zi A. NFT 54-077
tensio-activ B. 165 h/la 80° C B . ISO 13479
B . fisuri lente

Determinarea NFT 54-047


8 contracţiei la cald SR ISO 2506
<3% EN 743

20 0C PE 80 >_ 1 h/12,0 MPa


Determinarea PE 100 >_ 100 h/12,4 MPa
rezisten ţei la PE 80 _> 170 h/4,0 MPa NF T 54-025
presiune interioară PE 100 >_ 170 h/5,5 MPa SR ISO 1167
80o C NFEN 921
PE 80 1000 h/4,0 MPa
PE 100 1000 h/5,0 MPa
Determinarea PE 80 6 >_ 15 MPa NFT 54-074
rezisten ţei la trac- PE 100 6 >_ 19 MPa STAS 6642
10 ţiune şi a alungirii PE 80 E >_ 15 %
SR ISO 1798
la rupere PE 100 s >_ 500 % ISO 6259/1,3

29
0 1 2 3
11 Determinare gust Nota : s 3 NFT 90-035
organoleptic NFT 54-063
Anexa E
12 Determinarea NFT 54-065
etanşeităţii, cu fără scăpări (etanş) Anexa E
manometru
diferential
NFT 54-063
Determinare NFT 54-065
13 caracteristici NFT 54-072
Tabele dimensionale norma produs ISO 4427
dimensionale
SR ISO 4065
DIN 8074
Determinare NFT 54-063
calificativ aspect, Calificative corespunzătoare NFT 54-065
marcaj, reperaj NFT 54-072
14
ISO 4427
SR ISO 4065
DIN 8074

3.5.13 . Marcarea, ambalarea, transportul si depozitarea PE

Marcarea

Tevile din PE trebuie să fie inscriptionate descifrabil repetat (ceI puţin


din m în m) conform indica ţ ifor date mai jos. Pentru aceasta se utilizeaz ă un
dispozitiv de inscripţionate care realizează marcarea continuă a tuburilor prin
inscripţionarea la cald cu panglica conform normei NFT 54-065 şi ISO 1043-
1.
Dispozitivul este echipat cu compostor de metraj ce permite
declanşarea automată programată a aducerii la "0" a numărătorului de
lungime a tubului .

Marcajul se face din loc în loc şi conţ ine următoarele informa ţ ii :

30
Ambalarea

Tevile sunt livrate în colaci, pe tamburi sau în bare drepte, conform


indicatiei din tabelul următor.

Diametrul
exterior
Colaci Tambur Bare drepte
nominal
mm
20 X X
25 X X
32 X X
40 X X X
50 X X X
63 X X X
75 X X X
90 X X X
110 X X X
125 X X X

Extremităţile ţevilor ambalate pe tamburi sau colaci trebuie sä fie


protejate cu dopuri de protecţie . Extremităţ ile ţevilor vor fi debavurate şi
curătate .
Lungimea ţevilor măsurate la 20 ± 5°C este aliată cu o toleranta de ± 3
pentru lungimi inferioare de 500 m şi de ± 1,5 % pentru lungimi >_ 500 m.
Dimensiunile ţevilor în bare drepte sunt de 6 m, 12 m sau alte
dimensiuni la cererea clientului .
Dimensiunile tamburilor şi a ţevilor rolate pe acestea sunt prezentate în
tabelul următor:

Tambur Lungimea, a roximativă a tevii rolate m


Diametrul Lătimea Lătimea Diametrul exterior nominal al tevii (Dn)
tambur toaI interioară
40 50 63 75 90 110 125 140 160
A (m) C
(m) (m)
2,2 1,18 1,00 1200 800 400
2,4 1,18 1,00 1500 1000 600
2,6 1,18 1,00 2100 1300 700
3,1 1,21 1,00 1300 800 500 250 120
3,1 1,46 1,25 1600 1000 600 300 130
3,1 1,71 1,50 2000 1200 700 400 180
3,1 1,96 1,75 2350 1400 800 450 210
3,1 2,21 2,00 2700 1600 1000 500 260
4,1 2,20 2,10 1300 2700 450 350 250

31
Dimensiunile colacilor sunt prezentate în tabelul următor:

NOTA. 1 . -PN6; 2 .-PN10 ;3.-PN12,5 sau PN16 .


Transportul
In timpul transportului ţevile trebuie sa se sprijine pe toată lungimea lor
pentru a se evita defectarea capetelor datorita vibraţiilor şi loviturilor. Trebuie
evitate curbările excesive ale ţevilor şi contactele suprafetei ţevilor cu corpuri
ascuţite sau abrazive ş i de asemenea cu substan ţele agresive pentru PE .
Nu se recomand ă depozitarea peste ţevi sau ftinguri a altor materiale
care pot duce la deformarea lor în timpul transportului si incarcarii .
Leg ăturile de fixare a ţevilor trebuie sa fie realizate din funie de cănepă ,
nylon sau ceva similar; ţevile sunt astfel protejate în zona de contact cu
legăturile .
Inc ărcarea şi descă rcarea ca ş i în cazul altor materiale trebuie făcute cu
atentie .
Tevile nu trebuie trântite, tără te in timpul operaţiilor de încă rcare
descărcare din remorcile auto, manipularea trebuind sa se faca dupa
prinderea acestora cu mare atentie . Manipularea se face evită ndu -se
contactul ţevilor şi fitingurilor cu substante agresive ş i cu materiale abrazive.
La scă derea temperaturii cre şte posibilitatea ruperii (spargerii) ţ evii ş i
fitingurilor din PE; în aceste conditii toate operaţiunile de manipulare,
transport, depozitare, montare, etc trebuie efectuate cu precauţiunile
necesare .

Depozitarea

Tuburile din PE cu Dn > 110 mm se vor aşeza în stive cu în ălţime


maximă de 1,5 m .
Colacii vor fi stocaţi de preferint5 aşezat. In acest caz, suprapunerea
colacilor nu va trebui să depăşească în ă l ţimea de un metru .
Se recomand ă să nu se dezlege colacii din chingi decăt în momentul
utilizării lor pe şantier.
32
In cazul tuburilor înfăş urate pe tamburi, este obligatorie sprijinirea de o
parte ş i de alta a tamburului, atât pentru ambalaje pline, cât ş i pentru cele
goale. Pe şantier, sprijinirea se poate realiza cu ajutorul penelor sau al
cără mizilor.
In timpul transportului cu camionul, tamburul va fi aşezat astfel încăt să
fie sprijinit în patru puncte pe platformă şi totodată, legat cu chingi pentru ca
eforturile să se exercite asupra pă rţilor metalice ale tamburului şi nu asupra
tubului .
Legarea în chingi a tubului, realizată strat cu strat, se va păstra pân ă la
utilizarea pe şantier. In caz de folosire parţială , extremitatea exterioară liberă
va fi ancorată solid înainte de orice manevrare.
Depozitarea în aer liber nu va depăşi 2 ani, pentru a nu influenta
calitatea ţevii sub actiunea razelor UV. Se vor respecta prevederile legale
privind depozitarea materialelor combustibile .
Piesele de legătură şi accesoriile se depoziteaz ă în rafturi, pe
sortimente şi dimensiuni .

3.6 .B. Documente specifice de însoţire pentru PE

Produsele sunt însoţire de documente specifice :


- Declaraţia de Conformitate;
- Factura de însoţire a mărfii ;
- Scrisoarea de trasură (pentru transportul pe calea ferată)

C - CONDUCTE DIN PP

3.1 .C. Sorto - tip dimensiuni (gama de produse)

Clasificare :
în functie de sortiment - tevi
- fitinguri şi accesorii
în functie de tip: - ţevi din PP de presiune (PN 2,5 bar, PN 4 bar, PN 6
bar, PN 10 bar, PN 16 bar, PN20 bar, PN 25 bar)
- ţevi din PP de canalizare interioară ignifugate
-fitinguri şi accesorii din PP de presiune
-fitinguri şi accesorii din PP de canalizare interioară
ignifugate
Principalele dimensiuni ale ţevilor din PP sunt date in tab .5 pentru PP
de presiune şi în Tab.6 pentru PP de canalizare interioară ignifugate .
Principalele dimensiuni de fitinguri şi accesorii din PP sunt date în :
Anexa 7 - fitinguri şi accesorii din PP de presiune
Anexa 8 - fitinguri şi accesorii din PP de canalizare interioară ignifugate

33
3.2.C . Caracteristici tehnice si chimice

Caracteristicile tehnice principale ale PP sunt urm ă toarele :

Parametrul U .M . Vaioarea
Densitatea g/cm' 0,90 : 0,95
Solicitare la tractiune N/mM 2 44
Rezistentă la tractiune N/mm2-- 15
Alun ire la tractiune % 15
Alun ire la ru ere % > 48
Modulul de elasticitate N/mm2 1300
Interval de fuziune a cristalelor °C 160 :165
Coeficient de dilatare lineară 10-40 °C mm/m°C 0,15
In nifu are - autostin ere Secunde <6

Din punct de vedere chimic PP este un material termoplast partial


cristalin . PP rezultând din fracţionarea ş i cracarea benzinei de distilare
primare nu va fi utilizară la transportul hidrocarburilor sau în medii în care
poate veni în contact cu cu aceasta. Interacţiunea cu diverse substan ţe
chimice este dată în tab .9 . Pentru alte substante chimice decât cele înscrise
în tabel se va cere părerea fabricantului (vezi Anexa) .

3.3 .C . Durata de viatA a tevilor din PP

Presiunea de utilizare la diferite temperaturi pentru ţevi şi ftinguri


Pentru siguran ţa în exploatare presiunea nominal ă Pn va fi mai mare
decât presiunea de utilizare PU .
PN >_ 1,5 Pu sau Pn = 2 bar + PU, se va alege valoarea cea mai mare .
PN este presiunea la care trebuie să reziste un element de conductă
fără deterior ări şi în condi ţ ii de siguran ţă corespunzătoare timp de 50 de ani
şi la temperatura de 20°C .
Pe m ă sură ce temperatura de utilizare creşte ( peste 20°C), este
necesară alegerea unei PN echivalente mai mari . Aceasta se poate observa
în tabelele următoare.

34
DURATA DE VIATA A TEVILOR DIN POLIPROPILENA
HOMOPOLIMER (TIP 1 - DIN 8077)
CLASA
1 2 3 4 5 6 7
CLASA DE PRESIUNE
PN 2,5 PN 4 PN 6 PN 10 PN 16 PN 20 PN 25
Durata
Tempera_
de viaţă PRESIUNEA MAXIMA DE INCERCARE PB (bar)
tura °C
ani
1 4,2 6,8 10,2 16,9 27,1 33,9 42,4
5 3,9 6,2 9,3 15,5 24,9 31,1 38,8
10 10 3,8 6,0 9,0 15,1 24,1 30,1 37,6
25 3,6 5,7 8,6 14,3 22,9 28,6 35,7
50 3,4 5,5 8,2 13,6 21,8 27,3 34,1
1 3,6 5,8 8,8 14,6 23,4 29,2 36,5
5 3,4 5,4 8,0 13,4 21,5 26,8 33,5
20 10 3,2 5,2 7,8 12,9 20,7 25,9 32,4
25 3,1 4,9 7,3 12,2 19,6 24,5 30,6
50 2,9 4,7 7,1 11,8 18,8 23,5 29,4
1 3,1 5,0 7,6 12,6 20,2 25,2 31,5
5 2,9 4,6 6,8 11,4 18,3 22,8 28,5
30 10 2,7 4,4 6,6 10,9 17,5 21,9 27,4
25 2,6 4,1 6,2 10,4 16,6 20,7 25,9
50 2,5 4,0 5,9 9,9 15,8 19,8 24,7
1 2,7 4,3 6,4 10,7 17,1 21,4 26,8
5 2,4 3,9 5,8 9,6 15,4 19,3 24,1
40 10 2,3 3,7 5,5 9,2 14,7 18,4 22,9
25 2,2 3,5 5,2 8,6 13,8 17,3 21,6
50 2,1 3,3 4,9 8,2 13,2 16,5 20,6
1 2,2 3,6 5,4 8,9 14,3 17,9 22,4
5 2,0 3,2 4,8 8,0 12,8 16,0 20,0
50 10 1,9 3,1 4,6 7,6 12,2 15,3 19,1
25 1,8 2,9 4,3 7,2 11,5 14,4 17,9
50 1,7 2,7 4,1 6,8 10,9 13,6 17,1
1 1,9 3,0 4,4 7,4 11,9 14,8 18,5
5 1,7 2,6 4,0 6,6 10,5 13,2 16,5
60 10 1,6 2,5 3,7 6,2 10,0 12,5 15,6
25 1,5 2,4 3,5 5,9 9,4 11,8 14,7
50 1,4 2,2 3,2 5,4 8,7 10,8 13,5
1 1,5 2,4 3,6 6,1 9,7 12,1 15,1
5 1,3 2,1 3,2 5,4 8,6 10,7 13,4
70 10 1,3 2,0 3,0 5,1 8,1 10,1 12,6
25 1,0 1,7 2,5 4,2 6,7 8,4 10,4
50 0,9 1,4 2,1 3,5 5,7 7,1 8,8
1 1,2 2,0 2,9 4,9 7,8 9,8 12,2
1,0 1,6 2,4 4,1 6,5 8,1 10,
80 5
10 0,9 1,4 2,1 3,5 5,6 6,9 8,7
25 0,7 1,1 1,7 2,8 4,4 5,5 6,9
1 0,9 1,4 2,0 3,4 5,5 6,8 8,5
95 5 0,6 0,9 1,4 2,3 3,7 4,6 5,7
10 0,5 0,8 1,2 1,9 3,1 3,9 4,8

c = 1,7
35
DURATA DE VIATA A TEVILOR DIN POLIPROPILENA
BLOC COPOLIMER (TIP 2 - DIN 8077)
CLASA
1 2 3 4 5 6 7
CLASA DE PRESIUNE
PN 2,5 PN 4 PN 6 PN 10 PN 16 PN 20 PN 25
Durata
Tempera-
tura °C de viaţă PRESIUNEA MAXIMA DE INCERCARE P13 (bar)
ani
1 4,1 6,6 9,9 16,5 26,5 33,1 41,3
5 3,8 6,1 9,1 15,2 24,3 30,4 38,0
10 10 3,7 5,9 8,8 14,7 23,5 29,3 36,7
25 3,6 5,7 8,6 14,3 22,8 28,5 35,7
50 3,5 5,6 8,3 13,9 22,2 27,7 34,7
1 3,5 5,6 8,3 13,9 22,2 27,7 34,7
5 3,2 5,2 7,8 12,9 20,7 25,9 32,3
20 10 3,2 5,1 7,8 12,8 20,5 25,6 32,0
25 3,0 4,8 7,2 12,0 19,2 24,0 30,0
50 2,9 4,6 7,0 11,6 18,6 23,2 29,0
1 2,9 4,7 7,0 11,7 18,8 23,5 29,3
5 2,7 4,3 6,5 10,8 17,3 21,6 27,0
30 10 2,6 4,2 6,2 10,4 16,7 20,8 26,0
25 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 20,0 25,0
50 2,4 3,8 5,8 9,6 15,4 19,2 24,0
1 2,4 3,9 5,8 9,7 15,6 19,5 24,3
5 2,2 3,6 5,4 8,9 14,3 17,9 22,3
40 10 2,2 3,5 5,2 8,7 13,9 17,3 21,7
25 2,1 3,3 5,0 8,3 13,2 16,5 20,7
50 1,9 3,1 4,6 7,7 12,4 15,5 19,3
1 2,0 3,2 4,8 8,0 12,8 16,0 20,0
5 1,8 2,9 4,4 7,3 11,7 14,7 18,3
50 10 1,8 2,8 4,2 7,1 11,3 14,1 17,7
25 1,5 2,5 3,7 6,1 9,8 12,3 15,3
50 1,3 2,0 3,0 5,1 8,1 10,1 12,7
1 1,6 2,6 3,9 6,5 10,5 13,1 16,3
5 1,5 2,4 3,6 6,0 9,6 12,0 15,0
60 10 1,3 2,1 3,1 5,2 8,3 10,4 13,0
25 1,0 1,7 2,5 4,1 6,6 8,3 10,3
50 0,9 1,4 2,1 3,5 5,6 6,9 8,7
1 1,3 2,1 3,2 5,3 8,5 10,7 13,3
5 1,1 1,7 2,6 4,3 6,9 8,7 10,8
70 10 0,9 1,4 2,2 3,6 5,8 7,2 9,0
25 0,7 1,1 1,7 2,9 4,6 5,7 7,2
50 0,6 1,0 1,4 2,4 3,8 4,8 6,0
1 1,1 1,7 2,6 4,3 6,8 8,5 10,7
5 0,8 1,2 1,8 3,1 4,9 6,1 7,7
80
10 0,6 1,0 1,5 2,6 4,1 5,1 6,4
25 0,5 0,8 1,2 2,0 3,2 4,0 5,0
1 0,7 1,1 1,7 2,9 4,6 5,7 7,2
95 5 0,5 0,7 1,1 1,9 3,0 3,7 4,7
10 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0
c= 1,5
36
DURATA DE VIATA A TEVILOR DIN POLIPROPILENA
RANDOM (TIP 3 - DIN 8077)

CLASA
1 2 3 4 5 6 7
CLASA DE PRESILINE
PN 2,5 PN 4 PN 6 PN 10 PN 16 PN 20 PN 25
Durata
Tempera-
de viaţă PRESILINEA MAXIMA DE INCERCARE PB (bar)
tura °C
ani
1 4,4 7,0 10,6 17,6 28,2 35,2 44,0
5 4,1 6,6 9,9 16,5 26,5 33,1 41,3
10 10 4,0 6,5 9,7 16,1 25,8 32,3 40,3
25 3,9 6,2 9,4 15,6 25,0 31,2 39,0
50 3,8 6,1 9,1 15,2 24,3 30,4 38,0
1 3,7 6,0 9,0 14,9 23,9 29,9 37,3
5 3,5 5,7 8,5 14,1 22,6 28,3 35,3
20 10 3,4 5,5 8,2 13,7 22,0 27,5 34,3
25 3,3 5,3 8,0 13,3 21,3 26,7 33,3
50 3,2 5,2 7,8 12,9 20,7 25,9 32,3
1 3,2 5,1 7,7 12,8 20,5 25,6 32,0
5 3,0 4,8 7,2 12,0 19,2 24,0 30,0
30 10 2,9 4,6 7,0 11,6 18,6 23,2 29,0
25 2,8 4,5 6,7 11,2 17,9 22,4 28,0
50 2,7 4,4 6,6 10,9 17,5 21,9 27,3
1 2,7 4,3 6,5 10,8 17,3 21,6 27,0
5 2,5 4,1 6,1 10,1 16,2 20,3 25,3
40 10 2,5 4,0 5,9 9,9 15,8 19,7 24,7
25 2,4 3,8 5,7 9,5 15,2 18,9 23,7
50 2,3 3,7 5,5 9,2 14,7 18,4 23,0
1 2,3 3,7 5,5 9,1 14,6 18,3 22,8
5 2,1 3,4 5,1 8,5 13,7 17,1 21,3
50 10 2,1 3,3 5,0 8,3 13,2 16,5 20,7
25 2,0 3,2 4,8 8,0 12,8 16,0 20,0
50 1,9 3,1 4,6 7,7 12,4 15,5 19,3
1 1,9 3,1 4,6 7,7 12,4 15,5 19,3
5 1,8 2,9 4,3 7,2 11,5 14,4 18,0
60 10 1,7 2,8 4,2 6,9 11,1 13,9 17,3
25 1,7 2,7 4,0 6,7 10,7 13,3 16,7
50 1,6 2,6 3,9 6,5 10,4 12,9 16,2
1 1,6 2,6 3,9 6,5 10,5 13,1 16,3
5 1,5 2,4 3,6 6,0 9,6 12,0 15,0
70 10 1,5 2,3 3,5 5,8 9,3 11,6 14,5
25 1,2 2,0 3,0 4,9 7,9 9,9 12,3
50 1,1 1,7 2,6 4,3 6,8 8,5 10,7
1 1,4 2,2 3,3 5,5 8,8 10,9 13,7
5 1,2 1,9 2,9 4,8 7,7 9,6 12,0
80
10 1,0 1,6 2,4 4,0 6,4 8,0 10,0
25 0,8 1,3 1,9 3,2 5,1 6,4 8,0
1 1,0 1,5 2,3 3,9 6,2 7,7 9,7
95 5 0,6 1,0 1,6 2,6 4,1 5,2 6,5
10 0,5 0,9 1,3 2,2 3,5 4,3 5,4

c= 1,5
37
Durata de via ţă (fig .3.11 =3 .13) a conductei din material plastic este
exprimată din curbe de regresie . Aceste curbe fac leg ătura între tensiunea de
proiectare a; temperatura şi timp.
Calculul presiunii de exerciţiu se face cu formulele :

g = grosimea de perete (mm)

DN = diametrul exterior al ţevii (mm)


ß = tensiunea în peretele ţevii interpolată din
curba de regresie S = f (timp, temperatura)
(bari)
c = coeficient de siguran ţă - pentru
PPP-B, PP-R = 1,5
PP-H =1,7
Pe = presiunea maxim ă de calcul (bari)
Pmax = presiunea maxim ă de utilizare a ţevii
(bari)

Fig .3.8.Presiunea maxima admisibila a tevilor din PP-H pe o durata de 50 ani

38

S-ar putea să vă placă și