Sunteți pe pagina 1din 275

Nr.

115-117 (8159-8161) y 20 DSULOLH 2022 ·


Anul XXIX

Legi,
KRWÅU¤UL, GHFUHWH,
GLVSR]LĥLL, WUDWDWH,
DFWH QRUPDWLYH
ale organelor centrale
GH VSHFLDOLWDWH DOH
DGPLQLVWUDĥLHL
SXEOLFH, LQIRUPDĥLL,
DQXQĥXUL,
ISSN 2587-389X
comunicate E-ISSN 2587-
3903
20 aprilie 2022 • Anul XXIX
Nr. 115-117
(8159-8161)

MOLDPRES atenţionează că „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” este un produs prote


MOLDPRES îşi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare în cazurile în care nu se respectă p
EDITOR: Instituţia Publică Agenţia Informaţională
de Stat “MOLDPRES”

Editorul şi redacţia: 2012, mun. Chişinău,


str. Al. Puşkin 22, Casa Presei, et. 3.
Numărul de înregistrare 475. Certificatul de
înregistrare al mărcii nr. 12578.
Abonamentele se pot contracta la orice oficiu poştal. Indicele de
abonare 21128. Tirajul total 2233.
Telefoane: editorul (022) 23-34-28, fax (022) 23-26-98; e-mail:
monitor@moldpres.gov.md
Redactori (022) 23-23-09.
Publicaţii ale agenţilor economici, comunicate informative
(022)23-35-86; avize pierderi de acte persoane fizice (022)23-
43-82; tel./fax (022)23-34-39; e-mail: mo@moldpres.gov.md
IBAN MDL - MD55TRPCCC518430A01497AA la
MF-TR Chişinău-bugetul de stat BIC: TREZMD2X
Instituţia Publică „Agenţia Informaţională de Stat
„MOLDPRES”, MD-2012, Chişinău, str. Al. Puşkin
22. ISSN 2587-389X
E-ISSN 2587-3903
Cod fiscal 1003600071952.

“Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nu


poartă răspundere pentru veridicitatea avizelor
publicate.

Actele oficiale pot fi publicate în alte ediţii periodice numai cu


trimitere la “Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

3
Nr. 115-117 (8159-8161) 20 aprilie
2022

PARTEA I
Legi, hotărâri ale Parlamentului
Republicii Moldova, decrete ale
Preşedintelui Republicii Moldova
195. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea unor

acte normative (nr. 423-IX, 18 aprilie 2022)..................5


196. Lege privind modificarea unor acte normative (nr. 73, 31

martie 2022)....................................................................5
197. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor

acte normative (nr. 430-IX, 18 aprilie 2022)..................7


198. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 77, 31

martie 2022)....................................................................7
199. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor

acte normative (nr. 425-IX, 18 aprilie 2022)..................11


200. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 78, 31

martie 2022)...................................................................11
201. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea

Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și


mijlocii (nr. 420-IX, 14 aprilie 2022).
13
202. Lege pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire
la întreprinderile mici și mijlocii (nr. 79,
31 martie 2022)......................................................................13
203. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea

unor acte normative (nr. 424-IX, 18 aprilie 2022)...........13


204. Lege cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 80,

31 martie 2022)..............................................................13
205. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor

acte normative (nr. 426-IX, 18 aprilie 2022).................15


4 monitorul.gov.md
206. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 82, 31
martie 2022)...................................................................15
207. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea

Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și


Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului
„Eficiența energetică în Republica Moldova” (nr. 422-IX, 15
aprilie 2022).
15
208. Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre

Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru


realizarea Proiectului „Eficiența energetică în Republica
Moldova” (nr. 89, 7 aprilie 2022).
16
209. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea

articolului 251 din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură


(nr. 421-IX, 15 aprilie 2022).
72
210. Lege pentru modificarea articolului 25 din Legea nr.
1
3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 94,
14 aprilie 2022)......................................................................72
211. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor

acte normative (nr. 431-IX, 19 aprilie 2022)..................73


212. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 102, 14

aprilie 2022)....................................................................73
213. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale

comunei Pleșeni, raionul Cantemir (nr. 427-IX,


18 aprilie 2022)......................................................................90
214. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea
semnării Amendamentului, prin schimb de scrisori, la
Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre
Republica Moldova și Asociația Internațională pentru

monitorul.gov.md 5
Dezvoltare (Credit nr. 5858-MD) în vederea realizării
Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-
P)” (nr. 428-IX,
18 aprilie 2022)......................................................................92
215. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea
semnării Amendamentului, prin schimb de scrisori, la
Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre
Republica Moldova și Asociația Internațională pentru
Dezvoltare (Credit nr. 6749-MD) în vederea realizării
Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-
P)”
(nr. 429-IX, 18 aprilie 2022).................................................93
PARTEA II
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
302. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege

privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022


nr. 205/2021 (nr. 253, 18 aprilie 2022).
94
303. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2022 nr. 206/2021 (nr. 254, 18 aprilie 2022). 94
304. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru

modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii


de asistență medicală pe anul 2022 nr. 207/2021 (nr. 255, 18
aprilie 2022)...........................................................................94

6 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

PARTEA I
Legi, hotărâri ale Parlamentului
Republicii Moldova, decrete ale
Preşedintelui Republicii Moldova
DECRET
195
pentru promulgarea Legii
privind modificarea unor
acte normative
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

monitorul.gov.md 7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 73 din 31 martie 2022


privind modificarea unor acte normative.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Maia SANDU
Nr. 423-IX. Chişinău, 18 aprilie 2022.

196 LEGE
privind modificarea unor acte
normative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Codul electoral nr. 1381/1997 (republicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451–463,
art. 768), cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 1, după noțiunea „Registrul funcționarilor
electorali” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
„resurse administrative – resurse umane, financiare și
materiale, de care dispun în egală măsură persoanele cu funcție
de demnitate publică, persoanele cu funcție de răspundere și
funcționarii publici și care derivă din controlul acestora asupra
personalului, a resurselor financiare și a alocațiilor din
bugetul public, din accesul la facilitățile publice sau din
administrarea de către aceștia a bunurilor mobile și imobile ce
fac parte din domeniul public al statului ori al unităților
administrativ-teritoriale;”.
2. La articolul 51, alineatul (4) se abrogă.
3. Articolul 52:
se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
„(31) Se interzic transportarea organizată a alegătorilor spre
secția de votare în ziua alegerilor în scopul determinării
acestora să își exercite drepturile electorale, precum și acțiunea
de organizare în perioada electorală a transportării alegătorilor
spre secția de votare.”
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) Candidații nu pot utiliza resursele administrative,
8 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de


infrastructură sau a achizițiilor efectuate din bugetul public,
utilizarea echipamentelor, a mijloacelor și a bunurilor publice
în perioada electorală. Autoritățile/instituțiile publice și cele
asimilate acestora nu pot transmite/acorda concurenților
electorali bunuri publice sau alte favoruri decât pe bază de
contract, în condiții de egalitate pentru toți concurenții
electorali.”
4. La articolul 75 alineatul (2), litera c) se abrogă.

Art. II. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002


(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009,
nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. La articolul 181:

alineatul unic devine alineatul (1), în care sancțiunea va avea


următorul cuprins:
„se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la 1050 de
unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul
comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până
la 4 ani.”
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul
cuprins:
„(2) Aceeași acțiune săvârșită de concurenți electorali,
membri ai grupului de inițiativă, observatori naționali,

monitorul.gov.md 9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

reprezentanți ai concurenților electorali, persoane de încredere


ale concurenților electorali sau funcționari electorali se pedepsește
cu amendă în mărime de la 850 la 1350
de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul
comunității de la 200 la 240 de ore, sau cu închi- soare de la 1 la
5 ani.”
2. La articolul 181 :
1
sancțiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
„se pedepsește cu amendă în mărime de la 750 la 1150 de
unități convenționale sau cu închisoare de la un an la 5 ani, iar
persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000
la 8000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei
juridice.”
articolul se completează cu alineatul (1 1) cu următorul cuprins:
„(11) Aceeași acțiune săvârșită de concurenți electorali,
membri ai grupului de inițiativă, observatori naționali,
reprezentanți ai concurenților electorali, persoane de încredere
ale concurenților electorali sau funcționari electorali se
pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350
de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, iar
persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000
la 13000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei
juridice.”
3. Articolul 181 va avea următorul cuprins:
2
„Articolul 1812. Încălcarea modului de gestionare
a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau
ale fondurilor electorale
(1) Falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiară a
grupurilor de inițiativă și a partidelor politice și/sau a rapoar-
telor privind finanțarea campaniilor electorale în intenția de a
substitui sau a ascunde identitatea donatorilor, volumul
mijloacelor acumulate ori destinația sau volumul mijloacelor
utilizate, precum și utilizarea unor fonduri nedeclarate,

10 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

neconforme sau venite din străinătate


se pedepsesc cu amendă în mărime de la 750 la 1150 de
unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, în
ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții
sau de a exercita anumite activități pe un termen de până la 5
ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de
la 6000 la 8000 de unități convenționale cu privarea de dreptul
de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei
juridice.
(2) Utilizarea de resurse administrative, inclusiv favori- zarea

sau consimțirea la utilizarea ilegală a resurselor administrative


în perioada electorală, dacă au fost cauzate daune în proporții
mari

monitorul.gov.md 11
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de


unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, în
ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții
sau de a exercita anumite activități pe un termen de până la 5 ani,
iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la
13000 la 15000 de unități convenționale cu privarea de dreptul
de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei
juridice.
(3) Extorcarea sau obținerea prin extorcare a donațiilor pentru

partidele politice, pentru fondurile electorale și/sau fondurile


destinate grupurilor de inițiativă
se pedepsește cu amendă în mărime de la 750 la 1150 de unități
convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității
de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în toate
cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de
a exercita anumite activități pe un termen de la 1 la 5 ani, iar
persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000
la 8000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Utilizarea contrar destinației a alocațiilor de la bugetul

de stat pentru partidele politice sau a mijloacelor din fondul


electoral, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari,
se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de
unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele
cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a
exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani, iar
persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la
13000 la 15000 de unități convenționale cu privarea de dreptul
de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei
juridice.
(5) Acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, a

grupului de inițiativă sau a concurentului electoral din partea


unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații)
6 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

criminale
se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de
unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele
cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a
exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani, iar
persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000
la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei
juridice.”
4. Codul se completează cu articolul 181 cu următorul cuprins:
3
„Articolul 181 . Finanțarea ilegală a partidelor politice,
3

a concurenților electorali, a grupurilor de inițiativă


sau a campaniilor electorale
(1) Finanțarea partidelor politice, a concurenților electorali, a
grupurilor de inițiativă sau a campaniilor electorale din surse
interzise de lege
se pedepsește cu amendă în mărime de la 750 la 1150 de
unități convenționale sau cu închisoare de la un an la 5 ani, iar
persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000
la 8000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceeași acțiune săvârșită în proporții mari

se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unități


convenționale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, iar persoana
juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 13000
de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o
anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”
5. La articolul 182:
sancțiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
„se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la 1050 de
unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul
comunității de la 160 la 200 de ore, sau cu închisoare de până la
3 ani.”

monitorul.gov.md 7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

sancțiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:


„se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1150 de
unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul
comunității de la 200 la 240 de ore, sau cu închi- soare de
până la 5 ani.”
Art. III. – La articolul 2701 alineatul (1) din Codul de
procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,
nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, în partea
introductivă, textul „1811, 1812” se substituie cu textul
„181 –181 ”.
1 3

Art. IV. – Legea nr. 294/2007 privind partidele politice


(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art.
119), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 31 alineatul (1), cuvintele „sau să restituie
1

sumele primite 2peste plafoanele stabilite” se exclud.


2. Articolul 31 :

la alineatul (1) litera b), cuvintele „în termenul şi formatul


stabilite” se substituie cu cuvintele „în termenul sau în
formatul stabilit”;
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul
cuprins:
„(3) În cazul în care partidul politic comite repetat, pe
parcursul unui an calendaristic, încălcările prevăzute la alin.
(1), Comisia Electorală Centrală poate adopta o hotărâre
privind lipsirea partidului respectiv de dreptul la alocațiile de la
bugetul de stat pentru o perioadă de la 3 luni până la un an.”
Art. V. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr.
218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
1. Articolul 481se abrogă.
2. Articolul 48 :
denumirea articolului va avea următorul cuprins:
„Articolul 481. Încălcarea legislației privind gestionarea
mijloacelor financiare ale partidelor politice, ale

8 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

fondurilor electorale
și ale grupurilor de inițiativă”; alineatul (1) va
avea următorul cuprins:
„(1) Neprezentarea de către grupurile de inițiativă a
rapoartelor privind finanțarea lor și, respectiv, de către
concurenții electorali a rapoartelor privind finanțarea
campaniei electorale în termenul sau în formatul stabilit
se sancționează cu amendă de la 90 la 150 de unități
convenționale.”
la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
„se sancționează cu amendă de la 90 la 240 de unități
convenționale.”
la alineatul (3):
în dispoziție, cuvintele „în termenul şi formatul stabilite” se
substituie cu cuvintele „în termenul sau în formatul stabilit”;
sancțiunea va avea următorul cuprins:
„se sancționează cu amendă de la 240 la 300 de unități
convenționale aplicată persoanei juridice.”
la alineatul (4), sancțiunea va avea următorul cuprins:
„se sancționează cu amendă de la 180 la 300 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere și cu
privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de a
desfășura anumite activități pe un termen de până la un an.”
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Utilizarea ilicită de resurse administrative, inclusiv
favorizarea sau consimțirea la utilizarea ilegală a resurselor
administrative, în perioadele electorale, dacă aceasta nu
constituie infracțiune,
se sancționează cu amendă de la 90 la 300 de unități
convenționale cu privarea de dreptul de a deține anumite
funcții sau de a desfășura anumite activități pe un termen de
până la un an.”
3. În dispoziția articolului 482, după cuvintele „partidele
politice” se introduce textul „ , grupurile de inițiativă”.
4. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

monitorul.gov.md 9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

„Articolul 52. Agitația electorală interzisă


(1) Efectuarea agitației electorale în ziua alegerilor sau în ziua

precedentă zilei alegerilor


se sancționează cu amendă de la 40 la 60 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la
150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Efectuarea agitației electorale de către organizațiile

necomerciale, sindicate, patronate, reprezentanții cultelor


religioase sau ai părților lor componente, desfășurată inclusiv
în lăcașele de cult, în cadrul campaniei electorale se
sancționează cu amendă de la 50 la 70 de unități convenționale
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de
unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 250 la 400 de
unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(3) Utilizarea de către candidatul la alegeri a discursului de ură

și/sau instigarea la discriminare în cadrul perioadei electorale


și/sau în materialele de agitație electorală
se sancționează cu amendă de la 150 la 250 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la
400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
5. Codul se completează cu articolul 52 cu următorul cuprins:
1

10 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

„Articolul 521.. Transportarea organizată


a alegătorilor
(1) Transportarea organizată a alegătorilor spre secția de votare

în ziua votării, în scopul determinării acestora să își exercite


drepturile electorale în cadrul alegerilor parla- mentare,
prezidențiale, locale ori în cadrul referendumului, se
sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la
300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau
fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura
o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(2) Organizarea în perioada campaniei electorale a transportării

alegătorilor spre secția de votare în ziua votării se sancționează


cu amendă de la 90 la 240 de unități convenționale aplicată
persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 400 de unități
convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în
toate cazurile, de dreptul de a desfășura
o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”
6. La articolul 400 alineatul (1), după textul „52,” se

introduce textul „52 1


,”.
7. La articolul 423 alineatul (1), textul „art. 48,” se exclude.
7

Art. VI. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în


Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor
GROSU
Nr. 73. Chişinău, 31 martie 2022.

197DECRET
privind promulgarea Legii
pentru modificarea unor
acte normative
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

monitorul.gov.md 11
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 77 din 31 martie 2022


pentru modificarea unor acte normative.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Maia SANDU
Nr. 430-IX. Chişinău, 18 aprilie 2022.

198 LEGE
pentru modificarea unor acte
normative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și
circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (republicată
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99,
art. 293), cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 1:
noțiunea „alcool etilic” va avea următorul cuprins:
„alcool etilic – alcool obținut prin fermentarea alcoolică a
materiei prime agricole de origine vegetală, cu distilarea și
rectificarea ulterioară acestuia, și alcool de sinteză obținut prin
hidratarea catalitică a etilenei.
Alcool etilic se consideră alcoolul etilic de origine agricolă
rectificat, alcoolul etilic tehnic și alcoolul etilic denaturat;”
după noțiunea „alcool etilic” se introduce o noțiune nouă cu
următorul cuprins:
„alcool etilic de origine agricolă rectificat – alcool etilic
obținut în urma rectificării alcoolului brut și/sau a plămezilor,
după fermentarea alcoolică, din materii prime agricole de
origine vegetală, având concentrația alcoolică de cel puțin 96%
în volum;”
noțiunile „alcool etilic potabil” și „ambalaj din materiale
netradiționale” se exclud;
la noțiunea „producție alcoolică”, textul „o concentrație de
alcool etilic mai mare de 1,5” se substituie cu textul
„concentrația alcoolică mai mare de 1,2”;
12 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

după noțiunea „băutură alcoolică tare” se introduc două


noțiuni noi cu următorul cuprins:
„băutură slab alcoolică – producție alcoolică având

monitorul.gov.md 13
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

concentrația alcoolică de la 1,2% în volum până la 7% în volum;


băutură alcoolică cu un conținut redus de alcool – producție
alcoolică având concentrația alcoolică de la 7%
în volum până la 15% în volum;”
noțiunea „producători de producție alcoolică” va avea
următorul cuprins:
„producători – agenți economici care dispun de utilajul
necesar, dețin licența respectivă și întrunesc condițiile prevăzute
de prezenta lege pentru fabricarea alcoolului etilic, producției
alcoolice;”
la noțiunea „circulația producției alcoolice”, textul
„stocarea (depozitarea) și vânzarea” se substituie cu textul
„stocarea (depozitarea, păstrarea) și comercializarea”;
la noțiunea „contor de evidență cu memorie fiscală”, cuvintele
„de origine agricolă rectificat” se exclud;
noțiunea „măsurător de volum de clasa I” se substituie cu
noțiunea „măsurător de volum pentru comercializarea
lichidelor” cu următorul cuprins:
„măsurător de volum pentru comercializarea lichidelor –
dispozitiv de evidenţă și control al alcoolului etilic și al
distilatelor de origine agricolă;”
după noțiunea „documentație normativă” se introduce o
noțiune nouă cu următorul cuprins:
„distilat de origine agricolă – produs obținut prin disti- larea,
după fermentarea alcoolică, a materiei prime agricole de origine
vegetală, care nu prezintă nici caracteristicile alcoolului etilic
rectificat, nici cele ale unei băuturi alcoolice, dar care păstrează
aroma și gustul materiei prime utilizate;” noțiunile
„documentație tehnologică”, „marcă de

14 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

calitate” și „sticlă returnabilă” se exclud.


2. La articolul 2 alineatul (3), litera b) va avea următorul

cuprins:
„b) satisfacerea cerințelor consumatorilor și sporirea nivelului
culturii consumului pentru prevenirea consumului dăunător și
abuziv al producției alcoolice;”
3. La articolul 3 alineatul (1), după cuvintele „relațiile care

apar” se introduc cuvintele „pe piața internă”.


4. La articolul 4:
alineatul (1):
se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
„c1) să întocmească și să depună declarațiile de fabricare și/sau
de circulație a alcoolului etilic, a distilatelor de origine agricolă
și a producției alcoolice, în conformitate cu art. 71;”
litera e) va avea următorul cuprins:
„e) să marcheze producția alcoolică supusă accizării cu
timbru de acciz, cu excepția produselor care întrunesc
condițiile art. 123 alin. (6) din Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163/1997;”
la litera i), cuvintele „ori să o livreze în alt mod” se exclud; la
alineatul (2), cuvintele „organului de supraveghere
și control la nivel național asupra fabricării și circulației
alcoolului etilic și a producției alcoolice” se substituie cu
cuvintele „organului abilitat cu funcții de control de stat în
domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției
alcoolice”.
5. Articolul 5:
alineatul (2):
la litera a), textul „și/sau a alcoolului etilic potabil” se exclude;
alineatul se completează cu literele a1) și b1) cu
următorul cuprins:
„a)1 livrarea în rețeaua de comerț și comercializarea cu
amănuntul a producției alcoolice în vrac destinate consu- mului
uman direct, cu excepția vinului, a berii și a băuturilor pe bază
de bere;”
„b1) utilizarea, la fabricarea producției alcoolice, a alcoolului
etilic fabricat din materie primă nealimentară;”
monitorul.gov.md 15
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

la litera c), cuvintele „darea în arendă” se substituie cu


cuvintele „transmiterea în folosință”;
alineatul se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
„c)1 folosirea utilajului tehnologic și a spațiilor de producere în
scopul fabricării producției nealimentare;”
litera e) se abrogă;
la litera h), cuvintele „berii și băuturilor pe bază de bere” se
substituie cu textul „produselor care întrunesc condițiile art. 123
alin. (6) din Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997”;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Circulația producției alcoolice care nu corespunde
cerințelor art. 17–176 este interzisă.”
alineatul (4) se abrogă.
6. Articolul 6:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Răspunderea pentru nerespectarea documentației
normative cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și
producției alcoolice, fabricate și/sau puse în circulație în
Republica Moldova, revine agenților economici care le-au
fabricat și/sau le-au pus în circulație.”
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Comercializarea pe piața internă a băuturilor alcoolice tari
îmbuteliate/ambalate se efectuează în sticle cu dopuri cu
dispersie sau cu alte tipuri de dopuri confirmate de către
instituția publică Laboratorul central de testare a băuturilor
alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate, care ar exclude
posibilitatea utilizării repetate a ambalajului produsului, cu
excepția băuturilor de tip divin, de tip brandy, de tip whisky, a
băuturilor de tip lichior cu un conținut minim de zahăr de 350
g/dm3, a băuturilor în ambalaj cu capacitatea de până la 0,25 litri
și a celor în ambalaj de suvenir confecționat din materiale
netradiționale. Tipul băuturii este definit conform prezentei legi
și Legii viei și vinului nr. 57/2006.”

16 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

7. Legea se completează cu articolele 61 și 71 cu următorul


cuprins:
„Articolul 61. Producția alcoolică cu indicație geografică
protejată, cu denumire de origine protejată și
specialitățile tradiționale garantate
(1) La fabricarea și comercializarea producției alcoolice,
protecția indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a
specialităților tradiționale garantate se efectuează în confor-
mitate cu Legea nr. 66/2008 privind protecția indicațiilor
geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale
garantate.
(2) Organizarea fabricării și comercializării producției
alcoolice cu indicație geografică protejată și a celei cu
denumire de origine protejată, precum și a specialităților
tradiționale garantate se reglementează de către Guvern.”
„Articolul 71. Declarațiile de fabricare și de circulație a
alcoolului etilic, a distilatelor de origine agricolă și a
producției alcoolice
(1) Agenții economici care activează în domeniul fabri- cării

și/sau păstrării, comercializării angro a alcoolului etilic, a


distilatelor de origine agricolă și a producției alcoolice
întocmesc și depun, în baza evidenței computerizate,
declarația de fabricare și/sau de circulație a alcoolului etilic și
a distilatelor de origine agricolă, precum și declarația de
fabricare și/sau de circulație a producției alcoolice.
(2) Agenții economici întocmesc și depun, în format
electronic sau pe suport de hârtie, declarațiile indicate la alin.
(1) până la data de 15 ianuarie, cu indicarea situației la data de
31 decembrie a anului precedent.
(3) Declarațiile conțin date despre stocul de produs la
începutul anului de referință, volumul fabricat și volumul
comercializat de produs pe parcursul anului respectiv, precum
și stocul de produs la finele anului de referință.
(4) Forma declarațiilor se stabilește de către Guvern.

monitorul.gov.md 17
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

(5) Declarațiile indicate la alin. (1) se depun la Agenția


Națională pentru Siguranța Alimentelor.”
8. Capitolul 3 va avea următorul cuprins:
„Capitolul 3
POLITICA DE STAT ȘI CONTROLUL DE STAT
ÎN DOMENIUL FABRICĂRII ȘI CIRCULAȚIEI
ALCOOLULUI ETILIC ȘI A PRODUCȚIEI
ALCOOLICE
Articolul 8. Politica de stat
Politica de stat în domeniul fabricării și circulației alcoo-
lului etilic și a producției alcoolice este realizată de Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare.
Articolul 9. Controlul de stat
(1) Controlul de stat în domeniul fabricării și circulației
alcoolului etilic, a distilatelor de origine agricolă și a
producției alcoolice este efectuat în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra
activității de întreprinzător.
(2) Organul abilitat cu funcții de control de stat în domeniul

fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice


este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
(3) Supravegherea metrologică în utilizare a mijloa- celor de

măsurare supuse controlului metrologic legal se efectuează de


către Agenția pentru Protecția Consumato- rilor și
Supravegherea Pieței.
Articolul 10. Funcțiile de control ale organului abilitat
Organul abilitat cu funcții de control de stat în domeniul
fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice
este împuternicit să efectueze:
a) controlul, la toate etapele de fabricare, al alcoolului etilic,

al distilatelor de origine agricolă și al producției alcoolice;


controlul privind corespunderea calității și siguranței
alcoolului etilic, ale distilatelor de origine agricolă și ale
producției alcoolice cerințelor prezentei legi și ale actelor
normative de punere în aplicare a prezentei legi;
b) controlul respectării condițiilor de fabricare a alcoo- lului

etilic și a producției alcoolice;

18 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

c) controlul condițiilor specifice de licențiere pentru genul de


activitate fabricarea și/sau păstrarea, comerci- alizarea angro a
alcoolului etilic și a producției alcoolice.
Articolul 11. Atribuțiile reprezentanților organului abilitat cu
funcții de control de stat
Pentru exercitarea funcțiilor de control, reprezentanții
organului abilitat cu funcții de control de stat în domeniul
fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice
dețin următoarele atribuții:
a) verifică corectitudinea aplicării prevederilor prezentei legi

de către agenții economici;


b) efectuează controlul marcării producției alcoolice cu timbru

de acciz (prezența timbrului de acciz, corectitudinea aplicării


acestuia);
c) verifică respectarea prevederilor actelor normative la
utilizarea mărcilor proprietate a statului pentru producția
alcoolică;
d) prelevează, în timpul controalelor privind condițiile de
fabricare și circulație a alcoolului etilic și a producției
alcoolice, mostre din produsele respective sau componenții de
cupaj, din materiale auxiliare pentru evaluarea caracteris- ticilor
fizico-chimice în laboratoare de încercări acreditate;
e) efectuează, în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de

Stat și ai Agenției pentru Protecția Consumato- rilor și


Supravegherea Pieței, controlul integrității sigiliilor aplicate
utilajului pentru producerea alcoolului etilic, a distilatelor de
origine agricolă și a băuturilor alcoolice tari;
f) verifică etanşeitatea instalațiilor de fabricare a alcoolului

etilic, a distilatelor de origine agricolă și a băuturilor alcoolice


tari;
g) verifică înregistrarea utilajului tehnologic principal folosit

pentru fabricarea alcoolului etilic, distilatelor de origine

monitorul.gov.md 19
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

agricolă și a băuturilor alcoolice tari în Registrul utilajului


tehnologic principal, ținut de Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor;
h) verifică înregistrarea agenților economici care fabrică și/sau

păstrează, comercializează angro alcool etilic și producție


alcoolică în Registrul de stat al circulației alcoo- lului etilic și a
producției alcoolice și în Registrul utilajului tehnologic
principal;
i) sesizează autoritatea competentă asupra încălcărilor
depistate ce atrag suspendarea sau retragerea licenței din
domeniul fabricării și/sau circulației alcoolului etilic și a
producției alcoolice, în cazurile stabilite de prezenta lege.”
9. Articolul 13:1
la alineatul (2 ), litera a) va avea următorul cuprins:
„a) deține depozite specializate în conformitate cu
prevederile art. 28;”
alineatul (3):
la litera a), cuvintele „de locațiune” se substituie cu textul
„de pe alt act juridic, în baza căruia s-a născut dreptul de
folosință”.
la litera b), cuvintele „organului de supraveghere și control la
nivel național asupra fabricării și circulației alcoolului etilic și
a producției alcoolice” se substituie cu cuvintele „organului
abilitat cu funcții de control de stat în domeniul fabricării și
circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice”;
la alineatul (4), cuvintele „organul de supraveghere și control
la nivel național asupra fabricării și circulației alcoo- lului etilic
și a producției alcoolice” se substituie cu cuvintele
„organul abilitat cu funcții de control de stat în domeniul
fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției
alcoolice”, iar cuvintele „și de supraveghere și control la nivel
național asupra fabricării și circulației alcoolului etilic și a
producției alcoolice” – cu cuvintele „și organul abilitat cu
funcții de control de stat în domeniul fabricării și circulației
alcoolului etilic și a producției alcoolice”.
10. Articolul 14:
alineatul (1):
20 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

la litera b) va avea următorul cuprins:


„b) utilizarea mărcilor de produs, a denumirilor de origine și
a indicațiilor geografice protejate, a specialităților

monitorul.gov.md 21
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

tradiționale garantate, precum și a simbolurilor naționale


asociate acestora, a desenelor și a modelor industriale, a
invențiilor brevetate, după intrarea în vigoare a hotărârii
judecătorești despre ilegalitatea utilizării acestora;
alineatul se completează cu literele d) și e) cu următorul
cuprins:
„d) neprezentarea declarațiilor de fabricare și/sau de circulație
a alcoolului etilic, a distilatelor de origine agricolă și a
producției alcoolice;
e) punerea în circulație a producției alcoolice care nu
corespunde cerințelor art. 17–176.”
la alineatul (3), cuvintele „organul abilitat” se substituie cu
cuvintele „autoritatea competentă”, iar cuvântul „Agenția” – cu
textul „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”; la
alineatul (4), cuvântul „Agenția” se substituie cu textul
„Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”.
11. La articolul 16 alineatul (3):
litera e) va avea următorul cuprins:
„e) comunicarea repetată, în mod fraudulos, în decursul unui
an, a datelor neautentice în declarațiile de fabricare și/ sau de
circulație a alcoolului etilic, a distilatelor de origine agricolă și a
producției alcoolice, precum și despre sorti- mentul acestora;”
la litera j), textul „ , stocare sau comercializare” se substituie
cu cuvintele „și circulație”;
la litera n), cuvintele „de stat” se substituie cu cuvântul
„română”.
12. Articolul 17:

la alineatul (1), cuvintele „livrată în rețeaua de comerț” se


substituie cu cuvintele „și pusă în circulație”;
alineatul (3):
litera a) va avea următorul cuprins:
„a) ţara de origine a produsului. Mențiunea „Fabricat în
Republica Moldova” sau „Produs în Republica Moldova” –
pentru producția alcoolică fabricată în Republica Moldova;”
literele l), n) și o) vor avea următorul cuprins:
„l) lista de ingrediente sau adjuvanți tehnologici indicați în
Anexa nr. 1 la Legea nr. 279/2017 privind informarea
consumatorului cu privire la produsele alimentare;”

22 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

„n) mențiunea de sănătate „Alcoolul poate dăuna copilului


nenăscut” și/sau pictograma respectivă, conform anexei;
o) mențiunea de sănătate „Nu oferiți alcool minorilor”
și/sau pictograma respectivă, conform anexei;”
alineatul se completează cu literele p) și q) cu următorul
cuprins:
„p) mențiunea de sănătate „Alcoolul încetinește viteza de
reacție – nu consuma alcool dacă conduci vehicule” și/ sau
pictograma respectivă, conform anexei;
q) mențiunea de 1 sănătate „Alcoolul poate cauza dependență.”
13. Articolul 17 :
la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
„a) să fie prezentată în conformitate cu art. 11 din Legea nr.
279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la
produsele alimentare;”
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Informația de pe etichetă sau de pe ambalajul de desfacere
a producției alcoolice se expune în limba română.”
14. La articolul 17 alineatul (1), textul „pe lângă Minis- terul
8

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” se substituie cu


cuvintele „pe lângă Agenția Națională pentru Siguranța
Alimentelor.”
15. Articolul 18:
alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
„(1) La fabricarea alcoolului etilic și a băuturilor alcoolice tari
este folosit doar utilaj tehnologic dotat cu aparate pentru
măsurarea cantității producției fabricate și cu aparate pentru
măsurarea concentrației alcoolice.
(2) Evidența cantității producției fabricate și concentrației
alcoolice se efectuează prin sistemul de măsurare, înregis- trare
și control cu memorie fiscală, pus în funcțiune în condițiile
Legii metrologiei nr. 19/2016.”

monitorul.gov.md 23
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

la alineatul (3), cuvintele „de supraveghere și control la nivel


național asupra fabricării și circulației alcoolului etilic și a
producției alcoolice” se substituie cu cuvintele „organul abilitat
cu funcții de control de stat în domeniul fabricării și circulației
alcoolului etilic și a producției alcoolice”.
16. La articolul 19 alineatul (4), textul „cu excepția producției

vinicole în vrac,” se exclude.


17. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
„Articolul 20. Marcarea producției alcoolice cu
„Timbru de acciz”
(1) Circulația pe piața internă a producției alcoolice ambalate
se permite doar după marcarea acesteia cu
„Timbru de acciz”, conform condițiilor stabilite la art. 123 alin.
(5) din Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997.
(2) Este exceptată de marcarea cu „Timbru de acciz”
producția alcoolică ambalată care cade sub incidența art. 123
alin. (6) din Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.
1163/1997.”
18. Articolele 21 și 22 se abrogă.
19. Articolul 23:

în cuprinsul articolului, cuvintele „organul de suprave- ghere și


control la nivel național asupra fabricării și circulației alcoolului
etilic și a producției alcoolice”, la orice formă gramaticală, se
substituie cu cuvintele „organul abilitat cu funcții de control de
stat în domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și a
producției alcoolice” la forma grama- ticală corespunzătoare;
la alineatul (1), litera c) se abrogă;
articolul se completează cu alineatul (1 1) cu următorul cuprins:
„(11) Evaluarea conformității alcoolului etilic importat, a
distilatelor de origine agricolă importate și a producției alcoolice
importate, destinate comercializării pe piața internă, se
efectuează în condițiile art. 177 și 178.”
20. Articolul 24:

la alineatul (1), după cuvântul „Ocnița” se introduce textul „


, Criva”, iar ultimul enunț se exclude;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Alcoolul etilic importat, distilatele de origine agricolă

24 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

importate și producția alcoolică importată trebuie să fie însoțite


de certificate de calitate și de certificate de confor- mitate, emise
de țara de origine, precum și sunt verificate de către un organism
de evaluare a conformității recunoscut privind corespunderea
produselor respective cerințelor actelor normative naționale.”
la alineatul (3) cuvântul „lege” se substituie cu cuvintele
„actele normative”; alineatul (4) se abrogă;
alineatul (41) va avea următorul cuprins:
„(41) Se interzice importul băuturilor alcoolice tari îmbute-
liate/ambalate, fabricate din alcool etilic de origine agricolă
rectificat de calitate inferioară calității „Lux”, nemarcate și fără
dopuri cu dispersie sau alte tipuri de dopuri confirmate de către
instituția publică Laboratorul central de testare a băuturilor
alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate, care ar exclude
posibilitatea utilizării repetate a ambalajului produsului, cu
excepția băuturilor de tip divin, de tip brandy, de tip whisky, a
băuturilor de tip lichior cu un conținut minim de zahăr de 350
g/dm3 și a băuturilor în ambalaj cu capaci- tatea de până la 0,25
litri. Tipul băuturii este definit conform prezentei legi și Legii
viei și vinului nr. 57/2006.”
alineatul (5) se abrogă.

monitorul.gov.md 25
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

21. Articolul 25 se abrogă.


22. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
„Articolul 26. Exportul alcoolului etilic
și al producției alcoolice
(1) Alcoolul etilic se exportă doar de către producătorul de

alcool etilic.
(2) Guvernul, în conformitate cu Legea reglementării de stat a

activității comerciale externe nr. 1031/2000, poate interzice


exportul alcoolului etilic și al producției alcoolice.”
23. Articolul 27 se abrogă.
24. Articolul 28:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Producția alcoolică ambalată fabricată în Republica
Moldova, precum și cea importată se comercializează cu
ridicata doar prin depozite specializate, deținute de agenții
economici în modul stabilit de lege.”
alineatul (2):
la litera b), cuvintele „dețin în proprietate încăperi” se
substituie cu cuvintele „dețin drept de proprietate sau drept de
folosință asupra încăperilor”;
la litera b1), cuvintele „dețin în proprietate sau în locațiune
încăperi” se substituie cu cuvintele „dețin drept de proprietate
sau drept de folosință asupra încăperilor”;
la alineatul (4), cuvintele „producția alcoolică” se substituie
cu cuvintele „producția alimentară”.
25. La articolul 29, alineatul (3) se abrogă.
26. La articolul 30, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) prin unitățile de comerț ambulant (tonetă, automa- gazin,


rulotă etc.), cu excepția locurilor publice stabilite de către
autoritățile administrației publice locale în cadrul sărbătorilor
naționale și tradiționale, precum și în cadrul manifestărilor
culturale artistice, al evenimentelor cu specific gastronomic și
al altor evenimente similare;”.
27. La articolul 31 alineatul (1), litera c) va avea următorul

cuprins:
„c) oferirea producției alcoolice în calitate de premii în
cadrul concursurilor și jocurilor de noroc.”
28. La articolul 33:
alineatul (1):
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) lipsește certificatul de conformitate;”

26 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

alineatul se completează cu literele c 1), g1) și g2) cu


următorul cuprins:
„c1) nu sunt respectate cerințele art. 17–176;”
„g1) producția conține indicația geografică ce identifică alt
produs care nu este de origine din locul menționat în această
indicație, inclusiv în cazul în care este menționată și adevărata
origine a produsului și în cazul în care indicația geografică
respectivă este utilizată în traducere ori este însoțită de
expresii precum „de genul”, „de tipul”, „de stilul”,
„imitație” sau de alte expresii similare;
g2) producția conține denumirea unei specialități tradiționale
garantate, în măsura în care utilizarea acesteia este abuzivă,
constituie o imitare ori evocare și/sau ar putea induce în eroare
consumatorul;”
la litera j), cuvintele „și alcoolul etilic potabil” se exclud; la
alineatul (3), textul „în modul stabilit de Minis- terul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” se substituie
cu cuvintele „de către un organism de evaluare
a conformității recunoscut”.
29. Anexa va avea următorul cuprins:

„Anexă
0HQ‫܊‬LXQL0HQ‫܊‬LXQHD
GH VăQăWDWH
GH VăQăWDWH
‫܈‬L SLFWRJUDPH
3LFWRJUDPă
Ä$OFRROXO SRDWH GăXQD FRSLOXOXL QHQăVFXW´

Ä1X RIHUL‫܊‬L DOFRRO PLQRULORU´ 18+


Ä$OFRROXO vQFHWLQH‫܈‬WH YLWH]D GH UHDF‫܊‬LH ± QX FRQVXPD DOFRRO GDFă
FRQGXFL YHKLFXOH´
Ä$OFRROXO SRDWH FDX]D GHSHQGHQ‫܊‬ă´

monitorul.gov.md 27
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

Art. II. – Legea viei și vinului nr. 57/2006 (republicată în


Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64–68, art.
193) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 23:
la alineatul (5), litera a) va avea următorul cuprins:
„a) au notificat autoritatea administrației publice locale
conform Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior;”
la alineatul (6) litera a) va avea următorul cuprins:
„a) prin unitățile de comerț ambulant (tonetă, automa- gazin,
rulotă etc.), cu excepția locurilor publice stabilite de către
autoritățile administrației publice locale în cadrul sărbătorilor
naționale și tradiționale, precum și în cadrul manifestărilor
culturale artistice, al evenimentelor cu specific gastronomic și
al altor evenimente similare;”.

28 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

2. La articolul 25 alineatul (3), litera i) va avea următorul


cuprins:
„i) țara de origine a produsului. Mențiunea „Fabricat în
Republica Moldova” sau „Produs în Republica Moldova” –
pentru produsul fabricat în Republica Moldova;”.
Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare peste 12 luni de la
data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) Guvernul:

- în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi, va

asigura adoptarea actelor normative necesare pentru punerea în


aplicare a acesteia;
- va asigura republicarea în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova a Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și
circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, în confor-
mitate cu legislația în vigoare.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor
GROSU
Nr. 77. Chişinău, 31 martie 2022.

199DECRET
privind promulgarea Legii
pentru modificarea unor
acte normative
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

monitorul.gov.md 29
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 78 din 31 martie 2022


pentru modificarea unor acte normative.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Maia SANDU
Nr. 425-IX. Chişinău, 18 aprilie 2022.

200 LEGE
pentru modificarea unor acte
normative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea
activității notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2016, nr. 277–287, art. 588), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 11 litera k), după cuvintele „prin lege” se

introduce textul „ , statutul Camerei Notariale”.


2. La articolul 22 alineatul (2) litera d), textul „ , stabilit prin

Regulamentul privind criteriile și modalitatea de determinare a


plafonului veniturilor realizate din activitatea notarială, aprobat
prin ordinul ministrului justiției după consultarea Camerei
Notariale” se exclude.
3. La articolul 24, alineatul (1 ) se abrogă.
1

4. La articolul 25, alineatul (1 ) va avea următorul cuprins:


1

„(11) Ședințele Comisiei de licențiere se desfășoară cu


prezența fizică a membrilor acesteia. Pentru motive temeinice
care fac imposibilă prezența fizică a membrilor la ședințele
Comisiei de licențiere, aceasta poate decide desfășurarea
ședinței la distanță, în regim online, prin intermediul
mijloacelor de comunicații electronice, precum sistemul de
teleconferință sau de videoconferință. Organi- zarea și
desfășurarea ședințelor la distanță au loc conform unui
30 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

regulament aprobat de Ministerul Justiției după consul- tarea


Camerei Notariale.”
5. La articolul 27 alineatul (1), sintagma „Comisiei de
licențiere” se substituie cu cuvintele „președintelui Camerei
Notariale”.
6. La articolul 31, alineatul (1) se completează cu următorul

enunț: „Nu se admite schimbul teritoriului de activitate între


notari.”
7. La articolul 41 alineatul (6), după cuvintele „trans- mitere a

ștampilei” se introduc cuvintele „și a legitimației de notar”.

monitorul.gov.md 31
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

8. Articolul 46 se completează cu alineatul (3) cu următorul


cuprins:
„(3) Ședințele organelor colegiale ale Camerei Notariale se
desfășoară cu prezența fizică a membrilor săi sau la distanță, în
regim online, prin intermediul mijloacelor de comunicații
electronice. Desfășurarea ședinței cu prezența fizică sau la
distanță se decide de către organul competent de convocarea
acesteia.”
9. La articolul 47:

alineatul (3) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:


„d) solicitarea președintelui Camerei Notariale.” alineatul
(31) se abrogă;
la alineatul (5), cuvântul „președintele” se substituie cu
cuvintele „secretarul general al”;
articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
„(9) Procedura privind convocarea, organizarea și
desfășurarea ședințelor Adunării Generale a Notarilor se
stabilește în Statutul Camerei Notariale.”
10. La articolul 48:

alineatul (21) se abrogă;


articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Fiecare membru al Consiliului Camerei Notariale
beneficiază, pentru fiecare ședință la care participă, de o
indemnizație echivalentă cu a treia parte (1/3) din salariul mediu
pe economie, achitată de către Camera Notarială, dar nu mai
mult decât pentru 3 ședințe pe lună.”
11. La articolul 49:

litera f) va avea următorul cuprins:


„f) aprobă și ține evidența contractelor de efectuare a stagiului
profesional, cu asigurarea publicității și actualizării continue a
listei de notari stagiari;”

32 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

litera l) va avea următorul cuprins:


„l) asigură, nemijlocit sau prin intermediul secreta- rului
general al Camerei Notariale, verificarea respectării programului
de lucru de către notari și sesizează Colegiul disciplinar în
cazurile încălcărilor sistematice ale programului de lucru
anunțat;”.
12. La articolul 50 alineatul (3):

la litera a), cuvintele „reprezintă Camera Notarială” se


substituie cu cuvintele „conduce Camera Notarială și o
reprezintă”;
litera c) se completează cu cuvintele „și ale Camerei
Notariale”.
13. La articolul 51:

alineatul (4):
se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
„a1) reprezintă Camera Notarială în fața autorităților publice,
inclusiv a instanțelor judecătorești, în fața persoa- nelor fizice și
juridice în limitele necesare pentru exercitarea atribuțiilor
prevăzute de lege;”
litera g) se completează cu cuvintele „a Notarilor”; articolul se
completează cu alineatul (41) cu următorul
cuprins:
„(41) În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (4) lit. a1),
secretarul general are obligația de a consulta în prealabil
președintele Camerei Notariale privind poziția instituțională pe
care urmează să o exprime și de a respecta conside- rentele
expuse de către președintele Camerei Notariale atunci când
reprezintă Camera Notarială în relațiile cu autoritățile publice,
inclusiv în instanțele de judecată, cu persoane fizice și juridice.”
14. La articolul 52, alineatul (2 ) se abrogă.
1

15. La articolul 63 alineatul (2), cuvintele „în instanța de


contencios administrativ” se substituie cu cuvintele
monitorul.gov.md 33
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

„conform Codului administrativ”.


16. La articolul 64:

litera i) va avea următorul cuprins:


„i) nerespectarea programului de stagiu profesional, în cazul
notarului conducător de stagiu;”
la litera o), după cuvintele „refuzul neîntemeiat” se introduce
textul „de a acorda asistență notarială, ”;
articolul se completează cu litera s) cu următorul cuprins:
„s) absența nemotivată de la două ședințe convocate consecutiv
ale Adunării Generale a Notarilor sau ale altui organ colegial în
care a fost ales, numit sau delegat.”
17. La articolul 66 alineatul (1) litera c), după cuvintele

„unități convenționale” se introduce textul „ , potrivit


cuantumului stabilit pentru unitatea convențională în Codul
administrativ”.
18. La articolul 68, alineatul (1 ) va avea următorul cuprins:
1

„(11) Ședințele Colegiului disciplinar se desfășoară cu


prezența fizică a membrilor acestuia. Pentru motive temeinice
care fac imposibilă prezența fizică a membrilor la ședințele
Colegiului disciplinar, acesta poate decide desfășurarea ședinței
la distanță, în regim online, prin intermediul mijloacelor de
comunicații electronice, precum sistemul de teleconferință sau de
videoconferință. Organi- zarea și desfășurarea ședințelor la
distanță au loc conform unui regulament aprobat de Ministerul
Justiției după consul- tarea Camerei Notariale.”
Art. II. – Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 30–37, art.
89), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

34 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

1. La articolul 5 alineatul (4), textul „numele, prenumele,


semnătura și ștampila notarului, inclusiv concluziile privind
constatările și circumstanțele stabilite de către notar, personal”
se substituie cu cuvintele „și girul notarial”.
2. La articolul 10 alineatul (2), după textul „10 zile” se

introduce cuvântul „lucrătoare”.


3. Articolul 12:

la alineatul (2), textul „ , cu acordul scris al acesteia,” se


exclude;
la alineatul (4) litera b), după textul „(IDNP),” se introduce
textul „după caz, precum și”.
4. La articolul 13 alineatul (3), textul „art. 224” se substituie

cu textul „art. 337”.


5. La articolul 16 alineatul (1), cuvântul „notarial” se
substituie cu cuvântul „juridic”.
6. La articolul 21 alineatul (1), cuvintele „în biroul
notarului” se exclud.
7. La articolul 31 alineatul (5), cuvintele „actelor
notariale” se substituie cu cuvântul „contractelor”.
8. La articolul 32:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:


„(1) La autentificarea actelor de dispoziție, notarul solicită
prezentarea actelor de proprietate în original și verifică datele
din registrele de publicitate relevante ținute în formă
electronică. Documentele justificative prezentate de către
solicitant se anexează la actul notarial păstrat în arhiva
notarului, în original, copii legalizate sau, după caz, în copii
simple pe care notarul certifică faptul prezentării și restituirii
originalului.”
articolul se completează cu alineatul (1 1) cu următorul
cuprins:
„(11) În cazul în care originalele documentelor justifi- cative
monitorul.gov.md 35
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

necesare pentru întocmirea actului notarial nu pot fi reținute


în arhiva notarului, notarul reține copia de pe acestea, pe care
se face mențiunea că originalul a fost prezentat, verificat și
restituit de notar (numele, prenumele), cu data și semnătura
solicitantului actului notarial. Pe origi- nalul documentului
justificativ al dreptului de proprietate asupra bunului se face
mențiunea despre înstrăinare, cu aplicarea semnăturii și a
ștampilei notarului.”
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Notarul autentifică contractul de ipotecă în baza
contractului de vânzare-cumpărare neînregistrat în Registrul
bunurilor imobile în cazul în care ipoteca este constituită în
legătură cu dobândirea bunului ce face obiectul contractului de
vânzare-cumpărare.”
la alineatul (4), cuvintele „dreptul de încheia acte de
dispoziţie în nume propriu sau în numele altei persoane” se
substituie cu cuvintele „dreptul de a încheia acte de
dispoziţie”.
9. La articolul 37 alineatul (5), cuvântul „Voința” se
substituie cu cuvântul „Declarația”.
10. La articolul 44 alineatul (5), cuvintele „La testament” se

substituie cu cuvintele „La exemplarul testamentului din


arhiva notarului”.
11. La articolul 50 alineatul (1), textul „ , contractului” se

substituie cu cuvintele „de dispoziție”.


12. La articolul 52 alineatul (2), textul „ , ora constatării,

precum și semnătura solicitantului” se substituie cu textul


„ și ora constatării”.
Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data
publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în

vigoare a prezentei legi, va elabora actele normative necesare


implementării acesteia.
36 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor


GROSU
Nr. 78. Chişinău, 31 martie 2022.

monitorul.gov.md 37
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

201 DECRET
privind promulgarea Legii
pentru modificarea Legii nr.
179/2016 cu privire la
întreprinderile mici și mijlocii
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

38 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 79 din 31 martie 2022


pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la
întreprinderile mici și mijlocii.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Maia SANDU
Nr. 420-IX. Chişinău, 14 aprilie 2022.

202 LEGE
pentru modificarea
Legii nr. 179/2016 cu
privire la întreprinderile
mici şi mijlocii
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici
şi mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.
306–313, art. 651), cu modificările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Economiei și
Infrastructurii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu
sintagma „Ministerul Economiei” la forma gramaticală
corespunzătoare.
2. Articolul 3:

noțiunea „garanție financiară pentru credite” va avea


următorul cuprins:
„garanție financiară pentru credite – angajament față de o
bancă sau o organizație de creditare nebancară, asumat de către
o instituție care gestionează fonduri de garantare a creditelor,
în scopul partajării riscului de credit și al asigurării cu gaj
suficient a creditelor/împrumuturilor acordate persoanelor
juridice sau persoanelor fizice cu activitate economică;”
după noțiunea „garanție financiară pentru credite” se

monitorul.gov.md 39
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:

40 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

„garanție de portofoliu de credite – angajament prin care o


instituție ce gestionează fonduri de garantare a creditelor
preia riscul de credit asociat unui portofoliu de credite
eligibile acordate în condițiile unui contract de colaborare
semnat cu o bancă sau cu o organizație de creditare
nebancară;”.
3. Articolul 13:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:


„(2) Fondul de garantare are drept scop partajarea riscului de
credit prin garantarea creditelor obținute de către întreprinderile
mici și mijlocii de la bănci sau de la organizațiile de creditare
nebancară.”
alineatele (3) și (6) se abrogă.
4. La articolul 15 alineatul (3), litera b) va avea următorul

cuprins:
„b) garanții acordate de Fondul de garantare la contrac- tarea
creditelor;”.
Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în
concordanță cu aceasta.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor
GROSU
Nr. 79. Chişinău, 31 martie 2022.

203DECRET
pentru promulgarea
Legii cu privire la
modificarea unor
acte normative
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
monitorul.gov.md 41
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 80 din 31 martie 2022


cu privire la modificarea unor acte normative.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Maia SANDU
Nr. 424-IX. Chişinău, 18 aprilie 2022.

204 LEGE
cu privire la modificarea unor acte
normative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Articolul 4 din Legea nr. 273/1994 privind actele de
identitate din sistemul național de pașapoarte (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (13):
litera e) se completează cu textul „ori prin împuternicire de
reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în
Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnă- turii
electronice”;

42 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

litera f) se completează cu textul „ori prin împuternicire de


reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în
Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnă- turii
electronice”;
la alineatul (4), primul enunț se completează cu textul
„ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii
electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de
reprezentare în baza semnăturii electronice”.
Art. II. – Articolul 131 din Codul fiscal nr. 1163/1997
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie

monitorul.gov.md 43
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se


completează cu alineatul (53) cu următorul cuprins:
„(53) Organele cu atribuţii de administrare fiscală expun
informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor față de buget
pentru a fi accesată de către persoana fizică prin inter- mediul
portalului guvernamental al cetățeanului și de către persoana
juridică prin intermediul portalului guvernamental al
antreprenorului. Documentele electronice descărcate de pe
portalul guvernamental al cetățeanului și de pe portalul
guvernamental al antreprenorului sunt semnate electronic de
către posesorul acestor portaluri și au aceeași valoare juridică ca
și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu
atribuţii de administrare fiscală.”
Art. III. – La articolul 31 din Legea nr. 156/1998 privind
sistemul public de pensii (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modifi- cările
ulterioare, alineatul (1) se completează cu textul
„ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii
electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de
reprezentare în baza semnăturii electronice”.
Art. IV. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021,
nr. 88–95, art. 79), cu modificările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. La articolul 6 alineatul (2 ), primul enunț va avea următorul
4

cuprins: „Informaţia sistematizată privind bunurile imobile


asupra cărora o persoană deţine drept de propri- etate se
eliberează autorităţilor şi persoanelor indicate la alin. (23) lit.
b)–e) și g)–l) sub formă de document electronic sau prin
asigurarea accesului la banca centrală de date a cadastrului
bunurilor imobile în condiţiile legislaţiei cu privire la schimbul
de date şi interoperabilitate.”
44 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

2.La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:


„(3) Furnizarea informației cadastrului sub formă de
documente electronice și accesul la banca centrală de date a
cadastrului bunurilor imobile pentru autorităţile administraţiei
publice centrale şi organele subordonate lor, pentru deputații
Parlamentului Republicii Moldova, Curtea de Conturi, Serviciul
de Informații și Securitate, Centrul Național pentru Protecția
Datelor cu Caracter Personal, pentru autorităţile administraţiei
publice locale, instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti,
administratorii autorizați, notari, oficiile teritoriale ale
Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat,
organele procuraturii, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat,
Autori- tatea Națională de Integritate și organele ce țin cadastre
specializate se asigură în condiţiile legislaţiei cu privire la
schimbul de date şi interoperabilitate și în mod gratuit.”
3. La articolul 36, alineatul (5 ) se completează cu textul:
1

„Agenția Servicii Publice expune informaţia ce se conține în


extrasele din registrul bunurilor imobile pentru a fi accesată de
către persoana fizică prin intermediul portalului guvernamental al
cetățeanului și de către persoana juridică prin intermediul
portalului guvernamental al antreprenorului. Documentele
electronice descărcate de pe portalul guver- namental al
cetățeanului și de pe portalul guvernamental al antreprenorului
sunt semnate electronic de către posesorul acestor portaluri și au
aceeași valoare juridică ca și extrasele din registrul bunurilor
imobile eliberate pe suport de hârtie.” Art. V. – Articolul 38 din
Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2),
cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu
următorul
cuprins:
„(11) Casa Națională expune informaţia privind stagiul de
cotizare pentru a fi accesată de către persoana fizică prin

monitorul.gov.md 45
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

intermediul portalului guvernamental al cetățeanului.


Documentele electronice descărcate de pe portalul guver-
namental al cetățeanului sunt semnate electronic de către
posesorul acestui portal și au aceeași valoare juridică ca și

46 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

extrasele de cont eliberate pe suport de hârtie.”


Art. VI. – La articolul 8 alineatul (2) litera d) din Legea nr.
100/2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2001, nr. 97–99, art. 765), cu modifi-
cările ulterioare, textul „dispune de procură, autentificată
notarial,” se substituie cu textul „dispune de procură auten-
tificată notarial sau de împuternicire de reprezentare în baza
semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuter-
nicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice,”.
Art. VII. – Articolul 23 din Legea nr. 216/2003 cu privire la
Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a
infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au
săvârșit infracţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2003, nr. 170–172, art. 695), cu modificările ulterioare, se
completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Deținătorul Sistemului expune informația din cazierul
judiciar în format electronic pentru a fi accesată de către
persoana fizică prin intermediul portalului guvernamental al
cetățeanului și de către persoana juridică prin intermediul
portalului guvernamental al antreprenorului. Documentele
electronice descărcate de pe portalul guvernamental al
cetățeanului și de pe portalul guvernamental al antrepre-
norului sunt semnate electronic de către posesorul acestor
portaluri și au aceeași valoare juridică ca și cazierele judiciare
eliberate pe suport de hârtie.”
Art. VIII. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.
443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 63, alineatul (1 ) va avea următorul cuprins:
1

„(11) Executorul judecătoresc este obligat să notifice în


regim automatizat organele care efectuează înregistrarea de stat
a bunurilor despre aplicarea măsurilor de asigurare a
monitorul.gov.md 47
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

executării în privința bunurilor supuse înregistrării de stat.”


2. La articolul 88, alineatul (4) se completează cu următorul

enunț: „Informațiile deținute de autoritățile/ instituțiile publice


în format electronic sunt furnizate în regim automatizat, prin
intermediul platformei de interoperabilitate instituite de
Guvern.”
3. La articolul 115 alineatul (9), după cuvintele „informează

neîntârziat” se introduce textul „ , în regim automatizat,”.


Art. IX. – Articolul 29 din Legea nr. 71/2007 cu privire la
registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,
nr.70–73, art. 314), cu modificările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
la alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) eliberarea documentelor în formă electronică sau, la
solicitarea expresă a destinatarului, pe suport de hârtie;”
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Documentele ce conțin date din registru sunt emise în
formă electronică. Cu titlu de excepție, la solicitarea
destinatarului, acestea pot fi emise pe suport de hârtie.
Documentele electronice ce conțin date din registru descărcate
de pe portalul guvernamental al cetățeanului și de pe portalul
guvernamental al antreprenorului sunt semnate electronic de
către posesorul acestor portaluri și au aceeași valoare juridică
ca și extrasele eliberate pe suport de hârtie.”
Art. X. – Articolul 34 din Legea nr. 220/2007 privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprin-
zătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările ulterioare, se
completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Organul înregistrării de stat expune informația din
Registrul de stat și din actele de constituire ale persoanei
juridice pentru a fi accesată de către administrator și/ sau
fondator prin intermediul portalului guvernamental al
48 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

antreprenorului. Documentele electronice descărcate de pe


portalul guvernamental al antreprenorului sunt semnate
electronic de către posesorul acestui portal și au aceeași

monitorul.gov.md 49
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie


de către organul înregistrării de stat.”
Art. XI. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie
2023.
(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, entitățile

definite în calitate de entități raportoare conform art. 4 alin.


(1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, autori-
tăţile publice, persoanele juridice de drept public și asociaţii ale
acestor autorități sau persoane, definite în calitate de autorități
contractante conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 131/2015
privind achizițiile publice, instanțele judecătorești

50 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

și destinatarii finali ai informaţiilor din registrele de stat nu vor


solicita prezentarea pe suport de hârtie a informaţiilor necesare
efectuării procedurilor administrative sau altor proceduri
prevăzute de lege.
(3) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei

legi:
a) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta

lege;
b) va aproba structura-tip a documentelor electronice descărcate

de pe portalul guvernamental al cetățeanului și de pe portalul


guvernamental al antreprenorului.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor
GROSU
Nr. 80. Chişinău, 31 martie 2022.

205DECRET
privind promulgarea Legii
pentru modificarea unor
acte normative
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

monitorul.gov.md 51
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 82 din 31 martie 2022


pentru modificarea unor acte normative.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Maia SANDU
Nr. 426-IX. Chişinău, 18 aprilie 2022.

206 LEGE
pentru modificarea unor acte
normative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – În anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la
statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196,
art. 637), cu modificările ulterioare, poziția „Director general,
director general adjunct, consilier pentru soluționarea
contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea
Contestațiilor” va avea următorul cuprins:
„Director general, consilier pentru soluționarea
contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea
Contestațiilor”.

52 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

Art. II. – Articolul 81 din Legea nr. 131/2015 privind


achizițiile publice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2018, nr. 424–429, art. 666), cu modifi- cările
ulterioare, se modifică după urmează:
la alineatul (1), cuvintele „și directorul general adjunct” se
exclud;
la alineatul (12), textul „ , inclusiv de director general
adjunct,” se exclude.
Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor
GROSU
Nr. 82. Chişinău, 31 martie 2022.

207DECRET
cu privire la promulgarea Legii
pentru ratificarea Contractului
de finanțare dintre Republica
Moldova și Banca Europeană de
Investiții pentru realizarea
Proiectului „Eficiența energetică în
Republica Moldova”
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 89 din 7 aprilie

monitorul.gov.md 53
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

2022 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre


Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru
realizarea Proiectului „Eficiența energetică în Republica
Moldova”.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Maia SANDU
Nr. 422-IX. Chişinău, 15 aprilie 2022.

54 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

208LEGE
pentru ratificarea
Contractului de finanțare
dintre Republica Moldova și
Banca Europeană de
Investiții pentru realizarea
Proiectului
„Eficiența energetică în Republica
Moldova”
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. – Se ratifică Contractul de finanțare dintre Republica
Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea
Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova”, în
sumă de 30 de milioane de euro, semnat la Chișinău la 10
decembrie 2021.
Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru
realizarea prevederilor contractului de finanțare nominalizat.
Art. 3. – Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va
notifica Banca Europeană de Investiții despre ratificarea
contractului de finanțare menționat.
Art. 4. – Se scutește de TVA cu drept de deducere, de
accize, de plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea
procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în

monitorul.gov.md 55
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

procesul utilizării, cauzează poluarea mediului importul sau


achiziționarea de mărfuri (lucrări, servicii) destinate
implementării Proiectului „Eficiența energetică în Republica
Moldova” realizat în temeiul Contractului de finanțare dintre
Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții, în sumă de
30 de milioane de euro, și al Acordului de împrumut dintre
Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție
și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului
„Eficiența energetică în Republica Moldova”, în sumă de 30
de milioane de euro, semnate la 10 decembrie 2021. Modul de
aplicare a facilităților fiscale și vamale respective se stabilește
de către Guvern.
Art. 5. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor
GROSU
Nr. 89. Chişinău, 7 aprilie 2022.

56 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 57
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

58 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 59
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

60 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 61
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

62 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 63
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

64 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 65
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

66 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 67
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

68 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 69
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

70 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 71
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

72 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 73
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

74 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 75
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

76 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 77
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

78 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 79
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

80 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 81
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

82 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 83
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

84 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 85
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

86 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 87
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

88 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 89
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

90 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 91
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

92 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 93
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

94 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 95
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

96 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 97
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

98 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 99
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

100 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 10
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

102 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 10
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

104 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 10
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

106 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 10
7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

108 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 10
9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

110 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 11
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

112 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 11
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

114 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 11
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

116 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 11
7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

118 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 11
9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

120 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 12
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

122 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 12
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

124 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 12
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

126 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 12
7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

128 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 12
9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

130 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 13
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

132 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 13
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

134 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 13
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

136 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 13
7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

138 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 13
9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

140 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 14
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

142 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monitorul.gov.md 14
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

144 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

DECRET
209
privind promulgarea Legii
pentru modificarea
articolului 251 din Legea nr.
3/2016 cu privire la
Procuratură
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

monitorul.gov.md 14
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 94 din 14 aprilie 2022


pentru modificarea articolului 251 din Legea nr. 3/2016 cu
privire la Procuratură.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Maia
SANDU
Nr. 421-IX. Chişinău, 15 aprilie 2022.

210 LEGE
pentru modificarea articolului 251
din Legea nr. 3/2016 cu privire la
Procuratură
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Articolul 251 din Legea nr. 3/2016 cu privire la
Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.
69–77, art. 113), cu modificările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
alineatul (1):
la litera b), textul „f),” se exclude; litera c) va avea
următorul cuprins:
„c) are competență managerială corespunzătoare funcției de
procuror-șef al procuraturii specializate;”
alineatul se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
„c1) are competență profesională corespunzătoare funcției de
procuror-șef al procuraturii specializate;”
litera f) se completează la început cu textul „are reputație
ireproșabilă și”;
la alineatul (2) litera b), după cuvintele „selecția candida- tului”
se introduce textul „pentru funcția de procuror-șef al procuraturii
specializate”, iar după cuvântul „Procurorilor” – cuvintele „din
rândul candidaților eligibili”;
la alineatul (4), primul enunț se completează cu textul
„în termen de cel mult 15 zile din momentul intervenirii vacanței
funcției”;
146 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

alineatul (7) va avea următorul cuprins:


„(7) Preselecția candidaților la funcția de procuror-șef al
procuraturii specializate se efectuează de către o comisie specială
instituită ad-hoc de Consiliul Superior al Procuro- rilor, compusă
din 5 membri după cum urmează: unul este propus de către
Președintele Republicii Moldova, unul de către Ministerul
Justiției și 3 de către Consiliul Superior al Procurorilor. Calitatea
de membru al comisiei speciale poate fi deținută de persoane care
dispun de calificare în domeniul dreptului, au experiență
profesională de cel puțin 10 ani în domeniul de activitate
profesională în țară sau peste hotare și se bucură de o reputație
ireproșabilă. Cel puțin 3 membri ai comisiei speciale vor fi
experți recunoscuți, având o vastă experiență în domeniul
activității procuraturii specializate, prevenirii și combaterii
corupției și crimelor organizate, inclusiv peste hotare. Cel puțin
un membru al comisiei speciale va fi un reprezentant al societății
civile cu experiență în domeniul combaterii corupției și/sau a
crimelor organizate, după caz.”
alineatul (8) va avea următorul cuprins:
„(8) În termen de 10 zile lucrătoare de la data-limită de
depunere a dosarelor, comisia specială organizează și desfășoară
preselecția candidaților, care cuprinde două etape. În prima
etapă, comisia verifică îndeplinirea de către candidați a criteriilor
de eligibilitate prevăzute la alin. (1) lit.

monitorul.gov.md 14
7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

, b), d) și e). Candidații care nu îndeplinesc criteriile de


a)

eligibilitate respective se exclud din preselecție prin decizia


comisiei speciale, adoptată cu votul majorității membrilor
prezenți. La etapa a doua, comisia intervievează și evaluează
candidații ramași în privința îndeplinirii criteriilor de eligi-
bilitate prevăzute la alin. (1) lit. c), c 1) și f). Interviurile se
înregistrează video/audio, iar înregistrările se plasează pe
pagina web oficială a Consiliului Superior al Procuro- rilor
imediat după încheierea ultimului interviu. Dacă este necesar,
comisia specială este în drept să prelungească termenul de
organizare și desfășurare a evaluării candidaților cu maximum
15 zile lucrătoare. Comisia specială decide întrunirea de către
candidați a criteriilor prevăzute la alin.(1) lit. c), c1) și f) prin
votul majorității membrilor. Candidații care nu îndeplinesc
criteriile respective se exclud din preselecție. Fiecare membru
al comisiei speciale completează o fișă de evaluare pentru
fiecare candidat rămas în preselecție, acordând punctaj pentru
fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c) și c1).
Punctajul final obținut de candidații eligibili, care reprezintă
media punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei, se
consemnează într-o fișă de totalizare. Lista candidaților
eligibili rămași în concursul de preselecție după ambele etape,
împreună cu fișele lor de evaluare și fișa de totalizare, se
înaintează Consiliului Superior al Procurorilor.”
la alineatul (10), primul enunț se completează cu textul
„în condițiile alin. (11)”;
alineatul (11) va avea următorul cuprins:
„(11) Printr-o hotărâre motivată, care se plasează pe pagina
sa web oficială, Consiliul Superior al Procurorilor poate
restitui comisiei speciale hotărârea acesteia privind rezultatul
concursului dacă se atestă încălcări ale procedurii legale. În
urma examinării obiecțiilor Consiliului Superior al

148 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

Procurorilor, comisia specială prezintă Consiliului Superior al


Procurorilor o hotărâre motivată, care se face publică, cu
privire la menținerea hotărârii inițiale privind rezultatul
concursului sau prin care solicită demararea unui nou concurs.
În cazul în care comisia specială își menține hotărârea inițială,
iar Consiliul Superior al Procurorilor nu susține argumentele
prezentate, precum și în cazul în care comisia solicită
demararea unui nou concurs, Consiliul, printr-o decizie
motivată și publică, inițiază un concurs repetat.”
alineatul (13) va avea următorul cuprins:
„(13) Concursul repetat se desfășoară în condițiile alin. (1)–
(11).”
Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor
GROSU
Nr. 94. Chişinău, 14 aprilie 2022.

monitorul.gov.md 14
9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

211 DECRET
privind promulgarea Legii
pentru modificarea unor
acte normative
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

150 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 102 din 14 aprilie 2022


pentru modificarea unor acte normative.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Maia SANDU
Nr. 431-IX. Chişinău, 19 aprilie 2022.

212 LEGE
pentru modificarea unor acte
normative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Articolul 1 din Legea nr. 54/2003 privind
contracararea activității extremiste (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2003, nr. 56–58, art. 245), cu modifi-
cările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la noțiunea „activitate extremistă” litera b): primul
alineat va avea următorul cuprins:
„b) etalarea, confecționarea, răspândirea, precum și deținerea
în vederea difuzării publice a:
– atributelor ori simbolurilor fasciste;

– atributelor ori simbolurilor național-socialiste (naziste);

– atributelor ori simbolurilor unei organizații extremiste;

– atributelor ori simbolurilor general cunoscute ce sunt


utilizate în contextul unor acțiuni de agresiune militară, crime
de război sau crime împotriva umanității, precum și al
propagandei sau glorificării acestor acțiuni;
– atributelor ori simbolurilor create prin stilizarea atribu- telor

ori simbolurilor fasciste, național-socialiste (naziste), ale unei


organizații extremiste sau a atributelor ori simbo- lurilor
general cunoscute ce sunt utilizate în contextul unor acțiuni de
agresiune militară, crime de război sau crime împotriva
umanității, precum și al propagandei sau glorifi- cării acestor
acțiuni, și care pot fi confundate cu acestea.”
monitorul.gov.md 15
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

al doilea alineat va avea următorul cuprins:


„Nu se consideră etalare, confecționare, răspândire sau
deținere în vederea difuzării publice a atributelor ori
simbolurilor fasciste, național-socialiste (naziste), ale unei
organizații extremiste, precum și a atributelor ori simbolurilor
general cunoscute ce sunt utilizate în contextul unor acțiuni de
agresiune militară, crime de război sau crime împotriva
umanității, precum și al propagandei sau glorificării acestor
acțiuni, reprezentarea acestora în manuale/cărți ori pe un alt
suport având caracter științific/educațional, nici expunerea
acestora în cadrul unor expoziții cu caracter
științific/educațional, nici confecționarea, deținerea sau
utilizarea acestora în cadrul reprezentațiilor de teatru/film ori în
cadrul activităților de reconstituire istorică în care participanții
desfășoară un program după un plan prestabilit pentru a recrea
diverse aspecte ale unui eveniment sau ale unei perioade
istorice.”
litera se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
„Prin atribute și simboluri general cunoscute ce sunt utilizate
în contextul unor acțiuni de agresiune militară, crime de război
sau crime împotriva umanității, precum și al propagandei sau
glorificării acestor acțiuni, se înțeleg drapelele, benzile și
panglicile colorate/de conștientizare (banda bicoloră negru-
portocaliu), emblemele (elemente grafice, litere sau cifre și
combinații ale lor), insignele, uniformele, sloganurile,
formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne
utilizate de către participanții la acțiuni de agresiune militară,
crime de război sau crime împotriva umanității, precum și de
către persoane care, fără a fi participanți la acțiunile respective,
contribuie la media-

152 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

tizarea și propagarea în societate a unor idei de instigare,


justificare, glorificare sau de absolvire de răspundere pentru
acțiuni de agresiune militară, crime de război sau crime
împotriva umanității. Caracterul general cunoscut al unor
asemenea atribute și simboluri se reține doar în cazurile când
atributele și simbolurile respective, precum și conotațiile
specifice ale acestora sunt cunoscute în mod obiectiv publicului
larg la nivel internațional și local. Nu constituie atribute și
simboluri general cunoscute ce sunt utilizate în contextul unor
acțiuni de agresiune militară, crime de război sau crime
împotriva umanității, precum și al propa- gandei sau glorificării
acestor acțiuni, benzile și panglicile care sunt parte componentă
a însemnelor, a medaliilor și a ordinelor acordate persoanelor
pentru participarea la cel de-al Doilea Război Mondial;”
noțiunea „materiale cu caracter extremist” va avea următorul
cuprins:
„materiale cu caracter extremist – materiale destinate difuzării
publice, având drept scop îndemnarea la activități extremiste,
argumentarea sau justificarea necesității unor astfel de activități
ori justificarea practicii de comitere a unor crime de război sau a
unor alte crime în vederea nimicirii totale sau parțiale a vreunui
grup etnic, social, rasial, național sau religios, care pot fi:
– documente ori informații pe suport de hârtie sau pe un alt

suport, inclusiv anonime;


– atribute ori simboluri fasciste, național-socialiste (naziste),

ale unor organizații extremiste, precum și atribute ori simboluri


general cunoscute ce sunt utilizate în contextul unor acțiuni de
agresiune militară, crime de război sau crime împotriva
umanității, precum și al propagandei sau glorificării acestor
acțiuni;
– atribute ori simboluri create prin stilizarea atributelor ori

simbolurilor fasciste, național-socialiste (naziste), ale unei

monitorul.gov.md 15
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

organizații extremiste, a atributelor ori simbolurilor general


cunoscute ce sunt utilizate în contextul unor acțiuni de agresiune
militară, crime de război sau crime împotriva umanității, precum
și al propagandei sau glorificării acestor acțiuni.”
Art. II. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr.
218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
1. La articolul 16 alineatul (2), după textul „105,” se introduce

textul „art. 157 alin. (1)–(4), (6), (7) și (9)–(12), art.”.


2. Articolul 18:

în denumire, cuvântul „mici” se substituie cu cuvintele


„și daunele”;
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatele (2) și (3) cu următorul
cuprins:
„(2) Caracterul considerabil sau esențial al daunei cauzate se
stabilește luându-se în considerare valoarea, cantitatea și
însemnătatea bunurilor pentru victimă,

154 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

starea materială și venitul acesteia, existența persoanelor


întreținute, alte circumstanțe care influențează esențial asupra
stării materiale a victimei, indiferent de proporții.
(3) Caracterul considerabil sau esențial al daunei cauzate în
cazul prejudicierii drepturilor și intereselor ocrotite de lege se
stabilește luându-se în considerare gradul lezării drepturilor și
libertăților fundamentale ale victimei.”
3. Articolul 19 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) executarea ordinului sau dispoziției superiorului.”


4. Codul se completează cu articolul 25 cu următorul cuprins:
1

„Articolul 251. Executarea ordinului sau dispoziției


superiorului
(1) Nu constituie contravenție fapta prevăzută de legea
contravențională, săvârșită de persoană în vederea executării
unui ordin sau dispoziții a superiorului care sunt obligatorii
pentru aceasta, dacă ordinul sau dispoziția nu sunt vădit ilegale
și dacă persoana care le-a executat nu a știut că ordinul sau
dispoziția sunt ilegale. Răspun- derii contravenționale pentru
fapta săvârșită este supusă persoana care a emis ordinul sau
dispoziția ilegală.
(2) Persoana care a comis intenționat contravenția în vederea

executării ordinului sau dispoziției vădit ilegale a superiorului


răspunde contravențional în temeiuri generale.
(3) Neexecutarea ordinului sau dispoziției vădit ilegale exclude

răspunderea contravențională pentru neexecutare și/sau


producere de daune în legătură cu aceasta.
(4) Dispozițiile prezentului articol se aplică tuturor subiecților

răspunderii contravenționale.”
5. La articolul 30, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Termenul special de prescripție pentru contravențiile


prevăzute la art. 74 alin. (4) și (10), art. 781, art. 1551, art.

monitorul.gov.md 15
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

177 alin. (3) și (4) lit. c), d), g) și art. 179 este de 18 luni.”
6. La articolul 37:

alineatul (6) se completează cu următorul enunț:


„Demersul cu privire la înlocuirea muncii neremunerate în
folosul comunității cu arest contravențional se examinează de
către instanța de judecată în termen de 30 de zile.”
alineatul (8) se abrogă.
7. La articolul 44 alineatul (1), cuvintele „a cărții a doua” se
1

substituie cu cuvintele „a cărții întâi”.


8. La articolul 46 :
1

alineatul (5) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:


„d) încălcarea este iremediabilă.” alineatul (11) va avea
următorul cuprins:
„(11) Prevederile prezentului capitol se aplică pentru
contravențiile prevăzute la art. 55–61, art.74–74 3, art. 761, art. 77
alin. (1)–(7), art. 771, art. 79 alin. (1) și (5), art. 80,
art. 81–83, art. 911, art. 93–95, art. 97–98, art. 109–156,
art. 157 alin. (1)–(3), (5) și (61), art. 158–169, art. 177, art.
1801, art. 182–1961, art. 197 alin. (1)–(10) și (12)–(29), art.
198–2001, art. 204, art. 206, art. 207, art. 2211, art. 224,
art. 246–2591, art. 268, art. 270, art. 271, art. 2721 alin. (3),
(7)–(11), (13) și (14), art. 273 pct. 4), 6), 10)–14), 17) și
18), art. 274 alin. (2)–(4), (6) și (7), art. 275, art. 2771–280,
art. 283–285, art. 286 alin. (1), (2) și (5), art. 2932 alin. (4)
și (5), art. 3301, art. 3303, art. 3305, art. 3441–345, art. 348,
art. 349 alin. (4), art. 358, art. 3581, art. 364 alin. (6)–(8),
art. 3641.”
9. La articolul 54, alineatul (3) se abrogă.

10. Codul se completează cu articolul 55 cu următorul cuprins:


4

„Articolul 554. Încălcarea regulilor de desfășurare


a unor activități necalificate cu caracter ocazional
desfășurate de către zilieri
(1) Încălcarea prevederilor privind durata zilnică sau durata în

156 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

decursul unui an calendaristic a activității necali-

monitorul.gov.md 15
7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

ficate cu caracter ocazional desfășurate de zilier


se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la
100 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Încălcarea prevederilor privind atragerea la activități
ocazionale desfășurate de zilieri a persoanelor cu vârsta de la
15 la 16 ani fără acordul scris al părinților sau al
reprezentanților legali
se sancționează cu amendă de la 40 la 80 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la
100 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(3) Încălcarea prevederilor privind remunerarea muncii
prestate de zilier
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 40 la
80 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(4) Încălcarea regulilor de ținere a Registrului de evidență a

zilierilor
se sancționează cu amendă de la 15 la 30 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la
40 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
11. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

„Articolul 74. Încălcarea legislației cu privire


la patrimoniul cultural, patrimoniul arheologic
sau monumentele
de for public
(1) Încălcarea regimului de protecție și de folosire a bunurilor

de patrimoniu cultural, a patrimoniului arheologic sau a


monumentelor de for public
se sancționează cu amendă de la 350 la 500 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000
la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție
158 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități


convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Edificarea monumentelor de for public fără aprobări legale

se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități


convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180
la 250 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 250 la 300 de unități
convenționale aplicată persoanei juridice.
(3) Demontarea, strămutarea sau modificarea monumen- telor

de for public fără aprobări legale


se sancționează cu amendă de la 350 la 500 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 750
la 900 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități
convenționale aplicată persoanei juridice.
(4) Intervențiile prin construire neautorizată sau cu încăl- carea

autorizației de construire pe terenul monumentului istoric, al


monumentului de for public sau pe terenul cu patrimoniu
arheologic ori în zonele lor de protecție
se sancționează cu amendă de la 350 la 500 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000
la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție
de răspundere cu privarea de dreptul de a deține anumite
funcții pe un termen de la 9 luni la un an, cu amendă de la
1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei
juridice cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită
activitate.
(5) Neîndeplinirea atribuțiilor legate de întreținerea, îngri- jirea,

conservarea și restaurarea monumentelor de for public se


sancționează cu amendă de la 400 la 500 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu
amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale

monitorul.gov.md 15
9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

aplicată persoanei juridice.


(6) Nerespectarea de către primarul unității adminis- trativ-

teritoriale a prevederilor legale cu privire la protejarea

160 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

monumentelor istorice, la asigurarea pazei patrimoniului


arheologic și semnalarea Agenției Naționale Arheologice
referitor la nerespectarea legislației privind protejarea
patrimoniului arheologic, precum și semnalarea Agenției de
Inspectare a Monumentelor referitor la nerespectarea legislației
în domeniul ocrotirii monumentelor,
se sancționează cu amendă de la 400 la 500 de unități
convenționale.
(7) Eliberarea de către emitent a autorizației de construire în

lipsa certificatului de descărcare de sarcină arheologică pentru


terenurile cu patrimoniu arheologic, în lipsa avizului
Consiliului Național al Monumentelor Istorice pentru
intervenții la monumente de istorie și cultură de categorie
națională sau în lipsa avizului Consiliului Național pentru
Monumentele de For Public privind edificarea monumentelor
de for public sau a operelor comemorative de război, dacă
aceasta nu constituie infracțiune,
se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere cu
sau fără privarea de dreptul de a deține anumite funcții pe un
termen de la 9 luni la un an.
(8) Împiedicarea de către proprietarii terenurilor cu patrimoniu

arheologic sau de către titularii dreptului de posesiune a


acestora a accesului personalului autorizat, conform legislației,
de către autoritatea responsabilă de protejarea și valorificarea
patrimoniului arheologic, în vederea prospectării arheologice,
cercetării și protejării patrimoniului arheologic și asigurării
măsurilor de protecție și pază a bunurilor de patrimoniu
arheologic
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la

monitorul.gov.md 16
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.


(9) Înstrăinarea de către proprietarii privați a terenurilor cu

patrimoniu arheologic sau a monumentelor înscrise în Registrul


monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat fără
notificarea prealabilă a Ministerului Culturii
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la
180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(10) Efectuarea neautorizată de inscripții, înscrisuri, desene sau

orice alte acțiuni care conduc la distrugerea, degradarea,


schimbarea datelor istorice ori a înfățișării monumentelor de
for public sau a operelor comemorative de război
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la
180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei
juridice.”
12. Articolul 89:

în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 36 la 48” se


substituie cu textul „de la 14 la 26”, iar textul „de la 40 la 60” –
cu textul „de la 10 la 20”;
în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 24 la 36” se
substituie cu textul „de la 36 la 48”, iar textul „de la 20 la 40” –
cu textul „de la 40 la 60”.
13. La articolul 93:

alineatul (1):
dispoziția alineatului se completează cu literele e), f),
g) și h) cu următorul cuprins:

,,e) executarea lucrărilor de către persoane necertificate în


domeniu conform prevederilor Legii nr. 778/2001 cu privire la
geodezie, cartografie și geoinformatică și/sau ale Legii nr.
354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile ori în lipsa
categoriei necesare pentru executarea lucrărilor;

162 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

f) amplasarea construcțiilor, precum și a rețelelor edilitare


contrar documentației de proiect;
g) distrugerea sau strămutarea construcțiilor în procesul

monitorul.gov.md 16
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

de formare a bunului imobil contrar documentației de proiect;


h) recepția și înregistrarea bunurilor imobile contrar
documentației de proiect”;
sancțiunea alineatului va avea următorul cuprins:
„se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150
la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
sancțiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:
„se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150
la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, în
ambele cazuri cheltuielile de restabilire fiind suportate de
contravenient.”
14. La articolul 95:

în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 3 la 10” se substituie


cu textul „de la 10 la 25 de”, iar textul „de la 30 la 60” – cu
textul „de la 50 la 80”;
în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 6 la 15” se substituie
cu textul „de la 15 la 30 de”, iar textul „de la 18 la 60” – cu
textul „de la 50 la 80”.
15. Articolul 109 se completează cu alineatul (7) cu următorul

cuprins:
„(7) Deversarea deșeurilor provenite din exploatarea navelor
sau a reziduurilor de marfă în mediul marin ori în cursuri de apă
de către navele care utilizează porturile naționale, precum și
neasigurarea predării acestora către instalațiile portuare de
preluare
se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de la 30 la 60 de ore, cu
amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de
164 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3


luni la un an.”
16. La articolul 113 alineatul (5), textul „a apelor uzate
neepurate,” se substituie cu textul „pe terenuri, indiferent de
modul lor de folosință, și în rețeaua publică de canalizare sau în
alte locuri neautorizate, a apelor uzate neepurate, provenite din
activități casnice și noncasnice,”.
17. La articolul 115:

sancțiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:


„se sancționează cu amendă de la 80 la 160 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120
la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
sancțiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:
„se sancționează cu amendă de la 200 la 300 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, cu
amendă de la 600 la 800 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura
o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
articolul se completează cu alineatele (5)–(7) cu următorul
cuprins:
„(5) Depozitarea neautorizată pe terenuri cu sol fertil a
materialelor de construcție ori a deșeurilor industriei extractive
și a altor asemenea
se sancționează cu amendă de la 80 la 150 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100
la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(6) Nedeclararea de către proprietar autorităților administrației

publice locale în termen de 30 de zile lucră- toare despre


schimbarea modului de folosință a terenului
se sancționează cu amendă de la 18 la 42 de unități

monitorul.gov.md 16
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la


120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(7) Schimbarea modului de folosință a terenurilor agricole
ocupate cu pășuni proprietate publică a unității administrativ-
teritoriale fără consultarea deținătorilor de animale
se sancționează cu amendă de la 80 la 150 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
18. La articolul 117, sancțiunea alineatului (2) va avea următorul

cuprins:
„se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100
la 200 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
19. La articolul 118:

în denumire și în dispoziție, textul „Necultivarea terenu- rilor,


neefectuarea măsurilor obligatorii de ameliorare a acestora,” se
substituie cu textul „Neefectuarea măsurilor obligatorii de
ameliorare a terenurilor,”;
sancțiunea va avea următorul cuprins:
„se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100
la 200 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
20. Articolul 119:

în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 30 la 60” se


substituie cu textul „de la 60 la 120”, iar textul „de la 180 la
300” – cu textul „de la 250 la 500”;
în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 6 la 12” se substituie
cu textul „de la 30 la 60 de”, iar textul „de la 30 la 60” – cu
textul „de la 100 la 250”;
în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 6 la 12” se substituie
cu textul „de la 30 la 60 de”, iar textul „de la 30 la 60” – cu
textul „de la 60 la 120”;
166 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 12 la 24” se


substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 60 la 120” –
cu textul „de la 100 la 250”;
în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 9 la 18” se substituie
cu textul „de la 30 la 60 de”, iar textul „de la 60 la 120” – cu
textul „de la 100 la 250”;
în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 12 la 18” se
substituie cu textul „de la 30 la 60 de”, iar textul „de la 60 la
120” – cu textul „de la 100 la 250”;
în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 24 la 30” se
substituie cu textul „de la 60 la 120”;
în sancțiunea alineatului (8), textul „de la 12 la 18” se
substituie cu textul „de la 60 la 120 de”, iar textul „de la 24 la
30” – cu textul „de la 100 la 250”;
în sancțiunea alineatului (9), textul „de la 90 la 150” se
substituie cu textul „de la 250 la 500”;
în sancțiunea alineatului (10), textul „de la 24 la 30” se
substituie cu textul „de la 60 la 120”, iar textul „de la 90 la 120”
– cu textul „de la 150 la 300”;
în sancțiunea alineatului (11), textul „de la 30 la 60” se
substituie cu textul „de la 60 la 120”, textul „de la 150 la 240” –
cu textul „de la 150 la 300”, iar în final se introduce textul „ , cu
amendă de la 250 la 400 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o
anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an”.
21. La articolul 120:

dispoziția se completează cu cuvintele „sau în scop de


comercializare”;
în sancțiune, textul „de la 18 la 24” se substituie cu textul
„de la 50 la 90”, iar textul „de la 90 la 150” – cu textul „de la
150 la 300”.
22. În sancțiunea articolului 121, textul „de la 24 la 30” se

monitorul.gov.md 16
7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

substituie cu textul „de la 50 la 100”, iar textul „de la

168 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

120 la 180” – cu textul „de la 300 la 400”.


23. Articolul 122:

în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 24 la 30” se


substituie cu textul „de la 50 la 100”, iar textul „de la 240 la
300” – cu textul „de la 300 la 500”;
alineatul (2):
în dispoziție, textul „ , inclusiv în urma incendiilor” se
exclude;
în sancțiune, textul „de la 24 la 30” se substituie cu textul
„de la 50 la 100”, iar textul „de la 240 la 300” – cu textul „de
la 300 la 500”;
articolul se completează cu alineatul (2 1) cu următorul
cuprins:
„(21) Vătămarea arborilor și arbuștilor din spațiile verzi prin
incendiere
se sancționează cu amendă de la 200 la 300 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, cu
amendă de la 600 la 800 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a
desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un
an.”
în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 30 la 60” se
substituie cu textul „de la 60 la 120”;
în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 42 la 60” se
substituie cu textul „de la 100 la 150”, iar textul „de la 60 la
120” – cu textul „de la 150 la 300”.
24. În sancțiunea articolului 123, textul „de la 24 la 30” se

substituie cu textul „de la 50 la 80”, textul „de la 180 la 240” –


cu textul „de la 200 la 400”, iar textul „de la 240 la 300” – cu
textul „de la 300 la 500”.
25. În sancțiunea articolului 124, textul „de la 24 la 30” se

monitorul.gov.md 16
9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

substituie cu textul „de la 40 la 80”, textul „de la 180 la 240” –


cu textul „de la 200 la 400”, iar textul „de la 240 la 300” – cu
textul „de la 300 la 500”.
26. În sancțiunea articolului 125, textul „de la 18 la 30” se

substituie cu textul „de la 40 la 80”, iar textul „de la 120 la


180” – cu textul „de la 200 la 300”.
27. În sancțiunea articolului 126, textul „de la 6 la 12” se

substituie cu textul „de la 30 la 60 de”, iar textul „de la 60 la


120” – cu textul „de la 100 la 200”.
28. La articolul 126 , dispoziția se completează cu cuvintele
1

„de boli oficial notificabile”.


29. Articolul 127:

în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 3 la 6” se


substituie cu textul „de la 5 la 50 de”;
în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 3 la 6” se
substituie cu textul „de la 5 la 50 de”.
30. Articolul 128 se completează cu alineatul (3) cu următorul

cuprins:
„(3) Încălcarea prevederilor actelor normative privind
cerințele de biosecuritate indispensabile profilaxiei și
controlului pestei porcine africane la mistreți
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120
la 240 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție
de răspundere.”
31. În denumirea și în dispoziția articolului 130, cuvântul

„prisăcilor” se substituie cu cuvântul „stupinelor”.


32. Articolul 131:

în dispoziția alineatului (1), cuvântul „prisăcii” se substituie


cu cuvântul „stupinei”;
în dispoziția alineatului (4), cuvintele „producerea pentru
comercializare a” se substituie cu textul „producerea pentru

170 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

comercializare, precum și comercializarea”, iar textul


„neautorizate (fără licență)” – cu cuvintele „neatestate în
categoria de prăsilă”;
în dispoziția alineatului (5), textul „Importul materialului

monitorul.gov.md 17
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

biologic de prăsilă [regină (matcă), roi]” se substituie cu textul


„Importul, posesiunea și exploatarea materialului genitor”;
în dispoziția alineatului (6), cuvântul „prisăcii” se substituie
cu cuvântul „stupinei”.
33. În sancțiunea articolului 132, textul „de la 6 la 12” se

substituie cu textul „de la 30 la 50 de”.


34. În sancțiunea articolului 133, textul „de la 18 la 30” se

substituie cu textul „de la 50 la 80”.


35. În sancțiunea articolului 134, textul „de la 18 la 24” se

substituie cu textul „de la 50 la 80”, iar textul „de la 180 la


240” – cu textul „de la 200 la 400”.
36. În sancțiunea articolului 136, textul „de la 6 la 12” se

substituie cu textul „de la 20 la 40 de”.


37. Articolul 137:

în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 6 la 12” se


substituie cu textul „de la 20 la 50 de”;
în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 42 la 120” se
substituie cu textul „de la 80 la 150”, textul „de la 90 la 150”
– cu textul „de la 150 la 200”, iar textul „de la 150 la 240” – cu
textul „de la 250 la 400”.
38. Articolul 140:

în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 30 la 60” se


substituie cu textul „de la 50 la 100”;
în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 60 la 90” se
substituie cu textul „de la 100 la 200”, iar textul „de la 240 la
300” – cu textul „de la 300 la 400”.
39. Articolul 141:

în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 18 la 30” se


substituie cu textul „de la 40 la 80”, iar textul „de la 120 la
180” – cu textul „de la 200 la 300”;
în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 24 la 30” se
172 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

substituie cu textul „de la 50 la 100”, iar textul „de la 120 la


180” – cu textul „de la 200 la 400”;
în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 24 la 30” se
substituie cu textul „de la 50 la 80”, iar textul „de la 120 la
180” – cu textul „de la 200 la 400”.
40. La articolul 142:

sancțiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:


„se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la
400 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere.”
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Comercializarea sau circulația produselor lemnoase fără
acte legale de proveniență (acte de livrare conform
documentației de evidență contabilă)
se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la
300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unități
convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea
de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de
la 3 luni la un an.”
în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 120 la 240” se
substituie cu textul „de la 200 la 400”.
41. La articolul 146, cuvintele „și pentru controlul calității lor”

se substituie cu textul „sau în rețeaua publică de canalizare,


pentru controlul calității lor și controlul nedepășirii
concentrației maxim admisibile de poluanți în apele uzate
evacuate”.
42. Articolul 147 va avea următorul cuprins:

„Articolul 147. Depășirea valorilor-limită de emisii


dăunătoare asupra mediului și emisia de poluanți

monitorul.gov.md 17
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

fără autorizație
(1) Depășirea valorilor-limită de emisii ale substanțelor
poluante, de acțiune radiologică, fizică și biologică asupra
mediului, emisia de poluanți în atmosferă fără autorizația

174 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

autorității publice abilitate, dacă obținerea unei astfel de


autorizații este necesară conform legislației,
se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300
la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau
fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o
anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
(2) Nerespectarea de către unități și întreprinderi a obligației

legale privind încadrarea în valorile-limită de emisii a


substanțelor periculoase generate ca urmare a eliminării
deșeurilor
se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore, cu
amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de
dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3
luni la un an.
(3) Desfășurarea activității de valorificare energetică a
anvelopelor uzate, activităților de recuperare și de reciclare a
deșeurilor de metale în lipsa instalațiilor de purificare a emisiilor
în componentele mediului, în lipsa echipamentului de măsurare
pentru controlul emisiilor, inclusiv cel compu- terizat, precum și
prezentarea eronată sau neprezentarea rapoartelor privind
volumul emisiilor și calitatea acestora, în procesul de activitate,
se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore, cu
amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de
dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3
luni la un an.”

monitorul.gov.md 17
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

43. Articolul 154:


în dispoziția alineatului (1), textul „ , ardere” se exclude, iar
cuvântul „menajere” se substituie cu textul „a biodeșeurilor, a
deșeurilor municipale”;
articolul se completează cu alineatul (1 1) cu următorul cuprins:
„(11) Nerespectarea modului stabilit de ardere a deșeurilor
industriale, de construcție, a biodeșeurilor, a deșeurilor
municipale și de altă natură
se sancționează cu amendă de la 200 la 300 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, cu
amendă de la 600 la 800 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura
o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
în dispoziția alineatului (3), după cuvântul „evacuare” se
introduce textul „ , tratare sau eliminare”;
în dispoziția alineatului (6), textul „transportul, păstrarea și
prelucrarea lor” se substituie cu textul „colectarea, trans-
portarea, tratarea și eliminarea lor”;
în dispoziția alineatului (7), cuvântul „menajere” se
substituie cu textul „a biodeșeurilor, a deșeurilor municipale”;
în dispoziția alineatului (10), textul „colectării și evacuării
deșeurilor,” se substituie cu textul „sortării, colectării, tratării și
evacuării deșeurilor, neatingerea țintelor minime de recuperare
sau reciclare a deșeurilor, precum și”;
articolul se completează cu alineatele (12)–(18) cu următorul
cuprins:
„(12) Nerespectarea cerințelor de gestionare a deșeurilor
periculoase privind:
a) etichetarea, ambalarea și clasificarea;

b) reclasificarea ca deșeuri nepericuloase;

176 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

c) amestecarea cu alte categorii de deșeuri;


d) colectarea, transportarea și depozitarea temporară se
sancționează cu amendă de la 100 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de
dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6
luni la un an.
(13) Nerespectarea de către producătorii și distribuitorii de
produse a cerințelor prevăzute la art. 12 alin. (5)–(7) din Legea
nr. 209/2016 privind deșeurile
se sancționează cu amendă de la 40 la 80 de unități
convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de
dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3
luni la un an.
(14) Nerespectarea procesului de gestionare a deșeurilor de

baterii și acumulatori prin:


a) abandonarea bateriilor și acumulatorilor uzați sau a
componentelor solide ale acestora;
b) deversarea electrolitului din acumulatorii uzați pentru
autovehicule pe sol, în apele de suprafață, apele subterane și în
sistemele de canalizare
se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore, cu
amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de
dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3
luni la un an.
(15) Nerespectarea de către operatorul stației de tratare sau de

către operatorul schemei de valorificare materială a deșeurilor


de echipamente electrice și electronice a obligațiilor privind:
a) asigurarea recuperării sau reciclării deșeurilor de

monitorul.gov.md 17
7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

echipamente electrice și electronice supuse tratării care pot fi


recuperate sau reciclate;
b) asigurarea atingerii țintelor minime de recuperare și
reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice;
c) raportarea, trimestrială, către producătorii de echipa- mente

electrice și electronice a rezultatelor de performanță în atingerea


țintelor de colectare și tratare a deșeurilor de echipamente
electrice și electronice stabilite de Guvern;
d) asigurarea procesului tehnologic astfel încât materi- alele

finale obținute după dezasamblarea echipamentelor electrice și


electronice uzate să nu conțină componenți cu caracteristici
periculoase
se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore, cu
amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de
dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3
luni la un an.
(16) Încălcarea interdicției privind producerea, punerea la
dispoziție pe piață și utilizarea substanțelor enumerate în
secțiunea 1 din anexa nr. 6 la Legea nr. 209/2016 privind
deșeurile, fie individual, fie în compoziția preparatelor, fie sub
formă de compuși ai unor diverse articole,
se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore, cu
amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de
dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3
luni la un an.
(17) Încălcarea interdicției pentru operațiunile de valorificare

178 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

sau eliminare a deșeurilor de poluanți organici persistenți care


pot conduce la recuperarea, reciclarea, regenerarea sau
reutilizarea oricăror dintre substanțele

monitorul.gov.md 17
9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

enumerate în secțiunea a 2-a din anexa nr. 6 la Legea nr.


209/2016 privind deșeurile
se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore, cu
amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de
dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la
3 luni la un an.
(18) Încălcarea actelor normative privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activitatea medicală, de către
conducătorii instituțiilor de asistență medicală pentru om și
animale, precum și de către conducătorii instituțiilor de
cercetări în acest domeniu, prin:
a) lipsa planificării anuale a cheltuielilor necesare pentru
gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea de asistență
medicală pentru om și animale și/sau din cercetările conexe,
clasificate în deșeuri periculoase și nepericuloase;
b) lipsa planurilor de gestionare a deșeurilor rezultate din

activitatea medicală și asigurarea implementării acestora în


conformitate cu regulamentul intern și actele normative
aprobate de Guvern;
c) lipsa persoanei responsabile pentru activitățile de
gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală,
nominalizată în modul stabilit, sau neasigurarea formării
profesionale continue a angajaților în domeniul gestionării
deșeurilor rezultate din activitatea medicală
se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere sau
cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 30 la 60
de ore.”
44. Codul se completează cu articolul 1541 cu următorul
180 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

cuprins:
„Articolul 1541. Încălcarea normelor privind
responsabilitatea extinsă a producătorului
(1) Gestionarea deșeurilor în lipsa unui sistem individual sau

colectiv de gestionare a fluxurilor respective de deșeuri sau


neprezentarea actelor de confirmare a unui sistem individual
ori de certificare în calitate de membru al unui sistem colectiv
de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a produselor ce
au devenit deșeuri
se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore, cu
amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de
dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la
3 luni la un an.
(2) Neînregistrarea în modul stabilit a producătorului sau a

distribuitorului de produse supuse reglementărilor de


responsabilitate extinsă a producătorului în Sistemul
informațional automatizat „Managementul deșeurilor” deținut
de Agenția de Mediu
se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore, cu
amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de
dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la
3 luni la un an.
(3) Nerespectarea de către operatorul depozitului de deșeuri

responsabil de întreținerea, supravegherea, monito- rizarea și


controlul postînchidere al depozitului a obligației de raportare
anuală în cadrul Sistemului informațional automatizat

monitorul.gov.md 18
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

„Managementul deșeurilor” despre tipurile și cantitățile de


deșeuri eliminate, precum și de raportare semestrială privind
datele înregistrate în urma monitorizării

182 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

depozitului de deșeuri, pentru a demonstra conformitatea cu


prevederile din autorizația de mediu pentru gestionarea
deșeurilor, precum și pentru a demonstra stadiul îndeplinirii
măsurilor din programul pentru conformare,
se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore, cu
amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de
dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3
luni la un an.
(4) Nerespectarea de către operatorul depozitului de deșeuri

responsabil de întreținerea, supravegherea, monito- rizarea și


controlul postînchidere al depozitului a obligației de constituire
a unui fond pentru închiderea și urmărirea postînchidere a
depozitului
se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore, cu
amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de
dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3
luni la un an.”
45. Articolul 155 se completează cu alineatul (4) cu următorul

cuprins:
„(4) Gestionarea neregulamentară prin amestecarea
deșeurilor de mercur, inclusiv lămpi fluorescente uzate, cu alte
categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe
sau materiale
se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă

monitorul.gov.md 18
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, cu


amendă de la 300 la 400 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de
dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3
luni la un an.”
46. Articolul 1551 se completează cu alineatul (12) cu
următorul cuprins:
„(12) Încălcarea regulilor de import, export, transportare,
păstrare sau utilizare a substanțelor, a materialelor, a deșeurilor
și a dispozitivelor nucleare și/sau radioactive, dacă aceasta nu
constituie infracțiune,
se sancționează cu amendă de la 150 la 300 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400
la 600 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
47. Codul se completează cu articolul 1552 cu următorul
cuprins:
„Articolul 1552. Încălcarea cerințelor de prevenire
a accidentelor majore care implică substanțe
periculoase, precum și de limitare a consecințelor
acestora asupra sănătății umane și asupra mediului
Încălcarea cerințelor de prevenire a accidentelor majore care
implică substanțe periculoase, precum și de limitare a
consecințelor acestora asupra sănătății umane și asupra
mediului, prin:
a) nedesemnarea persoanei responsabile de manage- mentul

securității, starea bună și funcționarea inofensivă în modul


stabilit și/sau nedeținerea de către această persoană a
permisului de exercitare a atribuțiilor conexe securității
industriale, îndeosebi la amplasamentele ce reprezintă pericole
de accidente majore care implică substanțe periculoase;
b) nerespectarea condițiilor și măsurilor necesare, potrivit
prevederilor legislației în vigoare, pentru a preveni accidentele

184 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

majore și pentru a limita consecințele acestora

monitorul.gov.md 18
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

asupra sănătății umane și asupra mediului;


c) neinformarea imediată a autorității administrației publice

locale pe al cărei teritoriu se află amplasamentul, a Agenției de


Mediu, a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a
Agenției pentru Supraveghere Tehnică despre producerea unui
accident major care implică substanțe periculoase;
d) netransmiterea de către operator în cel mult 3 zile după

finalizarea lucrării către Agenția de Mediu, către Inspectoratul


General pentru Situații de Urgență și către Agenția pentru
Supraveghere Tehnică a informației cu privire la lucrările sau
modificările efectuate la instalațiile tehnice, cu privire la
modificarea unui proces ori a naturii, a formei fizice sau a
cantității substanțelor periculoase utilizate în cadrul unui
amplasament sau al unei zone de depozitare, care cad sub
incidența Legii nr. 108/2020 privind controlul pericolelor de
accidente majore care implică substanțe periculoase, și care pot
avea consecințe semnificative în cazul producerii unei avarii,
unui accident major ori pot determina reclasificarea unui
amplasament de nivel inferior ca amplasament de nivel superior
ori viceversa, precum și netransmiterea informațiilor actualizate
o dată la 5 ani;
e) netransmiterea de către operator către Agenția de Mediu a

raportului de securitate care să includă informațiile prevăzute de


Legea nr. 108/2020 privind controlul perico- lelor de accidente
majore care implică substanțe pericu- loase;
f) neinformarea publicului și/sau a persoanelor juridice
învecinate privind riscurile pe care le presupune ampla-
samentul, obiectele de producție sau instalațiile tehnice
(existente sau viitoare), privind depozitările de substanțe
periculoase, inclusiv cele care cad sub incidența Legii nr.
108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care
implică substanțe periculoase, ori nefurnizarea informațiilor
186 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

solicitate la cererea autorităților competente prevăzute la art. 5


alin. (2) din Legea nr. 108/2020 privind controlul pericolelor de
accidente majore care implică substanțe periculoase
se sancționează cu amendă de la 40 la 80 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu
amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice.”
48. La articolul 157:

alineatele (2)–(4) vor avea următorul cuprins:


„(2) Provocarea ilegală intenționată a durerii sau suferinței
evitabile animalului, dacă fapta nu constituie infracțiune,
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la
300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu sau fără confiscarea animalelor.
(3) Acțiunile specificate la alin. (1) și (2) care au cauzat
vătămarea sănătății animalului
se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la
300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere.
(4) Lăsarea în primejdie sau abandonarea animalului de
companie ori ținerea acestuia fără hrană sau medica- mentele
necesare
se sancționează cu amendă de la 72 la 90 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la
120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere.”
sancțiunea alineatului (7) se completează cu textul
„sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la
35 de ore”;
în sancțiunea alineatului (8), după cuvintele „persoanei

monitorul.gov.md 18
7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

fizice” se introduce textul „sau cu muncă neremunerată în folosul


comunității de la 20 la 35 de ore”;
alineatul (10) va avea următorul cuprins:
„(10) Asmuțirea animalelor de companie la oameni sau la
animale
se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la
160 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere.”
articolul se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul
cuprins:
„(11) Organizarea, finanțarea, promovarea, facilitarea sau
susținerea prin diverse mijloace tehnice sau logistice de activități
competitive de tipul luptelor de animale
se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la
300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere.
(12) Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(4), (9)–(11) săvârșite:
a) în mod repetat în decursul aceluiași an calendaristic;

b) în public sau în prezența minorilor;

c) de o persoană responsabilă de îngrijirea, protecția și


bunăstarea animalelor, de dresarea sau de acordarea asistenței
medicale veterinare;
d) față de două sau mai multe animale

se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități


convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 170 la
340 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere.”
49. La articolul 158, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Încălcarea interdicțiilor sau a regulilor de întreținere a


188 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

câinilor, a pisicilor și a altor animale, aprobate prin decizie a


autorității administrației publice locale,
se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 6 la 12
unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la
24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere.”
50. Articolul 159 se completează cu alineatul (4 ) cu următorul
1

cuprins:
„(41) Omiterea aplicării măsurilor complexe privind protecția
rețelelor de gaze naturale care are ca efect reducerea fiabilității
furnizării de gaze naturale și/sau prin care sunt puse în pericol
persoanele, bunurile ori mediul
se sancționează cu amendă de la 36 la 60 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 60
de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unități convenționale
aplicată persoanei juridice.”
51. Articolul 162 va avea următorul cuprins:

„Articolul 162. Provocarea unui deranjament în rețelele


electrice cu tensiune până la 1000
de volți
(1) Provocarea din imprudență a unui deranjament în rețelele

electrice cu tensiune până la 1000 de volți (la liniile aeriene,


subterane și subacvatice de transport de energie electrică, la
instalațiile de racord și de distribuție), având drept urmare o pană
de curent în asigurarea consumatorilor cu energie electrică,
se sancționează cu amendă de la 10 la 15 unități convenționale
aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul
comunității de până la 30 de ore, cu amendă de la 30 la 45 de
unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere.
(2) Provocarea intenționată a unui deranjament în rețelele

monitorul.gov.md 18
9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

electrice cu tensiune până la 1000 de volți (la liniile aeriene,


subterane și subacvatice de transport de energie

190 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

electrică, la instalațiile de racord și de distribuție), având drept


urmare o pană de curent în asigurarea consumatorilor cu
energie electrică,
se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore, cu
amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată
persoanei cu funcție de răspundere.”
52. Dispoziția articolului 163 va avea următorul cuprins:

„Încălcarea cerințelor prevăzute în Regulamentul cu privire


la protecția rețelelor electrice, care creează pericolul unei pene
de curent, perturbarea funcționării normale a rețelelor
electrice, deteriorarea rețelelor electrice, provo- carea unor
avarii, incendii, accidente sau care poate avea drept urmare
punerea în pericol a vieții oamenilor ori cauzarea de daune”.
53. La articolul 165:

denumirea se completează cu textul „și/sau la instalațiile


operatorului”;
dispoziția va avea următorul cuprins:
„Refuzul nemotivat de a asigura accesul la echipa- mentul de
măsurare și/sau la instalațiile operatorului aflate pe
proprietatea consumatorului final ori neasigurarea nemotivată
a accesului consumatorului final la echipamentul de măsurare
aflat pe proprietatea operatorului”.
54. Articolul 167:

în denumire, cuvintele „la efectuarea lucrărilor” se substituie


cu cuvintele „sau a utilajelor acestora”;
în dispoziție, cuvintele „la efectuarea lucrărilor” se exclud.
55. La articolul 169:

denumirea se completează cu textul „și la producerea,


distribuția și/sau furnizarea energiei termice”;
în dispoziție:

monitorul.gov.md 19
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

la litera l), după cuvintele „piața gazelor naturale” se


introduce textul „ , furnizarea serviciului public de alimentare
cu apă și/sau de canalizare și producerea, distribuția și
furnizarea energiei termice”;
litera q) va avea următorul cuprins:
„q) nerespectarea de către operatorii de sistem a prevederilor
Regulamentului cu privire la calitatea servi- ciilor de transport
și de distribuție a gazelor naturale, ale Regulamentului cu
privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a
energiei electrice, precum și ale Regula- mentului-cadru cu
privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare;”
dispoziția se completează cu litera s) cu următorul cuprins:
„s) încălcarea prevederilor Metodologiei formării și aplicării
prețurilor la produsele petroliere, de către vânză- torii cu
amănuntul ai produselor petroliere principale și ai gazului
lichefiat, la calcularea prețului de comercializare cu amănuntul
a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat”.
56. În denumirea și în dispoziția articolului 171, cuvintele

„intenționată a” și „la efectuarea de lucrări” se exclud.


57. Articolul 177 va avea următorul cuprins:

„Articolul 177. Încălcarea legislației și a documentelor


normative în amenajarea teritoriului, urbanism și
construcții
(1) Încălcarea legislației în domeniul urbanismului și
construcțiilor manifestată prin:
a) eschivarea de la asigurarea accesului organelor de control

la planurile urbanistice generale și de la furnizarea de date și


informații, necesare activității de amenajare a teritoriului și de
urbanism, ce se conțin în băncile de date și în sistemele
informaționale, precum și prin furnizarea de date și informații
neautentice;

192 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

b) eschivarea de la asigurarea accesului public la


documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului
unităților administrativ-teritoriale;
c) lipsa nemotivată de la verificarea, convocată de executant, a

lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției;


d) neîndeplinirea obligației proiectantului de a stabili soluții

pentru remedierea defectelor sesizate în proiect, referitoare la


exigențele esențiale;
e) neaplicarea de către executant a soluțiilor stabilite de
proiectant sau de expert pentru rezolvarea neconformităților,
defectelor sau neconcordanțelor apărute în timpul execuției
lucrărilor;
f) neprecizarea în proiect a categoriei de importanță a
construcției și nestabilirea fazelor determinante ale execuției
lucrărilor supuse controlului calității;
g) includerea în proiect sau utilizarea unor produse
necertificate sau a unor produse pentru care nu există
agremente tehnice la lucrările la care trebuie să se asigure
nivelul de calitate corespunzător exigențelor esențiale;
h) neconvocarea factorilor care trebuie să participe la
verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției
și neasigurarea condițiilor de verificare;
i) nesesizarea în termen de 24 de ore a Agenției pentru

Supraveghere Tehnică în cazul producerii unor accidente


tehnice la construcțiile în execuție și la cele în exploatare;
j) încălcarea prevederilor din documentele normative
referitoare la exigențele esențiale;
k) necompletarea și nepăstrarea cărții tehnice a construcției

conform prevederilor legale; nerespectarea termenelor-limită


prevăzute de legislația în vigoare în domeniul urbanismului sau
neîndeplinirea în termen a măsurilor cuprinse în actele de

monitorul.gov.md 19
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

control;
l) utilizarea construcțiilor a căror destinație funcțională a fost

schimbată fără autorizație;


m) neinformarea în termen de către emitent a Agenției pentru

Supraveghere Tehnică despre eliberarea autorizației de


construire/desființare și neprezentarea unei copii de pe aceasta;
n) neinformarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică despre

efectuarea recepției obiectului, a instalațiilor aferente și/sau a


rețelelor tehnico-edilitare construite/ reconstruite;
o) producerea materialelor sau a articolelor de construcții

fără regulamente tehnologice, fără documentele în construcții


actualizate, cu instrumente și cu utilaj neveri- ficat la organele
metrologice de stat, fără încercări și fără analize de lot recepție,
periodice și statice
se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la
240 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 250 la 300 de unități
convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Încălcarea legislației și a documentelor normative în
construcții manifestată prin:
a) stabilirea, în cadrul expertizei tehnice, a unor proiecte sau

lucrări de construcție, a unor soluții care pot determina


nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespun-
zător exigențelor esențiale;
b) neamenajarea, la terminarea lucrărilor de construcții, a
terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea
inițială; neasigurarea verificării execuției lucrărilor de
construcții prin diriginți de șantier atestați conform
prevederilor legale;
c) lipsa proiectului de organizare a șantierului, neîngră- direa

șantierului de construcție, neconservarea șantierului de

194 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

construcție conform proiectului și neconservarea construcțiilor


avariate cu pericol de exploatare;

monitorul.gov.md 19
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

d) neexecutarea obligațiilor de urmărire a comportării în


exploatare a construcțiilor referitor la rezistență și la stabilitate,
neexecutarea lucrărilor de întreținere, reparație și consolidare ce
decurg din această urmărire;
e) neimplementarea și neaplicarea sistemului de conducere și

de asigurare a calității, inclusiv realizarea de construcții fără


responsabili tehnici atestați conform prevederilor legale;
f) falsificarea sau întocmirea incorectă a documen- telor de

execuție și a celor de încercare și de analiză în construcție,


fabricarea și comercializarea materialelor și articolelor de
construcție fără documentele de confirmare a calității sau în
lipsa analizelor și a încercărilor de laborator conform cerințelor
documentelor normative în construcții;
g) neasigurarea amenajării adecvate, conform norma- tivelor în

vigoare, a clădirilor, instalațiilor și încăperilor, inclusiv a celor


de locuit, pentru a asigura accesul și folosirea lor de către
persoanele cu dizabilități;
h) lipsa panoului informativ la șantier sau necorespun- derea

acestuia cu prevederile actelor normative


se sancționează cu amendă de la 140 la 240 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la
300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 350 la 500 de unități convenționale
aplicată persoanei juridice.
(3) Încălcarea legislației la reconstrucția încăperilor manifestată

prin:
a) intervenții neautorizate care afectează structura de rezistență

a construcțiilor;
b) extinderea neautorizată a încăperilor din contul balcoanelor

și al logiilor în blocurile locative, precum și extinderea


balcoanelor și logiilor existente;
c) extinderea și reamplasarea neautorizată a bucătăriilor și a

196 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

blocurilor sanitare din contul încăperilor locuibile în blocurile


locative;
d) reamplasarea neautorizată a rețelelor de apă și canalizare;

e) intervenții neautorizate la canalele de ventilare;

f) spargerea golurilor noi și lărgirea golurilor existente în


pereții structurali ai blocurilor locative;
g) comasarea apartamentelor pe verticală cu spargerea sau
demontarea planșeelor;
h) modificarea sistemelor de încălzire prin instalarea
agregatelor la balcoane și logii în blocurile locative, cu excepția
sistemelor de încălzire autonomă instalate conform proiectului și
normativelor în vigoare;
i) efectuarea lucrărilor de termoizolare și tratare coloristică a

fațadei în lipsa autorizației de construire, eliberată de autoritatea


publică locală,
se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la
250 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 300 la 350 de unități convenționale
aplicată persoanei juridice.
(4) Încălcarea legislației în domeniul construcțiilor manifestată

prin:
a) elaborarea, modificarea proiectelor de construire, demolare,

modernizare, modificare, transformare, conso- lidare și de


reparație a construcției cu încălcarea legislației, a regimului
arhitectural-urbanistic și a regimului tehnic, indicate în
certificatul de urbanism eliberat de autoritatea administrației
publice locale;
b) avizarea, verificarea și aprobarea documentației de proiect,

de amenajare a teritoriului și de urbanism și autorizarea


construcțiilor, a lucrărilor de modernizare, de modificare, de
transformare, de consolidare și de reparație a construcțiilor cu

monitorul.gov.md 19
7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

încălcarea legislației în vigoare;


c) executarea lucrărilor de construcție, reconstrucție,

198 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

demolare, modificare, transformare, modernizare și conso- lidare


care pot afecta exigențele esențiale, fără autorizație de construire
sau proiect, în bază de proiecte neverificate, necoordonate,
neavizate, neaprobate în modul stabilit, cu încălcarea proiectului
sau autorizației de construire;
d) construcția anexelor, balcoanelor, copertinelor, transformarea

acoperișurilor sau extinderea celor existente, care afectează


aspectul arhitectural al blocurilor locative;
e) interzicerea sau obstrucționarea efectuării contro- lului
calității în construcții, neprezentarea documentelor și a actelor
solicitate de persoane cu atribuții de control, conform
prevederilor legale;
f) neglijarea sau neîndeplinirea prescripțiilor Agenției pentru

Supraveghere Tehnică;
g) continuarea executării lucrărilor de construcție/ demolare în

cazul expirării, suspendării, anulării autorizației de


construire/desființare;
h) recepționarea construcției, a instalațiilor aferente și a rețelelor

tehnico-edilitare cu încălcarea prevederilor legale sau


exploatarea acestora fără recepție
se sancționează cu amendă de la 300 la 500 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 600 la
900 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o
anumită activitate pe un termen de la 9 luni la un an, cu amendă
de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei
juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită
activitate pe un termen de la 9 luni la un an.
(5) Emiterea certificatului de urbanism sau a autorizației de

construire/desființare:
a) care conduce la încălcarea legislației și a documen- telor

monitorul.gov.md 19
9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

normative în construcții;
b) în lipsa sau cu încălcarea prevederilor legislației sau a
documentației de urbanism aprobate potrivit legii;
c) în lipsa dreptului de proprietate al solicitantului asupra
imobilului, cu excepția cazului când se solicită emiterea
certificatului de urbanism informativ,
se sancționează cu amendă de la 400 la 500 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere cu sau
fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un
termen de la 9 luni la un an.
(6) Neemiterea certificatului de urbanism sau a autorizației de

construire în termenul prevăzut de lege, refuzul nejustificat de


emitere a autorizației de construire/ desființare sau a
certificatului de urbanism în termenul prevăzut de lege pentru
documentațiile complete sau solicitarea altor documente decât
cele prevăzute de lege
se sancționează cu amendă de la 600 la 900 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere cu sau
fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un
termen de la 9 luni la un an.”
58. La articolul 179:

în dispoziție, cuvintele „precum și a construcțiilor ce cad sub


incidența legislației privind calitatea în construcții fără licență”
se exclud;
sancțiunea va avea următorul cuprins:
„se sancționează cu amendă de la 250 la 400 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 900 la
1200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități
convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul
de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la
un an.”

200 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

59. La articolul 180, alineatul (6) se abrogă.


60. În sancțiunea articolului 181, textul „de la 18 la 36” se

substituie cu textul „de la 24 la 90”, iar textul „de la 60 la 180”


– cu textul „de la 100 la 240”.

monitorul.gov.md 20
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

61. Articolul 183:


în denumire, cuvintele „și a produselor farmaceutice de uz
veterinar” se exclud;
în dispoziția alineatului (1), cuvintele „ori a produselor
farmaceutice de uz veterinar” se exclud;
în dispoziția alineatului (2), cuvintele „sau a produselor
farmaceutice de uz veterinar” se exclud;
în dispoziția alineatului (3), cuvintele „sau a produselor
farmaceutice de uz veterinar contrafăcute” se substituie cu
cuvântul „contrafăcuți”;
alineatul (4):
în dispoziție, cuvintele „sau a produselor farmaceutice de uz
veterinar” se exclud;
sancțiunea se completează cu textul „ , cu amendă de la 150
la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice”.
62. Articolul 196:

în denumire, cuvintele „regulilor și” se exclud;


în dispoziția alineatului (1), cuvintele „regulilor și” se
exclud;
în dispoziția alineatului (2), cuvintele „profilaxie generală” se
substituie cu cuvântul „biosecuritate”, iar cuvintele „și
valorifică” se exclud;
în dispoziția alineatului (4), textul „bolilor epizootice
declarate oficial, incluse în lista publicată de Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” se substituie
cu cuvintele „bolilor oficial notificabile incluse în lista
publicată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimen-
telor”;
alineatul (9):
în dispoziție, textul „certificate veterinare cu privire la starea
animalelor, la inofensivitatea produselor alimentare, la
mişcarea animalelor şi a produselor alimentare” se substituie
202 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

cu textul „certificate sanitar-veterinare cu privire la sănătatea


animalelor, la inofensivitatea produselor alimentare, la
mișcarea animalelor și transportarea produ- selor alimentare”;
în sancțiune, textul „de la 9 la 18” se substituie cu textul
„de la 20 la 60 de”, iar textul „de la 18 la 60” – cu textul
„de la 50 la 100”;
dispoziția alineatului (11) va avea următorul cuprins:
„Eliberarea de către operatorii din domeniul alimentar a
documentelor privind conformitatea calității, siguranța și
igiena produselor alimentare, a produselor sau a subpro-
duselor de origine animală destinate consumului uman fără
buletin de analiză, eliberat de laboratorul propriu autorizat sau
de alte laboratoare autorizate,”;
dispoziția alineatului (13) va avea următorul cuprins:
„Desfășurarea activităților de producere, depozitare,
distribuție, comercializare sau transport al hranei pentru
animale în lipsa autorizației autorității competente stabilite în
Nomenclatorul actelor permisive din Legea nr. 160/2011
privind reglementarea prin autorizare a activității de între-
prinzător și/sau cu încălcarea normelor sanitar-veterinare
și/sau fără documente care să ateste calitatea”;
articolul se completează cu alineatele (14) și (15) cu
următorul cuprins:
„(14) Producerea furajelor cu conținut medicamentos prin
utilizarea altor produse sau substanțe decât premixurile
medicamentate ori utilizarea acestor furaje cu încălcarea
Legii nr. 119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la
120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(15) Desfășurarea activităților în domeniul alimentar supuse
înregistrării pentru siguranța alimentelor în lipsa certificatului

monitorul.gov.md 20
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor


stabilit de Nomenclatorul actelor permisive din

204 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a


activității de întreprinzător
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu
amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice.”
63. La articolul 196 :
1

dispoziția alineatului (2) va avea următorul cuprins:


„Încălcarea regulilor de emitere a prescripțiilor veterinare
şi de eliberare a medicamentelor de uz veterinar”; alineatul
(4) va avea următorul cuprins:
„(4) Lipsa documentelor care atestă proveniența și calitatea
medicamentelor de uz veterinar, precum și administrarea
medicamentelor de uz veterinar în alte scopuri decât cele pentru
care au fost înregistrate
se sancționează cu amendă de la 10 la 30 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la
110 unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) Nerespectarea prevederilor legale care reglemen- tează
producerea sau fabricarea, depozitarea, transpor- tarea,
distribuția, comercializarea, păstrarea, etichetarea, nimicirea
medicamentelor de uz veterinar, a aditivelor pentru hrana
animalelor și a hranei pentru animale
se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100
la 140 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
dispoziția alineatului (8) va avea următorul cuprins:
„Netransmiterea către Agenția Națională pentru Siguranța
Alimentelor a notificărilor privind operaţiunile de import,
producere, export sau utilizare a medicamentelor de uz

monitorul.gov.md 20
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

veterinar şi a hranei pentru animale”;


dispoziția alineatului (9) va avea următorul cuprins:
„Modificarea adusă medicamentelor de uz veterinar
înregistrate, prospectelor de utilizare şi informaţiilor de pe
etichetă, de către producători, importatori, fără coordonarea cu
autoritatea competentă”;
articolul se completează cu alineatele (10) și (11) cu
următorul cuprins:
„(10) Reambalarea medicamentelor de uz veterinar în afara
unităților de fabricație a medicamentelor de uz veterinar și fără
autorizația sau permisiunea producătorului acestora în
conformitate cu art. 9 alin. (2) din Legea nr. 119/2018 cu
privire la medicamentele de uz veterinar
se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150
la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(11) Introducerea pe teritoriul țării, fabricarea, distri- buirea,
comercializarea cu amănuntul și utilizarea medica- mentelor de
uz veterinar neînregistrate
se sancționează cu amendă de la 80 la 160 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 260
la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
64. Articolul 224 se completează cu alineatul (1 ) cu următorul
1

cuprins:
„(11) Circulația pe drumurile publice cu structură rutieră
capitală și cu structură rutieră ușoară a vehiculelor care au pe
roți sau în caroserie noroi, materiale de construcție ce se depun
pe carosabil sau neluarea măsurilor de spălare a roților
vehiculelor care părăsesc șantierul de construcție și care au pe
roți noroi sau materiale de construcție ce se depun pe carosabil
se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice cu aplicarea a 3

206 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

puncte de penalizare, cu amendă de la 15 la 30 de unități

monitorul.gov.md 20
7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

convenționale aplicată persoanei juridice.”


65. Articolul 228:

la alineatul (31), cuvintele „în față” se exclud; alineatul


(8) va avea următorul cuprins:
„(8) Exploatarea vehiculului utilat cu sistem de alimentare cu
gaze la care este expirat termenul de testare periodică a
rezervoarelor pentru gaze sau numărul acestora nu cores- punde
normelor tehnice
se sancționează cu amendă de la 9 la 12 unități convenționale
aplicată persoanei fizice.”
66. Articolul 231 se completează cu alineatul (6) cu următorul

cuprins:
„(6) Conducerea vehiculului de către o persoană privată de
dreptul de a conduce vehicule
se sancționează cu amendă de la 70 la 120 de unități
convenționale.”
67. Codul se completează cu articolul 2312 cu următorul
cuprins:
„Articolul. 2312. Încălcarea regulilor de efectuare
a instruirii practice a candidaților la conducători
de autovehicule
pe drumurile publice
(1) Efectuarea instruirii practice a candidaților la condu- cători

de autovehicule pe terenuri care nu corespund condițiilor


stabilite de Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier
sau pe drumurile publice pe itinerare nedeclarate în dosarul de
notificare ori pe itinerare necoor- donate cu poliția
se sancționează cu amendă de la 20 la 25 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 35 la
50 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Efectuarea instruirii practice de către o persoană care nu este

atestată profesional pentru a desfășura această activitate


208 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

se sancționează cu amendă de la 30 la 40 de unități


convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la
70 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
68. Sancțiunea articolului 234 va avea următorul cuprins:

„se sancționează cu amendă de la 80 la 140 de unități


convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240
la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
69. În denumirea și în dispoziția articolului 235 , cifra
1

„7” se substituie cu cifrele „12”.


70. În denumirea capitolului XIV, textul „ , COMUNICAȚIILOR

POȘTALE ȘI AL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI” se substituie


cu cuvintele „ȘI AL COMUNICAȚIILOR POȘTALE”.
71. Articolul 246:

în denumire, cuvintele „tehnologie a informației” se substituie


cu cuvintele „comunicații poștale”;
alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:
„(5) Furnizarea neautorizată a rețelelor sau a serviciilor de
comunicații poștale
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la
42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție
de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei juridice.
(6) Furnizarea rețelelor sau a serviciilor de comunicații poștale
într-o perioadă în care dreptul de furnizare a acestor rețele sau
servicii a fost suspendat sau retras
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la
150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale
aplicată persoanei juridice.”
72. La articolul 247 alineatul (1), cuvintele „tehnologie a

monitorul.gov.md 20
9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

informație” se substituie cu cuvintele „comunicații poștale”.

210 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

73. La articolul 250:


denumirea va avea următorul cuprins:
„Articolul 250. Încălcarea legislației, a reglementărilor
și a normelor tehnice din domeniul comunicațiilor
electronice și al comunicațiilor poștale”;
alineatele (2) și (21) se abrogă;
în dispoziția alineatului (3), după cuvintele „rețelele de
comunicații electronice” se introduc cuvintele „sau de
comunicații poștale”.
74. Codul se completează cu articolul 250 cu următorul cuprins:
2

„Articolul 2502. Încălcarea legislației privind modul


de furnizare a serviciilor de acces la internet
(1) Aplicarea de către furnizorul de servicii de acces la internet

a unor măsuri de gestionare a traficului care excedează măsurile


rezonabile de gestionare a traficului, inclusiv discriminarea,
blocarea, încetinirea, modificarea, interferarea, degradarea,
restricționarea sau imixtiunea în traficul internet de către
furnizorul de servicii de acces la internet, indiferent de expeditor
și destinatar, de conținutul accesat sau distribuit, de aplicațiile
sau serviciile utilizate ori furnizate sau de echipamentul terminal
folosit de către utilizatorii finali, cu excepția cazurilor în care
acest lucru este necesar și numai atât timp cât este necesar pentru
a respecta legislația în vigoare sau măsurile menite să pună în
aplicare legislația în vigoare, precum și hotărârile judecătorești
sau actele autorităților publice competente, ori pentru a menține
integritatea și securitatea rețelei, a serviciilor furnizate prin
intermediul rețelei respective și al echipamentelor terminale ale
utilizatorilor finali, ori pentru a evita congestionarea iminentă a
rețelei și/sau a atenua efectele congestionării temporare ori
excepționale a rețelei, cu condiția că sunt gestionate în mod egal
categoriile echivalente de trafic,

monitorul.gov.md 21
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități


convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la
120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale
aplicată persoanei juridice.
(2) Neasigurarea publicării de către furnizorul de servicii de
acces la internet, în conformitate cu legislația, a informației
privind nivelul de calitate a serviciilor oferite utili- zatorilor
finali, căile de contestare în cazul oricărei diferențe permanente
sau care se repetă la intervale regulate între performanța reală a
serviciului de acces la internet și parametrii de calitate
specificați în contract, modul în care orice limitare a
parametrilor de calitate a acestor servicii poate influența
dreptul utilizatorilor finali de a accesa și distribui informații și
conținut, de a utiliza și de a pune la dispoziție aplicații și
servicii și de a folosi echipamente terminale la alegere,
indiferent de locația utilizatorului final sau a furnizorului ori de
locația, originea sau destinația informațiilor, a conținutului, a
aplicațiilor sau a serviciilor,
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la
120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale
aplicată persoanei juridice.”
75. Articolul 255 va avea următorul cuprins:

„Articolul 255. Deteriorarea liniilor, a instalațiilor,


a echipamentelor de comunicații electronice și
comunicații poștale
(1) Deteriorarea din imprudență a liniilor, a instalațiilor, a
echipamentelor de comunicații electronice sau comunicații
poștale
se sancționează cu amendă de la 10 la 15 unități convenționale

212 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

aplicată persoanei fizice sau cu muncă

monitorul.gov.md 21
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

neremunerată în folosul comunității de până la 30 de ore, cu


amendă de la 30 la 45 de unități convenționale aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 30 la 100
de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Deteriorarea intenționată a liniilor, a instalațiilor, a echipa-

mentelor de comunicații electronice sau comunicații poștale


se sancționează cu amendă de la 24 la 90 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore, cu
amendă de la 42 la 120 de unități convenționale aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 30 la 300
de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
76. Codul se completează cu articolul 2592 cu următorul
cuprins:
„Articolul 2592. Împiedicarea activității Agenției
Naționale pentru Reglementare în Comunicații
Electronice și Tehnologia Informației
Refuzul neîntemeiat de a oferi informațiile sau
documentele solicitate de Agenția Națională pentru Regle-
mentare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației
în procesul exercitării atribuțiilor, prezentarea intenționată a
unor informații neautentice sau incomplete, neprezentarea în
termenul stabilit de lege a informațiilor și a documentelor
solicitate, precum și împiedicarea accesului în încăperile sau pe
teritoriul amplasării sistemelor de comunicații electronice al
personalului abilitat cu funcții de control al Agenției Naționale
pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia
Informației pentru efectuarea controlului
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la
90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități
214 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

convenționale aplicată persoanei juridice.”


77. La articolul 266, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Neachitarea primelor de asigurare obligatorie de


asistență medicală în sumă fixă în termenul stabilit de Legea nr.
1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de
achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență
medicală
se sancționează cu amendă de la 10 la 25 de unități
convenționale.”
78. Articolul 269 va avea următorul cuprins:

„Articolul 269. Încălcarea cerințelor privind


producerea, depozitarea, plasarea pe piață,
comercializarea produselor alimentare și
informarea consumato- rilor cu privire la produsele
alimentare
Încălcarea cerințelor stabilite în actele normative sau
declarate prin:
a) producerea, importul, depozitarea, plasarea pe piață sau
comercializarea produselor, prestarea serviciilor cu încălcarea
cerințelor esențiale (cerințe privind asigu- rarea inofensivității
produselor și serviciilor pentru viața și sănătatea oamenilor)
și/sau cu încălcarea cerințelor privind protecția intereselor
consumatorilor, manifestată prin lipsa informației cu privire
la:
– denumirea produsului alimentar;

– lista ingredientelor, orice ingredient sau adjuvant


tehnologic ori substanță care provoacă alergii sau intoleranță,
utilizată la fabricarea sau prepararea unui produs alimentar și
încă prezentă în produsul finit;
– cantitatea de anumite ingrediente sau categorii de
ingrediente, cantitatea netă de produs alimentar;
– valabilitatea produsului alimentar: data-limită de consum

monitorul.gov.md 21
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

ori data durabilității minimale sau data fabricării și termenul


de valabilitate;

216 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

– condițiile speciale de păstrare și/sau condițiile de utilizare;


– numele sau denumirea comercială și adresa opera- torului

din domeniul alimentar, țara de origine sau locul de


proveniență pentru anumite categorii de produse;
– instrucțiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar

îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar;


– declarația nutrițională;

– mențiunea privind identificarea lotului,

se sancționează cu amendă de la 75 la 100 de unități


convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la
500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
b) plasarea pe piață a produselor alimentare fără indicarea

datei-limită de consum ori datei durabilității minimale sau datei


fabricării și a termenului de valabilitate sau plasarea pe piață a
produselor după expirarea datei- limită de consum ori datei
durabilității minimale sau a termenului de valabilitate
se sancționează cu amendă de la 40 la 60 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la
300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unități
convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea
de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de
la 3 luni la un an.”
79. La articolul 284:

alineatul (5) se abrogă;


în dispoziția alineatului (10), cuvintele „în locațiune” se
substituie cu cuvintele „în folosință”;
alineatul (11) se abrogă.
80. La articolul 285, dispoziția alineatului (2) se comple- tează

cu cuvintele „și a altor declarații prevăzute de actele


normative”.

monitorul.gov.md 21
7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

Articolul 295 va avea următorul cuprins:


81.

„Articolul 295. Încălcarea regulilor de organizare


și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare
a situațiilor sau rapoartelor financiare
(1) Nerespectarea cerințelor legislației referitoare la modul de

ținere a contabilității și de aplicare a standar- delor de


contabilitate sau a normelor metodologice privind evidența
contabilă și raportarea financiară, elaborarea și aplicarea
politicilor contabile
se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu
amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice.
(2) Neîntocmirea documentelor primare, inclusiv a
documentelor primare cu regim special, precum și neres-
pectarea cerințelor de întocmire a acestora, cu excepția
tranzacțiilor debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor
de T.V.A. în cazul neeliberării facturii fiscale la comerciali-
zarea mărfurilor gajate în numele acestuia,
se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu
amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice.
(3) Deținerea de către entitate a activelor cu orice titlu,
înregistrarea surselor de proveniență a acestora și a faptelor
economice fără documentarea și reflectarea acestora în
contabilitate
se sancționează cu amendă de la 25 la 75 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu
amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice.
(4) Nerespectarea cerințelor legislației privind aplicarea

218 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

conturilor contabile și înregistrarea în registrele contabile a


faptelor economice, precum și nerespectarea regulilor

monitorul.gov.md 21
9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

privind efectuarea inventarierii


se sancționează cu amendă de la 5 la 10 unități convenționale
aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 10
la 20 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(5) Pierderea, sustragerea sau distrugerea documen- telor
contabile până la expirarea termenului lor de păstrare, conform
regulilor stabilite de Agenția Națională a Arhivelor, sau
nerestabilirea lor în termen de până la 3 luni din data constatării
faptului respectiv
se sancționează cu amendă de la 10 la 15 unități convenționale
aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 20
la 30 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(6) Prezentarea de situații financiare care nu corespund
caracteristicilor calitative ale acestora
se sancționează cu amendă de la 10 la 20 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu
amendă de la 20 la 30 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice.
(7) Nerespectarea cerințelor legislației privind formatul, modul

și termenele de întocmire, prezentare și publicare a situațiilor


financiare individuale sau a rapoartelor finan- ciare, a situațiilor
financiare sau a rapoartelor consolidate, a raportului conducerii,
a raportului consolidat al conducerii, a raportului auditorului, a
raportului privind executarea bugetului autorității publice
se sancționează cu amendă de la 20 la 40 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu
amendă de la 50 la 70 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice.
(8) Nerespectarea obligației privind auditarea situațiilor
financiare individuale și a situațiilor financiare consolidate se
sancționează cu amendă de la 60 la 80 de unități
convenționale aplicată persoanei juridice.
220 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

(9) Neîntocmirea actului de achiziție de produse din fitotehnie


și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal și/sau
includerea în acesta a datelor neveridice
se sancționează cu amendă de la 20 la 40 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu
amendă de la 20 la 60 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice.”
82. Articolul 313 va avea următorul cuprins:
1

„Articolul 3131. Favoritismul


Acordarea în condiții contrare prevederilor legale de sprijin,
preferințe, privilegii sau crearea avantajelor unor persoane fizice
sau juridice, întreprinsă în exercițiul funcției de către agentul
public, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale
infracțiunii,
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 72 la
150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de
a desfășura o anumită activitate sau de a deține anumite funcții
pe un termen de la 6 luni la un an.”
83. Codul se completează cu articolul 313 cu următorul cuprins:
8

„Articolul 3138. Neluarea de către conducătorul


entității publice a măsurilor de asigurare a integrității
în cadrul entității publice
Neluarea de către conducătorul entității publice a măsurilor de
asigurare a integrității în cadrul entității publice stabilite de
Legea integrității nr. 82/2017
se sancționează cu amendă de la 120 la 200 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere cu sau
fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate sau
de a deține anumite funcții pe un termen de la 6 luni la un an.”

monitorul.gov.md 22
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

84. Articolul 3141 va avea următorul cuprins:


„Articolul 3141. Neasigurarea măsurilor de protecție
a avertizorului de integritate
(1) Neluarea de către angajator a măsurilor de asigurare a
dezvăluirii practicilor ilegale în cadrul entității, prevăzute de
Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate, neres-
pectarea confidențialității angajaților care dezvăluie practici
ilegale (divulgarea identității avertizorului de integritate) și
neasigurarea măsurilor de protecție a angajaților recunoscuți în
calitate de avertizori de integritate
se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(2) Răzbunarea împotriva avertizorului de integritate se
sancționează cu amendă de la 100 la 200 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la
300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere.”
85. Articolul 315 va avea următorul cuprins:

„Articolul 315. Luarea sau darea de recompensă


nelegitimă sau de folos material
(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea (luarea), personal
sau prin mijlocitor, de către un salariat dintr-o întreprindere,
instituție sau organizație, de recompensă nelegitimă sau de
folos material pentru îndeplinirea unor lucrări sau pentru
prestarea unor servicii în sfera sistemului de învățământ,
comerțului, alimentației publice, transpor- tului, deservirii
sociale, comunale, medicale sau de altă natură, lucrări și
servicii ce țin de obligațiile de serviciu ale acestui salariat,
dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii,
se sancționează cu amendă de la 60 la 300 de unități
convenționale cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o

222 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

anumită activitate sau de a deține anumite funcții pe un termen


de la 3 luni la un an.
(2) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin
mijlocitor, de recompense nelegitime sau de foloase materiale
destinate salariatului dintr-o întreprindere, instituție sau
organizație pentru îndeplinirea unor lucrări sau pentru prestarea
unor servicii în sfera sistemului de învățământ, comerțului,
alimentației publice, transportului, deservirii sociale, comunale,
medicale sau de altă natură, lucrări și servicii ce țin de obligațiile
de serviciu ale acestui salariat, precum și instigarea sau
organizarea colectării de recompense nelegitime sau de foloase
materiale destinate salariatului respectiv, dacă fapta nu întrunește
elementele constitutive ale infracțiunii,
se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități
convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității
de la 20 la 40 de ore.”
86. La articolul 326:

denumirea se completează cu cuvintele „și a prevede- rilor


imperative legate de publicitatea imobiliară din alte acte
normative”;
în dispoziția alineatului (11), cuvintele „a contractelor privind
investițiile în construcții” se substituie cu cuvintele
„a contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil în
construcție”;
articolul se completează cu alineatul (1 2) cu următorul cuprins:
„(12) Neîndeplinirea obligației prevăzute de art. 1293 alin. (4)
din Codul civil nr. 1107/2002 privind înregistrarea arendei
terenurilor agricole, încheiată pe un termen de până la 5 ani
inclusiv, la primăria localității în a cărei rază teritorială se află
terenul
se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 18 unități
convenționale aplicată persoanei juridice.”
monitorul.gov.md 22
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

Articolul 327:
87.

în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 2 la 4” se

224 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

substituie cu textul „de la 10 la 20 de”, iar textul „de la 6 la


12” – cu textul „de la 20 la 40 de”;
în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 3 la 6” se
substituie cu textul „de la 12 la 24 de”, iar textul „de la 12
la 24” – cu textul „de la 40 la 60”.
88. Codul se completează cu articolul 3274 cu următorul
cuprins:
„Articolul 3274. Comercializarea ilegală a bunurilor
care constituie ajutoare umanitare Comercializarea
ilegală a bunurilor care constituie
ajutoare umanitare
se sancționează cu amendă de la 40 la 60 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la
150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere.”
89. Sancțiunea articolului 330 va avea următorul cuprins:

„se sancționează cu amendă de la 20 la 50 de unități


convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la
60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 50 la 80 de unități convenționale
aplicată persoanei juridice.”
90. La articolul 336:

alineatul unic devine alineatul (1);


în dispoziția alineatului (1), cuvintele „de menținere a ordinii
publice” se substituie cu cuvintele „de menținere, asigurare și
restabilire a ordinii publice, de asigurare a siguranței
circulației rutiere, de executare a hotărârilor instanței de
judecată și a documentelor executorii”;
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul
cuprins:
„(2) Acțiunile prevăzute la alin. (1) însoțite de violență fizică
sau de manifestare în orice mod a amenințării cu aplicarea

monitorul.gov.md 22
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

violenței, inclusiv verbale,


se sancționează cu amendă de la 40 la 60 de unități
convenționale, cu muncă neremunerată în folosul comunității
de la 40 la 70 de ore sau cu arest contravențional de la 3 la 5
zile.”
91. La articolul 344 dispoziția alineatului (3), litera a) se

completează cu textul „refuzul nejustificat de a prezenta


(înmâna) registrul de reclamații, nesoluționarea reclamației în
termenele stabilite de lege”.
92. Articolul 351 se abrogă.

93. Articolul 353:

alineatul (1):
în dispoziție, cuvintele „de menținere a ordinii publice” se
substituie cu cuvintele „de menținere, asigurare și resta- bilire
a ordinii publice, de asigurare a siguranței circulației rutiere,
de executare a hotărârilor instanței de judecată și a
documentelor executorii”;
în sancțiune, textul „de la 6 la 15” se substituie cu textul
„de la 10 la 25 de”;
alineatul (2):
în dispoziție, cuvintele „de menținere a ordinii publice” se
substituie cu cuvintele „de menținere, asigurare și resta- bilire
a ordinii publice, de asigurare a siguranței circulației rutiere,
de executare a hotărârilor instanței de judecată și a
documentelor executorii”;
în sancțiune, textul „de la 21 la 45” se substituie cu textul
„de la 30 la 45”.
94. Codul se completează cu articolul 3551 cu următorul
cuprins:
„Articolul 3551. Cerșitul însoțit de simularea
unei dizabilități sau prezentarea de date false
referitoare la starea de sănătate
(1) Fapta persoanei care apelează la mila publicului și/ sau

226 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

cere ajutor material prin una din următoarele acțiuni:


a) simulează o dizabilitate fizică, mintală, intelectuală sau

senzorială;

monitorul.gov.md 22
7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

prezintă date eronate, despre sine sau terțe persoane, cu


b)

privire la existența unei boli grave sau incurabile ori la


necesitatea unor intervenții medicale costisitoare
se sancționează cu o amendă de la 6 la 30 de unități
convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul
comunității de la 20 la 40 de ore.
(2) Fapta persoanei care apelează la mila publicului și/ sau cere

ajutor material prin una din următoarele acțiuni:


a) prezintă acte false despre apartenența la organizații
necomerciale de caritate existente sau inexistente;
b) colectează fonduri pentru pretinse scopuri/acte de caritate

se sancționează cu o amendă de la 30 la 60 de unități


convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul
comunității de la 40 la 60 de ore.”
95. La articolul 357 dispoziția alineatului (2), textul „de la ora

18 până la ora 8” se substituie cu textul „în zilele de


duminică, precum și în timpul săptămânii de la ora 18 până la
ora 8”.
96. Articolul 358 va avea următorul cuprins:

„Articolul 358. Încălcarea reglementărilor de asigurare a


apărării împotriva incendiilor
Încălcarea standardelor, normelor și regulilor de asigurare a
apărării împotriva incendiilor, manifestată prin:
a) neafișarea, în locuri vizibile, a planurilor (schemelor) de

evacuare a persoanelor în caz de incendiu;


b) neasigurarea salariaților obiectivului cu instrucțiuni privind

măsurile de apărare împotriva incendiilor;


c) blocarea căilor de acces la obiectiv, a căilor și ieșirilor de

evacuare, a accesului la rețelele de apă pentru stingerea


incendiilor, la tehnica pentru stingerea incendiilor și la
mijloacele de primă intervenție în caz de incendiu;
228 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

d) încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor la


dotarea și întreținerea rețelelor de apă pentru stingerea
incendiilor, a instalațiilor automate de prevenire, stingere și
evacuare a fumului, a tehnicii pentru stingerea incendiilor și a
mijloacelor de primă intervenție în caz de incendiu;
e) neglijarea sau neîndeplinirea în termen a măsurilor
specificate în actele de control și a prescripțiilor emise privind
lichidarea încălcărilor constatate,
se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la
250 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 250 la 300 de unități
convenționale aplicată persoanei juridice.”
97. Articolul 364:

în dispoziția alineatului (2), textul „sau în zonele de protecție


a monumentelor de arhitectură, de istorie și de cultură” se
exclude;
articolul se completează cu alineatul (2 1) cu următorul
cuprins:
„(21) Amplasarea mijloacelor de publicitate exterioară pe un
monument arheologic, un monument istoric sau un monument
de for public sau în zona de protecție a acestuia se sancționează
cu amendă de la 36 la 120 de unități convenționale aplicată
persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu
amendă de la 120 la 240 de
unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
98. Capitolul XIX se completează cu articolele 365 și 365 cu
4 5

următorul cuprins:
„Articolul 3654. Încălcarea legislației în domeniul
protecției antiteroriste
(1) Încălcarea prevederilor Regulamentului privind protecția

antiteroristă a infrastructurii critice, aprobat prin Hotărârea

monitorul.gov.md 22
9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

Guvernului nr. 701/2018, prin lipsa dotării obiec- tivului de


infrastructură critică cu pașaport antiterorist, lipsa

230 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

planului de pază a obiectivului sau nerespectarea condițiilor de


evaluare, testare, revizuire și actualizare a acestora
se sancționează cu amendă de la 40 la 80 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu
amendă de la 80 la 120 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice.
(2) Neexecutarea prescripțiilor obligatorii privind înlătu- rarea

neajunsurilor depistate, precum și privind realizarea altor măsuri


de asigurare a securității antiteroriste la obiec- tivul
infrastructurii critice emise în conformitate cu Regula- mentul
privind organizarea și desfășurarea testelor antite- roriste,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2018,
se sancționează cu amendă de la 40 la 80 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu
amendă de la 80 la 120 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice.
Articolul 3655. Încălcarea drepturilor cetățenilor prin
răspândirea atributelor și simbolurilor general
cunoscute ce sunt utilizate în contextul unor acțiuni
de agresiune militară, crime de război sau crime
împotriva umanității, precum și al propa- gandei sau
glorificării acestor acțiuni
Confecționarea, vânzarea, răspândirea, deținerea în vederea
răspândirii și utilizarea în public a atributelor și simbolurilor
general cunoscute ce sunt utilizate în contextul unor acțiuni de
agresiune militară, crime de război sau crime împotriva
umanității, precum și al propagandei sau glorificării acestor
acțiuni,
se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de la 30 la 60 de ore, cu
amendă de la 180 la 360 de unități convenționale aplicată

monitorul.gov.md 23
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 360 la 600


de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
99. La articolul 374 alineatul (3), cuvintele „în cazurile expres

prevăzute de prezentul cod” se exclud.


100. La articolul 376, alineatul (3) se completează cu textul „ ,

cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul cod”.


101. La articolul 386 alineatul (2) literele e) și f), textul

„art. 396 alin. (4)” se substituie cu textul „art. 396 alin. (31)”.
102. La articolul 388, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Martor este persoana care are cunoștință despre o faptă


sau împrejurare de natură să servească aflării adevă- rului în
procesul contravențional, citată de către autoritatea competentă,
sau care face declarații în modul prevăzut de prezentul cod în
această calitate.”
103. Articolul 396 se completează cu alineatul (3 ) cu următorul
1

cuprins:
„(31) Procurorul este în drept să verifice legalitatea acțiunilor
agentului constatator din cadrul subdiviziunilor Ministerului
Afacerilor Interne, ale Centrului Național Anticorupție, ale
Serviciului Vamal sau ale Serviciului Fiscal de Stat la
înregistrarea sesizărilor despre săvârșirea contravențiilor și, în
urma verificării efectuate, după caz, să pornească procesul
contravențional sau să atace decizia agentului constatator în
instanța de judecată.”
104. La articolul 398, alineatul (1) se completează cu textul „ ,

art. 364 alin. (1) și (9)”.


105. La articolul 399 alineatul (1), cuvintele „a cărții a doua” se

substituie cu cuvintele „a cărții întâi”.


106. Articolul 400:

la alineatul (1), textul „art. 157 alin. (4), (6)–(10)” se


substituie cu textul „art. 157 alin. (2), (3) și (12)”, după textul
„326 alin. (2)–(6),” se introduce textul „art. 3274,” iar textul

232 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

„art. 364 alin. (2), (5), (9) și art. 365, 3653” se substituie
cu textul „art. 364 alin. (2), (5), (6), art. 365, 3653 și 3655”;

monitorul.gov.md 23
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

la alineatul (33), textul „228–245” se substituie cu textul


„228–232, 234–2412, 243–245”;
la alineatul (4), textul „art. 157 alin. (6), (9) și (10)” se
substituie cu textul „art. 157 alin. (2), (3) și (12)”, iar textul
„351–353” – cu textul „352 și 353”;
la alineatul (5), textul „art. 157 alin. (6), (9) și (10)” se
substituie cu textul „art. 157 alin. (2), (3) și (12)”, iar textul
„351–353” – cu textul „352 și 353”.
107. Articolul 401:

la alineatul (1), textul „3131, 3133” se substituie cu cifrele


„3134”, iar cuvintele „se examinează” – cu cuvintele „se
constată și se examinează”;
la alineatul (11), textul „313, 315” se substituie cu textul
„313, 3131, 3133, 3137, 315”.
108. La articolul 402 alineatul (1), cifrele „330” se
substituie cu cifrele „3271”, după textul „conform competenței,
de către” se introduce sintagma „Agenția Achiziții Publice”, iar
textul „295,” se substituie cu textul
„295 alin. (1)–(6), și (9)”.
109. La articolul 405 alineatul (1), textul „art. 115–119” se
substituie cu textul „art. 115, 117–119”, iar textul „art. 155 alin.
(1),” – cu textul „1541, art. 155 alin. (1), art. 1552 alin. (3),”.
110. Articolul 408:

la alineatul (1), textul „și art. 349 alin. (4)” se substituie cu


textul „ , art. 349 alin. (4) și (6);
la alineatul (2), după textul „art. 344” se introduce textul
„ , art. 349 alin. (6)”.
111. Articolul 408 :
2

la alineatul (1), după textul „177,” se introduce textul


„179,”;
la alineatul (2), după textul „art. 84,” se introduce textul

234 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

„179,”.
112. Articolul 410:

la alineatul (1), textul „246–2591, art. 273 pct. 1), 2),


4), 6), 10)–14), art. 276, 278–281” se substituie cu textul
„246–2592, art. 273 pct. 1), 4), 6), 10), 11), art. 278 pct.
l), 2), 4), 5), art. 279–281”;
la alineatul (11), textul „art. 273 pct. 1), 2), 4), 6), 10)–13),
art. 278–281” se substituie cu textul „art. 273 pct.1), 4), 6),
10), 11), art. 278 pct. l), 2), 4), 5), art. 279–281”.
113. Articolul 411:

la alineatul (1), după textul „art. 84,” se introduce textul


„art. 159 alin. (4), art.”, iar după cuvintele „se constată” se
introduc cuvintele „și se examinează”;
la alineatul (11), după cuvântul „constată” se introduc cuvintele
„și examinează”, iar după textul „art. 84,” se introduce textul
„art. 159 alin. (4),”;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Sunt în drept să examineze cauzele contravenționale și să
aplice sancțiuni directorul general și directorii Agenției
Naționale pentru Reglementare în Energetică.”
114. La articolul 414 alineatul (1), după textul „art. 114 alin. (3),”

se introduce textul „art. 128 alin. (3),”, textul „art. 157 alin. (1)–
(3) și alin. (5), (61)” se substituie cu textul „art. 157 alin. (1), (3),
(5) și (61)”, iar textul „2841,” se exclude.
115. Articolul 418:

la alineatul (1), după cuvintele „se constată” se introduc


cuvintele „și se examinează”;
la alineatul (2), cuvintele „conducătorul Agenției Rezerve
Materiale și adjuncții lui” se substituie cu cuvintele „direc- torul
Agenției Rezerve Materiale și adjunctul lui”;
alineatul (3) se abrogă.
116. La articolul 419 alineatul (1), textul „art. 330” se substituie

monitorul.gov.md 23
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

cu textul „art. 295 alin. (7)–(8) și art. 330”.


117. La articolul 423 alineatul (1), textul „3651 și 3652” se
1

substituie cu textul „3651, 3652 și 3654”.

236 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

118. Articolul 4238:


la alineatul (1), textul „art. 74 alin. (3)–(5)” se substituie cu
textul „art. 74 alin. (3)–(7), (9)–(11)”, iar sintagma „Agenția de
Inspectare și Restaurare a Monumentelor” se substituie cu
sintagma „Agenția de Inspectare a Monumentelor”;
la alineatul (4) litera a), sintagma „Agenției de Inspectare
și Restaurare a Monumentelor” se substituie cu sintagma
„Agenției de Inspectare a Monumentelor”, iar textul „art. 74
alin. (3)–(5)” se substituie cu textul „art. 74 alin (3)–(7),
(9)–(11)”.
119. Articolul 423 :
10

la alineatul (1), după textul „art. 1041,” se introduce textul


„116,”, textul „art. 157 alin. (1)–(3), (5)–(10)” se substituie
cu textul „art. 157 alin. (4), (6), (7)–(12), art. 158”, iar textul
„art. 326 alin. (1) și (11)” se substituie cu textul „art. 326
alin. (1)–(12)”;
la alineatul (3), cifrele „178” se substituie cu textul
„116, 178”.
120. Articolul 432:

la litera e), cuvintele „reținerea sau” se exclud; articolul se


completează cu litera i) cu următorul cuprins:
„i) ridicarea și aducerea vehiculului la parcare.”
121. La articolul 434 alineatul (1), cuvintele „neîntârziat” se

substituie cu textul „în cel mult 3 ore”.


122. Articolul 435 alineatul (2):

în partea introductivă, textul „ , dar nu mai mult de 24 de


ore” se substituie cu textul „sau, în lipsa acesteia în cazuri
excepționale, cu ulterioara autorizare, dar, în ambele cazuri, nu
mai mult de 24 de ore”;
alineatul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
„c) dacă există unul din cazurile prevăzute la art. 166 alin.
(1) și (3) din Codul de procedură penală nr. 122/2003 și

monitorul.gov.md 23
7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

persoana este suspectată de săvârșirea unei contravenții pentru


care sancțiunea prevede arestul contravențional.”
123. La articolul 439:

în denumire, cuvântul „Reținerea” se substituie cu cuvântul


„Ridicarea”;
la alineatul (1), cuvântul „reținut” se substituie cu cuvântul
„ridicat”.
124. La articolul 439 alineatul (1), după textul „art. 177 alin.
6

(3),” se introduce textul „alin. (4) lit. c) și d),”.


125. După capitolul V , textul „TITLUL II PARTEA SPECIALĂ
1

Capitolul VI CONSTATAREA FAPTEI CONTRAVENȚIONALE”


se exclude.
126. După articolul 439 se introduce textul:
8

„TITLUL II PARTEA SPECIALĂ


Capitolul VI
CONSTATAREA FAPTEI CONTRAVENȚIONALE”.
127. La articolul 440 alineatul (3), cuvintele „şi să între-

prindă” se substituie cu textul „ , să întreprindă”, iar în final se


introduc cuvintele „și să emită decizia asupra cauzei”.
128. La articolul 443:

alineatul (6) se completează cu următorul enunț: „În lipsa


unui martor, agentul constatator va consemna motivele care au
condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.”
articolul se completează cu alineatul (6 1) cu următorul
cuprins:
„(61) Nu poate avea calitatea de martor în condițiile alin.
(6) un alt agent constatator.”
129. La articolul 445 alineatul (1), după cuvintele „în cazul

refuzului contravenientului de a semna” se introduc cuvintele


„dacă procesul-verbal a fost întocmit în prezența unui martor”.
130. Articolul 446:

la litera a), textul „art. 20–311” se substituie cu textul

238 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

„art. 201–311”;
articolul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
„e) în cazul contravențiilor constatate la punctele de trecere a
frontierei de stat, dacă persoana în a cărei privință a fost pornit
procesul contravențional recunoaște contravenția săvârșită și
acceptă sancțiunea sub formă de amendă stabilită de agentul
constatator, cu eliberarea chitanței de încasare a amenzii
conform art. 447.”
131. La articolul 447, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) În cazul recunoașterii de către persoana în a cărei


privință a fost pornit procesul contravențional a contravenției și
acceptării sancțiunii sub formă de amendă stabilită de către
agentul constatator, acesta din urmă eliberează chitanța de
încasare a amenzii la locul constatării contravenției, care conține
următoarele:
a) data, ora și locul de efectuare a plății;

b) numele, prenumele, ziua, luna, anul nașterii, codul numeric

personal și domiciliul persoanei sancționate;


c) numele, prenumele și calitatea agentului constatator,
autoritatea pe care o reprezintă;
d) norma contravențională în al cărei temei este aplicată
sancțiunea și circumstanțele care au importanță pentru
stabilirea faptei și a consecințelor juridice;
e) suma amenzii aplicate;

f) suma amenzii achitate;

g) semnăturile părților.”

132. La articolul 447 alineatul (3) punctul 8), textul


1

„în cel mult 72 de ore de la stabilirea amenzii” se substituie cu


textul „în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la
cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale”.
133. La articolul 448 alineatul (4), textul „3 zile” se

monitorul.gov.md 23
9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

substituie cu textul „5 zile lucrătoare”.


134. La articolul 451 alineatul (1):
2

litera b) se completează cu textul „ , numărul legitimației sau


al unui alt act care stabilește identitatea acestuia”;
la litera c), cuvintele „al agentului constatator” se substituie
cu cuvintele „al persoanei în a cărei privință a fost pornit
proces contravențional”.
135. Articolul 451 alineatul (3):
3

la litera b), cuvintele „a cărții a doua” se substituie cu


cuvintele „a cărții întâi”;
la litera c), cuvintele „a cărții a doua” se substituie cu
cuvintele „a cărții întâi”;
alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
„d) în decizia agentului constatator nu au fost consemnate
mențiunile de la art. 4512 alin. (1). Dispozițiile art. 445 se
aplică în mod corespunzător.”
136. Articolul 451 alineatul (2) punctul 2):
4

la litera a), cuvintele „achitării persoanei sau” se exclud;


litera b) se completează cu textul „ , dacă acesta a
contestat decizia agentului constatator”.
137. Articolul 451 :
5

la alineatul (2), cuvintele „ce nu depășește” se substituie cu


cuvintele „egală cu”;

240 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

la alineatul (6), textul „art. 444, 451 4” se substituie cu textul


„art. 444, 4513 și 4514”.
138. La articolul 454:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:


„(1) Cauza contravențională se judecă în termen rezonabil, dar
nu mai mult de 2 luni de la data intrării dosarului în instanța de
judecată. Criteriile de deter- minare a termenului rezonabil sunt:
complexitatea cauzei, comportamentul participanților la proces,
conduita instanței judecătorești și a agentului constatator,
importanța proce- sului pentru cel interesat. Respectarea
termenului rezonabil de judecare a cauzei se asigură de către
instanță.”
la alineatul (2), textul „15 zile” se substituie cu cuvintele
„o lună”.
139. La articolul 455 alineatul (5), după cuvintele „parti- ciparea

făptuitorului” se introduc cuvintele „și a apărătorului acestuia”,


după cuvintele „rea-voință a făptuitorului” – cuvintele „și nici a
apărătorului acestuia”, iar cuvintele
„absenţa acestuia” se substituie cu cuvintele „absența acestora”.
140. Articolul 475:

la alineatul (2):
litera f) va avea următorul cuprins:
„f) instanța de judecată sau autoritatea competentă care a emis
decizia asupra cauzei contravenționale nu s-a expus asupra
vinovăției sau nevinovăției contravenien- tului ori instanța de
judecată sau autoritatea competentă s-a pronunțat în privința
unui alt subiect de drept decât persoana care a săvârșit fapta
contravențională;”
la litera g), după cuvintele „instanța de judecată” se introduc
cuvintele „sau autoritatea competentă care a emis decizia asupra
cauzei contravenționale”, iar după cuvântul
„hotărârii” – cuvintele „sau deciziei”;

monitorul.gov.md 24
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

la alineatul (3), după textul „cauza/contestația” se


introduce textul „sau instanței de fond conform competenței
teritoriale, în cazul în care decizia asupra cauzei
contravenționale a fost emisă de autoritățile prevăzute la art. 393
alin. (1) lit. b)–d)”.
141. La articolul 476, alineatul (2) se completează cu textul „sau

în instanța de fond conform competenței terito- riale, în cazul în


care decizia asupra cauzei contravenționale a fost emisă de
autoritățile prevăzute la art. 393 alin. (1) lit. b)–d)”.
Art. III. – La articolul 27 alineatul (3) din Legea nr. 276/2016
cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea
agriculturii și mediului rural (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2017, nr. 67–71, art. 93), cu modifi- cările ulterioare,
după cuvintele „s-a constatat că” se introduce textul „a comis o
contravenție prevăzută la art. 115 alin. (3), art. 122 alin. (21) și
art. 154 alin. (11) din Codul contravențional nr. 218/2008,”.
Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 3 luni
de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
cu excepția art. I, art. II pct. 1–9, 16–18, 23, 28, 31, 32, 41,
43, 45, 54, 59, 70, 72, 73, 79, 80, 92, 94,
98–141 și art. III, care intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor
GROSU
Nr. 102. Chişinău, 14 aprilie 2022.

242 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

213 DECRET
privind înregistrarea unor
simboluri teritoriale ale
comunei Pleșeni, raionul
Cantemir
În temeiul art. 88 lit. j) din Constituţia Republicii Moldova
şi al art. 5 alin. (3) din Legea cu privire la simbolurile publice,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: Art.1. -
Se înregistrează în Armorialul General al
Republicii Moldova simbolurile teritoriale ale comunei Pleșeni,
raionul Cantemir, aprobate prin Decizia Consiliului Comunal
Pleșeni nr. 02/09/XXVII din 29 martie 2022:
a) stema și drapelul comunei Pleșeni (anexele nr. 1 și nr. 2);

monitorul.gov.md 24
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

b) stema și drapelul satului Pleșeni, comuna Pleșeni (anexele


nr. 3 și nr. 4);
c) stema și drapelul satului Hănăseni, comuna Pleșeni
(anexele nr. 5 și nr. 6);
d) stema și drapelul satului Tătărășeni, comuna Pleșeni
(anexele nr. 7 și nr. 8).
Art.2. Prezentul decret intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Maia
SANDU
Nr. 427-IX. Chişinău, 18 aprilie 2022.

Anexa nr. 1
la Decretul Preúedintelui Republicii Moldova nr. 427-
IX din 18 aprilie 2022

6WHPD FRPXQHL 3OH‫܈‬HQL, UDLRQXO &DQWHPLU


Blazonare

ÌQ FkPS GH DUJLQW, XQ FDS VPXOV GH PLVWUH‫܊‬, QHJUX, OLPEDW UR‫܈‬X ‫܈‬L


FRO‫܊‬DW GH DUJLQW, vQVR‫܊‬LW GH WUHL VWHMDUL, YHU]L.
6FXWXO WLPEUDW GH R FRURDQă FRPXQDOă GH FRGUX.
Imagine

244 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

Anexa nr. 2
la Decretul Preúedintelui Republicii Moldova nr.
427-IX din 18 aprilie 2022

'UDSHOXO FRPXQHL 3OH‫܈‬HQL, UDLRQXO &DQWHPLU


Descriere

'UDSHOXO UHSUH]LQWă R SkQ]ă SăWUDWă DOEă, SXUWkQG vQ PLMORF XQ


FDS VPXOV GH PLVWUH‫܊‬, QHJUX, OLPEDW UR‫܈‬X ‫܈‬L FRO‫܊‬DW DOE, FDQWRQDW GH
SDWUX VWHMDUL, YHU]L.
Imagine

monitorul.gov.md 24
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

Anexa nr. 3
la Decretul Preúedintelui Republicii Moldova nr.
427-IX din 18 aprilie 2022

6WHPD VDWXOXL 3OH‫܈‬HQL, FRPXQD 3OH‫܈‬HQL, UDLRQXO &DQWHPLU


Blazonare

ÌQ FkPS GH DUJLQW, XQ XOFLRU SHQWUX YLQ, GH OXW, QDWXUDO, vQVR


‫܊‬LW GH WUHL VWHMDUL, YHU]L.
6FXWXO WLPEUDW GH R FRURDQă VăWHDVFă GH DXU.

Imagine

Anexa nr. 4
la Decretul Preúedintelui Republicii Moldova nr.

246 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

427-IX din 18 aprilie 2022

'UDSHOXO VDWXOXL 3OH‫܈‬HQL, FRPXQD 3OH‫܈‬HQL, UDLRQXO &DQWHPLU


Descriere

'UDSHOXO UHSUH]LQWă R SkQ]ă SăWUDWă DOEă, SXUWkQG vQ PLMORF XQ


XOFLRU SHQWUX YLQ, GH OXW, QDWXUDO, FDQWRQDW GH SDWUX VWHMDUL, YHU]L.

Imagine

monitorul.gov.md 24
7
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

Anexa nr. 5
la Decretul Preúedintelui Republicii Moldova nr.
427-IX din 18 aprilie 2022

6WHPD VDWXOXL +ăQăVHQL, FRPXQD 3OH‫܈‬HQL, UDLRQXO &DQWHPLU


Blazonare

ÌQ FkPS GH DUJLQW, R FăSULRDUă VWăWkQG, SULYLQG vQDSRL,


QDWXUDOă, vQVR‫܊‬LWă GH WUHL VWHMDUL, YHU]L.
6FXWXO WLPEUDW GH R FRURDQă VăWHDVFă GH DUJLQW.

Imagine

Anexa nr. 6
la Decretul Preúedintelui Republicii Moldova nr.
427-IX din 18 aprilie 2022

248 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

'UDSHOXO VDWXOXL +ăQăVHQL, FRPXQD 3OH‫܈‬HQL, UDLRQXO &DQWHPLU


Descriere

'UDSHOXO UHSUH]LQWă R SkQ]ă SăWUDWă DOEă, SXUWkQG vQ PLMORF R


FăSULRDUă VWăWkQG, SULYLQG vQDSRL, QDWXUDOă, FDQWRQDWă GH SDWUX VWHMDUL,
YHU]L.

Imagine

monitorul.gov.md 24
9
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

Anexa nr. 7
la Decretul Preúedintelui Republicii Moldova nr. 427-
IX din 18 aprilie 2022

6WHPD VDWXOXL 7ăWăUă‫܈‬HQL, FRPXQD 3OH‫܈‬HQL, UDLRQXO &DQWHPLU


Blazonare

ÌQ FkPS GH DUJLQW, XQ DUF RULHQWDO vQ IDVFLH, DUPDW vQ VXV, WRWXO UR‫܈‬X,


vQVR‫܊‬LW GH WUHL VWHMDUL, YHU]L.
6FXWXO WLPEUDW GH R FRURDQă VăWHDVFă GH DUJLQW.

Imagine

250 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

Anexa nr. 8
la Decretul Preúedintelui Republicii Moldova nr.
427-IX din 18 aprilie 2022

'UDSHOXO VDWXOXL 7ăWăUă‫܈‬HQL, FRPXQD 3OH‫܈‬HQL, UDLRQXO


&DQWHPLU

Descriere

'UDSHOXO UHSUH]LQWă R SkQ]ă SăWUDWă DOEă, SXUWkQG vQ PLMORF XQ


DUF RULHQWDO vQ IDVFLH, DUPDW vQ VXV, WRWXO UR‫܈‬X, FDQWRQDW GH SDWUX
VWHMDUL, YHU]L.
Imagine

214 DECRET
privind inițierea negocierilor și
aprobarea
semnării Amendamentului, prin
schimb de scrisori, la Acordul de
monitorul.gov.md 25
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

finanțare (a doua finanțare


adițională) dintre Republica
Moldova și Asociația
Internațională pentru Dezvoltare
(Credit nr. 5858-MD) în vederea
realizării Proiectului
„Agricultura Competitivă
în Moldova (MAC-P)”
În temeiul art. 86 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova
și al art. 7 și 81 din Legea privind tratatele internaționale ale
Republicii Moldova,
Președintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Art. 1. - Se inițiază negocierile asupra proiectului
Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de
finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova
și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Credit nr. 5858-
MD) în vederea realizării Proiectului
„Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”, semnat la

252 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

Chișinău la 8 iulie 2016.


Art. 2. - Se aprobă semnarea Amendamentului, prin
schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare
adițională) dintre Republica Moldova și Asociația
Internațională pentru Dezvoltare (Credit nr. 5858-MD) în
vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă în
Moldova (MAC-P)”, semnat la Chișinău la 8 iulie 2016.
Art. 3. - Prezentul decret intră în vigoare la data publi- cării
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Maia
SANDU
Nr. 428-IX. Chişinău, 18 aprilie 2022.

monitorul.gov.md 25
3
Nr. 115-117 (8159- PARTEA 20 aprilie 2022
8161) I

215 DECRET
privind inițierea negocierilor și
aprobarea semnării Amendamentului,
prin schimb de scrisori,
la Acordul de finanțare (a treia
finanțare adițională) dintre
Republica Moldova și Asociația
Internațională pentru Dezvoltare
(Credit nr. 6749-MD) în vederea
realizării Proiectului „Agricultura
Competitivă
în Moldova (MAC-P)”
În temeiul art. 86 alin. (1) din Constituția Republicii
Moldova și al art. 7 și 8 1 din Legea privind tratatele
internaționale ale Republicii Moldova,
Președintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Art. 1. - Se inițiază negocierile asupra proiectului
Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de
finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica
Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Credit
nr. 6749-MD) în vederea realizării Proiectului „Agricultura
Competitivă în Moldova (MAC-P)”, semnat la Chișinău la

254 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

1 octombrie 2020.
Art. 2. - Se aprobă semnarea Amendamentului, prin schimb
de scrisori, la Acordul de finanțare (a treia finanțare
adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională
pentru Dezvoltare (Credit nr. 6749-MD) în vederea realizării
Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”,
semnat la Chișinău la 1 octombrie 2020. Art. 3. - Prezentul
decret intră în vigoare la data publi-
cării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Maia SANDU
Nr. 429-IX. Chişinău, 18 aprilie 2022.

monitorul.gov.md 25
5
Nr. 115-117 (8159- PARTEA II 20 aprilie 2022
8161)

PARTEA II
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

94 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

302

monitorul.gov.md 95
Nr. 115-117 (8159- PARTEA II 20 aprilie 2022
8161)

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea proiectului de lege
privind modificarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2022 nr. 205/2021
proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului
de stat
Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare pentru
anul 2022 nr. 205/2021.
PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILIȚA
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi
Ministrul justiției Sergiu Litvinenco
Nr. 253. Chişinău, 18 aprilie 2022.

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

96 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

303

monitorul.gov.md 97
Nr. 115-117 (8159- PARTEA II 20 aprilie 2022
8161)

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021
pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor
sociale de
Se aprobă și se prezintă Parlamentului proiectul de legestat pe
anul 2022 nr. 206/2021.
PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILIȚA
Contrasemnează:
Ministrul muncii
și protecției sociale Marcel Spatari
Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi
Ministrul justiției Sergiu Litvinenco
Nr. 254. Chişinău, 18 aprilie 2022.

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

98 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

304

monitorul.gov.md 99
Nr. 115-117 (8159- PARTEA II 20 aprilie 2022
8161)

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru modificarea Legii fondurilor asigurării
obligatorii de asistență medicală pe anul 2022 nr.
207/2021
asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul
2022
Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul
de lege pentru modificarea Legii fondurilor

100 monitorul.gov.md
20 aprilie 2022 PARTEA Nr. 115-117 (8159-
I 8161)

nr. 207/2021.
PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILIȚA
Contrasemnează:
Ministrul sănătății Ala Nemerenco
Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi
Ministrul justiției Sergiu Litvinenco
Nr. 255. Chişinău, 18 aprilie 2022.

monitorul.gov.md 10
1
Nr. 115-117 (8159- PARTEA II 20 aprilie 2022
8161)

102 monitorul.gov.md
.
ISSN
2587-
389X E-
ISSN
2587-
3903
ISSN 2587-389X

S-ar putea să vă placă și