Sunteți pe pagina 1din 29

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR

PROIECT INSTALATII
FRIGORIFICE

Student: VINATORU CRISTIAN


Anul III , Grupa 3 , Seria A
MEMORIU JUSTIFICATIV
Prin tema de proiect s-a cerut proiectarea unei instalaţii de
comprimare mecanică într-o treaptă. Datele după care s-au făcut
calculele sunt următoarele:

 p u t e r e a f r i g o r i fi c ă :  c r = 1 7 0 K W

 n a t u r a s o l u ţ i e i : e ti l e n g l i c o l - C 2H 3 O 3 + H 2O

 temperaturile agentului răcit (Sola) :

S1 = -1 C ; S2 = - 6 C

 temperaturile agentului de răcire(Apa) :

W1= 21C ; W2 = 26C

S - a u f o l o s i t c i n c i a g e n ţ i f r i g o r i fi c i : a m o n i a c [ ( N H 3 ) / ( R 7 1 7 ) ] ş i f r e o n i i :
R22 ‚ R134a ,R404A si R410A. În urma calculului termic a rezultat că
f r e o n u l R 4 1 0 A e s t e a g e n t u l f r i g o r i fi c c e î n d e p l i n e ş t e t o a t e c o n d i ţ i i l e p e n t r u
a p u t e a fi f o l o s i t î n i n s t a l a ţ i e .

S-au făcut calcule pentru alegerea compresoarelor, dimensionarea


condensatorului, dimensionarea vaporizatorului precum şi dimensionarea şi
alegerea aparaturii auxiliare rezultând următoarele:

 compresor amoniac W6FA – BITZER ;

 compresor freon ZP235KCE-TWD – COPELAND;

 c o n d e n s a t o r m u l ti t u b u l a r d e a m o n i a c c u S = 3 2 , 1 1 6 m 2

 s u b r ă c i t o r ti p S C C – 1 ( F r i g o t e h n i c a )

 Aleg separatorul de ulei SU - 500

 r e z e r v o r d e l i c h i d ti p R A 2 0 0 0 ( F r i g o t e h n i c a )

 v a p o r i z a t o r m u l ti t u b u l a r d e f r e o n c u S = 3 7 1 , 6 5 m 2
Calculul de dimensionare al condensatorului multitubular orizontal pentru
agenti frigorifici nemiscibili cu uleiul de ungere

Date de calcul:

- Agentul frigorific: Amoniac (NH3);


- Puterea termica de condensare reala : ΦCR (W);
- Temperaturile agentului termic: Ө2/ Ө3 (°C);
- Temteraturile apei de racire: tw1/ tw2 (°C);

ΦCR=216,88 [KW]
1129,2
q0= 1000 = 1,129 [J/Kg]

q0- debit masic.

tw1=21 [°C]

tw2=26 [°C]

tw1 , tw2 – temperaturile agentului de racire.

Suprafata de transfer de caldura a condensatorului: (Sc)


ΦCR 216,88
Sc= q 0 = 1,129 =192,065 [m2];

t w 1−t w 2
twm= 2
=23,5 [°C];

Alegem tevi din otel cu dimensiunile: de=32*10−3 [m];

δ=3*10−3 [m];

di= de-2* δ = (32*10−3 )-2*3*10−3 = 0,026 [m];


d e+d i
d m= 2
=0,029 [m];

Constantele C=0,023

m=0,8
n=0,4

wH2O=1,5 [m/s]; ¿>¿ se alege (1......2 m/s)

νH2O=0,93295*10−6 [m/s];
w H 2O∗d i 1,5∗0,026
Re= ν H 2 O = −6 =41802,883 ;
0,93295∗10

Pr=6,457 ;

NuH2O=C* ℜm* Pr n=0,023*41802,883 0,8*6,457 0,4=241,382 ;

λH2O=0,60295 [W/m*K];
λH 2 O 0,60295
αH2O= NuH2O* di =241,382* 0,026 =5597,745 [W/m2*K];

Consideram o depunere de piatra cu : δpiatra=0,5*10−3 [m];

λ piatra=2 [W/m*K];

δOL=2*10−3 =0,002 [m];

λOL=55 [W/m*K];

Consideram o pelicula de ulei : δulei=0,04*10−3 [m];

λ ulei=0,14 [W/m*K];

Determinarea functiei q1:


1
B   1332.052
ulei OL piatra 1
  
ulei OL piatra 0.8
H2O wH2O di 
 
0.4
0.023   Pr
di  H2O 

Constantele C=0,724

m=0,25

g=9,81 [m2 / s ];->acceleratia gravitationala

lc=1283,4 [KJ/Kg];->caldura latenta de condensare

ν=0,2291*10−6 [m/s];
g∗lc 9,81∗1110
Ga= 2 = −6 2 =239872722308709650
ν (0,7581∗10 )

Pr=1,384892 ;

cp=4,187 [KJ/Kg*K];

tc=29 [°C]; ->temperatura de condensare

λNH3=585,2*10−3 [W/m*K];

Determinarea functiei q2:


0.25
NH3  9.81 de3 lc 
A  0.724   Pr    13127.167
de  2 cp 
  

t perete q1 q2
28,40 8949,21 6527,05
28,41 8837,11 6540,38
28,42 8724,53 6553,70
28,43 8611,47 6567,02
28,44 8497,91 6580,34
28,45 8383,84 6593,66
28,46 8269,25 6606,98
28,47 8154,14 6620,30
28,48 8038,47 6633,62
28,49 7922,25 6646,94
28,50 7805,46 6660,26
28,51 7688,08 6673,58
28,52 7570,11 6686,90
28,53 7451,51 6700,22
28,54 7332,29 6713,54
28,55 7212,41 6726,86
28,56 7091,87 6740,18
28,57 6970,64 6753,50
28,58 6848,70 6766,82
28,59 6726,03 6780,14

Aleg tp=28,59 [°C]; -> q1=6726,032 [W/m ];


2

q2=6780,145 [W/m2];
10000.00

9000.00

8000.00

7000.00

6000.00

1
5000.00
2

4000.00

3000.00

2000.00

1000.00

0.00
28.35 28.40 28.45 28.50 28.55 28.60 28.65

q 1+q 2 6726,032+ 6780,145


qm= 2
= 2
=6,753 [W/m2]
Determinarea suprafetei de condensare (Sc):
ΦCR 216,88
Sc= qm = 6,753 =32,116 [m2];
cpH2O=4,187 [KJ/Kg*K];

ρH2O=997,3 [ Kg /m ];3

Δtw= tw2- tw1 =5 [°C] -> temperatura caracteristica medie pentru apa
Debitul masic de apa, (mH2O):
ΦCR 216,88
mH2O= cp H 2O∗Δt w = 4,187∗5 =10,36 [Kg/s];
w=1,5 [m/s];
π=3,14 ;
mH 2 O 10,36
VH2O= ρ H 2 O = 997,3 =0,01 [m2 /s ];
Nr. de tevi la o trecere a apei, (n):
VH 2 O∗4 0,01∗4
n= 2∗¿ w = 2 =13,05 ;
π∗di ¿ 3,14∗0,026 ∗1,5
n=rotund (n,0)=14 ;
N=6 -> nr de treceri ale apei prin condensator;
Lungimea fasciculului de tevi, (L):
Sc 32,116
L= n∗π∗dm∗N = 14∗3,14∗0,029∗6 =4,199 [m];
Pentru un nr.total de tevi din manta: z=n*N=14*6=84 tevi;
Din tabelul 6-5 pag. 154 din indrumator extragem: z=85
m=9,1652
Din tabelul 6-6 pag.155 pentru tevi cu Φ32x3 mm: t=41,6 [mm];
δ=9,6 [mm];
Diametrul mantalei condensatorului rezulta in functie de asezarea tevilor,
nr. si dimensiunea acestora.
Diametrul interior al mantalei: Di=m*t+de=0,25*41,6+32*10−3
+2*9,6=400,5[mm] = 0,400 [m];
Diamtrul exterior al mantalei:
δ->grosimea mantalei=>se recomanda δ=10.....15 mm.

Aleg δm=10 mm;

De=Di+2* δm=400,5+(2*10)=420,5 [mm] = 0,420 [m] =>aleg De= 426 [mm]

 Racordul de amoniac –vapori: QmR=0,167 [kg /s ];

wv=8 [m/s ]->se alege intre 8....15 [m/s ]

v 2=0,15 [m3 /kg];

√ √
dNH3vapori= 4∗QmR∗v 2 = 4∗0,167∗0,15 =0,063
π∗wv 3,14∗8

Aleg de=70 [mm] cu δ=3,5 [mm];

 Racordul de amoniac –lichid: v3 =0,0016 [m3 /kg];


w 1=0,8[m/s ]->se alege intre0,8....1,5[m/s ]

√ √
dNH3lichid= 4∗QmR∗v 3 = 4∗0,167∗0,0016 =0,021
π∗w 1 3,14∗0,8

Aleg de=25 [mm] cu δ=2,5 [mm];

 Racordul de apa de racire:


dH2O=
√ 4∗m H 2O
=
√4∗18,578
π∗w H 2O∗ρ H 2 O 3,14∗1,5∗997,3
=0,094

Aleg de=102[mm] cu δ=4 [mm];


DIMENSIONAREA VAPORIZATORULUI DE AMONIAC

Date de calcul:

 a g e n t u l f r i g o r i fi c : a m o n i a c R 7 1 7
 p u t e r e a f r i g o r i fi c ă :  o i = 1 8 9 , 6 K W
 a g e n t u l r ă c i t : a ti l e n g l i c o l
 temperaturile agentului răcit :S1 = -1 C ; S2 = -6 C
 agentul de răcire: apa recirculată
 temperaturile agentului de răcire: w1=21C;w2=26C
Pentru amoniac (miscibilitate redusa)
Calculul preliminar:
W
2
Se propune coeficientul global de transfer de caldura: kp = 600 m
m
Alegem ţevi din oţel de  25 x 2,5 mm şi o viteză a agentului răcit wS = 1 s .
( θ S1 −θ 0 ) −( θ S 2−θ 0 )
( Δθ )m= =5 , 098 ° C
θS 1 −θ0
ln
θS 2 −θ0

Din tabelul 7-4 pag. 179 extragem parametrii termofizici ai soluţiei de apă şi
etilen glicol pentru:
cong = 0 – 12 = -9 -12= -21 C ; 0 = -9 C ;
θ S 1 −θS 2
=−3,5 ° C
Sm = 2

Astfel:
Kg
3
S = 1045 m
KJ
cPS = 3.5587 KgK
2
m
S = 5,6275 x 10-6 s
W
S = 0.46112 mK
PrS = 45,505
Lungimea caracteristica lc=di=0,02 m
w s ×l 1×0 ,023
Re s= = =3998 , 223
νs 5 , 6275×10−6
Pentru determinarea lui S utilizăm relaţia 7-26 cu corecţia lui Ramm 7-27:

Nu=0 , 023×Re0,8 0,4


s ×Pr s × 1−
( 6×105
1,8
Re s ) W
=0 , 023×761, 19×4,6×0 .803=55 , 49 2
m K
λ∗Nu
αi= lc =1279,376

Rezistenţa conductivă va fi:


δ δ δ −3
2,5×10−3 0 ,05×10−3 m2 K
∑ δλ = λ p + λ OL + λu = 0,5×10
2
+
50
+
0 , 14
=6 , 571×10−4
W
p OL u

Coeficientul de convecţie la vaporizarea amoniacului se determină cu relaţia


7-32:
W
2
0 = 4,2 x ( 1+0,007 x 0 ) x [ kp x (  )m ]0,7 = 953,743 m K

Coeficientul global de transfer termic:


1 1 W
k= = =402, 047
1 δ 1 1 1 m2 K
+∑ + +6 ,571∗104 +
αi λ α0 1279 ,376 953 , 743
Verificare cu k propus:
k p −k 500−402 ,047
ε= ×100= ×100=19 ,591 %
kp 500
W
2
Se reia calculul cu kp = k = 402,047 m K
Această schimbare va afecta numai pe 0, care va fi:
W
2
0 = 4,2 x ( 1+0,007 x 0 ) x [ kp x (  )m ]0,7 = 818,74 m K
Coeficientul global de transfer termic :
1 1 W
k= = =375 ,917
1 δ 1 1 1 m2 K
+∑ + +6 ,571∗104 +
αi λ α0 1279 ,376 818 , 74
Verificare cu k propus:
k p −k
ε= ×100=6 , 499 %
kp
W
2
Se reia calculul cu kp = k = 402,047 m K
W
2
0 = 4,2 x ( 1+0,007 x 0 ) x [ kp x (  )m ]0,7 = 781,118 m K
Coeficientul global de transfer termic :
1 1 W
k= = =367 , 118
1 δ 1 1 1 m2 K
+∑ + +6 ,571∗104 +
αi λ α0 1279 ,376 718 , 118
Verificare cu k propus:
k p −k
ε= ×100=2 ,164 %
kp
k p + k 375 , 917+367 , 784 W
km= = =371 ,85 2
2 2 m K
Suprafaţa de vaporizare necesară:
Φ oi∗1000 189600
S 0= = =100 , 022 m2
k m×( Δθ )m 371 , 85×5 ,098
Φoi 189 , 6 m3
QvS = = =10 , 656
c pS×( θS 1 −θS 2 ) 3 ,5587×3 s

Numărul de ţevi la o trecere a lichidului răcit prin vaporizator:


4×QvS 4×10 , 656
n 1tr= = =32 , 474
π×d 2i ×ws π×0 , 022×1

Deci n = 33 ţevi pe o trecere.


Lungimea fascicolului de ţevi:
So100 , 022
L= = =5 ,36 m
n×π ×d m×N 33×π×0 , 0225×8
Pentru z = n x N = 33 x 8 = 120 →alegem 264 ţevi amplasate în mantaua
vaporizatorului, din tabelul 6-5 pag. rezultă m = 17,058
Din tabelul 6-6 pag. 155 se extrage:
t = 31,25 mm
 = 6,25 mm
Diametrul mantalei vaporizatorului:
De = m x t + de + 2 x  + 2 x gm = 17,058 x 0,03125 + 0,025 + 2 x 0,006 = 0,596 m
 Racordurile pentru amoniac lichid:
Qmr = 0,167 kg/s ;
v5=0,05 m3/Kg ;
w= 1 m/s ;

d i=
√ π×w
=
π ×1 √
4×Qmr∗v 5 4×0 , 167∗0 , 05
=0 , 103 m

Se alege  114 x 5,5 mm.


 Racordurile pentru amoniac vapori:
v1 = 0,39 m3/Kg ;
w = 12 m/s

d i=
√ 4×Q mR×v 1
π ×w
=

4×0 , 167∗0 ,39
π ×12
=0 , 091 m

Se alege  95 x 4 mm.
 Racordurile pentru lichidul răcit:
w= 1 m/s

d i=
√ 4×Q vS
π×wS
=
√ 4×10 , 656
π×1
=0 , 114 m

Se alege  121 x 4 mm.


DIMENSIONAREA VAPORIZATORULUI DE FREON

Date de calcul:

 agentul frigorific: freon R410A


 puterea frigorifică reală: Oi = 178 KW
 a g e n t u l r ă c i t : e ti l e n g l i c o l
 temperaturile agentului răcit : S1 =-1 C ; S2 = -6 C
 agentul de răcire: apa recirculată
 temperaturile agentului de răcire: w1=21C;w2=26C

Calculul preliminar:
W
2
Se propune coeficientul global de transfer de caldura : kp = 120 m
Alegem ţevi din cupru de  10 x 0,5 mm.
Se det. diferenta de temperatura medie logaritmica dintre fluide :
( θ S1 −θ 0 ) −( θ S 2−θ 0 )
( Δθ )m= =3 , 991 ° C
θS 1 −θ0
ln
θS 2 −θ0

Se det. suprafata de transfer de caldura:


Φ Oi 178∗1000
= =371 ,653 m2
= k p ×( Δθ )m 120×3 , 991
OP

S
Se propune o lungime a fasciculului de tevi : Lp=2÷ 6 m
Aleg LP = 6 m
Numărul de ţevi din vaporizator:
S OP 371 , 653
= =2076 , 506
π ×d m×L π ×0 , 0095×6
n=

di+ de
dm = =¿9,5*10-3 m -> diametrul mediu al tevilor ;
2
Deci n = 2077 ;
La prinderea prin sudare din tabelul 6-5 pag. 154 şi tab. 6-6 pag. 155 rezultă:
m = 47,7912 iar numărul real de ţevi 2077
t = 12,5 mm = 0,0125 m
 = 2,5 m = 0,0025 m
Di = m x t + de + 2 x  = 0,607 m
Distanta dintre sicane : s = (0,1÷ 0,2)*Di = > s = 0,121 m
Sectiunea neta la curgerea transversala , printre sicane :
S1 = s x  x ( [ m ] + 1 ) = 0,121 x 0,0005 x ( 25 + 1 ) = 0,002 m 2
Sectiunea libera ramasa sub sicana:
2 2
π∗Di 3,14∗0,607
SL=(0,1÷0,25)* = 0,2* => SL= 0,058 m2
4 4
Sectiunea neta a sectorului circular pentru curgerea longitudinala a lichidului
π∗de 2 3,14∗0,01
racit : S2=SL-(0,1÷0,25)*n* = 0,058-0,2*2077* 4
=> S2= 0,025 m2
4
Sectiunea efectiva , la curgerea lichidului racit

Se = √ S 1×S 2= √0 , 002×0 ,025=0 , 006322 m


2

Din tabelul 7-4 pag. 179 extragem parametrii termofizici ai soluţiei etilen
glicol apa :
0 = -8C
cong = 0 – 13 = -8- 13=-21 C
θ S 1 −θS 2 −1−6
= =−3,5 ° C
Sm = 2 2

Rezultă:
Kg
3
S = 1045 m -> greutatea specifica ;
KJ
cPS = 3,5587 KgK -> caldura specifica ;
2
m
S = 5,6275 x 10-6 s -> vascozitatea cinematica ;
W
S = 0,43197 mK -> conductivitatea termica ;
PrS = 45,505 -> Prandtl ;
ξ = 35 -> concentratia masica ;
Debitul masic de lichid răcit:
Φ Oi 178 Kg
= =10 , 004
QmS = c pS×( θ S 1−θS 2 ) 3 , 5587×(−1−(−6 ) ) s

Viteza lichidului răcit:


Q mS 10 , 004 m
= =1 ,514
ws = ρs ×S e 1045×0 , 006322 s

Calculul definitiv:

w s×d e 1 , 514×0 ,01


= =2690 , 565
ReS = ν s 5 , 6275×10 −6

Coeficientul de convecţie al lichidului răcit:

( )
0, 14

( )
νs 5 , 6275×10−6 W
Nus =c×Re 0,6 0 ,33
s ×Pr s × =0 ,23×114 , 26×3 ,525× =9 , 264
ν s, P 5 , 76×10
−6 2
m K

λ∗Nus 0,43197∗9,264 W
2
αs = di = 0,009 = > αs = 400,172 m K

c = (0,22÷0,25) -> aleg c = 0,23


2
m
Pt.temperatura peretelui ϴp = -4 °C -> νSP = 5,76*10-6 s
Rezistenţa termică conductivă:
δ δ δ −4
5×10−4 6×10−5 m2 K
∑ δλ = λ p + λ CU + λu = 5×10
2
+
370
+
0 , 14
=6 , 799×10−4
W
p CU u
4×QmR 4×0 , 167 Kg
= =1 , 265 2
m= n×π×d 2i 2077×3 ,14×0 ,009 2
m s

C o e fi c i e n t u l d e c o n v e c ţ i e l a v a p o r i z a r e a R 4 1 0 A :

q p = K p * Δϴ m = 1 2 0 * 3 , 9 9 1 = > q p = 4 7 8 , 9 4 1

0,1 0,7 0,2


m ×q p ×d i 1. 023×75 ,19×0 .389 W
α o =c 2∗ =0 ,256∗ =192 , 965 2
d 0,7
i
0. 037 m K

Coeficientul global de transfer termic:


1 1 W
k= = =119 , 601
1 δ 1 1 1 m2 K
+∑ + +6 ,799×10−4 +
αs λ α0 400 ,172 192 , 965

Verificare cu k propus:
k p −k 120−119 , 601
ε= ×100= ×100=0 , 332 %
kp 120

k p+ k W
km = =119 , 801
2 m2 K
Suprafaţa de vaporizare necesară:
Φ oi∗1000 178∗1000
S 0= = =372, 272 m2
k m×( Δθ )m 119 , 801×3 , 991

S0 372, 272
= =6 , 009 m
n×π×d m 2077×3 , 14×0 , 0095
L=

L=6m

Diametrul interior al mantalei :


Dim=m*t+de+2*δ = 47,7912*0,012+0,01+2*0,0005 => D im = 0,612 m
Dem= Dim+2*δmanta = 0,612+2*3 => Dem=0,618 m

Racorduri pentru R410A lichid:


v4=0,0083 m3/Kg
w=5,5 m/s

d i=
√ 4×Q mR×v 4
π×w
=0 , 018 m

Se alege  83 x 3 mm.
Racorduri pentru R134a vapori:
V1=0,043 m3/Kg
w=12 m/s

d i=
√ 4×Q mR×v 1
π ×w
=0 , 028 m

Se alege  51 x 3 mm.
Racordurile pentru lichidul răcit:
w=1,6 m/s

d i=
√ 4×Q mS
ρs ×π ×w S
=0 ,087 m

Se alege  95x 4 mm.

DIMENSIONAREA ŞI ALEGEREA APARATURII


AUXILIARE

1. Dimensionarea subracitorului de lichid


Date de calcul:
 a g e n t u l f r i g o r i fi c : R 7 1 7
 puterea termică a subrăcitorului: SCR,R = 2,09 KW
o
 temperatura amoniacului lichid: 3 / 4 = 29 / 26 C
o
 temperatura apei de răcire: w1 / w2 = 21 / 26 C
2
π ×d i 3 ,14×0 ,038 2
= =0 , 00113
Ai = 4 4 m2

( )
2
π de−δ
−Ai=0 , 00111
A2 = 4 1000 m2
Ai 0 . 00113 m
= =8 , 217
w i = vH 2O 0 , 009315 s

vH 2 O = mH 2 O = > vH 2 O = 9,29 = 0,009315


ρH 2O 997,30
vNH 3 0 , 0002672 m
= =0 , 240002
w v = A2 0 . 00111 s

vNH 3 = m0*v3 = 0,167*0,0016 = > vNH 3 = 0,0002672

P a r a m e t r i i t e r m o fi z i c i p t R 4 1 0 A l a t e m p e r a t u r a m e d i e d in
t ab e l u l 6 - 2 p a g . 1 5 0 :
θ3 +θ4 29+26
θm = = =23 , 5 ° C
2 2 sunt:
KJ
cpH2O =4,187 KgK
2
m
H20 = 0.93295 x 10-6 s
W
H2O = 0 , 6 0 2 9 5 mK
Kg
3
H2O = 997,30 m
PrH2O =6,457
−3
4∗vH 2O∗10 4∗0,009315∗0,001
w H2O= 2 = 3,14∗0,038
= > w H 2 O = 0 , 0 0 8 m /s -
π∗di

>impunem viteza economica wH2O=0,5 m/s


wH2O×di 0,5×0 ,038
= =20370 > 104
= υ H20
−6
H2O
0 , 93295×10
Re
NuH2O=0,023*ReH2O0,8*PrH2O0,4 = NuH2O=135,537

C o e fi c i e n t u l d e t r an s f e r t e r m i c c o n v e c ti v a l a m o n i a c u l u i
lichid:
W
α H 2O =NuH 2 O∗( λH 2 O/di )=135 , 537∗( 0 , 60295/0 . 038)=2154 , 537
m2 K
R e z i s t e n ţ a t e r m i c ă c o n d u c ti v ă :
δ i δ u δ OL δ p 2
−3 m K
∑λ λ λ λ
= + + =0 , 4473×10
W
i u OL p

P a r a m e t r i i t e r m o fi z i c i a i a p e i d e r ă c i r e l a t e m p e r a t u r a
m e d i e d i n t a b e lu l 6 - 1 p a g . 1 5 0 :
θ3 +θ 4
θmv = =27 , 5 ° C
2 sunt:
ρNH3=606 Kg/m3
KJ
CpNH3 = 4 , 7 3 1 2 5 KgK
W
NH3 = 4 8 6 , 1 2 5 mK
νNH3 = 0,23625*10-6 m²/kg
PrNH3 = 1,3962
wi ×l 6 . 17×0 , 084
= =454631. 57 > 10 4
v = νv 1. 14×10 −6

Re

NuNH3=0,023*ReNH30,8*PrNH30,4 = NuNH3=882,743

C o e fi c i e n t u l d e t r a n s f e r t e r m i c c o n v e c ti v a l a p e i d e r ă c i r e :
NuNH 3∗λ NH 3 W
α NH 3 = =2635000
dechi m2 K

C o e fi c i e n t u l g l o b a l d e t r a n s f e r t e r m i c e s t e :
1 W
=1096 , 712
1 δ 1 m2 K
+∑ +
K = αL λ αw

Suprafaţa de transfer de căldură:


Φ SCR , R 2090
= =0 , 487 m2
S s c r = K ×( Δθ )m 1096 ,712×3 , 915

Δ t m ax = t 3 - t w 2 = 3
Δtmin=t4-tw1 = 5
Δtmax− Δtmin
Δ t m = ln ⁡( Δtmax ) = Δ t m = 3 ,1 9 5
Δtmin

S e a l e g e d in fi ş a t e h n i c ă p r o p u s ă d e F r i g o t e h n i c a
B u cu r e ş ti fi g u r a 8 - 1 0 p a g . 2 2 7 , 1 s u b r a c i t o r : S C C - 1 c u s u p r a f a t a
de 1 m²

2. Rezervorul de lichid
Div = 0,571 m ; dev=0,025 m ; Lv=5,36 m; zv=264
3,14∗¿2 v∗3,14∗dev 2
Vvaporizator = ( −Z )*Lv = 0,68 m3
4 4

Dic = 0,400 m ; dec=0,032 m ; Lc=4,19 m; zc=84


2 2
3,14∗Dic c∗3,14∗dec
Vcondensator = ( −Z )*Lc = 0,243 m3
4 4

V = 0 , 8 * V v a p o r i z a t o r + 0 , 2 * V c o n d e n s a t o r + 0 , 3 * V S L V = > V = 0 , 66 3 m 3
VSLV = 0,24 m3
VRAL=2,5*V = 2,5*0,663 = V RAL=1,657 m3 =1657 l
3. Alegerea pompei
Pompa de soluţie :
Debitul masic de soluţie este :
Φ0 i 178
ms = = =12 , 24 kg /s
c ps⋅( θ s1 −θs 2 ) 2 . 9098⋅[−1−(−6 ) ]

Debitul volumic de soluţie este :


ms 15 . 66
Qvs = ⋅3600= ⋅3600=46 . 20 m 3 /h
ρs 1220 Hp = 40 mCA
Pompa de apă :
Debitul masic de apă este :
Φ oi 178
mw = = =8,5 kg / s
c pw⋅( θ w1 −θ w2 ) 4 . 187⋅( 26−21 )

Debitul volumic de apă este :


mw 8,5
Qvw = ⋅3600= ⋅3600=30 ,69 m3 /h
ρw 997 , 30 Hp = 30 Mca

4 . Calculul de alegere al separatoarelor de lichid :

D i=
√ w∗π∗n
=

4∗m0∗v 1 4⋅0 . 167⋅0 . 39
0 . 4∗3 ,14∗1
=0 . . 455 m

w=(0,2 ...0,5)m/s ⇒ Aleg w= 0,4 Aleg 1 x SLV –500.

5. Calculul de alegere al separatoarelor de ulei :

D i=
√ w⋅π⋅N KA
=

4⋅m 0∗v 2 4⋅0 . 167⋅0 . 15
0,4⋅3 , 14⋅3
=0 .163 m

N KA - nr de compresoare active ;

⇒ Aleg. SU - 500

ABSORBTIE
 Temperatura aburului ce se utilizează în fierbător t F = 1000C pentru p F=
1 bar ;
 Temperatura apei de răcire la intrare θw1 = 210C ;
 Temperatura apei de răcire la ieşire θw2 = 260C ;
 Temperatura solei la ieşirea din vaporizator θs2 = -60C ;
 Temperatura solei la intrarea în vaporizator θs1 = -10C ;
 Diferenţa dintre temperatura aburului la saturaţie care intră în fierbător
şi temperatura soluţiei sărace care iese din fierbător ΔtF = 8...100C ;
 Diferenţa dintre temperatura soluţiei bogate care iese din absorbitor şi
temperatura apei de răcire la ieşirea din absorbitor ΔtA = 4...60C ;
 Diferenţa dintre temperatura condensatului care iese din condensator şi
temperatura apei de răcire la ieşirea din acelaşi condensatorΔtC = 2...40C;
 Diferenţa dintre temperatura de sfârşit de vaporizare şi temperatura de
ieşire a solei din vaporizator Δt0 = 2...40C ;
 Diferenţa de temperatură din economizorul de soluţie ΔtE1 ;
 Diferenţa de temperatură din economizorul de amoniac ΔtE2 ;
 Raportul dintre diferenţa de presiune vaporizator – absorbitor şi
presiunea din vaporizator Δp=0.2…0.5 bar .

 Ciclul de funcţionare
 Temperatura soluţiei sărace la ieşirea din fierbător – punctul 2 din ciclu
t 2=t F−Δt F =100−10=900 C

 Temperatura agentului frigorific la ieşirea din condensator – punctul 9


din ciclu
0
t 9=θ w 2 + Δt C =32 C

 Temperatura de sfârşit de vaporizare a agentului termic – punctul 12 din


ciclu
t 12=θ s 2− Δt 0 =−6−3=−90 C

 Temperatura soluţiei bogate la ieşirea din absorbitor – punctul 5 din ciclu


0
t 5 =θ w 1 + Δt A =21+4=25 C

 Presiunea de condensare – pentru NH 3 pur. Din tabelele cu proprietăţile


termodinamice la saturaţie pentru NH3 pur rezultă pc=11,326 bar pentru
t9 = 32 0C
 Presiunea de vaporizare – pentru NH3 pur . Din tabelele cu proprietăţile
termodinamice la saturaţie pentru NH3 pur rezultă pO = 2,570 bar pentru
t11= t12-40C=-9-4=-130C
 Concentraţia teoretică a soluţiei sărace la ieşirea din fierbător – punctul 2
din ciclu ζ s= p c∩t 2 =25 %
Odată determinată poziţia punctului 2 din ciclu se poate citi din diagrama
h – ζ şi entalpia specifică h2 =179 kJ/kg .

 Presiunea din absorbitor pA = p0 =2,570 bar


 Concentraţia teoretică a soluţiei bogate la ieşirea din absorbitor –
punctul 5 din ciclu . ζ b = p A∩t 5=37 %
Odată determinată poziţia punctului 5 din ciclu se poate citi din diagrama
h – ζ şi entalpia specifică h5 = -131 kJ/kg .

 Verificarea intervalului de degazare Δζ = ζb-ζs ¿ 5 % ⇔ 46−36=10 %


 Concentraţia vaporilor de amoniac care ies din fierbător – se impune
ζ8” = 99.98%

 Parametrii termodinamici ai punctului 1 din ciclu p 1 = pG =11,326 bar ,


ζ1=ζb =46% , t1=720C – rezultă din diagrama h – ζ .
 Parametrii termodinamici în punctul 4 din ciclu p4 = pA=2,57bar ,t4 =380C ,
h4 = -33 kJ/kg – rezultă din diagrama h – ζ .

 Parametrii termodinamici în punctul 6 din ciclu


p6 = p5 + 1.5 bar = 2,57+1.5 = 4,07 bar

t6 = t5 =250C

h6 = h5 + v5( p6 - p5 ) = -131 + 0.085 ( 4,07 – 2,57 ) = -131 kJ/kg .


ζ 8 ''−ζ SB 99 . 98−46
f= = =5,4>1
 Factorul de circulaţie ζ SB −ζ SS 46−36
 Parametrii termodinamici îm punctul 7 din ciclu
t7 = t1 – 10...150C = 72 – 10 = 620C

p7 = p6 – 1 bar = 4,07 – 1 = 3,07 bar

Entalpia punctului 7 , h7 = 48 kJ/kg se determină din diagrama h – ζ .

 Parametrii termodinamici în punctul 3 din ciclu .


f
(f −1)⋅( h2 −h3 )=f⋅(h7 −h6 )⇒h 3=h2 − ⋅( h −h )=−40 , 7 kJ /kg
f −1 7 6
p3 = p2 −0 . 5 bar=11 , 326−0 . 5=10 , 826 bar
ζ 3 =ζ s=25 %

 Parametrii termodinamici în punctul 8 din ciclu se determină din


diagrama h – ζ şi din diagrama log p – h pentru amoniacul pur.
Determinarea diferenţei de entalpie h dintre valorile entalpiei în
punctul 8 stabilită în diagrama h – ζ şi în diagrama log p – h .
 Parametrii termodinamici în punctul 9 in functie de pc .
 Parametrii termodinamici în punctul 10
0
in functie de ( θ10=32 C ).

 Parametrii termodinamici ai punctului 11in functie de p0 si h11=h10.


 Parametrii termodinamici ai punctului 12in functie de t12 si x=1 .
 Parametrii punctului 13 se determină la intersecţia entalpiei cu presiunea
p0 . Valoarea entalpiei se determină din următorul bilanţ :
h13 +h10 =h9 +h12 ⇒ h13=h9 +h12−h 10=170−150+1375=1395 kJ /kg

 Parametrii termodinamici pentru toate stările ciclului

1 1'' 2 3 4 5 6 7 8'' 9 10 11 12 13
t 72 72 90 40 38 25 25 62 60 32 27 -13 -9 -10
p 11,326 11,326 11,326 10,826 2,57 2,57 4,07 3,07 11,326 11,326 11,326 2,57 2,57 2,57
h 100 1440 179 -40,70 -33 -131 -131 48 1400 170 150 150 1375 1395
ζ 0,46 0,98 0,36 0,36 0,36 0,46 0,46 0,46 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998
ρ/v 0,81 0,55 0,83 0,87 0,87 0,85 0,85 0,81 0,55 0,61 0,617 0,665 0,663 0,665

 Puterea frigorifică masică


q 0m=h12−h11=1375−150=1225 kJ /kg

 Debitul masic de amoniac


Φ0 170
mNH 3 = = =0 .1388 kg /s
q0 m 1225

 Debitul masic de soluţie bogată


m SB =f⋅m NH 3 =5 . 40⋅0 . 1388 =0 . 7491
kg / s

 Debitul masic de soluţie săracă


m ss =( f −1 )⋅m NH 3=4 . 40⋅0 . 1388=0 . 6107 kg /s

 Debitul specific de reflux rezultă din ecuaţia de bilanţ masic pentru


deflegmator :
r=ζ8} -ζrSub{size8{1' } } over {ζrSub{size8{1' } -ζrSub{size8{8} } =0,2704}{¿ ¿ ¿ r
rr= =
0 . 2704
ηr (0 .7 . . .0 . 9 )
=0. 34

 Puterea termică masică a deflegmatorului


qDF=(1+rr )⋅h 1} } - h rSub { size 8{8''} } - h rSub { size 8{8} } cdot r rSub { size 8{r} } =40 { ital kJ} slash { ital kg} } { ¿¿ ¿
 Puterea termică totală a fierbătorului
Φ DF =m NH 3⋅q DF =5 , 40⋅40=5 , 51 kW

 Puterea termică masică a fierbătorului


q F =h8} } + \( f - 1 \) cdot h rSub { size 8{2} } +q rSub { size 8{ ital DF} } - f cdot h rSub { size 8{7} } =1968,14 ital kJ / ital kg} { ¿¿ ¿

 Puterea termică totală a fierbătorului


Φ F=mNH 3⋅q F =5 , 40⋅1968 ,14=273 , 13 kW

 Puterea termică masică a absorbitorului


q A=(f −1 )⋅h 4 +h13−f⋅h5 =1957 kJ /kg

 Fluxul termic total schimbat în absorbitor


Φ A =mNH 3⋅q A =5 , 40⋅1957=271 , 58 kW

 Fluxul termic masic schimbat în condensator


qC =h8} } - h rSub { size 8{9} } =1400 - 170=1230 { ital kJ } slash { ital kg } } {¿ ¿ ¿

 Fluxul termic total schimbat în absorbitor


ΦC =m NH 3⋅qC =5,4⋅1230=170 , 69 kW

 Fluxul termic masic schimbat în economizorul de soluţie E1(subracitorul


de solutie amoniacala)
q E 1 =( f −1 )⋅(h2 −h 3 )=88 kJ /kg

 Fluxul termic masic schimbat în economizorul de amoniac E2(subracitorul


de amoniac)
q E 2 =h9 −h10 =h13 −h12=20 kJ /kg

 Fluxul termic total schimbat în economizorul de soluţie E1


Φ E 1 =mNH 3⋅q E 1 =5,4⋅88=2 , 7755 kW

 Fluxul termic total schimbat în economizorul de amoniac E2


Φ E 2 =m NH 3⋅q E 2 =5,4⋅20=134 ,09 kW

 Verificarea bilanţului termic pe instalaţie


q F +q 0 =q A +qC +q Df ⇔ 443 , 13≃447 , 83

Coeficientul de performanţă al instalaţiei


Φ 0 170
COP= = =0. 63
Φ F mNH 3⋅q F
 Debitul de apă de răcire la condensator
ΦC 170 , 69
ṁ C = = =16 , 31 kg/ s
w c pw (θ w 2−θ w 1 ) 4 .187⋅(26−21)

 Debitul de apă de răcire la absorbitor


ΦA 271 ,58
ṁ A = = =25 ,952 kg /s
w c pw (θw 2 −θw 1 ) 4 . 187⋅(26−21 )

S-ar putea să vă placă și