Sunteți pe pagina 1din 3

Informaţii personale

Nume / Prenume BELECCIU Ştefan


Adresă(e) str. Gh. Asachi 21, mun. Chişinău, R. Moldova
Telefon(oane) Mobil: (+373 79) 407525
E-mail stefan31belecciu@gmail.com
Naţionalitate Republica Moldova
Data naşterii 31.12.1972
Sex Masculin

Experienţa profesională

Perioada 2011 – prezent


Funţia sau postul ocupat Profesor universitar al Academiei „Ştefan cel Mare”
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de instruire şi educare a cadrelor
Numele şi adresa angajatorului Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, str. Gh. Asachi 21, mun. Chişinău, Republica Moldova

Perioada 2009 - 2010


Funcţia sau postul ocupat Şef-adjunct al Direcţiei juridice a MAI
Numele şi adresa angajatorului MAI, mun. Chişinău, Republica Moldova

Perioada 2007 – 2009


Funcţia sau postul ocupat Şef al Facultăţii Securitate şi ordine publică a Academiei „Ştefan cel Mare
Numele şi adresa angajatorului Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, str. Gh. Asachi 21, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de instruire şi educare a cadrelor

Perioada 2007
Funcţia sau postul ocupat Director al Institutului de formare profesională continuă şi cercetări ştiinţifice aplicative
Numele şi adresa angajatorului Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, str. Gh. Asachi 21, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de instruire şi educare a cadrelor

Perioada 2005 – 2007


Funcţia sau postul ocupat Şeful catedrei “Teoria dreptului şi discipline statale” U.S.E.M
Numele şi adresa angajatorului U.S.E.M., mun. Chişinău, Republica Moldova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de instruire şi educare a cadrelor

Perioada 2002 – 2006


Funcţia sau postul ocupat Şef Catedra „Drept Public”
Numele şi adresa angajatorului Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, str. Gh. Asachi 21, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de instruire şi educare a cadrelor

Perioada 2000 – 2002


Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific
Numele şi adresa angajatorului Academia de Ştiinţe a Moldovei,
Institutul de Filozofie, Sociologie şi Drept, secţia “Stat şi Drept”

Perioada 1998 – 2004


Funcţia sau postul ocupat Lector cumulard, catedra “Ştiinţe juridice”
Numele şi adresa angajatorului Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul R. Moldova
Educaţie şi formare
Perioada 1988 – 1991
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Şcoala specială cu studierea aprofundată a limbii şi literaturii ruse şi pregătire intensivă militar-sportivă
/ furnizorului de formare „M.V. Frunze”, Chişinău, R. Moldova

Perioada 1991 – 1995


Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în ştiinţe juridice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia Naţională de Poliţie “Ştefan cel Mare” Chişinău, Republica Moldova
/ furnizorului de formare

Perioada 1996 - 2001

Calificarea / diploma obţinută doctor în drept, tema tezei “Asigurarea legalităţii în administraţia de stat a Republicii Moldova”.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Romania
/ furnizorului de formare

Alte formări / instruiri: Abilităţi de formator


Utilizarea calculatorului
Titularul disciplinelor academice: Drept administrativ, Contenciosul administrativ, Administraţia Publică
Locală, Drept contravenţional, Reglementarea juridică a parteneriatului public-privat

Experienţă internaţională Din 2001 membru al “Institutului de Ştiinţe Administrative al României “Paul Negulescu”.
Din 2012 membru al Consiliului de redacţie a revistei „Acta universitatis George Bacovia. Juridica”
Universitatea George Bacovia, Bacău, România

Limba(i) maternă(e) română


Limba(i) străină(e) cunoscută(e) rusa, franceza, engleza

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere


Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Rusa C2 C2 C2 C2 C2
Franceza B2 B2 B2 B2 B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Domenii de specializare Drept administrativ, Ştiinţe administrative;


Drept contravenţional,
Servicii publice (inclusiv serviciile publice de gospodărie comunală)
Administraţia Publică Locală
Regionalizarea serviciilor publice
Cooperarea inter-municipală (IMC)

Competenţe şi aptitudini  Punctualitate


organizatorice  Lucru în echipă
 Planificare
 Coordonare

Competenţe şi aptitudini PC Windows, Word, Excel, Power Point,

Participări la foruri științifice 7-10 aprilie 2016, Sovata, România


naționale și internaționale Conferința internațională cu tema: „Noul pachet legislativ în materia achizițiilor publice – implicații
și proceduri. Fonduri europene 2016-2020.
27-28 mai 2016, Sibiu, România
Institutul de științe administrative „Paul Negulescu”, sesiunea anuală de comunicări științifice cu
tema: Administrația și justiția în secolul XXI. Realități, Perspective, Provocări.
6-9 octombrie 2016, Alba-Iulia, România
„1 DECEMBRIE 1918” UNIVERSITY OF ALBA IULIA law and social sciences faculty juridical and
administrative sciences departament jus alba association organizes between The International
Conference: “Law and its challenges in socio-economic and administrative field”. Article „The
control of the legality of administrative acts, regulated under law of the Republic of Moldova”.
2016, București, România
The Annals of the University of Bucharest. Political Science Series 2016. The topic of the
upcoming issue is Regionalization, decentralization and local autonomy in the framework of the
state reform at the beginning of the 21st century. Article „La décentralisation administrative en
Moldavie entre le concept et l’achèvement”.
6 octombrie 2015, Chișinău, Republica Moldova
Conferința științifico-practică internațională, „Organizarea administrației publice locale în
Republica Moldova în lumina experienței și a practicilor administrației publice locale din Europa”,
organizată de Institutul de cercetări juridice și politice, al Academiei de Științe a Moldovei, Institutul
de științe administrative din Republica Moldova.
4-6 iunie 2015, Cluj-Napoca, România
Christian University „Dimitrie Cantemir”, Faculty of law, International Conference, „The efficienticy
of legal norms. Perspectives on the interpretation and enforcement of the law”.