Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI - SOFER DENUMIREA POSTULUI: OFER RELA II IERARHICE: Este subordonat Managerului Logistic RELA II DE COLABORARE: cu personalul

de execu ie al firmei, n special din compartimentele Logistic, Financiar, Contabilitate RELA II DE REPREZENTARE: reprezint firma fa de organele de control ale poli iei rutiere ACTIVIT I PRINCIPALE: 1. TRANSPORT MARFA N CONDI II OPTIME 2. NTRE INE I EXPLOATEAZ CORESPUNZ TOR AUTOUTILITARA FIRMEI 3. AJUT PERSONALUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRA IE-GESTIUNE ATRIBU II PRINCIPALE ( i sarcini aferente): 1. Transport marfa n condi ii optime Se prezint la nc rcat conform programului, la datele i orele indicate Preia i transport coletele de la/n punctele indicate de superiorul ierarhic direct Verific integritatea m rfurilor transportate i informeaz superiorul ierarhic despre neregulile constatate Se asigur c marfa transportat are documente nso itoare i c acestea sunt complete i corecte Pred documentele nso itoare ale m rfurilor persoanelor indicate Se asigur c marfa este corect a ezat i n siguran Alege cele mai bune variante de a ajunge la destina ie n cel mai scurt timp Particip fizic la nc rcat/desc rcat marfa (n caz de necesitate) Conduce autoutilitara firmei Anun n timp util expirarea termenului de valabilitate a permisului autoutilitarei de intrare n Zona Liber R spunde solicit rilor de serviciu ale altor persoane din firm numai cu acordul superiorului ierarhic Prezint organelor de control ale poli iei rutiere documentele specifice solicitate Propune superiorului ierahic m suri de eficientizare a activit ii de transport 2. ntre ine i exploateaz corespunz tor autoutilitara firmei Verific zilnic starea tehnic a autoutilitarei Alimenteaz cu combustibil i completeaz uleiul de motor de cte ori este necesar Respect parametrii de func ionare ai autoutilitarei Informeaz n timp util responsabilul de parc auto despre datele de revizie periodic , defec iunile ap rute/nereguli sesizate n exploatarea autoutilitarei Se asigur c autoutilitara este prev zut cu toate cele necesare n caz de vreme nefavorabil 3. Asist fizic personalul compartimentului Logistic Particip la livr ri i la desc rc ri/nc rc ri de marf la magazia firmei R spunde la diversele solicit ri de transport venite din partea managerului logistic RESPONSABILIT ILE POSTULUI:

Legat de activit ile specifice, r spunde de: Conducerea prudent i transportarea m rfurilor n condi ii de siguran tehnic Men inerea integrit ii m rfurilor pe durata transportului Preluarea i predarea documentelor nso itoare ale m rfurilor Calitatea traseelor alese Respectarea regulilor de circula ie Verificarea zilnic a st rii tehnice a autoutilitarei Respectarea parametrilor de func ionare ai autoutilitarei Legat de disciplina muncii, r spunde de: mbun t irea permanent a preg tirii sale profesionale i de specialitate P strarea confiden ialit ii informa iilor i a documentelor legate de firm Utilizarea resurselor existente exclusiv n interesul firmei Respectarea prevederilor normativelor interne i a procedurilor de lucru Adopt permanent un comportament n m sur s promoveze imaginea i interesele firmei Se implic n vederea solu ion rii situa iilor de criz care afecteaz firma AUTORITATEA POSTULUI: Decide asupra traseelor rutiere Utilizeaz echipamente/consumabile/materiale puse la dispozi ie de firm Aprobat, Director General Data

SPECIFICA IILE POSTULUI NIVEL DE STUDII: medii EXPERIEN : N SPECIALITATE: minim 2 ani PE POST: preferabil 1 an CUNO TIN E NECESARE: Cuno tin e solide de legisla ie rutier Cuno tin e primare de opera iuni i documente financiar-contabile i de import-export APTITUDINI I DEPRINDERI NECESARE: Aptitudine general de nv are Aptitudini de comunicare i rela ionare cu semenii CERIN E DE EXERCITARE: Carnet ofer categoria B, C+E Aten ie concentrat Spirit organizatoric Echilibru emo ional

Capacitatea de a evalua i a lua decizii prompte Capacitatea de lucru n echip Rezisten la stres CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: atent, ordonat, eficient, practic (preferin pt. activit ile ordonate, supuse regulilor, cu informa ii scrise sau verbale i proceduri neambigue).