Sunteți pe pagina 1din 9

1.

No iuni generale privind Mediul de marketing al intreprinderii


Mediul de marketing cuprinde totalitatea factorilor care pot avea o influen a asupra activit ii ntreprinderii i asupra c rora aceasta nu poate exercita un control. Ph. Kotler si B Dubois au definit mediul de marketing astfel1 : ansamblul tuturor actorilor i for elor externe ntreprinderii susceptibile a afecta maniera n care ea dezvolt sau men ine schimburi cu pie ele sale.

Privit la nivelul intreprinderii mediul de marketing are doua componente- mediul extern si mediul intern.Cele doua componente, precum si relatiile dintre acestea trebuie permanent cunoscute i studiate de c tre ntreprindere. Mediul extern al ntreprinderii Abordand mediul extern la nivelul ntreprinderii el este alc tuit dintr-o re ea de variabile omogene c rora ntreprinderea le opune propriile sale resurse- umane , materiale si financiarerespectiv un set de variabile endogene. Unele componente ale mediului extern influen eaz pe o arie mai larg mai mult industrii si intreprinderii, pe termen lung, si mpotriva lor ntreprinderea nu poate decide ac iuni de previziune sau control.Ele alc tuiescmacromediul.Alte componente ale mediului extern sunt specifice anumitor industrii ii pot influen a unele firme mai mult dect pe altele.Ele au o ac iune direct asupra ntreprinderii si alcatuiesc: Macromediul ntreprinderii cuprinde : Mediul demografic se dezvolta n strans rela ie cu popula ia, care este sursa pie elor ntreprinderilor.Astfel, diferitele caracteristici ale popula iei- talie, distribu ie geografica, densitate, mobilitate, reparti ie pe vrst , natalitate- sunt puncte de referinta pentru orice strategie de marketing, consecintele lor supra activitatii unei ntreprinderi fiind numeroase i semnificative. Mediul tehnologic, este extrem de dinamic, manifestndu-se ca principala for motric care determina schimb rile in societate.Analiza principalelor dimensiuni ale evolu iei tehnologice- accelerarea progresului tehnic, inovarea far limit , bugetele de cercetare, prioritatea acordat aplica iilor imediate, regelemtarea crescnd a cercet rii- scoate in evidenta importa a lor penru ntreprindere n a interpreta muta iile ce apar pe diferite pie e n termeni de nevoi.2 Mediul economic cuprinde veniturile, cheltuielile i resursele ce afecteaz dezvoltarea afacerilor i bun starea indivizlor.El este definit prin prin indicatori care reflect condi iile economice: structura pe ramuri a activita ii economice, resursele naturale, resursele financiar valutare, gradul de ocupare a resurselor umane etc.Deasemenea factorii mediului economic determin volumul si structura ofertei de marfuri, volumul cererii de m rfuri, mi carea pre urilor si nivelul concuren ei. Mediul socio-cultural include atitudinil, valorile,normele, credintele, comportamentul si tendin ele demografice asociate, care sunt specifice unei zone date.Rezlovarea tendin elor culturale este dificil , dar importanta pentru ntreprindere.ntreprinderile care nu au capacitatea de a se adapta modific rilor mediului socio-cultural sunt eliminate de pe pia . Mediul politico-legal include sistemul guvernamental i sistemul juridic n care func ioneaz intreprinderea. Guvernul exercit o influen asupra ntreprinderii prin legisla ia promovat care vizeaz n princupalprotejarea consumatorilor, protejarea socita ii i protejarea concuren ei. Mediul interna ional include evolutiile pe pie ele

interna ionale care au potentialul de a influen a ntreprinderea n conducerea afacerilor sale. Macromediul ntreprinderii reprezinta ansamblul elementelor din mediul extern al ntreprinderii cu care acesta interac ioneaz n procesul conducerii activit ii, pentru ndeplinirea misiunii propuse. Micromediul cuprinde cinci grupe de factori: Clin ii constituiecomponenta asupra c reia se focalizeaza toate eforturile de marketing ale ntreprinderii.Clien ii efectivi ai ntreprinderii sunt stimula i sa- i sporeasc volumul i frecven a cumparatorilor, printr-o calitate a produselor i a serviciilor ct mai apropiat de a tept rile lor. Furnizoriisunt ntreprinderi sau persoane fizice care asigur resursele pentru fabricarea bunurilor sau serviciilor.Furnizorii pot oferi: materii prime, ambalaje i etichete, energie, ap , for de munc , capital. Intermediarii sunt toate organiza iile care participa la distributia, vnzarea sau promovarea produselor c tre utilizatorul final.Ei se grupeaz in trei categorii; Intermediari comerciali, intermediarii auxiliari, agen ii prestatoare de servicii de marketing Concuren iisunt ntreprinderi care pot oferi produse i serviciirivale destinate satisfacerii unor nevoi ale clien ilor. Diferitele categorii de publicreprezint grupuri care au un impact real sau poten ial asupra capacit ii unei ntreprinderi de a atinge obiectivele sale; lumea financiar , mediile publicitate, grupurile de inters, administra ia i organismele puterii publice,marele public, publicul intern
Mediul intern al ntreprinderii. - este constituit din totalitatea elementelor care exprima fizic resursele de care dispune

ntreprinderea (materiale,financiare, umane) capabile a functiona sinergetic in scopul indeplinirii misiunii ei.Resursele economice atrase in activitatea ntreprinderii formeaz factorii de produc ie, dintre care fundamentali sunt: elemente apar innd mediului natural sunt terenurile, resursele minerale exploatabile economic, apa, aerul, fondul silvic etc. care condi ioneaz practic desf surarea orc rei activit i i contribuie la realizarea obiectivelor ntreprinderii n raport cu profilul ei. resursele umane constituie cel mai importantfactor de produc ie, un factor care ini ializeaz activitatea economic i se manifest prin capacitatea fizic i intelectual a personalului ntreprinderii. disponibilit ile b ne ti n numerar i n conturi condi ioneaz volumul i structura produc iei, servesc ca mijloc de schimb de plat , de tezaurizare in vederea unor investi ii etc. dot rile materiale sunt echipamente de produc ie i cele de calcul care, al turi de construc ii, reprezint factori ai costului si productivit ii produselor i serviciilor unei ntreprinderi.
Potentialul intreprinderii

ntreprinderea are un potential ridicat atunci cnd exist un echilibru ntre cele trei capacit i- productiv , financiar i organizatoric -, pe de o parte, i capacitatea comercial , pe de alt parte, iar volumul activit ii, este suficient de mare ca s acopere o cot nsemnat de pia .
Rela iile inter-ntreprinderi

n procesul aprovizionarii proprii i al desfacerii produselor i serviciilor, ntreprinderea intr n rela ii de concuren cu ntreprinderile cu un profil similar.Domeniile de interes n care ac ioneaz ntreprinderea determin i creareaunor rela ii cu alte ntreprinderi, respectiv: Relatiile de pia a apar fie din ini iativa ntreprinderii, fie din raspunsul acesteia la actiunile altor intreprinderi. Relatiile de concuren sunt rela ii de confruntare ntre dou sau mai multe ntreprinderi care evolueaz pe aceea i pia , dispunndu- i oportunit ile pe care le ofer pia a bunului respectiv. Rela iile de complementarite sunt rela ii de parteneriat i de cooperare determinate de necesitatea particip rii financiare a mai multor firme pentru realizarea unor obiective comune. Rela iile ntreprinderii n cadrlu filierei sale industriale.Filiera industrialaeste ansamblul etapelor productiei care permite trecerea de la materia prim la produsul final care va fi vndut pe pia .

2. Prezentarea firmei SC McDonalds SRL Sibiu


McDonald's este cel mai mare i mai cunoscut lan de restaurante cu servire rapid din lume, opernd peste 30.000 de restaurante n 121 de ri. Viziunea McDonald's este de a fi recunoscut ca restaurantul cu servire rapid ce ofer cea mai bun experien clien ilor s i. A fi cel mai bun nseamn atingerea i men inerea unor standarde de calitate, servire i cur enie (QSC) deosebite, astfel nct s -l facem pe fiecare client care ne trece pragul s zmbeasc i s se simt bine. Primul restaurant McDonald's, n ara noastr , i-a deschis por ile n data de 16 iunie 1995 la parterul Complexului Comercial UNIREA, deschidere ce a coincis cu stabilirea recordului de tranzac ii n ziua deschiderii la nivel central european. Avnd ncredere n poten ialul i viitorul rii noastre, McDonald's a investit, ntr-un interval de timp relativ scurt, peste 54.000.000 USD, astfel nct la ora actuala func ioneaz un num r de 52 de restaurante n principalele ora e din Romnia. Prin aceste investi ii care vor continua i n anii urm tori, s-au creat aproximativ 2.500 de locuri de munc , n special pentru tineri, McDonald's fiind unul din cei mai importan i angajatori din ara noastr .

3. Studiu de caz
I. Mediul intern

Resursa material

oar activitatea McDonalds Sibiu este inchiriat prin Hotararea nr.57/21 aprilie 1997 i se afla la intersec ia dintre Sos.Alba Iulia si str. Autog rii. Firma va pl ti drept cot din venitul realizat din exploatarea restaurantelor Mc Donalds trip drive/ thru de pe terenurile care fac obiectul asocieri, o suma egala cu 1,7% din ncas rile nete lunare ale fiecarui restaurant Mc Donalds ce functioneaza pe terenuri, dar nu mai putin de 6.000.000 lei/luna/restaurant, suma ce va fi indexat trimestrial cu indicele de crestere a pre urilor comunicat de Comisia Na ional de Statistic .
Cl diri

Terenuri Terenul pe care i i desf

Pe terenul pus la dispozi ie de Prim ria Sibiu, McDonalds construie te din resursele

proprii financiare cl direa pentru desf urarea activita i de restaurant fast-food.


Dot rile

Pentru desf urarea activit i n condi ii ct mai bune, restaurantul beneficiaz de diverse echipamente cum ar fi: - toastere: unde se ncalzesc/ rumenesc chiflele (3 buc.) - grill-uri :unde se pr je te carnea (4 buc.) - cabinet pentru depozitarea c rnii calde : este pastrat carnea pregatit timp de 7 minute dup care dac nu este vndut se arunca (1 buc.) -transfer: se p streaz sandwisch-urile calde timp de 7 minute dupa care de asemenea daca nu sunt vndute se arunca (1 buc.) - frigider mic (1 buc) - frigider camera (camera frigorifica) se p streaz carnea i alte materii utilizate (1 buc) - congelator mic(1 buc) - congelator mare(1buc) - magazie interioar unde se pastreaz sosurile, kechup, maioneze i altele (1 buc) - magazie exterioara unde se pastreaz ambalajele,paharele,juc riile pentru copii (1 buc) - masa de salate(1 buc) - scaune(100buc) - mese(20buc) La fiecare schimb de tura materiile se transfer din congelatorul sau frigiderul mare in cel mic pentru a fi la ndemana angaja ilor pentru preparare si pentru dezghe are.
Materii prime

Restaurantul McDonalds folose te ca materii prime urm toarele produse: carne Royalcarne de vita(bucati mari), carne Tasty-carne de vita(bucati foarte mari), carne n bucati medii de peste,vit i pui; chifle; sosuri; condimente; verde uri; legume. Cantita ile aduse de fiecare furnizori sunt foarte mari n special carnea n cazul c reia este vorba de tone. McDonalds folose te cele mai bune ingrediente, lucrnd cu furnizori de cea mai mare ncredere i care asigur standardele noastre stricte de preparare. Ca un restaurant de familie ce serve te zilnic circa 200.000 clien i, n Romnia prioritatea num rul unu este siguran a alimentar . Noi nu vom folosi nici un produs sau ingredient care nu ntrune te standardele noastre nalte de calitate i siguran sau care nu respect cerin ele legisla iei in vigoare. Meniul nostru este alc tuit din alimente de baz cum ar fi: carnea, pe tele, cartofii, laptele i cerealele. Se folosesc cele mai proaspete ingrediente i ncerc m s avem ct mai multe resurse locale. Men inem rela ii foarte strnse cu furnizorii no trii de alimente, i echipa noastr de exper i se asigur ca specifica iile stringente de calitate, igien i siguran alimentar sunt men inute la fiecare etap tehnologic .
Vit pura 100%

Carnea din hamburger-ii McDonalds este 100% carne de vit . ntreg lan ul de furnizori este ndeaproape monitorizat astfel nct s asigure standardele de bun stare a animalelor, de siguran alimentar i de calitate. McDonalds folose te numai carne

provenind din abatoare aprobate de UE i de c tre autorit ile locale i UE. Hamburgerii no trii con in numai carne de vit dezosat din sferturi anterioare i flanc, f r alte ingrediente. Toat carnea este preparat i ambalat de c tre un singur furnizor dedicat McDonalds. Acolo fiecare arj de carne de vit fabricat suport pe ntreg procesul tehnologic numeroase verific ri detaliate i severe. Pentru prepararea termic n restaurantele McDonalds se folosesc grill-uri i nu se adaug nici un pic de gr sime n timpul prepar rii. Se asezoneaz cu sare i piper dup pr jire. Pui Folosim numai carne de pui de la furnizori agrea i de UE care ntrunesc toate standardele noastre de bun stare a animalelor, calitate i siguran alimentar Sandwich-ul McChicken este preparat dintr-o felie de carne de pui (piept i pulp dezosat , tocat ) n nveli "pane" i tratat termic. Se serve te cu o chifl cu susan, sos i salat . La fabricarea Chicken McNuggets se foloseste carne de piept de pui, tocata, acoperita cu un invelis pane din faina de grau si porumb si tratata termic. Se servesc cu o por ie de sos la alegere.
Pe te

Sandwich-ul Filet OFish con ine buc i de file de pe te oceanic - cod sau specii asem n toare - ntr-un nveli pane crocant. Sandwich-ul Filet OFish este servit ntr-o chifl nc lzit n abur cu sos tartar i o felie de branza.
CartofiFaimo ii cartofi praji i McDonald's sunt produ i numai din

soiuri de cartofi de cea mai bun calitate cum este Russet Burbank. Cartofii no tri pr ji i nu con in extracte de origine animal si sunt pr ji i n ulei vegetal. Se s reaz nainte de servire.
Produse lactate

Delicioasele nghe ate McSundae, McFlurry i Shake-urile se prepar din lapte i smntn proaspete, n condi ii stricte de igien i control al parametrilor calitativi. Instala iile de prelucrare, prin tratamentul UHT, ofer siguran c , zi de zi, consumatorii pot savura produse lactate sigure i s n toase.
Chifle

Nu sunt unele obi nuite: arat ntotdeauna la fel, au ntotdeauna acela i gust i sunt ntotdeauna proaspete i pufoase. Ob inerea acestor caracteristici presupune verific ri ale materiilor prime, precum i urm rirea parametrilor de temperatur , timp i umiditate pe toate fazele de produc ie: fr mntare, dospire, coacere i mpachetare.
Uleiul de pr jire

Toate produsele se pr jesc n ulei vegetal hidrogenat cu con inut sc zut de acizi gra i
Personalul

Compania McDonald's este bine cunoscut n Romnia - este una dintre primele m rci din lume. Este num rul unu mondial n re eaua restaurantelor cu servire rapid i nu a ajuns aici din ntmplare. Principiile referitoare la Calitate, Servire i Cur enie (QSC) ncep cu personalul. Sunt instrui imanager ii pentru a conduce afacerea n fiecare restaurant.

A conduce un restaurant McDonald's nseamn mai mult dect i imaginezi. Nu nseamn numai s oferi clien ilor sandwichuri i b uturi r coritoare, s - i instruie ti echipa pentru acordarea unui serviciu impecabil clientului sau s - i conduci restaurantul profitabil. n plus, este vorba de propria contribu ie la nivelul comunit ii i totodat la dezvoltarea unei m rci mondiale recunoscute. McDonald's Romnia este unul dintre cei mai mari angajatori priva i de pe pia a romneasca i n acela i timp o cunoscut coal de educare i formare a tinerilor. La McDonald's exist angajamentul de atragere i re inere a oamenilor de un nalt calibru. Aceste lucruri se realizeaz prin asigurarea unei dezvolt ri continue, pe termen lung, la nivelul individului, prin instruire i implementarea unor practici adecvate de resurse umane. McDonald's i coopteaza angaja ii n propria-i dezvoltare organiza ionala.Li se acord libertatea ndeplinirii activit ii i responsabilitatea de a merge la pas cu provoc rile ce apar.Exist o vorb la McDonald's care spune c "Nici unul din noi nu este la fel de bun ca noi toti". Oamenii sunt bucuro i s lucreze i s fac parte dintr-o echip c tig toare formata la nivelul orasului Sibiu doar din persoane cu varsta cuprinsa intre 17 si 32 de ani, in numar total de 36 angajati cu functii de: Crew-trainer member3
, Crew-member4 , Crew- trainer, Crew-initianal, Hostese, Mente.

Fiecare angajat beneficiaz de uniforma proprie din partea firmei. Aceasta se regaseste n toate restaurantele McDonald`s n ntreaga re ea, diferen a de grad f cndu-se prin culoarea ecusonului.
Timpul de munc

Tinnd seama de profilul i specificul activit ii, la McDonalds, timpul de munc este organizat n schimburi, inclusiv smb ta i duminica. Repartizarea programului de lucru se face conform necesit ilor - ore de zi i ore de noapte, de asemenea programul putnd s fie inegal, f r a se dep i ns durata normal a timpului de munc 40 de ore/ s pt mn . Unul dintre beneficiile angajatului de la McDonalds este flexibilitatea programului de lucru. La momentul angaj rii stabile ti cu directorul de restaurant norma de lucru pe care vei fi incadrat. Programul de lucru va fi stabilit n concordan cu norma de lucru prev zut n contractul individual de munc , respectnd prevederile legale n vigoare. i ca angajat cu contract de munc cu timp par ial, programul tau de lucru poate sa aib o repartizare inegal , fara a se dep i durata normal de lucru dintr-o s pt mn , conform normei.
Munca suplimentara

Din cnd n cnd angajatul poate fi rugat s r mn peste programul de lucru pentru a ajuta la bunul mers al activita ii din restaurant. Aceste ore lucrate peste program se vor compensa cu timp liber pl tit n termen de 30 de zile de la data efectu rii, iar n situa ia n care acest lucru nu este posibil orele suplimentare vor fi platite cu un spor de 75% care se adaug la salariul de baz , conform prevederilor legale n vigoare. Dac se intampla ca un angajat sa fie solicitat s lucreze n una din cele 2 zile consecutive de repaus sapt mnal care nu pot fi neap rat smb ta sau duminica, orele respective se vor recompensa cu timp liber platit sau, daca acest lucru nu

este posibil orele vor fi pl tite cu un spor de 100% care se adaug la salariul de baz .
Munca de noapte

Se consider munc prestat n timpul nop ii activitatea desf surat ntre orele 22.0006.00. Orele lucrate n timpul nop ii se pl tesc cu un spor de 25% care se adaug la salariul de baz .
Motivarea personalului

n cadrul entita ii angaja ii primesc McDolari n func ie de rezultatele ob inute n urma concursului organizat de manageri din vnzarea diverselor produse; cu ajutorul mcdolarilor se pot achizi iona tricouri, epci, aparate foto digitale, laptop, biciclete, role, aparate casnice, etc. O alt forma de motivare este cea de c tigare de produse Mc Donald`s i achizi ionarea acestora la jum tate de pre . C tig torul lunii desemnat n urma unor diverse criterii prime te bonuri valorice. Alte metode de motivare sunt: - concursuri IS : angajatul cu cele mai multe comenzi in decursul unei luni(locul I550lei, locul II-300lei, locul III-150 lei) - prime consistente de s rbatori - ie iri n ora de 3 ori pe an la care firma invita to i angajatii pl tind consuma ia
Resursa financiara

Resursele financiare ale restaurantului McDonalds Sibiu sunt resurse proprii provenite de la firma mam apoi ntre inerea i dezvoltarea se face din veniturile ob inute din activitatea desf urat . Resursele sunt mari de aceea se fac i sponsoriz ri diverselor asocia ii cum ar fi Federa ia Romn de Fotbal n cazul ora ului Sibiu. II. Mediul extern al ntreprinderii(compon ente) :
Micromediul intreprinderii a.Furnizorii de m rfuri

Restaurantul McDonalds i procur materiile prime att de la distribuitori interni ct i interna ionali. Fiecare materie prima este achizi ionat de la o alt firm . Aprovizionarea restaurantului de la Sibiu se face de dou ori pe s pt mn , lunea i joia . Colaborarea cu ace ti furnizori este ncheiat nc de la deschiderea fiec rui restaurant. Carnea provine de la furnizorii interna ionali iar restul materiilor prime de la cei interni. Leg turile cu ace ti furnizori sunt incheiate pe perioada nedeterminat .
Prestatorii de servicii

Singurii prestatori de servicii sunt cei care asigur necesit ile de energie electric , gaze naturale, ap i canalizare i colectarea gunoiului. b.Furnizorii for ei de munc For ta de munca a companiei este recrutat prin intermediul site-urilor specializate regasite pe internet, prin anunturi in mass-media(ziare, tv, radio) dar si cu ajutorul agentiilor de plasare a for ei de munc .
Clien ii

Clien ii provin din toate categoriile sociale, copii, tineret ct i persoane mature ns clien ii cei mai fideli sunt copii pentru care se organizeaza diverse evenimente.
c. Concuren ii - Concuren ii direc i (ofer produse de acela i tip i caracteristici, cu acelea i nevoi);

Acest tip de concuren i nu se regasesc n Sibiu, nici o alta firma nu mai comercializeaza Big Mac, Happy Meal, Big Tasty, McChicken, Royal Deluxe, Filet-o-Fish, Chicken McNuggets,

McToast, McPuisor, Meniu Big Mac, Meniu Dublu Cheeseburger, Meniu Royal Deluxe, Meniu McChicken, Meniu Filet-o-Fish, Meniu Chicken McNuggets, Cartofi Wedges, Briose. - Concuren ii indirec i (ofer produse de acela i tip dar cu caracteristici diferite); Pe piata din Sibiu exist nsa firme precum Big Mama, The Place, Infinity, Kebab House, Simpatico dar i altele care comercializeaz produse de tip hamburger, cheeseburger, sandvichi-uri, cartofi prajiti, aripioare de pui i salate. - Concuren ii noi veni i (ofer produse noi n sortiment mai bogat i pt. alte nevoi). Deocamdat n Sibiu nu sunt restaurante de tip fast-food cu un meniu la fel de variat ca si cel al restaurantului McDonalds. f. Organismele publice In cazul Sediului de la Sibiu, care este pe cont propriu, taxele si impozitele se pl tesc din venitul ob inut c tre organele financiare i administrative. Leg tura cu mass-media aduce multe beneficii McDonalds-ului f cndu-i reclam i ajutnd n mare m sur la recutarea personalului i atragerea clientelei.
Macromediul ntreprinderii Elementele componente sunt: Mediul economic

n ora ul Sibiu, nivelul de dezvoltare este ridicat datorit faptului c rata somajului n octombrie 2009 este de 7,6 % pe cnd n celelalte ora e este de peste 8%. Aceasta este considerat un avataj deoarece puterea de cump rare a clien ilor se men ine n cel mai r u caz, dar poate i cre te n cel bun,veniturile restaurantului crescnd i ele. De asemenea i rata infla iei influen eaz n mare m sur activitatea prin cre terea pre urilor n mai mare m sura dect cre terea salariilor. Al turi de rata omajului i cea a infla iei,un factor important n desf urarea bunei func ion ri a firmei este i cursul valutar care influen eaz pre urile materiilor prime de la furnizorii interna ionali practicate n euro i dolari.a.Mediul demografic: Meniul restaurantului se refer la totalitatea popula iei, indiferent de sex, vrst , categorie social .Datorit faptului c veniturile popula iei au crescut i veniturile Mc- lui au crescut. In acest moment popula ia apreciaz foarte mult calitatea serviciilor oferite datorit faptului c ace tia se afla de 10 ani pe pia a locala.
b. Mediul tehnologic:

Pentru producerea sortimetelor meniului, sunt folosite echipamente i utilaje de cea mai nou genera ie i suficiente pentru satisfacerea nevoilor clien ilor. n mod constant se investe te n p strarea i dezvoltarea mijloacelor folosite pentru a satisface clientii. c.Mediul cultural: Fiind un ora n care marea majoritate a ceta enilor sunt ortodoxi,produsele se adreseaza tuturor. Carnea de vit , pui i pe te este consumat n intreaga lume indiferent de religie i obiceiuri.Faptul c mul i oameni consider carnea de vit ,pui i peste cea mai s n toas i cea mai consumat datorit nivelului de grasime sc zut,constituie un avataj n vanzare. d.Mediul politic: Statul nu influen eaz n niciun fel activitatea McDonalds-ului. e.Mediul juridic i administrativ: Cadrul juridic i administrativ al mediului de afaceri din Romnia este ntr-un plin proces de reformulare i mbun t ire. Compartimentul juridic si administrativ are atribu ia de a sus ine cu demnitate i competen drepturile i interesele legitime ale institu iei; respect secretul i confiden ialitatea activit ii sale, n condi iile legii; promoveaz orice alte ac iuni n justi ie cu aprobarea

conduc torului institu iei; ndepline te i alte atribu ii cu caracter juridic stabilite de c tre conducerea institu iei. Pentru buna functionare a actelor economice i sociale la McDonalds este important ca fiecare compartiment sa fie bine structurat pentru cele mai bune rezultate. f.Mediul natural: Restaurantul McDonalds Sibiu este asezat pe un teren dat la dispozitie de primaria Sibiu printro hotarare semnat la data de 21 aprilie 1997 semnata pe timp de 25 de ani. Condi iile climatice n zona Sibiului sunt favorabile dezvolt rii activita ii desf surate.

Concluzii
Din totalitatea acestor factori exist unii cu o ac iune puternic sau mai pu in puternic , de aceea Ph. Kotler spune c pt. a lua n considerare ace ti factori trebuie s existe 4 categorii de activit i: 1. Observarea tuturor factorilor care ac ioneaz asupra firmei; 2. Monitorizarea factorilor (alegerea acelora care au influen a cea mai puternic i urm rirea evolu iei lor); 3. Prognozarea schimb rilor n evolu ia factorilor monitoriza i; 4. Analiza efectelor pe care le-ar putea avea schimb rile n evolu ia factorilor asupra firmei.