Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Departamentul ID Specializarea : Asistenta Manageriala si Secretariat, anul II, sem. II

DREPT COMERCIAL
STUDENT: ABALANOAIE MARCEL IONUT LECT. UNIV. DR. ALUNICA MORARIU

~2011 ~

CUPRINS

CUPRINS........................................................................................................................................................ 1 ACT CONSTITUTIV ......................................................................................................................................... 3 Actul constitutiv al societatii .................................................................................................................... 3 Conditii inregistrare societatii .................................................................................................................. 7 Simplificare act constitutiv pentru societatii.......................................................................................... 10 BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................................. 13 ANEXE MODEL DE ACT CONSTITUTIV -.................................................................................................... 14

ACT CONSTITUTIV
Actul constitutiv al societatii
Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. In acest caz se intocmeste numai statutul. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. In cuprinsul prezentei legi 31/1990, denumirea act constitutiv desemneaza atat inscrisul unic, cat si contractul de societate si/sau statutul societatii. In cazurile in care contractul de societate si statutul constituie acte distincte, acesta din urma va cuprinde datele de identificare a asociatilor si clauze reglementand organizarea, functionarea si desfasurarea activitatii societatii. Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand: a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren; b) se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla; c) societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica. Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la oficiul registrului comertului. Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori. Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau pentru cele prevazute de prezenta lege, cu modificarile si completarile ulterioare1. Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde2: a) datele de identificare a asociatilor; la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii comanditati; b) forma, denumirea si sediul social; c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. La societatile cu raspundere limitata se vor

1 2

Alineatul a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 82/2007. Literele a), b), d) si e) au fost modificate prin art. I pct. 2 din Legea nr. 441/2006.

preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau; e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; e^1) in cazul societatilor cu raspundere limitata, daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar3; f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi; g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare; h) durata societatii; i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde4: a) datele de identificare a fondatorilor; la societatea in comandita pe actiuni vor fi mentionati si asociatii comanditati; b) forma, denumirea si sediul social; c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; d) capitalul social subscris si cel varsat si, in cazul in care societatea are un capital autorizat, cuantumul acestuia; e) natura si valoarea bunurilor constituite ca aport in natura, numarul de actiuni acordate pentru acestea si numele sau, dupa caz, denumirea persoanei care le-a adus ca aport; f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator; f^1) daca sunt mai multe categorii de actiuni, numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni5; f^2) orice restrictie cu privire la transferul de actiuni; g) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administratie, respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere; g^1) puterile conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat6; h) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar; i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, numarul membrilor consiliului de administratie sau modul de stabilire a acestui numar; i^1) puterile de reprezentare conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat7; j) durata societatii; k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
3

Litera e^1) a fost introdusa prin art. I pct. 3 din Legea nr. 441/2006 si a fost modificata prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 82/2007. 4 Literele a), b), d)-i), m), n) si o) au fost modificate prin art. I pct. 4 din Legea nr. 441/2006. 5 Literele f^1) si f^2) au fost introduse prin art. I pct. 5 din Legea nr. 441/2006. 6 Litera g^1) a fost introdusa prin art. I pct. 6 din Legea nr. 441/2006, modificata prin Legea 88/2009; 7 Litera i^1) a fost introdusa prin art. I pct. 7 din Legea nr. 441/2006 si apoi abrogata prin Legea 88/2009;.

l) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare; m) orice avantaj special acordat, in momentul infiintarii societatii sau pana in momentul in care societatea este autorizata sa isi inceapa activitatea, oricarei persoane care a participat la constituirea societatii ori la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei in cauza, precum si identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje; n) numarul actiunilor comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni; o) cuantumul total sau cel putin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire; p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. Datele de identificare prevazute (societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata) la punctele: a), e) si e^1), respectiv la (societate pe actiuni sau in comandita pe actiuni) lit. a), g) si h), includ: a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal si, daca este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia; b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, nationalitatea, numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale aplicabile.8 1. 2. Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica. In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv, capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Diferenta de capital social subscris va fi varsata: a) pentru actiunile emise pentru un aport in numerar, in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii; b) pentru actiunile emise pentru un aport in natura, in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii.9 3. Societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris.10 Capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o data la 2 ani, valoarea minima a capitalului social, tinand seama de rata de schimb, astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro. Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma, capitalul social al societatilor prevazute mai sus nu poate fi redus sub minimul legal decat daca

8 9

Punctul 1 a fost introdus prin art. I pct. 8 din Legea nr. 441/2006 Punctul 2 a fost modificat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 441/2006. 10 Punctul 3 a fost introdus prin art. I pct. 10 din Legea nr. 441/2006.

valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. In cazul incalcarii acestor dispozitii, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege. Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2. In cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de prezenta lege este reconstituit.11 Art. II din Legea nr. 302/2005, a fost modificata prin Legea nr. 516/2006, care prevede: (1) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, societatile pe actiuni si societatile in comandita pe actiuni la care nivelul capitalului social este inferior valorii prevazute la pct. 1 al art. I au obligatia majorarii, potrivit legii, a capitalului social la o valoare de minimum 25.000 euro, in echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data subscrierii. (2) De la data expirarii termenului prevazut la alin. (1), Oficiul National al Registrului Comertului va solicita tribunalelor dizolvarea societatilor pe actiuni si a societatilor in comandita pe actiuni care nu si-au indeplinit obligatia de majorare a capitalului social in limita prevazuta de lege. (2^1) Majorarea capitalului social se va putea face pana la data de 31 ianuarie 2007 si prin utilizarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si a primelor legate de capital, inclusiv a diferentei favorabile din reevaluarea patrimoniului social ori in alte modalitati permise de lege."12 Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.13 Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50. In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor. Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate. In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate. O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana. In caz de incalcare a prevederilor legale, statul, prin Ministerul Finantelor Publice, precum si orice persoana interesata poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati
11 12

Articol modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 441/2006. Alineatul (2^1) a fost introdus prin art. unic din Legea nr. 516/2006. 13 Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 12 din Legea nr. 441/2006.

astfel constituita. Pe baza hotararii de dizolvare, lichidarea se va face in conditiile prevazute de prezenta lege pentru societatile cu raspundere limitata. Contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic al celei dintai, se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute. Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate. Aporturile in natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare. Aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor in natura, nefiind admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni si societatile cu raspundere limitata. Aporturile in creante sunt liberate, potrivit art. 84. Prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea capitalului social. Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in munca cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. In schimbul acestui aport, asociatii au dreptul sa participe, potrivit actului constitutiv, la impartirea beneficiilor si a activului social, ramanand, totodata, obligati sa participe la pierderi.14 La autentificarea actului constitutiv, se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata. La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:15 a) imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite; b) cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre societati; c) daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, persoana care da data certa va refuza operatiunile solicitate, daca din documentatia prezentata rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de la autentificarea actului constitutiv.

Conditii inregistrare societatii


Comerciantul care deschide sucursale trebuie sa ceara inregistrarea acestora la oficiul registrului comertului de la sediul fiecarei sucursale. Cererea va cuprinde:

14
15

Modificare aparuta prin art. I pct. 13 din Legea nr. 441/2006. Modificare aparuta prin art. I pct. 14 din Legea nr. 441/2006.

a) denumirea sucursalei, care va contine numele/denumirea si forma juridica a comerciantului, localitatea in care se afla sediul social al acestuia, urmate de cuvantul "sucursala" si de localitatea in care se afla sediul ei social; b) sediul sucursalei; c) obiectul de activitate al sucursalei; c>1) hotararea adunarii generale, decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, prin care a fost infiintata sucursala. d) numele si prenumele, locul si data nasterii, codul numeric personal, domiciliul si cetatenia reprezentantului comerciantului, persoana fizica, respectiv denumirea, sediul social si nationalitatea reprezentantului comerciantului, persoana juridica, care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea daca puterile ce li s-au conferit urmeaza a fi exercitate impreuna sau separat; e) informatii privind registrul comertului in care este inregistrat comerciantul si numarul de inmatriculare. La cererea de inregistrare se ataseaza urmatoarele: a) dovada sediului sucursalei; b) declaratiile pe propria raspundere ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati; c) specimenele de semnatura ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala. Oficiul registrului comertului de la sediul sucursalei transmite oficiului registrului comertului de la sediul principal al comerciantului un extras de pe inregistrarea efectuata, pentru a fi mentionata in registrul comertului respectiv. Formalitatile de publicitate prevazute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul comerciantului. Comerciantul cu sediul principal al comertului in strainatate care deschide sucursale in Romania trebuie sa ceara inregistrarea acestora la oficiul registrului comertului de la sediul fiecarei sucursale. Cererea va cuprinde urmatoarele: a) numele/denumirea comerciantului din strainatate si forma juridica, precum si denumirea sucursalei, daca este diferita de cea a comerciantului; b) registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate si numarul de inmatriculare; c) sediul social; d) obiectul de activitate al sucursalei; e) numele si calitatea reprezentantilor comerciantului din strainatate si ale celor care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea daca puterile ce li s-au conferit urmeaza a fi exercitate impreuna sau separat; f) in cazul sucursalelor societatilor comerciale din state care nu sunt membre ale Spatiului Economic European, se va mentiona si legea aplicabila comerciantului. La registrul comertului de la sediul sucursalei se depun: a) actul constitutiv si statutul comerciantului din strainatate, daca sunt continute in documente separate, impreuna cu toate modificarile acestor documente sau actul constitutiv actualizat, in traducere certificata;

b) in cazul sucursalelor comerciantilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, documente care sa ateste sediul social al comerciantului din strainatate, obiectul de activitate al acestuia si, cel putin anual, suma capitalului subscris, daca aceste informatii nu sunt incluse in documentele prevazute la lit. a); c) un certificat, in traducere certificata, de la registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate, care sa ateste existenta societatii; d) anual, situatia financiara a comerciantului din strainatate, aprobata, verificata si publicata potrivit legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul social, care va fi supusa acelorasi formalitati de publicitate prevazute pentru situatiile financiare ale societatilor comerciale romanesti; e) in situatia in care comerciantul din strainatate care deschide o sucursala in Romania are sediul social intr-un stat membru al Uniunii Europene, documentele contabile ale comerciantului din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza comerciantul din strainatate; f) in situatia in care comerciantul din strainatate care deschide o sucursala in Romania nu este guvernat de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European, documentele contabile ale agentului economic din strainatate, asa cum sunt acestea intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea din Romania, cu exceptia cazului in care legea care guverneaza comerciantul din strainatate prevede reguli contabile echivalente celor aflate in vigoare in Uniunea Europeana; g) dovada sediului sucursalei. Daca este cazul, se inregistreaza mentiuni referitoare la: a) deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolventa asupra comerciantului din strainatate; b) dizolvarea societatii din strainatate, numele si puterile lichidatorilor, finalizarea lichidarii; c) inchiderea sucursalei. Daca un comerciant cu sediul social in strainatate infiinteaza mai multe sucursale in tara, se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea comerciantului, in registrul comertului in care sunt inregistrate celelalte sucursale, precizandu-se care este registrul prin care se asigura formalitatile de publicitate. Formalitatile de publicitate prevazute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul sucursalei, Orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii pagubitoare, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, in cazul in care prin hotarari judecatoresti irevocabile au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea, daca prin hotararea judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in registrul comertului. Cererea se depune si se mentioneaza in registrul comertului la care s-a facut inmatricularea comerciantului. In termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comertului inainteaza cererea tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, tribunalului din acel judet. Tribunalul se pronunta asupra cererii cu citarea oficiului registrului comertului si a comerciantului. Hotararea judecatoreasca de solutionare a cererii poate fi atacata numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronuntare, pentru partile prezente, si de la comunicare, pentru partile lipsa.

Oficiul registrului comertului va efectua radierea si va publica hotararea judecatoreasca irevocabila in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partii care a introdus cererea. In acest scop, instanta va comunica oficiului registrului comertului hotararea judecatoreasca, in copie legalizata, cu mentiunea ramanerii irevocabile. Data inregistrarii in registrul comertului este data la care inregistrarea a fost efectiv operata in acest registru. Inregistrarea in registrul comertului se opereaza in termen de 24 de ore de la data incheierii judecatorului delegat, iar in cazul inmatricularii comerciantului, in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat de autorizare a inmatricularii. Oficiul National al Registrului Comertului are legitimare procesuala activa si poate interveni in orice proces privind inregistrari in registrul comertului, interesul fiind prezumat si constand in respectarea cerintelor generale ale activitatii comerciale. Cererile introduse de Oficiul National al Registrului Comertului, in temeiul prezentei legi, nu sunt supuse taxei de timbru si nici timbrului judiciar. In cererile de inregistrare in registrul comertului si in orice alte cereri adresate acestui registru se vor indica persoana si adresa la care se vor comunica incheierile judecatorului delegat sau alte acte si instiintari. Comerciantul este obligat sa mentioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si orice alte documente intrebuintate in comert, numele/denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare si, daca este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

Simplificare act constitutiv pentru societatii


In expunerea de motive a legii de adoptare a O.U.G. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea i autorizarea functionarii comerciantilor se manifesta cu urgenta adoptarii a unor reglementari este justificata de necesitatea stringenta a simplificarii procedurilor administrative pentru inregistrarea i autorizarea functiilor comerciantilor in scopul imbunatatirii mediului de afaceri, reducerii birocratiei i facilitatii procesului investitional. Consideram ca dei scopul propus este laudabil, prin procedura unica instituita se ajunge la o ingreunare a procedurii, atat in ceea ce privete durata, dar ceea ce este mai grav, i in ceea ce privete costurile acesteia. Mai mult, consideram ca s-a pierdut o pretioasa ocazie de a corija unele carente ale O.U.G nr. 76/2001 intre care ne oprim doar asupra admiterii redactarii actului constitutiv i sub semnatura privata, dar cu data certa renuntandu-se astfel la formarea traditionala a actului autentic, care dadea valoare i autoritate vointei asociatiilor. Reglementare Dintre dispozitiile O.U.G. nr. 76/2001 republicata, care reglementeaza materia actului constitutiv al societatilor comerciale, admitand forma sub semnatura privata supune atentiei: Art. 4 alin. 1, conform caruia activitatea de asistenta acordate solicitantilor, la cerere i pe cheltuiala acestora, se pot desfaura i in cadrul camerilor de comert i industria teritoriala, numai in structuri distincte ale Biroului Unic, inainte de depunerea cererii de inregistrare i autorizare.

Pentru ca in enumerarea activitatilor de asistenta intra redactarea actelor constitutive i a actelor modificatoare ale acestora, darea de date certa sau, dupa caz, obtinerea autentificarii acestora (conform art. 4 alin. 2), ar trebui sa intelegem ca redactarea actelor constitutive i darea de data certa intra in competenta structurilor distincte de Biroul Unic din cadrul C.C.I. (camerelor de comert i industrie). Adica in competenta unor functionari. Dar, competenta materiala exclusiva a darii da data certa apartine notarilor publici. In ceea ce privete autentificarea actelor constitutive este respectata competenta materiala exclusiva a notarilor publici. Art. 13 pastreaza continutul initial O.U.G. nr.76/2001 conform caruia actele modificatoare ale actelor constitutive urmeaza regimul juridic stabilit de prezenta ordonantei de urgenta pentru actele constitutive. Aceasta dispozitie trebuie interpretata in corelatie cu situatia de fapt existenta la intrarea in vigoare a ordonantei, dar i cu principiile de drept in materia formei actelor juridice. Astfel sunt posibile doua solutii: Societati comerciale constitutive anterior O.U.G. nr.76/2001, care in temeiul ordonantei vor trebui sa solicite Biroului Unic preschimbarea actului certificat de inmatriculare i a codului fiscal cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit i-au autentificat actul constitutiv i, orice act modificator va trebui, chiar dupa intrarea in vigoare O.U.G. nr. 76/2001, sa imbrace tot forma autentica potrivit principiului simetriei formelor; Societati comerciale constituie dupa intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 76/2001, care se pot constitui fie in forma autentica, fie prin act sau semnatura privata, dar cu data certa. Avantajele autentificarii actului costitutiv Ca act cu solemnitatile cerute de lege, de care un functionar conpetent actul constitutiv autentificat prezinta urmatoarele avantaje: a) Pentru ca la autentificarea actului de catre notarul public participa in mod obligatoriu, personal sau prin mandatar (dar tot in forma autentica, toti asociatii societatilor comerciale) facandu-se despre aceasta mentiune in incheierea de autentificare cu datele de indentificare ale fiecaruia este sigur ca actul va reflecta vointa acestora; pe cand in cazul actului sub semnatura privatacu data certa, nefiind obligatorie prezenta partilor, exista dubii privind consimtamantul dat de asociati la redactarea actului constitutiv, mai mult, nu se poate garanta ca semnaturile, apartin persoanelor fizice ce s-au constituit ca asociati ai societatii comerciale. b) Pentru ca actul constitutiv contine semnaturile asociatiilor, continutul este opozabil oricand fata de oricare dintre ei, dar i fata de terti, deoarece mentiunile ce reprezinta constatarile personale ale notarului public fac dovada deplina, ele neputand fi combatute decat prin procedura inscrierii in fals; aadar actul autentificat are valoare probatorie superioara actului sub semnatura privata cu data certa, valabil pana la proba contrarie. c) Inscrisurile autentice au intotdeauna data certa, bucurandu-se de prezumtia legala de valabilitate, dispensand partea de orice alta dovada fata de terti, doar in ziua in care a devenit data certa;

d) Inscrierile autentice se investesc cu formula executorie i astfel, pot fi aduse la indeplinirea pe calea executarii silite, ca orice hotarare judecatoreasca; e) Actul autentic poate fi modificat sau stins doar printr-un alt act autentic potrivit principiului simetriei formelor; niciodata nu poate fi modificat prin act sub semnatura privata(nici chiar daca are data certa). Concluzii Paradoxal, dorind sa inlature formalismul, O.U.G. nr.76/2001, a atras un supliment de formalitati; intre aceste renuntarea la forma autentica i recurgerea la forma sub semnatura privata cu data certa nu este decat un exemplu. In concluzie, consideram ca solutia ce se impune este abrobarea tuturor dispozitiilor din O.U.G. nr 76/2001 ce permit redactarea articolului constitutiv al societatii comerciale sub semnatura privata cu data certa i revenirea la forma traditionala a actului autentic, care dadea valoare i autoritate vointei asociatiilor. Ce-a mai buna dovada in acest sens o constituie faptul ca au i aparut primele litigii la instantele de judecata avand ca obiect anularea actelor constitutive, inscrisuri sub semnatura privata cu data certa, al caror continut este contestat de ceilalti asociati. Pe termen lung urmarile sunt mai grave nulitatea actelor constitutive prejudiciind nu doar pe asociati ci i pe comerciantii ce au contract cu societatea comerciala in cauza sanatatea, mediul de afaceri fiind astfel compromisa.

BIBLIOGRAFIE

http://www.rubinian.com/lsc_00.php - Legea 31/1990 - Legea societatilor comerciale (actualizare 2010) http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_10129/p_2/3.html Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului - actualizata la 29.06.2007, care include ultima modificare adusa de OUG nr. 82/2007.

http://www.vitrometan.ro/page6.html - Act Constitutiv Revista Dreptul privat al afacerilor, Bucuresti 2004, editura HG

ANEXE
MODEL DE ACT CONSTITUTIV -

PROIECT DE ACT CONSTITUTIV AL S.C. VITROMETAN S.A.

CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea societatii

Denumirea societatii este Societatea Comerciala VITROMETAN S.A. In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele societate pe actiuni sau initialele S.A., adresa societatii, capitalul social si numarul de inregistrare in Registrul Comertului.

Art. 2 Forma juridica


Societatea comerciala VITROMETAN S.A. Medias este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

Art.3 Sediul societatii


Sediul societatii este in Romania, localitatea Medias, Sos. Sibiului nr.31-33, jud.Sibiu. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii generale a actionarilor, conform legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate.

Art.4 Durata societatii


Durata de functionare a societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Registrul Comertului.

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5 Scopul societatii


Scopul societatii este producerea si comercializarea produslor care fac obiectul de activitate al societatii comerciale.

Art.6 Obiectul de activitate al societatii

Domeniul principal de activitate este 261- fabricarea sticlei si a articolelor din sticla, iar activitatea principala este 2613- fabricarea articolelor din sticla. Societatea va desfasura si alte activitati, precum : -2922- fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat ;
-5112 intermedieri in comertul cu combustibili, minerale si produse chimice pentru industrie; -5117 intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun; -5118 intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a.; -5119 intermedieri in comertul cu produse diverse; -5136-comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase; -5137-comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente; -5138-comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste; -5139-comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun; -5143-comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor; -5151 - comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate; -5152 - comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice; -5153 - comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructii; -5212- comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse ; -5221-comert cu amanuntul al fuctelor si legumelor proaspete; -5222-comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne; -5223-comert cu amanuntul al pestelui, rustaceelor si molustelor; -5224-comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase;

-5225-comert cu amanuntul al bauturilor; -5226-comert cu amanuntul al produselor din tutun; -5227- comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare; -5233-comert cu amanuntul al produselor farmaceutice -5241- comert cu amanuntul al textilelor; -5242 comert cu amanuntul al imbracamintei; -5243 comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele;

-5244 - comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic;


-5245 - comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, al aparatelor de radio si televizoarelor; -5246 - comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit; -5262 - comertul cu amanuntul prin standuri si piete; -6010-transporturi pe calea ferata ; -6024 - transporturi rutiere de marfuri; -7020 - inchirierea si subinchirierea de bunuri imobiliare proprii sau inchiriate; -7134 - inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.; -7430- actvitati de testari si analize tehnice ; -9305 - alte activitati si servicii personale n.c.a. - import si export de marfuri si servicii cuprinse in domeniul de activitate.

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE


Art.7 Capitalul social

Capitalul social al S.C VITROMETAN S.A. este in valoare de 3.359.352,50 lei RON, subscris si varsat integral.

Capitalul social se imparte in 1.343.741 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei, repartizate in urmatorul mod: dl. BAULING HORST PETER detine un numar de 59679 actiuni, in valoare totala de 149.197,50 lei RON, reprezentand 4,44126 % din capitalul social;

BROADHURST INVESTMENTS LIMITED detine un numar de 60.312 actiuni, in valoare totala de 150.780 lei RON, reprezentand 4,48836 % din capitalul social; DERU GLASWARENVERTRIEBEN GMBH detine un numar de 1.050.042 actiuni, in valoare totala de 2.625.105 lei RON, reprezentand 78,14318 % din capitalul social; ACTIONARI PERSOANE FIZICE, detinand un numar de 147393 actiuni, in valoare totala de 368.482,5 lei RON, reprezentand 10,9689 % din capitalul social; ACTIONARI PERSOANE JURIDICE, detinand un numar de 26.315 actiuni, in valoare totala de 65.787,5 lei RON, reprezentand 1,9583 % din capitalul social;

Art. 8. Actiunile Actiunile sunt nominative si individuale, avand o valoare nominala de 2,5 lei si sunt de valoare egala, acordand posesorilor drepturi si obligatii egale. Societatea, prin grija administratorilor si in colaborare cu o societate de registru S.C. REGISCO S.A.- va tine evidenta actiunilor in registrul de actiuni si al actionarilor, in registrul actionarilor. Registrele furnizate se pastreaza la secretariatul adunarii generale. Tranzactionarea actiunilor se face pe pietele de capital si in conditiile prevazute de lege. Art. 9. Reducerea sau marirea capitalului social Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotarari adunarii generale extraordinare a actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege. Art. 10 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionar confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa a distribuirea conform prevederilor actului constitutiv si a dispozitiilor legale. Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept al actul constitutiv al societatii. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane, cu respectarea prevederilor legale si a prezentului act constitutiv. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul ce i se va repartiza de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv. Piata pe care se vor tranzactiona actiunile este piata (RASDAQ). Evidenta tranzactiilor va fi efectuata de Registrul Roman al Actionarilor Bucuresti. Art. 11 Cesiunea actiunilor Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege. CAPITOLUL IV. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Art. 12 Atributii Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere a societatii, decide asupra activitatii societatii si asigura politica sa economica si comerciala. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare. In afara de dezbaterea altor probleme incrise la ordinea de zi, adunarea generala ordinara este obligata: a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului consiliului de administratie, sa repartizeze profitul si sa fixeze dividendul; b) sa aleaga si sa revoce administratorii; c) sa fixeze remuneratia neta cuvenita administratorilor si directorului general. d) sa fixeze limitele minime si maxime ale remuneratiei nete cuvenite directorilor cu atributii delegate de la Consiliul de Administratie si a duratei contractelor de mandat care se vor incheia cu acestia ; e) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar; f) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor; g) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli, pe exercitiul financiar urmator; h) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre unitatile societatii; Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua o hotarare pentru:
a) schimbarea formei juridice a societii; b) mutarea sediului societii; c) schimbarea obiectului de activitate al societii; d) nfiinarea sau desfiinarea unor sedii secundare: sucursale, agenii, reprezentane sau alte asemenea uniti fr personalitate juridic, dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel; e) prelungirea duratei societii; f) majorarea capitalului social; g) reducerea capitalului social sau rentregirea lui prin emisiune de noi aciuni; h) fuziunea cu alte societi sau divizarea societii; i) dizolvarea anticipat a societii;

j) conversia aciunilor nominative n aciuni la purttor sau a aciunilor la purttor n aciuni nominative; k) conversia aciunilor dintr-o categorie n cealalt; l) conversia unei categorii de obligaiuni n alt categorie sau n aciuni; m emisiunea de obligaiuni; n) oricare alt modificare a actului constitutiv sau oricare alt hotrre pentru care este cerut aprobarea adunrii generale extraordinare ;

o) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi, inclusiv a celor externe ; p) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu privire la profil si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii ; q) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie si directorului general pentru paguba pricinuita societatii . Atributiile prevazute la lit. b, c, d, f, o ale Adunarii Generale Extraordinare sunt delegate Consiliului de Administratie al societatii. Art. 13 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau unul dintre vicepresedinti, in baza imputernicirii date de presedinte. Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent, stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs. Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand 1/3 din capitalul social, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-un ziar mai raspandit din localitatea in care se afla sediul societatii, cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri de modificare a statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate. Art. 14. Organizarea adunarii generale a actionarilor Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea capitalul social reprezentat in adunare. In situatia in care nu sunt intrunite conditiile de mai sus, adunarea ce se va intruni dupa o a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor

puse la ordinea de zi a celei dintai adunari oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritatea voturilor exprimate. Hotararile adunarii generale extraordinare sunt valabile la prima convocare, in conditiile prezentei actionarilor reprezentand o patrime din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. La convocarile urmatoare, este necesara prezenta actionarilor reprezentand 1/5 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie al societatii, iar in lipsa acestuia de catre unul dintre vicepresedintii desemnati de presedinte.

Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii. Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit. La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

Art. 15 Exercitarea dreptului la vot in adunarea generala a actionarilor


Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii. La propunerea persoanei care prezideaza, sa a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin din capitalul social se va putea decide ca votul sa fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea si luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Hotararile adunarii generale vor fi depuse in copie la registrul comertului si publicate in extras in Monitorul Oficial.

Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

CAPITOLUL V.

ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 16 Organizare

Societatea pe actiuni este administrata de un consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari. Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat predecesorul sau. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
Este incompatibila cu calitatea de membru al consiliul de administratie : -persoana care potrivit legii este incompatibila sau a fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege, referitoare la societatile comerciale; -persoana care, potrivit Legii nr.31/1990, nu poate fi fondator; - persoana care detine functia de director executiv al societatii. Consiliul de administratie este condus de un presedinte care este si director general al societatii. Componenta consiliului de administratie si desemnarea membrilor acesteia se stabilesc de adunarea generala a actionarilor. La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si unul pana la trei vicepresedinti.

Specimenul de semnatura al administratorilor va fi depus la Registrul Comertului. Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de catre presedinte, iar in lipsa acestuia de unul dintre membrii desemnati de presedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acesta se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata si angajata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de

adunarea generala a actionarilor, sau in lipsa lui de catre unul dintre membrii, desemnat de consiliu. Cel care reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti. Membrii consiliului de administrate vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera. Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii. Administratorii societatii pot incredinta executarea activitatilor societatii oricarui director executiv. Directorul executiv astfel imputernicit va avea o raspundere similara cu cea a administratorilor fata de activitatile incredintate, in limitele prevazute de legislatia romana. Obligatiile si raspunderile administratorilor contractul de societate si statutul societatii. sunt reglementate de lege,

Presedintele, si membrii consiliului de administratie, directorul general si directorii excutivi raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Art.17 Atributiile Consiliului de Administratie


Consiliul de administratie va avea urmatoarele atributii:

a) supune anual spre aprobare adunarii generale a actionarilor, in termen de maxim 5 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil, contul de profit si pierderi pe anul precedent; b) aproba structura societatii si numarul de posturi precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie ; c) angajeaza si concediaza personalul de conducere al societatii si stabileste drepturile si obligatiile acestuia ; d) alege directorul general, il descarca de activitate si il revoca ; e) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente ; f) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate; g) stabileste tactica si strategia de marketing ; h) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate; i) stabileste remuneratia neta cuvenita directorilor cu atributii delegate de la Consiliul de Administratie intre limitele minime si maxime aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. j) hotaraste cu privire la negocierea oricaror acte de dobandire, instrainare, inchiriere, schimb sau constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele;

k) hotaraste cu privire la negocierea oricaror acte de inchiriere de active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori afiliate nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele, la data incheierii actului juridic, precum si in ceea ce priveste asocierile pe o perioada mai mare de un an depasind aceeasi valoare ; l) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor ; Presedintele consiliului de administratie poate fi si director general al societatii.
Consiliul de administratie deleaga atributiile de la pct.c, e, f, g, h, directorilor executivi ai societatii, a caror activitate va fi coordonata si supravegheata de directorul general.

Persoana numita administrator, precum si directorii carora le-au fost delegate atributii ale consiliului de administratie, trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala, costul acesteia urmand a fi suportat de societate.

CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETATII

Art.18 Auditorul financiar Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate, in conditiile prevazute de lege, de catre un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, care urmeaza a fi ales si revocat de catre adunarea generala a actionarilor.

CAPITOLUL VIII. ACTIVITATEA SOCIETATII Art.19. Exercitiul economico-financiar Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecarui an. Art.20. Personalul societatii Personalul de conducere al societatii este numit de catre consiliul de administratie. Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii. Nivelul salariilor pentru personalul societatii pe categorii de functii, se stabileste si poate fi modificat de catre consiliul de administratie, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege. Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare. Drepturile si obligatiile personalului sunt stabilite de catre directorul general al societatii prin contractul colectiv de munca. Art. 21. Amortizarea fondurilor

Consiliul de aministratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe. Art. 22. Evidenta contabila si bilantul contabil Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor. Bilantul anual si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial, conform legii. Art.23. Calculul si repartizarea profitului si pierderilor Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul societatii ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii. Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.
Din profitul societii se va prelua, n fiecare an, cel puin 5% pentru formarea fondului de rezerv, pn ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Repartizarea si plata dividentelor cuvenite actionarilor se face de societate in conditiile legii, ale actului constitutiv, dupa aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor. In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala actionarilor va analiza cauzele si va hotari in cosecinta. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limitele capitalului subscris. Art.24. Registrele societatii Societatea va tine registrele prevazute de lege. CAPITOLUL VIII. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVAREA. LICHIDAREA. LITIGII Art.25.Modificarea formei juridice Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor. Noua societate va indeplini formalitatile legale de intregistrare si publicare cerute la infiintarea societatilor. Art.26.Dizolvarea societatii Dizolvarea societatii va avea loc in urmatoarele situatii: - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate a societatii; - falimentul societatii; - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa; - cand minimul actionarilor scade sub minimul legal, mai mult de 6 (sase) luni;

- la cererea oricarui actionar daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 (opt) luni si adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila; - in orice alta situatie pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor. Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial. Art.27.Lichidarea societatii In caz de dizolvare, societatea va incepe proedura legala de lichidare. Lichidarea societatii si repartitia partimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevute de lege. Art.28.Litigii Toate litigiile ce se vor naste din prezentul statut in legatura cu validitatea, interpretarea, executarea sau neexecutarea clauzelor acestuia, se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil se va recurge la instantele judecatoresti competente. Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun. Pentru solutionarea litigiilor sociale pot apela si la arbitraj. CAPITOLUL IX. DISPOZITII FINALE Art.29. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale, cu prevederile Codului Comercial ai a celorlalte acte normative in materie comerciala. Prezentul act constitutiv s-a incheiat in baza procesului verbal al adunarii generale a actionarilor a S.C. VITROMETAN S.A. Medias din data de _______________. Consiliul de Administratie, Pres. Vaidacutan Elisabeta