Sunteți pe pagina 1din 7

lltlFORMATlV

Pentru fratele Eugen Jurc5,cuv6ntul Toleranfd are


un infeles aparte. Fdrd Toleran!5, firS a'l inlelege Fi
pe semenul s5u, fdrd a cduta intotdeauna cu
inlelepciune Echilibrul, nu ar fi reugit nici micar sE
inceapS, nicidecum sE sfAr;easc5zidirea pe care este
s, * acum foarte aproape sE o incheie cu bine. Fratele
Eugen Jurc5 nu este numai mason, ci gi prebt.
Preot ortodox in Timigoara.

oleran[8,
sprijinul
Fratelui
Eugen

anul l, numerele 2-3, iulie - august 20O7


tN F O R tr /l AT l v

Cum se impacS masoneria cu preofia? "Eu


cred cE se pot impdca foarte bine - ne-a
declarat fratele Jurcd - daci ai puterea de
inlelegere a distincfiilor 9i compatibilit5!ilor
celor dou5. Exist5 compatibilit5ti intre
inv5lSturile cregtine 9i cele masonice, in
ceea ce privegte Toleranfa. De asemenea'
slefuirea pietrei, adic5 glefuirea noastrS ca
oameni, dar gi a celor din iurul nostru, sunt wry
F ij
l. t
51
g
1
1i
misiuni pe care le au atdt preotul cdt 9i
masonul. in acela;i timp, 9i preotul' 9i H I
'$ *1
masonul, caut5 adevSrul' lar adevdrul este
unul singur. in timp ce preotul sluieste
e -1

exclusiv Adevdrul, masonul este, 9i el, in


ciutarea Lui. Sigur ci ritualurile sunt
diferite, dar tocmai de aceea cred cE un om
inteligent poate s5 discearnd intre diferite
genuri de ritualuri. Adic5, ii poate intelege
pe ceilalfi, chiar daci sunt diferifi.
Diversitatea nu inseamnS adversitate. :-):
Putem numi adversar pe cineva, dar in
sensul bun, de competitor, pentru a face
lumea mai bun5, ;i nu de incompatibil"'

ffi
Enoriagiiriscau sd rdmdnd
f5rd o parte din viala lor
f ffi
ffi
&
,w
Prin 1994,locuitorii de confesiuneortodoxdai unuiadin- i'.{

W','"
M,,.,-.r.,,.;;:'''ri
:, ;eie mai vechi cartiere timiqorene,numit chiar Timiqoara
Fa::rc Vest,aufost la un passdrdm6nXfhrdbiseric6.Ffu[ un loc
j .are sd se cunune,sd-qibotezecopiii sausXle facd slujb6 de
&
l,:,rnenirecelor fiecufi la cele vegnice.Sd rdmdnd,adicd,fErd o #
r :.I*:edin viafa lor; sd nu mai aib5 unde sd celebrezesau sE
- | rr€iroreZ€ momentele de rdscruce ale existenfei lor
. .,:l tt;,:- t ''. rb
I
;
59
anul l, numerele 2-3, iulie'august 20O7
INF ONMATIV

pdmdntegti.Atunci, in urmd cu alxoape 14 ail, cl[direa bisericii din


sfada V6rfirl cu Dor a fost retrocedati credinciongilorde confesiune
greco-catolicd. Pdrintele Eugen Jurcd, la acea vreme lector la
Facultateade Teologiedin Timigoara,aveala aceavremeo jumdtatede
normdgi la parohiadin vechiul carfier.Nu s-agfurditnici o clipd sdfacd
scandalsau s[ meargdpe la judec{i, a$acnm s-a int6mplat prin alte
pdrfi. Era pierderede weme. O sentintdla tribunal poateduraani in gir
p6n[ sd fie dat5. $i pdnd atunci, enoriagii' fie cd erau ortodocqi,fie
greco-catolici- ce febuiau sd facd?S[ finl slujba cu raxdul, ori sd se
Arcaierecine sd intre ln bisericdmai intii, a6acum s-a mai futAmplat
prin alie locuri? Nici vorbb.Trebuiaridicati o alti bisericd.
"Nu pot spunecd ideeaconstruirii unei noi biserici a fost a mea,
ci a unui coleg,pdrinteleSimeonLugojan" - ne declar6,cu modestie,
fratele Eugen Jurc[. El explic6: "Eu nu aveamdecdt o jum[tate de
normd la parohie gi pdrinteleLugojan s-atngrijit de toate.Era un om
exffaordinar.Nu eramason,dar aveatoateinsuqirileunui om bun, de o
bldndefeiegiti din comun,un om foarte cult, cinstit gi, mai ales,tole-
rant. Era deschisgi incercasd-iinfeleagdpe to$ semeniinogtri,indife-
rent de confesiune.in anul2(X)0,amfost plecatla Padova,ln Italia. Am
avut o bursd gi l-am lisat pentru un an de zile singur pe pdrintele
Lugojan cu toate&eburileparohieipe cap.Cdndm-amintors, ?n2001,

.1 .: ;

anul l, numerele 2-3, iulie - august 2007


I N F O R M AI I V

u. ve.a,l-am gdsitbolnav.A cdzuttn scurttimp la pat qi acumdoi ani a murit. *i


E-steinmormantatchiar aici, ln curte, l6ngdbisericapentruridicarea cdreiaa
!rr:i tot sufletul. Clddireaera dejainceputS.Partedin eaetalarogu' Mi-am
inaintaqul
zis
meu'
ii
Ji esrede datoriamea sd continui muncape carc a tnceput-o F.$
Lugojan. Am ftlcut tn continuareacoperigul,turla, tencuielile exte-
;or,mre1e
r,]we ;i interioare."
*;$
O bisericd '*#
gi pentru coPii
Bisericadin cartierulTimiqoaraFabric vest arecevaspecific.o idee a
mrclui EugenJurcda prins viali gi acuma inceput si deagi roade'
.,Am bdgatde seam6c6,fu timpul slujbei,copiii erauadeseoricertafiftt
hiseric5- Micugii se plictiseau repede gi de multe ori ftrtrerupeauslujba.
Er-rdenr,primii care se supfuaupentru c[ erau deranjafi erau b6fr6nii, care
n'cepearsd-i repeadd.Apoi tgi facasau gi pfuingii,caxenu puteauavealinigte
,i seroagesausd sereculeagd.Atunci am luat dectziasd amenajezun spafiu
pmmcopii.Sdfienumaiallor.Odat6cuspafiuldsta,aucOstigatgicopiii'gi
tn spafiul amenajat
i*,rlnEii qi b[trdnii. Sd nu credeficumva cd ducemcopiii
nmu ei gi-i inchidem acolo, ca s[ avemlinict€ pe timpul slujbei. Totul este

lh
til
#r"
*t r

!-.1 ,
r-, :'\

i,l
t

61
*xrl l, numerele 2'3' iulie'august 20O7
I I{ F O R M AT I V

q{
?
I
{t otgutizatcao gr[dinip. De ei au grijd fetelenoastrede la Teologie.Uneledin-
fe ele sunt chiar calificate, cadredidactice.ln timput Liturghiei, spreexem-
plu, cei mici deseneazd scenedin Biblie.
De sdrbdtori, de Crdciun gi de Pagti, monteaztr scenete despre
slrbdtoarearespectivd,foarteapreciatede enoriagi.Dar gi ln timpul sdptim6nii
se fac meditalii la obiectelede bazdstudiatela gcoali, meditatii la carepar-
ticipd inclusiv copii orfani, careau sprijinul bisericii in acestsens.
Pot sdspuncd esteo bisericdundevine foar0emult tineretgi oamenide
calitateintelectual5deosebiti. Unii dinfre ei s-au cunoscutaici, la bisericd,
s-aucds[torit gi acumvin gi cu copiii la slujb6."

Bani pentru bisericd


de la frafii masoni
Lucrarea fratelui Eugen Jurcd de ridicare a ldcagului de cult pentru
credinciogiilocuitori ai unuia dinfre cele mai vechi cartieredin Timigoaranu
s-a ftrcheiat."Pandin prezentam montat iconostasul,pe carc l-am adusdin
Maramureg,dar mai avemzugrdvitul exterior qi pictura interioard.Mai avem
incd multe de fticut. Dar md bucur cd am reugit s[ punemtncdlzire centrald.
Acum estecald, dar la iarnd ne va fi foarte folositoare."

anul l, numerele 2-3, iulie - august 2OO7


I N F O R M AT I V

mai mare parte din


Banii pentru ridicarea biseriii au provenit ftt cea
fdcut ln urm6 cu doi ani
:':q;!.F.ilecredincioqilor."O donafie consisGntiia
Dragomirescu'de aici' de la
::a;ele ConstantinIancu, dar gi Fratele Adrian
De laMifopolie am
ur :iin Timigoara.Din altepdrli am avutpufine ajutoare'
acumo lun6 trrcd 25 de ri-
:r:rn,ir 50 de milioane tn urmd cu cdfiva ani, iar
'i:ft!tr€,
biserica' sd cre[m
Intenliondmca, in continuare,dupd ce vom termina
inilial am
-- centruculturalcatehetic.Deocamdat6avemdoaro revistdpecare
tinerilor' grupali inf-o
:,rqdus-o eu qi pe care arn ldsat-o acum pe mana
unde estebi-
care senumeqteTimiqoaraFabric Vest' dupd cartierul
-;:"ndagie
Erlt@.

A A consemnat,Sorin Ovidiu BALAN' 32"

Pentru relafii suplimentare putefi lua legitura


cu Fratefe Jurca la telefon: 0726'350'292
Oonatiite pot fi trimise pe adresaParohiei O":9-11:j
in contuli
Romine - Timigoara Fabric Vest' sau direcl
RO4OCECETMO136RONO113283 la CEC Timigoara a,

i&
ifr8
4F

iF-.

li

(
lf;
&
,il
t
i
t
fi

anul l, numerele 2'3' iulie'august 2OO7

S-ar putea să vă placă și