Sunteți pe pagina 1din 7

1 Pr. dr.

Dan B dulescu

SFIN II TREI IERARHI I GEOCENTRISMUL

h !"##$$$.crea %&n%s'.%n(&.r&#)l&*+,#%nde-.h '

. /n rea*a B%ser%c Or &d&- !r 0nu%e e lu'%na la 12 %anuar%e !e ce% re% %erarh% % dasc l% a &a lu'ea 3ecu'ena45" 6as%l%e cel Mare7 Gr%*&r%e 3de Na0%an05 Cu89n &rul de Du'ne0eu % I&an Gur de Aur. Pen ru c au (&s nu nu'a% %erarh% dar % 'ar% dasc l% a &a lu'ea7 e% sun c%ns % % :n '&d de&se)% :n :n8 '9n ul e&l&*%c un%8ers% ar. S%na-arul de a0% s!une des!re e%" ;Pe ace % re% S(%n % P r%n %" 6as%l%e cel Mare7 Gr%*&r%e Te&l&*ul % I&an Gur de Aur7 :% s r) &r%' as 0% la&lal 7 ca !e ce% 'a% 'ar% /n8 &r% % P s &r% a% B%ser%c%%7 d%n &a %s &r%a cre %n %%. 6%a a l&r s(9n % :n8 ur%le l&r alc u%esc7 ad%c 7 n% e :ndre! are de &r &d&-%e7 8redn%ce de &a lauda % :ncrederea. Es e & d&8ad l%'!ede c es e r c%re s nu cre0% :n e%.< Pr%n ;8redn%ce de &a lauda % :ncrederea< se :n ele*e aceea ce se nu'e e cu er'enul *recesc7 a-%&'e. %7 :n ruc9 n&% e&l&*%% % s uden %% &r &d&c % nu ne :nd&%' n%c% & cl%! 7 nu=% a a7 c ace %a s9n cu ade8 ra ce% 'a% 'ar% dasc l%7 % nu 8re' n%c%decu' s c de' :n r c%rea de a nu crede :n e%7 s ne &!r%' un '&'en asu!ra un&r as!ec e (unda'en ale d%n :n8 ura l&r le*a e de (acerea lu'%%. Aceas a & (ace' :n ruc9 se aud7 e-ac :n 'ed%%le n&as re e&l&*%ce un%8ers% are unde se c%ns esc ace % 'ar% s(%n % cu slu>)e arh%ere % % sla8 7 ! rer% c&n(&r' c r&ra ;:n 'a er%e de cun& %n e %%n %(%ce S(%n %% P r%n % nu erau %nsu(la % de Duhul S(9n 7 c% 8&r)eau % e% :n (&l&s%ndu=se de cun& %n ele %%n %(%ce ale 8re'%% l&r.< Des%*ur7 aces e cun& %n e7 (%%nd !r&dusul '%n %% &'ene %7 ar (% su!use ca &r%care d%n aces ea7 e8&lu %e%7 rec %(%c r%%7 !& (% de! % e7 c&n ra0%se ch%ar7 de c re ul %'ele cerce r%7 e c. Se 8ede l%'!ede c 7 dac lucrur%le ar s a :n r=ade8 r a a7 ar (% anula !re'%0a de 'a% sus7 ar c dea a-%&'ele7 % n%c% nu a' (% :n !r%'e>d%e de r c%re dac ne=a' :nd&% de unele d%n :n8 ur%le l&r. S lu ' un e-e'!lu clar7 ca s l%'!e0%' cele a(%r'a e. Se cun&sc lucr r%le de re(er%n ? &'%l%%le = le*a e de 9lcu%r%le S(%n %l&r la Car ea Facer%%" He-a%'er&nul S(. 6as%le % O'%l%%le la Facere ale S(. I&an Gur de Aur. /n ce duh au (&s da e aces e &'%l%%7 ne s!un :n % % S(%n %%" ;Pen ru ce 8 s!un aces ea@ Pen ru c e 8&r)a s cerce e0 alc u%rea lu'%% % s c&n e'!lu un%8ersul nu !e e'e%ul !r%nc%!%%l&r (%l&s&(%e% lu'%%7 c% !e e'e%ul :n8 ur%l&r !e care Du'ne0eu le=a da lu% M&%se7 slu>% &rul Lu%7 Care %=a 8&r)% lu% M&%se a%e8ea7 nu !r%n en%*'e. De aceea re)u%e nea! ra ca ce% care d&resc s 8ad aces e ' re e lucrur% s a%) e-erc% a '%n ea l&r !en ru :n ele*erea :n8 ur%l&r ce ne s au :n (a .< 3S(. 6as%le cel Mare7 He-a%'er&n5 S 8ede' ce n% se s!une :n aces e lucr r% cu !r%8%re la ! '9n % la s&are7 !r&)le' ce se s&c& e e as 0% ? ca & a-%&' 4 ? ca (%%nd e8%den " ! '9n ul se :n89r e e cu & du)l r& a %e" una d%urn :n >urul !r&!r%e% a-e7 %ar al a anual :n >urul s&arelu%. Ia c S(%n %% P r%n % 6as%le cel Mare % I&an Gur de Aur7 ce% a 9 de 8redn%c% de cre0are7 :n8a cu & ul d%'!& r%8 4 A(la % :n c&nsens cu Scr%! ura % cu P r%n %%7 e% au cre0u % au !r&!&8 du% c ! '9n ul a (&s ( cu de la :nce!u 7 :n !r%'a 0% a crea %e%7 se a(l ne'% ca % dre! :n cen rul un%8ersulu%7 %ar s&arele a (&s ( cu :n 0%ua a A=a a crea %e% % es e & !lane lu'%n &are ce se :n89r e e el :n >urul ! '9n ulu% :n %'! de .A de &re" BUn%% (%l&s&(% a% na ur%% s!un7 cu cu8%n e ele*an e7 c ! '9n ul s ne'% ca d%n anu'% e !r%c%n%" d%n !r%c%na l&culu% !e care :l &cu! :n cen rul un%8ersulu% % d%n !r%c%na d%s an e%7 & deauna e*al cu 'ar*%n%le un%8ersulu%C de aceea nu !&a e s se :ncl%ne :n 8re& !ar eC a a c r '9ne nea! ra ne'% ca 7

!en ru c d%s an a e*al 7 !e care & are d%n &a e ! r %le de >ur :'!re>urul lu%7 :% (ace cu ne!u %n

1 :ncl%narea :n 8re& !ar e. L&cul aces a d%n cen rul un%8ersulu%7 !e care ! '9n ul :l &cu! 7 nu l=a d&)9nd% n%c% ca & '& en%re7 n%c% !r%n s%ne :nsu %7 c% es e l&cul lu% (%resc % necesar. De&arece c&r!ul ceresc &cu! :n :n l %'e cel 'a% :nde! r a l&c7 ur'ea0 7 s!un ace % (%l&s&(%7 c &a e &)%ec ele *rele care cad de sus se :ndrea! d%n &a e ! r %le s!re cen ruC % :n care d%rec %e se :ndrea! ! r %le7 :n r=ac&l& se :ndrea! % :n re*ul. Dac !%e rele7 le'nele % &a e &)%ec ele de !e ! '9n se :ndrea! :n >&s7 a unc% ne*re % % !en ru :n re*ul ! '9n aces a :% es e l&cul !r&!r%u % !& r%8% C %ar dac 8reun &)%ec u &r se r%d%c d%n cen ru7 ne*re % se 8a :ndre! a s!re l&cur%le cele 'a% de sus. Dec% c&r!ur%l&r *rele le es e !r&!r%e '% carea :ns!re >&sC %ar >&sul7 a a cu' s=a ar a 7 es e cen rul. S nu e '%nune0%7 dar7 dac ! '9n ul nu cade :n n%c% & !ar eC nu cade7 !en ru c &cu! 7 !& r%8% na ur%% lu%7 l&cul d%n '%>l&c. Tre)u%e dec% nea! ra ca ! '9n ul s r '9n la l&cul s uC !&a e :ns s = % sch%')e l&cul7 dac (ace 8re& '% care !& r%8n%c na ur%% saleD 6&r (% de ac&rd % ce% ce s9n :'!& r%8a s!usel&r 'ele c !r%c%na care (ace ca ! '9n ul7 care es e 'a% *reu dec9 a!a7 s s ea sus!enda :n '%>l&cul un%8ersulu%D< ;Acu'7 du! ce a (&s ( cu s&arele7 es e 0% c9nd 8 0duhul es e lu'%na de s&are % c9nd s&arele s r luce e :n e'%s(era de deasu!ra ! '9n ulu%C es e n&a! e c9nd s&arele ascun09ndu=se (ace u')r ! '9n ulu%. A unc%7 la :nce!u 7 0%ua % n&a! ea nu se da &rau '% c r%% s&arelu%D< ;sau !en ru c :n89r %rea cerulu% de la un se'n !9n la acela % se'n se (ace :n r=& s%n*ur 0%7 :nc9 &r% de c9 e &r% es e sear % d%'%nea :n lu'e7 !& r%8% :n89r %r%% s&arelu%7 aceas :n89r %re nu se (ace :n 'a% 'ul %'!7 c% a 9 c9 se :'!l%ne e dura a une% 0%leD Dac s&arele7 care es e su!us s r%c c%un%%7 es e a 9 de (ru'&s % a 9 de 'are7 dac es e %u e :n '% care %= % (ace cu a 9 re*ular% a e '% c r%le sale de re8&lu %e7 dac are & ' r%'e cu drea! ' sur :n un%8ers7 :nc9 nu de! e e ' sura (a de :n re*ul un%8ers7 %ar !r%n (ru'use ea lu% es e ca un &ch% s r luc% &r a a cu' se cu8%ne crea %e%D D a unc% s&arele se :n &arce d%n ! r %le de '%a0 n&a! e %ar % s!re ! r %le de '%a0 0%. Aces ea s9n r& a %%le an& %'!ur%l&r7 care7 (%%nd & ur'are a '% c r%l&r s&arelu%7 ne r9ndu%esc 8%a a n&as r D Anul s&lar7 la r9ndul lu%7 es e %'!ul c9 :l (ace s&arele7 !r%n '% carea sa7 :n &rc9ndu=se la acela % se'n de la care a !leca .< 3He-a%'er&n5 /n c&nsens cu S(. 6as%le ur'ea0 ce8a 'a% 9r0%u % S(. I&an Gur de Aur" ;Ma% )%ne s :nce e0e s&arele c l &r%a sa dec9 s :nce e0e c% %rea Psal %r%%.< 3Cu89n :na%n e !en ru !u erea !sal'%l&r % Ce es e Psal %rea5 ;D & a a n%c% s&arele nu se ara 8re&da n&a! ea7 !en ru c luna cu lu'%na e% e :ndes ul &are s lu'%ne0e :n unec%'ea n&! %%. F%ecare d%n re s %h%% : % ! s rea0 dru'ul s u % nu= % de! e e !r&!r%a ' sur C ascul de !&runca S !9nulu% %= % :'!l%ne e lucrarea e%D ;N&% 8ede' s&arele de 8eacur% 'er*9nd !e calea cea r9ndu% O'%l%% la Facere5 lu%D< 3S(. I&an Gur de Aur7

A C&ns r9n % de e8%den a aces &r !asa>e7 ca % a 'ul &r !asa>e d%n Scr%! ur e&l&*%% '&dern% % s9n !u % :n %'!asul d%n care au d&u %e %r%" % al % S(%n % P r%n %7

15 :% !& s&c& % !e P r%n % ca (%%nd s%ncer% % )%ne %n en %&na %7 dar7 l%'% a % la n%8elul cun& %n el&r % ehn&l&*%e% sec&lulu% I67 sec&l de aur al e&l&*%e%7 dar7 e8%den su)='&des d%n !unc de 8edere al !r&*resulu% cerce r%l&r ehn%c&= %%n %(%ceC .5 'a% au la :nde'9n calea s&c& %r%% !asa>el&r scr%! ur%s %ce % a 9lcu%r%% l&r ca (%%nd ;ale*&r%ce<7 ;'e a(&r%ce<7 ;s%')&l%ce<7 sau e8en ual cu :n eles :nal duh&8n%cesc7 % :n n%c% un ca0 l% eral7 a a cu' c&ns%dera c&ala an %&h%an 7 % 'a% n&u (unda'en al% %% ne&=!r& es an %. S&c& %'7 cu s'eren%e7 c a')ele c % duc la r c%re % :n elare :n ruc9 "

= :n ca0ul 157 cele a(%r'a e 'a% sus de c re S(%n %% P r%n % au (&s ( cu e ;un%8ersul nu !e e'e%ul !r%nc%!%%l&r (%l&s&(%e% lu'%%7 c% !e e'e%ul :n8 ur%l&r !e care Du'ne0eu le=a da lu% M&%se7 slu>% &rul Lu%7 Care %=a 8&r)% lu% M&%se a%e8ea7 nu !r%n en%*'e<. N%c% !e e'e%ul (%l&s&(%e%7 dar cu s%*uran 7 n%c% !e cel al %%n e% lu'%% aces e%a c 0u e7 !e care ace%a % S(%n % % 'ul % al %% au c&') u =& :n re!e a e r9ndur%7 % :n nu'ele % !e e'e%ul c re%a nu %=ar (% :n* du% n%c%c9nd s 9lcu%asc Scr%! ur%le. = :n ca0ul .57 s nu u% ' :n !r%'ul r9nd c :nsu % S(. I&an Gur de Aur a (&s cel 'a% sl 8% re!re0en an al c&l%% an %&h%ene unde s=a (&r'a % a s r luc% :na%n e ca s a>un* Arh%e!%sc&!ul C&ns an %n&!&lulu%. /n al d&%lea r9nd7 nu nu'a% el dar % ce%lal % d&% 'ar% dasc l% % %erarh% au sus %nu !&0% %a clar % ( r n%c% un ech%8&c !& r%8% c re%a !asa>ele d%n Car ea Facer%% re)u%e %n er!re a e e-ac l% eral7 cel !u %n :n !r%'a (a0 7 ur'9nd ca a!&% s !r%'easc e8en uale :n elesur% 'a% :nal e. /n ra a ul s u Des!re !re& %e7 S(. Gr%*&re de Na0%an0 :% d&>ene e !e a a=0% %% :n8 &r% a% 8re'%% sale7 care :n nu'ele une% :nal e (%l&s&(%%7 nu acce! au :n ele*erea s%'!l 7 l% eral 7 a' 0%ce as 0% ;(unda'en al%s < a rela r%l&r scr%! ur%s %ce" ;Nu ne &!r%' de l&c la l% era Scr%! ur%%4 T&a Scr%! ura re)u%e :n eleas duh&8n%ce e4< A a s 9nd lucrur%le7 ne :n re) '7 :n cal% a e de e&l&*% &r &d&c % ce :% c%ns esc a a cu' se cu8%ne !e ce% 'a% 'ar% dasc l% a% Or &d&-%e%" !e c%ne re)u%e n&% s crede' :n c&s'&l&*%e7 !e ace %a7 sau !e dr&a%a de ;sa8an %< ca C&!ern%c7 Brun&7 Gal%le%7 Ee!ler7 Ne$ &n7 E%ns e%n7 e c. ce cu*e % ne :n8a cu & ul !& r%8n%c Scr%! ur%% % u ur&r P r%n %l&r7 e-ac !e e'e%ul (%l&s&(%e%7 %%n e% % '%n %% &'ene % a lu'%% c 0u e su) !r%n ul :n uner%culu%@ Iu)% % c&n(ra %7 ! r%n % !r&(es&r% de &a e *radele7 s uden % 3 % s uden e5 &r &d&c %4 Ne e &are cu'8a ea' sau ru %ne de a ' r ur%s% :n8 ura Scr%! ur%% % a P r%n %l&r :'!& r%8a sa8an %l&r de a0%@ S9n e' cu'8a c&'!le-a % de ;su!er%&r% a ea< %%n e% l&r % %*n&ran a n&as r Fuas% & al :n 'a er%e@ A unc%7 s ne :ndre! ' c re & al !ers&nal% a e sl 8% :n (acul %le de e&l&*%e" S(. Mare Mucen% Eca er%na.

C c% %a 7 des!re ea c% %' la s%na-ar c " ;Ase'enea7 :n re al e !ede!se7 S(9n a a (&s s%l% de Ma-%'%an s se :n(run e cu & adunare de (%l&s&(% ! *9n%7 ca s d&8edeasc :n (a a !&!&rulu%7 de er c%unea 0e%l&r. Iar ea7 ru %n9ndu=% !e & %7 cu :n ele!c%une % cu )un *r %re7 %=a :ndu!leca !e ce% & su c%nc%0ec% de :n8 a % s cread :n Hr%s &sD< T& a a7 ur'9nd S(%n e%7 !e care & c%ns %' :n (acul %le n&as re e&l&*%ce7 s (%' % n&% ca!a)%l% de & (a! nu ch%ar a 9 de 'are ca a acele%a ? c&n8er %rea un&r ! *9n% sau ere %c% la cred%n a cea ade8 ra ? c% ' car de & drea! ' r ur%s%re a c&s'&l&*%e%. %7 dac 8&' a>un*e s ne :n(run ' cu ace% sa8an %7 s (ace' aca %s ul S(%n e%7 0%c9nd cu n de>de are" ;Ce% 'a% 'ul % de & su de :n8 a % care s eau de (a % ascul au cu8%n ele !r%n care e-!l%ca% E8an*hel%a lu% Hr%s &s7 lu'%n9ndu=se de Duhul S(9n 7 s=au cre %na D< N&% 8&' e-!l%ca de !%ld ;Facerea< lu% M&%se7 cu n de>dea c Duhul :% 8a lu'%na % !e ace% sa8an % % !r&(es&r%7 care nu r%sc s (%e ar % !e ru* ca ce% d%n 8ech%'e7 c% d&ar s (%e e8en ual )a >&c&r% % % s = % !%ard !&s ur%le7 dar s se '9n u%asc !r%n ' r ur%s%rea ade8 rulu%. S ne ru* ' ca Du'ne0eu7 S(%n %% re% Ierarh% % S(9n a Eca er%na s ne a>u e de a a8ea cun& %n a % cura>ul ' r ur%s%r%%7 %ar c%ns %rea n&as r s le=& d ' % cu %n%'a7 % cu '%n ea7 nu nu'a% cu )u0ele. A'%n.

S-ar putea să vă placă și