Sunteți pe pagina 1din 63

Mitropolia

Ardealului,Sibiu,3-4/1956

BrsERlcA oRToDoxA nomiNA


DrN ARDEAL $l UNGARIA iN vnncul Lu
IANCU DE HUNEDOARA (XVl r
1. Introdueere gi caracterizare
Comemorarea in 1956 in republicile romini, ungard, iugo-
slavi Ei bulgari a apiritorului Europei cregtilq ipngJriva tur-
.iiot, Ilncu iau Ioan Corvin (fost,,sibineanui)r.de Hunedoara
i" SbO.a" ani de la mogJea.ia (t ll aug. 1456), ne deEteapti
intuturirt pentru istoria Bisericii noastre ln veacul 93u ;i-n fara
;;,- d attl mai virtos cd-n anul morfii sale el fu silit de propa-
sundu catolici a altui loan, Capistran, sd prigoneascd pe mitro'
F"ft"t ortodox, numit tot Ioan (de Cafa), cu-regedinfa gi catedrala
in acelagi orag al Hunedorii. -_
Ridt Ceririi despirfea-n Hunedoara' douLlumi in .poporul ro-
min din veacul XV': be o parte, pe un mal castelul rominului mare
rnosier. dar instrdinat, d'e alta, pe celdlalt mal biserica 9i casa
vladiculf,FrTS?l6fiEiic, dar iubil de popor degi era slrein.
Veacul lui Iancu de Hunedoara e veacul in care l-upta contra
turcilor servea ca mijloc diversionist atit moqierimii feudale ma-
ghiare, cit qi ierarhiei latifundiare catolice. sEre a-gi prelungi abu-
.7urite,'fdrd'a fine searyg de avertismentul riscoalei husiste 9i al
celei taraneqti din 1437, pind ce tgi atrag dezastrele din 1517
(Luthefl qi 1526 (Mohaci)
' ' iaInsi din veaiul XIII sileau legalii papali pe reg-ii maghiari
In
si misuri tmpotriva Ortodoxiei-lnfloritoat. 9iq Ungaria-:12:7;9
iiO+ frnpotriva mindstirilor, ln 1234 impotriva vlidicilor'ln
' 3 A|a.l almea goczla lut Arany': Sdblnydot JarL, pcntru o'rcftdetc lc'Slbls ls
'.
tnerde.
S?0DII f EOI..OFIP; I$a,OBICA dp 1.'

- .

impotriva preotilor ei. In veacul regilor angevini de origine italo-


Irincezir itaOZ 1382) gi al_regelui-impirat german-roman Si-
if aSO-i+aZi dtatut m-aghiar devine tst rnai prozelitist
"ii*""69i biserica Ortodsxi din cuprinstl lui mai strimtoratd in
8;dii.
;;;pdri publice, economice,gi politice.- Eg. pistrea2d.totugi plni
in u'uu"ufiui Iancu de Hunedoafa organizalia bogatd din veacurile
anterioare, mai bogatd in pdrlile sudice, 9nd9 ?vlsg-n 787 episcop
pe ursu la Murdg, in 953 mitro-polit.pe Ierotei la l:enteg, ctl yi'
inasii rnutati la curtea maghiari, unde sinf pomenifi in veacul XI,
i"-iOZO episcopia Timiqulii, in veacul .XII mitropolia de Bacica,
p-. ui*a de Mureg, qi undg fuseseri cele mai multe,'rnai vechi gi
inai bogate mindstiri ortodoxe.2
:

Inleacul lui Iancu de Hunedoata prozelitismul catolic, prin


presiunea statului ieudal, convertegte la catolicis? li lra n:1q
iism -sau cosmoPolitism familii
ffit., ca a Coivinilor gi a Dragfietigtilor- Pierderea aceasta i.o
refugiafii
.o.p.niuazi insd Biseriiii Ortodbxe 9i. poporului romin
din pdr{ile bintuite de turc!, mai ales din peninsula
"it"h""gi
Balcanila, gi tnmrilfirea !n yd9u1e mult ryai.marg a ortodocailor;
robagi, paqnici gi eionomici, decit a moqierilor 9i nobililor deei'
-necontenitele
- "Refugiatii
matride rdzboaie. -'
ortodocai din calea turcilor sprijinesc ai. imbogl-
tesc oreaiisinele biseiicegti existente, ajutor ce culmineazil in
inutarei-n jumdtatea a doua a veacului XV.la. Feleac a mitro-
tropoliei Ae ta Severin, vechea mitropolie a ArdealuJli: *
--
Pentru a avea icoana'cadrului tn care s'a dezvoltat Biseriea
OrtoOo*a-nomine ln veacul Ei-n lara lui'Iancu de Hunedoara'
[;;-e|n'iltii6 i.uirta organismele'ei care apar Si pe ctt apar in
documentrele timpului.

: 2. lfi,dnds.ttri

.,,J#*ffi
gi Ungariei.
,'ii?;,:t',xT:S,H:,?,X;',:lt.'fl:fr1fJ".1:,1trf
a
' Celi mai vechi erau ln valea Murdgului gi-n,Banat : Mdn. Sf,
, Gheoiste din Maidan, in care mutd Cenad in'1032'mona!ii timo-
-1*n Botezitorul din Morisena-.Cenad,^adu9i
;."i";?;-;e;. Sf
O. bftir* in 1002 din Vidin, o lntemeiaie strdmbgul lui Cenad,
Gy.r Br{ac 6s a a.ev**ii6n.i95dg,-a;-W;,#;.5ii; a'' ,,
-ffi;rcsl&
;;.j a:..:
1:;:;i:..r-L:i: _.t:
. .. 1r .: _

. . '.'r. -,-
x0

Arblanici':a Ea exista Si era ortodoxd -9f dup,e dwlstarqa mongold


'

A;;'It4-i;n iJ'viem.u lui Iancu de Hunebgaq ils.i se amintea


;;;r-;;-uisEii.a tributard papii Eugeq.IV.s'Min..HodoE .(nyT"
inseamnd
slavon, rinseamnd
slavon, : solemn), A-rad, pe
l!1_Sa A-ra'o'
solemn;, l:tlga acerelaiir fra-
aceleiaEi
pe. moStle
moqiile a-
milii si fdrd ordin latin in ll7f; a fost restauratd de egumenul
;;'/ilJi;ln rzol cu ajutor dp1 '
in la65 era schit in d6drilrEilfi-Il$-S iar mffi'Egtiieru ziduri de
cetate. pe fatada biseiicii s-a scris tn 1523 numele egumenului ei,
Mihai.6 Dinti'e alte mdndstiri ale familiei Cenad, din coltul Tisa-
Murdg, Tempeg se pomenea ca existgnti-n 1489, falul.min'dstirii
ddinuia gi-n
C".ioi in f iOi, tradilia despre ortodoxia mdndstiriipdstra
r."."XtX.t Mdndstirea'Galad, spre sud'de Kikinda,s numele r:r
ciitorutui ei din'veacul IX, Gfati. tn i+62 era, ca qi RbhonNa (nume v
slavon;de1aRoh.corn,in|23,2aveasatu1$urani)'gd1ast!1e
oiloa"*a,e dupd sirbiio sitba. M5ndstfrea de laiFlorom'Itadia, din q
eDoca slavo-birlgar5,rl a fost restauratd dupi turci, deCi existase
;'ind Ir ;iin C.o?e la'Voilorti{a se pomenea ca,existenti'n 1383 qi-n
'1542.tt Cea de la Orgova (Ogradena veche), din vremea slavo-
.bulsare si ea.rt numitd Mrdcunea (:Intunecata), o au pdrdsit
cdlrigdrii'ei dupd 1453 de gtoaza tu_rcilor,, plegQ! la Oravita,
unde] la Ciclovi, li s-a desgropat in 1859 schitul sf,pat 11 nia11e,
cu icbane'gi obiecte bisericigti vechi,ra Mdndstirea Bezdin, sirb-5
'din 1539, a mogtenit doud mdnistiri din acel loci pestg Mu11q -{e
F.Li.u, Manarlir."a de cdlugiri a lui Ohtum: ldin 1002--103{),
amintitd-n.documente ungaro-latine gi-n 1355, fir* ordin latin,rs
si mdndstirea de maigi Isiu, a Adormirii Maieii Domnului, zilit"Ft
il Ui"..uvintarea miiropolitului Morisenei tn l2O6 de Ancir, fiiCa
a fuhdazK.t Dte Sttlte der lscharsder Dillzese ln &ifltddler, lrlllester,'l9il7, 9,61'
tn$ 13-14.
l'/
t'Lupga $t,l C;atoltctonul 9i romrnlt, Ccfa{u$ p.
6 luhdsz, 9. 65. ,^ - . --,..,, .."
a SzeithldroyJ.: Agzerbmonostore{yhlleak, V.r
Bp. 1908, 9,2{n26i lrtr&t{oiras
,ltAllldlGt btrn., Tia, t9{?, P. 76-79, : .

' 7
Juffisz, p.' 181-195.
s ld" p.207.
o I& p. E8, 1?0, M. Sion, &ztergoo 1E66, b. 286,
ro Szenf&L p. 65.
s Dtndnte dC t-gor{,,"" d nla. de la Cuvb,.Orpva, etc.,.etodofcd6u puknfc}
tdhreo$ cultrralt 3gb rfpldcd. Boroasehy S.l Tc&esvo= Bp.-t912, 9.2&!, tIZ.
u Melrit $tI ttlrsrru.ttp, S. 1936 p.2L --
t il.;.'ii'i;oti.;t',i uioaa't"Foala Dt& 1e05, p.:ro.- '- '- ..
r{JtC*9,"p. 19tr Ig7. Wlddy,ceo'/g'-g8' ll1" , '
,e Maiiii,, i,r.d"..-t.,'1, A- tgh, p. ?0, n. l. Juhdsz, p. l?3.
r- : ._.,: .l;.r.:..,ir r1i.

STUDII
': .

-
.:-4
fEOLOGIE: ISTORICA
. :h-
lirsffi
lui Pota, castelanul Timigorii, Ei refdcutd dup5 l?4l de cneiii
romini din Munar Ei Zdditrlac.r6 Mhndstirea''timiqeand part6+
au clddit-o-n ll86 oin-!ut G cneji rornini notf p.'.aitif. .i'JI
:luilq _veghi,-g1ec,egti. Biserica cie zid i-o va, fi"ziilit'*iiropoiitui,
fdrii Muragului, Constantin, inmormintat in ea-n l28tt. Ajutata
de vlaicu-voda in 1371, de Ion Brancovici tn 1486, distrusd de td- .'
tari.in 1594, refacuti de lemn cu iijutor'de lu ir4.itrai:Vtt.arut-in ,'
1600i de zid_in 1653 de mitropolitul rimigorii, |osif cel sfint,
existd si azi.t7 Mdndstirea Adormirii Maicii Domnului din Lipova
(:tei, pe slavonegte) au intemeiat-o-n 1338 cnejii locali cu aiutor
de la Basarab cel Mare, voievodul farii-Rominegti. In ea r-l ia-
mormintat in 1365 mitropolitul .Murdgului, Teodosie.rs In 142:6
ii pomenea ie-geJe Ungariei biserica.re Ea gi-a pdstrat pictura,:
.

veche (sub cele mai noi), infdfigind in stilul picturat din sbc xIV
qg qiril{i monahismului, Pahomie gi reodosie.2' o hotdrnicie ,

din 17. vI, 1426 pomenea mogiile ,,mdndstirii ortodoxe romine$ti"


din siinga Murdqului.2r Mdnistirii timigene Sdraca ($emlac, $u-
FjS, B-uqn) -ii confirma regele-n l2T0' moara cumpdrati de'la
iobagul caz,22 iar in 1404 ea igi zidea actuala bisericd bizantin-
cruciformd, cu turlS gi portic.23 Din secolul xlv datau dupd arhi-
tecturi gi picturd .bisericile mdndstirilor dih vaiaaia' (cu'nlonede,
qoryane) 1i Lugoj, dispdrute-n l87gia Mdnistirea Sf. Gheorghe, ,,

de lingd Deta i.Cl:dtf;g egumenu.l venj!


1le la Xiropotam-, T;;-
dosie, cu ajutor de la Mircea cel Bdtrin.zb Biserica de azr e crucr-
form-bizantind, in stilul epocii Hunyadi, ziditl dupd istoricul bd-
ndfean Bdrrinlr in 1503.26
In lara Hafegului mdndstirea Plosca era mai veche decit ce-
tatea Hunedorii, gdsitd de unguri la intrarea lor in :' {1dga]raJilur
,i.Ciorouroo GLr Viafa Sf. IodI, Tlo. 1956, p, 25, dup{ DroaicHn Udreg;
Artrtrrg,
Caralsebes 16-99.

" ri
$
p. ii.
Id. p. 24, Iuhdsz, p.98.
lg
^^ "a. {, ".u
pi" io* plnfutut burgar $tq.aa cetatea ttpg*i. Trandrvanra, fg1?"
p. 3O ""r"
to WduC*nu, -195(t,
9. Sl-2, Stota.Udrea L: Bis. dtn Upova, Itn p. tg..
rr fraor. 1917, p.8, u 4
22 Wdduceana, p. 15.
2r ld, p. r0.
. 2. Mofie,g, p. 2N, Attarul Baa. II, p. 10f.
25 Cototnen, p, 20.
tt l"-rdTf ili rt,r
:gl-ot d" .cGcrC gpocl . #-bitqrtci Mc*et Ae
{Ellp.Vlryef'_-{rl-r 1?16, crre e tskcdt pe cfr:Ci" tnS-a $s${rn
6s
lld #-Zf.
.,'n'2

din cele sapte cetifi care i.au dat numele slavon de Semigrad (ger'
man-: a6 Siebenbtirgen).27 Sf. Nicodim de la Tismana, refugiat
in Ungaria-ln urma Tuptelor dintre Mircea oel Bitrin (refugiat qi
el trec7tor in 1397) gi Vlad, intemeii mdnistirea-n stilul Vodifii,
Prislop. In 1404, ,,fn al gaselea an al refugierii sale", in ea scrise
un evangheliar ilustrat,. pistrat din sec. XIX in Bucuregti. Altul,
ilustrat numai pe sioarfe, din acelasi sqcol, 4 ajuns din aceia.gi
ministire sau din alta vecind, la episcopia Lugojului.2E Nicodim
a intemeiat qi mdndstirea vecind, Rdchit-ova, distiusi-n 17gg.ze
In Zarand,la Crigcior'gi Ribifa, zidird, min[stiri gotice, pic-
tate-n 1386 Ei-n 1417, voievozii devenifi lnrsec. XVI nemegii ca-
tolici Kristsori gi Ribiczei.so
In teritoriul rimas in 1947 mitropoliei Ardealului existau ln
sec. XV mdndstirile: Scoreii Figiragului (pomenitd-n 1391, cu
ellinidt'rfil'Stailciu);3r L,upga Turzii (1421, ctitorii iobdgiti dupd
l!87),32 Feleac-Cluj (1851),33 Rimef (de piatri, zugrdvitd-n
1487),34 Vad-Someg (cu satele Vad gi Zlalna de la voievozii po-
menili ca strdvechi in 1553),35'Copalnic {flcuti de sat fntre 1404
$ H2!,30'Strimba din Fizig (cu inscripfie din 146l),37 Hordou
(reclddit5-n 1523),38 Deda Turzii (in 145[ igi procura untlopdt
mic pentru biserica sa mare, de zid).3e
In Maramurdg : Peri (pomenitd din 1329, exarhie din 1391,
bisericE dezid ruinati-n 1657) din l402,'egumenul Simion SetA,,
geanul in 1456-58 ii apdrd averile de'catofici, Ilarie in 1490-98
de'tuteni),a0 Blrsana (1329, 14t4, sec. XVIII),aI Uglea,a2 Biserica
Albd (a Militei din neamul Sas ; cdlugdrii ei fac parohie-n'sat ?n
.,1492),a3 Cuhea (cldditn gi pictati cu chip-urile regilor sfinfi de fiii
lli,Iug*Vodi ln sec. {IV, apare-n l4ll, l47I),aa Ieud (biserici
tt r*l"f.S fOf. -
' - _-!0'CartoJan N.l I*, llter. t, vbchl, Buc, 1940, p- 18; Iorga: IrL:r.'II, g0-qr Stldff tt
doc Xrtl' p'3'Lr
p.295.
IsL vrcarietulut Hated, Lugoj 1915,'Cf-"f,lno:
?t Drdgomlr S.: Vechllc blsertct dtn li-a, 'r ' , " '
1 tr. Meteg,
f. g6 , r:;r-./ ,:.,
..- .
st_Hurm. l-L p.288-90, Il=2,
.p. 118-20,Traar. tE 2, tt4, Krz: Mqlailt'
p.
IL p. 335-9.
0 Mete$, p.6).
t4 I& p. 53-.1, Olurescs.. kL t ll, 3*.
u Meteg, p. 149. i
" ,.
rc-rr Id. p. tll, ta6 .6s, 133, r?3,.tsi..
t! Cultura Cr. 194i. p. 39?. ",
- {a Id, p.39f l/eleg 15e.
l.:.,
4 Meleg p. 160, Drogomlr,'g. ll.
'1:,i,:
I G ::al
:lti!:
;.1ui;;', {nii$r&qffi

lot,,r?a'a-q.ryf{.ft j
#ri,vwh,i"r-e
'pd#ate-n uz din toatd r-qqlnryp3', t
., plotesta
q@ta'$g
rffie*; uffitta I
o wr$ic qFa, fdr6'a
t
estititi;,*V[,.4ii cea,
i',,Sitaiti$db
.friei
e""d, dieiai "gt$ q
slnt
t@ lfrs,s&fs::
##;t;rl*- ian"u c".f{tri$doar4,, $i :d.e'v4qil
aiilirglci.de stipfnirea naghiais ?,
, ilE;itL'i;-. tnsfldinar{ uneoii,'cu'-t*{oriile.ll*l,
ni

".4rrgia;;fW{ffi
Mitropolia Ardealului ,Sibiu,
nr.3-4/1957

!:: : ' ,..:

eil t; -
: +.,; -; - .i:rr- .-.

:.
'"-!-*,::--I

BI$.$.

..'e.'.4
;-:a
;*:::1.::]

nr &:.
?l
t;,,.FaltEt . n{r. err dbs l.

oatri arh"ului, .c*rqnF-i da


la eare lEmmise.,Patritr

iini.tfg$;;' ...eb#'$ii
.$ffi
' l[[il'J#ft;i.r*
-d"r:TdJ;tig,';t +qtea din scrisoarea tnsotltorury
-;p;;f"iutui
Ioi t"ifiYdffi
a avut ca rezull ,,.
b-ili!tr".;
ifif;:il;l't'iq.d-i'il*-ud;riei : r'
u f l mif de-schismatici'sa
.

Rezultatul,';;;-i-a realiztil
* tir6' [oan de Caf* "-'l
.,.ji.isria*claqigarl?ffi
,uistra'n cu
ifii'in
-t?r-o"u
lui
DL4L' a
Qrganere ue.;tiil;j&*,9-T,*:liufl-S
HunYadi 9i"^i.oi*irrqr.iepuqi,
( iffii
de',ciut
lrovaua rEr'Lrc{* r"rvE'"- -'* .t
t, ru s! a
r'
]uqta.dge It
q q * qi*
: f^", n*l' :'l"t** lruiX[ttt
Beograo'"u
todoxiei'tn oreffii* iat" este- permlsiunea
ffiii
dati t tiui
iit nui@rie .t *F6; rogth
nvadi, l-ad isl au.IfilTir"i+"4r a'
srrbuordi'*"#i'{."#r;i*r+'$il*i;f llmf,j$;t, :
1 Mitropolia Ardealului,Sibiu,
nr.1-2/1958

$r UNGARTA lN VEACTTL xv
.' 4. IERARHIA SA SITPERIOARA. MITROPOLI4 ARDEALULUI.
ry.
1,,7 .!PY.1 j:
g^p_::: qe ooua qecenll, i i, ce urma
urm d inlSturdrii
in l S turdri i silnice
s i t n ice a mitropoli-:,
mitropoli - :','
\,' _q:r,1,9::.-,l
Turul ortoclox.clln llunedoara, este epoga celui mai adinc declin k, :,,
i istoria ierarhiei supeiioare ardelene, aupa iuru,a urmat lnfloriie,:;
-:statornicd. r. a;':

' Ed;; i . . u ra.ti, i.z a-td pr:inprob abil itatea, acceptirii


dec linu l u
de unele sate.rominegti din Ardeal qi ol"'peiti[^;il;."i-ilir?i:"n
vestice a serviciil"l t1hq..piigo.p unit pribeag,'Macar-ie ou
i
In interiorul actualei mitropdtii a eariatuluii:;;j;;, oiin."iili .,: tui,;",:.
_ uni.t.
.E probabil cd acor" f."i'G;il6;;; fii;ritllJJ;#.':',r
g?lt9,1, g.lu;Lilnoagje'.$5nag lui Nifon,cel mort la pariog tn' ,,,.,;
l4bg; decit tn tb26_, pe iosif r, ,,nu cel ,iili,atti;a"tJ la"a?r$ii.,{
nesuferit in capitale, g" 9i Nifon. In alt idh;t;"ri.i"i."i
ffl.,,
:l::4.,':illltJ:_.31tt J,'-u?dqyll de.la r4bt numai pind la ta;io,^*\
.F.qJ ocupi Daniil pini la l47g,,,dqri atunci;;-*;Ul; ; ilft;i
gi Mfiropolia prd.veiie.acot.o 9i fiiiia asfirzi ti- nergerr6;:'r'iJiij'.,
ma{ia aceasta deformatd o vom bomenta mai jos, ii ,.ctiuu*;.$i:t
Jj :,:1 {esnre. M3rcu, episcop la Meedia, t I 4"83,' r,tfru gln ;it#,f
:ipoIituluiSeverinutui(tu")...-],---'--':i
i''*.1 din
.r', f,*:",q:i?,j:::l'^.1:_gl':.:
3r3.lt gi ungaria.cuprind. i.lltll:i
epoca de
superioare qrtodCIx#
tnildcdiui" Jtoril{;;;E.F
lupla cu turcii,
d!s.a.de rup.ra
uFr.a-uc iari oupa
rufcn,-can dupi ce rapuserd in 1453 imi=-,
tot"r-in-ilEltiilijJi
rdpusera total
periul ortodox al constantinopblei, ,uiioi .triur'fi[-
_ameninfru
aySrng.ard_5 catolicd sp{e rdsdrit, sl. Ungariei. Cu'gi^ndi-cfiil,]
obiectivul prim.al luptei unioniste a pafilor, incit .i:ii'-.eulifi
obiective secundare ln rishritul ortodox* inch necutropif a" t*lil,,
t$, 1jryns Macarie la Halici, prirnit tn"a to[ uiit-.d-. ;;;
t CotoFnan Gh.; Viala Sf. Iosif, Timipoara, l9b6, p.
t *---^ AL - r,i-1- ?
ffi6; ..;
^,
2 Tel,egroful Romin: 2&
iL B6lan, Sioi", igee, b. aso-r.
ffi
irn,
F*r}&"a 'u,
sa, ca si Icachim de Aeaiopol cu,
ciflva ani inainte in Mol-
fi'v dova. Refusieri
Fr.dova. ae vraaici ;-r?;d;i
: '" c-potei, dii cauza.al.tii*iil-rni,. ;pr.;;;? i'1, proaus caderea
Rr

.";l;: ;ili ia Dunire; cezuse


1-j,', dinainte sub turci, afara ae s."rFqrt:
iit-"cez&d-n I4S9, 9i'n.ogruJull'ierut rnat_;"i;'ilndre
tE2I.
de se'eri,n),
:;:" inainte obiqruii .utori.irrul ; ,.
' singur$i creqtinism.'Dupa gi considera pe rin*f
ru.o*[ui;;;;ffiili'ortooox
""n,, al c-polei
:' pentru cregtinism chiai cinl o iirdre.pta impotrlvu husifiror,
' ' exterminare o continua. gi $atr1' gi'r.eilil,ri,ri din vremca a clrcrr
sdu impotriva cregtiniror de rit qd.a.rtJrni sa,a
-t, nismul astfer in{er6s *tu r.tira r"pt, pentru cregti_
F ;h;;:igilt.,
, turcilor gi steagur u..rtu .tu il-ttin, ca un var, id
cea impotriva
acopere
tarea poporurui in numere n.uoii a.-iruni"iln#u exproa_
de'cdtre latifundiarii feudali,lintre cari rdzboiur sfint,
demiiiuiii eclesiastici
tolici ocupau roc de rrunt"-tiil;il. s;;'j';;"atolicr de ra
ca-
io- _
bagii ortodocqi in aceastd *-.*u,
i"g*;^iri.u,
temei istoric din domeniur trecutufri airpar,,t, fduri vreun
ilntru acest
' In epoca de crizd , i.iritri.iiii.riour";rt;;-;rderene, peabuz.5 care
' 3n^putea-o numi a rui .&racuri'u, au doui ori s-a innoit unia din
t4B8 a ,,nafiuniror", recte: .rrJ.ro. .*pl";;;;;;;"ii^'ritgo .

l4BT.. clasere nriviregiate, intre LIe ujlli


gele Matia sd lure tu ur.ur.u:, tr"q-rn^il;'g;;;, 9i cdiri.;l;ii., ir s'ird pe re_
-sprijinireo pdstra vechile
rinduieli. are rLgaturui, in.i*iu
.Ltoritirmurui.6
cu toate cd- bogdraei i romini ;;i;i;ti ; :;i;fi#il,
spdreau mai murt d6cit catori.ii liodocqii
9i_u;t1nl;";-;j;;Lgteni
conform paradoxei de ra Mt. vl s.'cuTotr.i.,,,ri'rurnd p5mrntur,
principiul
'".*r*,um eccresiasticum", d; ;-g;;;.rr?'r."itur. gi unds nu
o*u,"J1#fi!,?;rrT',itB;#,"'Y;,lit,"tli'urtnJ2' Ir, p' 10e-126: In 1460 insropi de vii
. " rn i+-oi tii-ig" n"p"--i,, ri,,g;ffiJi,1t]r,T;ii*ip.,i ,Xliillu rur"".i'*,-^;;;
- '9i sE execute pe toti eietlicii-ca-re-i"t'L8""
t*". i"
-e5ii-;;iao,r"rre; "rr"_. rr, 2, p.
rn 14?9 autorila ni-episcopuJ ""thiJirii. 86.
_rut",i-aG^-iii=rr"rr, care
i#i.;i "?H#3"?1":U;i*liliil1*;"'
se cesiele il'
pii"i"r,iu n
" i;; i;
gedea_n

'.ffig$'h$i+$H'i#ki+*t5*i*'ffif
si schiJmiitiii. iil'i. zll.
i*ifr*:ii:l1u1.f"*,''#
sarra spre a intemnifa gi pedepsi
o Cult. Cr.
V.. BIaj t9tb. p. 4b8, 4Bg. Homan,_II, "."u"u
Ac. R. re15, p. 67a.'Huim.-li, 2,"b.'osl iE;. 848, Lupag I.: Contributii,
il;;;;'c6?Lri.-iJ_ffj p. 4e. rn 1458 ca-
ilit'
'*iecime- i;'""fi*'iti'
;dd;'ffiffi;i :**r"
dau
;ki ii,t'H*'*";' ;"
t
h:;;;i,ir it,-i,
din 1468 ii icutea p":et: Fy,ry ;il"ij
6 Homa,n dijmd catoricd. "o*i"i'e;
. II, p. 46g.
.i

&xi' aie,cqtidiaciio+i, /vlati a lbgici -n fi apr;' :i +og, ca :,,sch


:

din terern"rri foste catolice tn cuprinsul Ardealului si pleteasgf,"':i:


diima catolici pentru.acele terenuri, altfel vor fi silili cu arrneie :;
a vo pldti,
.q
lrrslrt sarcina fiind
vt.vrrlq ..rrrq a terenului
q uvrv.rBrsr (onus
\vrtL.e inhaeret fundo). Pe-
rrllr.qvav!-rtarruvt.. r 1!,::--l ;
mintul crdiesc (dintretagi) se socotea in intregime catolic (tefr.4',
christianorurn).u Cd ortodocgii erau silifi a pldti dijmi catolicfl ifi*-
aceastd epocd gi din alte terenuri, aratl interzicerea acestui abuz 'i
de Matia dupd trecerea ei, ln 1481. , ,. -
La lnceputul epocli, maltratarea vlddichii din Hunedoaru oC,,i
preludiul mdsurilor luate de papa Caiist III in 1457 penhs 6"gi',.,:
supune pe cregtinii rdsdriteni. Pe lingd trimiterea inchizitorulrii'.:
in Urrrgaria,4 In acelagi an 1457 indemnd prin'enciclicd pe tofi.or- ,
todocgii's& i se supund? gi trimise episcop la Halici pe Macnrii;if
fsstul egumen al mdfidstirii Sf. Ciprian diu C-pol, unit la Flo: .,

renfa. Polonii-l expulzari-n 1458 ca pe unui ,ce nu e nici catoliq' ;

1e 6ir nici ortodox ca iutenii lor. El trecu-n teritoriul episcopiei.,,


mirghiare de Agria, care cuprindea qi Maramu,rdgul, afoi iri al',1
celei de Oradea., Ei-n sfirgit in Ardeal, spre atrdi fdcind slujbe dr--,--
hiereqti intii catolicilor mai bdnogi, apoi, dupi ce episcopii aces: ,.r
tora tl oprird ,cu'pfigoani de la ei, ortodocgiior. In 1466 Ie scria :
papa arhiepisc'opilor Ungariei, cd i s-a pitns Macarie, cd episcopul"1,.
de Alba-Iulia ii rdpea banii cigtiga{i gi alte agoniseli qi-l ameniiitu .
'lui.
prin clerici, cdlugiri gi mireni ae li Ii riga, sd-l'apere pe ch:,,
are dreptate,.intru cit el lc slujegte celor de rit grec ai le predicd r.
unia florentini. In 1469 voievodul Ardealtrlui ii ordomia jqdelui "
sibia'n,,efi-l .ajute pe episcopu'l Macarie ca si-Qi ia taxe de la.preofii; i
din jurut Sibiului, fdrla- a preciza, de la catolici, sau de la ortw ,;,
docqi.s E pro'bab,il cd ,&lacarie le slujea celcr ortodocgi, care- iru-i'-e
cercetau actele, ci se mullumeau cd slrrjegte dupd ritul lor gi qd i'
suplinea lfpsa de arhierei, de care sufereau ei. .
.,. , r,',;.{
Evenimentele politice aduceau curlrrd inldturarea lipsei. Cd.,,
mai de seamd dintre aceste evenimente era permanentul rX'zbef'.i
cu tureii: EI produse favorizarea de Matia a ortodocqilor, in re[u' .':
giafii ortodocgi dinaintea turcilor vdzl,nd el contribuabili prefioqi'l
pentru stgtul s5u Ei luptdtori convingi contra turcilor. Popoare*e ri
Iovite de turci fiind tocmai celeortodoxe, Matia trebui sd fie nu,,.
numai favorabil ortodocgilor din lara sa, ci 9i prieten cu cei din:l
\.I

, Eltrtn. &t. )
II, 2, p. . t ,, ,,,r-,,j :i
tLupga. Cat. p. E4_f., Butles tn Prinps lui Stur&a Buc. 1903. Ieraflria, gU#::
fbo*, p. rf*fzo 9i 301-303, Pxctl.ganu in 8e*i r6t. n:19{i1,.p. tn-, etc.'
".,
,:ffi
i.,i
. ji.-:
;i"' ,.
i;i:,gg19t3t.q,qyq
lre.'r.rqrquu,.rvlrrrr a ir ruslcu
si fost cu gtefan
Dtelan cel Mare j;"r'
*i ,ltud ,*,t;;i^j;i
dupd 14,67, pfietenig
,. .:lt* "
:__-_ u, confribuit
yv--r-rvurL la
rcr perman.itirar.a
yrrrrrcrrrtrrlLlzarea terarhigi
i.rart iei*#"erioqra nr*arrn+^
superioare_brtodoxe
giHW iy.orgunirure canonicd, legali..
in Ardelt-li
.;. . ' 6 ,'r jif r.,fT*l:"9:r:^*l*_1i;"#ili"..#;aungariei
r4bu turcii de ra semendria.oaruia,Jrilaia .

,*"J?'u_ll
,':: 1,irtu- Timisoara gi-i ungariei
dusere'."!r"qr";;r, p. irirhai Szilig-
ri, il cf"i."rfi"rji , un-
t, tu;lj11
rci intre rim isoa r a e i T*,il
,:_q:'Hili:li i'", i i-
1468 ri bdtu oe
aTo'J'il,,iil?"li.oil'rfli
ndveriri-n Banat.s ti t+tt
l.it
{f:,.nu mai "9!9".ffi
fuIiu'.""iirC'Ji*il,#,"li
$?nffj
l,% *:
ffi"lill;ll"lyilii
u,{ l41i;
{ilti;$ffi.pd
i!#' t,,,
ca despot al
c a m en i e
1' garantd
tuli
*E *i:
mosiite presirate
"
-
-B ";;;'i
:: : i ",au ru p.9ogil;;,dil;ii"ffi]?rnuj.li g r

$i Muncaci.i' In. r4T4 turcii-in o.oll expedi{ri pustiird


de la Se_
i,; 'i IT:1,9.1ia rq la
16. \.,.r.-rtr.l.
o. r,adea. rrr i;;u;i.
In lanuarle r+is ii
1475 lii-atu'slefan
;i;' vaslui, cu'aiutor $l g; ir'mriir. In vara aceruiaEi bdtu $tefan eer
cel Mqrp ro
Mare la
an incheiard
,;,'."i aliant5'antitirca c6i aoi a"rrimri.';idtir"rl;:l;u.r-n
l' sori cd din tot apusul catolic,nici un ajutor n-are contramutte scri-
turcilor.,,
;o De aceea ascurtd gg'.'ii; ;;*il1r,i; li?iiei#i
; lnSnurtirea cisteT..rl4 d._'3 cir{a, intrusirn piminturire a. a_i scdpa de
r i.$i o desflinf d-n.t+7+-zi.'iifi'.d. ror in-120g, ,
u...u, I;il;;
i.:, putea bizui mai murt in-rdzboiul ,J *,ili,'prii"u*basadorul se pe ortodocsi
t;,: la Roma sili pe. papa ra rl itrt.iri.llo zs j; i.' i'iia minorif'or sdu
, ndfeni de a-i j'.e:i p. orioaoca;;;^;;]i;""iltezatri.rs bi.
i, bastea unsaribiii qli" p;1;;;;ril rn t4T6
clddi trei fortire{e de t"ri,n lu 6uu.r,n
3#J";il"ei pun.iova, apoi
;,'':''ilria. sultanur tip"iia il;]i;il.r"
lpre a cuceri din ere semin_
silsi"ii"pre
::ii . r: $tirile acest-ea, cu'cele apus.,o
, Ain,.9liun;;-iil*ai.a anul 1476 ca
nul probabil mitr,oporiiir;1.'i*errO de Severin
.i ?jj:ly^gi.li
'in Ardear qi ungaria, anume ci anur...t.rnul-iirziu siposibir.
de vreme s-a outut refugia al severinqr:ri Mai
;,' ardelean cere'chiur auiF untlrioura, chiai;i-illrn ffiuiiu
uro,uqurui sdu
;i::;',iioa'ri ?nsd nu numai dateie ei-nu admit, ci nici
o...nru, poste_
Si: rH,zboi din t474-zo fu Senerin.'
,nJ;;-:a---
imprejuririle de I
i:::-

''' -&
iu..oa
*T;"lfr:,i1,i1?-3ll,r:ii?tri,,.f
to #:^$'ikJ3;"xlmr,:.%ir;ff,j:,1;#,.
ftica turcilor. p. orasal{rat riiriliib.l L"odt,rt.,i
,".r"ri", E"iIrr*oes,r899,.I, p.82.
._
p. rzs--ll*'e1o"a3,
Bunea: rerarhila,
sr^i.rl,iirirrr" .ortodoesi, ca_n
venter ii"Eo"oa--eiil: rd"!';;t:'
""ritjg' ft";;;tlszag geogr. sz6t6ra,
,
, flru;f:"t"ill"t
t!
. , Giurescu II, 67, Homaa II, b0?__g.
- '. Lup.$a: Cat...g9, Hurm; II, 2, p. 245.
ts
. ,i, lbid. Miuorilli se-.revarqbri'.io""iia,r.i in r4?g,
cu provocare ra jur{mrntur
: 'su de ra incoronare, contirmarel--.ti"i"i"i
*.;;Til;a""1."J;;iH":ll",Hle"tu,*
d".p"ft;iil ilT;L. 1428, a_cirui exe_
nu
t;i#ffffr "era'po'iu*e-l"
.,- ta B_orooszkg. p. S10. SziMAai
de riosieri .

.:, . rqBQ;;"ii.o t*zs. - S.: A magvar n'


'ttirt, Iv, 1896, o. 259 stia dg .
*.,Iurte
:

i,il'
i:iirr.,.-
i
..
' ' In !0 martie l47gmitropolitul Beogradului {Nan4gt+$.e$$il
. Ibanichie:',(Iow-drn,nychic) scoase de l1:rggqle' $a.!ia $'nt:9q:.i
;;;;;it;;ti i.ut.u "pentiu totdeauna de tolie dirile qiqe.staj ffii
;;;;tii ort"a*gi i;inini din Maramgds, supuqi numitului *$gii
tenentes;,'in eofni
-existentes.,. fidem Grecam
iioliti Walachoi presbyteros,
lfluro*otusi ensi pref atoque metropclitano subiect
','-' .on.ttnii*op6rit* iri te aug.'1391, infiinfind 'q;F-,:
il;i;thui
arnla, din
arhia oln Peri, supunea preofii .l,Ilal
l,gll, tiupurrea..Plculrr .rrrrurL?\-rrr egumenului
maramure$enl v_SurrrvrrBrur ma16_':'.
".*._lT.-:..-;
loc^ali, cum era refugiatul lo.anichie., nlr..Pti'T.,au iu;11
rtiiii- Arhiereiflactul
rrurv*v
Irisdic{ie prin patriarhal, ci.puteau fi r.umai utilizafi l" T-.:":"
i ;;;;[. Fupiul, cd I'oanichie intervin6 penhgi;
Ii.ii"o3.:?f,iliTl
Pr(.,vtrr v^qr.rrrva re rege
'Yb- ei acesta-i.dielff'
Yi ---*.--- - -- -.-;Gi'iii l:
^ : l1T,-*:l
ii.tuorn"m. cd loanichi'e fusese ales de sobor 9i de patroni eF.i,:
inun it mdnistirii dupi incetarea egumeniei -celui ce'l. primi*:fr t
4 *u .a ,,uit iereu local"'ta,refugierea's-a. Ranqgl-t*q, leseplile $$;
., *o-9i.rii sirbi din apro_qier^e,'148^l) +i pleNuirea de Matia-? .1*il!11gj
f"gdtilmerturisiti-n tl voi fi rqcomandat, a_ldturi'de wed'r
;;i;'U;doveditd qi prin ftrija de preoli; i\tEnistirea si,exarltffii
clgtigau'ln prestigiu alegindu-l* -- . . .
"". -C*irrd'se tnililt*fimiltilii strbi rlin Ungaria 9i tvtatia.'$*r;4
*' o' #: o';;;" -il ;fi ffi ; ;i;AAh
"
:
i'
i i"-ii' F *uti'r*'mtriiffi
neraln
llqti{14 decit in
(lELl'L
:-'-lir-t*29 1468, ve
rlI rTVV2 de Yr'lrrrq
diima catolicd'
ve,rv"v5!
-
turcii de{a Sersendria Rlin !9veri1 !r3v919ar{, ^.,-i,,i
niu,+i:ini*aie-n Ardeal prin'lililr. L.1 Clmpyl. Plnii ltlgq
;i[,"ilr id'oct., il uatu !a1el Chi.ngi;' iiq,{e ln
clelez .cu' ryqat{;$
brisul Alb, coma'ndantral BanatulUi,,sosit ajutorul ardelenlliii
citl'"iii- trd ;t;i el cu Vuc Brancovici. di,1,Sla5req.m9lt,*1ff
rr"ii"i +ni'NaOtuc si cu gtti o{o^{5,9i, din Severin fh Sgmpn
;i ;fi ; ia. crnseve{ qi aduie 60 0.00'de; goleniqti H:il-qIPS;1
,it'uilir" a tuv,nrlra il imigtarea';altora,,M*tta,'pr.in lege-q t filtJSl
f iuti" 148:l scuti de diimi; catolici pe toti ortodocAii, farl fe1,lg
/ ' i6i.i"tiu.tt.in'a..lugiitirnp fald deiatolicism afirrn'a drei1t6i:51*?1
-',ilil'a';-i
tulul oe a .ont.ri poLturilb qi
conlgfl pustut'lre il beneficiile, LrrpLrrLv?rrr qr
ucrrnrrLrrrE biseri*?qti, :-^Y" dq#
i. ligo --.-i:j,.
,*."i"if"d pe papa cu trecerea U.ngariei la ortodoxie.rE 1

.;.i;,
ts Hodinlce,A.: A'munk6esi piispdkseg okm6nvtAr", TJqg'u4I:-1911, p. 3' f,zlr1f;i,;
ar:i Bo"i"ilniinii.iri.-"ii t"-"pii.,'opii oip-wr"ra*ure9" Ae' F. ls1s' m. 2-. i,,,i';
rc Hanun, II, 509, 680.
t? Id; 681, Bunea: Ierarhia, p. 134, Degreturn generale r n' rfupg' li
Cregtin6 V; 459, t189.
t8 Honton ff, +gz, 541,Th,et'ner: Mon Vat' Hung' I, t' VI' p' 61L
::;1
.. Incd cea dintii monografie despre Biserica romlneasci din Ar-
,,.,deal:gi Ungaria ln,veacul XV, pulilicath-n lBgT de I. Boros in
Unleqt Eloj, g_asea (p. I94),,cd'politica Ungariei.lui Matia qit*-
. rprejuririle.de
l.' la Severin in vremea lui ducia in ,necesar
mod la
::,'.'lnutarea mitropotiei- de Severin in Ardbal: ,,Daci in Severin prin
i.'.din jurul sibiului, Idra a preciaz, de la catolici, sau de la orto-
.,'ptrs..lici era in grad mare"amenintatd, iar rte afta parte domnia
;- "Ungaliei"peste acea fard devenise de tot slibiti gi^nesiguri, nu
",',Ftrrnai
i
aceea a putut sd intervini, ca o parte bund popoiutui din
'. qgja fard s5-9i caute scut gi aadpost in pirlile tingariui $i rte Tran-
-silvaniei vecina-ge, ci gi aceea, ca, poate drept la dorinta gi cu in-r
''.' ,voirea uhgariei, inruli autoritatea supremi ierarhi,ci a bisericii
r,..1;de rit:oriental din Severin, in{eleg mitropoha gr. or., sd.-gi stri-
t .gtut. scaunul sdu in mijlocul popolului rbinineri d* acelaqi'rit din
,. Transilvania, unde era scutit de prirneidie". (La p.227: Feleacul,
drru'it de rege-n 1367 clujului, cu scutiri Ei drepturi, erd locul cel
:. '{ri:ai potrivit a o ad{posti.) ':
:::'.i''' 'In l48l se scria ln ministirea din,Feleac un liturghier slavon
;du.splendide^iniliale colorate.2e Mdndstireu .iu i.q.Ei"t, ;iil-
'. politului de Severin, Marcu, refugi;at'aici ,de vreut'r,deceniu. 'Ea
:era-n fosta casi a popii vasile, parohul Fel"eacului, vecind cu bi-
1',,.1erica. Mitropolitul nu venise cu mtna goalr de'la severin,.aga
:,-.,1n9it
putu ci:rmtriira nu numai casa, ce i-ie pErea potriviti pentru
,noua sa regedintd,
.ci qi_ograda, gridina,' linafuf qi ogoarele ce
-fineau de ea. Magistratul oragului cluj, cu jurisdic{ie"qi-n Feleacl
.'-',,'sat' colonizat din Avrig-seliEte in hotaruliora$ului cluj' peniru
Tpaza drumului sdu de. comerf'spre 'Turda te in sentinla sl hiJ gd
gpv. 1550 cuprindea'datele aflate din acte qi de la martori, ci pe
vremea clnd.rnitropoli]u_l de Severi,n gi Ardeal, Daniil, mort in
, igijSnu.ari,u l5?frit era adolescent gi se numea,Danciu, l-a,tndr6git,
adoptat vlSdica ortodox (episcgpus gr:aecus) :Marcu, care,ouft-
.:, pdrase casa, ograda, gridina, fina{ul qi ogoa.rele tata=lui lu,i D_anCiu,
; parohului romln al Feleacului, vasile (f'adrsiaus), si se stabilise {
tn acea cas{, ltngd biserica din Feleac. ,,Adoiescenfa" lui Danciu
r,.: era tnaintati aturrci,cind I-a adoptat'Marcu, qi i-a cuinpdrat averea
r

,"titlne-siu, cici actul vorbea gi de copiii lui Danciu gi spunea ci


rs.Unirea. p.227. Bunea: Vechile episcopii, Blaj. 1902, p. l0-ll.
Blaj IB9?,
'..!f..mai^jos, n. 49.
* Cipariu: Archivu, Blaj-Sibiu, 20. )( 18?0, p. ??8. Jakob E.: Kolozsv6r tdrt.
fV, Oklevdlt6r II, Cluj 1888, nr. VIII, p. lft-16. Hurt* II.' 4.' p.
- E0?.
tt Veress A... Documente, I. Buc. tg2g, nr. 19, p. 11.
.. : :,.
Danciu era deja hirotonit aiunci, ,cleric al lui Ivlareulz Actulit;:t
prezentat de,parohul din 1550 al Feleacului, Ioan, fiul mitropoii-'. ,,
tului de Severirn qi Ardeal, Daniil, fusese siris de magistiatul :
Clujului, cu ascultarea martorilor sdi, pe pet gament, Ei sigilal ifr:;-,
sigiliul -siu_ _cel 'marg, semn, cd magistratu,l legalizase qi te$ta1;!j
menlul lui Marcu.23 Aceasta nu lnsemna legalizarea gi a rnitfopo:-i:.:
liei Ardealului, nu fiindcd Marcu n-ar fi avut drept's-o mute g!,r.l.
fdrd tom,os nou de la Stambul, ci fiindcd sfatul clujban nu era au- ,'

toritate suverani de stat. Acea putoritate o vom vedea pronuntln*ff


du-se in 1494. Din partea bisericeasc{, mitrcpolitul Ungrovlahiei..li
caexarhaveaputepadeaaprobanouaregedin1d9idainn.ofI-
cuse la mutarea lui Marcu, hirotonirea urma$ului mitropolitului:
Daniil in 1537 Ei a celorlal{i pe urmi poate conta drept astfel de .
recun,oagtere canonich gi inainte de tratatul din 1595. Congresul-, :
nafional-bisericesc din 1503 al fdrii Rominelti infiinla episiopi-ei..:;i
nu mitropolie, in locul mitr_opoliei. de Severin, care nu mai c0nl:a;,.i'j
pentru Oltenia. Degradarea acesteia ar fi fost ceva necanonic, ce'. .

n-ar'fi permis pafriarhul din c-ongres, Nifon. Episcopia de Rimnic ln


era creafie noud, nu continuare dup? intrerupere a mitrOpoliei dg#
22 Domus videlicct una in possessione Felek, quam pater suus, Dancho Epis= -i
copus, per se reedificari feoit" in vicinitatibus domorum episcopalium ab una pai+i,. i '
domus Pasci Kys a larte aliq, sita et adiacens, tma cum terris arabilibus, fenetis ei'. .

horto pomifero qui ad eandem domum spectat, et ab antiquo spectant. Istas verri 1
hereditates quidam Greeus Episcopus ngmine Marcus.propriis suis pecuniis emisgelii*
a quondam Ladislao presbitero Valachali, patre scilicet qefati Dantho Episcopl",4.d.,ij..;
tempore guo Dancho esset adolescens et Clericus eiusderir Marci Episcopir qgem idem_-".:,
Marcus Episcopus ex quadam speciali dilectione in filium adoptivum suscepisset,"'','.
predictasque hereditates propriis suis pecuniis emtas eidem tradidisset et designassf::;:
in perpetuum possidendas, in filibs filiorum heiedumque suorum heredes nfout littegq--.-.!
supradicti, Marci testantur. (Ultimul cuvint nu l-a mai putut descifra Jakab, iar pen-. ' -
ultimul l-a eitit ,,clare", poate din cauza terminatiei cuvintului anterior, in e ()*:,:!:
gregit scris sau cetit in loc de 0, eum e corect,.edci de Marcu a, rnai fost vorba rr1ai ;_:;
sus, de scrisoatre nu. deci supradieti Marci merge, suprq{ietae litterae nu" Cipq4irl.; --j
peste tot deseifrase mai mult qi mai bine, avind actul, mai inainte, deci mai pufi*. :,j
ferfenitit, decit Jakab. L:arn intrgit din docurlentul din nota precedentd, Supraf; T
dictae litterae, care vorbeau de casa reziditd de Danciu, ni s-arr pdstrat: sint dqcu.:,.11,,.!;
mentul citat in nota precedentS. Dar acel document nu-l pomene$te pe Mareur'deei:-i:r;
lectura corectd e supradi;cti Mqrgi, Si littere ng se refeid la actul din 1534 (dii* nq*!*.r.-*
precedentd), pomenit in fraza lntii a acestuia din 1550, ci cu propozilia noud, inceplrt[.:;i
de la ,,istas vero", magistratul cluiean ineepe altd. poveste. mai veche, din alt izv.g1;'u.-;
anume din testamentul vl{dichii Malcu, testament incd r}edescoperit. $i sirnpla tt$:,;'j
citare insd in sentinta din 1550 e importantd, ardtind cd sfatul clujean reeunoafite-= ni
acel testament, deci fusese fdcut cu forme legale, ceea ce inseamnd c5. Mar-crr. t1-,;:$
fost un pribeag fdrd drepturi ln Ardeal. - .- ';
2s la sfirgitul textului din nota precedent5. Ioan mai prezentd r5i acttrl 1'j
Citat
din 1534: unas tittelas Dominorum Judicis et Juratorum Civium illius tempori$:'.i :

sub sigillo Civitatis nostre maiori et autentico patenter in Pergameno confectas et.:-'j
emanatas, que manifeste continebant quasdam fassiones illorum testlum ipslus loannii*.': -;1
Plebani, in frrmte cu chenezul Feleacului, , -.,:!:.,i
,::i
,, Jeverin, chiar dacd o inlocuia ,n
, gll-T,: gi Au.a
mai firziu f*ai
lt$#:'*ffi?,::10r,{;_;;;, ; N;ili d",;i;,'#u*. care insi
: .Sentin{a o't"l:tg
ple?irl, cd testamentut lui Daniit ri
t u,'uia o.-6-01 i;1# ;il. ldsa
,,f; [t: iT i ": l;H:; 1 1";,' "i ca sa cea v ri _

;ff ii;::1J!.,s,xtr,f,$nffi
na*.i-.. : J,15:Il:.irfrfi *ilL:iii,?ifi
iff
Fl,',.1fi'ar.^*

;i,
-r

H:iii#.ils;;;:gxilffi ;:ri;,:,il':81J3':,ffi"::i:i
resta u r d r i i c.rt oin
!$estauiaiil a s eii de
rte D ;; i i,' -,rr,...1,l14ravie{uitoarelor
t)eniir i:: r:i$:
viem"a,
:'' tfntd: o casd reparatd i
!3il dTll
d;'"i;li.;.orn.iiiJ.#i,ia ili::,,T #L JJiffil
in Fereac.2'
a,' o,'#6'.1:'3,':";1uf;1'll:;'ii;:y'"'s;=*q1:,# a tatirui sdu?
*l :?,'
;i:,r{r+.rr4ra :x .,rr1"""' jH,
ron fiuumitru iff ",in ukj:"* i: i:
J sdrigtea sibiurri.
j :'lx I i :x"t iH:

gry*T# *t i:i.'-;;;i:1, ;iil;;


fl
l:r,
ff;iil,i?
;' ;FJIY'j"';
Ia'i4: sora sa Ana qi fratere ,au, t',,et.niseri
printr-un bJt,,r-'tu; 'il'iiT.:ffiTr-r;in
'1538
?...l
ffi;To3rr*iJr*-rffi;# pe petru. fra_
avea1lii.lJr,,liti.:i
:'r 'l?$ :li :i5t'l"
intrea ga moi;ienire
.
I.kli,"Iu":r sbO pr an
al.r,ifp:;,$ l;k;;?t
"-'riJJc*i vraai.r'pltr"""il
:era a lui si casa_vrddi..ur.e,
gr;*lr""T
r ro

*ui era_n Fe-


ffi ,?:n"i*.":u**iiuu"Jui"siFq;fr,iil';"'#,udata,mutirii
ft itopo ri ei A rd ea u u i qi",
*
- ;ifi .'i,rl j t ili, HT::
,l*l:fl1^1!:J. numai 1" rr"i#"iior, nu-n oras). c,rrhfl*rTili:i
r r

?.'besprLu".uita'iit,*d'#:ffiigii,??-ilfilll;.r!# \r^m .yar^^


nu vom consia.il .r^rirr..iroui.;;lrt;i"d. j?.I,ll;ll;
'de
iltiill:gltl*l' .i,".u er era sen_
up.ruteJir.t"ire intr un pro.ui pornit demulr
,ifilptl":oievodului
Mihnea, citat ra Dobrescu
.N., c,r".';"-;;;.:
:'ffi #"ffi ff Ti,ffi$:dg1;$i j*lt1:diffi
ffi{#i"'4;t#:^+*"*ln:fl"n$J """, necnon dnm'.fl:,;i't{-[:*x
trr'a D
i *ilii ;l*fl H'i;;'',*#fffli:i:ii#'.?rii,i!1;:Hl"?,:*:l-f,_!.;fiJitit"f,ll
_,__

ab antigrro-spec
,-(fci ea a tost rest*Tj,et
:,E,"ri. innir
^o ,-- .*1f1,a'umai, de
""*rttr{;3*i}i"i11il1H"qi-n-oirne"siu-ni'lii; l$!4-!!f"i::ft",7
l-ffi ;A:,T';:i.1#::l"P::dlli:i#iJi'rlt"XT"T,ff
#fr +?1fl ldiqfi ";"u["*ittt':'ffi J,i"fi i"l","'iiiffiT"
*lg'"'1,:n*tii

ffi 'tradfr qlfi +,N*h$;**trru;'**#*r'i'r,s**


*ffifll#,tiiTito,Hrtr."m
;versis utititatibus
*'* ii't'o
domum, r,^1.T"t"equ6-*a
pomiferum
iure hereditario
et fenetu.n
"a
tilil";;iil-]."-'nffil3*$tum ""*-[i|
:pidil#i:3li:;:"""#jil"::T*f""*:,ToHi*,HT+:1ffi racnarietprebano
I

(ternporibus preteritis).contra popii Ioan'de curnnafii rdposafej.'


sale mdtugi, Ana Bara'din Dezmir,zz ciicra le trezi r5comii.imb6f
gdlirea lui prin cumpdrarea casei vlidicegti, og8 .u* in-l:stg'i.i.']
trezise'bastardiilui din cdlel al unui iiu al lui Danciu; 'lui lo-ait#
P-9zpap, cumpirarea casei Anei Duqnitru.2z Ioan dovedi cu ,aeteliili
din vremea vledicilor Marcu gi Daniil, ale sfatului'cluiean. c[ ira . *i
mogtenit I'egal,za deci se vede cd apdra gi casa vlidiceiscd. r,.i
Dar lntii si incercdm a afla, cind a inceput vlddicia in Feleac,: i
nu clnd a tncetat. Actele ,,de impdr{ire", citite, ne spun numai .l
"ai
atunci, cind Danciu, mort in ian. 1534 "el rnai ttrziir, era adolgs;i:j*
cent, dar qi cleric al vlddichii Marcu. De buiid seamdlcd tndatH,laf."l:d
sosire umbld Marcu s5-gi cumpere regedin]i:Hirotonirea si adop- 'r.j
. tarea lui Danciu va fi iost aigument p.ritru inaupi..atJr p"fii,;j,l
vasile de a-i vinde tot ce nvd: Tot in alest.sgop, odatd cu hiioto, ,;;
nirea lui Danciu in$cleric, anume intru diacoh, ie.iiai, ii;ci*il$
"''-- flu pot sluji arhierefiiva fi prornis frlarcu gi vlrdicirea lui ,ca mog-, ,.
tenitor gi al,mitropoliei"sale, nu numai a averii, care astfel eia..lii,{
viddgtd nurnai pe cifi ani trdia Marcu. Dar cum putea promite--iFl
vlrdicirea 1ui Danciu, om cdsrtorit gi cu ,copii? Nurnii dacE-,4
Danciu era vdduv ln momentul tirgului. Aceasta ti -va fi atras acealt+:
speciald lndrXgir.e din partea lui Mlrcu: perspectiva de a si-l putea::ii.-*
hirotoni gi.n vlddicie,urma-g, fiind vdduv. ngia Daniil ca ipisbop ai i:rf
zidit c11a.de llng5'cea phrinteascd_, pentru fiul sdu Ioan, iriseaninfl",,li,*
' cd gi vlEdicirea'sa'a urmat,curlnd dupi vinder.ea casei pirintesg.;-&
.lo.ate aceste goliecturi ne-ar aiuta la datirrea m'utdrii .triaAi.iei tn-..11*
Feleac numai daci am qti ce vit'str avea Daniil ?n lsag, efndla:|#
rnurit, Dacd avria 80, cili ani dE Psalmut oamenit"ii"-p"i.i"; *.i'.:ix
r ''. '...:
Aetul o ngmeqte _corlsan_grira.m, sororem scllicet Dancho Episcopi- Uu e t ri
nici un notiv sd c5ut6m ett'lnfeles nici termenului consingvineus dat-fratilor anel ,'
p=ua1t1u, lgi_Petru ri roan, lxecizat prin nagterea lor regiti-mE ai" o"r"J"] tf"r.:E.i . :'"i
N. Bdlan, sibiu 1956;-p. 338). Termenul e folosit in loc.de fratres. q. pll prec;qi,.!-:$
frlte de slnge, edci r.udelg Anei R,ara. cumnali gi cumnate dupt so{ul er! Toma, Ee.,.,. *
induc ca fratres propirtqtri. Aetul din:I538 vorbejte de lrn consingvirieus it ntaai'cfrfi r:...:
Petru, card consanqvineus ldsase un copil,-din flbri,- pe loa" pii"i"p ai" c,et,;i-r"*-.
- , lendent Ia parte din partea vindutl de Ana Dumitiu. Actul ni-f nume6te ej fi'i.,.
iii
roan tati lui_Po-zpap,'deqi porecla ,9i preteplia acestuia, 9i eircumscri;re{i vj$ !!",
cd!r9. c.hgnezgl qi sfatul felecan a tatdlui, ca pentru a nu'pdta ,,onorabilitat""; nj- . ,'i
Tt"l"t-lor, ll .q-cuz6. Dar se poate, ca Pozpap sd fi fost bistarclul unui al pqtrt19e-1''.$
fi-q al lui Daniil, sau al unui cumnat al lui Petru,.dacd Petru va fi iost i5sntorit:,,,;l:r?
nigd;n 3. 1.586,.'ceea ce ar rgzulta din sevtddicire"i"i a" biiiiU,'ci;fi; il;ril.if,:..
ani dupl moartea acestuia. Archivu, p. ??6. , ;l:
28 Attractus comprobavit
Litteriipraedictorum dominorum et Juratorum civiuiril, .,.:i
illius temporis suum Jus et Jus-ticiam, Quod sci,licet ipse legitti*" p"eai.ta po.ridgtr - i
bona et hereditates quondam Dancho Episcopi, quai q,roriAa* M""..t" npiscopus . .jj
propriis suis Fe'cuniis emptasn eio^ern bdnctto-ep=iiiO!]l."q".il"rrri-"-ii"oer;ffi
'. q:ecuj,
t'ivo legasset,.. "- .,,..;;*
" - :.tl!'lE
,. ,.:, l-:,.i:i i;

. ' .,-]
.'.,...:.' , - ,:t,',;!::*:.-1*
"'' vlddicit prin l483,.iar Marcu va fi fost in Feleac
: atestl aici mdndstirea.2e fn l4gi, .ind s*
i'.ir :. Avem insd gi alte izvoare informative, decit actele
qtirea'J;;;. ,,de im_
li.-.'pngfiiel' studiate.qi qtirea
,{g;:i.,,..F.4-I1rre'- despre md'istirea
ministirea Ji"'e*i"r.
f'fi' -: profesorur .de drept din cruJ, vgrtqu vuiiu, ,,christosurrrar
din,Fereer. rn-
fi=i+'gi.
ro-
$j ;:: 5ii',',, prolopopu
T' clujurui,
8i,l'lfi ,l din
i''"
J:{1. gf ;i l""g
r1'l nenaqfiii,
':(ca $i Iosif Mdhegi,'cur'"'i
A'il;i;:';t:;#lii.fiil:t$tJ,l::i
;.;i";^Y'i1i1'met r u

r.rir srppr.-iitir",
iq:, lzgl), scrise in.cbitea r*""ii.s- ,'fo_n-niaribN,valachorum din
oradea, 1g30,,
i.' teand,
p. 96: ,,In biserica. din Feleac
trl.*t.FTqi';r*"o
in manuscris din uiii't+z+", evangherie ru_
fecu# p.":r.uru episcopurur
:- Danitd, ba au rirnas 9i r.iiiorir. aL'il;.frtf...
,,-''" tuiry.to '- ----vv^ averiror aces_

..-
;
T. cipariu
-reproduse aceastd informafie in Acte gi fragmente,.
' Blaj, I855,'p. XII. In r8si-rne"rrq.l"..n.ig-r. ii';traid qi evanghe_
'-,, renultim z0 Incepe cI repetarea i"l"r"*ti.i taio,
a.t. gi fragmente,"
';'' ca a ,neia care ar fi adrintit inscripfia';;;il;iiarurui,
: amintise. contin,ra, deqi n-o
, ,,-oin-;;;;'i;;;;ipjin;"scftsJ' mai tirzitt decir
i:'r'' flrsiigi codicele, dar tot a. mlna
antice;'r. ,,"ae .a el s-a s*is oe
i::,, nrrmere Ferea cu rui, a proa pe ;;- g:;j.-i; ;;
;'d I
rii' Daniil, care a zidtt qi bjseriia si- puirr"rriu"ii, ar{riepi scopurui
putur" in a'ur,
s,-69er (de la Hristos i+sejJ'-;;;irp(;ffirinnrii_.
r"', scriptie ?nci t'ot nu se qtfe, cd ra ,Fereac-arii-i*t Din apba in-
Episcopie, de_
r.'*i::':?"".1i11
.i'' j,lli1:^':,g$.1io,''""p._;i;.;"ieraacestei,nu-
rn iri sta scri s cu r itere-m ;i ;t;;,
mai jos, in notd)". In noti, "t{'tnijrr
ii i X;J,"l:ffi 6!i:l?l
lnd.rrpiir'..'Jre pe pagina din it:
urmd a codicerui Ei sund - u't n.oir*iiii; a;iu i porpuaqeniem -
' qvqrrrvvrrr
deai wi
stvom ovt.'LaB., go' b ;h,
--slr:.-t, .
veastnic povereaniery.vdie 1t-a
uuna.'savraqrsta
se vr; Ei si uli* cetvorobraqo.
a rseai'z cetvoroh r a orr.
.uirEtunng;;ilgilrhiepismpa se-,
verinscago ktr Daniira, ve ddni vericago crar (eaf
Matiasa. vd
, *:!"ff :ff:j,f
1l:?,bli:!-"u.tu-xoJ;iy*
preapodobneai materi fttFi
naqei pururt .ui.-V t;i(Ji ,ttt'g'g"t: ia*",I,i,li
";::{
:

*""'" uI,ii-H.Yi1lltilf"irh.t'X.Tfi.ot'' p' 772, Petranu in rrans., Buc. rei8, p. b11,


-'- ^iii'e"rrirr^"
.' 80 Btehi.sean
i.: piru-"iiol", 'eiJi'is0o.-o.
Some$ana, Nds5ud.- 192b, nr. 2,
nr. 4, 1e26. p. 69. sematism"i
'Mdn55tur,,ll9hlTt:
e"r,ia.
canonic-in-sti
iail-e'""iil ftlnesi paroh in p. 16,
ctuj;
t e zs
180e,
-' Luna rund oct., se scade 5509. deei data
,"poi n. 174e.
dratei, existente si azi'_Jotici;-;;;rfi'*ai o"i tasg. E data sfinfirii cate-
grepealS' care-l aratd ferecan pe inatt o""it Si pronaosul. Atti..
' D Am aeeeptai traoucaLi: am zidit, in Ioc "i#"i
de a zidit.
:: "or""iu"-G'rtlrlrfrii.,i rurdeanus{, afar' de seai.
-'s
::ilr^"i^t*:r^"^?S,td_"i. ; A,qeastd. inscripfie apoi se aftd
siune rornineascd pe tabla dinapoi u.arlii, inrfi;al.;#i#;ffi;."it; $i fn,;brj
qi .y ',gi"tg'i,'i ri'4ri'ii
:l i*ll":'{i-1,i,?,';'fl l:1,"1_l:ilj.l"l
cu lucrare sftului Duh s.au sdvirqit u *'r.ri.;?4tj';;i*
E;il:
,r,
gheligti cu porur cnarnrepiscopulul Daniil, in zilele i'$
marelui crat
Mdtie' s-au scris pd numble Fireacului
bisericd am zidit pe rraumele sftei maicei houJt.
;t;;;p;;; ir,i,"*al";i'# :,

6996,'dela Hs lt8!, j.1 !,"ir#i;gi-;lrt:.,;i!1


popului vasilie. dela clujmanap-iu.r :'au fegat a doua o"tj-in zilere pf,eto-.,,,,:iia* .
in anrrl aera rrs. tz33^;.
, f,udi" va fi fost mai de gruuii aiilidi-i;[ii "rwihYri
ain rzgg,arbf..,',
sericii sfintei,paraqchive, pu{in megler t"'r.ii.r-hrl'itiirJr;;;;;,.r.;
' negte, decit a unuia disn ie'i do-i parohi uilp"reut;I,,i,';;;s;ri,:gi'#
vlddica Inochentie in 1733, Nqt rvtetoJie:'- i*gitoiui .aiiii'ri.ti,
o va fi putut $crie, dar mai rnurt iiiteres $i ,,ffi
avea *-tumi.,;;;2ii;i,,,r,i1,$
' am zidit, gi schimbi data ,zidirii cu un u" inuint..rr -,.'. i:i,.,,,$
i comparind s;1isul noti{ei slavone cu ar i.tru.uungtretiarutuir.:
*i;
cipariu.cd 'tetraevaar.gri.lull s-a'jcris mai dernult,::,..,,,r;
1Tl,E,_l._...onchis
declt notifu.Asa er.a uzut, constatat aE .i*.iil i;;;d;;;;H*iai. -i
l1l1;ldli,l'_ !l deodatd. cu angajarea zidiril;t;il,f ui*i#i-it
bisericii, si se angajeze 9i copiEti.Lii .x:i,.iil, .aiiir- ffffuffi#
La rereac
Feleac insa insd tretlaeya.ngh.e]i1|11
tretraevansheliarrl s-.a s-a putut
nrrtrrf sctie.ii pentru ,ai1i''-t,
"^nl^-.1,:-^^iiJ,]-ii';
orrrLa
serica veche,
v=srrE, ra ta ruv*epurur
tnceputul irhipasioririi i;-b#i] u'
arnlpastorlfl lui Daniil. un distins-sir....i
i;-to1ic. face obiectiu,'1 ca dacii Daniil ;;;-; -i ai.rrns si:
:ry'l
pi.lgopr trebuia.sa aibi atunci 26-80 ani cel puiin,-0..t'.t;;;,._*;.ir
ii"';;rrilri-,.
-;-' r---: tsrrvqf v.ue rqrrqqrrs rL,drr ror
lle'j.ll4 iploape,de.ianua.rlg.Jbqti rur auel ilLi'il
acer lslorlc,rasDunde tisl' ,,,.-
lfisai
ga nu e longevitate impositiitr: tb3g-r 474:59 unid" 'r'pffi;
ulaii.iJ r,
."-C,T:l i1t-e s9 *li d.. vi a { n in t o t u r, H u,ip ui il ffi&;i*
tuberculos1de'ra Btai, Ioah Bob (tiai-_:ix'rlg-oi#
;3^0: I :. .:tll f ry.
ai episcopului
ff::"t I ll_Be,l:li
D?' dacd cipiirt f+i-m."ii".iridd;-Jlii ,.
l sES,. cd.evansheliarul
9 mai u..hi o*.ii inr.ril;ii; il'il'llii+iiiii
induce,in favo.rrrl .i,1!i'-irscripfie,, dii,,.
9i^lll1g.g:^*.:_..,',1
manuscrisului, de ex. de tu siiigitut-""."grr.rilT ari?rrr"tlii,',',
,' Pjput
Rispunsul.care sel rrnbie logic: ci n:avea altd iiscri;G;;ffi;ij.,.ij
sul, nu e chiar sigur, odatice HaEdeu, a;ptCiprtiiri'i;'f;td;:tt
8^Bunea A,:,tlp.4oc.,
uti: 19oO p. 806.
'trurdeenx,'8..' Mahuscrise slavi din fimpur lui gtefan
cer Mare. ?;;g:d'el:,
*"3*,tr"f::::::** :::*-Y:i*,
,.severinscago", ceea ce nu_corespunae is1L *in'zl-\;ciii"ii,,
aaevlr"iil;'.-b;;'d;';'i#;#Hff
"n 1idr. aaaugx iq nbr!!::,:,.
#"&Tff,
:lJ[l' t"i*;"to,: t'_#r;r-n?,*:*fr:
liuja rdmas rn.l88r
spun c6 eI no*i"i-"rl;-6ifti;ir: crujehii
..' :1_l,q-Siii",."_*y,*herur.
ia Eibriereca.hcaaemiei -"0-'* ,

I
:

IrL n., Jy. EaFl. s, isbb, ;."i88.


. oa
Gro,nta AI.: Ist' Bis' r. unitg Blaj. 1gg4, p. I4g-9.
crpari,, Acte,
rl,lii
ri. zr.*".
"ffiLl i#i# *3 :gl l':,n :T*,,!
; :
up o * o, o
; ;;,ffi
",;". ;
i; H ; r";;,
"
Imprejurdrile
iH fJ,lf ti'ii T'i# l,oil-#,,;;'fjl6 ff f :: r
;11

;;" e^.-^_:
de rizhoi
:,'' rv, ;T':;'.'ilt'i,?fr,fi# f:goir:,
":. i,raJi*rJaiil
fffi:Ltffilt;i.tt*1",',,tt"eti.ur.-i l;;i;.
"*:il'1,,fi,1fi:tilfri?
ui,n,u doua ori
vtd dicesc j
c urunr.t+; 6.e6,';;;# friT,s.u.rin.
aiii curunseheq,oo^o*"1^1lr1 pffifi.i;
ilI;,f
,
l;'ln
,;' l;T?fi :i,P;i'lj; o'.1,'-x? er, u',;, t,i' i.rini ti b,::f ;rJffil
e- v mitri;;i;;
;tlptil;ni+sr "',Tr
e,, e,ra -^.:^Tu!
tiilrrl.purtat de bailii;; i;
i.,ii'fJ#,fl1i.',n',l,unf
.' pind-n r+S-3. ia h{eerti, ,,.
ii"d;f #":ili1!i1?:.1i"o;'1"*#
*.-^LYP3-t] conlemporan cu Daniil
i'a trura nuliu"lurt mitrol.erit'in-r.ru*rr
1.. liJ5tilr'f Timisorii, .-
i'' Dovada mutirii de la
:': de arhiepiscop. sa-u mitroporitseverin
ae
in Ardeal a mitroporiei, tirul

I [.i:,1i!
l-iesfi ililF;q
'l*r' tasire nann*l^^+^ry n
_s;;;.;;,ff;,rt ou Daniir ca mi-
xiT+Ei"l,*:l;rf"-r#sil#ffiii, i"q i"'*
*iffi'ryd{fi:;ffi:H,ii,ri "T
i Iipsa.
pune acest titluj daiil
il;;ia i,*::
td to.il-re]iinirt, ce.i observf,l.
:,,
j titlu' finea din ,;;rri;"ca qiir, .a iiarr,..l fi'iniir fine ra acest
ce denotd
*:li;g;.;;':
rnitroporiei: ca numai .i
i i. uu'iilbur",{rr.u ra predarea
,iliopoii. au'il#;i;';re mitroporia sa
, od{gine canqnica, in-aii.;i;;'.. nu*uiii,rilr'ia,
: srdu autorizare, asta ;ii, ;o#rvrui.r,?.rre if,'pr.i"ririlecu ce aprobare

Hi: T:l:i mflii l;;;;'"'ii;uil;i:TiJ a recurs,a dis-


' " de rdz-,

' Artfer, in regiunea cruiului


apare''numai pri-n aduc.r;]il tiflul tre severin n-avea de unde
' acoto. Incoro- icest .r;i;i;;l'trairrli o" iu s;r;il'il mitroporitur de
- ' Ardealul
de nord,-i".ii,,rii',
n"*ii"*,i,t oamen'or din
c'r nu -i sp un31..1iri..';il ju,:rad,, din ITBB I-a r
oi'rlfea gi ii fncurca' L-a ; ni.i .itirilu;r.Jf T;?,fi #itl
' rqmarcd 9i reproduce. 'nedumerit-gi p"-6ipriiu, dupi cum ir
3espiffi.u lri.iu';;ili"rand,s4 ca ,,ne_
;ffii
11''X',T,'
d.'Ye
v t' i "' n ui'i.u . a

.,',,.i
i ;!;; ilti p u riu cd r - a i
n.
t o. i..l
s i, ii a. q4
i f!, ?,
itf ; # lJi ;'ji" *l**,**
''de {leteg, sibiu, tggs. iti-u}aiut in {,:; vechea Mitroporie, sibiu
ii :

t', i:
1948; de ce era gtit de ingust ,,adevirul istoric" despre vledicjt .';:r
din F9l93y, la.ist&icii "superioare
cari urmau cu. Icrga pe Bunea:tn' negarea ',
canonicitdtii ierarhiei ardelen-e ihainte d,e'prdpitirea,i,:iii
mitr,opoliei prin, .ulr-e gi.Flabsburgi in i70l gi-n r7rs: pintru.a
rhibgola yina.,gn'1ei habsburge sg opihtea Bunea, cu talentul sdtr r:.,$
vrednic de alta intrebuintare, si-i prezinte pe mitropoli{ii de la . 1
Feleac ai pe urmagii lor de la Alba Iulia ca siinpli episcopi, nu mii r
tropoli{i, ,ca pribegi fara reqedinld fixd, fdrd' origine 'canonicx, ",-,.,
fdrd recunoagtere d-e biserica ecu,menicd gi fdrd coriunicare inter: ',,t
epi.sjopald,, f,b,rd, scaun legal, gi fdri succesiune neintreruptd-n e!
gi fira recunoagtere gi ocrotir,e din partea statului : ' ,,..r'r;;1i
,;,t
'Dar abia trec 5 ani de la notita care prin titlul severinscago ,a
Arhiepiscopa atesta ,originea canonicd a mitrop'oliei de la Feledl, ,''i
apa.rq recunoagterea ei de statul suveran{, pe teritoriul ciruia st'ii ..;r,:
mutat, gi anume recurioagter,eh expresd ca alhiepiscopie-mitropoHg.,.,*
a Transilvaniei, cu scaun stabil gi cu suc:esiune constanti 6 lifgir':';:
"larilor ei gi cu o eparhie sufragani supusd ei prin decret regatr.r ',, l*
' Intre 1488-91, dupd egumenul preot Luca, hdrtuit de ple-
banul catolic bdtdug ln 1488,37 veni in fruntea mdnisiirii sf.
-Ni,
' ;;
colae'di'ra Muncaci episcopui loan. In 1490 $tefan cel Mare arse- ,;'.
mqlte moEii gi orage-n Maramureg Ei pe'la Muncaci,'mirind mi: ..li
zeria episcopului Ioan.is El igi puse ochii pe bogatele venite ale .'j: il6

mXnX^+;-:: A^ 141^ n^-:. t--:^-- -^.rI:--r-^'r -r.---r:i..lj.':ii


mdndstirii-evarhii
luarrasurll-evarfllt
^,.^-LlT de
ue refl, al
r4 Peri; ^:-.^: flrlsov
^1 carel
c,irei hrisov parrlarnal 4?
patiiarhal ii1l qeqQnlr-
desclii."i;., .:i:j3{j
sese portild spre ele prin indrumarea exarhului de a fi aiuta,"Un 'i.'*
arhierei locali, Textul din hrisov insd nu-l indreptdfea. hecit la ;"*
ce-[ da exarhul ca plqta
,ce-i d.3 platd pentru s_ervicii. It)?rr ar fi vrut si-gi fHu. .:
servicii. I_oqr ,

riagci ul
rga"sc{ un drept
$rqpt de a .dispune el de venitele exarhiei. in.
lnsesi ale exarhiei,
tnseEi in= ',r.:ri i-1:

compaiabil mii mari, deltt ale mindstirii sf. Niiolaerdin Muniac*,..,


*^^^e^- ^: t^ asigurase
L:-^,--^,- f L-:- t r '.;;^ ,:f
Acestea'din urmi gi
-t-'- ----Y
le. ^ fabricind -,i
un document dirr 1a6o;.!it$
prin care. inci atunei i.le-ar fi acordat reodor Coriatovici. Ltf,
acest hrisov'fals, iase din el cuvintele ,,Sf. Niaolae din Muncacf ' ' -.1
gi scrise tn loc: ,,Sf. Arhanghel Mlhail dirn Maromar" (mai miilt , :
nu incdpu),'n aga lncit d,ocumentul sd-i rcorde venitele *ana.tiiji'-
s7 La 1 mai 1488 obtinea de la Matia ordin de anchet5 contra plebanuft.d aa- y^

rurre din
lin rYrurrsasrr
tolic uu Muncaci, Ldrs
Muneaci, care ardSrd
trdgea qs
trig/ea de barbd .9i bdtea
.gi
wdlpd \tr b6tea cdlugdrji urrtoq.ocDr
ualsd cdruSalll din mdhdstirea
orto{ocpi orrl.,Jll?Ilasllf9lt:.-:
Sf. Nicolae gi le lua vinul adunat de la credinciogi, iar castelanii din Muncaci refqze1
a interveni.
Iorgc: Studii, XII, p. XLIV, n. 2, Mihatgi: Dipl. p. 628-30.
ff , rinu confirmarea r;i il"3i-iIii."i+grld
:ilJft ?Ji-T,?tj1,itig
l',,'
::" ",
venifele obisnuite Lw s'r
din vechirnl
vrLr*rrti are mail.;;il
ut. rna{last'rti sf.
;""' rl'reg,
ii", mureg, regedin{a sa, a":tu-or""tii'rrrfprri
de la preofii ri ,t^ r^ Mihai
rutfi;i;.ir
r^.r._. i-
to{i
diii
dinji.;;..1i:
locuitorii
Maid,
Mard,-
,i;., , tege greceasci de.pr.etutindeni 16 iot;fi;li de
ilintari regele si dreo,
fi,
f'.,
turile asupra veniteror o.lr-sr. fii*;;;';i,""a'u)u
vician fdrd rdzdturapentru-Reri,-l Om farsului coriatb-
nu ti""X"at ri, pe care insd
i ",f,, rE uustrr va sraplnul ryIu:ncaciul:,lJ1T_Corvi1,
i, in ? ;.;ru;
e i r e s p i n ge
3 gi
*r-
F, ,",0,;.J#,*:fl
I:Tr: documehtut #,lm*
il t icoriaiovi;i;r
1", : I "^* I"1.,,i",,
ca-pergamentum
r +Ob
f 4e
i:'' : r*rr scripturam de eo deretam.a2 afi"o-.gir*r?,rr porrtum, cu prio_
mdndstirii peri.
,. _
,: care-i l:::,1^",:"?l:U*
:1fl,;, ::i#4;";F.fiilegar ain r4e r, prip
uzt,.r'a veniturire,u, proffi;;il,I;,i.*s.rli,'ri-yiUfrii
-*",[{l"gltreturui
f.
,-j nrarea
fi:X;T.ii;ilH;,T.r*,':a_i ..i,a
acrului patriarhal din l3gl, cqre_i qi conrir_
dui"i;;;it.r;'J;"?,jiill;
li; , ri exarhiei oin-peri-iiurJl;'ri";
grecgsp in.ori, :
i-'.'ginal gi o traducere ratin,tu t* fdculi
"ci,i;,pd.i;rilar
i;'"ffi.ttr* rneqtiint?,de _-
:t"''.''91..*ute a cancerariei t.getiri.
,: parte intenfionat, adaptirid i.-t"r
rr;_d;;;ig;o"pluruoo pe arocurea-
r, il;*.,;ffre
;. r putui sdu. narte din. iuierri.iuritrt".;'il;;il#a gi nevoire tim_
:'; Ioan'ampiifice. texiur pretentiiror rui
t'il;;;il;i;i3.'h;i;;'ihga
' sfinfi el biserici,
sl ri;
dreptur de a
gii;;fi;ii[ti
uTni.r.i
''i' ,,Egumenul ar.e dreptur o. riinli i";G-i;iJ.riiuq teritoriire
lisugqnga
i rocari, a$a:
ptss mdndstirii. rn plus,
.;, 's"dr afla ,tn mdndstiie sau'in ;ri.;;;iri;i,:;H'il *
.pjr.op supus noui
su-
iinrtriii. ;i: ;; ii"" ,pr. ajutor esu-
- ffi;l$t11r.cum
scrie-n i'ii.ou'ii ;r;t'r
i"tartt crl sigirur Bisericii
: Textur arat5, ch Ilarie voia sd foroseasci
i apdra nu numai as hrisovur spre a se
.p,r."p"i;;,dHi".jT,:l: arhiepiscop
$"r 1"#l?:il1 #:?:T :i
;; lu r i
iu' i-,. eri j a. su p eri or.,tosln
"" a i ii b, ia
o munk6csi nusn' o5y"r1.-J.. u3sv6r 1erl, p. p,
' *"r"",*;f;go'g,t#''ntz' ciprariu, Saguna, ,, petrov,
mGrvi. -i3t"?.#i""ltuLri,u, de
, sz6zadok 1910, p. a.t
in
"""1-r-J- ''
.. Ho(tinlca, p, 5.

,, *o ,'lpi':?j|j
a Balita si I *:l
vrrdichii de Beo_
'ru{:3ii[:"ttj::r.nt"""t'ai"-i*"cedentur
, ffi r*,",r,:'ff
intemeiat i?5i$$:nTiiffi
_o BaritB :{-,ilii"iT#rTHd,*r:*",g*,,n*:r
-
; i Dft iT:; ii""",.. il "r1!Ol!l;ri;
tff;|X1fl;:;ffirt*,H
; (grec.: sd se inchine'gcr"'tdritir. fiiriliil r.rip"t*r,iu-ii#lill. finutur'e exarhiei
, tre ingira cu numete unora schimbat'e trl'-.uct.ufnriT"..ift...iila,
p. U4\n. t9). La
, ;#*:Tr'i jffi.?f
,rEi,'"'ii ;ST:Ht"j,3$rs5;il;1;i'll'i'911f ii"i iil-,''Tiiii'tr,,.,tu*uu mdnisririi.
,ii:::,";.:f ?."y#iTi"r:{;".r\tr,ffiT"}i*rpt##*Ti:
:.,
:!;:r'', '..
:iilr:'.: . / _ r. I
111..7111'r. .' '! .-... -:.:?:::
Arhiepidcopia er4 cea de severin, a rui Daniir, care oentru
ntcttatea sa ce sufragan'al p.atriarhiei constantinopolitun. "t#lrT:
1lo-J,'[6t:'';t
lltlll*,1,e--v.e!jn,ar ,*jifqJ-r'..;';;i;,
hiei hordulri Ardehluiui g i un guiiui.
-A?;
mutatJln'lru"linutur'e,exar- ,,.
,
' o ;i' ; ;.r5i?;i1}",,,$
din rgzolqtia
-regelui. ,r .,,:

,. . $e$eli u. ngariei in 14 mai I4g4 confirmd actul patriarhal


,pjin3tydq.l; i* ,.ij
in_ traducerea lui Ilarie, tn oecr*uirlu.
ci el rimine in vig:are pentru Ilarie gi rr...roiii .ur" decidei:tu
Hil;;i]-E*"iI
'"-*'-P'*
copilor de Muncac-iei nu r. rint- Jutori-J*ii-;i;;1."
.rti
-.*
slpuTerg ei'.ascuuare insi numai *ili"p"riiib;"d;;ilili,;i;i,t,i
actual gl celor viitori, ca superiorilor - -
' .i --,*'
lor.ai
, ftegele recunogtea deci existenJa f egard gi. stabilh
statuf
,
.in.
Fushiar a mitropoliei ortodo*. tomfn", .?t.iutii rriun.u $l x'r, : .*
i
hia din Peri. Exaihul se va fi inr,loit ,9o, la aceastd #ffi;;:lll;
f"r"llqd. pe vladica de un neam ,9u el, cu veqite
't
,utic;enjSii .u"'"i#,;#
ciinla departe, episcopului rutean'care ;;i;
a$eze-n l,ocul sdu in Peri.
;-iir'
t"f-ql-ra,L,,=:i
- -,trs
'Nu sd ia din '1r"nitu.; , ',d
.., :-g .tT_pe.at loan, ci-n l4gg lncercd 'iar -R.;-
Li'*:;*tT:'; ^lY'f :f tl':,q1'u.ptu'u?lh
: 1l 11 ^:lq:r
tt d ; - qi ;ite i* :,#
iy{egafi, pe.Isan,,*:l;t
Pu
bt ;r'na1e rE;;;
ln rJ noembrie 1498 comitaturiri twaralnr{gq, ;e:i ,b.;. pu;l#.$l$:
uulrra prerenllltor
ccintra pretenfiilor ltega.te liuriE'
iregare ate epispopqlui rntemeiare .:
a.lniun.iii. iniemeiate
epiipopurui de.ilVluncaii, ,,,
itf lf i in ei. I riir exp unert ;i iii r#.;' i,{;t
?f;
fate'tn baza'^iT lt*i,l:g:j.l |!
privileEiitor patriarhilu Ari'
.oniii*ui*-il'J4ghJi- -^.-",.;
..

.', ce,mitropolia
qi
rrdrrrE' ir
1-terynqii
pu ..ui. irtinii"iiu-r-;;, ;.';;-ee
rn,tat#.ii
:lvr+E
$1{.e. ti,Jl.1{e.
?r rdgele
rtrgere i-au
r-au zis
zls arrriepisiJpie,i""i
arnleplscople, cum ii ,6-iuii"ii,";,
zic tu,tnii. "::
-cdreia.i-a supus regele exrrhij o.i p.ii i" iig+,Hl,.:;
mitroporiej)

::ij;,'i*f?,?;,I"r',r:
de-severi"n, mai aiate al,ia. a'""u*;;i; aiil ,,i:
---'::':-Y""r'*:'",i.';*,i.1:)
vremea decretuiui din 1498:
,,- ^l; l^r-1trll.^.dlqi 1.:.t decret,,{n.$ec.. 1498, vistierul tui gte,:,i
;i;"* ;;;tili;ilit#ij'iliil#
f.a1 cet S.u'.., a I ste p'inu I
Jii:#: :t
g' j'n .:
9:l:" :s.cqpat de p-{tin6 g:.: pt a i e a A. B; i t d;
l'_l:l weme 1din temnila,polora
+
1
i ;;
"d;'.
cGirn-:;il
j t. i:,
ffi#..;t
I
^r!. !i^5rrr&' !u oLuryry, lj. in
^lsac,
l:_ I'g':j: : i j.,i] |t yriI t_,
r'scfrptre,
99,0| ie, exeural-n rui;;;i;'
exe'cu tut*n-ccluj, gcoarta,$lrir,,::.
il"i
..

3l?^i,^":::g1"Ji:'lr_l'
scrintie scria cf; a'ferecat 1,1?9 ,rr,,ri!;0.;r19i'ai,i-ferea[',iif#.rl
9j,",(okciva)
rh d;c:ine* ;;?*gr;;fiir"i'#t:ii
i=trqpoliei
o1ig:djn Feleac {gitroioti,o
flin Felea.c (Mitroporio- ot Fgligc) :+z $i stdplnirea **u*
ot,Feliacl;az 'i
yeang, in Ardeal ii recunoagte deci tuai.1.i fin i.i.u" caracterril
de'mjtropolie.as
, ?rln i.r*l ,g.Jli?qi.an,
pe yre_mea, judelui bragqvean' petru
{l: YJ' !8?I:1189,-1s0.0)'ei
Jb- .),
a'piror,rrul iiii$.r*i,
ricu mitropolitul Daniil vizitalie,canonici in aiadurur-au
ivilli;-lj;*:
:, sud,.unde avea fiici, mdritati cu lo;ir' o"*iti"-i"'saLirt";J
i ; $,c{r.ei descoperi concubini. puse pu putot ui'rrii;il' ;:i';;..ri;
i;
I,r'' 9i lista o trirnise judelui Brasovuiui'9i ..ioi li;i;s;;i'rritrg.ij
ai oragului cu. o sirisoare,'prin caie--i ruga, sd-i tnca-
:, seze
::rtl^riljltil
dQ ra fiecare concubin din lista popii Nicola
?ii.-t a"."ii
',' -*ffiendd_ (9i pentru.ei, ln plu_r,.plata ort'.ruiil"il. ir.ai.u D;fii;
r. niitropoltt seuerinski,si aiders'kj,_?lsigila .u iigii'uuind lili;fi;l
,, lftEREN MrTRopcil-rr oarvrir-'qT-rt.irri'L" miel sub un
p*rapor.so
rn l4g4 'mitrop,oria apdrea gu jurisdic$e, prin sufraganul ne-
;- vlddi,cd de la peri, goL. ti.r.a pi"e'lr;;lx;;"cutiti.i, in
uttimul
{gcug
e{ j q.
T a'.^ in t i ns i, p rin^arh i e;d;H
;'i;' ;il#'ij #
I granifa f,drii-Rominegti. In-l4gg. ea. apdrea *'r.i.ainia ii'.rt'*
drald in Feleac ai cf dovada-n tiilul tiri-nrniir,'.a .u !; ;";;;
d" Ia severin. Qgvada.e *ui a.prine-n fitr"ira,i'ain uiti*"T ffi;:
it, F,g4t, tiuu combinat din cel u.thi";i;;i';il,;#Hfi';#Sitr.
.f;' {itilelzd de Alba Iulia gi Sibiu.
L',' " 'concluzia^nupoate'fi-;edecit.cea'trasH de p. Maior Ia p. lbg a
;i,, lstoriei gate liseri'cefti
' ;;;"iiiiJvi ii'ili,a aceste dov:ezi
, .s;ar
mai indoi de origineu .rnoni.tqi; lBiO s; d- ;;i;;j. il;i:
' li3il'1f:ll XV in Ardeal, in .upit'rru-l;i;;;t;',ilffi;-
ortgdoxelsecotului
+iei ardelene, ,,aceluia nici un feliu he lucru istori".sc nir-i
,,f,,; po'at-e fi adeverit,..
''Prot. pr. $T. L{.Ipg6', r\

*i,.,11,,T,*f?l;.f j.:.,,j;lT: T,?P o.kevq sii te*oevanshel


. pif:**r-:L_i*:t
,:, :':?le in
lr, riterere inscriptiei ins6.sint ^^rerier. #&#'
qjF._ P:fl1l:ac-vistiarnic
p;fi [tT'? iTl"io#; TX"fftrfTl
(v..f;t"-dii".eii^a"".1'"."fiIiir,=r,ffi,"Jloli
-' !e N-are ttrelrtate
'. -i' o,,..-T;oS gqk3_pg,.teza
tursa teza'bucuregte:and citati_n tilfi,
bucuiitaira'-"itJti" sect.-i,-lriir"h-'*roi'd]*,
Mirrqp. rq,rd. rr-s.
^eplscopie)
D. 221 nota 5, cd. numai intitularea vudiciei tin r"r"i"
Liiiitropotia,,
de cdtre !,Tlc ar fi temeiul teoriei ,,t"i.".,. ;t;; ;;; fost (in se4s de
w$" q..m' n. rz-r-gl.. $i-n gi;n'urosura-dii'rsag, de fapt mitro_
...
'r-', 'g,{qm jdrtrecea r.e"ii. gi
brogura din lgaS, pi-n.Iecfia
li-n'lectria- din f-Sbi, A"""a. lui rsac
1981, dovada rsae
3n1gri cea regald iicea
cea trisoveiG,
ceabrigoveana,
bragoveand, retioute
refdoute a. teza
de u".*oi".ir!l
d"""-li,nirr*ioo-;
. ,babild
.,. . ._,s Aceasta ei _ryryri1e
,#g|93ya"1,gt
d. 6dr'ti
::l--"_j"_.flTili! .drbi;;|HtiritJ-T
sitiqtene, intilnite_n Feteac'ta
;,Ei#"*i; issO, fac pro_
colonizarea din Sillsfe n T.atoo1,,r,,r
q.ari?!e a re.rsacuruiJ
R*1a*e":fj Tgi",lt: gaitgr,.i. Bogdon: .T)ocunente qi regestq Euc. teo2.
:'-:.']!4r.'ll: rt'lx', p- 6ou:_nr. r8z. !e_
provocind multE rdtacire
*lJ;'gt:,{.iffi*xr11lL4;titl_#["i"?giui,::"fl ln ln*''ff
literbtur "fj;ri"*;1fl"?
tso""hif l;d"l"1$,J..!3nry1 v-gcqea Mitroporie, dl ieas. ;.-Iilzl
ll,,i* Ardealului, -p":t"fii.-"ili"#"i? 5""-F-a'11."r, era reeedinrp
sv vrsJ lg,

:.i ygievodului t;.T;,1?..i*n*:.n^tg":"t'


Bartolomeir O"agfi.
PE !t

tii.,

1:, :
;j.{,: .1.:. ..._ .:t.::,'r'ra:1
'rj:r.! -..f.rr,. -Jr. , ;1..

Mitropolia Ardealului, Sibiu, nr.7-8/1960

. .'i .!..'
:

. l;:;:,.',1:*;"
;:.i.:;,;,:;.1;:, ",ig
f._: I
-llrir'a -i.r:r-,-,i'
t::l;:' $.,
:

.1 i';':,'i 1;! 1"5-:": {f,


"i,.'ffii
.r:1 -
{i..r
. S:
'.ii ;!S;
l
'' .rlHii

iii"r. ;':i

a]l:':!:: :

l;j.j.:t -:,.'

:t;.ilr'.
i-;:..1:rl ,
,**r. '

\ ;];.
*" i,i
:t"'r{?r
i"i:nir"+*
ri_r";r!j,..!.

*
:.;'i.ljl.:.{.

*;r::. r'J
:i
-"rii{=;
,- i.',': :i

i.:"*'i
,::-itf .l:in
!,!: ;,t.
t4.;
t'
a,,sa
q{xq{i dc'lp Ved. llordo* $eoagiu Fi par*frcl.,fot Perft*s",ate'k:,
erhu vlidici romlnegti pentru scribii latini ai canceiariilor ardelenq
,aturri. -Distirntia ae,rarrg la.E q u. t"+U+ i$oriei ,birtrieefii" . , . -.,-'
Arei#eza Ardeatrll d*
.{rffidee:{i. Ardeahd
Ar&idi*e2a.{rnrbdee:'Ei. da gu{-din gt, qarar
sud- din, qarp +i lrqli gq
qare {lqslat
numai #q'sdc
ritofiiu il soda$e.giseopiei ds Qcsag:iu, pB cbd iF ei&4q1.&'E
Afde4ql.dp,*qd
torau trei cpshii. Sora t$itrefo{itl{ui,. in S,ili$+''tiru$ul..vgqtti,,{.ffi
. ,tiru$ul
:trm,{aoului, qnrlr 4is plaiurrle. rntrll:ws slllaoiptia Ade "tqq$i.
wrt'a tost sutragani erarhiei din Tara Rqtninsas{i" tra
ci'si
ca- Sibiul, FXgnih+rilr
si Sibful, Bilsovul (qd{'vlaitaoe
Fxgeia$ul Bragovul lt"utdt vizitaoe"Daniil)
Dani,il} ,g
g
Ca,Si V, iVloga in 1810, S Petrlr-ar Ii.fr+Jerat sSSt Aibi.i
sud, u.ndo' era v,lald'ortodoxi rromip'i @i togat{ +i"rfiai lnTt
cu xlrhia $a $u.pprioAie r'Ilai la tndemigd. i!1dtinfu*e'fF lt
de_alulu$'la Alba:Iuli4, unde fusq^se gi tn vechjme;.fou$l".c
capilal_I treb,uta Ci-l eqprindE gi pe infitcopolit; adiugind Ia'
sus gi impq{al{vul 'canoanelor, s3 fi,ittopolia' si fie is' cafii
ifi' :.;,$#ffi fTi#'fi#;Hl:tr#a zidirea E$e;tjlrt:
:'p,m"iiilfr iof"dii''rpre su 4 *ur
'
"*J$"1-ffTtmi:

.""1og,tuJ ;i; ffi,|ff;fl rrpsat &um sp'otunel'ca de


l*l.S'
:. gcestea treb'uiau
s;

ffi r;Tlir.'*Jir"lHg;#?ffif }fr ;ltiffi:Hfr


iba-Iulia si a asezarii jn,.e.1 ,i.,*th;i;iffi,*T*o1 fffi
"T"ii,*l-
;iLffiff;; g-T3fftlll "dir:F;,iiil{E ,care, f va n cdru-
'F.:
'.1.-
,"tJ

ti.ii.Ji'sr
'Rdrfrd',:,fi'

nltsri. si' = ',laioii


hJ -ds,:r ltladislau
&-tuncreii
e.: i.qQ@tc6gE.i{t#ii
I t& 0a
i;

i{t:rl
': i
r,::t
$trh+ds ed;,rredtii I
i4 {W takfi irin Mba
- d{!ft'sq sgumerrtul.
'
pr4: dffi lE6o.,$mm
,,:2ft i$ldoaf ili":' tfnbe

i4.pogfir (cam 16 fa
Xui Mad3Jlaf. iu-Il

.:ri +

,:,it'ji.
rrn:in d
I

I
otilii

!!A'jff:

tdti'

lW*','i ug,eifir$
.i ,:i: . . r!:
::i _ ., " i
l$-ru

(ill
rts$q: St.i
I+*,t:,
..Ce"
,rladhianiel. rn *ri6l p{Sit B.i-n.tete- F
:!,.. ::':i +' : 1 ;i 1 J; !:{
-
.i. ':::. '-':: :'. .
i.i:,':,.:,". , ,.')at:- '
e;ra
ranixi;
,.1;-,i..:iili[1T,:
a1:r. .:::,:.., ' ir-r'
r! l' .i -r'.._.' , ,'

;
tl

cr eurrua,_V.6;;5i:
ffi*u;**;
*: * ma,,64,}

ffi
3t flq:{}-fs#fi'..:13 T

reruat D{"'ud 'G fi*;ii;" ffi{,ffm


HAds.iH*$Hffi i,
-
i*r; :';,-

::#1F"4*Hrtri*{r**xffi jt'T'*'*;++iiffi
l-S'$$ff n'ffi.ffi f 'T"i-tffi 'r'"'*H{'Hqry.

ffi#i

'ff
,; ff ,l$'ss #fiFC uu*,;;';;
'ff,,ffi,"ffHil#:
fl Hffi #*? gffi
4.:.A riurfi;;:ffi.,
$:S1&. ]fi Iffi;*JIff YT' rr : rE*gv
s 'i
:6,.ifi e;
:g.s;$
;::. ?l Lupga, o.c., p. ?-8, 4,!pf Hodiuka,.doc. 13, 13, 14 g.{5, AL Cttr$; Docu-
tbente privrmare 8a episcopia dm Maranrr6q,. .A$. Ac ,B., Dt.- t XXXVIU, 1916,
',, :,Coc. 6, etcr
: ?i iiunil ii-i, p. roi.
?5 Manual de IJB b:is. r., I, Buc. 196?, & 3eL Lupa6: IsL bls., Slbiu 1918, p.
i feol 3-1956, E: ?,F,2. Actele dletelbr, I, p. 218. 9i II, p. ?6.
S?--. S-tudii
i":. - :' . ?6 gt'
?, 3,1960, p. 255.
: -, ?? Mariuat; I, d. 35?. La p. 355{ ll tace p mlttropolitd htroldovci ererh aI
" \ 'CAurUor, cu drept de obliduire csnoniod qi asupra credinciogilor ortodoasi dtn tsqs-
- ,rilIrsnla de ntrd prin _episcopia de Vad" iar flui Cristotor de la Geoasiiu lretinde
.j: cia epigoniga decretul ^k6belei ca eperhie ,toati.partea & -nts?Szi a **se[dd,.,guga
care-l tritrec in dugminia con'tra mitropo$en ,nelmite'. Arguentul lrr.
" .$e
::::-",:.;$ges O'.cjL,rd nlfiopolilii putrgaB 1o ttlul.lor,4qpa{ &ete.eplrcopil-sdo,fn fa{a
r,iti.'htltul6rii tut Ghenadie II in 1628 qi al Or,{zil, ' ,
?8 V. ep,, p. 28*35, Ebrycop& Blpj 1092, p. SS9.
.: i'
i, ,
.::::.'
,
j..', ,, -86
m.lt
^- -
oo o! il:-^^--{ 6t-: tffi

_79 !6etqq: Mogiile. p. 49, V,eress: Foatigs, W,,t.


l$ri ri,,' '-: biiliiscrj-i1,-p. i:iz-is.
ii.,,,
&F:
81 Meteg, hn dania negelqi
Metet, l. c. Prin rgelui.'Vladislav {in 2 tebr, 1508 a prinit Rridu si
-..
Su Vlad
glr silu C'eoaSiul de jos
ora$ul Creoagiul
l4ad..ara+ul j-os c-u 19 sat vecine (A Afrrrirse. Adcrr.lBIcii-
'; -ElF.tF
tSbi Eozs,
Boaq, cib, clmau,
ciem5q GlodrHomoro4 Nidlstta, pobE&
Gtod.Homoroq Mada, N6d{$fia, Pobna Aerirhet. gussE".
i'::lHrdu; _Vgla)
:'::.IMr6u; +r o
Voiia) Sr buszta)- La If iag.
Inrstii (TOrttk tiuszta)-La
9 gqltl_(TOrttk iqi,. l5l0.pietdrr
151-0. tietdrt .!&ntcfra
.M tbuda, ts
:-'e
;: 'e--$gie $r{ oo_.reciqtigE
i$nie $l3 Neagoe, cere a gi
recigtigE _Ne!goe, tqt po
qi lost lls la
fa Qeoasiul
Qeoagiul de jiolt in lSza.:-za o
i:'i: dilrila
66ntt gi cinfirma regele Ungariei unor boieri muntbnlmuntbnl - | '

i, . 93 YS*^dg io;.v,urpaa *.)ih,cJ*1-I^T4,ruc{1uu ei sngant --

S-ar putea să vă placă și