Sunteți pe pagina 1din 25

 Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3.

382/
24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-
2018
- 35 de săptămâni (167 zile lucrătoare): sem.1:18
săpt., sem II: 17 săpt.
- Absolvenţi: cl.a 12-a: 25 mai (32 de săpt.), cl. a
8-a: 8 iunie (34 de săpt.)
- Şcoala Altfel: 2 octombrie 2017 - 31 mai 2018
- Teze: cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalul
semestrului.
- 5 octombrie – Ziua internațională a educației,
5 iunie – Ziua învățătorului
1 iunie – Ziua copilului
 Activităţi interactive pozate şi filmate (trimise d-nei insp.
Dan Loredana împreună cu fişa tip de activitate – termen
15 oct.) loredanadan@gmail.com
▪ OMENCS nr. 3590/5.04.2016 - Plan-cadru de
învățământ pentru gimnaziu
Planurile - cadru și programele școlare
valabile în anul şcolar 2017-2018:
http://programe.ise.ro/actuale.aspx

Precizări OMENCS 3590/2016 - Predarea


intensivă a Limbii moderne 1 la gimnaziu
 Ordinul ministrului educației naționale nr. 4775/2014 –
Elemente de cultură și civilizație engleză – Clasele a XI-a
și a XII-a cu program de studiu bilingv

 Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr.


5240/2008 – Istoria Marii Britanii și a Statelor Unite ale
Americii – Clasa a X-a cu program de studiu bilingv
 Accent pe nivel, nu clasă
 Accent pe acte de limbaj, nu gramatică

o L1: cl.a 5-a A1 – cl.a 8-a A2+


o L1 intensiv: cl.a 5-a A1 – cl.a 8-a B1
o L2: cl.a 5-a 0 – cl.a 8-a A1+

 Sugestii de activităţi şi de animare


 Anexă: gramatică funcţională
 Programă şcolară pt.clasele de intensiv şi
bilingv
 Metodologia olimpiadei
 Metodologia atestatelor
 Catalogul manualelor școlare valabile (retipăriri
cls. VI-XII):
https://www.edu.ro/index.php.articles/23366

 Cl. a 5-a: Compendiu pt.primele 8-10 săpt.


Planificări?
 lectura personalizată a programelor şcolare;
 planificarea calendaristică;
 proiectarea secvenţială (a unităţilor de
învăţare).

 În realizarea planificărilor, cadrele didactice


vor ține cont de obligativitatea respectării
programelor, nu a unui manual anume.
 Competenţele scrise (nu cifre)
 2 sesiuni (feb.şi iunie, respectiv august)
 Înscrierile pentru susținerea examenului în prima
sesiune se fac în săptămâna 29 ianuarie - 2
februarie 2018.
 12-13 februarie 2018- evaluare a competențelor
lingvistice de comunicare orală în limba română
 14-15 februarie - evaluare a competențelor
lingvistice de comunicare orală în limba maternă
 16, 19 și 20 februarie - evaluarea competențelor
digitale
 21-22 februarie - evaluarea competențelor
lingvistice într-o limbă de circulație internațională
 obligatoriu pt. clasa a 5-a şi a 9-a (recomandat
pt. toate clasele)
 urmat de stabilirea nivelului, matricea de
specificaţii şi planul remedial
 https://www.crefeco.org/display.php
 Regulamentele specifice de organizare și
desfășurare a olimpiadelor:
http://www.edu.ro/învăţământ preuniversitar/
olimpiade și concursuri/regulamente și precizări
* Faza pe şcoală: decembrie 2017/ianuarie 2018
* Faza locală/zonală: ianuarie/februarie
* Faza judeţeană:
 3 martie (proba scrisă) engl, germ, fr
 10 martie (proba orală) engl, fr
* Faza naţională:
 2-6 aprilie, jud. OLT (engl.) şi jud. BUZĂU (franc.)
 25-31 martie, jud. CLUJ (germană)
 Nouă metodologie (sf. oct.- înc.noiembrie)

 În loc de text funcţional traducere!

 La faza naţională: Creative Listening


 Partea I: structura anului școlar, încadrarea (clase, nr. de ore), orarul,
fișa postului, calendarul activităților pe anul în curs
 Partea a II-a: programele școlare, programele opționalelor în
derulare, planificarea anuală și semestrială a materiei pe unități de
învățare, proiecte didactice, teste de evaluare inițială, curentă și
sumativă-concluzii, modalități alternative de evaluare (proiecte,
referate, portofolii întocmite de elevi), fișe de lucru, caietul –catalog,
inventarul materialului didactic din școală, fișe cu asistențe la ore
(pentru profesorii debutanți)
 Partea a III-a : regulamentul, precizările și programele pentru
olimpiada națională școlară la disciplina..., subiecte de olimpiadă
propuse, lista elevilor selectați pentru olimpiade, rezultatele obținute
la diferite competiții/activități specifice disciplinei
 Partea a IV-a : Proiecte personale sau proiecte/programe în care
este angajat pentru implementare
 Partea a V-a : perfecționare/formare în domeniul disciplinei
 Partea a VI-a : materiale didactice –produse proprii.
 lista conţinutului acestuia (sumarul, care include titlul
fiecărei lucrări/fişe, etc. şi numărul paginii la care se
găseşte);
 argumentaţia care explică ce lucrări sunt incluse în
portofoliu, de ce este importantă fiecare şi cum se
articulează între ele într-o viziune de ansamblu a
elevului/grupului cu privire la subiectul respectiv;
 lucrările pe care le face elevul individual sau în grup:
 rezumate;
 eseuri;
 articole, referate, comunicări;
 fişe individuale de studiu;
 proiecte şi experimente;
 temele zilnice;
 probleme rezolvate;
 rapoarte scrise – de realizare a proiectelor
 teste şi lucrări semestriale;
 chestionare de atitudini;
 înregistrări, fotografii care reflectă activitatea
desfăşurată de elev individual sau împreună cu colegii
săi;
 observaţii pe baza unor ghiduri de observaţii;
 reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează;
 autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului;
 interviuri de evaluare;
 alte materiale, hărţi cognitive, contribuţii la activitate
care reflectă participarea elevului/ grupului la derularea
şi soluţionarea temei date;
 obiective viitoare pornind de la realizările curente ale
elevului/grupului, pe baza intereselor şi a progreselor
înregistrate;
 comentarii suplimentare şi evaluări ale profesorului, ale
altor grupuri de învăţare şi/sau ale altor părţi interesate,
de exemplu părinţii;
 rezultate ale lucrărilor de evaluare efectuate pentru
teme din domeniul profesional sau abilităţi cheie
 rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale
discuţiilor care au avut loc
 opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate
 planuri de acţiune/ evaluări/ activităţi viitoare planificate
şi efectuate de către elev
 comentarii ale profesorului privind atitudinea şi
rezultatele elevului