Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI

CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

CADRUL DE REFERINȚĂ AL
EDUCAȚIEI TIMPURII
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2018
Straistari-Lungu
Cristina
CADRUL DE REFERINȚĂ AL EDUCAȚIEI TIMPURII

• COORDONATORI NAȚIONALI:
• • Angela CUTASEVICI, Secretar de Stat în domeniul educației, MECC
• • Valentin CRUDU, șef Direcție Învățământ General, MECC

• EXPERȚI-COORDONATORI NAȚIONALI:
• • Vladimir GUȚU, doctor habilitat, profesor universitar, USM
• Maria VRÂNCEANU, consultant principal, MECC

• GRUPUL DE LUCRU:
• Lora CIOBANU, doctor, conferențiar universitar, US „Alecu Russo" din Bălţi
• Liuba MOCANU, doctor, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă” din Chișinău
• Veronica CLICHICI, doctor în științe pedagogice, IȘE
• Cristina STRAISTARI-LUNGU, cercetător științific, IȘE
• Angela DASCAL, cercetător științific, IȘE
• Stella DUMINICĂ, cercetător științific, IȘE
CADRUL DE REFERINȚĂ AL EDUCAȚIEI TIMPURII

Ce reprezintă CRET al ET?

De ce este necesar CRET?

Cui se adresează CRET?


CADRUL DE REFERINȚĂ AL EDUCAȚIEI TIMPURII

este expresia politicii educaționale naționale


în domeniul educației timpurii.
document de fundamentare teoretică,
metodologică și praxiologică a educației
timpurii.

CRET concretizează viziunea asupra


copilului
stabilește aspectele specifice ale
procesului educațional
asigură extinderea, aprofundarea,
dezvoltarea educației copilului
până la 7 ani
Funcţiile CRET
• definește reperele conceptuale și prezintă
elementele esențiale ale educației timpurii
Fundamentare în sistemul educațional din Republica
Moldova

• definește cadrul de politici și de


elaborare/dezvoltare curriculară și
Reglatoare circumscrie dimensiunile esențiale ale
procesului educațional

• documentul vizat asigură, pe de o parte,


coerența curriculară și trecerea lină de la
Integratoare educația timpurie la învățământul primar,
iar, pe de altă parte, crează noi perspective
de dezvoltare și educație a copilului în
perioada timpurie.
CADRUL DE REFERINȚĂ AL EDUCAȚIEI TIMPURII

Conceptorilor
de politici în
ET

Autorilor de
Părinților, resurse
etc educațional
e
CRET

Conceptorilor
Managerilor, de
cadrelor curriculum,
didactice din experților,
IET specialiștilor
CADRUL DE REFERINȚĂ AL EDUCAȚIEI TIMPURII
•Sistemul Educației timpurii în Republica Moldova
1.Cadrul normativ al educației timpurii
2.Structura și formele de organizare a educației timpurii
•Poziționări teoretice/ conceptuale ale Educației timpurii
1.Pozițonări psihologice ale educației timpurii
2.Pozițonări pedagogice ale educației timpurii
•Referințe ale curriculumului pentru Educație timpurie
1. Conceptul curriculumului pentru educație timpurie
2. Produse curriculare pentru educație timpurie
3. Structura curriculumului pentru educație timpurie
•Managementul implementării și monitorizării
curriculumului pentru Educație timpurie
1. Strategia implementării și monitorizării curriculumului pentru
educație timpurie
2. Metodologia și instrumentarul de monitorizare a curriculumului
pentru educație timpurie
3. Asigurarea didactică a procesului de educație timpurie
•Resursele umane în sistemul de Educație timpurie
1.Personalul din instituția de educație timpurie
2.Orientări în formarea inițială și continuă a personalului
Educaţia timpurie - parte componentă a sistemului educaţional
din Republica Moldova, are drept scop principal dezvoltarea
holistică a copilului şi pregătirea pentru integrarea în
activitatea şcolară.

Sistemul educaţiei timpurii este gestionat de un cadru


normativ de ordin internaţional și național :

a) acte normative de ordin internaţional:


Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de
Parlamentul Republicii Moldova оn 1990 şi intrată оn vigoare оn
1993.
b) acte normative de ordin naţional:

- Constituţia Republicii Moldova, Monitorul Oficial, nr. 1, 12.08.1994. Data intrării în vigoare: 27.08.1994.
- Codul Educației al Republicii Moldova (MODIFICAT
LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16);
- Legea Republicii Moldova cu privire la Drepturile Copilului, nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994;
- Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 ,,Educația 2020”;
- Programul de modernizare a sistemului de învăţământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea de
Guvern nr. 863 din 26 august 2005;
- Concepţia educaţiei preşcolare, aprobată prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei în 1995;
- Standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de 0-7 ani, aprobate prin decizia Colegiului Ministerului
Educaţiei, 2010;
- Standardele profesionale naţionale ale cadrului didactic pentru educaţia timpurie, 2008;
- Curriculumul educaţiei copiilor de vârtsă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova, 2008;
- Hotărârea Guvernului nr.933 din 31.12.2009 cu privire la „Aprobarea programului de dezvoltare a educaţiei
incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020;
- Regulamentul cu privire la organizarea obligatorie a pregătirii copiilor pentru şcoală de la vârsta de 5 ani,
aprobat prin decizia Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 6.3 din 27 aprilie 2006, Buletin
informativ, nr. 3/2006, pag. 5;
- Regulamentul instituţiei GRĂ DINI ŢĂ-ŞCOA LĂ PRI MARĂ , aprobat prin decizia Ministerului Educaţiei şi
Tineretului nr. 6.3 din 27 aprilie 2006, Buletin informativ, nr. 3/2006, pag. 26;
- Regulamentul instituţiei de educaţie preşcolară, aprobat prin decizia Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr.
6.3 din 27 aprilie 2006, Buletin informativ, nr. 3/2006, pag. 10;
- Regulamentul Centrului comunitar de educaţie timpurie, aprobat prin Hotărâre de Guvern în 2008;
- Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere din învăţămîntul preuniversitar, Buletin informativ, nr.
4/2003, pag.49;
- Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, Buletin informativ, nr. 3/2006, pag. 40, cu modificări şi
completări aprobate prin Hotărоrea Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 95 din 30 august 2007;
SISTEMUL EDUCAȚIEI TIMPURII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Educația timpurie
 Educația
• Învățământ preșcolar:
antepreșcolară:
pentru copiii cu vârsta pentru copiii cu vârsta de la 3 la
de la 0 la 3 ani; 6 (7) ani, inclusiv grupele
pregătitoare.

Organul central de Organul local de specialitate Instituții de ET: Parteneriate socio-


specialitate MECC în domeniul învățământului  Creșe; educaționale
(OLSDÎ)  Grădinițe;
 Centre comunitare /  Familia,
(implementează, instituții care prestează  Comunitatea
coordonează, monitorizează servicii educaționale  Societatea
la nivel local politici (Servicii de creşă; de 
Coordonează, ONG-uri
educaționale de stat) îngrijire; de asistență; de
monitorizează, privind
consiliere a părinţilor;
evaluează politica de de educaţie parentală;
protecția
stat Servicii de asigurare a copilului, etc.
• Universități și colegii cu „confortului interior și
profilul pedagogic exteror a copilului în
• Instituții de cercetare instituția de educație
• Centre de formare continuă timpurie”;
 Instituții rezidențiale;
 Instituții sanatoriale.

Resurse umane
Manageri, metodiști; educatori; cadre de sprijin; mentori; personal de profil (medic, contabil, asistent tehnic, bibliotecar, arhivar ...).
POZIȚIONĂRI TEORETICE/ CONCEPTUALE ALE
EDUCAȚIEI TIMPURII

Teoria privind dezvoltarea cognitivă (Jean Piaget)


Teoria învăţării socio-culturale şi zona proximei dezvoltări (Lev Vâgotsky)
Teoria dezvoltării psihosociale (Erik Erikson)
Teoriile privind învățarea și dezvoltarea socială (John Bowlby)
Teoria jocului (Daniil B. Elkonin)
Teoria inteligențelor multiple (Howard Gardner)
Teoria învățării experențiale (John Dewey)

- Abordarea holistică a copilului


- Valorile şi principiile educaţiei timpurii
- Educaţia centrată pe copil (abordarea psihocentristă şi sociocentristă)
- Starea de bine şi mediul educational
- Jocul – activitatea fundamentală în ET
- Învăţarea în ET
- Educaţia interculturală
- Parteneriat socio-educaţional
3. REFERINŢE ALE CURRICULUMULUI EDUCAŢIEI TIMPURII

CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE, componentă reglatoare


a Curriculumului Naţional, reprezintă un concept-cheie pentru domeniul
ştiinţelor educaţiei.
Caracteristicile acestuia derivă:
 din misiunea educației timpurii, concretizată în prevederile Codului
educației,
 Strategia „Educația – 2020”,
 abordările, valorile și principiile acceptate și promovate în acest document.
Menirea acestui curriculum

de a orienta cadrelele didactice în proiectarea,


organizarea și realizarea activităților educaționale din
perspectiva unei noi viziuni pedagogice asupra copilului
și educației.
Curriculumul pentru educație timpurie include următoarele
dimensiuni:

Curriculumul pentru educație


timpurie ca și concept;
Curriculumul pentru educație
timpurie ca finalitate;

Curriculumul pentru educație


timpurie ca și conținut;

Curriculumul pentru educație


timpurie ca proces/acțiune;

Curriculumul pentru educație


timpurie ca produs.
3. REFERINȚE ALE CURRICULUMULUI PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE

Concepția curriculumului pentru educație


timpurie este centrată pe copil și reflectă:
1) curriculum bazat pe competențe pedagogice,
valori și abordări care le va permite copiilor să-
și atingă întregul potențial într-un mod holistic.
2) curriculum care solicită personalul IET să
colaboreze cu copiii, colegii și părinții și să
reflecteze asupra propriilor practici .
3) curriculum pentru educație timpurie corelat cu
standardele de învățare și dezvoltare a copilului
de la naștere până la 7 ani
3. REFERINȚE ALE CURRICULUMULUI PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE

DFFS

Eu,
Arte familia și
societatea

DC Sănătate și COPILULArt Limbaj și DPSE


motricitate Copilul
COPILUL comunicar

Științe

DLC

Corelarea domeniilor de activitate cu domeniile de dezvoltare


Curriculumul pentru educație timpurie ca proces
va fi bazat pe va fi suficient de
complex pentru a fi
interesele copiilor,
studiat cel puţin o zi sau
standardele curriculare cel mult cinci
şi resursele locale; săptămâni;

pot fi create centre noi


va avea legături cu Proiectul
de activitate sau pot fi
experienţa cotidiană a tematic
utilizate cele
copiilor; tradiţionale;

va permite exersarea poate fi cercetat în


competențelor din cadrul IET şi acasă (în
toate domeniile; familie).
Curriculumul pentru educație timpurie ca produs
Documente de
Documente de tip Documente de tip
politici curriculare
proiectiv: metodologic
(conceptuale)

• Cadrul de referință al • Ghiduri metodologice


educației timpurii. pentru cadrele didactice și
• Curriculumul pentru • Scrisori metodice manageriale.
educație timpurie. /Repere metodologice • Caiete pe domenii de
• Standardelele naționale cu privire la activitate pentru toate
profesionale a cadrelor organizarea procesului vârstele de copii.
• Materiale didactice
didactice în educația educaţional în distributive și
timpurie. instituţiile de educaţie demonstrative pentru copii.
• Standarde manageriale. timpurie. • Lucrări didactico-
• Standarde de învățare și • Regulamente, metodice.
dezvoltare a copilului de Instrucțiuni, circulare. • Materiale de suport pentru
naștere până la vârsta de părinţi (ghiduri, broșuri,
7 ani. fluturași informaționali).
Structura Curriculumului pentru Educație Timpurie, 2018

PRELIMINARII
I. Cadrul conceptual
II. Administrarea activităților privind Educația
Timpurie
III. Competenţe generale ale Educației Timpurii
IV. Unitățile de învățare ale domeniilor de activitate
V. Sugestii de organizare a programelor de Educație
Timpurie
BIBLIOGRAFIE
4. MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII ȘI MONITORIZĂRII
CURRICULUMULUI PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE

Planificarea Organizarea
procesului de Monitorizarea Evaluarea
procesului de calității
implementare a implementării
implementare a curriculumului
curriculumului curriculumului
curriculumului

Etapele procesului de implementare și monitorizare a Curriculumului Educației Timpurii


Instrumentarul de monitorizare a Curriculumului pentru
Educație Timpurie

• fişe de observare a activității personalului, ;


• chestionare și focus-grupuri privind percepţiile
managerilor, cadrelor didactice, a profesorilor
și părinților vizavi de curriculumul modernizat,
• modul şi condiţiile implementării şi
monitorizării;
• experienţe de realizare a acestor procese în
diferite regiuni ale ţării etc.
5. RESURSELE UMANE ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE
TIMPURIE

Personalul din învăţământul general


este constituit din:
• personal de conducere,
• personal didactic,
• personal didactic auxiliar

Totodată, în educaţia timpurie sunt următoarele funcţii


didactice: educator, cadru didactic de sprijin,
conducător muzical, logoped, psiholog, psihopedagog,
metodist.
REFLECȚIE:

"Radacinile educatiei sunt amare, dar fructele


sale sunt dulci."

Aristotel
MULȚUMESC
PENTRU
ATENȚIE!

S-ar putea să vă placă și