Sunteți pe pagina 1din 8

“Cîtă înţelepciune adunăm,

atîta fericire avem.”

Grigore Vieru
“ Formarea
Tema de cercetare:

competenţelor de lectură prin


intermediul metodelor interactive
la orele de limba şi literatura
română”
Este actuală precum este şi cercetarea psihicului şi
comportamentului omenesc.
În mediul educaţional, se abordează problema formării competenţelor la
elevi. Apar multe intreb *Care este relaţia dintre obiective şi
competenţe ?
*Cum se pot forma competenţe concrete în cadrul lecţiilor?
*Cît de pregătită sunt eu ca profesor să dezvolt
competenţele necesare la elevi pentru încadrarea cu succes în societatea
cunoaşterii şi în viata profesională ?
Documentele elaborate de Comisia
Europeană : Competenţele cheie reprezintă
un pachet transferabil şi multifuncţional de
cunoaştere, abilitaţi şi atitudini de care au
nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi
dezvoltarea personală, pentru incluziune
socială şi inserţie profesională. Acestea
trebuie dezvoltate pîna la finalizarea
educaţiei obligatorii şi urmează să
acţioneze ca un fundament pentru
învăţarea pe parcursul întregii vieţi[2,p.5]
Un mare aport îl are şi programul
Lectură şi Scriere pentru
Dezvoltarea Gîndirii Critice, care a
introdus masiv în practica educaţională
metode interactive.

Ceea ce primesc în schimb este înţelepciunea


colectivă a celorlalţi care, dacă nu are merit, cel
puţin le oferă un limbaj expresiv mai amplu, şi
un context mai larg pentru propriile idei. Un
dialog mai extins le permite elevilor să-şi
reexamineze şi să cizeleze propriile cugetări, să
le plaseze în mozaicul de idei, care se centrează
pe un anumit subiect şi care îi dă acestuia
conţinut.[2,p.14-15]
Avînd schema, ce inserează informaţia
necesară, redactează un text metaliterar,
realizînd astfel obiectivele curriculare: să
comenteze poezia lirică, evidenţiind
caracteristicile esenţiale ale acesteia; să
compare două poezii lirice şi să găsească
asemănările şi specificul fiecăreia.
Elevii au respectat următorii paşi:
Propuneri:
 Ar fi foarte bine ca şi autorii de manuale să ţină cont de texte
alternative care să fie adecvate nivelurile de dezvoltare emoţională şi
intelectuală al elevilor.
 Este necesar ca fiecare profesor să-şi fundamenteze activitatea pe cele
trei tipuri de lectură: aprofundată (obligatorie), suplimentară şi
particulară. Independent de tipul de lectură profesorul va avea în vedere
declanşarea unor activităţi necesare oricărui mod de lectură.
Pentru realizarea sarcinii de apropiere de lumea literaturii, de a-i ajuta
să deprindă gustul cititului este recomandabil texte literare, atractive,
incitante, accesibile şi variate, texte care produc curiozitatea şi stîrnesc
idei îmbogăţesc experienţa de viaţă şi pe cea culturală.

Pentru eficientizarea lecturii este bine de ales texte de valoare:


- ce vizează diferite epoci;
- din diferite genuri literare;
- din literatura română şi literatura universală;
- literatura veche şi modernă;
- texte ce îmbogăţesc experienţa de viaţă, pe cea culturală şi spirituală.
“Valoarea seminţei e
determinată de rodnicia ei,
valoarea unui om constă în
folosul pe care-l aduce
aproapelui său.”

G. Garibaldi