Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAȚIEI, Localitatea


CULTURII ȘI CERCETĂRII
Instituția de învățământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ȘI
EVALUARE

TESTUL Nr. 2

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL LICEAL
Profil real, sport
februarie 2021
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite și materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucțiuni pentru candidat:


- Citește cu atenție fiecare item și efectuează operațiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îți dorim mult succes!

Punctaj acumulat _________


PROFIL REAL

SUBIECTUL I (38 de puncte)

Scrie, în spaţiile rezervate, răspunsul la fiecare dintre cerinţe, pentru a demonstra înţelegerea
textului de mai jos:

Ora păsării

E ora, iubito, e ora să cânt,


Să chem în pădure păsările toate.
Te uită: răsare pe cer un cuvânt
Și inima-n tremure bate...

E ora, iubito, e ora de rugă,


În templul senin, la făclie.
Te uită: cuvântul în suflet se urcă,
În frunză – o clipă târzie...

E ora, iubito, e ora să cânt


În flaut adormitele zări.
Te uită: poetul moare-n cuvânt,
Iar cuvântul naște cântări.
Ion Vatamanu
Nr. Item
1 Propune câte un sinonim contextual pentru cuvintele: L L
0 0
Răsare - ______________________________________________________________
1 1
Bate - ________________________________________________________________ 2 2
Te uită - ______________________________________________________________ 3 3
4 4
Să cânt - ______________________________________________________________

2 Alcătuieşte câte un enunț, ilustrând sensuri figurate ale cuvintelor: făclie, inimă. L L
0 0
____________________________________________________________________
1 1
____________________________________________________________________ 2 2
____________________________________________________________________ 3 3
4 4
____________________________________________________________________

3 Ilustrează, în enunţuri dezvoltate, sensurile următoarelor locuţiuni şi expresii: L L


de ultimă oră; a(-i) merge (cuiva ceva) la suflet; a căra lemne în pădure; cât îi cerul și 0 0
pământul. 1 1
2 2
1)____________________________________________________________________
3 3
______________________________________________________________________ 4 4
2)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4 Explică, în spaţiul propus, semnificaţia simbolului templu, în raport cu alt simbol din L L
acest text poetic. 0 0
______________________________________________________________________ 1 1
2 2
______________________________________________________________________ 3 3
______________________________________________________________________ 4 4
5 5
______________________________________________________________________ 6 6
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5 L L
Interpretează, în text coerent de 5-6 rânduri, semnificaţia unei figuri de stil din poezie
0 0
(selectează secvenţa şi numeşte figura).
1 1
Secvenţa: _____________________________________________________________ 2 2
Comentariul ___________________________________________________________ 3 3
4 4
______________________________________________________________________ 5 5
______________________________________________________________________ 6 6
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6 Propune un alt titlu pentru acest text, exprimat printr-un verb selectat din poezie, şi L L
argumentează-ți, într-un enunț, alegerea. 0 0
1 1
Titlul_________________________________________________________________
2 2
Argumentul ___________________________________________________________ 3 3
_____________________________________________________________________ 4 4

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7 Comentează, într-un eseu de 10-12 rânduri, mesajul global al textului, în raport cu


L L
versurile lui Vasile Romanciuc: ... a trăi înseamnă a scrie,/ și a scrie înseamnă a trăi -
0 0
/ pentru Poet/ (lucru știut),/ viața și scrisul sunt sinonime. 1 1
În acest eseu, urmează: 2 2
• să formulezi mesajul global al poeziei (comentând două dintre figurile de stil/
3 3
motivele literare/stările eului liric); 4 4
• să relaţionezi mesajul cu sensurile citatului; 5 5
• să angajezi şi să dezvolţi ideea din citat. 6 6
______________________________________________________________________ 7 7
8 8
______________________________________________________________________ 9 9
______________________________________________________________________ 10 10
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SUBIECTUL AL II-LEA (28 de puncte)
Realizează, în limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a personajului Maria, în baza fragmentului:

La vederea lui, inima Mariei continuă să bată cântecul pornit de daltă, lovindu-i pieptul pe
dinăuntru cu spaima înţelegerii: Brâncuşi era bărbatul cu priviri grele ca o pedeapsă, care modela aerul
în care stătea, dându-i forma trupului său, era necunoscutul care intrase zilele trecute în expoziţia lor,
tulburându-i pacea. Ochii ei verzi căpătară culoarea apelor de munte când e cerul înnorat. De ce
spaimă? Se revoltă împotriva inimii ei care nu ştia ce trebuie să simtă. Se scutură de sub poruncile de
prudenţă, înaintând prin atelier şi aşezându-şi mâna pe un bloc de piatră, în încercarea de a lua în
stăpânire lumea aceasta stranie în care păşise.
- Bine te-am găsit sănătos! vorbi cel dintâi profesorul Dimitrie Gusti din spatele Mariei. Ne
bucurăm mult că ţi-ai făcut timp pentru noi. Am adus-o cu mine pe Maria Tănase, despre care ţi-am
vorbit.
Brâncuşi o privi tăcut. Vorbea bine limba tăcerilor, mai precisă decât cea a cuvintelor. În Maria
se deşteptaseră în sfârşit Bătrânele, convinse cu greu să-i vină în ajutor în locul acesta neînţeles care
era atelierul lui. Se lăsă privită cum se lăsa vara spălată de apele ploilor calde. Îi arătă un surâs
învingător, iar el încuviinţă din cap, îmblânzindu-şi privirile.
- Te-am ascultat cântând Cine iubeşte şi lasă, îi spuse, aşezându-se pe soclul unei păsări
sculptate în lemn şi odihnindu-şi pe genunchi braţele cu şerpi încolăciţi. Cântecul acesta are cunoaştere
în el, vine de undeva, de asta are atâta putere. De unde îl ai?
- Îl am de la ăi bătrâni, răspunse Maria săltându-şi talia cum fac florile atunci când cade
noaptea, iar ele cred că nu le vede nimeni. Dar puterea i-o dau eu, neicuţă Brâncuşi, atunci când îl cânt,
îşi sumeţi ea bărbia către bărbatul care adusese munţii în casa lui.
Chipul lui Brâncuşi se destinse, sprâncenele groase i se ridicară de deasupra ochilor, iar el pufni
de două ori răsunător pe nas, singurul hohot de râs pe care-l cunoştea. […]
- Povesteşte-ne, neică, cum ai început să ciopleşti.
- La noi tot satul cioplea, Marie, îi răspunse Brâncuşi. Numai prostul satului nu lucra lemnul.
Toţi, Marie! ridică el un deget în dreptul ochilor ca să puncteze lucrurile pe care nu dorea să le
rostească. Ştim noi astăzi ce ar fi putut ajunge altul de pe uliţa mea, să fi fugit acela de acasă, şi nu eu?
Dacă taica nu m-ar fi bătut şi maica nu m-ar fi alungat de pe lângă fusta ei când mă smiorcăiam, atunci
nu fugeam. Aş fi cioplit şi azi lemnul în Hobiţa, poate nu atât de ursuz cum sunt acum. De trei ori am
fugit de acasă şi a treia oară nu m-am mai întors.
Maria Tănase O fântână pe un drum secetos, de Simona Antonescu

În compoziţia ta, vei ţine cont de următoarele cerinţe: Scor


1) Stabilirea, prin două argumente, a tipului uman L012345 L012345
reprezentat de personaj.
2) Comentarea a două trăsături morale ale personajului L0123456 L0123456
respectiv.
3) Interpretarea adecvată a atitudinii lui Brâncuși faţă de L01234 L01234
Maria.
4) Exprimarea viziunii proprii, în raport cu una dintre L0123456 L0123456
ideile ce se desprind din secvența subliniată.
5) Formularea unei concluzii proprii cu referire la L0123 L0123
importanţa păstrării în memoria colectivă a
personalităţilor notorii.
6) Referinţa convingătoare la un personaj din alt text L01234 L01234
literar, în baza unor tangențe ce țin de obișnuințe,
convingeri, felul de a fi al personajelor.
(ordinea încadrării parametrilor în text este la alegere, dar fiecare va începe din alineat)
Pentru redactarea itemilor din subiectul I şi a compoziţiei de caracterizare a personajului, vei obţine,
suplimentar, 24 de puncte.

Cerinţe faţă de redactarea textului Scor


1) Organizarea corectă a ideilor în scris. L012 L012
2) Utilizarea limbii literare. L01234 L01234
3) Demonstrarea aptitudinilor de analiză şi de interpretare L01234 L01234
critică.
4) Respectarea normelor de ortografie. L0123456 L0123456
5) Respectarea normelor de punctuaţie. L0123456 L0123456
6) Aşezarea în pagină, încadrarea în limitele de spaţiu. L012 L012

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
SUBIECTUL AL III-LEA (10 puncte)

Te numeşti Sorin/Sorina Olărașu. Eşti elev/elevă al/a Liceului Teoretic „Socrate” din orașul
Ialoveni. Împreună cu membrii Clubului de lectură „Phoenix”, organizați o prezentare a cărții „Păunița
sau pasărea din noi” de Victor Dumbrăveanu.
Evenimentul va avea loc pe data de 31 martie 2021, la ora 12.00, în sala de festivități a liceului.
Redactează textul anunțului prin care informezi elevii din clasele de liceu cu privire la
evenimentul preconizat.

Cerinţe faţă de redactarea textului Scor


1) Utilizarea convențiilor specifice acestui tip de compunere. L0123 L0123
2) Valorificarea conţinutului din legendă. L012345 L012345
3) Respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie. L012 L012

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________