Sunteți pe pagina 1din 8

Răspunderea contravenţională pentru încălcarea

legislaţiei fiscal - analiza practicii judiciare

Veronica Solomițchi
Viaţa oamenilor şi a colectivităţilor umane nu poate fi concepută în afara unor reguli de conduită
ce necesită a fi respectate de către cei cărora acestea li se adresează. Cele mai valoroase pentru
societate sunt prescrise sub formă de reguli juridice, la care, bineînţeles, se referă şi normele de
drept fiscal.
Majoritatea contribuabililor cărora le sunt adresate aceste norme se conformează conduitei
prescrise, care se prezumă a servi atât binele individual, cât şi binele societăţii. Adevărul este că
există, însă, şi situaţii când conduita contribuabilului intră în contradicţie cu exigenţele dreptului
fiscal, caz în care este necesară intervenţia statului prin mijloace ce se înscriu în sfera dreptului.
Răspunderea juridică reprezintă o categorie prin care este desemnată obligaţia subiectului
de drept de a suporta consecinţele nerespectării unei norme juridice în vigoare în vederea
restabilirii ordinii de drept din societate.
Răspunderea juridică pentru încălcarea legislației fiscale reprezintă raportul juridic de
constrângere care are ca obiect sancțiunea juridică, ca un complex de drepturi și obligații conexe
care se nasc, potrivit legii, ca urmare a săvârșirii unei încălcări fiscale și care constituie cadrul
de realizare a constrângerii de stat, prin aplicarea sancțiunilor juridice.
Răspunderea juridică în domeniul fiscal este aplicarea de către organele abilitate ale
statului asupra contribuabilului de rea-credință a forței de constrângere a statului,
având ca scop reeducare acestuia, educarea la el a spiritului respectării legislației
fiscale și, ca scop final, achitarea la timp și completă a obligației fiscale.

Noțiunea și caracterele încălcării fiscale Conform « încălcare fiscală» este acea acțiune ilicită îndreptată
art.129 pct.12) din Codul fiscal, « încălcarea fiscală» spre neexecutarea obligației fiscale sau spre
reprezintă acțiunea sau inacțiunea, exprimată prin executarea într-un mod necorespunzător a acesteia,
neîndeplinire sau îndeplinirea neadecvată a inclusiv acele acțiuni sau inacțiuni care încalcă
prevederilor legislației fiscale, prin încălcarea drepturile și interesele legale ale subiecților
drepturilor și intereselor legitime ale participanților la raportului juridic fiscal.
raporturile fiscale, pentru care este prevăzută
răspundere juridică.
Tragerea la răspundere pentru încălcarea fiscală
reprezintă, în sensul art.231 din Codul fiscal, aplicarea
de către organul fiscal, în condițiile prevăzute de
legislația fiscală, a unor sancțiuni față de persoanele
care au săvârșit încălcări fiscale.
Obiectivul sancțiunii pentru încălcarea fiscală urmărește aplicarea corectă a
forței de constrângere, cu tragerea subiectului vinovat la răspunderea, în
funcție de gradul de periculozitate a faptei ilicite și de consecințele acesteia.
Încălcarea fiscală se caracterizează prin următoarele:

- caracterul ilegal, acesta fiind stabilit de legislația fiscală;

- întrunește un caracter imperativ față de săvârșirea acțiunii sau inacțiunii ilicite;

- poartă un caracter de învinuire a subiectului implicat;

- are un caracter cert al prejudiciului produs;


- implică un caracter de reeducare pentru subiectul vinovat;
- are un caracter de asigurare a ordinii publice.
Tipuri de încălcări ale legislației fiscale Tipuri de încălcări ale legislației fiscale se pot grupa în:

1) Încălcări prevăzute de Codul fiscal


a) Împiedicarea activității organului fiscal;
b) Neutilizarea mașinilor de casă și de control, neeliberarea biletelor de călătorie; c) Reprezentarea informației despre
sediu;
d) Nerespectarea regulilor de evidență a contribuabililor;
e) Încălcarea regulilor de ținere a evidenței contabile și a evidenței în scopuri fiscale;
f) Neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate;
g) Încălcarea de către instituțiile financiare a modului de decontare;
h) Nerespectarea modului de întocmire și de prezentare a dării de seamă fiscale și a facturii fiscale, precum și
neânregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale;
i) Încălcarea regulilor de calculare și de plată a impozitelor și taxelor;
j) Lipsa timbrelor de acciz;
k) Nerespectarea regulilor de comercializare a țigaretelor cu filtru;
l) Nerespectarea regulilor de executare silită a obligației fiscale.
2) Încălcări prevăzute de Codul
contravențional 3) Încălcări prevăzute de Codul penal

a) Evaziunea fiscală; a) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice;


b) Desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător;
 b) Evaziunea fiscală a persoanelor juridice;
c) Încălcarea modului de procurare, de desfacere a
timbrelor de acciz;  c) Practicarea ilegală a activității de
 d) Comercializarea fără achitarea taxei de piață, a întreprinzător;
taxei pentru amplasarea unităților comerciale;  d) Eschivarea de la achitarea plăților vamale;
e) Încălcarea regulilor privind operațiunile valutare;
e) Comercializarea mărfurilor supuse accizelor,
 f) Încălcarea regulilor de exploatare a mașinilor de
casă și control. fără marcarea lor cu timbre de acciz.
Codul contravenţional prevede următoarele contravenţii
administrative care afectează fiscalitatea:

- încălcarea regulilor vamale, în special neachitarea în termen a drepturilor de import şi de export, precum şi alte
acţiuni al căror rezultat este neachitarea plenară a taxelor vamale (art.287 alin.(13)); acţiunile care au ca scop
exonerarea ilegală de drepturile de import şi de export sau reducerea acestor drepturi (art.287 alin.(14)); acţiunile care
au ca scop restituirea drepturilor de import şi de export încasate, primirea unor sume şi compensaţii sau nerestituirea
lor fără just temei (art.287 alin.(15));
- desfăşurarea activităţii fără a fi luat la evidenţă individuală în calitate de contribuabil al sistemului public de
asigurări sociale (art.294);
 - încălcarea regulilor de organizare şi de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă
financiare (art.295 alin.(3), (4), (5), (6), (7));
- primirea şi eliberarea mijloacelor pentru retribuirea muncii fără transferul contribuţiei de asigurări sociale (art.296);
- încălcarea drepturilor, intereselor şi obligaţiilor contribuabilului sau ale unui alt participant al raporturilor fiscale
(art.297);
- încălcarea termenului de restituire a taxei pe valoare adăugată (art.311).
Bibliografie
1.Codul fiscal. Legea nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1997, nr.62/522.
2. Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6/15.
3. Vlad Vlaicu, Aureliu Rotaru, Viorica Boaghi, Daniela Vidaicu, Drept Fiscal, Chişinău, 2014.
4. Viorel Berliba, Tipologii de delicate fiscal şi răspunderea juruducă pentru acestea, Revista
Naţională de drept, Nr.9-10, 2010.
5. https://jc.instante.justice.md/ro/court-decisions