Sunteți pe pagina 1din 17

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Instituţia Publică gimnaziul Ciuciulea

„APROBAT” ________________
Iaţcu Veronica, director
___________________________ 2020-2021

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la Geografie pentru clasa a VII-a
Anul de studii 2020– 2021
Profesor:Cojocaru Cristina, grad didactic II

Semestrul I Semestrul II Anual


13
Numărul de ore 19 34
2 ore consolidare
Lucrări practice 1 1 2
Numărul de evaluări 1 2 3

Proiectul este elaborat în baza Curriculum-ului disciplinar modernizat 2010.


Manualul de bază: Clasa a VII-a, N. Odoleanu, ş.a., Geografia continentelor şi oceanelor, Chişinău, ed. ARC, 2016.

.„COORDONAT” ____________________
Curuliuc Rodica, director-adjunct
___________________________________ 2020-2021
Examinat şi aprobat la şedinţa Comisiei Metodice
Proces verbal nr. 2 din 10.09.2020
Şef al Comisiei Metodice Cojocaru Cristina
Domeniu Standarde Competențe Unități de conținuturi Nr. Activități pentru consolidare Data
de specifice pentru consolidare de
eficiență ore
Analiza și explicarea Explicarea  Elaborarea unui
Limbaj caracteristicilor fenomenelor şi AUSTRALIA ŞI OCEANIA, 1 rezumat/sinteze cu referire la caracteristicile
geografic componentelor proceselor ANTARCTIDA componentelor naturale ale Australiei și Antarctidei.
naturale și umane specifice mediului -Poziţia
ale învelișului la nivel local, fizicogeografică. Lucrare
geografic, utilizând regional şi global. practică. Descrierea
limbajul geografic comparativă a poziţiei
Sistematizare Elaborarea și Raportarea fizico-geografice a  Evaluarea realității geografice a Australiei și
a și interpretarea conţinuturilor continentelor Australia Antarctidei pornind de la un suport statistic, grafic,
interpretarea materialelor geografice la un şi Africa. cartografic.
organizatoril statistice, grafice și suport cartografic - Unităţile
or statistici, cartografice şi grafic. Citirea şi
grafici și structurale ale scoarţei
interpretarea
cartografici hărţii geografice. terestre.
Atitudine Demonstrarea și Aplicarea unor - Evoluţia  Argumentarea propriei viziuni asupra necesității
și analiza problemelor elemente din geologică a protecției patrimoniului natural din Australia și Antarctida
comportame mediului geografic și matematică, teritoriului.
nt aplicarea ştiinţe, tehnologie - Substanţele
cunoștințelor în studierea minerale utile.
privind mediul geografice în mediilor locale,
Relieful. - Clima.
geografic proiectarea măsurilor regionale şi
Factorii de formarea
de soluționare la nivel globale, în
climei.
local, regional și rezolvarea unor
- Zonele
global probleme şi
climatice.
situaţii din
cotidian. Apele.
- Zonele
naturale.
- Populaţia şi
statele - Antarctida-
Particularităţile naturii
Limbaj Analiza și explicarea Explicarea 1  Elaborarea unei
geografic caracteristicilor fenomenelor şi Comunicări orale cu referire la caracteristicile oceanului.
componentelor proceselor
naturale și umane ale specifice mediului
învelișului geografic, la nivel local,
utilizând limbajul regional şi global.
geografic OCEANUL INDIAN
Argumentarea Identificarea  Aprecierea
Relațiile relațiilor cauzale relaţiilor dintre consecințelor influenței oceanului asupra naturii țărmurilor
cauzale dintre diferite componente, continentelor din vecinătate.
dintre componente, procese fenomene şi
componentel și fenomene naturale procese naturale.
e mediului și umane sub aspect Formarea
geografic spațial comportamentului
în raport cu
natura pe baza
cunoaşterii relaţiei
cauză – efect.
Atitudine Demonstrarea și analiza Aplicarea unor  Propunerea măsurilor de soluționare a problemelor
și problemelor mediului elemente din Oceanului Indian.
comportame geografic și aplicarea matematică,
nt cunoștințelor geografice ştiinţe, tehnologie
în proiectarea măsurilor
în studierea
privind mediul de soluționare la nivel mediilor locale,
local, regional și global
geografic regionale şi
globale, în
rezolvarea unor
probleme şi
situaţii din
cotidian.

3.Evaluare iniţială
Unităţi Nr.
Competenţe Data Note
de Subcompetenţe Unităţi de conţinut Noţiuni-cheie Denumiri geografice de
specifice
învăţare ore
1. Utilizarea 1. Comunicarea Extremităţi: c. Murchison, c.
NORD

termenilor specifici corectă în limba 4. Poziţia fizico- Mariato, c. Prinţului de


în prezentarea şi maternă cu geografică şi evoluţia Wales, c. Saint Charles.
OREI. AMERICA DE

explicarea utilizarea adecvată a cunoaşterii Strîmtori: Bering. 1


informaţiei termenilor continentului America Peninsule: Florida, California,
geografice. geografici. de Nord Labrador.
7. Raportarea
1
conţinuturilor 2. Examinarea hărţii 5.Unităţile structurale,
geografice la un la caracterizarea evoluţia geologică şi
12

suport cartografic şi poziţiei fizico- substanţele minerale


grafic. Citirea şi geografice a utile.
interpretarea hărţii continentelor. 6. Relieful Americii de Vulcani: Popocatepetl.
geografice. Nord Munţi: Appalaşi, Coastei,
5. Identificarea 3. Utilizarea Cascadelor, Stîncoşi,
relaţiilor dintre posterului, Fiord Mackenzie, Brooks, Sierra
componente, proiectului şi a altor Morene Nevada. 1
fenomene şi procese metode complexe la Podişuri: Laurenţian, Preriilor,
naturale. Formarea caracterizarea Colorado, Marelui Bazin.
comportamentului particularităţilor Cîmpii: Marile Cîmpii, Cîmpiile
în raport cu natura componentelor Centrale.
pe baza cunoaşterii naturii 7. Aplicaţie practică nr.
relaţiei cauză – continentelor. 1:
efect. 1
„Descrierea unei unităţi
8. Aprecierea 4.Argumentarea de relief”
aspectelor sociale, relaţiilor dintre 8. Caracterizarea Factori
civice şi culturale ale componentele generală a climei climatogeni
spaţiului geografic la naturii; 1
Alizee
nivel local, regional Tornade
şi mondial. 5. Aprecierea 9. Zonele climatice ale
gradului de Regiune
Americii de Nord
asigurare cu resurse climatică
Regim 1
naturale pentru 10. Apele de suprafaţă hidrologic Rîuri: Mississippi cu Missouri,
fiecare continent. ale Americii de Nord Căderea rîului Colorado, Mackenzie, Yukon.
Cumpăna Lacuri: Marile Lacuri, Marele
6. Rezolvarea apelor Lac Sărat, Marele Lac
problemelor, a Lac natural al Ursului.
situaţiilor probleme, Deltă
ce ţin de explicarea
fenomenelor şi
proceselor naturii 11. Zonele naturale ale Zonalitate de
continentelor. Americii de Nord altitudine
Parc natural
1
7 . Respectarea Rezervaţie
culturii popoarelor naturală.
lumii.
12. Populaţia şi statele
Mulatru
Metis
Zambos 1
16 OREII. EURASIA

2. Formarea 1. Comunicarea 13. Poziţia fizico- Extremităţi: c. Roca, c.


abilităţilor de corectă în limba geografică a Eurasiei Celiuskin, c. Piai, c. Dejnev.
comunicare corectă, maternă cu Insule: Novaia Zemlea, 1
constructivă în limba utilizarea adecvată a Generalizarea materiei Islanda, Sahalin.
maternă. termenilor Peninsule: Kola, Iberică,
7. Raportarea geografici. Apenină, Crimeea, India,
conţinuturilor Indochina.
geografice la un 2. Examinarea hărţii Strîmtori: Gibraltar, Bosfor,
suport cartografic şi la caracterizarea Dardanele.
grafic. Citirea şi poziţiei fizico- 14. Evaluare sumativă
1
interpretarea hărţii geografice a
geografice. continentelor. 15. Analiza evaluării Vulcani: Kliucev, Fuji, Apo, 1
5. Identificarea Unităţile structurale, Krakatau.
relaţiilor dintre 3. Utilizarea evoluţia geologică şi
componente, posterului, substanţele minerale
fenomene şi procese proiectului şi a altor utile
naturale. Formarea metode complexe la Munţi: Alpi, Apenini, Dinarici,
comportamentului în caracterizarea Carpaţi, Caucaz, Zagros, Pamir,
raport cu natura pe particularităţilor Himalaya cu vf.Everest,
baza cunoaşterii componentelor 16. Relieful Eurasiei Verhoiansk, Tian-Shan.
relaţiei cauză – efect. naturii Podişuri: Transilvaniei, Volînic,
4. Explicarea continentelor. Podolic, Masivul Central,
Estuar
fenomenelor şi Central Rus, Valdai, Siberiei
Deltă
proceselor specifice 4.Argumentarea Centrale, Deccan. 1
Fiord
mediului la nivel local, relaţiilor dintre Cîmpii: Română, Padului,
Morene
regional şi global. componentele Europei de Est, Niprului,
8. Aprecierea naturii; Germano-Polonă, Bazinul
aspectelor sociale, Londrei, Bazinul Parisului,
civice şi culturale ale 5. Aprecierea Mesopotamiei, Indo-
spaţiului geografic la gradului de Gangetică, Marea Cîmpie
nivel local, regional şi asigurare cu resurse Chineză, Siberiei de Vest.
mondial. naturale pentru 17. Relieful Eurasiei
1
fiecare continent. (continuare)
18. Caracterizarea Factori
6. Rezolvarea generală a climei climatogeni 1
problemelor, a Muson
situaţiilor probleme, 19. Zonele climatice Regiune
ce ţin de explicarea 1
climatică
fenomenelor şi 20. Zonele climatice
proceselor naturii 1
(continuare)
continentelor. 21. Aplicaţie practică nr.
2:
7 . Respectarea 1
„Descrierea unei zone
culturii popoarelor climatice”
lumii 22. Apele de suprafaţă. Regim Rîuri: Volga, Dunărea, Ural, 1
Rîurile hidrologic Nipru, Peciora, Nistru, Rin,
Căderea rîului Enisei (cu Angara), Obi (cu
Cumpăna Irtîş), Lena, Huang He,
apelor Mekong, Amur.
Lacuri: Balaton, Sf. Ana,
Ladoga, Onega, Marea
Caspică, Aral, Baikal, Balhaş,
Issîk- Kul, Marea Moartă.
23. Lacurile, gheţarii şi Lac natural
mlaştinile Lac de
1
acumulare
Mlaştină
24-25. Zonele naturale Zonalitate de
altitudine Parc
natural 2
Rezervaţie
naturală
26. Populaţia Eurasiei
1
Statele şi activitatea
27. Evaluare sumativă: „Eurasia” 1
OCEANELOR

1. Utilizarea 1. Comunicarea 28. Oceanul Arctic Mări: Groenlandei, Norvegiei,


termenilor specifici în corectă în limba Barents, Albă, Kara, Laptev, 1
prezentarea şi maternă cu Siberiei de Est.
explicarea informaţiei utilizarea adecvată a Insule: Groenlanda, Novaia
7.OREIII. CARACTERIZAREA

geografice. termenilor Zemlea.


geografici. Fosa: Groenlandei.
7. Raportarea 29. Oceanul Atlantic. Mări: Nordului, Norvegiei,
conţinuturilor 8. Citirea şi Poziţia fizico-geografică. Caraibilor.
geografice la un interpretarea hărţii Relieful bazinului Golfuri: Mexic, Biscaya.
1
suport cartografic şi la caracterizarea oceanic. Strîmtori: Davis.
grafic. Citirea şi oceanelor. Insule: Antile Mari.
interpretarea hărţii Fose: Puerto Rico
geografice. 30. Clima, apele şi
1
lumea organică.
4. Explicarea 31. Oceanul Pacific. Mări: Ohotsk, Japoniei, Chinei
fenomenelor şi Poziţia fizico-geografică, de Est, Chinei de Sud. 1
proceselor specifice relieful bazinului Strîmtori: Bering, Drake.
mediului la nivel local, oceanic Insule: Arhipelagul Indonezian,
regional şi global. Filipine.
Fose: Marianelor, Filipinelor.
Dorsale: Pacificului.
10. Accesarea 32. Clima, apele şi
informaţiilor cu lumea organică 2
caracter geografic Generalizarea materiei.
prin intermediul 33. Evaluare
1
serviciilor electronice semestrială.
de bază. 34.Analiza evaluării. 1
Importanţa economică şi problemele ecologice
Data Detalieri de Subcompetențe Activități de învățare Resurse Evaluare
conținuturi materiale
Poziția fizico- -Comunicarea I. Familiarizare Harta fizică a Chestionare orală
geografică a corectă în limba -Reamintirea algoritmului de descriere a PFG- 4 min. lumii
Eurasiei. maternă cu utili- -Lucrul cu noțiunile-3 min. Manualul
zarea adecvată a
II. Structurare Diagrama
termenilor geo-
-Lucrul cu harta, alcătuirea reperului, lucrul în grup – caracteristica PFG Suprafața conti-
grafici
a continentului- 15 min. nentelor Terrei Evaluare reciprocă
-Examinarea
-Lucrul cu harta- contur- 5 min. 1 oră Harta fizică a
hărții fizice la
lumii , Harta
identificarea
-Determinarea dimensiunilor continentului – lucrul cu rețeaua de grade, fizică a Eurasiei
particularităților
articulația țărmului- tehnica excursie imaginară- 20 min. 2 oră
fizico-
geografice a III. Aplicare Atlasul școlar Evaluarea sarcinilor
continentelor -Prezentarea reperului, discuție , concluzii -15 min. Harta -contur practice
-Rezolvarea de sarcini, lucrul cu harta -8 min.
Extindere
-Comunicare cu referire la cercetările geografice din Eurasia.
Evoluția -Comunicarea I.Familiarizare
cunoașterii corectă în limba -Conversație despre civilizațiile antice.- 4 min.
continentului maternă cu utili-
zarea adecvată a II.Structurare
termenilor -Completarea tabelului – lucrul în grup Manualul
geografici Numele Rezultatele călătoriilor Atlasul școlar Completarea
cercetătorului Harta-contur tabelului

-Prezintă rezultatele pentru însemnări 20 min.


-Localizarea pe harta-cuntur a intenerarelor expedițiilor. -5 min.
III.Aplicare
-Informații suplimentare despre expedițiile din Asia Centrală și Literatură Portofoliu
despreNicolae Milescu Spătaru.-15 min. suplimentară
Extindere- prezentare Explorarea Eurasiei
Unitățile -Argumentarea I. Familiarizare
structurale ale relațiilor dintre -Hărtia de un minut- scrierea noțiunilor- 1 min Dicționar Chestionare orală
scoarței componentele -Repetarea noțiunilor- 4 min. geografic
terestre. Evo- naturii II. Structurare
luția geologi- -Aprecierea -Lucrul cu harta- identificarea pe hartă a unităților stucturale- 3 min. Harta structurii
că a teritoriu- gradului de -Exerciții de localizare pe harta- contur a unităților structurale- 5 min. scoarței terestre Evaluarea sarcinilor
lui.Substanțele asigurare cu -Cercetarea după algoritm –evoluția geologică a scoarței terestre-15 min. Harta-contur practice
minerale utile. resurse naturale -Activitate în perechi- explicarea dependenței repartiției substanțelor Atlasul școlar
pentru fiecare minerale utile de unitățile structurale- 7 min Manualul
continent.

III. Aplicare
-Rezolvarea situațiilor-problemă -5 min.
Extindere Literatură Portofoliu
-Filă de portofoliu despre manifestarea seismelor în Eurasia. suplimenteră
Relieful -Utilizarea I. Familiarizare
Eurasiei posterului, -Lucrul cu noțiunile- estuar, deltă, fiord, morene- 5 min. Dicționar Aprecieri verbale
proiectului și a -Discuție dirijată- procesele de modelare a scoarței terestre.Corelarea geografic
altor metode dintre procesele endogene și exogene la formarea unităților de relief.-5 Manualul
complexe la min.
caracterizarea
particularităților II.Structurare
componentelor -Exerciții de analiză a hărții fizice -5 min. Poster Posterul
naturii continen- -Algoritmizarea- descrierea unei unități de relief- 10 min. Harta-contur
telor -Localizarea pe harta-contur a unităților de relief- 5 min. Atlasul școlar
-Argumentarea -Tabelul Unități de relief- unități structurale- 5min. Manualul
relațiilor dintre
componentele III.Aplicare Harta fizică Exerciții practice
naturii -Exerciții de analiză a materialelor grafice. Tragerea concluziilor
-Exerciții de la evaluare. 9 min.
Portofoliu
Extindere Literatură
-Filă de portofoliu despre formele de relief ale Eurasiei suplimentară

-Argumentarea
Clima relațiilor dintre Dicționarul Aprecieri verbale
Eurasiei. componentele geografic
Particularități naturii. I. Familiarizare
generale -Rezolvarea -Explicarea noțiunilor- muson, factori climatogeni- 5 min.
problemelor, a
situațiilor prob- II. Structurare Manualul Alcătuirea schițelor
leme, ce țin de -Analiza schemei Factorii climatogeni -5 min. Schema
explicarea feno- -Completarea Ciorchinelui stucturat -10 min. Factorii Completarea
menelor și pro- -Completarea tabelului -8 min. clmatogeni tabelului
ceselor naturii Factorul Exemple Harta climatică
continentelor.

III.Aplicare Harta-contur
-Rezolvarea situațiilor – problemă- 10 min.
-Notarea pe harta- contur-5 min.
Extindere Literatură Portofoliu
-Cominicări despre fenomene climatice de risc suplimentară
Zonele -Rezolvarea I. Familiarizare Dicționar
climatice problemelor , a -Explicarea noțiunilor geografice- Regiune climatică.-3 min geografic.
situațiilor
II. Structurare
probleme, ce țin
-Analiza zonelor climatice și regiunilor climatice- lucrul cu harta-5 min. Harta znelor Chestionare orală
de explicarea
-Completarea tabelului –lucrul în grup-instruirea reciprocă.15 min. climatice Completarea
fenomenelor și
Denum PG Masele de Temper. Precipit. Caracter. Manualul tabelului
proceselor natu-
aer Gr.C si regim. generală
rii continentelor
-Argumentarea
-Localizarea pe harta-contur- 5 min. Harta contur
relațiilor dintre
componentele
naturii

III.Aplicare
-Citirea climogramelr – crearea situațiilor probleme- soluționarea-10 Manualul Evaluarea sarcinilor
min. practice
Extindere
-De învățat tabelul.
Lucrarea -Rezolvarea I.Familiarizare
practică nr.2 problemelor, a -Conversație euristică- reactualizarea algoritmului de caracterizare a unei
Descrierea situațiilor zone climatice- 5 min.
unei zone probleme, ce țin
climatice de explicarea II.Structurare
fenomenelor și -Aplicarea algoritmului- descrierea unei zone climatice pag.74.- 35 min. Atlasul școlar Exerciții pactice
proceselor natu- Manualul
rii continentelor
III.Aplicare
-Elaborarea concluziilor- 5 min.
Extindere
-Studierea literaturii suplimentare la temă.
Apele de -Comunicarea Vrificarea temei pentru acasă Evaluare curentă
suprafață. corectă în limba -Dictare geografică- Clima Eurasiei -5 min.
Rîurile. maternă cu utili- I.Familiarizare
zarea adecvată a -Lucrul cu dicționarul- regim hidrologic, căderea rîului, cumpăna apelor Dicționarul
termenilor -5 min. geografic
geografici
II.Structurare
-Argumentarea
-Bazinele de scurgere- activitate în rerechi- studierea textului, analiza Harta fizică Analiza hărții
relațiilor ditre
diagramei, analiza hărții. -6 min. Atlasul
componentele
-Rîurile Americii de Nord –activitate frontală- analiza hărții, completarea Manualul
naturii
hărții-contur, analiza diagramei, analiza schemei Dependența rîurilor de Harta-contur
relief și climă -8 min.
-Caracterizarea rîurilor- activitate în perechi- algoritmizarea, studierea
textului, analiza hărții- 8 min.
III.Aplicare
-Localizarea pe harta -contur Harta-contur Alcătuirea schițelor
-Importanța și protecția rîurilor- studierea textului, reprezentarea
schematică -12 min.
Extindere
-Exercițiul 2 de la Evaluare pag.78
-*Măsuri de protecție a apelor rîurilor
Lacurile, -Argumentarea I.Fmiliarizare Dicționarul
ghețarii și relațiilor dintre -Lucrul cu dicționarul- lac natural, lac de acumulare, mlaștină- 5 min. geografic
mlaștinile. componentele
naturii. II.Structurare
-Utilizarea pos- -Lacurile- analiza schemei fig.2.74, studierea textului, analiza hărții -15 Manualul Conversație de
terului, proiectu min. Harta fizică verificare
lui și a altor me- -Ghețarii și mlaștinile- studierea textului, analiza hărții, argumentarea- 10 Atlasul
tode complexe min.
la caracterizarea
III.Aplicare
particularităților
-Localizarea pe harta –contur.-5 min. Harta-contur Alcătuirea schițelor
componentelor
-Tehnica Graficul T- rolul ghețarilor, mlaștinilor pentru natură și om- 10
naturii
min.
continentelor
Extindere
-*Filă de portofoliu despre lacurile Eurasiei
-Exercițiul 2 de la Evaluare pag.81

Zonele -Comunicarea Verificarea temei de acasă


naturale. corectă în limba -Tehnica Ghici ce-i –elevii recunosc elementele geografice după unele
maternă cu caracteristici. -4 min.
utilizare adecva- I.Familiarizare Manualul
tă a termenilor. -Discuție dirijată – factorii ce determină zonzlitatea naturală.- 5 min. Atlasul școlar
-Utilizarea pos- -Lucrul cu harta – 5 min.
terului, proiectu
lui și a altor me- II.Structurare
tode complexe -Caracteristica zonelor naturale- completarea tabelului, studierea textului, Manualul Conversație de
la caracterizarea analiza hărții- lucrul în grup -20 min. Atlasul școlar verificare
particularităților Denum PFG Clima Vegetaț Solul Lumea Activ. Imagini
componentelor animală omului
naturii Harta zonelor
continentelor. -Altă variantă: -algoritmizarea- structurarea informației pe poster -20 naturale Posterul
-Argumentarea min.
cu exemple -Localizarea zonelor naturale pe harta-contur -5 min.
arelațiilor dintre -Soluționarea situațiilor-problemă -5 min.
componentele -Studiu de caz -15 min.
naturii.
III.Aplicare
--Metoda Răspunde- Aruncă- Interoghează- 10 min. Minge Dictare geografică
-Dictare geografică -10 min. Test grilă
Extindere
-Informații adăugătoare despre diferite specii de plante și animale.

Populația -Comunicarea Verificarea temei de acasă Evaluare curentă


Eurasiei. corectă în limba -Tehnica Eseul de 5 min - 5 min.
maternă cu uti- I.Familiarizare
lizarea adecvată -Discuție dirijată despre populația Eurasiei. -5 min.
a termenilor
geografici. II.Structurare
-Respectarea -Numărul și componența populației -analiza diagramelor fig.2.107 și Harta densității Conversație de
culturii popoare 2.108, tab. 2.8,-studierea textului și analiza hărții despre popoarele și populației și verificare
lor lumii. limbile vorbite.- 7 min. popoarelor
-Repartiția și densitatea populației- studierea textului- factorii de Manualul Alcătuirea schițelor
repartiție tehnica Organizatorul grafic și titurile de localități umane-
întrebări problemă .-15 min. Harta-contur
-Localizare pe harta-contur -5 min.
III.Aplicare
-Tehnica Cadranele -8 min.
Componența Densitatea Sistematiza-rea

Modul de viață Domeniile de activitate

Extindere
-Informație despre tradițiile și obiceiurile unui popor. Literatură
suplimentară

Statele și -Comunicarea I.Familiarizare Conversație de


activitatea corectă țn limba -Discuție dirijată despre criteriile de diferențiere a statelor. -5 min. Harta politică verificare
populației. maternă cu utili-
zarea adecvată a II.Structurare
termenilor -Alcătuirea schemei- Clasificarea statelor după diferite criterii -6 min. Harta politică Alcătuirea schițelor
geografici. -Analiza materialelor gfafice și cartografice- activitatea umană.-10 min. Manualul
-Respectarea -Compararea activității populației din diferite țări după nivelul de Atlasul școlar
culturii popoare dezvoltare- Tabelul comparativ.-15 min.
lor lumii.
III.Aplicare
-Localizarea pe harta-contur a statelor -8 min. Harta-contur Analiza hărții

Extindere
-De terminat de completat harta-contur
-* Eseu Modul de viață al populației Eurasiei
La sfârșitul clasei a VII-a, elevul poate:
• caracteriza continente și oceane, utilizând termeni geografici specifici;
• aplica rețeaua de grade în determinarea coordonatelor geografice;
• identifica situații-problemă ale mediului regional, în baza algoritmului;
• integra achizițiile geografice regionale cu cele din alte discipline școlare;
• compara unele trăsături ale patrimoniului natural și cultural regional.
manifestând atitudini și valori specifice:
• opinii personale cu referire la realitatea geografică a continentului/oceanului studiat;
• respect și toleranță față de natură, diversitatea culturală a popoarelor;
• interes pentru valorificarea și protecția patrimoniului natural și cultural regional.
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI –GEOGRAFIE

1. Interpretarea realității geografice prin mijloace şi limbaje specifice,


manifestând interes pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului;
2. Raportarea realității geografice la suporturi statistice, grafice și cartografice,
dovedind spirit analitic și practic;
3. Explorarea unorsituații-problemă ale mediului local, regionalși global,
demonstrând
responsabilitate și respect față de natură și societatea umană;
4. Investigarea spațiului geografic prin conexiuni interdisciplinare, din perspectiva
educației pe tot parcursul vieții;
5. Valorificarea patrimoniului natural și cultural sub aspect social, intercultural,
antreprenorial, demonstrând spirit civic.