Sunteți pe pagina 1din 7

Data Unități de competență Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate Noțiuni geografice Nr de ore Note

1.1. Recunoașterea CONTINENTE ŞI


sensului termenilor BAZINE OCEANICE
geografici în Originea
descrierea realității continentelor şi Explicarea, prin cuvinte proprii, a sensului
geografice. bazinelor oceanice noțiunilor geografice; bazin oceanic,

Marile descoperiri Prezentarea mesajului argumentativ, utilizând scara hărții,


geografice (C. termenii geografici tematici;
tropic,
Columb, F. Completarea unui enunț lacunar (a cuvintelor
1.2. Asocierea Magellan, Vasco da cerc polar.
lipsă), cu referire la realitatea geografică
elementelor, Gama) descrisă.
proceselor și
fenomenelor • Harta geografică: Completarea tabelului de concepte, cu referire
geografice date după elementele hărții la procesele și fenomenele geografice studiate;
criterii prestabilite. geografice, clasificări

Ordonarea/clasificarea elementelor, proceselor


Scara hărții aplicată și fenomenelor geografice, după diferite criterii;
în determinarea
distanțelor pe hartă Caracterizarea evenimentelor geografice, cu
(lucrare practică) aprecieri proprii;
1.3. Descrierea Studiu de caz:
structurată a realității Deducerea concluziilor despre importanța
geografice, utilizând călătoriilor geografice pentru societate și - Avantaje și
termeni specifici. dezvoltarea științei geografice; dezavantaje ale Marilor
Descoperiri Geografice;

CONTINENTUL
AFRICA

• Africa. Poziţia 1.3Aplicarea algoritmului de descriere a unui Noţiuni: poziție fizico-


fizico-geografică continent; geografică a
continentului,
Descrierea elementelor, proceselor,
2.1. Poziționarea Extremități: c. Blanc, c.
fenomenelor geografice conform algoritmului;
elementelor Acelor, c. Verde, c.
geografice pe 2.1. Exerciții de identificare a obiectivelor Guardafui. Insule:
reprezentări geografice pe hartă; Madagascar. Peninsule:
cartografice, utilizând Somalia. Golfuri:
Exerciții de localizare pe harta-contur a Guineei. Strâmtori:
rețeaua de paralele și
elementelor geografice; Mozambic.
meridiane principale.
. Exerciții de calculare a distanțelor pe hartă prin factori endogeni, factori
aplicarea scării de proporție; exogeni, formă de
2.2. Determinarea relief, golf,
distanțelor dintre c. Munţi: Atlas, Capului,
elementele geografice Scorpiei. Vulcani:
• Relieful. Factorii
pe suporturi Kenya, Camerun.
interni și externi de Explicarea fenomenelor și proceselor geografice,
cartografice. Podişuri: Etiopiei, Africii
modelare a scoarței utilizând reprezentări grafice și cartografice; de Est. Câmpii și
terestre. Substanțele depresiuni: Mozambic,
minerale utile Kalahari, Congo, Ciad.
2.3. Ordonarea
Explicarea relațiilor cauză – efect dintre
ghidată a masă de aer,izotermă,
componentele naturale, prin realizarea unui
elementelor,
proiect investigativ; zonă climatică, debitul
proceselor și
râului, bazin
fenomenelor hidrografic,
geografice în
• Clima. Factorii de Râuri: Congo, Niger,
reprezentări grafice și
formare a climei.
cartografice. Zonele climatice Descrierea unor caracteristici ale elementelor, Zambezi, Orange,
fenomenelor și proceselor geografice, utilizând Limpopo. Lacuri:
• Apele de suprafață Tanganyika, Victoria,
TIC;
3.1. Identificarea Ciad. Canaluri: Suez.
ghidată a situațiilor- zonă naturală,
problemă ale
mediului la nivel • Zonele naturale
regional densitatea populației.
• Populația.
5.1. Explicarea relațiilor dintre componentele
Repartiția și
naturii și societatea umană;
densitatea Studii de caz:
3.2. Recunoașterea
populației. Structura
dirijată a relațiilor - Consecințe ale
rasială. Popoare,
cauză – efect în cadrul Identificarea soluțiilor de protecție a defrișării pădurii
tradiții și obiceiuri.
unor situații- patrimoniului natural și cultural regional; Amazoniene;
Harta politică a
problemă ale
Africii: aspecte Interpretarea imaginilor cu referire la diferite - Prognoze ale
mediului la nivel
generale obiceiuri și tradiții ale popoarelor. schimbărilor spațiale
regional. ale continentelor
• Procesele și actuale, peste 50 de
fenomenele milioane ani.
geografice de risc:
furtuni de nisip/praf,
4.1. Recunoașterea
deșertificare, Produse școlare
ghidată a
epidemii, malnutriție specifice:
caracteristicilor
regionale ale spațiului - Harta-contur
geografic, utilizând completată cu
obiectivele
TIC.
geografice
CONTINENTUL
AMERICA DE SUD
2.1. Poziționarea • America de Sud.
elementelor Poziţia fizico- Obiective geografice:
geografice pe geografică Extremităţi: c. Gallinas,
reprezentări 1.3Aplicarea algoritmului de descriere a unui c. Horn, c. Branco, c.
cartografice, utilizând continent; Parinas.
rețeaua de paralele și
Descrierea elementelor, proceselor, Insule: Țara Focului.
meridiane principale.
• Relieful. fenomenelor geografice conform algoritmului; Strâmtori: Drake,
Substanțele Magellan.
2.1. Exerciții de identificare a obiectivelor
minerale utile
2.2. Determinarea geografice pe hartă; Munţi: Anzi (vârful
distanțelor dintre Aconcagua).
Exerciții de localizare pe harta-contur a
elementele geografice
elementelor geografice; Vulcani: Chimborazo,
pe suporturi
Cotopaxi.
cartografice. . Exerciții de calculare a distanțelor pe hartă prin
aplicarea scării de proporție; Podişuri: Guyanelor,
• Clima. Factorii de Patagoniei.
formare a climei.
2.3. Ordonarea Câmpii: La Plata.
Zonele climatice.
ghidată a Explicarea fenomenelor și proceselor geografice,
Apele de suprafață Râuri: Parana, Orinoco.
elementelor, utilizând reprezentări grafice și cartografice;
proceselor și Lacuri: Titicaca.
fenomenelor
• Zonele naturale
geografice în Explicarea relațiilor cauză – efect dintre
reprezentări grafice și componentele naturale, prin realizarea unui
cartografice. proiect investigativ;

3.1. Identificarea
ghidată a situațiilor-
problemă ale • Populația. Descrierea unor caracteristici ale elementelor,
mediului la nivel Repartiția și fenomenelor și proceselor geografice, utilizând
regional densitatea TIC;
populației. Structura
5.1. Explicarea relațiilor dintre componentele
rasială. Popoare,
naturii și societatea umană;
3.2. Recunoașterea tradiții și obiceiuri.
dirijată a relațiilor Harta politică a Identificarea soluțiilor de protecție a
cauză – efect în cadrul Americii de Sud: patrimoniului natural și cultural regional;
unor situații- aspecte generale
Interpretarea imaginilor cu referire la diferite
problemă ale
obiceiuri și tradiții ale popoarelor.
mediului la nivel
regional.
• Procesele și
fenomenele
geografice de risc:
4.1. Recunoașterea pororoca,
ghidată a despădurirea
caracteristicilor
regionale ale spațiului
geografic, utilizând
TIC.

CONTINENTELE
AUSTRALIA ȘI
ANTARCTIDA

2.1. Poziționarea • Australia. Poziţia


elementelor fizico-geografică
geografice pe • Poziția fizico-
reprezentări geografică a Africii și a
cartografice, utilizând Australiei, în
rețeaua de paralele și comparație, aplicând
meridiane principale. algoritmul (lucrare
practică)

• Relieful
2.2. Determinarea
distanțelor dintre • Clima. Factorii de
formare a climei.
elementele geografice
Zonele climatice.
pe suporturi
cartografice. Apele de suprafață

• Zonele naturale

2.3. Ordonarea • Populaţia. Repartiția


ghidată a și densitatea
populației. Structura
elementelor,
rasială. Popoare,
proceselor și
tradiții și obiceiuri
fenomenelor
geografice în • Procesele și
reprezentări grafice și fenomenele
cartografice. geografice de risc:
ariditatea climei,
creekuri, incendii
3.1. Identificarea natural
ghidată a situațiilor- • Antarctida. Poziţia
problemă ale fizico-geografică.
mediului la nivel Relieful
regional
• Clima. Factorii de
formare a climei.
Calota glaciară. Lumea
3.2. Recunoașterea organică
dirijată a relațiilor
cauză – efect în cadrul • Procesele și
unor situații- fenomenele
geografice de risc:
problemă ale
încălzirea globală a
mediului la nivel
climei, topirea
regional. ghețarilor, dispariția
speciilor de animale

4.1. Recunoașterea
ghidată a
caracteristicilor
regionale ale spațiului
geografic, utilizând
TIC.