Sunteți pe pagina 1din 4

MODEL DE PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ LA GEOGRAFIE GENERALĂ, CLASA A V-A,

conform CURRICULUMULUI NAȚIONAL, 2019


Competenţe specifice Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Noţiuni Obiective Nr. Data Note
geografice de
ore
Unitatea de învățare „TERRA – PLANETA NOASTRĂ” 6h
1. Interpretarea 1.1. Utilizarea unor termeni 1. Geografie – știința Geografie 1
realității geografice geografici în diferite contexte. despre Pământ
prin mijloace şi 1.2. Gruparea dirijată a unor Evaluare inițială - 15' 1
limbaje specifice, elemente geografice date, 2. Particularitățile
manifestând interes conform criteriilor prestabilite. generale ale Terrei ca
pentru dezvoltarea 1.3. Aprecierea unor elemente, planetă: forma și
sustenabilă a procese și fenomene geografice mişcările Pământului
mediului; observate direct sau indirect. (în jurul axei sale și în
2.1. Identificarea unor jurul Soarelui).
modalități de reprezentare 3. Reprezentarea Glob Continente: 1
2. Raportarea realității
grafică și cartografică a suprafeţei Pământului: geografic, Eurasia, America
geografice la hartă
realității geografice utilizând globul geografic, harta de Nord, America
suporturi statistice, geograficăe
semne convenționale. geografică. de Sud, Africa,
grafice și cartografice, 2.3. Formularea unor viziuni
cuator,
paralelă, Australia,
dovedind spirit proprii despre realitatea meridian,
analitic și practic; Antarctida.
geografică pe baza unor pol
reprezentări cartografice geografic,
4.2. Orientarea în spațiul continent.
4. Investigarea 4. Modalitățile și 1
geografic folosind instrumente
spațiului geografic mijloacele specifice de
și mijloace specifice.
prin conexiuni orientare în spaţiu.
interdisciplinare, din 5. Orientarea în orizontul local (lucrare practică). 1
perspectiva educaţiei 1.1., 1.2., 1.3. 6. Evaluare sumativă a unitatea de învățare „Terra – 1
pe tot parcursul vieții. 2.1, 2.2. 4.2. planeta noastră”.
II. Unitatea de învățare: „LITOSFERA” - 7h
1. Interpretarea 1.1. Utilizarea unor termeni 7. Structura internă a Litosferă. 1
realității geografice prin geografici în diferite contexte. Pământului.
mijloace şi limbaje
8. Rocile: magmatice şi 1
specifice, manifestând
sedimentare.
interes pentru 1.2. Gruparea dirijată a unor 9. Factorii interni şi Vulcan, Vulcani: Vezuviu, 1
dezvoltarea sustenabilă elemente geografice date, externi de modelare a cutremur Etna, Hekla,
a mediului; conform criteriilor prestabilite. scoarţei terestre. de pământ. Kilimanjaro
1.3. Aprecierea unor elemente, 10. Procese şi fenomene 1
2. Raportarea realității procese și fenomene geografice
geografice la suporturi geografice de risc:
observate direct sau indirect. cutremurile de pământ
statistice, grafice și 2.1. Identificarea unor modalități
cartografice, dovedind și erupțiile vulcanice.
de reprezentare grafică și Munţi: Alpi (vârful
spirit analitic și practic; cartografică a realității
11-12. Formele majore Relief, 2
de relief continental: munte, Mont Blanc), Carpaţi,
3. Explorarea unor geografice utilizând semne Ural, Himalaya (vârful
convenționale. caracteristici generale, câmpie,
situații-problemă ale Chomolungma /
2.2. Localizarea elementelor clasificarea după podiș, Everest).
mediului local, regional altitudine.
geografice pe reprezentări deal. Podișuri: Moldovei
și global, demonstrând Centrale, Tibet,
responsabilitate și grafice și cartografice după
punctele cardinale. Braziliei.
respect față de natură și Câmpii: Europei de
societatea umană. 2.3. Formularea unor viziuni
Est, Mării Negre,
proprii despre realitatea Mesopotamiei,
geografică pe baza unor Amazonului.
reprezentări cartografice. Dealuri: Bălăneşti.
3.1. Perceperea situațiilor-
problemă ale mediului la nivel
local.
1.1., 1.2., 1.3. 2.1, 2.2. 3.1. 4.1. 13. Evaluare sumativă a unitatea de învățare „Litosfera”. 1
III. Unitatea de învățare: „ATMOSFERA și HIDROSFERA” - 11h
1. Interpretarea 1.1. Utilizarea unor termeni 14. Compoziţia şi Atmosferă. 1
realității geografice geografici în diferite contexte. structura atmosferei.
prin mijloace şi 1.3. Aprecierea unor Temperatura aerului.
limbaje specifice, elemente, procese și 15. Presiunea Presiune 1
manifestând interes fenomene geografice atmosferică şi atmosferică,
pentru dezvoltarea observate direct sau indirect. formarea vânturilor. vânt
sustenabilă a 2.3. Formularea unor viziuni 16. Precipitațiile Precipitații 1
mediului; proprii despre realitatea atmosferice: formarea, atmosferice.
2. Raportarea realității geografică pe baza unor clasificarea după
geografice la reprezentări cartografice. starea de agregare,
suporturi statistice, 3.1. Perceperea situațiilor- importanţa.
grafice și cartografice, problemă ale mediului la 17. Vremea şi Vreme. 1
nivel local. elementele ei.
dovedind spirit 4.1. Identificarea elementelor 18. Clima şi Climă. 1
analitic și practic; spațiului geografic folosind importanţa ei pentru
3. Explorarea unor noţiuni din ştiinţe, tehnologii natură şi societatea
situații-problemă ale și matematică. umană.
mediului local, 3.2. Distingerea ghidată a 19. Circuitul apei în Hidrosferă 1
regional și global, cauzelor unor situații- natură: caracteristici
demonstrând problemă ale mediului la generale
responsabilitate și nivel local. 20. Oceanul Planetar: Ocean, Oceane: Pacific, 1
respect față de natură 1.2. Gruparea dirijată a unor părţile componente. mare, Atlantic, Indian,
și societatea umană; elemente geografice date, Valurile și curenţii insulă, Arctic. Mări:
4. Investigarea conform criteriilor oceanici: caracteristici peninsulă, Neagră, Mediterană.
spațiului geografic prestabilite. strâmtoare. Golfuri: Persic,
generale.
Mexic. Insule:
prin conexiuni 2.1. Identificarea unor
Groenlanda, Marea
interdisciplinare, din modalități de reprezentare Britanie. Peninsule:
perspectiva educaţiei grafică și cartografică a Arabia, India,
pe tot parcursul vieții; realității geografice utilizând Balcanică.
5. Valorificarea semne convenționale. 21. Râurile şi lacurile: Râu, Râuri: Dunărea, 1
patrimoniului natural 4.2. Orientarea în spațiul caracteristici generale, afluent. Prut, Nistru,
și cultural sub aspect geografic folosind importanța. Amazon, Gange,
social, intercultural, instrumente și mijloace Mississippi, Nil.
antreprenorial, specifice. Cascade: Angel,
demonstrând spirit Niagara.
civic.
22. Apele subterane: Ape 1
caracteristici generale, subterane
importanța.
23. Procesele şi 1
fenomenele geografice
de risc: secetă, furtună,
grindină, inundații.
1.1., 1.2., 1.3. 24. Evaluare sumativă a unitatea de învățare 1
2.1, 2.2. 3.1., 3.2. 4.1. 5.2 „Atmosfera și Hidrosfera”
IV. Unitatea de învățare: „BIOSFERA, SOLUL și SOCIETATEA UMANĂ A TERREI” - 10h
1. Interpretarea 1.1. Utilizarea unor termeni 25. Factorii care Biosferă. 1
realității geografice geografici în diferite contexte. determină diversitatea
prin mijloace şi 1.2. Gruparea dirijată a unor lumii organice pe
limbaje specifice, elemente geografice date, Terra.
manifestând interes conform criteriilor 26. Solul: caracteristici Sol. 1
pentru dezvoltarea prestabilite. generale.
sustenabilă a 5.1. Identificarea diversității 27-28. Zonele naturale: Zonă 2
mediului; naturale și culturale a realității caracteristici generale. naturală.
2. Raportarea realității geografice.
29. Populaţia Terrei. Populație, 1
geografice la 5.2. Enumerarea unor acțiuni
Rasele umane. rasă
suporturi statistice, de protecție a patrimoniului
umană.
grafice și cartografice, natural și cultural.
dovedind spirit 3.2. Distingerea ghidată a 30. Populaţia şi 1
analitic și practic; cauzelor unor situații- aşezările umane din
3. Explorarea unor problemă ale mediului la Republica Moldova.
situații-problemă ale nivel local. 31. Activitatea 1
mediului local, 1.3. Aprecierea unor populației în
regional și global, elemente, procese și agricultură, industrie
demonstrând fenomene geografice și servicii:
responsabilitate și observate direct sau indirect. caracteristici generale.
respect față de natură 2.1. Identificarea unor 32. Procesele şi 1
și societatea umană; modalități de reprezentare fenomenele geografice
5. Valorificarea grafică și cartografică a de risc: dispariţia
patrimoniului natural realității geografice utilizând speciilor de plante şi
și cultural sub aspect semne convenționale. animale.
social, intercultural, 3.1. Perceperea situațiilor-
antreprenorial, problemă ale mediului la
demonstrând spirit nivel local.
civic.
1.1., 1.2., 1.3. 33. Evaluare sumativă a unitatea de învățare „Biosfera, 1
2.1. 3.2. 5.1., 5.2 solul și societatea umană a Terrei”.
34. Lecție de generalizare. 1