Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educației,Culturii și Apărării a Republicii Moldova.

Colegiul Național de Comerț al ASEM


Catedra:,,Comerț,Merceologie,Tehnologie”.

Studiul individual la unitatea de curs:


,,Bazele contabilității”
Tema:,,Inventarierea și rolul ei în
contabilitate”

Realizat:Burcă Nicoleta MER-182


Verificat: Ciorba Eugenia
Cuprins:
1. Introducere
2. Sarcinile inventarierii
3. Clasificarea inventarierii
4. Compararea datelor inventarierii cu cele din contabilitate
5. Etapele inventarierii
Introducere

Inventarierea reprezintă procedeul de control şi autentificare documentară a existenţei


elementelor contabile care aparţin şi/sau se află în gestiunea temporară a entităţii.
Printre cerinţele de bază faţă de informaţia contabilă sînt realitatea şi exactitatea ei.
Acest lucru se realizează cu ajutorul invetarierii.
Sarcinile inventarierii
Inventarierea are următoarele sarcini:
• Determinarea existenţei efective a elementelor patrimoniale (active nemateriale,
mijloace fixe, stocuri de mărfuri şi materiale, creanţe, mijloace băneşti, datorii
etc.);
• controlul asupra stării activelor prin compararea realităţii cu informaţia furnizată
de contabilitate
• depistarea valorilor care şi-au pierdut parţial calităţile iniţiale sau sîn învechite din
punct de vedere moral;
• verificarea respectării regulilor şi condiţiilor de păstrare a stocurilor de mărfuri şi
materiale, mijloacelor băneşti, precum şi a maşinilor, utilajelor şi a altor mijloace
fixe;
• verificarea realităţii valorii de bilanţ a elementelor patrimoniale.
Clasificarea inventarierii
Inventarierea ca procedeu al metodei contabilităţii poate fi clasificată după următoarele
criterii:

1. După gradul de cuprindere a elementelor patrimoniale se deosebesc:


 inventarierile generale. 
 Inventarierile parţiale.
2. În funcţie de momentul în care se efectuează inventarierea se deosebesc:
 inventarierea anuală.
 Inventarierea periodică.
 Inventarierea ocazională.
 Inventarierea inopinată.
3. După modalitatea de efectuare, inventarierile sunt:
 inventariere totală.
 Inventariere prin sondaj.
4. În funcţie de condiţiile în care se desfăşoară, inventarierile sunt:
 inventarieri ordinare
 Inventarieri extraordinare
Compararea datelor inventarierii cu cele din contabilitate
Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate efectiv şi înscrise
în listele de inventariere cu cele din evidenţa analitică şi contabilitate.

Pentru determinarea rezultatelor inventarierii se procedează la:

1. controlul exactităţii stocurilor din fişele de magazie şi soldurilor din  contabilitate  pentru  bunurile 
inventariate.
2. confruntarea cantităţilor  consemnate în listele de inventariere cu evidenţa analitică pentru fiecare
poziţie în parte;
3. preluarea poziţiilor cu diferenţe în Balanţa de verificare a rezultatelor inventarierii;
4. obţinerea de către comisia de inventariere a explicaţiilor scrise de la  persoanele  care  poartă 
răspundere  pentru plusurile,  lipsurile şi deprecierile constatate, precum şi pentru pagubele cauzate de
expirarea termenelor de prescripţie a creanţelor  sau  din  alte cauze;
5. stabilirea, pe baza explicaţiilor primite şi documentelor cercetate, a caracterului lipsurilor, pierderilor, 
pagubelor şi deprecierilor constatate, precum şi a plusurilor;
6. elaborarea propunerilor  privind  modul de regularizare a diferenţelor dintre datele contabilităţii şi cele
efective constatate în urma efectuării inventarierii;
7. înregistrarea în contabilitate a plusurilor şi lipsurilor în vederea punerii în  acord  a evidenţei  contabile 
cu  activele  şi  pasivele inventariate.
Etapele inventarierii

Inventarierea este o lucrare complexă care presupunerea parcurgerea mai multor etape, şi
anume:

1. Pregătirea inventarierii, este o etapă premergătoare inventarierii propriu-zise, etapă


de care depinde eficienţa tuturor lucrărilor ulterioare. În cadrul acestei etape se iau o
serie de măsuri de natură organizatorică şi se execută unele lucrări contabile. 
2. Efectuarea propriu-zisă a inventarierii care presupune constatarea şi descrierea
elementelor patrimoniale supuse inventarierii. Inventarierea propriu-zisă a
mijloacelor fixe, materiei prime, materialelor, producţiei finite, mărfurilor,
mijloacelor băneşti şi a altor bunuri se efectuează pe fiecare loc de depozitare a
acestora şi pe fiecare gestionar, în păstrarea căruia se află aceste bunuri şi pe
deţinători de bunuri.
1. https://conspecte.com/bazele-contabilitatii/inventarieirea-si-rolul-aceste
ia-in-contabilitate.html
2. Legea nr. 27 din 28-04-2004, cu privire la aprobarea și punerea în
aplicare a Regulamentului privința inventarierea.
3. https://administrare.info/economie/13124-noţiuni,-tipurile-şi-modul-de-
îndeplinire-a-inventarierii