Sunteți pe pagina 1din 3

EPOCA ELENISTICĂ , 323 .data morţii lui Alexandru - 30 î. Chr.

• Constituie ultima fază de dezvoltare a culturii greceşti ,fiind de fapt o sinteză între cultura
grecească şi cea a regiunilor orientale înglobate Imperiului Macedonean de către Alexandru
Macedon , fiul lui Filip II.
• Este o perioadă culturală sensibil deosebit de tot ce s-a creat în Grecia anterior
• Civilizaţia elenistică se constituie în marile oraşe orientale, colonii asiatice ale Greciei –
Alexandria ,Pergam ,Priene ,Milet, Rodos , Delos , Efes şi este baza pe care se va dezvolta
civilizaţia romană care asimilează civilizaţia elenistică şi nu pe cea Greciei clasice.
• Dominaţia grecească se întinde acum până în India şi Egipt.
• În timpul acestei epoci forma de guvernământ se schimbă: în locul oraşelor-state –polis-urile
greceşti , apar state mari a căror formă de guvernare este monarhia de tip elenistic
• Cele trei monarhii elenistice au origine militară şi au fost formate de generalii lui Alexandru
Macedon după moartea acestuia, prin dezmembrarea imperiului:

1.Regatul Ptolemeilor (dinastia Lagizilor),fondat de Ptolemeu I Soter , prieten şi gardă de


corp al Lui Al.Macedon– cuprinde Egiptul , Palestina, Cipru.
2.Regatul Seleucid- cuprinde Iranul, Siria ,Mesopotamia.
Regatul Part şi Regatul Bactrianei greceşti - provincii orientale
3.Regatul Macedonean – În Grecia.
De asemenea câteva oraşe îşi păstrează caracterul de oraşe –state iondependente
:Rodos,Bizanţ,Pergam ,Bitinia.
• Monarhiile elenistice sunt forme hibride ce îmbină regalitatea de tradiţie macedoneană
compatibilă cu existenţa ţăranilor liberi cu cetăţile stat şi cu tradiţiile despoţiilor orientale ,
bazate pe structuri birocratice şi ţărănime dependentă .
• Monarhiile elenistice sunt forme autoritare de conducere , de drept divin, în care persoana
regelui formează obiectul unui cult dinastic organizat.
• Cultul dinastic era deservit de o categorie specială de sacerdoţi iar monarhul avea un templu
dedicat şi statuia plasată între cele ale zeilor.
• Un aspect special al monarhiei elenistice este asocierea la domnie a soţiei monarhului ( aspect
oriental )
• Regele centralizează puterea legislativă , puterea politică ,puterea administrativă ; este deci
comandant suprem , judecător suprem , principalul administrator al bunurilor statului .
• Guvernul regal se confundă cu curtea monarhului formată din oameni ai regelui .
• Statul controla comerţul şi activitatea meşteşugărească
• În speţă libertăţile caracteristice perioadei clasice s-au pierdut împreună cu structurile
democratice .
• Sub raport economic cel mai important lucru care s-a întâmplat în aceastâ perioadă este
răspândirea monedei şi generalizarea economiei monetare adoptată şi în Orient .
• În plan social se produc mari schimbări în sensul adâncirii diferenţerilor între păturile sociale şi
al creşterii luxului direct reflectat în împodobirea locuinţelor cu picturi şi mozaicuri , cu mobile
de preş şi obiecte de artă .

VIAŢA CULTURALĂ se caracterizează prin adoptarea de către greci a unui stil de viaţă şi
răspândirea culturii greceşti în orient. În acelaşi timp schimbul este reciproc deoarece cultura
grecească la rândul ei suferă influenţele orientale .

RELIGIA
Acceptă culte noi , orientale iar religia grecească se apropie de formele mistice ale misteriilor
orientale .

1
Zeitatea dominantă devine Dyonisos, el însuşi un zeu de origine tracă
Religia este una sincretică în care predomină caracterul dramatic şi emotiv al cultului
Sunt adoptate misteriile dedicate lui Isis , Cybelei , Osiris.
Înflorirea culturii se datorează mecenatului exercitat de monarhi care ţineau pe lângă curte o
seamă de filosofi, poeţi ,artişti .
Centrul cultural al lumii elenistice devine oraşul egiptean Alexandria unde se afla Museionul cu
biblioteca .În cadrul bibliotecilor s-au constituit aşa numitele canoane alexandrine – liste de autori –
model , şi tot aici s-au scris primele gramatici ale limbii greceşti.

ARHITECTURA
• În arhitectură contactul cu Orientul dezvoltă gustul pentru colosal reprezentat de construirea
Mausoleului din Halicarnas .
• Apar compoziţii complexe în care claritatea clasică a ordinelor dispare sub excesul de
decorativism al capitelulilor şi coronamentelor comportând statui şi grupuri statuare.
• Edificiile folosesc în compoziţia faţadei ordine suprapuse iar preferinţa pentru corintic şi ionic
este evidentă – Altarului Zeus din Pergam.
• trasătură remarcabilă a arhitecturii elenistice este determinată de dezvoltarea urbanismului ,
domeniu în care se generalizaează principiile hipodamice – Priene,Pergam.Străzile care se
întretaie în unghi drept vor fi limitate de coloane. Planul agorei devine regulat cu monumente
special construite pentru reuniunile adunărilor populare şi pentru corporaţii.
• Teatrele se vor modifica datorită dispariţiei corului şi creşterii importanţei dialogului – mărirea
scenei.
• În ceea ce priveşte locuinţa elenistică dimensiunile ei se micşorează dar decoraţia devine mai
luxoasă.Cubiculae-le se organizează în jurul unei curţi interioare decorate cu stucaturi şi
mozaicuri.

ÎN SCULPTURĂ influenţa orientală se manifestă în ceea ce priveşte :


tematica iconografică nouă
expresivitatea artei
depăşesc seninătatea clasicismului făcând loc patosului , violenţei , dinamismului.
• Pitorescul şi tragicul sunt reprezentate deopotrivă în opera fiilor lui Praxitele :Timarhos şi
Cefisodot, autori ai unui portic al menadelor , a unor eroi şi satiri.
• Artiştii din Efes sunt autorii Galilor din agora .
• În sec.II îen un artist rodian a creat pentru sanctuarul Caribilor de la Samotrace vestitul
monument al Victoriei de la Samotrace.
• Tot acum este creat grupul Laocoon şi fiii săi , în tradiţia şcolii din Pergam.
• Apar scene de gen – ca de ex. Bătrâna beată sau Băiatul cu gâsca.

PICTURA
Avem picturi pătrate în Egipt , în oaza Fayum: portretele defuncţilor pictate în manieră
idealizantă , pe capacele sarcofagelor , după modelul egiptean
Mozaicul - folosit pentru decorarea pardoselilor ( Delos )

În literatură se afirmă poezia erudită şi preţioasă reprezentată de Teocrit şi Calimah.Teocrit a fost


creatorul poeziei bucolice .

Istoria este reprezentată de opera lui Polibiu care asigură tranziţia spre epoca romană.Descrie
cuceririle romane şi războaiele punice bazându-se pe descrierea faptelor şi adevărului.prizonier la
Roma ,prieten al Scipăionilor, el asistă la sfârşitul Greciei elenistice în faţa expansiunii Romei.

2
Stiinţa
Se separă de filosofie şi se distanţează de religie , fapt observat în rigoarea şi obiectivitatea cu care
sunt abordate fenomenele
S-au făcut descoperiri de mare anvergură : s-a creat trigonometria , s-au pus bazele geografiei
ştiinţifice de către Eratostene ;
• EUCLID – trăia la Alexandria ; dezvoltă geometria euclidiană
• Arhimede – din Siracuza , construirea maşinilor de război pe baza calculelor matematice,;
omorât de romani în 212 î.Chr.
Astronomia
• Eratostene din Alexandria – pământul are forma sferic
• Aristarh din Samos – pământul se învârte în jurul soarelui şi în jurul axei sale.
• Domină sistemul astronomic al lui Ptolemeu – pământul este plat , stă nemiscat iar soarele şi
luna se învârt în jurul lui