Sunteți pe pagina 1din 66

ISSN 1857-0577

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ AA MMOOLLDDOOVVEEII

SSEERRIIAALLEE

2003-2004

CNCM

Chişinău

2007

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Serials

Published from 1973 Issued once a year

2003-2004

NBCM

Chişinău

2007

2

Reviste ≡ Magazines

REVISTE

1. "a" MIC : magazin ilustrat pentru copii şi adolescenţi / Firma "Baştina-Radog"

SRL; dir. : Alexandru Rusu; red.-şef : Alexandrina Rusu. – 1993, 15 iul. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 117), 2004 (Tipogr. Firmei "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm.

Lunar. – Are ediţie şi în lb. rusă. 2003, Nr 1(112) - 12(122). – 500 ex. 2004, Nr 1(123) - 12(133). – 500 ex.

2. "a" MIC : иллюстриров. журн. для детей и подростков / Firma "Baştina-

Radog" SRL; дир. : Alexandru Rusu; гл. ред. : Alexandrina Rusu. – 1995 – . – Chişinău (str.

Puşkin 22, of. 117), 2004 (Tipogr. Firmei "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm. Lunar. – Are ediţie şi în lb. rom. 2003, Nr 1(85) - 12(96). – 500 ex. 2004, Nr 1(97) - 12(108). – 500 ex.

3. Administrarea Publică : rev. metodico-şt. trim. / fondator : Acad. de

; red. şef :

Ala Mironic. – 1993, noiemb. – . – Chişinău (str. Ialoveni 100), 2004 (Tipogr. Ed.

"Universul"). – 24 cm. Trimestrial. 2003, Nr 1(37) - 4(40). – 300 ex. 2004, Nr 1/2 (41/42) - 4(44). – 400-500 ex.

Administrare Publică pe lângă Preş. Rep. Moldova; col. red. : Nicolae Fedoreţ

4. AGEPI expo : supl. la rev. "Intellectus" / ed. : Agenţia de Stat pentru

Protecţia Proprietăţii Intelectuale; consiliul red. : Şt. Novac (preş.); col. red. : I. Diviza. –

2004 – . – Chişinău (str. Andrei Doga 24/1), 2004 (Tipogr. AGEPI). – 20 cm. Trimestrial. 2004, Nr 1. – 100 ex.

5.

AGEPI Info

:

digest trim.

/

ed.

: Agenţia de Stat pentru Proprietatea

Intelectuală; consiliul ed. : N. Taran (preş.),

;

red. resp.

: V. Zavalistâi. – 1997

.

Chişinău (str. Andrei Doga 24/1) : AGEPI, 2004. – 20 cm. – Text în lb. rom., parţial lb. rusă. Trimestrial. – Supl. la rev. "Intellectus"

2003, Nr 1/2. – 150 ex. 2004, Nr 1-3. – 100 ex.

6. Agricultura Moldovei : rev. de şt. şi practică / fondator : Min. Agriculturii şi

Ind. Alimentare al Rep. Moldova; col. red. : Tudor Bajura; red.-şef : Emilian Dimitrenco. –

1956 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 26 cm. – Text :

lb. rom., rusă. – Sumar şi în lb. engl.

7

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei

Seriale

Se editează din anul 1973 Apare anual

2003-2004

CNCM

Chişinău

2007

3

Alcătuitor : Maria Ciobanu, Nina Micherin, Vera Tarasov

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată : Renata Cozonac

Procesare text : Tatiana Gavrilaş, Irina Bzovâi

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Seriale = Serials : Se ed. din anul 1973 : Apare anual / Camera Naţ. a Cărţii

din Rep. Moldova; alcăt. : Maria Ciobanu,

Chitoroagă; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep.

Moldova, 2007. – 20 cm. – (Bibliogr. Naţ. a Moldovei) 2003-2004. – 2007. – 130 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine 100 ex.

red. resp. şi coord. : Valentina

;

015(478) :70

9 7 7 1 8 5 7
9 7 7 1 8 5 7
0 5 7 7 0 7
0 5 7 7 0 7

4

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2007

Sângerei

68

Soroca

69

Străşeni

69

Ştefan-Vodă

69

Taraclia

70

Ungheni

70

Vulcăneşti

71

Ziare independente, particulare

71

Ziare ale instutuţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor

82

Ziare ale asociaţiilor obşteşti şi profesionale

89

Ziare ale instituţiilor de învăţământ

95

Ziare parohiale şi ale confesiunilor

98

Ziare ale partidelor şi mişcărilor politice

101

Index

de

nume

104

Index

de

titluri

112

Index de editori şi fondatori

120

129

CUPRINS

PREFAŢĂ

5

REVISTE

7

ANALE ŞTIINŢIFICE

33

ANUARE

39

BULETINE

42

ZIARE

56

Ziare republicane

56

Ziare municipale

60

Ziare raionale şi săteşti

62

Anenii-Noi

62

Cahul

62

Călăraşi

63

Căuşeni

63

Ceadâr-Lunga

64

Cimişlia

64

Comrat

64

Criuleni

65

Drochia

66

Făleşti

66

Glodeni

66

Hânceşti

66

Ialoveni

66

Leova

67

Nisporeni

67

Orhei

67

Râşcani

68

Rezina

68

128

Prefaţă ≡ Preface

PREFAŢĂ

"Seriale" continuă una din fasciculele Bibliografiei Naţionale a Moldovei. Bibliografia este elaborată în baza numărului existent de titluri ale periodicelor apărute în a 2003-2004 în republică. Toate publicaţiile sunt înregistrate la Camera Naţională a Cărţii şi păstrate în colecţiile "Arhivei Depozitului legal" a Camerei Naţionale a Cărţii.

Descrierea bibliografică s-a efectuat de visu în limba originalului după ultimul număr al publicaţiei periodice conform ISBD(S). Toate schimbările, pe care le-a suportat publicaţia în timp : încetări de apariţii, schimbări de titluri, fuzionări, scindări, redactori, tiraj ş. a. sunt trecute în note după periodicitatea publicaţiei.

Lucrarea este structurată conform tipurilor de publicaţii : reviste, buletine, anale ştiinţifice, anuare şi ziare. Cu excepţia ziarelor, notiţele bibliografice sunt sistematizate în ordine alfabetică şi după limba de apariţie a publicaţiei. Ziarele sunt ordonate conform următoarele compartimente :

- republicane;

- municipale;

- raionale şi săteşti;

- independente şi particulare;

- ale instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor;

- ale Asociaţiilor obşteşti şi profesionale;

- ale instituţiilor de învăţământ;

- ale partidelor şi mişcărilor politice;

- parohiale şi ale confesiunilor.

În interiorul fiecărui compartiment se păstrează ordonarea alfabetică a descrierilor.

Pentru facilitarea găsirii informaţiei lucrarea este înzestrată cu indexuri :

- de nume;

- de titluri;

- al editorilor, fondatorilor;

Lucrarea este un instrument de lucru în sprijinul regăsirii informaţiei despre editarea periodicelor în anii 2003-2004 pe teritoriul Republicii Moldova. Ea va servi drept o sursă de informaţie exhaustivă pentru documentarea diverselor categorii de beneficiari :

editori, bibliotecari, cercetători cât şi toţi cei interesaţi.

.

5

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

PREFACE

"Serials" continues one of "The National Bibliography of Moldova" issue. The bibli- ography was elaborate from the periodicals, which appeared in 2003-2004 in republic. All publications registered at the National Book Chamber and kept in the National Book Cham- ber's Warehouse Law Archive collection.

The bibliographic descriptions were making in the original language based on the last issue of the periodical according to the ISBD(S) rules. The description includes a dy- namics of all publications: discontinuations, new publications, as well as changes, mergers, divisions of publications. This is an indispensable tool for different categories of beneficiar- ies, both in the country and abroad, from editors, researchers to institutions recording or distributing publications.

The structure of publication is congruent to the type of publications: magazines, bulletins, scientific annals, annuals and newspapers.

All bibliographical notes are listing in alphabetical order, except newspaper. The newspapers are listing in accordance with next compartment:

- republicans;

- municipals;

- communities;

- independent and particulars;

- of institutions, companies and organisation;

- of social and professional associations;

- of education institutions;

- of parties and political directions;

- parochial and confessions;

This publication also incorporates an index of author name, publication title, editor, and place of publication.

6

Ц

Центр русской культуры в РМ 487

Ч

Чадыр-Лунга 309

Чай & кофе в Молдове SRL 142

Э

Экологическое движение Молдовы 252

127

Министерство Юстиции РМ 123 Молдавские ведомости SRL 271 Молдавский филиал Современного Гуманитарного Института 151 Муниципальный Совет Кишинэу 280

Н

Народное Собрание Исполкома Гагаузии

307

Настоящее Знамя SRL 301 Национальная Ассоциация Товаропроиз- водителей Молдовы 433 Национальная Палата Недвижимости Республики Молдова 396 Национальное Агентство по регулированию в энергетике 425 Недвижимость Молдовы 131 Новое Время SRL 393

Новый стиль SRL 125

О

Обзор недвижимости 396

Орган районального Совета Анений-Ной

290

Отечество ООО 132

П

Партия Альянс "Moldova Noastră" 524 Партия Коммунистов Республики Молдова 129, 535-36 Пацифизм без границ Международной правозащитной Ассоциации 466 ПНИИСХ 79 Правительство Республики Молдова 272 Православное общество "Блаженная Ма- трона Московская" 519 Примэрия муниципия Кахул 283 Примэрия муниципия Комрат 288

Р

Рабочая Группа по вопросам законодателиство в отношении беженцев и их защиты 247 Районный Совет Тараклии 333 РДЮЦ Gutte Club 461

Республиканская народно-патриотическое общественное движение "Власть наро- ду! За социальную справедливость!"

534

Родина Нова 434 Русская община муниципия Бельцы "Со- дружество" 487 Русский теоретический лицей им. Петра Великого 249

С

Сантек АО 434 Семейный доктор SRL 400 Славянский университет РМ 133, 164 Совместное Молдо-Российское предприятие "Комсомольская правда - Basarabia" 385 Социальная Партия Молдовы 527 Союз Деловой Прессы 474 Союз писателей "Нистру" 269 Союз писателей Республики Молдова 127 Спорт-Курьер АО 401

Т

Тавас АО 405 Таможенный департамнт 273 Тараклия 309 Телерадио-Молдова 274

Теоретический лицей им. А. С. Пушкина

249

Торговая марка АО 444 Триада ООО 438 Труд 406

У

УВКБ ООН 247

Ф

Фонд защиты прав человека и эффективной политики 488

Х

Христианский комплекс "Христос для Мол- довы" 522

126

Reviste ≡ Magazines

REVISTE

1. "a" MIC : magazin ilustrat pentru copii şi adolescenţi / Firma "Baştina-Radog"

SRL; dir. : Alexandru Rusu; red.-şef : Alexandrina Rusu. – 1993, 15 iul. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 117), 2004 (Tipogr. Firmei "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm.

Lunar. – Are ediţie şi în lb. rusă. 2003, Nr 1(112) - 12(122). – 500 ex. 2004, Nr 1(123) - 12(133). – 500 ex.

2. "a" MIC : иллюстриров. журн. для детей и подростков / Firma "Baştina-

Radog" SRL; дир. : Alexandru Rusu; гл. ред. : Alexandrina Rusu. – 1995 – . – Chişinău (str.

Puşkin 22, of. 117), 2004 (Tipogr. Firmei "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm. Lunar. – Are ediţie şi în lb. rom. 2003, Nr 1(85) - 12(96). – 500 ex. 2004, Nr 1(97) - 12(108). – 500 ex.

3. Administrarea Publică : rev. metodico-şt. trim. / fondator : Acad. de

; red. şef :

Ala Mironic. – 1993, noiemb. – . – Chişinău (str. Ialoveni 100), 2004 (Tipogr. Ed.

"Universul"). – 24 cm. Trimestrial. 2003, Nr 1(37) - 4(40). – 300 ex. 2004, Nr 1/2 (41/42) - 4(44). – 400-500 ex.

Administrare Publică pe lângă Preş. Rep. Moldova; col. red. : Nicolae Fedoreţ

4. AGEPI expo : supl. la rev. "Intellectus" / ed. : Agenţia de Stat pentru

Protecţia Proprietăţii Intelectuale; consiliul red. : Şt. Novac (preş.); col. red. : I. Diviza. –

2004 – . – Chişinău (str. Andrei Doga 24/1), 2004 (Tipogr. AGEPI). – 20 cm. Trimestrial. 2004, Nr 1. – 100 ex.

5.

AGEPI Info

:

digest

trim.

/

ed.

: Agenţia de Stat pentru Proprietatea

Intelectuală; consiliul ed. : N. Taran (preş.),

;

red. resp.

: V. Zavalistâi. – 1997

.

Chişinău (str. Andrei Doga 24/1) : AGEPI, 2004. – 20 cm. – Text în lb. rom., parţial lb. rusă. Trimestrial. – Supl. la rev. "Intellectus"

2003, Nr 1/2. – 150 ex. 2004, Nr 1-3. – 100 ex.

6. Agricultura Moldovei : rev. de şt. şi practică / fondator : Min. Agriculturii şi

Ind. Alimentare al Rep. Moldova; col. red. : Tudor Bajura; red.-şef : Emilian Dimitrenco. –

1956 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 26 cm. – Text :

lb. rom., rusă. – Sumar şi în lb. engl.

7

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Lunar. ISSN 0582-5229 = Agricultura Moldovei 2003, Nr 1 - 12. – 500 ex. 2004, Nr 1 - 12. – 500 ex.

7. Agrobusiness : publ. despre agricultură şi satul tău / fondator : Uniunea

Republicană a Asoc. Producătorilor Agricoli "UniAgroProtect"; red. şef : Igor Vatamaniuc. – 2004, mai – . – Chişinău (str. Kogălniceanu 22), 2004 (Firma Ed.-Poligr. "Nova Print"). – 29

cm.

Lunar. – Subtit. : Nr 1-6 : Publ. pentru producătorii agricoli. 2004, Nr 1 - 8. – 5000 ex. – 15, 00 lei

8. Album de familie : rev. / dir. : Eduard Toacă; red. şef. : Aneta Grosu. – 2004,

24 mart. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 239), 2004 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. Periodicitate variabilă 2004, Nr 1. – 500 ex.

9. Alunelul : rev. pentru copii de la 5 la 10 ani / fondator : Min. Educaţiei al Rep.

Moldova; red.-şef : Ştefan Melnic. – 1982, ian. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr.

Ed. "Universul"). – 29 cm. – 2,00 lei. Lunar. ISSN 0868-667-X = Alunelul 2003, Nr 1(220) - 12(229). – 14000 ex. 2004, Nr 1(230) - 12(239). – 16000 ex.

10. Aquarelle : первый жен. журн. Молдовы / учредитель : Анжела Сырбу;

гл. ред. : Анжела Сырбу. – 2003, 2 апр. – . – Кишинэу (ул. Пушкина 47/1, дом 3), 2004 (Tipogr. "Bliţ-Prinţ", Kiev, Ucraina). – 29 cm. – Text : lb. rusă. – Preţ cu amănuntul 35,00 lei. Lunar. 2003, Nr 1 - 14. – 3000 ex. 2004, Nr 1(5) - 11(15). – 3000 ex.

11. Arta-Medica : rev. medicală şt.-practică / fondator : "Arta Medica" PP; dir. :

Oleg Conţu; red. şef. : Vladimir Hotineanu. – 2002 – . – Chişinău (str. N. Testemiţanu 29, Spitalul Clinic Republican, et. 15, bir. 24) 2004 (Tipogr. "Sirius" SRL). – 39 cm.

Apare odată la 2 luni. ISSN 1810-1852 = Arta-Medica 2003, Nr 1 - 3. – 500 ex. 2004, Nr 1(4) - 6(9). – 500 ex.

8

Ассоциация "Media Sport" 179 Ассоциация еврейских организаций и об- щин Республики Молдова 480, 489 Ассоциация независимый прессы 465 Ассоциация Работников Славянских учреждений образования РМ 133, 164 Ачык göz ООО 305

Б

Банка Сочиалэ АКБ 434 Безопасность в Молдове SRL 116 Бельцкий муниципальный Совет 286 Бизнес-Элита SA 118

В

Вести Гагаузии 306 Вулкэнешть 309 Высшая Судебная Палата РМ 123

Г

Главное управления образования, науки, молодёжи и спорта муниципия Киши- нэу 249 Государственное информационное агент- ство "Moldpres" 237 Государственный Аграрный Университет Молдовы 163 Гоударственный Университет Молдовы

440

Д

Деловой meridian SRL 383

Е

Еврейская библиотека имени И. Мангера

134

Еврейская общинный культурный центр

134

Еврейский Конгресс Молдовы 489 Еврейский Студенческий Культурный Центр "Гилель" 476

Ж

Железная дорога Молдовы 178

З

Зеркало SRL 124

И

Издательский дом "Татьяна" 379 Институт прикладной физики 143 Интекс-Наука АО 443

К

Кагул 309 Кантемир 309 Капитал АО 415, 449 Кахулский муниципальный Совет 283 Кишиневская Римско-Католическая Епархия 120 Кишиневская территориальная организа- ция 252 Кишиневские новости АО SPPI 270 Кишиневский обозреватель SRL 287 Коммерсант Plus SRL 386 Комплекс АО 434 Комрат 309 Конституционный суд 123 Конфедерация Профсоюзов Республики Молдова 268

Л

Лицей им. А. Кантемира 509 Лицей им. А. Пушкин 509 Лицей им. А. Руссо 509 Лицей им. Б. Петричейку-Хаждеу 509 Лицей им. Н. Милеску-Спэтару 509 Лицей им. Петра Великого 509 Лицей им."Светоч" 509 Лоботряс SRL 388 Логос-Пресс 121

М

Мегаполис плюс ООО 390 Министерство внутрених дел 123

Министерство Иностранных Дел Дании

247

Министерство просвещения Республики Молдова 248 Министерство транспорта и связи РМ 275

125

S

Sanfarm-Prim SA Săptămâna SRL 364 Săptămânal Express SRL 377 Science and Technology Development Council of the Republic of Moldova 70 Secţia de Sociologie a IFSD al AŞ a Republicii Moldova 35 Secţia Literatura Română şi Comparată 162 Semn SRL 102 Senatului Universităţii de Stat "B. P. Haşdeu" din Cahul 504 Serviciul dezvoltare în biblioteconomie 189 Servinform SRL 130 Siesta Chişinău SRL 103 Societatea Bibliofililor Societatea Culturală şi Bisericească "Mitropolitul Varlaam" şi a Mitropoliei Basarabiei 62 Societatea de Distribuţie a Cărţii "Pro-Noi"

234

Societatea Fizicienilor din Moldova 39 Societatea Independentă pentru Educaţie şi Drepturile Omului 181 Societatea pentru Refugiaţi din Republica Moldova 95, 197, 242 Stapelia Exim SRL 325, 463 Studioul "Prut TV" din Cahul 296 Sud-Est cultural SRL 105 Sun-Inform 368

Ş

Şcoala de Înalte Studii 92 Ştiinţa Î.E.-P. 98

T

Tainele Sănătăţii SA 369, 404 Tavas SRL 406 Teleradio-Moldova 263 Turism şi odihnă SRL 108

U

Unghiul SA 336-37 UNITEM 246 Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova 12

Uniunea Centrală a Coperativelor de Consum din Republica Moldova (MOLDCOOP)

452

Uniunea Juriştilor din Moldova 93, 421 Uniunea Muzicienilor din Moldova 109 Uniunea Notarilor din Republica Moldova 213 Uniunea Republicană a Asociaţiei Producătorilor Agricoli "UniAgroProtect" 7 Uniunea Scriitorilor "Nistru" 259 Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova 111, 234, 257 Uniunea Scriitorilor din România 111 Uniunea Teatrală din Moldova 44, 63 Universitatea Agrară de Stat din Moldova 152 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova 495 Universitatea de Criminologie 60, 94

Universitatea de Stat "Aleco Russo" 215 Universitatea de Stat din Moldova 71, 93, 159, 421, 505 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 73, 93, 161, 503 Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Crangă" 162 Universitatea Tehnică din Moldova 496 US Embasy Alimni Resource Center 182

V

Victoria Gomon ÎI Moldova 141 Vivar-Editor SRL 128

W

Welcome SRL 114 World Assets Media INC 382

А

Администрация Вулкэнештского р-на

Гагаузии 338 Администрация Чадыр-Лунгского района

300

Академия Наук Республики Молдова 143 Академия Право Молдова 440 Антимиссионерская Еврейская организа- ция Лиги "Маген" в Республики Молдо- ва 479 Аргументы и Факты - Moldova SRL 376

124

Reviste ≡ Magazines

12. Atelier : arte plastice, arhitectură, design / fondatori : Uniunea Artiştilor

Plastici; col. red. şi ed. : Publ. Periodică "Atelier". Inst. Cultural Român; dir. : Anatol Rurac; red.-şef : Vasile Malaneţchi. – 1998, 3 aug. – . – Chişinău (str. A. Mateevici 50), 2004 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. – Text : lb. rom., parţial în lb. engl., it. Periodicitate variabilă ISSN 1813-7040 = Atelier 2003, Nr 2 - 4. – 1 500 ex. 2004, anuar. – 1 500 ex.

13. Auto Expert : rev. / ed. : PubliArt SRL; dir. gen. : Serghei Adam; red. şef. :

Andrei Tabuică. – 2002, sept. – . – Chişinău (str. Armenească 35, of. 7), 2004 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă. – 15 lei. Lunar. – Supl. în interiorul rev. "Авторынок в Молдове". – Red. şef. : Nr 5-13,

2003 – Chiril Moţpan. 2003, Nr 5 – 13. – 1000 ex. 2004, Nr 1 - 12. – 1, 2005. – 1000 ex.

14. Avi=MD : rev. / fondator : Asoc. de Voluntariat Int. din Moldova. – 2003, iun.

– . – Chişinău (str. Alexandru Hasdeu 95 A ), 2003. – 29 cm. 2003, Nr 1. – 1000 ex.

15. Avocatul poporului : rev. şt.-practică şi informativă de drept / fondatori : Bir.

Avocaţilor din Rep. Moldova, Centrul de Drept al Avocaţilor, Acad. de Drept, Inst. Rep. de

Expertiză Juridică şi Criminalistică de pe lângă Min. Justiţiei; red.-şef : Maria Hadârcă. – 1996, ian. – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 8, of. 7-8), 2004 (Tipogr. "Sirius" SRL). – 29

cm.

Lunar. ISSN 1810-7141 = Avocatul Poporului 2003, Nr 1 - 12. – 1 000 ex. 2004, Nr 1 - 12. – 1 000 ex.

16. Basarabia : Literatură. Cultură. Civilizaţie / ed. : "Basarabia" SRL; co-ed. :

Grupul Ed. "Litera"; red. : Nicolae Popa. – 1928, 1 mai – Chişinău (str. 31 August 1989, 98),

2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm. Lunar. – Din 1992 înlocuieşte rev. "Nistru" ISBN 9975-74-609-8 = Basarabia ISSN 0868-80-28 = Basarabia 2003, Nr 1/3. – 1000 ex.

9

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

P.

Hasdeu"; dir. : Lidia Kulikovski; red. şef. : Vlad Pohilă. – 2002 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 148), 2004 (Elan Poligraf). – 22 cm. – Text : lb. rom., parţial rusă. Trimestrial. ISSN 1811-900X = Biblio Polis 2003, Nr 1(Vol. 5) - 4(Vol. 8). – 500 ex. 2004, Nr 1(Vol. 9) - 3(Vol. 11). – 500 ex.

17. Biblio Polis

:

rev.

de biblioteconomie şi şt.

ale

inf.

/

Bibl.

Mun. "B.

18. Buletin de perinatologie = Вестник перинатологии : rev. şt.-practică /

fondatori : Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului al Min. Sănătăţii al Rep. Moldova; red. : V. Batâr. – 1998 – . – Chişinău (str. Burebista 93, of. 115),

2004 (Tipogr. "Reclama"). – 29 cm. – Ed. cu suportul material al UNICEF Moldova. – Text :

lb. rom., rusă. Trimestrial. ISSN 1810-5289 = Buletin de perinatologie 2003, Nr 1 - 3. – 500 ex. 2004, Nr 1 - 4. – 500 ex.

19. Buletin ştiinţific / Muzeul Naţ. de Etnogr. şi Ist. Naturală; col. red. : Mihai

Ursu (red.-şef),

"Reclama" SA). – 24 cm. – Text : lb. rom., engl. Bianual. – Întrerupere în ed. : 1990-2003. – Între anii 1961-1969 a apărut cu tit. :

Труды

– 1926 – . – Chişinău (str. Mihail Kogălniceanu 82), 2004 (Tipogr.

ISBN 9975-940-84-6 = Buletin ştiinţific 2004, Vol. 1 (14). – 500 ex. – [05-372]

20. Bunul Sfat = Добрый совет : publ. lunară / fondator : Episcopia Romano-

Catolică de Chişinău; dir., red.-şef : Andrei Dăscălaşu. – 1995, apr. – . – Chişinău (str. Mitropolit Dosoftei 85), 2004 (Combinatul Poligr.). – 28 cm. Lunar. – Înlocuieşte din 2002 publ. "Providenţa Divină" a cărei numerotare o continuă. – Tit. : Nr 1, 2003- Nr 1, 2004 – numai în lb. rom. – A avut ed. şi în lb. rusă pînă la Nr 1, 2004. – De la Nr 2, 2004 ed. rusă fuzionată cu ed. rom. – Text lb. rom., rusă. 2003, Nr 1(28) - 9(36). – 200 ex. 2004, Nr 2(38) - 4(40). – 2000 ex.

21. Bursa invenţiilor : Business-idei lansate de inventatori / ed. : Agenţia de Stat

1997 – . – Chişinău (str. Andrei Doga 24/1), 2004 (Tipogr. AGEPI). – 20 cm.

Lunar. – Supl. la rev. "Intellectus". Ed. : Nr 1, 2003 – Nr 9, 2004. Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. – Col. red. : Nr 1-7, 2003 T. Cojocaru. 2003, Nr 1(60) - 11(70). – 100 ex.

10

pentru Proprietatea Intelectuală; consiliul ed. : Şt. Novac (preş); col. red. : I. Diviza,

K

KVINT 79

L

Lari Leonida 351 La filière francophone de la faculté Relations Economique International de l'Académie d'Etudes Economique 501 Liceul "Spiru Haret" 29, 502, 506 Liceul "Ştefan cel Mare" 492 Liceul Teoretic "Jinta Latină" 497 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" 291 Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni 234 Liga Naţională a Asociaţiei de primari din Republica Moldova 467 Liga pentru Sănătate Mintală din Republica Moldova 99 Liga studenţilor Bălţeni 459 Litera, Grupul editorial 16 Litera, grupul editorial 371 Logos- Press SA 446

M

Makler SRL 389 Maxi-Media SRL 308 Media Rezerve 432 Metiba Design 132 Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova 73 Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova 59, 80, 261 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova 6 Ministerul Apărării al Republicii Moldova 260 Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale 65 Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului 74, 176 Ministerul Economiei 235 Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 9, 76, 153, 193, 215, 256, 266 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 59 Ministerul muncii şi Protecţiei Sociale al Republica Moldova 239 Ministerul Sănătăţii 31

Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova 175 Mişcarea Ecologistă din Moldova 218 Molceanov design 122 Moldova-Agroindbank BC SA 238 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală 19 Muzeul Naţional de Istorie a Moldova 177

N

National Institutul of Ecology 174 Novost SRL 382

O

Ocazie SRL 78 Ora locală SRL 317 Organizaţia de Promovare a Exportului din Moldova MEPO 210 Organizaţia de Tineret şi Adunării Cetăţeneşti Helsinki in Rep. Moldova 106 Organizaţia ne-guvernamentală BIOS 187 Organizaţia Teritorială Chişinău 218 Organul Consiliului raional Anenii-Noi 289

P

P. S. Dorimedont, Episcop de Edineţ şi Briceni (preş.) 518

Partidul Alianţa "Moldova Noastră" 523 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

526

Policris SRL 435, 439 Poşta Moldovei ÎS 429 Primăria com.Grătieşti 451 Primăria mun. Chişinău 278 Primăria mun.Cahul 277 Primăria or. Criuleni 311 Primăria or. Ialoveni 316 Pro Chef SRL 75, 240 Pro Didactica, Centrul Educaţional 32 Profit SA 85-86 PubliArt SRL 13

Relax-M PP SRL 47-48, 55-56, 69б 135, 138-

40

Reprezentanţa Înaltului Comisariat a Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi în Moldova 95

123

Contrafort SRL 344 Curierul de Hânceşti SRL 315 Curtea Constituţională a Republicii Moldova

58-59

Curtea Supremă de Justiţie 59

D

DAAC-Hermes NNIF 455 De facto : noutăţi, comentarii, analize SRL 419, 436

Departamentul Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova 208 Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova 165 Departamentul Tehnologii Informaţionale 214 Departamentul Vamal al Republicii Moldova

254

Depozit en gros SA 168 Digest-Reclama SRL 442

E

Elat-info SRL 423 Elin-Prim SRL 428 Episcopia Romano-Catolică de Chişinău 20

F

Facultatea de Matematică şi Informatică 159 Facultatea Filologie 162 Farm-Expres SRL 38 Federaţia Patronatului din Construcţieii 205 Federaţia Sindicatelor din domeniile Cooperaţiei de Comsum, Comerţului şi Antreprenorului din Republica Moldova (MOLDSINDCOOPCOMERŢ) 452 Foaie Matematică, Societatea Obştească 40 Fondul de Investiţii Sociale din Moldova 411 Forumul de Preoprietate Intelectuală 225 Fundaţia Soros Moldova 25 Fundaţia"Forumul European pentru Istorie şi Cultură" 462

G

Gazeta de Vest SRL 321 Generaţia Mea ONG 451 Glia Drochiană 312

GPF– Grupul de presă a redacţiei Flux 348-

49

Gutte Club CRCT 460 Guvernul Republicii Moldova 72, 258

I

Independent Journalism Center 231 Institutul Cultural Român 102, 105, 344 Institutul de Cercetări Economice al

Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova

35

Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova 18 Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 94, 96 Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a

Moldovei 97 Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 98

Institutul de Literatură şi Folclor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 98 Institutul de Matematică şi Informatică 200 Institutul de Reforme Penale 192 Institutul de Studii Europene din Moldova 345 Institutul Naţional de Ecologie 65, 176 Institutul Naţional de Economie şi Informatică

194

Institutul Naţional de Farmacie 175, 212 Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie 208 Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul" 41 Institutul Relaţii Internaţionale "Perspectiva"

92

Institutul Republican de Expertiză Juridică şi

Criminalistică de pe lângă Ministerul Justiţiei 15, 94 Institutul Studiul Artelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 166 ISKRA-COM SRL 384

Î

Junior-X PP SRL 46, 49-54, 87, 136-37, 144

122

Reviste ≡ Magazines

2004, Nr 1(71) - 11(81). – 100 ex.

22. Capitala-magazin : rev. publică mun. / red.-şef : Angela Braşoveanu. – 2000

– . – Chişinău (str. Alexe Mateevici 42), 2004 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.

Apare o dată la 2 luni 2003, Nr 1(23) - 6 (28). – 10000 ex. 2004, Nr 1(29) - 6 (32). – 10000 ex.

23. Catedrala de cuvinte : rev. literară de opinie şi divertisment a ŞLMM / dir.

fondator : Mircea Rusu; red. şef. : Ion Găină. – 2001 – . – Chişinău (str. Petru Rareş 39), 2004. – 29 cm. Supl. al publ. "Florile Dalbe" 2001, Nr 1 2002, 2/3 - 4/5. 2003-2004, Nr 7/9. – 500 ex.

24. Cibernetic-Teh : ежемес. журн. компьютер. технологий / учредитель : PP

"Cibernetic-Teh" SRL; гл. ред. : Георгий Лукица. – 2003, дек. – . – Кишинэу (str. V. Alecsandri 1, of. 708), 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 29 cm. Lunar. – Subtit. : Nr 1, 2003 – Журн. компьютер. технологий 2003, Nr 1. – 300 ex. 2004, Nr 1 - 2. – 300 ex.

25. Clinica juridică : rev. / fondatori : Fundaţia Soros Moldova, Centrul

"Contact", Gheorghe Avornic; red. : Iacob Guja. – 2003 – . – Chişinău (str. A. Mateevici 60),

2003 (CEP USM). – 2003, Nr 1. – 1000 ex.

26. Clipa siderală : rev. de cultură şi creaţie literară a tinerei generaţii /

(Bucureşti); red.-şef : Eugenia Bulat. – 1995, sept. – . – Chişinău (str. 31 August 98), 2004

(Combinatul Poligr.). – 29 cm. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Culturale Române. Apare o dată la 2 luni. – Înlocuieşte din febr. 1997 rev. "Cetatea dăinuirii" 2003, Nr 1(22) - 4(25). – 1000 ex. 2004, Nr 1/2(28/29) – 6(33). – 15000 ex.

27. Comerţ-Cupon : журн. скидок / учредитель : "Comerţ-Cupon" SRL; гл. ред.

: Инга Чебан. – 2002, iun. – . – Chişinău (str. Independenţei 6/1, bir. 309), 2003 (Combinatul Poligr.). – 30 cm. – Text : lb. rusă. Lunar. 2003, Nr 1. – 1000 ex.

11

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

28. Contabilitate şi audit : publ. periodică practică lunară pentru contabili,

manageri, funcţionari fiscali, auditori / fondator : Firma instructiv-consultativă şi de implementare "Contabil-Service" SRL; red.-şef : Pavel Tostogan. – 1995, sept. – . – Chişinău (str. Căpriana 50, ASEM, bl. "C", bir. 418, 514), 2004 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă. Lunar. – Subtit. : 2003 Nr 1-8 – Publ. periodică practică lunară pentru conducători, contabili, inspectori fiscali, auditori. 2003, Nr 1 - 12. – 7000 ex. 2004, Nr 1 - 12. – 7000 ex.

29. Convorbiri didactice : rev. şt.-metodică a Lic. "Spiru-Haret" / dir. : Victor

Ambroci; red. : Mariana Cantaragiu, Sergiu Orehovschi. – 2004, mai – . – Chişinău (str. Maria Cebotari 53), 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 29 cm. Periodicitate variabilă. 2004, Nr 1 - 2. – 500 ex.

30. Cugetul : rev. de ist. şi cultură / dir. : Oleg Bodrug; red.-şef : Ion Negrei. –

1990 – . – Chişinău (str. Ion Creangă 59), 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. Trimestrial.

ISSN 0868-7730 = Cugetul 2003, Nr 1(17) - 4(20). – 1 000 ex. 2004, Nr 1(21) - 4(24). – 1000 ex.

31. Curier medical = Medical courier = Медицинский курьер : rev. / Min.

Sănătăţii şi Asoc. Soc. Medicale din Rep. Moldova; col. red. : Andrei Gherman red.-şef :

Boris Topor,

29 cm.

Apare o dată la 2 luni. – Subtit. : Nr 1-5, 2003 – Rev. soc. medicale din Rep. Moldova : Publ. şt.-practică ISSN 0130-1535 = Curier Medical 2003, Nr 1(271) - 6(276). – 500 ex. 2004, Nr 1(277) - 6(282). – 500 ex.

– 1958. – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 192), 2004 (Tipogr. "Sirius" SRL). –

: rev. de teorie şi practică educaţională / Centrul Educaţional

"Pro Didactica"; sponsor : Fundaţia Soros Moldova; red.-şef : Nadia Cristea. – 2000, iun. – .

– Chişinău (str. Armenească 16/2), 2004 (Combinatul Poligr.). – 28 cm. Apare o dată la 2 luni. ISSN 1810-6455 = Didactica Pro 2003, Nr 1(17) - 6(22). – 1 000 ex. 2004, Nr 1(23) - 6(28). – 1000 ex.

32. Didactica Pro

12

Biroul Avocaţilor din Republica Moldova BMST-grup SRL 292, 296 Bomi-servis SRL 426,445 Bravo 104

C

Calea Ferată din Moldova ÎS 167 Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova 84, 397, 420 Camera Înregistrării de Stat 214 Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova 183,186 Capital Market ÎS 416 Capital SA 414 Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova 412 Căsuţa Poştală SRL 418 Centrul "Acces Info" 180

Centrul Academia Internaţional "M. Eminescu" 234 Centrul Editorial şi de Publicitate Ghidinfo SRL 84 Centrul de Cercetări Ştiinţifice 148-49 Centrul de Comunicare şi Informare al Asociaţiei de Caritate şi Asistenţă Socială "Acasă" 233 Centrul de Dezvoltare a Tineretului 244 Centrul de Drept al Avocaţilor 15 Centrul de Drept Necomercial 88 Centrul de Informare "Gender Doc-M" 222 Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaţionale "CIPTI" 245 Centrul de Perfecţionare a Cadrelor Justiţiei din Republica Moldova 221 Centrul de Studiere a Problemelor Pieţei al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova

35

Centrul Independent de Jurnalism 230 Centrul Internaţional de Cercetare a Reformelor Economice 90 Centrul Naţional de Creaţie Populară din Republica Moldova 241

Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii 190, 195 Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova

195

Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei

191

Centrul Regional de Protecţie a Mediului din Moldova 196 CERCON, Centrul Republican de Cercetare şi Reglementări în Construcţii 74 Chişinău-Prim, Centrul Ed.-poligr. Cibernetic-Teh SRL 24 Comerţ-Cupon SRL 27 Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova 57 Comitetul Naţional Olimpic din Moldova 262 Complexul Creştin "Hristos pentru Moldova"

512

Confederaţia Sindicatelor din Republica

Moldova267

Consiliul Coordonator al Audiovizualului 82

Consiliul Europei 223 Consiliul judeţean Bălţi 281 Consiliul judeţean Cahul 294 Consiliul Municipal al Asociaţiei Proprietarilor de locuinţe 228, 229 Consiliul municipal Cahul 277 Consiliul municipal. Chişinău 279 Consiliul Organizaţiei Veteranilor din Republica Moldova 471 Consiliul raional Bălţi 282 Consiliul raional Cahul 293 Consiliul raional Călăraşi 298 Consiliul raional Căuşeni 299 Consiliul raional Făţeşti 313 Consiliul raional Glodeni 314 Consiliul raional Leova 318 Consiliul raional Orhei 322 Consiliul raional Râşcani 323 Consiliul raional Rezina 324 Consiliul raional Sângerei 326 Consiliul raional Străşeni 330 Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Republicii Moldova 39, 57,

100

Consultanţa IAPT Cahul 297 Consultaţii în Domeniul Contabilităţii şi Impozitelor SRL 119 Contabil-Service SRL 28 Centrul, Contract 25

121

Index de editori şi fondatori

A

Academia "Ştefan cel Mare" a MAI 147-49

Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova 3,

42

Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova 3 Academia de Drept din Moldova 15, 93, 421 Academia de Studii Economice din Moldova 34, 145 Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 35, 96-98, 150, 166,170, 173, 211 Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii 146

Academy of Sciences of the Republic of Moldova 70 Accente libere 340 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 5, 21

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova 57 Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale 4-5, 198 Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres"

236

Agenţia Italiana di Consulenze 356 Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice 202 Agenţia Naţională pentru ocuparea Forţei de Muncă 239 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică 36-37, 424 Alianţa ONG-urilor active în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei 101 Alliance Française de Moldavie 227 Alumni Resourse Mews Center 182 ANAT din Moldova 470 Arta Medica PP 11 Asistenţa Reformei Penale îm Moldova

IRP172

Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe" 447 Asociaţia "RoDim" 372

Asociaţia Apicolă Republicană "Glav-Exim"

188

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova 224, 229, 243 Asociaţia de Caritate şi Asistenţă "Acasă"

232-33

Asociaţia de Criminologie din Moldova 94 Asociaţia de Voluntariat Internaţional din Moldova 15 Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină 100 Asociaţia Farmaciştilot din Republica Moldova 91 Asociaţia Filateliştilor, Maximafilştilor şi

Cartofiliştilor din Republica Moldova 66

Asociaţia Internaţională a Transporturilor Auto din Moldova "AITA" 245 Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din Moldova 108 Asociaţia Naţională a Producătorilor din Moldova 448 Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova 226 Asociaţia Obştească "Pro Farmacia" 457 Asociaţia Patronatului Drumarilor din Moldova

209

Asociaţia Presei Independente 464 Asociaţia Societăţii Medicale din Republica Moldova 31 Asociaţia Tinerilor Jurişti Cercetători 94 Atelier PP 12

B

Banca Naţională a Moldovei 199 Basarabia SRL 16 Baştina-Radog SRL 1-2 Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" 17 Biblioteca Naţională din Republica Moldova 169, 184-85, 189, 219-20, 224, 229, 430 Biblioteca Naţională pentru copii "Ion Creangă" 171 Biblioteca Republicană Ştiinţifico-Agricolă a UASM 43

120

Reviste ≡ Magazines

33. 2 ore + 3 iezi : rev. ed. cu sprijinul Fundaţiei Suedeze World Childhood

Foundation / fondator : Iulian Filip, aut. de proiect; echipa de creaţie : O. Despa, D.

Munteanu, M. Uraeva,

. – 1999 – . – Chişinău, 2004. – 29 cm.

Ed. specială la rev. "Să nu excludem nici un copil!"

2004, [Nr 1]. – 1000 ex. 2005 – Ed. Suspendată la Nr 2 (2004).

34. Economica : rev. şt.-didactică / fondator : Acad. de Studii Econ. din Moldova;

red.-şef : Vadim Cojocaru,

59, bloc B, bir. 503), 2004 (Tipogr. ASEM). – 22 cm. Apare o dată la 2 luni. ISSN 1810-9136 = Economica 2003, Nr 1(41) - 4(44). – 150 ex. 2004, Nr 1(45) - 4(48). – 150 ex.

. – 1993 – . – Chişinău (str. Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni

35. Economie şi sociologie = Экономика и социология : rev. teoretico-şt. /

Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Inst. de Cercet. Econ. al Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Centrul de Studiere a Problemelor Pieţei al Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Secţ. de Sociologie a IFSD al AŞ a Rep. Moldova; red.-şef : V. Ciobanu. – 1953 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 1), 2004 (Tipogr. AŞM). – 22 cm. – Text : lb. rom., rusă. Apare de 3 ori pe an. ISSN 0236-3070 = Economie şi sociologie 2003, Nr 1 - 3. – 200 ex. 2004, Nr 1-3. – 200 ex. – Apare cu sprijinul Consiliului Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică

36. Energia : publ. periodică / fondator : Agenţia Naţ. pentru Reglementare în

Energetică; red. : Ion Preaşcă. – 2001, iun. – . – Chişinău (str. Columna 90), 2004 (Tipogr.

"Bons Offices"). – 29 cm. Bilunar. – În 2003 a apărut ca ziar. – Are ed. şi în lb. rusă. 2004, Nr [1]-5(30/31). – 500 ex.

37. Energia : изд. Нац. Агентства по регулированию в энергетике / red. : Ион

Пряшкэ. – 2001, iun. – . – Chişinău (str. Columna 90), 2004 (Tipogr. "Bons Offices"). – 29

cm.

Lunar. – În 2003 a apărat ca ziar. – Are ed. şi în lb. rom. 2004, ian. [Nr 1] – 30/31. – 500 ex.

38. Farm-expres : ежемес. информ. журн. / учредитель и изд. : Farm-Expres

SRL. – 2004, 4 febr. – . – Chişinău, 2004 (Tipogr. "Business-Elita" SA). 2004, Nr 1 - 2. – 2000 ex.

13

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

39. Fizica şi tehnologiile moderne : rev. trim. şt.-didactică şi de popularizare a

şt. / Soc. Fizicienilor din Moldova, Consiliul Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică al

Rep. Moldova; red. şef. : Ion Holban,

2003 ("Rotaprint"). – 29 cm. ISSN 1810-6498 = Fizica şi tehnologiile moderne. 2003, (Vol. 1), Nr 1-4. – 200 ex.

. – 2003, apr. – . – Chişinău (str. Academiei 3/3),

40. Foaie matematică : rev. şt. şi metodică de matematică : publ. periodică

adresată elevilor, profesorilor, studenţilor, părinţilor şi amatorilor de matematică / fondatori :

Vasile Suceveanu, Victor Raischi; ed. : Soc. Obştească "Foaie Matematică"; red.-şef : Vasile

Suceveanu. – 1993, apr. – . – Chişinău (str. Magda Isanos 16), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 24

cm.

Apare de 6 ori pe an. 2003, Nr 1 - 6. – 2 000 ex. 2004, Nr 1 - 6. – 2000 ex.

41. Forum : rev. lunară a Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale / ed. : Inst.

pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul"; red. coord. : Tatiana Gamanji. – 2000

– . – . Chişinău (str. Iacob Hâncu 10/1), 2004 (Tipogr. "Presa"). – 29 cm. – Text : lb. rom.,

rusă.

Lunar. – Apare cu sprijinul financ. al LGI/OSI 2003, Nr 9-11. – 500 ex. 2004, Vol. 4-9, Vol. 4. – 500 ex.

Acad. de

Administrare Publică pe lângă Preş. Rep. Moldova; resp. ed. : Mihai Manea. – 1993,

noiemb. – Chişinău (str. Ialoveni 100), 2004 (Tipogr. AAP). – 12 p. : il.; 30 cm. Bilunar. 2003, Nr 1(160) - 23/24(183/184). – 300 ex. 2004, Nr 1(186) - 24(208). – 1000 ex.

42. Funcţionarul public

: supl. la rev. "Administrarea publică" /

43. Info Agraris : rev. teoretică-practică / ed. : Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM;

dir. : Ludmila Costin; col. red. : V. Ciorbă, A. Cecârlan. – 2003 – . – Chişinău, 2004. Semestrial.

2003, Nr 1 - 2. – 1000 ex. 2004, Nr 1 - 2. – 1000 ex.

44. Info-masca : publ. a Uniunii Teatrale din Moldova / preş. : Petru Baracci;

red.-şef : Constantin Mardare. – 1997 – . – Chişinău (str. Puşkin 24), 2004 (Centrul Ed.-

Poligr. "Chişinău-prim"). – 21 cm.

14

С

Свет 333 Семейный доктор 400 Сканворды карманные 135 Сканворды на любой вкус 136 Сканворды ну, очень простые 137 Сканворды с картинками 138 Сканворды супер простые 139 Скандики. Сканворды для начинающих 140 Славянский Университет Республики Молдовы 164 Слово жизни 522 Слово истины 511 Спорт Молдовы 179 Спорт-Curier 401 Справедливость 527 Справочник абитуриента Спрос. Предложение 402 Статистический ежегодник Республики Молдова 165 Столица 280 Строительная газета 403 Строительство и оборудование 141

Т

Тайны здоровья 404 Таможенный вестник 254, 273 Теле Радио 274 Товары оптом и в розницу 443 Торговая марка 444 Транспорт и связь 275 Труд дайджест 405 Труд-Молдова 406 Туризм и отдых 108, 470

Ф

Фазенда 250

Фазендочка 251

Фермер 407

Х

Хорошая реклама 445 Хроника Воды 252

Ч

Чай & кофе 142 Человек и его права 488

Ш

Шалом 489

Шанс 408

Ш

Щит закона 261

Э

Экономика и социология 35

Экономическое обозрение "Logos-Press"

446

Экстра класс 409 Электронная обработка материалов 143

Ю

Южный курьер 309

Я

Ярмарка головоломок 144

119

Жилье твое : интерьер и строительство

122

З

Закон и жизнь 123 Зеркало 124 Знакомства. Встречи. Любовь Знамя 300 Знамя труда 290

И

Известия Академии Наук Республики Молдова 201 Информационный бюллетень 248 Информационный листок 194 Искра 384 Истоки 478

К

Кактус 125 Ки-ки 126 Кишиневские новости 270 Кишиневский обозреватель 287 Кодры. Молдова литературная 127 Коммерсант Plus 386 Коммунист 535 Коммунист Буджака 536 Комрат и комратчане 288 Комсомольская правда в Молдове 385 Конституционное правосудие 58 Курьер Молдовы 387

Л

Лицеист 507 Лицейский научно-методический вестник

249

Лоботряс 388

М

Маген 479 Маклер 389 Мегаполис 390 Медицинские новости 77 Медицинский курьер 31 Мир недвижимости 438

118

Мобильник 128 Молдавские ведомости 271 Молдова и Мир 73 Московский Комсомолец в Молдове 391 Мысль 129

Н

Наблюдатель 508 Настоящее Знамя 301 Национальный правовой журнал 93 Наш выбор 392 Наш Голос 480 Наш Израиль 481 Независимая Молдова 272 Недвижимая собственность 130 Недвижимость Молдовы 131 Новое время 393 Новый дом и все, что в нем 394 Нужные цены на нужные товары 395

О

Обзор рынка недвижимости 396 Община 482 Олива 483 Орлёнок 537 Отдыхай с Футболом 439 Отечество 132 Офис Plus 397 Охотник и рыболов Молдовы 484

П

Панорама 338 Педагогический вестник 133 Полезная газета 398 Правда 399 Право 440 Проводник 521 Промiнь 485 Пульс 538

Р

Работа и образование 441 Радуга 134 Рейс-4335 486 Реклама 442 Русское слово 487

Reviste ≡ Magazines

Trimestrial. – Subtit. : 2001 – Bul. de presă al Uniunii Teatrale din Moldova. 2001, Nr 2(4). – 500 ex. 2002, Nr 2(8) - 4(10). – 500 ex. 2003, ed. specială. – 1000 ex. 2004, Nr 1(14)-3(16). – 500 ex.

45. Info-Med : rev. şt.-practică / red.-şef : Ion Mereuţă. – 2003 – . – Chişinău (str.

Testemiţanu 30), 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 30 cm. – Text : lb. rom., rusă. Semestrial. ISSN 1810-3936 = Info-Med 2003, Nr 1(1) - 2(2). – 500 ex. 2004, Nr 3(3) - 4(6). – 500 ex.

46. Integrame accesibile : rev. lunară de integrame / ed. : "Junior-X" PP SRL;

red. : L. Samson. – 2003 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 30

cm.

Lunar. 2003, Nr 1 - 5. – 5 000 ex. 2004, Nr 7 - 12. – 1 000 ex.

47. Integrame cu imagini : rev. cultural-cognitivă / fondator : "Relax-M" PP

SRL; red. : L. Captari. – 2001 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2004 (Tipogr. Ed.

"Universul"). – 20 cm. Lunar. 2003, Nr 1 - 12. – 5 000 ex. 2004, Nr 1 - 12. – 5 000 ex.

48. Integrame de buzunar : rev. cultural-cognitivă / fondator : "Relax-M" PP

SRL; red. : L. Captari. – 2001 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 14 cm.

Lunar. 2003, Nr 1 - 12. – 6 000 ex. 2004, Nr 1 - 7. – 6 000 ex.

49. Integrame deştepte : rev. lunară de integrame / ed. : "Junior-X" PP SRL;

red. : L. Samson. – 2003 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 30

cm.

2003, Nr 1 - 6. – 5 000 ex.

50. Integrame express : rev. lunară de integrame / ed. : "Junior-X" PP SRL; red.

: L. Samson. – 2003 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm.

15

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

2003, Nr 1 - 6. – 5 000 ex. 2004, Nr 7 - 12. – 5 000 ex.

51. Integrame la o bere : rev. lunară de integrame / ed. : "Junior-X" PP SRL;

red. : L. Samson. – 2003 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004. – 39 cm.

2003, Nr 1 - 5. – 5000 ex. 2004, Nr 6. – 5 000 ex.

52. Integrame pentru aşi : rev. cultural-cognitivă pentru cei inteligenţi / fondator :

"Junior-X" PP SRL; dir. : Nicolae Josanu; red. : L. Samson. – 2000 – . – Chişinău (str. Puşkin, 22), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 29 cm.

Lunar. 2003, Nr 1 - 11. – 5000 ex. 2004, Nr 1-12. – 5000 ex.

53. Integrame pentru toţi : rev. cultural-cognitivă / fondator : "Junior-X" PP SRL;

dir. : Nicolae Josanu; red. : L. Samson. – 1998 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 29 cm. Lunar. 2003, Nr 1 - 12. – 5000 ex. 2004, Nr 1 - 12. – 5000 ex.

54. Integrame simple : rev. cultural-cognitivă / fondator : "Junior-X" PP SRL; dir.

: Nicolae Josanu; red. : L. Samson. – 2000 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2001 (Tipogr. Ed.

"Universul"). – 29 cm. Lunar. – Din Nr 10, 2004. – Tipogr. "Prag-3" 2003, Nr 1 - 12. – 5000 ex. 2004, Nr 1 - 12. – 2000 ex.

55. Integrame Simplissime : rev. cultural-cognitivă pentru începători / fondator :

"Relax-M" PP SRL; red. : L. Captari. – 2001 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm. Lunar. 2003, Nr 1 - 11. – 5000 ex. 2004, Nr 1 - 8. – 4000 ex.

56. Integrame uşurele : rev. lunară de integrame / fondator : PP "Relax-M" SRL;

red. : L. Captari. – 2003 – . – Chişinău, 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 30 cm.

Lunar. 2003, Nr 1 - 11. – 5000 ex. 2004, Nr 1 - 9. – 5000 ex.

16

Vlăstarul 506 Vocea Poporului 267 Vulturaşul 537

W

Welcome 114

Z

Ziarul de Gardă 375 Ziarul tău 473

А

Авто-foto 115 Антенна ТВ 432 Аргументы и Факты - Молдова 376 Аргументы и Факты : Здоровье 377 Аспект 283 Ачык гёз 305 Ачык gëz 305

Б

Бабушкины советы 378 Безопасность в Молдове 116 Бизнес Plus 117 Бизнес Молдовы 433 Бизнес обозрение 474 Бизнес-право 118 Блаженная Матрона 519

Бухгалтерские и налоговые консультации

119

Български Глас 434 Бюллетень Ассоциации Традиционной Медицины Республики Молдова. Традиционная Медицина и Санокреатология 203 Бюллетень Высшей Судебной Палаты Республики Молдова 207 Бюллетень официальных документов Гагаузии 306 Бюллетень Рабочей Группы неправитель- ственных организаций по законода- тельству в отношении беженцев и их защиты 247 Бюллетень Экономической Апелляционной Палаты и Главной Государственной

Налоговой Инспекции при Министерстве Финансов 206 Бюллетень экспортера 210

В

Ваш домашний доктор 379 Вести Гагузии 307 Вестник кооперации 452 Вестник Министерства труда и социальной защиты Республики Молдова 67 Вестник перинатологии 18 Вестник Славянского Университета Вечерний Кишинев 284 Вифлеемская Звезда 520 Возрождение 533 Вопросы философии и права 96 Время 380 Выбор 285

Г

Гешер-Мост 475 Глас народа 534 Гол 435 Голос Бэлць 286 Голос народа 268 Государственный Аграрный Университет Молдовы 163 Гражданская газета 381

Д

Де факто 436 Деловая газета 382 Деловой меридиан 383 Днестр 269 Добрый совет 20, 120 Документ 121 Дорейну 476

Е

Еврейское местечко 477 Единая Гагаузия 308

Ж

Железная дорога Молдовы 178 Железнодорожник Молдовы 437

117

Revista Naţională de Drept 93 Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică 94 Revistă de Drept de Azil şi Drept Umanitar 95 Revistă de Filosofie şui Drept 96 Revistă de istorie a Moldovei 97 Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară 98 Revistă de sănătate mintală 99

S

Salon-Expres 430 Să nu excludem nici un copil 101 Sănătate publică, economie şi management în medicină 100 Săptămâna 364 Scutul legii 261 Semn 102 Sens 365 Sfaturile bunicuţiei 366 Siesta Chişinău 103 Socius 531-32 Solidaritate 468-69 Splendid 104 Sport Plus 262 Starea mediului în Republica Moldova în anul

176

State of the Environment Statistical yearbook of the Republic of Moldova 165 Steaua Betleemului 518 Stomatologia în Moldova 367 Străşeneanca 330 Sud-Est Cultural 105 Sun TV 368

Ş

Şcoala de biblioteconomie din Moldova 243 Şmecherul 502

T

Tainele sănătăţii 369 Tânăr şi Unic 244 TeleRadio 263 Terra 327 Tezaur 431

The Centre for Recruit's and Servicemen's Rights Protection from Moldova 216 The collage 106 The Official Bulletin of Industrial Property 198 The UN in Moldova 107 Timpul 370 Timpul de dimineaţă 371 Tineretul Moldovei 264 Transpres 245 Transparenţa 297 Tribuna copiilor 373 Turism şi odihnă 108, 470 TV Ghid 296 Tyragetia 177

U

Unghiul 336-37 Unirea 265 Uniunea Teatrală din Moldova 246 Univers Muzical 109 Univers Pedagogic 110 Univers Pedagogic Pro 266 Universitas 503-04

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 152 Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul 153 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 154-56 Universitatea de Stat din Moldova 157-58,

505

Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Matematică şi Informatică 159 Universitatea de Studii Umanistice din Moldova 160 Universitatea Liberă Internaţională din

Moldova 161 Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" 162 Universul sănătăţii 374

V

Veteranul 471 Viaţa 472 Viaţa Basarabiei 111 Viaţa ta 112 VIP Magazin 113

116

Reviste ≡ Magazines

57. Intellectus : rev. de proprietate intelectuală / ed. : Agenţia de Stat pentru

Protecţia Proprietăţii Industriale a Rep. Moldova; co-ed. : Consiliul Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică, Comisia Sup. de Atestare a Rep. Moldova; consiliul ed. : Şt. Novac

(preş.),

(Tipogr. AGEPI). – 29 cm. – Text : lb. rom., engl., rusă. Trimestrial. – Coed. : Nr 2, 2004. – Consiliul Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică, Comisia Sup. de Atestare a Rep. Moldova; Din Nr 1, 2003-3, 2004 – preş. : N. Taran.

col. red. : I. Diviza. – 1995 – . – Chişinău (str. Andrei Doga 24/1) : AGEPI, 2004

;

2003, Nr 1 - 4. – 150 ex. 2004, Nr 1 - 4. – 125 ex.

58. Justiţia Constituţională = Конституционное правосудие : publ. şt. şi de

inf. de drept / fondator : Curtea Constituţională a Rep. Moldova; consiliul red. : Victor

Puşcaş,

– Text : lb. rom., rusă Trimestrial. Supl. al rev. "Legea şi viaţa" ISSN 1810-7257 = Justiţia Constituţională = Конституционное правосудие 2003, Nr 1 - 4. – 500 ex. 2004, Nr 1 - 4. – 500 ex.

; red. şef. : L. Arsene. – 2003 – . – Chişinău (str. Puşkin 22, et. 5), 2004. – 30 cm.

59. Legea şi viaţa : publ. periodică şt.-practică / fondator : Min. Justiţiei al Rep.

Moldova; asociaţi : Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, Min. Afacerilor

Interne,

"Dinamo-MA"). – 42 cm. Lunar ISSN 1810-309X = Legea şi viaţa 2002 – întrerupere în ed. 2003, Nr 3(141) - 6(144). – 500 ex. 2004, Nr 1(145) - 12(156). – 500 ex.

; red. şef. : L. Arsene. – 1991, ian. – . – Chişinău, (str. Puşkin 22), 2004 (ÎS

60. Lex Civitas : rev. şt. şi didactică / fondator : Univ. de Criminologie; red.-şef :

Mihai Laşcu. – 2002, mart. – . – Chişinău (str. Meşterul Manole 9/1), 2003 (SA "Tipogr. din

Orhei"). – 29 cm. Anual 2003, Nr 1(2). – 500 ex.

red.-şef :

Alexandru Bantoş. – 1990 – . – Chişinău (str. M. Kogălniceanu 90), 2004 (Tipogr.

"Balacron"). – 26 cm. Lunar.

61. Limba Română : rev. de şt. şi cultură / ed. : col. red. : A. Acsan,

;

17

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

ISSN 0235-9111 = Limba Română 2003, 11/12, anul XIII, Nr 1(91) - 6/10(96-100). – 200 ex. 2004, Nr 1/3 - 12(114). – 2 000 ex.

62. Luminătorul : rev. a Soc. Culturale şi Bisericeşti "Mitropolitul Varlaam" şi a

Mitropoliei Basarabiei / red. ed. : protoiereul Petru Buburuz. – 1992 – . – Chişinău (str. Vişinilor, 32), 2004 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 20 cm. Apare o dată la 2 luni.

2003, Nr 1(54) - 6(59). – 400 ex. 2004, Nr 1(60) - 6(65). – 400 ex.

63. Masca : almanah / ed. : Uniunea Teatrală din Moldova; red.-şef : Victor Ignat.

– 2004 – . – Chişinău (Tipogr. "Poligraf-Design" SRL). – 29 cm.

ISBN 9975-9504-8-5 = Masca 2004. – 1000 ex.

64. Medicamente : rev. informaţională farmaceutică / ed. : Sanfarm-Prim SA;

red.-şef : E. Ciubotaru. – 1999, oct. – . – Chişinău (str. Grenoble 149 a ), 2004 (Tipogr. "Sirius" SRL). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă.

Lunar. 2003, Nr 8 - 11. – 600 ex. 2004, Nr 3 - 12. – 600 ex.

65. Mediul Ambiant : rev. şt., de inf. şi cultură ecologică / fondatori : Min.

– 2002,

Ecologiei şi Resurselor Naturale, Inst. Naţ. de Ecologie; red.-şef : Grigore Barac,

mai – . – Chişinău (str. Şciusev 63), 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. Apare o dată la 2 luni. ISSN 1810-9551 = Mediul Ambiant 2003, Nr 1(6) - 6(11). – 1100 ex. 2004, Nr 1(12) - 4(15). – 1100 ex.

66. Meridian Filatelic : rev. de inf. şi docum. / Asoc. Filateliştilor, Maximafiliştilor

şi Cartofiliştilor din Rep. Moldova; red.-şef : Constantin Ciobanu. – 1996, dec. – . – Chişinău (AFMCRM, MD-2012, CP 19), 2003 (Tipogr. "ŞM-2"). – 20 cm. Apare o dată la 2 luni.

2003, Nr 1/2 (32/33). – 500 ex.

67. Mesagerul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii

Moldova = Вестник Министерства труда и социальной защиты Республики Молдова : Supl. lunar al rev. "Legea şi viaţa" pentru conducători, specialişti şi juristconsul /

18

Mesager universitar 496

Mesagerul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova 67 Metaliteratură : Anale Fac. de filologie Micul prinţ 68 Mihai Eminescu 234 Mini Integrame 69 Misionarul 515 Moldavian Journal of the Physical Sciences

70

Moldoscopie 71 Moldova : ser. nouă 72 Moldova în OMC 235 Moldova Suverană 258 Moldova şi Lumea 73 Monitorul construcţiilor 74 Monitorul judeţean 281 Monitorul Oficial 294 Monitorul Oficial al Republicii Moldova 236-37

N

National Bibliography of Moldova 186 Natura 357 Niagara club 75 Nistru 259 Noi 76 Noi tinerii 463 Nota Bene 295 Noutăţi de la MAIB 238 Noutăţi medicale 77 Nunta 78

O

Oastea Moldovei 260 Obiectiv 464-65, 497 Observator economic Observatorul de Nord 328-29 Office 358 Omnibus 79 ONU în Moldova 107 Opinia 359 Opinia Criuleană 311 Opinii & Credinţe 516 Optim 360 Ora Fermierului 361 Ora locală 317

115

Ora satului 362 Ordine şi Lege 80 Ortodoxia 81 Ortodoxia pentru copii 517

P

Pacificus 466 Panoramic TV 82 Pardon 83 Patria - Родина 528 Patria mea 313 Pauza 498 Piaţa muncii 239 Plai Bălţean 282 Plaiul Orheian 322 Poşta Moldovei 429 Prier 331-32 Primarul 467 Pro Business 84 Pro Chef 240 Profit 85-86 Programele Teleradio Prut-INFO 335 Puls 529

R

Raport de activitate 172 Raport despre activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică în anul Reaction 499 Realităţi culturale 241 Rebus 87 REI : francophone 501 REI-Action 500 Refugium 242 Renaştere 530 Reporter M 363 Republic of Moldova. State of the Environment 174 Resursele şi activitatea sistemului

farmaceutic al Republicii Moldova 175 Revista de Drept Necomercial 88 Revista de Drept Privat 89 Revista Economică 90 Revista farmaceutică a Moldovei 91 Revista Magiştrilor 92

173

Farm-expres 38 Farul nistrean 324 Făclia 255 Femida 457 Fericita Maică Matrona 513 Fermierul 458 Feroviarul Moldovei 427 Filiala din Moldova a Institutului Modern de Umanistică 151 Fizica şi tehnologiile moderne 39 Florile dalbe 256 Flux 348-49 Foaie matematică 40 Forum 41 Funcţionarul Public 42

G

Gazeta bibliotecarului 224 Gazeta de Vest 321 Gazeta Românescă 350 Generaţia Pro 459 Glasul Naţiunii 351 Glia Drochiană 312 Guta-picatură 460 Guta-капля 461

H

Halk Birli 304

I

Ideea md 225

Imaginea Republicii Moldova în străinătate

169

Info Agraris 43 Info His 226 Info-masca 44 Info-Med 45 Informaţia de Week-end 352 Institutul de Cercetări Interetnice 170 Integrame accesibile 46 Integrame cu imagini 47 Integrame de buzunar 48 Integrame deştepte 49 Integrame express 50 Integrame la o bere 51 Integrame pentru aşi 52

114

Integrame pentru toţi 53 Integrame simple 54 Integrame Simplissime 55 Integrame uşurele 56 Intellectus 57 Invenţii medicale, Cooperativa Medicală de Cercetare şi Producţie 77 Itinerare didactice 493 Iuventus 494

Î

În glumă, în serios 428

J

Junior CLTC 334 Jurnal de acasă 353 Jurnal de Chişinău 354 Jurnal de Portugalia 355 Justiţia Constituţională 58

L

La Creangă 171 Le franco-fil 227 L'ECO di Moldova 356 Legea şi viaţa 59 Lex Civitas 60 Limba Română 61 Literatura şi arta 257 Locuiţa 228 Lumea 462 Lumină din lumină Luminătorul 62

M

Magazin bibliologic 229 Mâine 232 Mâine junior 233 Masca 63 Mass-Media 230-31 Medical courier 31 Medical news 77 Medicamente 64 Mediul Ambiant 65 Mercuriu 495 Meridian Filatelic 66 Mesager de Sângerei 326

514

Reviste ≡ Magazines

red.-şef : L. Arsene; resp. ed. : Oleg Doroş. – 1993, ian. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (ÎS "Dinamo-MA"). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă. Lunar ISSN 1810-7273 = Mesagerul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii

Moldova

2003, Nr 2(118) - 12(128) 2004, Nr 1(129) - 12(140). – 1000 ex.

.

68. Micul prinţ : ed. independentă : rev. pentru copii, făcută de copii / fondator şi

ed. : Renata Verejanu; red.-şef : Daniel Verejanu. – 1992, 23 sept. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 28 cm. – Text : lb. rom., engl., rusă. Anual.

2003. – 1000 ex.

2004. – 1000 ex.

69. Mini Integrame : rev. cultural-cognitivă pentru copii / fondator : PP "Relax-M"

SRL; dir. : N. Josanu; red. : L. Captari. – 1999 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2004

(Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm. Lunar. 2003, Nr 1 - 11. – 6 000 ex. 2004, Nr 1 - 12. – 6 000 ex.

70. Moldavian Journal of the Physical Sciences : rev. şt. / Acad. of Sciences

of the Rep. of Moldova, Science and Technology Development Council of the Rep. of Moldova, Physical Soc. of Moldova; red.-şef : Valeriu Canţer. – 2002 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 1), 2004 (Tipogr. AŞM). – 28 cm. Trimestrial. ISSN 1810-648X = Moldavian Journal of the Physical Sciences 2003, Vol. 2, Nr 1 - 3/4. – 200 ex. 2004, Vol. 3, Nr 1 - 3/4. – 250 ex.

71. Moldoscopie : (Probleme de analiză politică) : rev. şt. trim. / Univ. de Stat din

. – 2004 – . – Chişinău (str. A. Mateevici 60), 2004

Moldova; col. red. : V. Moşneaga,

(Centrul Ed. al USM). – 20 cm. Trimestrial. – Până în a. 2003 a apărut gen carte cu ISBN ISSN 1812-2566 = Moldoscopie 1(XXV) - 3(XXVII). – 50 ex. 2004, Nr 1 - 3. – 50 ex.

19

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

72. Moldova : ser. nouă : Ed. trilingvă : lb. rom., rusă, engl. / fondator : Guvernul

Rep. Moldova; red.-şef : Boris Marian. – 2004 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. Lunar. – Întrerupere în ed. 1998-2003 ISSN 0132-6635 = Moldova. 2004, Nr 1 - 12. – 1 000 ex.

73. Moldova şi Lumea = Молдова и Мир : rev. soc.-politică şi şt. / fondatori :

Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova, ULIM, col. de jurnalişti al red.; red.-şef : Boris Stratulat. – 1991, 9 sept. – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă. Apare o dată la 2 luni. ISSN 0132-6627 = Moldova şi Lumea 2003, Nr 1 - 5/6. – 1 000 ex. 2004, Nr 1 - 5/6. – 1 000 ex.

74. Monitorul construcţiilor : [rev.] / fondator : Min. Ecologiei, Construcţiilor şi

Dezvoltării Teritoriului; ed. : Centrul Republican de Cercet. şi Reglementări în Construcţii "CERCON"; col. red. : S. Dohotaru. – 1994 – . – Chişinău (str. Râşcanu 18), 2004 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – 20 cm. – Text : lb. rom., rusă. Semestrial. 2003, Nr 1(26) - 2(27). – 500 ex. 2004, Vol. 1 (28). – 500 ex.

75. Niagara club : ghid / ed. : Pro Chef SRL; red.-şef : Adriana Boroş. – 2004 – .

– Chişinău, 2004 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. 2004, Nr 1 - 15.

76. Noi : rev. pentru copii şi adolescenţi / fondator : Min. Educaţiei; red.-şef :

Valerie Volontir. – 1930, oct. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 28 cm.

Lunar. ISSN 0868-8478 = Noi 2003, Nr 1 - 12. – 2 000 ex. 2004, Nr 1 - 12. – 2 000 ex.

77. Noutăţi medicale = Medical news = Медицинские новости : [Ed. a

Cooperativei Medicale de Cercet. şi Producţie "Invenţii Medicale"] / dir.-fondator : Vladimir

Nahaba; red.-şef : D. Tintiuc. – 1989, 14 febr. – . – Chişinău (str. S. Lazo 7), 2004. – 20 cm.

– Text : lb. rom., rusă. Periodicitate variabilă. – Tit. : Nr 1989 – Vol. 2, Nr 1 "Bacteriologul Moldovei"

20

Buletinul Institutului de lingvistică 211 Buletinul Institutului Naţional de Farmacie 212 Buletinul Notarilor 213 Buletinul Oficial al Camerei Înregistrării de Stat 214 Buletinul rectoratului 215 Bunul Sfat 20 Bursa invenţiilor 21 Business-info 302 Businessul Moldovei 448

C

Cadastrul 413 Cahul expres 278 Calea Ferată din Moldova 167-68 Capital 414-15, 449 Capital Market 416-17 Capitala 279-80 Capitala-magazin 22 Casa Mare 342 Catedrala de cuvinte 23 Călăraşii 298 Căsuţa poştală 418 Căuşeni 299 Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova 150 Centrul Pentru Protejarea Drepturilor Recruţilor şi Militarilor în Termen 216 Centrum Moldova 525 Cercetaşul 217 Chipăruş Ghiduş 343 Cibemetic-Teh 24 Cîmpia Glodenilor 314 Clinica juridică 25 Clipa siderală 26 Columna 491 Comerţ-Cupon 27 Comunicaţii 450 Comunistul 526 Contabilitate şi audit 28 Contrafort 344 Convorbiri didactice 29 Cronica apelor 218 Cronica vieţii politico-administrative, social- economice şi culturale a Moldovei 219 Cugetul 30, 451

113

Cultura în Moldova 220 Curier judiciar 221 Curier medical 31 Curierul cooperaţiei 452 Curierul de Cahul 292 Curierul de Hânceşti 315 Curierul de Ialoveni 316 Curierul de Leova 318 Curierul economic 453 Curierul Ortodox 510 Curierul sanitas 454 Curierul vamal 254 Cuvântul adevărului 511 Cuvântul liber 319 Cuvântul vieţii 512

D

DAAC-Hermes-Pres 455 De facto 419 Democraţia 345 Deşteptarea 320 Dezvoltarea 420 Dialog 222

Didactica Pro

Drapelul muncii 289 Dreptate 527 Dreptul 421 Drepturile Omului în Europa 223

E

Eco 346 Economica 34 Economie şi sociologie 35 Ecoul Eminescu 422 Ecoul nostru 325 Elat-INFO 423 Energia 36-37, 424-25 EST-Curier 310 Etalon 426 Eveniment actual 323 Evenimentul 293 Excelsitas 492

F

Farmacia Domnului 347 Farmacia Pro 456

32

Index de titluri

1

13 Decembrie 372

2

2 ore + 3 iezi 33

A

"a" MIC 1-2

Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne 147-49 Academia de Studii Economice din Moldova

145

Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii 146 Accent provincial 276 Accente 339 Accente libere 340 Activity report 172 Administrarea Publică 3 Adolescentina 291 AGEPI expo 4 AGEPI info 5 Agricultura Moldovei 6 Agrobusiness 7 Agro-Curier 410 Ai dreptul să ştii 180 Album de familie 8 Alianţa 523 Alianţa "Moldova Noastră" 524 Altarul Credinţei 509 Alternativa XXI 181 Alternative rurale 411 Alumni news 182 Alunelul 9 Ana Sözü 253 Anuarul statistic al Republicii Moldova 165 Aquarelle 10 Arca lui Noe 490 Arta 166 Arta-Medica 11 Asigurare Socială 412 Aspect 277

112

Atelier 12 Auto Expert 13 Auto-house media service 341 Autorul 447 Avi=MD 14 Avocatul Poporului 15

B

Basarabia 16 Biblio Polis 17 Bibliografia Naţională a Moldovei 183-86 Bio Synopsis 187 Bucak dan erleri 303 Buletin apicol 188 Buletin bibliologic 189 Buletin de perinatologie 18 Buletin informativ 190-94 Buletin informativ juridic 195 Buletin informativ REC Moldova 196 Buletin juridic 197 Buletin Oficial de Proprietate Industrială 198 Buletin ştiinţific 19 Buletin trimestrial 199 Buletinul "Drumurile Moldovei" 209 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova : Ser. : Matematica 200 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova : Ser. : Ştiinţe biologice, chimice şi agricole 201 Buletinul achiziţiilor publice 202 Buletinul Asociaţiei "Medicină Tradiţională" din Republica Moldova. Medicina Tradiţională şi Sanocreatologie 203 Buletinul Biroului de Informare al Consiliului Europei în Moldova 204 Buletinul constructorului 205 Buletinul Curţii de Apel Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor 206 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova 207 Buletinul de Standardizare 208 Buletinul Exportatorului 210

Reviste ≡ Magazines

1996, Vol. 2, Nr 1 - 10/12 1997, Nr 1 - 3 1998, Nr 4, 9 1999, Vol. 5, Nr 1-2 - 3/4 2000, Nr 1, Vol. 6, Nr 2 - 3/4 2001, Vol. 7, Nr 1 (3/4) 2002, Vol. 8, Nr 2 - 3/4 2003, Vol. 9, Nr 1 - 3/4. – 50 ex. 2004, Vol. 10, Nr 1/2. – 50 ex.

78. Nunta : [publ. periodică] / ed. : "Ocazie" SRL; dir. : Angela Spătaru; red.-şef :

Angela Chişlaru. – 2000 – . – Chişinău (str. Vasile Alecsandri 39), 2004 (Combinatul Poligr.).

– 30 cm. – Text : lb. rom., rusă. Anual. 2004, Nr 5. – 2 000 ex.

79. Omnibus Всем : сад, огород, плодовые : науч. образов. журн. для

землевладельцев / учредители : ПНИИСХ, Kvint; кол. ред. : М. Д. Березиков. – 1992 aug. – . – Chişinău (str. V. Alexandri 35), 2004 (ГИПП "Типар", г. Тирасполь). – 20 cm. Lunar. 2003, Nr 1 - 12. – 5000 ex. 2004, Nr 1 - 11. – 5000 ex.

80. Ordine şi Lege : rev. şt.-practică de drept, inf. şi de atitudine / fondator : Min.

Afacerilor Interne al Rep. Moldova; red.-şef : Andrei Slutu. – 2002, 30 ian. – . – Chişinău (bl.

Ştefan cel Mare 75), 2003 (Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm. Bilunar. 2003, Nr 1(29). – 1000 ex.

81. Orthodoxia : rev. de gândire şi spiritualitate ortodoxă / col. red. : Dorimedont,

episcop de Edineţ şi Briceni (preş.)

(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 28 cm. Odată la 2 luni. – Numerotare continuă.

– 2002, ian. – . – Edineţ (şos. Bucovinei 36/3), 2004

2003, Nr 7 - 11. – 2000 ex.

82. Panoramic TV : rev. de inf., opinie şi divertisment / fondator : Consiliul

Coord. al Audiovizualului; red.-şef : Tatiana Tofan. – 2002, sept. – . – Chişinău (str. Mihai Eminescu 28), 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 28 cm. – Text : lb. rom., rusă. Lunar. 2003, Nr 2 - 12. – 1000 ex. 2004, Nr 1([13]) - 8/9(20/21). – 1000 ex.

21

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

83. Pardon : rev. literară de satiră şi umor din Rep. Moldova / dir.-fondator :

Vasile Rusu-Sadoveanu; ed. : Petru Rusu; red.-şef : Ion Diviza. – 2002, apr. – . – Chişinău

(str. Puşkin 22, bir. 436), 2004 (Tipogr. Medjis Group). – 30 cm. Trimestrial. – În 2002-2003 a apărut lunar. 2003, Nr 2. – 500 ex. 2004, Nr 1(3) - 4(6). – 500 ex.

84. Pro Business : rev. inform.-analitică / fondatori : Camera de Comerţ şi Ind. a

Rep. Moldova, Centrul Ed. şi de Publicitate "Ghidinfo" SRL; red.-şef : Petru Iacob. – 1998 – . – Chişinău (str. Puşkin 26, et. 5, bir. 25), 2004 (Combinatul Poligr., "Baştina-Radog" SRL). –

30 cm. – Text : lb. rom., engl., rusă. Lunar. 2003, Nr 1 - 12. – 1000 ex. 2004, Nr 1 - 12. – 1000 ex.

85. Profit : rev. lunară econ.-financ. / ed. : "Profit" SA; red.-şef : Alexandru

Tănas. – 1998, oct. – . – Chişinău (str. M. Kogălniceanu 76), 2004 (Combinatul Poligr.). – 29

cm. – Are ed. şi în lb. rusă. Lunar. – În 1998-1999 a aparut cu tit. : Bănci şi Finanţe 2003, Nr 1(92) - 12(102). – 4500 ex. 2004, Nr 1/2 (103/104) - 12(114). – 4500 ex.

86. Profit : финанс.-экон. ежемес. журн. / изд. : "Profit" SA; гл. ред. :

Александр Танас. – 1996, mart. – . – Chişinău (str. M. Kogălniceanu 76), 2004 (Combinatul

Poligr.). – 29 cm. – Are ed. şi în lb. rom. Lunar. – În 1998-1999 apare cu tit. : Bănci şi Finanţe 2003, Nr 1(92)-12(102). – 3000 ex. 2004, Nr 1/2 (103/104)-12 (114). – 3000 ex.

87. Rebus : rev. cultural-cognitivă : integrame, careuri de cuv., anagrame,

criptograme, logigrame / fondator : "Junior-X" PP SRL; dir. : N. Josanu; red. : L. Samson. –

2000 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm. Lunar. 2003, Nr 1 - 9. – 5 000 ex. 2004, Nr 1 - 11. – 5 000 ex.

88. Revista de Drept Necomercial / fondator : Centrul de Drept Necomercial;

dir. : Oleg Efrim; red. : Sorin Pruteanu. – 2001 – . – Chişinău (str. Bucureşti 83), 2003

(Tipogr. "Reclama"). – 20 cm.

22

Т

Танас, Александр 86 Темрин, С. 119 Тищенко, Юрий 272 Ткачев, В. А.408 Ткаченко, Александр 278 Топал, Иван 305 Туркулец, Мария 476

Ц

Цуркану, Сергей 132

Ч

Чапа, Игорь 475, 479 Чебан, Инга 27 Чека, Иван 295 Черняков, Сергей Петрович 391 Чобану, Эдуард 179 Чубашенко, Дмитрий 271

Чумак, Л. Г. 164 Чумейко, Тамара 378 Чуриков, Сергей 385 Чюпак, А. 389

Ш

Шаршова, Татиана 432 Шкулев, В. М. 432 Шмугуров, Валентин Анатольевич 151

Ю

Юнко, Александра 134

Я

Янгева, А. 433

111

К

Каган, М. 483 Калак, Дмитрий 116 Калак,Н. 433 Каптарь, Л. 138-40 Карнаухова, Тамара 507 Кац, Люся 489 Кимельфельду, М. Я. 480,486 Клименко, Вячеслав 432 Копоц, Георге 268 Корецки, Ион 237 Косарев, Валерий 528 Кравчук, Алла 461 Краевская, Ирина 178, 437 Кывыржик, К. 300

Л

Лазаренку, Л. 274 Лазур, Думитру 465 Лозован А. И. 382 Лукица, Георгий 24

М

Маковей, Петру 407 Маноле, Зинаида 131 Маринов, Д. 288, 306-7 Маркина, Т. 383 Мартыненко, А. А. 118 Марчков, А. 377 Марчков, Алексей 124, 376 Марьяш, Илья 477 Матушенко, А. В.381, 399 Мелехова, Алена 116 Мельник, Римма 132 Михайлов, Димитьр 434 Мишин, С. 121 Мишин, Сергей 446 Могилко, В. 333 Молчанов, Олег 122 Морару, Виктор 442 Мырзенко, Георге 417

Н

Никифорова, С. 398

Норкина, Ольга 508

Reviste ≡ Magazines

110

Нуца,Лилия 290

О

Островская, Т. 406

П

Павалаки, Евгений 117 Паскарь, Е. Г. 380 Паскару, Виталие 524 Перунов, Слава 402 Подоба, Наталья 538 Потапов, А. 405 Припелова, Ольга 400 Пряшкэ, Ион 37, 425 Пуга, Т. М. 397

Р

Робу, Эдуард 417 Рогай, Валентина 283 Рознер, Рива 478 Романенко, В. 377 Романеску, Вячеслав 401 Романова, И. В. 443 Ропот, Симион 237 Ротару, Сергей 115

С

Савостин, Николай 269 Саинчук, Влад 404 Самсон, Л. 136-37 Сандик, И. 125

Свиридова, О. 389

Сеник, Эльвира 286 Сидоров, Д. 433 Сичкорез, Сергей 441 Смешная, Т. М. 382 Сомов, С. М. 368, 409 Суляк, С. 379 Сусаренко, В. 439 Сусаренко, Вячеслав 435 Сухан, Александр 120 Сыли, В. 455 Сырбу, Анжела 10 Сытник, Наталья 104

Anual. – Apare cu suportul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – Numerotare

continuă

2003, Nr 3-4. – 500 ex.

89. Revista de Drept Privat : rev. şt. / fondatori : Ion Rusu, Mihai Taşcă, Nicolae

Sadovei; red.-şef : Mihai Taşcă. – 2001 – . – Chişinău (str. Alecu Russo 7/2, ap. 116) :

Cartdidact, 2003 (Tipogr. "Reclama"). – 28 cm.

Trimestrial. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova, Inst. pentru Politică Legislativă Constituţională COLPI, Budapesta ISSN 1811-1149 = Revista de Drept Privat 2003, Anul III, Nr 1 - 4. – 1000 ex.

90. Revista Economică : rev. de teorie şi practică econ.-financ. / fondator :

;

Moldova), Dan Popescu (red.-şef România). – 1995, dec. – ; Ser. nouă : 2000 – . – Chişinău

(str. Ginta Latină 17/1, of. 98); Sibiu (str. Victoriei 10), 2004 (CEP USM). – 20 cm. Odată la 2 luni. – Continuă preocuparea şi activităţile din "Economie şi Finanţe", dar are o numerotare nouă, ser. clasică ISSN 1582-6260 = Revista Economică

col. red. : Anatol Caraganciu (red.-şef Rep.

Centrul Int. de Cercet. a Reformelor Econ

2003 Nr 1(9) - 5(13). – 100 ex.

2004, Nr 1 (14) - 6(19). – 100 ex.

91. Revista farmaceutică a Moldovei : publ. şt.-practică / Asoc. Farmaciştilor

din Rep. Moldova; red. şef : Eugen Diug. – 1993 – . – Chişinău (str. Testemiţanu 22, Catedra Tehnologia Medicamentelor), 2004. – 24 cm. – Text : lb. rom., rusă.

Periodicitate variabilă. – Subtit. : 2001. – Supl. la Bul. Inst. Naţ. de Farmacie. – Col. red. : 2001 – Filip Babilev (red. resp.). ISSN 1812-5077 = Revistă farmaceutică a Moldovei 2001, Nr 1/4.

2003 – nu a apărut.

2004, Nr 1. – 200 ex.

92. Revista Magiştrilor / fondatori : Inst. Relaţii Int. "Perspectiva"; Şc. de Înalte

Studii; coord. : M. Robu, V. Todică. – 2003 – . – Chişinău (str. Alba-Iulia 3 A ), 2003 (Ed. computerizată). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă. Anual 2003. – 200 ex.

93. Revista Naţională de Drept = Национальный правовой журнал : publ.

periodică şt.-practică / fondatori : Univ. de Stat din Moldova, Acad. de Drept din Moldova,

23

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Uniunea Juriştilor din Moldova, Univ. Liberă Int. din Moldova; red.-şef : Vasile Guţu. – 2000, 27 sept. – . – Chişinău (str. Mateevici 60, bir. 330), 2004 (CEP USM). – 29 cm. Lunar. ISSN 1811-0770 = Revista Naţională de Drept = Национальный правовой

журнал

2003, Nr 1 - 12. – 765 ex. 2004, Nr 1(40) - 12(51). – 765 ex.

94. Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică : publ. şt. şi

informativă de spec. / fondatori : Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept al Acad. de Şt. a Moldovei, Univ. de Criminologie, Asoc. de Criminologie din Moldova, Asoc. Tinerilor Jurişti

Cercetători, Inst. Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică; red.-şef : L. Arsene. –

2003 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004. – 24 cm. – Text : lb. rom., rusă. Periodicitate variabilă. – Supl. la rev. "Legea şi viaţa" ISSN 1810-729X = Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică. 2003, Nr 1/2. – 400 ex. 2004, Nr 1/2(4) - 3/4(5). – 500 ex.

95. Revistă de Drept de Azil şi Drept Umanitar / Reprezentanţa Înaltului

Comisariat a Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi în Moldova; Soc. pentru Refugiaţi din Moldova. – 2003, 12 iun. – . – Chişinău (31 August 87 B ), 2004. – 20 cm. Periodicitate variabilă. ISBN 9975-9766-0-3 = Revistă de Drept de Azil şi Drept Umanitar 2003, Nr 1/2. – 1 000 ex. 2004, Nr 1(3). – 1 000 ex.

96. Revistă de Filosofie şi Drept = Вопросы философии и права / Acad. de

Şt. a Rep. Moldova, Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept; red.-şef : Gheorghe Bobână. –

1953 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 1), 2004 (Tipogr. AŞM). – 22 cm. Apare de 3 ori pe an. ISSN 0236-3062 = Revistă de Filosofie şi Drept = Вопросы философии и права 2003, Nr 1/3(131/133). – 200 ex.

97. Revistă de istorie a Moldovei : rev. şt. / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de

Ist.; red.-şef : Demir Dragnev; col. red. : M. Adauge,

Mare 1), Civitas, 2004 (Tipogr. Ed. "Civitas"). – 24 cm. – 1999-2003. – Sumar şi în lb. engl. Trimestrial. – Întrerupere în ed. 1999-2003 ISSN 0236-3100 = Revistă de istorie a Moldovei 2004, Nr 1(57) - 3(59). – 120 ex.

– 1990 – . – Chişinău (str. Ştefan cel

24

Vatamanu, Vladimir 161 Vâlcu, Mihail 456 Verejanu, Daniel 68

Z

Визитей, Н. 164 Воронин, В. 129 Вуйцик, Александр 278

Verejanu, Renata 68

Г

Vicol, Sergiu 108 Vidraşcu, Anatol 371 Vieru, Boris 350 Volontir, Valerie 76 Vrabie, Natalia 238 Vronscaia, Iulia 194 Vulpe, Ion 216, 260 Vulpe, N. I. 200

Гажу, Валериу 332 Гайда, М. 308 Гайтус, Е. 125 Ганчап, В. 433 Гараба, Владимир 252 Гарагуля, Ирина 537 Гольдберг, Лев 301 Гомон, Сергей 141

Д

Zanet, Todur 253 Zavalistâi, V. 5 Zbârciog, E. 313

Греков, Юрий 127 Грекова, Е. 338 Гриза, Л. П. 397 Гроссу, Валентина 533

А

Гужа, Якоб 440

Абрамова, О. В. 249 Аксюк, Артем 128 Албу, Стёпа 117

Гуменюк, Юрий 394 Гусев, Павел 391 Гуцу, Анатолий 466

Александрова, Татьяна 444 Ангели, Федор 387 Антонова, Н. 535-36 Апостол, Анатол 521 Аронов, Роман 489 Арсене, Л. 123 Астахова, Ирина 287

Димитренко, Е. 250 Дмитриев, Алексей 358, 395 Дормидонт Епископ Единец и Бричан 520 Дрелинский, Вадим 403 Дубовиков, Симион 286 Думбрэвяну, Виктор 280

Б

Е

Бабенко, О. 133

В

Евстратьев, Сергей 415,449

Бажуряну, В. 406

Ж

Банарь, И. С. 397 Березиков, М. Д. 79

Жосану, Н. 136-37

Березовская, Ольга 386 Болога, М. К. 143

З

Бондаренко, Н. А. 488, 534 Боримечков, Дмитьр 434 Борисова, Татьяна 484,487

Замура, Елена 393 Запорожец, Л. 342 Захарків, В. 485

Бородаев, Вячеслав 466 Бурдейный, Александр 390

И

Бурлак, Светлана 386

Ионко, М. 133, 270 Исаев, Александр 284

Вареница, Артем 386

Исак, В. 388, 423

109

Roşca, Tatiana 453 Roşioru, Nicolae 317 Rotaru, Onisim 374 Rurac, Anatol 12 Rusu, Alexandrina 1-2 Rusu, Alexandru 1-2 Rusu, Ion 89 Rusu, Mircea 23 Rusu, Nicolae 447 Rusu, Petru 83 Rusu, Tudor 255 Rusu-Sadoveanu, Vasile 83

S

Saculţanu, O. 335 Sadovei, Nicolae 89 Safta, Vladimir 175, 212 Sahameanu, Valeriu 350 Sainciuc, Vlad 369 Sainenco, Ala 215 Samson, L. 46, 49-54, 87, 144 Sanduleac, Nicolae 336-37 Sargun, Maria 220 Sâmboteanu-Popescu, D. 101 Sârbu, Angela 230-31 Scognamiglio, Capo Raffaele 356 Serjantu, Gheorghe 323 Sineaeva, Natalia 106 Sîrcu, Ana 167 Slutu, Andrei 80 Snegur, Mircea 410 Snegureac, Lilia 204 Sobol-Chicuş, Rodica 322 Sobor, Eugen 419, 436 Sologub, Veaceslav 470 Solomon, Dumitru 146, 245 Spătaru, Angela 78 Spinei, Vasile 180 Stati, Elena 248 Stavarache, Tudor 311 Stăvilă, T. 166 Stratulat, Boris 73 Suceveanu, Vasile 40

Ş

Şalaru, Iurie 458

Reviste ≡ Magazines

108

Şalimov, E. 436 Şchenda, Alexandru 494 Şchendrea, Alexandru 413, 454 Şeremet, Andrei 214 Şevciuc, Iulia 499 Şişcanu, Ion 153 Ştefan, Trofim 372

T

Tabuică, Andrei 13 Taran, N. 5 Taşcă, Mihai 89 Tănas, Alexandru 85 Tănase, Constantin 370-71 Tănase, Victoria 429 Tăzlăuanu, Valentina 105 Telembici, Anatol 515 Telpiz, Nikolay 304 Tintiuc, D. 77 Toacă, Eduard 8 Todică, V. 92 Todoseiciuc, Tatiana 315 Tofan, Tatiana 82 Topor, Boris 31 Tostogan, Pavel 28 Trif, Gigi 371 Trofimov, Igor 147

Ţ

Ţâra, Dumitru 339, 410 Ţiganu, Ludmila 107 Ţurcanu, Elena 184 Ţurcanu, Gh. 99 Ţurcanu, Maria 325, 463

U

Ungureanu, Gh. 326 Ungureanu, Tatiana 213 Ungureanu, V. 163 Uraeva, M. 33 Ursan, Igor 148 Ursu, Mihai 19 Ursu, Radu 217

V

Vatamaniuc, Igor 7

98. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de

Lingvistică, Inst. de Lit. şi Folclor, Î.E.-P. "Ştiinţa"; red.-şef : Silviu Berejan. – 1958 – . – Chişinău (str. 31 August 82, bir. 314), 2004 (Tipogr. AŞM). – 24 cm. Apare de 6 ori pe an. ISSN 0236-3119 = Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară 2003, Nr 1/2(205/206) - 5/6(209/210). – 200 ex. 2004, 1/3(211/212) - 4(214/216). – 200 ex.

99. Revistă de sănătate mintală / fondatori : Liga pentru Sănătate Mintală din

; red.-şef : Mihai Hotineanu; dir. : Roman

Onilov. – 2004 – . – Chişinău (str. A. Cosmescu 3), 2004 (Tipogr. AŞM). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă. Trimestrial 2004, Nr 1 - 2. – 300 ex.

Rep. Moldova; consiliul red. : Gh. Ţurcanu, ,

100. Sănătate publică, economie şi management în medicină : rev. şt.-practică

/ Asoc. Econ. Management şi Psihologie în Medicină; co-ed. : Consiliului Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică; red.-şef : Constantin Eţco. – 2003 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 194/4), 2004 (Tipogr. "Reclama", "Epigraf") – 24 cm. – Text : lb. rom., rusă. – Sumar şi în lb. engl. Trimestrial ISSN 1729-8687 = Sănătate publică, economie şi management în medicină 2003, Nr 1 - 3. – 1000 ex. – Apare cu suportul financ. al Consiliului Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică 2004, Nr 1(4) - 4(7). – 1000 ex.

101. Să nu excludem nici un copil : rev. : (publ. trim. în cadrul Companiei "Să nu

excludem nici un copil" 2003-2004) / ed. : Alianţa ONG-urilor active în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei; col. red. : N. Cojocaru, D. Sâmboteanu-Popescu. – 2003 – . – Chişinău (str. Puşkin 26, bir. 301), 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 29 cm.

Trimestrial. – Apare cu sprijinul UNICEF Moldova 2003, Nr 1. – 1 000 ex. 2004, Nr 2 - 4. – 1 000 ex.

102. Semn : rev. literară / ed. : "Semn" SRL (Bălţi, Drochia); sponsor : Inst.

Cultural Român; red.-şef : Nicolae Leahu. – 1997 – . – Bălţi (str. Voluntarilor 20/36); Drochia

(str. Burebista 43), 2004 (Tipogr. "Reclama" SA). – 29 cm. Periodicitate variabilă. 2003, Nr 1/2-3/4. – 1 000 ex. 2004, Anul VII, Nr 1/2 - 3/4. – 1 000 ex.

25

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

103. Siesta Chişinău : rev. de amuzament, distracţie şi odihnă / fondator : Siesta

Chişinău SRL; red. şef. : Irina Moghiliova. – 2004 – . – Chişinău (str. Maria Cibotari 37), 2004. – 20 cm. – Text : lb. rom., engl., rusă. Periodicitatea variabilă 2004, Nr 1 - 11/12. – 1200 ex.

104. Splendid : реклам.-информ. свадеб. журн. / Firma "Bravo"; отв. ред. :

Наталья Сытник. – 2004 – . – Chişinău (str. Hânceşti 59/1, of. 42), 2004. – 30 cm.

Periodicitate variabilă 2004, vara-toamna. – 2000 ex.

105. Sud-Est Cultural : rev. de artă, cultură şi civilizaţie / ed. : Inst. Cultural

Român, "Sud-Est cultural" SRL; red.-şef : Valentina Tăzlăuanu. – 1990 – . – Chişinău (str.

31 August 1989 78), 2004 (Ed. "Universul"). – 20 cm. Trimestrial. – Tit. : Nr 1 - 4, 2003 "Sud-Est" ISSN 0868-7749 = Sud-Est Cultural 2003, Nr 1(51) - 4(54). – 1000 ex. 2004, Nr 1 - 4. – 500 ex.

106. The collage : rev. / fondator : Org. de Tineret şi Adunării Cetăţeneşti Helsinki

in Rep. Moldova; red.-şef : Natalia Sineaeva. – 1999 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 134; c/p Nr 1479), 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. – Text : lb. rom., engl., rusă.

Trimestrial. – Continuă numerotarea anului precedent 2003, Nr 12. – 500 ex.

107. The UN in Moldova = ONU în Moldova : rev. trim. / ed.-red. : Ludmila

Ţiganu. – 2000 – . – Chişinău (str. 31 August 1989 131), 2003 (Tipogr. "Florilegiu" SRL). –

29 cm.

Trimestrial 2003, Nr 2 (15). – 500 ex.

108. Turism şi odihnă = Туризм и отдых : [rev.] : Organul de presă al Asoc.

Naţ. a Agenţiilor de Turism din Rep. Moldova / fondator : "Turism şi odihnă" SRL; col. red. :

– 2004 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare

Valeriu Anischevici, Sergiu Vicol, Pavel Bujor,

4, of. 1404), 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă.

Lunar. 2004, Nr 2 - 8. – 3000 ex.

109. Univers Muzical : rev. / fondator : Uniunea Muzicienilor din Moldova; red.-şef

: Claudia Partole. – 2002 – . – Chişinău (str. Puşkin 24), 2004 (Tipogr. "Sirius" SRL). – 24

cm.

26

Mereuţă, Ion 45 Micherin, Nina 183 Mihail, Viorel 364 Miron, Iurie 110, 266 Mironic, Ala 3 Misail, Nicolae 361-62 Mititelu, Dumitru 321 Mititelu, Ion 319 Moca, Ioan 232 Mocanu, Alecu 363 Moghiliova, Irina 103 Moldovan, Iulia 244 Mole, Nuala 223 Moraru, Anatol 276 Moraru, Anton 153 Morăraş, Mihai 505 Moşin, Octavian 509 Moşneaga, V. 71 Motricală, Gh. 310 Moţpan, Chiril 13 Munteanu, Constantin 259 Munteanu, D. 33 Munteanu, Doina 191 Musteaţă, Sergiu 226

N

Nahaba, Vladimir 77 Nanu, Cezara 182 Năstase, Vasile 351 Negrei, Ion 30 Negru, Nicolae 30, 230-31 Nichiforov, Liliana 167 Nicov, Ion 463 Novac, Şt. 21, 57 Nuţa, Lilia 289

O

Odoleanu, Vasile 468-69 Olaru, Ion 112 Onilov, Roman 99 Orehovschi, Sergiu 29

P

Padoba, Natalia 529 Panaitescu, Mitică 371 Panco, Victor 314

Partole, Claudia 109, 171, 187 Pascal, Tudor 292, 296 Pascaru, Vitale 523 Pascaru, Vlad 254, 420 Perju, Elena 219 Pistrui, Violeta 324 Pâslaru, Natalia 493 Platon, Nicolae 470 Plugaru, Oxana 430 Plugaru, Veaceslav Podoba, Natalia 529 Pogolşa, Silvia 221 Pohilă, Vlad 17, 172 Poiată, M. 416 Popa, Lucia 130 Popa, Nicolae 16, 359 Popa, Petru 265 Popescu, Dan 90 Popovici, Ştefan 422 Popovici, Teodor 367 Popuşoi, Vlada 114 Postică, Gheorghe 161 Postolachi, Iurie 112 Postu, Vitalie 411 Preaşcă, Ion 36, 424 Precup, Galina 190, 195 Prepeleac, Dănilă 343 Pruteanu, Sorin 88 Puntea, Dumitru 410 Puşcaş, Victor 58

R

Radu, Alina 182, 375 Radu, Mădălină 112 Raischi, Victor 40 Răileanu, Arcadie 264 Răileanu, Nicolae 177 Rău, Alexe 224, 229 Reniţă, Alecu 196, 357 Reniţă, Valeriu 365 Robu, Eduard 416 Robu, M. 92 Rogai, Valentina 277 Romanciuc, Silvia 181 Ropot, Simion 236 Roşca, Nicolae 339

107

G

Gaju, Valeriu 331 Galben, Andrei 161,503 Gamanji, Tatiana 41 Garaba, Vladimir 218 Gavriliţă, Sergiu 113, 411 Găină,Ion 23 Gârneţ, Mihai 473 Gârneţ, Vasile 344 Gheorgelaş, Boris 426 Gherman, Andrei 31 Ghileţchi, Valeriu 511 Glavina, Irina 418 Gordilă, Lucia 198 Grossu, Diana 235 Grosu, Aneta 8, 375 Grosu, Elena 181 Grosu, Gurie 515 Grosu, Valentina 530 Grozavu, Vasile 279 Guja, Iacob 25, 421 Gurschi, Claudia 171 Guştiuc, Andrei 147 Guţu, Alina 352 Guţu, Vasile 93, 421 Guzun, Igor 462

H

Hadârcă, Maria 15 Halippa, Pan 111 Harea, Boris 341 Holban, Ion 39 Hotineanu, Mihai 99 Hotineanu, Mihail 11

I

Iacob, Petru 84 Ignat, Victor 63 Iovu, Andrei 422

J

Jacquot, Olivier 227 Jarcuţchi, Ion 173 Javgureanu, Vladimir 302 Jelamschi, Jana 169

Reviste ≡ Magazines

106

Jioară, Oxana 204 Josanu, N. 69, 87, 144 Josanu, Nicolae 52-54

K

Kozlov, Iurie 167 Kulikovski, Lidia 17

L

Lari, Leonida 351 Laşcu, Mihai 60 Lavric, Dan 500 Lazarencu, Leonid 263 Lazur, Dumitru 464 Lăcusta, V. 203 Leahu, Nicolae 102, 281-82 Lîsikov, Valeriu 150 Lopaci, Dora 204 Lozovanu, Silvia 110 Luchian, Tatiana 169 Luchiţa, Vasille 501

M

Macovei, Petru 458 Macrinici, Olga 502 Malaneţchi, Vasile 12 Manea, Mihai 42, 431 Manoil, Alexandru 491 Manolache, A. 494 Marcicov, A. 222 Mardare, Constantin 44 Margarint, Andrei 330 Marian, Boris 72 Marinov, Dimitri 303 Matcovschi, Constantin 212 Marusic, Corina Matvei, Veronica 184 Mămăligă, Elena 199 Mărăndici, Ecaterina 198 Mândâcanu, Ala 182 Mândâcanu, Emil 225 Mârzenco, Gheorghe 416 Medinschi, Victor 240 Melinte, Valentina 452 Melnic, Ştefan 9 Merean, Mircea 210

Semestrial. 2003, Nr 1 - 4. – 1000 ex. 2004, Nr 5/6. – 1000 ex.

110. Univers Pedagogic : rev. Min. Educaţiei / dir. : Iurie Miron; red.-şef : Silvia

Lozovanu. – 2003 – . – Chişinău (str. Socoleni 16/1), 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24

cm.

Trimestrial. ISSN 1811-5470 = Univers Pedagogic 2003, număr semnal. 2004, Nr 1 - 4. – 2 000 ex.

111. Viaţa Basarabiei : rev. [literară] / publ. fondată în 1932, condusă de Pan

Halippa şi Nicolai Costenco; ed. : Uniunea Scriitorilor din Moldova, Uniunea Scriitorilor din

România; coed. : Soc. "Pro-Noi" SRL; dir. : Mihai Cimpoi; col. red. : Ioan Baba,

ser. nouă reluată din 2002 – . – Chişinău (str. 31 August 89), 2004 (Combinatul Poligr.). – 24

cm.

– 1932;

Trimestrial. – Apare cu sprijinul Inst. Cultural Român 2003, Anul 2, Nr 1(4) - 4(8). – 1 000 ex. 2004, Anul 3, Nr 1(9) - 4(12). – 1 000 ex.

112. Viaţa ta : rev. pentru tineri / dir. comerc. : Ion Olaru, Mădălina Radu; red. şef.

: Iurie Postolachi. – 2004, apr. – . – Chişinău (bl. Dacia 47/2, of. 12), 2004 (Tipogr. "Simbol-

NP" SRL). – 29 cm. Lunar. 2004, Nr 1(apr.-mai) - 7. – 1000 ex.

113. VIP Magazin. Produs în Moldova : rev. / dir. : Rodica Ciorănică; red. şef. :

Sergiu Gavriliţă. – 2004 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. "Blitz-Print", Kiev, Ucraina). – 28 cm.

Lunar. 2004, Nr 1 - 5, 7/8 (noiemb.-dec.). – 3000 ex.

114. Welcome : [rev. pentru tineret] / fondator şi ed. : "Welcome" SRL; col. red. :

– 1994, oct. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. "Elan-Poligraf").

Vlada Popuşoi,

– 28 cm. – Text : lb. engl., parţial în lb. rom., rusă. – 10,00 lei.

Lunar. 2003, Nr 1(167) - 11(177). – 1500 ex. 2004, Nr 1(179) - 9(187). – 1500 ex.

27

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

115. Авто-foto : еженед. журн. фотообъявлений / гл. ред. : Ротару Сергей. –

2004, iun. – . – Chişinău (str. Bucureşti 23 a ), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). Periodicitate variabilă 2004, Nr 1 - 2. – 1 000 ex.

116. Безопасность в Молдове : информ. изд. / учредитель : "Безопасность в

Молдове" SRL; дир. : Алена Мелехова; гл. ред. : Дмитрий Калак. – 2003 – . – Chişinău (str. Alba-Iulia 75), 2004 ("Безопасность в Молдове" SRL). – 29 cm.

Periodicitate variabilă 2003, Nr 1 - 2. – 3000 ex. 2004, Nr 1(3) - 2(4). – 2000 ex.

117. Бизнес Plus : лучш. реклам. журн. / дир.

:

Албу Стёпа; гл. ред.

:

Павалаки Евгений. – 2003 – . – Chişinău, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm. Periodicitate variabilă. 2003, Nr 1 - 8. – 1000 ex.

118. Бизнес-право : ежемес. журн. руководителя бухгалтера и юриста / изд. :

"Бизнес-Элита" SA; гл. ред. : Мартыненко А. А. – 1995 – . – Chişinău (str. Bulgară 24),

2004 (Tipogr. "Business-Elita" SA). – 30 cm. Lunar. 2003, Nr 1(59) - 6(64). – 2000 ex. 2004, Nr 1(65) - 5(69). – 2000 ex.

119. Бухгалтерские и налоговые консультации : ежемес. науч.-практ.

журн. / изд. : PP "Consultaţii în Domeniul Contabilităţii şi Impozitelor" SRL; гл. ред. : С. Темрин. – 1996, apr. – . – Chişinău (str. Miron Costin 14, bir. 122), 2004 (Combinatul Poligr.). – 30 cm. Lunar. 2003, Nr 1(81) - 12(93). – 3500 ex. 2004, Nr 1(94) - 12(105). – 1000 ex.

120. Добрый Совет : ежемес. журн. / учредитель : Кишин. Римско-Катол.

Епархия; дир. и гл. ред. : Александр Сухан. – 1995, apr. – . – Chişinău (str. Mitropolit Dosoftei 85), 2004 (Combinatul Poligr.). – 28 cm.

Lunar. – Are ed. şi în lb. rom. – Înlocuieşte din 2002 publ. "Проведение Божье" a cărei numerotare o continuă 2003, Nr 1(28) - 9(36). – 450 ex. 2004, Nr 1(37). – 450 ex. Suspendat Nr 2(38). – Fuzionat cu ed. rom.

28

Chilaru, Ludmila 428 Chiriţă, Tatiana 190 Chişlaru, Angela 78 Chitoroagă, Valentina 183, 186 Cibric, Anatolie 509 Cimpoieş, Gh. 152 Cimpoi, M. 234 Cimpoi, Mihai 111 Ciobanu, Constantin 66 Ciobanu, Gh. 261 Ciobanu, V. 35 Ciobanu, Vitalie 344 Ciocanu, Gheorghe 159 Ciorănică, Rodica 113 Ciorbă, V. 43 Ciorici, Grigore 315, 320 Ciornei, Vsevolod 472 Ciubotaru, E. 64 Cibotaru, Valentina 312 Ciumeică, Ion 302 Ciumeico, Tamara 347, 366 Ciurea, Cornel 345 Cobăsneanu, Elena 328-29 Cobăsneanu, Victor 328-29 Codreanu, Svetalana 298 Cojocaru, Gh. 462 Cojocaru, N. 101 Cojocaru, Vadim 34 Cojuhari, A. 494 Colescnic, Iurie 362 Constantin, O. 335 Conţu, Oleg 11 Copoţ, Gheorghe 267 Cordioli, Silvano 356 Coreţchi, Ion 236 Corghenci, Ludmila 243 Corlăteanu, Nicolae 211 Costache, Jana 191 Costenco, Nicolai 111 Costin, Ludmila 43 Costricenco, Irina 412 Cotoman, Tamara 169 Cozlov, Alexandra 198 Craevschi, Irina 167-68, 427 Cravciuc, Ala 460 Creţu, Liliana 517

Creţu, Vasile 158 Cristea, Nadia 32 Culea, Ana 291 Cupcea, Iu. 494 Cupţov, Antol 281 Curchi, Lilia 357 Curcudel, Ana 276 Cuşnir, Vitalie 416

D

Dabija, Elena 422 Dabija, Cristina 498 Dabija, Nicolae 257 Daghi, Victor 262 Danoi, Dina 490 Dardiş, N. 297 Daukşte, Lidia 160 Dăscălaşu, Andrei 20 Despa, O. 33 Dimitrenco, Emilian 6, 251 Diug, Eugen 91 Diviza, I. 4, 21, 57 Diviza, Ion 83 Dohotaru, S. 74 Dolea, Igor 192

Dorimedont (episcop de Edineţ şi Briceni) 81,

518

Doroş, Oleg 67, 206 Dragnev, Demir 97 Drăgan, Mihai 214 Dron, Ion 177

E

Efrim, Oleg 88 Erşov, Larisa 221 Eţco, Constantin 100 Evstratiev, Serghei 414

F

Fachira, Tatiana 429 Fedoreţ, Nicolae 3 Filip, NIcolae 215 Filip, Iulian 33 Furdui, Teodor 201 Fuştei, Nicolae 510

105

A

Ababii, Ion 154-56 Acsan, A. 61 Adam, Seghei 13 Adauge, M. 97 Afanasiev, Nelly 214 Afanasiu, Sergiu 339, 373 Ambroci, V. 29, 506 Andronic, Andrei 235 Anischevici, Valeriu 108 Anmeghichean, Maxim 222 Anton, Ion 256 Antonova, N. 526 Apostol, Anatol 512, 522 Arsene, L. 58-59, 67, 94, 206-07 Atamanenco, Vitalie 471 Avornic, Gheorghe 25 Axenti, Gheorghe 202

B

Baba, Ioan 111 Baban, Sergiu 208 Babilev, Filip 91 Bacalu, Lucia 334, 336-37 Bai, Lucia 189 Bajura, Tudor 6 Balaban, Claudia 171 Balan, Mariana 177 Balan, Vasile 467 Bantoş, Alexandru 61 Barac, Grigore 65 Baracci, Petru 44, 246 Baştovoi, Savatie 516 Batâr, V. 18 Bălan, Tatiana 266 Băncilă, Simion 215 Bâgu, Claudia 186 Bârgău, Mihai 148-49 Belâi, Liviu 456 Bellagamba, Cianantonio 353 Belostecinic, Grigore 145 Berejan, Silviu 98

Reviste ≡ Magazines

Index de nume

Berghi, Svetlana 299 Berlinschi, Ion 258 Bivol, Elena 196 Bobână, Gheorghe 96 Bodrug, I. 170 Bodrug, Oleg 30 Bogatu, Petru 348-49 Bolboceanu, Corneliu 459 Boroş, Adriana 75, 240 Borş, Ion 264 Borş, Sergiu 158 Botnaru, Tatiana 493 Braithwaite, Biljana 223 Braşoveanu, Angela 22 Buburuz, Petru (protoiereu) 62 Bujor, Pavel 108 Bulat, Eugenia 26 Bulat, Larisa 169, 185 Bulgac, Alina 497 Burlacu, Alexandru 162 Burlacu, Damian 518 Busuioc, Leonid 496 Butnaru, Val 346, 353-55 Butnaru, Valentina 205 Butuc, A. 318

C

Cabac, Valeriu 215 Calac, N. 448 Cantaragiu, Mariana 29, 506 Canţer, Valeriu 70 Canţâr, Ioana 233 Captari, L. 47-48, 55-56, 69, 135 Caraganciu, Anatol 90 Carauş, Elena 204 Carpov, Trofim 161 Castraşan, Tamara 316 Catera, Alexandru 293-94, 504 Catz, L. 448 Cecârlan, A. 43 Celac, Laurenţiu 497 Cernei, Ion 228, 360 Chetruş, Petru 157

121. Документ : Прил. к "Экономическому обозрению" "Логос Пресс" / изд. :

Инф.-коммерч. комп. "Логос-Пресс"; гл. ред. : С. Мишин. – 1994 – . – Chişinău (бул. Штефан чел Маре 180), 2004 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. Lunar. 2003, Nr 1 - 12. – 2000 ex. 2004, Nr 1 - 12. – 2000 ex.

122. Жилье твое : интерьер и строительство / изд. : "Molceanov design"; гл.

ред. : Олег Молчанов. – 2003, авг. – . – Chişinău (str. Sarmizegetusa 15, bir. 211), 2003.

Periodicitate variabilă 2003, Nr 1. – 4 000 ex.

123. Закон и жизнь : Междунар. науч.-практ. правовой журн. / учредитель :

М-во Юстиции РМ; соучредители : Конституцион. суд; Высш. судеб. палата; М-во внутрен. дел, …; гл. ред. : Л. Арсене. – 1945, iul. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 ("Динамо"-МА"). – 42 cm. Lunar. ISSN 1810-3081 = Закон и жизнь. 2003, Nr 1(133) - 12(145). – 500 ex. 2004, Nr 1(146) - 12(157). – 500 ex.

124. Зеркало : культур. просветит. журн. о пробл. гендер. отношений / изд. :

Фирма "Зеркало" SRL; гл. ред. : Алексей Марчков. – 1998 – . – Chişinău (MD-2004; c/p

422), 2003 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. Periodicitate variabilă. 2003, Nr 1(17) - 5(21). – 500 ex.

125. Кактус : сб. кроссвордов / изд. : SRL "Новый стиль"; гл. ред. : Гайтус Е.;

дир. : И. Сандик. – 2003 – . – Chişinău, 2003 (Combinatul Poligr.). Periodicitate variabilă

2003, Nr 1-2. – 3 000 ex.

126. Ки-ки : сканворды. – Chişinău (str. Meşterul Manole 5), 2004 (Tipogr.

Policris SRL). – 28 cm. – (17 больших сканвордов) Trimestrial. 2004, Nr 1 - 4. – 1000 ex.

127. Кодры. Молдова литературная : журн. Союза писателей Респ. Молдо-

ва / гл. ред. : Юрий Греков. – 1948, iun. – . – Chişinău (str. 31 August 98) : Prut

Internaţional, 2004 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. Trimestrial.

29

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

ISSN 0130-2337 = Кодры. Молдова литературная 2003, Nr 1/4. – 1 000 ex. 2004, Nr 1/2 - 3/4. – 500 ex.

128. Мобильник : информ. изд. о сотовой связи в Молдове и за рубежом /

учредитель : "Vivar-Editor" SRL; гл. ред. : Артем Аксюк. – 2001 – . – Chişinău (str. Mitropolit Varlaam 65), 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. Periodicitate variabilă. – Suspendat la Nr 11, 2003.

Continuă numerotarea anului precedent. ISBN 9975-9706-7-2 = Мобильник 2003, Nr 9 - 10. – 1000 ex. Suspendat.

129. Мысль : обществ.-полит. журн. / учредитель : Партия коммунистов Респ.

Молдова; ред. совет : В. Воронин (пред.), … – 1998 – . – Chişinău (str. Bucureşti 39), 2004. – 29 cm. lb. rusă, parţial rom.

Trimestrial. – Supl. la ziarul "Comunistul" 2003, Nr 1(19) - 4(22). – 1000 ex. 2004, Nr 1(23) - 3(25). – 1000 ex.

130. Недвижимая собственность : информ.-аналит. изд. / учредитель : SRL

"Servinform"; red. şef : Lucia Popa. – 2003 – . – Chişinău (str. Ştefan cel Mare 182), 2003

(Combinatul Poligr.). – 29 cm. Trimestrial. 2003, Nr 1 - 4. – 1 000 ex.

131. Недвижимость Молдовы : журн. / изд. : "Недвижимость Молдовы"; гл.

ред. : Зинаида Маноле. – 2004, 28 oct. – . – Chişinău (str. M. Eminescu 24), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 29 cm. Lunar. 2004, Nr 1 - 2. – 1 000 ex.

132. Отечество : журн. / учредитель : РА "Metiba Design"; изд. : ООО

"Отечество"; дир. : Римма Мельник; гл. ред. : Сергей Цуркану. – 2002, ian. – . – Chişinău (bl. Moscova 9/11), 2003 (Combinatul Poligr.). – 28 cm.

Lunar. 2003, Nr [5/6]. – 1 000 ex.

133. Педагогический вестник : учеб.-метод. изд. / учредители : Ассоц. Ра-

ботников Славян. учреждений образования РМ, Славян. ун-т РМ; ред. кол. : Бабенко

30

Ziare ≡ Newspapers

Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom. 2003, Nr 1(351) - 48(398). – 28000 ex. 2004, Nr 1(399) - 48(446). – 31000 ex.

536. Коммунист Буджака : газ. орг. ПКРМ Gagauz Eri / учредитель : Пар-

тия Коммунистов Респ. Молдова, ред. : Н. Антонова. – 2000 – . – Chişinău (str. Bucureşti 39), 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm.

Periodicitate variabilă. – Supl. al ziarului "Коммунист". 2003, Nr 1 - 7. – 1000 ex.

537. Орлёнок = Vulturaşul : орган Пионер. орг. Респ. Молдова / изд. : КП

РМ; ред. : Ирина Гарагуля. – 2000 – . – Chişinău (str. Dosoftei 118), 2004 (Tipogr. Ed.

"Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm. Lunar. – Supl. al ziarului "Коммунист". 2003, Nr 1(31) - 7(37). – 3000 ex. 2004, Nr 1(38) - 8(45). – 3000 ex.

538. Пульс: еженед. изд. Коммунист. Союза Молодёжи Молдовы / ред. : На-

– 1999 – . – Chişinău (str. Bucureşti 39), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). –

талья Подоба,

4 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rusă, parţial în lb. rom.

Lunar. – Supl. al ziarului "Коммунист" 2003, Nr 1(56) - 15(70). – 15000 ex. 2004, Nr 12(82) - 31(101). – 5000 ex.

103

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

2004, Nr 1. – Supl. la ziarul "Коммерсант Plus".

529. Puls : ed. săpt. a Uniunii Tineretului Comunist din Moldova; / red.-şef :

– 1999 – . – Chişinău (str. Mitropolitul Dosoftei, 118), 2004 (Tipogr. Ed.

Natalia Podoba,

"Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rusă, parţial în lb. rom.

Săptămânal. – Anexă a ziarului "Comunistul" 2004, Nr 10(80) – 1000 ex

530. Renaştere : Organul Comitetului. Raional Cahul al Partidului Comuniştilor

din Rep. Moldova / resp. ed. : Valentina Grosu,

62), 2003 (AO Tipogr "Raza de Sud"). – 4 p. : il.; 24 cm. Periodicitate variabilă. – Supl. al ziarului "Коммунист". – Are ed. şi în lb. rusă. 2003, Nr 2(34). – 7000 ex.

– 1994 – . – Cahul (str. Mihai Frunze

531. Socius : bul. oficial al Partidului Social-Democrat din Moldova. – 2004, iun.

– . – Chişinău, 2004. – 8 p. : il.; 42 cm. Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rusă. 2004, Nr 1 - 8. – 30000 ex.

532. Socius : офиц. бюл.

Социал.-демократ. Партии Молдовы. – 2004, 10

oct. – . – Chişinău, 2004. – 16 p. : il.; 42 cm. Periodicitate variabilă. 2004, Nr 1 - 10. – 30000 ex.

533. Возрождение : орган Кагул. район. ком. партии коммунистов Респ.

Молдова / отв. за вып. Валентина Гроссу. – 1994 – . – Cahul (str. M. Frunze, 62), 2003

(Tipogr. "Raza de Sud). – 4 p. : il.; 42 cm. Periodicitate variabilă. – N 1, 2003 : tit. Renaştere – возрождение. – Are ed. şi în lb. rom. 2003, Nr 1(33) – 3(35). – 7000 ex.

534. Глас народа (Тирасполь) : нар. газ. / учредитель : Респ. нар.-патриот.

обществ. движение "Власть народу! За социальную справедливость!"; ред. : Н. Бонда- ренко. – 2000, 31 iul. – . – Tiraspol (str. 25 Octombrie 37), 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm. Bilunar. 2003, Nr 1(95) - 14(108). – 3000 ex.

535. Коммунист / учредитель и изд. : Партия Коммунистов Респ. Молдова;

ред. : Н. Антонова. – 1995, 14 apr. – . – Chişinău (str. Bucureşti 39), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm.

102

Reviste ≡ Magazines

О.,

Centrală"). – 20 cm. Trimestrial. 2003, Nr 1(13) – 2(14). – 500 ex. 2004, Nr 15/16 - 17/18. – 500 ex.

; гл. ред. : Ионко М. – 2000 – . – Chişinău (str. Florilor 28/1), 2004 (F.E.-P. "Tipogr.

134. "Радуга" : познават.-развлекат. журн. для будущих взрослых и бывших

детей / Еврей. общин. культур. центра, Еврей. б-ка им. И. Мангера; гл. ред. : Алексан- дра Юнко. – 1999, febr. – . – Chişinău (str. Diordiţă 4), 2004 (Tipogr. firmei "Primex-Com"). – 30 cm. – Text : lb. rusă, parţial şi lb. engl., idiş. Lunar. – Вып. при поддержке Амер. еврей. объед. распредел. ком. "Джойнт". 2003, Nr 1 - 12. – 700 ex. 2004, Nr 1 - 12. – 800 ex.

135. Сканворды карманные : культур.-познават. журн. / учредитель : "Relax-

M" PP SRL; ред. : L. Captari. – 1999 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2003 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 20 cm. Lunar. 2003, Nr 1 - 12. – 5000 ex.

136. Сканворды на любой вкус : культур.-познават. журн. / учредитель :

"Junior-X" PP SRL; дир. : Н. Жосану; ред. : Л. Самсон. – 1998 – . – Chişinău (str. Puşkin

22), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 29 cm. Săptămânal. 2003, Nr 1(221) - 52(272). – 5 000 ex. 2004, Nr 1(273) - 52(324). – 60 000 ex.

137. Сканворды ну, очень простые : культур.-познават. журн. / учредитель

: PP "Junior-X" SRL; дир. : Н. Жосану; ред. : Л. Самсон. – 1999 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 29 cm.

Lunar. 2003, Nr 1 - 10. – 5 500 ex. 2004, Nr 1 - 12. – 60 000 ex.

138. Сканворды с картинками : культур.-познават. журн. / учредитель : PP

"Relax-M" SRL; ред. : Л. Каптарь. – 2001 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2004

(Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm. Lunar. 2003, Nr 2 - 10. – 4 000 ex. 2004, Nr 11 - 12. – 3 000 ex.

31

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

139. Сканворды супер простые : культур.-познават. журн. / учредитель : PP

"Relax-M" SRL; гл. ред. : Л. Каптарь. – 1999 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm. Lunar 2003, Nr 1 - 6. – 5 000 ex. 2004, Nr 11 - 12. – 1 000 ex.

140. Скандики. Сканворды для начинающих : дет. культур.-познават. журн.

/ учредитель : PP "Relax-M" SRL; гл. ред. : Л. Каптарь. – 1999 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm. Lunar. 2003, Nr 1 - 7. – 5 000 ex. 2004, Nr 11 - 12. – 5 000 ex.

141. Строительство и оборудование : прил. к справ. "Строительство и обо-

рудование" / изд. : "Victoria Gomon" ÎI; ред. : Сергей Гомон. – Chişinău (str.

Sarmizegetusa 92), 2004 (Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm. Periodicitate variabilă. 2004, toamna

142. Чай & кофе в Молдове / изд. : "Чай и Кофе в Молдове" SRL, кол. ред. –

2004 – . – Chişinău, 2004 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.

Periodicitate variabilă. 2004, Nr 1. – 1000 ex.

143. Электронная обработка материалов : науч. и произв.-техн. журн. / уч-

редители : Акад. Наук Респ. Молдова, Ин-т приклад. физики; гл. ред. : М. К. Болога. – 1965, aug. – . – Chişinău (str. Academiei, 5), 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 28 cm. Apare de 6 ori pe an. – Sumar şi în lb. engl. ISSN 0013-5739 = Электронная обработка материалов 2003, Nr 1(218) - 6(224). – 100 ex. 2004, Nr 1(225) - 6(230). – 100 ex.

144. Ярмарка головоломок : культур.-познават. журн. / учредитель : PP

"Junior-X" SRL; dir. : N. Josanu; red. : L. Samson. – 1999 – . – Chişinău (str. Puşkin 22),

2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm. Lunar. 2003, Nr 1 - 9. – 5000 ex. 2004, Nr 3 - 11. – 4000 ex.

32

Ziare ≡ Newspapers

ZIARE ALE PARTIDELOR ŞI MIŞCĂRILOR POLITICE

523. Alianţa : publ. periodică / fondator : Partidul Alianţa "Moldova Noastră";

red.-şef : Vitalie Pascaru. – 1997, 16 sept. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed.

"Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm. Bilunar. – Înlocuieşte din 20 iul. 2002 publ. "Furnica". – Are ed. şi în lb. rusă. 2003, Nr 1(132) - 7(138). – 9000 ex. 2004, Nr 1(145) - 19(166). – 2000 ex.

524. Alianţa "Moldova Noastră" : период. изд. / основатель : Партия

Альянс "Moldova Noastră"; гл. ред. : Виталие Паскару. – 1997, 16 sept. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rusă.

Bilunar. – Înlocuieşte din 20 iul. 2002 publi. "Furnica". 2003, Nr 1(132) - 13(144). – 7000 ex. 2004, Nr 1(145) - 19(166). – 2000 ex.

525. Centrum Moldova : bul. informativ şi analitic al Uniunii Centriste din

Moldova. – 2002 – . – Chişinău (str. Mitropolitul Varlaam 65, bir. 349), 2004. – 8 p. : il.; 42

cm.

Lunar. 2003, Nr 3 - 5, 8. – 45000 ex. 2004, Nr 9. – 20000 ex.

526. Comunistul : publ. periodică / fondator şi ed. : Partidul Comuniştilor din

Rep. Moldova; red. : N. Antonova. – 1995, 14 apr. – . – Chişinău (str. Bucureşti 39), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm. Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă. 2003, Nr 1(315) - 48(407). – 32000 ex. 2004, Nr 1(360) - 47(406). – 39000 ex.

527. Dreptate = Справедливость : газ. Соц. Партии Молдовы / учредитель

: Соц. Партия Молдовы. – 1992, dec. – . – Chişinău (str. V. Alecsandri 35A), 2004 (Ed. "Universul"). – 6 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rusă, parţial în lb. rom. Periodicitate variabilă. 2003, Nr 2(117) - 4(119). – 5000 ex. 2004, Nr 1(120) - 3(122). – 3000 ex.

528. Patria – Родина : изд. Союза граждан. "Patria-Родина" : / гл. ред. : Ва-

лерий Косарев. – 2004 – . – Chişinău. – 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm.

101

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

2003, Nr 2 - 3, 6. 2004, Nr 2 - 3, 6.

518. Steaua Betleemului : bul. informativ al Episcopiei de Edineţ şi Briceni a

Bisericii Ortodoxe din Moldova / col. red. : P. S. Dorimedont, Episcop de Edineţ şi Briceni

(preş.); ed. Damian Burlacu. – 2000, ian. – . – Edineţ (str. Bucovinei 36/3), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm. Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă 2003, Nr 2(38) - 8(44). – 2000 ex. 2004, Nr 1(45) - 8(51). – 2000 ex.

519. Блаженная Матрона : информ. православю о-ва "Блаженная Матро-

на Московская" бюл. / учредитель : Православ. о-ва "Блаженная Матрона Московская". – 2003 – . – Chişinău (str. 31 August 1989 129, bir. 914 А ), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 4 p. :

il.; 42 cm.

Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rom. 2003, Nr 1. 2004, Nr 2 - 3. – 10000 ex.

520. Вифлеемская Звезда : информ. бюл. Единец.-Бричан. Епархия Пра-

вослав. Церкви в Молдове / ред. : пред. Епископ Единец и Бричан Дормидонт. – 2000, ian. – . – Edineţ (str. Bucovinei 36/3), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 4 p. : il.; 42 cm.

Lunar. – Are ed. şi în lb. rom. 2003, Nr 1(38) - 8(44). – 1000 ex. 2004, Nr 1(45) - 8(51). – 1 000 ex.

521. Проводник : прил. к газ. " Слово жизни" / гл. ред. : Анатол Апостол. –

2004 – . – Chişinău (str. A. Russo 8/1, ap. 65), 2004 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il.; 30

cm.

Periodicitate variabilă 2004. – [1].

522. Слово жизни : [газ. еванг. христиан] / учредитель : Христиан.

комплекс "Христос для Молдовы"; гл. ред. : Anatol Apostol. – 1993 – . – Chişinău (str. A. Russo 8/1, ap. 65), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm.

Trimestrial. 2003, Nr 1(70) - 3(73). – 1000 ex. 2004, Nr 1 - 4.

100

Anale ≡ Annals

ANALE ŞTIINŢIFICE

145. Academia de Studii Economice din Moldova. Anale / Acad. de Studii

Econ. din Moldova; col. red. : Grigore Belostecinic (preş.), … – Ch. : Dep. Ed.-Poligr. al ASEM, 2004. – 29 cm. [Vol.] 2. – 2004. – 442, [1] p. : graf., fig., tab. – Texte : lb. rom., fr., engl. – Bibliogr.

la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-75-223-3 (în cop.) : F. preţ, 100 ex. – [04-362]

146. Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. Anale ATIC-

2002 / Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii; red. resp. : Dumitru Solomon, Ch. : Evrica, 2003-2004 (Tipogr. AŞM). – 21 cm. Vol. 1(2). – 2003. – 263 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – ISBN 9975-941-99-0 (În cop.) : F. preţ, 250 ex. – [03-665] Vol. 1(4). – 2003. – 262, [1] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-942-21-0 (în cop.) : F. preţ, 250 ex. – [04-232] Vol. 2(3). – 2003. – 249 p. : graf., fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-941-98-2 (în cop.) : F. preţ, 250 ex. – [03-

666]

Vol. 2(5). – 2003. – 422, [1] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-942-22-9 (în cop.) : F. preţ, 2500 ex. – [04-233] Vol. 1(6). – 2004. – 263, [1] p. : des., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-942-76-8 (în cop.) : 250 ex. – [05-362] Vol. 2(7). – 2004. – 263, [1] p. : des., tab. – Texte : lb. rom., germ., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-942-83-0 (în cop.) : 250 ex. –

[05-363]

147. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne. Anale

ştiinţifice / Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI; col. red. : Igor Trofimov,

Guştiuc. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. "Elena-VI"). – 20 cm. Seria : Drept privat, Nr 1. – 2003. – 87 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-930-78-6 : F. preţ, 40 ex. – [03-440] Seria : Drept privat, Nr 3. – 2003. – 104 p. : tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 9975-935-13-3 : F. preţ, 40 ex. – [04-1089] Seria : Drept public, Nr 2. – 2002. – 69 p. : tab. – Texte : lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-930-61-1 : F. preţ, 100 ex. – [04-

; coord. : Andrei

30]

Seria : Drept public, Nr 3. – 2002. – 59, [1] p. : tab. – Texte : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-930-66-2 : F. preţ, 100 ex. – [04-

31]

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

148. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne. Anale

ştiinţifice : ed. a 2-a şi a 3-a / Acad. "Ştefan cel Mare" al MAI al Rep. Moldova. Centrul de Cercet. Şt.; coord. : Igor Ursan; sub red. şt. : Mihai Bârgău. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" al MAI al Rep. Moldova, 2002. – 184, [2] p.; 26 cm. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975- 930-65-4 : F. preţ, 200 ex. – [03-224]

149. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne. Anale

ştiinţifice : ed. a 4-a / Acad. "Ştefan cel Mare" al MAI al Rep. Moldova. Centrul de Cercet. Şt.; red. şef. : Mihai Bârgău. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" al MAI al Rep. Moldova, 2003. – 304 p. : graf., tab.; 26 cm. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975- 935-07-9 : F. preţ, 100 ex. – [04-321]

150. Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova. Anale ştiinţifice ale

Ziare ≡ Newspapers

511. Cuvântul adevărului = Слово истины : ziar al Uniunii Bisericilor

Creştine Evanghelice Baptiste din Moldova / red.-şef : Valeriu Ghileţchi. – 2003, 4 apr. – . – Chişinău (str. Alexandru Hâjdeu 94), 2004. – 16 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., rusă. Lunar. 2003, Nr 1 - 9. – 4000 ex. 2004, Nr 1(10) - 12(21). – 1000 ex.

512. Cuvântul vieţii : ziarul evangheliştilor creştini / ed. : Complexul Creştin

"Hristos pentru Moldova"; red.-şef : Anatol Apostol. – 1993, 1 noiemb. – . – Chişinău (str. A.

Russo 8/1, ap. 65), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm. Lunar. 2003, Nr 1/2 - 4. 2004, Nr 2 – 5/6.

Centrului de Resurse Genetice Vegetale din Moldova / Acad. de Şt. a Rep. Moldova; red. şt. : Valeriu Lîsikov. – Ch. : Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova, 2001 (Tipogr.

 

513.

Fericita Maică Matrona : bul. informativ al Asoc. Creştinilor Ortodocşi. –

"Elena-VI"). – 22 cm.

2003

– . – Chişinău (str. 31 August 1989 129, bir. 914 A ), 2004 (Tipogr "Prag-3"). – 4 : il.; 42

Seria B (1). – 2001. – 115 p. : des., tab. – Rez. : lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-9615-1-7 : F. preţ, 100 ex. – [04-1179]

cm.

Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rusă. 2003, Nr 1. – 4000 ex.

151.

Filiala din Moldova a Institutului Modern de Umanistică. Analele Filialei

2004, Nr 2. – 10000 ex.

din Moldova a Institutului Modern de Umanistică = Труды Молдавского филиала Современного Гуманитарного Института / Молд. фил. современ. гуманитар. ин-та;

редкол. : Шмугуров Валентин Анатольевич (гл. ред.), 25 cm.

– Ch. : Business Elita, 2004. –

2004. – 2004. – 199, [2] p. : des., tab. – Text : lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – ISBN 9975-9812-0-2 (eronat) : 300 ex. – [05-495]

152. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice / Univ.

Agrară de Stat din Moldova; col. red. : Gh. Cimpoieş (red.-şef),

UASM, 1996-1997. – 25 cm. Vol. 4. – 1996. – 442 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. preţ, 210 ex. – [03-758] Vol. 5. – 1997. – 140 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. – [03-755] Vol. 9. – 2001. – 276, [5] p. : fig., tab., diagr. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Rez. în

– Ch. : Centrul ed. al

lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-946-02-X : F. preţ, 30 ex. – [01-1667] Vol. 10. – 2002. – 214, [4] p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-946-52-6 : F. preţ, 30 ex. – [03-190] Vol. 11. – 2003. – 208 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-946-85-2 : F. preţ, 200 ex. – [03-1674]

34

514. Lumină din lumină

: publ. periodică a Bisericii Ortodoxe "Schimbarea la

Faţă" din Chişinău. – 2003 – . – Chişinău (str. Ştefan cel Mare 164), 2004. – 4 p. : il.; 39 cm.

2003, Nr 1 - 4. 2004, Nr 5 - 13.

515. Misionarul : publ. periodică a Mitropoliei Basarabiei : Ser. nouă. / fondat în

1929 de Mitropolitul Gurie Grosu; red.-şef : Anatol Telembici. – 2003, 17 dec. – . – Chişinău

(str. 31 August 1989 161), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm. Lunar.

2004, Nr 1 - 11. – 3000 ex.

516. Opinii & Credinţe : publ. de cateheză şi inf. / col. red. : red. principal –

ieromonah Savatie Baştovoi. – 2003– . – or. Edineţ, Episcopia de Edineţ şi Briceni. "Pentru Opinii & Credinţe", 2003 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm. Periodicitate variabilă. 2003, Nr 1 – 3. – 2500 ex.

517. Ortodoxia pentru copii / red. : Liliana Creţu. – 2004 – . – Edineţ (şos.

Bucovinei 36/3), 2004. – 4 p. : il.; 42 cm. Periodicitate variabilă.

99

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Lunar. 2003, Nr 1(30) - 10(39). – 500 ex. 2004, Nr 1(40) - 2(41). – 1000 ex.

506. Vlăstarul / publ. a Liceului "Spiru Haret" mun. Chişinău; / dir. : V. Ambroci;

red. : M. Cantaragiu. – 2002 – . – Chişinău (str. Maria Cebotari 53), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm. Periodicitate variabilă.

2003, Nr 9 - 10. – 2000 ex. 2004, Nr 11. – 2000 ex.

507. Лицеист / газ. Лицея им. А. С. Пушкина; / dir. : Тамара Карнаухова. –

2003 – . – Ungheni, 2004. – 8 p. : il.; 39 cm.

2003, Nr 1. – 1000 ex. 2004, Nr 2(3). – 1000 ex.

508. Наблюдатель : шк. газ. / изд. : Лицей им. А. Кантемира, А. Пушкина,

А. Руссо, Б. Петричейку-Хаждеу, Н. Милеску-Спэтару, "Светоч", Петра Великого; гл. ред . : Ольга Норкина. – 2001 – . – Chişinău (str. Puşkin 24), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8

p. : il.; 42 cm. Lunar. 2003, Nr 1(20) - 8(19). – 2000 ex. 2004, Nr 5(24). – 2000 ex.

ZIARE PAROHIALE ŞI ALE CONFESIUNILOR

509. Altarul Credinţei : publ. periodică de inf. bisericească, teologie şi

spiritualitate a Bisericii Ortodoxe din Moldova / red.-şef : Octavian Moşin (preot). – 2000, 15

ian. – . – Chişinău (str. Bucureşti 119), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm. Periodicitate variabilă. Red. : – Nr 1-12, 2003 Preot Anatolie Cibric. Adresa red. :

str. Tighina 3. 2003, Nr 1 - 24. – 3000 ex. 2004, Nr 1 - 24. – 3800 ex.

510. Curierul Ortodox : publ. a Bisericii Ortodoxe din Rep. Moldova / red.-şef :

Nicolae Fuştei. – 1995, 24 iun. – . – Chişinău (bl. Traian 3/1), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p.

: il.; 42 cm. Lunar. 2003, Nr 2(138) - 12(150). – 1 000 ex. 2004, Nr 2(151) - 12(163). – 1 000 ex.

98

Anale ≡ Annals

Vol. 12. – 2004. – 179, [3] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-9855-7-2 : [05-187]

153. Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. Analele Universităţii de

Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul = The annals of the State University " B. P. Hasdeu" of Cahul / Min. Educaţiei al Rep. Moldova; coord. : Ion Şişcanu; red. şt. : Anton Moraru. – Cahul :

Univ. de Stat "B. P. Haşdeu" din Cahul, 2004 (Tipogr. "Bons Offices"). – 29 cm. Anul I, 2003. – 2004. – 146 p. : tab. – Bibliogr. în note la sfârşitul art. – ISBN 9975- 9751-6-X : F. preţ, 150 ex. – [04-1759]

154. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".

Anale ştiinţifice ale USMF "Nicolae Testemiţanu" = Scientific annals of the University of

Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu" : Zilele Univ.; 17-18 oct. 2002 : ed. 3-a : [în 3

vol.] / col. red. : Ion Ababii (red.-şef),

Vol. 1 : Probleme medico-biologice, farmaceutice şi de sănătate publică : (igienă, epidemiologie, management). – 2002. – 674 p. : des., fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. preţ, 135 ex. – [03-37] Vol. 2 : Probleme clinico-terapeutice (medicină internă, tradiţională, boli infecţioase). – 2002. – 609 p. : des., diagr., fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. preţ, 145 ex. – [03-38]

Vol. 3 : Probleme clinico-chirurgicale, ale sănătăţii mamei şi copilului. – 2002. –

609 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. –

F. preţ, 165 ex. – [03-39]

– Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2002. – 24 cm.

155. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".

Anale ştiinţifice ale USMF "Nicolae Testemiţanu" = Scientific annals of the University of

Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu" : Zilele Univ., 16-17 oct. 2003 : ed. 4-a : [în 3

– Ch. : C.E.-P. al USMF "Nicolae Testemiţanu",

2003. – 24 cm. Vol. 1 : Probleme medico-biologice, farmaceutice şi de sănătate publică şi management. – 2003. – 538 p. : des., diagr., fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-907-38-5 : F. preţ, 135 ex. – [03-1586] Vol. 2 : Probleme clinico-terapeutice : (medicină internă, tradiţională, boli

vol.] / col. red. : Ion Ababii (red.-şef),

infecţioase). – 2003. – 597 p. : des., fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-907-50-4 : F. preţ, 145 ex. – [03-1587] Vol. 3 : Probleme clinico-chirurgicale şi ale sănătăţii mamei şi copilului. – 2003. –

727 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. –

ISBN 9975-907-15-6 : F. preţ, 165 ex. – [03-1588]

156. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".

Anale ştiinţifice ale USMF "Nicolae Testemiţanu" = Scientific annals of the University of

35

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu" : Zilele Univ., 17-18 oct. 2004 : ed. a 5-a : [în

3 vol.] / col. red. : Ion Ababii (red.-şef),

Vol. 1 : Probleme medico-biologice, farmaceutice de sănătate publică şi management. – 2004. – 820 p. : des., diagr., fig., tab. – Tit. pe cop. : lb. rom. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Rez. : lb. rom., engl. – ISBN 9975-918-24-7 : F. preţ, 135 ex. –

[04-1347]

Vol. 2 : Probleme clinico-terapeutice : medicină internă, tradiţională, boli infecţioase. – 2004. – 848 p. : des., diagr., fig., tab. – Tit. pe cop. : lb. rom. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-918-13-1 : F. preţ, 135 ex. – [04-1348] Vol. 3 : Probleme clinico-chirurgicale şi ale sănătăţii mamei şi copilului. – 2004. – 966 p. : des., diagr., fig., tab. – Tit. pe cop. : lb. rom. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-918-25-5 : F. preţ, 165 ex. – [04-1349]

– Ch. : CEP "Medicina", 2004. – 24 cm.

157. Universitatea de Stat din Moldova. Anale ştiinţifice ale Universităţii de

– Ch. :

CEP USM, 2004. – 20 cm. Seria "Lucrări studenţeşti" : Ştiinţe naturale. – 2004. – 163, [1] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-70-436-0 : F. preţ, 70 ex. – [04-1445]

Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova; col. red. : Petru Chetruş (red.-şef),

158. Universitatea de Stat din Moldova. Anale ştiinţifice ale Universităţii de

Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova; resp. ed. : Vasile Creţu, Sergiu Borş. – Ch. :

Ziare ≡ Newspapers

498. Pauza

:

ziarul

studenţilor

de

la

Fac.

de

Administrative a USM / echipa ziarului : red. : Cristina Dabija, (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm. Lunar. 2004, Nr 1(23). – 500 ex.

Relaţii Int., Şt. Politice şi – 2004. – Chişinău, 2004

499. Reaction : publ. studenţească independentă / red.-şef : Iulia Şevciuc. – Chişinău (bd. Moscovei 15/2, ap. 61), 2003. – 4 p. : il.; 24 cm. 2003, Nr 1. – 500 ex.

500. REI-Action : inf. bul. of the Fac. Int. Econ. Relations Fac. of AESM / red. :

Dan Lavric. – 2002 – . – Chişinău (str. Bănulescu-Bodoni 59) : ASEM, 2003. – 4 p. : il.; 42

cm. – Text : lb. engl. Periodicitate variabilă. 2003, Nr 4 - 5. – 1000 ex.

501. REI : francophone / fondateur : La filière francophone de la fac. Relations

– 2002 – . – Chişinău (str.

Econ. Int. de l'Acad. d'Etudes Econ.; red. : Vasile Luchiţa,

Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 59) : ASEM, 2003. – 4 p. : il.; 42 cm. Lunar.

2003, Nr 7 - 8. – 1000 ex.

Centrul Ed. al USM, 2002. – 24 cm. – Texte : lb. rom., rusă.

502.

Şmecherul : ed. specială / fondator : Lic. "Spiru Haret"; col. red. : Olga

Serie nouă : Nr 6 : Ştiinţe juridice Probleme actuale ale jurisprudenţei : probleme şi realizări. – 2002. – 384 p. – Text : lb. rom., rusă. – Bibliogr. în note la sfârşitul art. – ISBN 9975-70-292-9 : F. preţ, 200 ex. – [03-1574] Serie nouă : Nr 7 : Ştiinţe juridice : Probleme actuale – teoretice şi practice –

Macrinici,

– 2004 – . – Chişinău (WEB : www.ctj.md/smecherul), 2004. – 4 p. : il.; 42 cm. Lunar. 2004, Nr 6. –500 ex.

privind noua legislaţie a Republicii Moldova. – 2004. – 263, [4] p. – Texte : lb. rom., rusă. –

503.

Universitas / Ed. gen. : Univ. Liberă Int. din Moldova (ULIM); col. red. :

Bibliogr. în note la sfârşitul art. – ISBN 9975-70-443-3 : F. preţ, 200 ex. – [04-1464]

Andrei Galben,

– 1994, 1 oct. – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 198), 2003 (Tipogr. Ed.

159. Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Matematică şi

Informatică. Anale ştiinţifice. Facultatea de Matematică şi Informatică. Universitatea de Stat

din Moldova = Scientific annals. Faculty of Mathematics and Informatics. Moldova State University / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Matematică şi Informatică; ed. în chief :

Gheorghe Ciocanu. – Ch. : CEP USM, 2002. – 26 cm. Vol. 4. – 2002. – 115 p. – Text : lb. rom., engl. – ISBN 9975-917-27-5 : 50 ex. –

[05-472]

160. Universitatea de Studii Umanistice din Moldova. Anale ştiinţifice ale

Universităţii de Studii Umanistice din Moldova / Univ. de Studii Umanistice din Moldova;

consiliul şt. : Lidia Daukşte,

– Ch. : S. n., 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm.

36

"Universul"). – 24 cm. – Text : lb. rom., rusă.

Periodicitate variabilă. 2003, Nr 3(34). – 1000 ex.

504. Universitas / publ. a Senatului Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul /

ed. : Univ. de Stat "B. P. Haşdeu" din Cahul; red. : Alexandru Catera. – 2003 – . – Cahul

(Piaţa Independenţei), 2003 (SA Tipogr. "Raza de Sud"). – 4 p. : il.; 42 cm.

Periodicitate variabilă 2003, Nr 1. – 500 ex.

505. Universitatea de Stat din Moldova / ed. : USM; red.-şef : Mihai Morăraş.

– 1999 – . – Chişinău (str. A. Mateevici 60), 2004 (Tipogr. USM). – 10 p. : il.; 42 cm.

97

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

491. Columna : publ. periodică a Univ. Real-Umanistice / resp. ed. : Alexandru

Manoil. – 1999 – . – Cahul (str. Independenţei 2), 2004 (SA "Tipogr. din Leova"). – 4 p. : il.;

42 cm.

Lunar. – Adresa red. 2003 : or. Cahul (bd. Victoria 16) 2003, Nr 1(8). – 500 ex. 2004, Nr 1(9) - 2(10). – 500 ex.

492. Excelsitas : înălţimea sufletului : inf., opinii, analize / fondator : Liceul

"Ştefan cel Mare". – 2003. – Chişinău, 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm. 2003, Nr 1. – 700 ex.

493. Itinerare didactice : supl. al Dir. Gen. "Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport";

resp. ed. : Tatiana Botnaru, Natalia Pâslaru. – 2004– . – Chişinău, 2004. – 4 p. : il.; 42 cm. Bilunar. –Supl. la publ. "Univers Pedagogic" PRO. 2004, Nr 1(1) - 3(3). – 1000 ex.

494. Iuventus : publ. per. a Colegiului Naţ. de Medicină şi Farmacie; resp. ed. :

– 2003.– . –

Alexandru Şchenda; col. red. : A. Manolache, A. Cojuhari, Iu. Cupcea,

Chişinău (str. Testemiţanu 28), 2004. – 10 p. : il.; 29 cm. Periodicitate variabilă. 2004, Nr 1. – 2000 ex.

495. Mercuriu : bul. informativ / ed. : Univ. Cooperatist-Comerc. din Moldova. –

Anale ≡ Annals

Anul I, Nr 1. – 2003. – 122 p. : tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – F. preţ, F. tir. – [03-826] Anul 2, Nr 2. – 2003. – 171 p. : graf., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – F. preţ, F. tir. – [03-1989]

161. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Anale / Univ. Liberă

Int. din Moldova; dir. publ. : Andrei Galben; coord. şt. : Gheorghe Postică. – Ch. : ULIM, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 29 cm. Vol. 2 : Economie. – 2001. – 226 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez. : lb. rom. – Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 9975-920-88-8 : F. preţ, 200 ex. – [02-1040]

Vol. 3 : Medicină / col. red. : Vladimir Vatamanu. – 2000. - 172 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom, engl., rusă. – Rez. : lb. engl. - Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-920-52-7 : F. preţ, 111 ex. – [02-596]

– 2004. – 126 p. : il. – Rez. : lb. engl.,

fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-934-16-1 : F. preţ, F. tir. –

[04-446]

Vol. 4 : Drept / col. red. : Trofim Carpov,

162. Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Metaliteratură :

Analele Fac. de filologie / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Fac. Filologie. Secţia Lit. Română şi Comparată; red.-şef : Alexandru Burlacu. – Ch. : S. n. (str. Ion Creangă 1, bir.

308), 2004. – 21 cm. Vol. 1. – 2001. – 159, [1] p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – ISBN 9975- 921-09-4 : F. preţ, F. tir. – [04-121] Vol. 2. – 2001. – 159 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. –

2003– . – Chişinău, 2003 (Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., rusă.

[04-122]

2003, Nr 1. – 500 ex.

Vol. 3. – 2001. – 159 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. –

[04-123]

496.

Mesager universitar : publ. periodică / ed. : Univ. Teh. din Moldova; red.-

Vol. 4. – 2001. – 191 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. –

şef : Leonid Busuioc. – 1998, febr. – . – Chişinău (str. Studenţilor 11, tel. : 44-51-33), 2004

[04-124]

(Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., parţial în lb. străine.

Vol. 5. – 2002. – 160 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. –

Periodicitate variabilă.

[04-125]

2003, Anul 6, Nr 1(49) - 10(58). – 1000 ex.

Vol. 6. – 2002. – 172 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. –

2004, Anul 7, Nr 1(59) - 10(68). – 1200 ex.

[04-126]

Vol. 7. – 2003. – 144 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. –

497.

Obiectiv : [publ. periodică] / fondator : Liceul Teoretic "Ginta Latină"; dir.

[04-127]

de red. : Laurenţiu Celac; red. : Alina Bulgac. – 2002, oct. – . – Chişinău (str. Puşkin 22),

Vol. 8. – 2003. – 172 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. –

2004 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il.; 42 cm.

[04-128]

Lunar. 2003, Nr 3 - 6. – 1000 ex. 2004, Nr 7 - 9. – 1000 ex.

Vol. 9. – 2004. – 187 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-921-52-3 : F. preţ, 100 ex. – [04-575]

96

37

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

163. Государственный Аграрный Университет Молдовы. Научные

работы : (Межвуз. сб. науч. тр.) / Гос. Аграр. Ун-т Молдовы; red.-şef : V. Ungureanu. – Ch. : Univ. Agrară de Stat din Modova, 1992 – . – 23 cm. Vol. 1. – 1992. – 156 p. : tab. – Bibliogr. p. 7 (8 tit.). – Cuprins : lb. rom., engl., rusă. – Tit. pe cop. : Lucrări ştiinţifice. – Text : lb. rom., rusă. – 131 r., 300 ex. – [03-756] Vol. 2. – 1992. – 216, [1] p. : fig., tab. – Tit. pe cop. : Lucrări ştiinţifice. – Cuprins :

lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rom., rusă. – 168 r., 300 ex. – [03-757]

164. Славянский Университет Республики Молдова. Вестник Славян-

ского Университета / Учредители : Ассоц. работников славян. учреждении образова- ния Респ. Молдова, славян. ун-т Респ. Молдова, редкол. : Л. Г. Чумак (гл. ред.), …. – 1997 – . – Кишин. Славян. ун-т (str. Florilor 28/1), 2004 ("Valinex" SA). – 20 cm. – Col. red. : вып. 8-10, 2003 – Н. Визитей (гл. ред.). – Tip. : вып. 8-10, 2003. – I. E. P. "Tipogr. Centrală"

Вып. 8, 2003. – ISBN 9975-78-222-1. – 150 ex. – [03-277] Вып. 9, 2003. – ISBN 9975-78-240-X. – 150 ex. – [03-790] Вып. 10, 2003. – ISBN 9975-9842-2-3. – 150 ex. – [1849] Вып. 11, 2005. – ISBN 9975-9842-2-3. – 100 ex. – [05-108]

38

Ziare ≡ Newspapers

Lunar. –Subtit. : Nr 1, 2003 – Nr 1, 2004 : Спец. вып. "Русское слово"; Nr 7, 2004 : Спец. вып. газ. "Кишинёвские новости" - 2003 : отв. за вып. : Татьяна Борисова. 2003, Nr 1 - 6. – 5000 ex. 2004, Nr 1(7) - 10. – 3000 ex.

485. Промінь : орган Бельц. Товариства Украïн. культури / гл. ред. : В. За-

харків. – 1997 – . – Bălţi (str. Puşkin 29), 2004 (SA "Tipogr. din Bălţi"). – 4 p. : il.; 41 cm.

Periodicitate variabilă. 2003, Nr 2(39) – 4(41). – 3000 ex. 2004, Nr 3(44) - 4(45). – 1000 ex.

486. Рейс-4335 : газ. постоян. представительства еврей. Междунар. агент-

ства "Сохнут" в Респ. Молдова / гл. ред. : М. Кимельфельд. – 1999 – . – Chişinău (str. Bucureşti 88), 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm. Periodicitate variabilă. – Supl. al ziarului "Наш Голос" - : Adresa red. : Nr 1-2 str. Puşkin, 24; 2003, Nr 1(32) - 5(36). – 2000 ex.

487. Русское слово : период. изд. / учредитель : Рус. общ. мун. Бельцы

"Содружество" и Центр рус. культуры в РМ; гл. ред. : Татьяна Борисова. – 2001, febr. –

. – Chişinău (bd. Moscovei 21), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm. Bilunar. 2003, Nr 1(45) - 24(68). – 2000 ex. 2004, Nr 1(69) - 24(92). – 3000 ex.

488. Человек и его права : правозащит. общ.-полит. газ. / учредитель :

Фонд защиты прав человека и эффектив. политики; ред. : Н. А. Бондаренко. – 2003, febr. – . – Tiraspol (str. 25 octombrie, 37), 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm. 2003, Nr 1(01) - 9(09). – 3000 ex.

489. Шалом : газ. / учредители : Еврей. Конгр. Молдовы; Ассоц. еврей. орг.

и общин. Респ. Молдова; ген. дир. : Роман Аронов; гр. ред. : Люся Кац. – 2004, авг. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 243), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm.

2004, Nr 1. – 4500 ex.

ZIARE ALE INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

490. Arca lui Noe : publ. a tinerilor ecologişti din or. Căuşeni a Liceului teoretic

"Alexei Mateevici", or. Căuşeni / red. : Dina Danoi. – 2004 – . – Căuşeni (str. A. Mateevici 1), 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 8 p. : il.; 30 cm.

2004, Nr 2(32) - 3(33). – 1000 ex.

95

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

478. Истоки : еврей. газ. / гл. ред. : Рива Рознер. – 1991, sept. – . – Chişinău

(str. Habad-Liubavici 8), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 p. : il.; 42 cm. Lunar. 2003, Nr 1 - 6(140). – 2200 ex. 2004, Nr 1 - 12. – 2500 ex.

479. Маген : бюл. / изд : Антимиссионер. Еврей. орг. Лиги "Маген" в Респ.

Молдова; ред. : Игорь Чапа. – 2002 – . – Chişinău (bl. Moscovei 14/1, bir. 191), 2003

(Tipogr. "Prag-3"). – 4 p. : il.; 42 cm. Apare o dată la 2 luni. 2003, Nr 1 - 3. – 1000 ex.

480. Наш Голос : газ. Ассоц. еврей. орг. и общин Респ. Молдова / учреди-

тель : Ассоц. еврей. орг. и общин Респ. Молдова; гл. ред. : М. Я. Кимельфельду. –

1990, mart. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 12 p. : il.; 42 cm.

– Text : lb. rusă, idiş. Lunar. 2003, Nr 4(221) - 17(234). – 2000 ex. 2004, Nr 1/2(235/236) - 5/6(239/240). – 2000 ex.

481. Наш Израиль : изд. Израил. культур. центра г. Кишинёва. – 2004, iul.

– . – Chişinău (str. Tighina 12), 2004. – 4 p. : il.; 42 cm.

Lunar. 2004, Nr iul., sept., dec. – 12000 ex.

482. Община : газ. Конгр. рус. общин Респ. Молдова / [учредитель : кол.

ред.]. – 1998, noiemb. – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 1, bir. 416), 2004 (Tipogr. Ed.

"Universul"). – 4 p. : il.; 60 cm. Săptămânal. – Întrerupere în ed. : 2000-2001. 2003, Nr 1(47) - 7(53). – 5670 ex. 2004, Nr 1(54) - 4(57). – 6000 ex.

483. Олива : Постоян. Представительство Еврей. Агентства "Сохнут" для

Израиля в Молдове / ред. : М. Каган. – 2004 – . – Chişinău (str. Bucureşti 88), 2004 (Tipogr. "Elan-poligraf"). – 4 p. : il.; 42 cm.

Săptămânal. – Nr 1 - 4 : Tipogr. "Universul" 2004, Nr 1 - 12. – 2000 ex.

484. Охотник и рыболов Молдовы : ежемес. изд. о-ва охотников и рыбо-

ловов Респ. Молдовы; отв. за вып. : М. Ионко. – 2003 – . – Chişinău, 2004 (Ed.

"Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm.

94

Anuare ≡ Annual

ANUARE

165. Anuarul statistic al Republicii Moldova = Статистический ежегодник

Республики Молдова = Statistical yearbook of the Republic of Moldova / Dep. Statistică şi Sociologie al Rep. Moldova. – Ch. : Statistica, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. – (Statistica Moldovei) 2003. – 2003. – 704 p. : diagr., tab. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Dep. Dezvoltării Int. (DFID) al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. – ISBN 9975-9756-2-3 (în cop.) : F. preţ, 800 ex. – [03-2215] … 2004. – 2004. – 738, [6] p. : diagr., tab. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – ISBN 9975-9828-2-4 (în cop.) : F. preţ, 600 ex. – [04-1972]

166. Arta : Arte plastice, Arhitectură, Muzică, Teatru, Cinema / Acad. de Şt. a

Rep. Moldova, Inst. Studiul Artelor; red. şef : T. Stăvilă. – 2001 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel

Mare, 1), Epigraf SRL, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 166 p. : fotogr. – 30 cm. – Text :

lb. rom., fr., rusă. Anual. – Apare cu sprijinul parţial al Consiliului Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică din Rep. Moldova. ISBN 9975-924-14-X = Arta

2003.

– 300 ex.

[2004]

167.

Calea Ferată din Moldova / ÎS "Calea Ferată din Moldova"; elab. : Liliana

; trad. : Ana Sîrcu; red.-şef : Irina Craevschi; imag. : Iurie Kozlov. – Ch. : Ed.

PP "Depozit en gros" SA, 2004 (Combinatul Poligr.). – 30 cm. 2003-2004. – 45, [1] p. : imagini color; 30 cm. – Ed. specială a ziarului "Feroviarul Moldovei". – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. – [03-2062]

Nichiforov,

168. Calea Ferată din Moldova : anuar / fondator : ÎS "Calea Ferată din Moldova"; ed. : "Depozit en gros" SA; red.-şef : Irina Craevschi. – 2000 – . – Chişinău (str. Piaţa Gării 6), 2004 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. Ed. specială a ziarului "Feroviarul Moldovei". – Are ed. şi în lb. rusă.

2004.

– 46 p. : imagini color. – 500 ex.

169.

Imaginea Republicii Moldova în străinătate : Almanah / Bibl. Naţ. a Rep.

Moldova; elab. : Tamara Cotoman, Tatiana Luchian; lector : Jana Jelamschi. – 2002 – . – Chişinău (str. 31 August 1989, 78 A), 2004 (Imprimeria BNRM). – 30 cm. – Text : lb. rom., engl., fr.

200 ex.

2002, Nr 1 / elab. : Larisa Bulat,

2004, Nr 2 / elab. : Tamara Cotoman,

– 74 p.; 30 cm. – ISBN 9975-9992-3-9 : 100 ex.

– 64 p.; 30 cm. – ISBN 9975-9994-1-7 :

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

170. Institutul de Cercetări Interetnice. Anuarul Institutului de Cercetări

Interetnice = Ежегодник Института Межэтнических Исследований / Acad. de Şt. a Rep.

Moldova; col. red. : I. Bodrug (red.-şef),

Vol. 2. – 2001. – 175, [1] p. : il. – Text parţial : lb. rom. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-9775-0-2 : F. preţ, 300 ex. – [03-1870] Vol. 3. – 2002. – 195, [1] p. : il. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. în note la sfârşitul art. – ISBN 9975-9775-3-7 : 250 ex. – [2006-50] Vol. 4. – 2005. – 227, [1] p. : il. – Texte : lb. rom., rusă, ucr. – Rez. : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în note la sfârşitul art. – ISBN 9975-9775-4-5 : 250 ex. – [05-2028] Vol. 5. – 2005 [2004]. – 175, [1] p. : il., tab. – Texte : lb. rom., ucr., rusă. – Rez. :

lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9775-5-5 : 250 ex. – [05-

2376]

– Ch. : S. n., 2001 (Tipogr. AŞRM). – 27 cm.

171. "La Creangă" : almanah literar / fondator : Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă"; dir. : Claudia Balaban; red. : Claudia Gurschi, Claudia Partole. – 1996. – . – Chişinău (str. Şciusev 61), 2004. – 30 cm. Ed. susţinută financ. de Tipogr. "Universul". Anual. 1996, Nr 1. 1998, Nr 3, 4. 2000, Nr 8. 2001, Nr 10. 2002, Nr 12. 2003, Nr 14. – 50 ex. 2004, Nr 15. – 50 ex.

172. Raport de activitate = Activity report / Proiect : "Asistenţa Reformei

Penale în Moldova IRP; red. : Vlad Pohilă. – 2003 – . – Chişinău (Dir. Ed. a IRP), 2003 (Combinatul Poligrafic). – 29 cm. 2003. – 72 p. : il. – Text : lb. rom., engl. – Realizat cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova, PRI, UNICEF, British Embassy Chişinău. – F. preţ, 1000 ex.

173. Raport despre activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică în anul

2002 : [al AŞM] / Acad. de Şt. a Moldovei; resp. : Ion Jarcuţchi. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. AŞM). – 241, [1] p. : tab.; 21 cm.

Lista lucr. şt. ed. în a. 2002 p. 175-197 F. preţ, F. tir. – [03-2181]