Sunteți pe pagina 1din 454

DAMIAN

SALTUL DIN EFEMER


Ediia a II-a

LIVIU

Colec\ie ini\iat[ =i coordonat[ de Anatol Vidra=cu =i Dan Vidra=cu Concep\ia grafic[ a colec\iei =i coperta: Vladimir Zmeev Antologie, tabel cronologic =i referin\e istorico-literare de Ion Ciocanu, Elena Damian (sora poetului) =i Rodica Damian (fiica poetului) Fotografii din arhivele editurii, familiei autorului =i a lui Nicolae R[ileanu Ilustra\ii de Alex Ussow REFERIN|E ISTORICO-LITERARE: Mihai Cimpoi, Mihail Dolgan, Spiridon Vangheli, Ana Banto=, Ion Ciocanu, George Meniuc, Ion Had`rc[, Grigore Vieru, Andrei Lupan, Victor Dumbr[veanu, Nicolae Dabija, Victor Teleuc[, Eliza Botezatu

Editura Litera Interna\ional O. P . 61; C.P . 21, sector 1, Bucure=ti, Rom`nia tel./fax (021) 3303502; e-mail: info@litera.ro str. B. P . Hasdeu nr. 2, mun. Chi=in[u, MD-2005, Republica Moldova tel./fax (37322) 292 932, 294 110; e-mail: litera@litera.ro Prezenta edi\ie a ap[rut ]n anul 2004 ]n versiune tip[rit[ =i electronic[ la Editura Litera Interna\ional. Toate drepturile rezervate.

Editori: Vidra=cu =i fiii Redactor: Ion Ciocanu Tehnoredactare: Elena Dandara Tiparul executat la Tipografia Universul. Comanda nr. 2170 CZU 821.135.1(478)-1 D 13 Descrierea CIP a Camerei Na\ionale a C[r\ii Damian, Liviu Saltul din efemer / Liviu Damian; (Bibl. =colarului; serie nou[/ col. ini\. =i coord. Anatol =i Dan Vidra=cu; conc. gr. col. =i cop./ Vladimir Zmeev; nr. 507) B., Ch.: Litera Int., 2004 (Tipogr. Universul). 300 p. ISBN 973-675-216-X ISBN 9975-74-824-4 821.135.1(478)-1
ISBN 973-675-216-X

ISBN 9975-74-824-4

LITERA INTERNA|IONAL,BUCURE+TI, 2004 LITERA INTERNA|IONAL,CHI+IN{U, 2004

1935
13 martie S-a n[scut Liviu Damian, n satul Strmba (ulterior Leadoveni, n prezent Corl[teni), jude\ul B[l\i, actualmente raionul R=cani, n familia intelectualilor +tefan Damian =i Eufimia (nume de domni=oar[ |urcanu).

1946
Tat[l viitorului poet e condamnat politic =i trimis n Siberia, unde a stat 9 ani. nainte de plecare +tefan Damian =i fiul s[u Liviu s[desc un salcm n fa\a casei p[rinte=ti. Acesta a crescut mare =i viguros, r[d[cinile lui cuprinznd dealul din preajm[ =i \innd de n[dejde casa st[pnilor s[i. Ulterior scriitorul a evocat acest eveniment =i semnifica\iile lui n ciclul Salcmul din prag. Mamei, cu

un stagiu de peste 20 ani ]n ]nv[\[m`nt, nu i s-a mai permis s[ activeze pe acest t[r`m. Timp de un an e chemat[ aproape zilnic la cercet[ri. Liviu r[m`ne ]n locul p[rin\ilor ]ngrijind cele dou[ surori mici =i mica gospod[rie, ajutat de buneii Grigore =i Elena |urcanu.

1947
Cu tata la 3 ani

Liviu merge direct ]n clasa a 3-a

1949
Liviu Damian =i cele dou[ surori

Bunicul Grigore |urcanu (primul din st`nga)

Mama poetului

culegerii colective Glasuri tinere.

1955-1960
Cu p[rin\ii =i surorile dup[ ]ntoarcerea tat[lui, 1956

Studiile la Universitatea de Stat din Chi=in[u, Facultatea de Istorie =i Filologie. Aici Liviu Damian activeaz[ fructuos n cadrul cenaclului literar Mihai Eminescu, public[ des, este remarcat n lumea scriitorilor.

1961
Poetul e angajat la redac\ia ziarului pentru copii Tn[rul leninist. E nelipsit din coloanele
Trei genera\ii Damian: +tefan, Liviu =i Florin

ale sale, Elena =i Tatiana, ncep s[ editeze un ziar de perete, Ecoul, un fel de cronici ale timpului acela nespus de greu. De exemplu, ei notau succint: Azi am mprumutat un kilogram de f[in[ de la vecini. Viitorul scriitor cite=te mult, particip[ activ la =ez[tori literare, serate =colare, ncearc[ s[ compun[ versuri.
Mama Eufimia cu copiii, 1946

presei periodice =i ale diferitelor edi\ii ale culegerii colective Glasuri tinere.

1951
Este anul n care numele viitorului poet apare pentru prima oar[ n presa periodic[.

1962
Se c[s[tore=te cu Antonina Nacu.

1963
I se na=te fiul Florin. i apare prima plachet[ de versuri, Darul

1954
Liviu Damian face parte dintre coautorii

1964
Vede lumina tiparului culegerea de versuri pentru copii Comoara.

1967
La un concurs literar unional, pentru cartea , devine laureat al premiului Nikolai Ostrovskii.

1965
Este anul public[rii volumului de poezii Ursitoarele, care l consacr[ temeinic.

Republica Moldova. Se angajeaz[ n func\ia de redactor principal la Comitetul de Stat pentru Edituri, Poligrafie =i Comer\ul cu c[r\i.

1968
Vede lumina tiparului volumul de poezii Sunt verb, publica\ie de rezisten\[ n cadrul ntregii literaturi romne din

1969
n traducerea lui Liviu Damian apare culegerea de poezii Patru anotimpuri ale inimii de Pablo Neruda.

1966
Liviu Damian ncepe s[ fie tradus =i publicat n

Cu sora Elena. Absolvent al USC

fecioarei, cu ecou binemeritat n rndurile cititorilor. Se transfer[ cu serviciul la revista scriitoriceasc[ Nistru, unde lucreaz[ pn[ n 1968 n func\ia de redactor-=ef adjunct.

limba rus[, n reviste prestigioase, ca , , , devenind cunoscut n acest fel =i n alte republici unionale sovietice. i apare prima carte de poezii n limba rus[, , tradus[ de Naum Korjavin. I se na=te fiica Rodica.

Cu p[rin\ii =i familia, 1965

1970
Liviu Damian e prezent cu o selec\ie de poezii, intitulat[ Versuri, n colec\ia Miori\a a Editurii chi=in[uiene Lumina.

1971
Consultant literar ]n conducerea Uniunii Scriitorilor. E publicat[ cartea lui Liviu Damian Dar mai nti... n prefa\[ poetul arat[ c[ s-a inspirat din scrisorile expediate acas[ de Vladimir Ulianov-Lenin din exilul siberian. n adev[r ns[, gndul lui a fost la destinul intelectualilor basarabeni =i al tat[lui

s[u +tefan Damian, care =i-au tr[it cu demnitate via\a n gulagul stalinist.

a poetului chilian Pablo Neruda, O sut[ de sonete de dragoste.

1972
O treapt[ nou[ n crea\ia poetului este cartea sa De-a baba iarba. n traducerea lui Liviu Damian e tip[rit[ o alt[ carte

1973
Liviu Damian d[ publicit[\ii poemul Un spic n inim[.

1974
Cartea Partea noastr[ de zbor marcheaz[ o treapt[

Cu colegii de facultate, anul II

Cu so\ia Anastasia =i copiii, 1978

1975
Liviu Damian se afirm[ ca eseist original, prin cartea sa ngnduratele por\i. La Moscova, n Editura , apare o nou[ carte a lui Liviu Damian n limba rus[, , n traducerea inspirat[ a Larisei Vasilieva.

1976
E tip[rit n edi\ie aparte eseul lui Liviu Damian Pinea n viziunea grafic[ a lui Isai Crmu. La Riga (Letonia) vede lumina tiparului o selec\ie de versuri din cartea

Sunt verb, n traducere leton[ de Leons Briedis =i Imants Ziedonis. Liviu Damian este ales secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova, func\ie pe care a de\inut-o pn[ la sfr=itul vie\ii sale. n cadrul Zilelor literaturii sovietice n Moldova, la Chi=in[u sose=te =i Nichita St[nescu. Marele

poet romn l remarc[ pe Liviu Damian al[turi de Grigore Vieru =i de al\i scriitori reprezentativi. Pe parcursul anilor Liviu Damian dedic[ mai multe poezii marelui Nichita St[nescu.

1977
Poetul e prezent n fa\a cititorilor cu cartea de versuri Mndrie

Cu N.St[nescu, A.Lupan =i M.Tomu=, 1976

nou[ n evolu\ia poetului. Aici e inclus =i poemul Un spic n inim[.

Cu Imants Ziedonis =i Tiant Auzini, 1972

1978
n cartea Altoi pe o tulpin[ vorbitoare autorul include un amplu ciclu de poezii inedite, versuri reluate din volumele sale anterioare, precum =i traduceri din Imants Ziedonis (Letonia) =i din Montes de Oca (Mexic). Mihai Cimpoi. Aceea=i editur[ chi=in[uian[ scoate de sub tipar cartea , versiune ruseasc[ a c[r\ii Partea noastr[ de zbor, realizat[ de Aleksandr Brodski, Lev Berinski =i L. |vian. inspirat[ din mi=carea sportiv[ din Grecia Antic[ =i consacrat[ Jocurilor Olimpice desf[=urate n acel an la Moscova. Cartea apare n limbile romn[ =i rus[, traducerea apar\innd poetului Aleksandr Brodski.

1979
n prestigioasa colec\ie Biblioteca =colarului (Editura Literatura artistic[) e tip[rit[ cartea de versuri a lui Liviu Damian Salcmul din prag, cu o prefa\[ de

1980
Liviu Damian este prezent n libr[rii cu o carte de publicistic[ (Dialoguri la marginea ora=ului) =i cu o suit[ de versuri Maraton,

1981
La o nou[ ntlnire cu cititorii s[i Liviu Damian vine cu cartea Inima =i tunetul, remarcabil[ prin ciclul de versuri Eminesciana =i prin poemul Melcul.

Cu N.St[nescu, 1976

=i r[bdare =i cu o nou[ culegere de traduceri Martorul (din poetul grec Iannis Ritsos). I se public[ eseul Pinea, tradus ]n limba rus[ () de Mihail Hazin. Liviu Damian se c[s[tore=te cu Anastasia Galai. Se na=te a doua fiic[ Gabriela.

1982
Poetul public[ cartea de versuri Coroana de umbr[, distins[ curnd cu premiul anual al Comitetului de Stat pentru Edituri, Poligrafie =i Comer\ul cu c[r\i. La Riga (Letonia) vede lumina tiparului, n limba leton[, culegerea Pinea, avndu-i drept autori pe Liviu Damian (eseul titular) =i pe Imants Ziedonis, care, traducnd eseul confratelui de breasl[ romn, a a=ternut pe hrtie o seam[ de medita\ii profund poetice pe aceea=i tem[. Editura Literatura artistic[ lanseaz[, n colec\ia Romanticii, celebrul roman al lui Jules Vernes Un c[pitan de

cincisprezece ani, versiunea romneasc[ apar\innd lui Liviu Damian.

1984
La Chi=in[u, n Editura Literatura artistic[, vede lumina tiparului cartea Pinea n dou[ cnturi, cuprinznd eseul Pinea =i poemul Un spic n inim[ de Liviu Damian =i poemul Gem[narul, spic-cu-dou[-inimi de Imants Ziedonis, n versiunea romneasc[ a lui Liviu Damian. Cartea Dialoguri la marginea ora=ului apare n limba rus[ ( ) n traducerea lui Mihail Hazin. O carte de versuri ale lui Liviu Damian, Maraton, se

tip[re=te la Kiev n limba ucrainean[. Selec\ia de versuri din c[r\ile poetului romn a fost prefa\at[ de cunoscutul scriitor ucrainean Ivan Draci. La traducere au participat Svetlana Iovenko, Dmitro Pavlciko, Boris Oleinik =.a. Liviu Damian se nvrednice=te

}n cabinetul de lucru

}n componen\a unei delega\ii moldovene=ti la Moscova

}n pragul casei cu tat[l =i salc`mul

de Premiul de Stat al Republicii Moldova (pentru c[r\ile Dialoguri la marginea ora=ului =i Maraton) =i de ordinul Insigna de onoare.

1985
n Editura Literatura artistic[ sunt publicate dou[ volume de Scrieri alese ale lui Liviu Damian, cu o prefa\[ de Eliza Botezatu. La Teatrul popular Prometeu de la Casa or[=eneasc[ a tineretului din Chi=in[u este montat poemul dramatic n dou[ acte ntoarcerea fiului nc[run\it dup[ poeziile lui Liviu Damian (conduc[tor artistic Victor Ignat). Cu ocazia jubileului, la Universitatea Pedagogic[ de Stat Ion Creang[

are loc o ampl[ serat[ de crea\ie a scriitorului. n revista Moldova apare poemul Cavaleria de L[pu=na, evocare inspirat[ =i curajoas[ pentru acele timpuri a lui +tefan cel Mare. Pentru a putea fi publicat, capitolele poemului sunt precedate de cte dou[ citate din Istoria R.S.S. Moldovene=ti =i din cronicari. Scriitorul ntreprinde o c[l[torie de serviciu n Yemen, care s-a soldat cu un amplu ciclu de versuri De=ertul =i oaza, inclus ulterior n cartea Poezii =i poeme (1986). Lui Liviu Damian i se confer[ titlul onorific de Maestru emerit al artei.

1986
20 iulie n urma unei boli grave, scriitorul se stinge din via\[ =i este nmormntat l`ng[ mama n satul natal Corl[teni. Preg[tit pentru tipar de c[tre autor, este publicat volumul Poezii =i poeme, pe care Liviu Damian n-a reu=it s[-l vad[.

1987
La Teatrul popular municipal Ion Creang[ e montat poemul Cavaleria de L[pu=na (conduc[tor artistic Silviu Silvian Fusu).

1988
n Editura Literatura artistic[ vede lumina tiparului

o selec\ie de versuri pentru copii ale lui Liviu Damian, ntocmit[ de confratele s[u de breasl[ Ion Hadrc[ =i intitulat[ A=tept un arici. La Moscova, n Editura , apare culegerea de versuri ale lui Liviu Damian , selec\ie =i prefa\[ de Mihai Cimpoi, versuri ruse=ti de Aleksandr Brodski, Lev Berinski, Larisa Vasilieva etc. lini=te, p[mntule, cum te-am cuprins =i eu... a fost selectat[ din crea\ia scriitorului de c[tre Grigore Vieru.

1990
n colec\ia Orfica a Editurii Hyperion apare culegerea de poezii Sunt verb, selectat[ =i prefa\at[ de Ion Ciocanu. Ea cuprinde opere dintre cele mai reprezentative ale scriitorului.

La S`ngereii lui I.Had`rc[

1995
Are loc inaugurarea Muzeului literar Liviu Damian n satul de ba=tin[ al scriitorului, la ini\iativa Centrului Na\ional de Studii Literare =i Muzeografie Mihai Kog[lniceanu din Chi=in[u.

1989
Octombrie La mormntul din Corl[teni a fost inaugurat un monument al scriitorului. Bustul din

bronz a fost realizat de sculptorul Alexandra Picunova =i de arhitectul Anatol Gurici. Inscrip\ia Cuprinde-m[ cu

Cu pictorul Aurel David, 1980

Liceului Teoretic din ora=ul R=cani i se confer[ numele lui Liviu Damian. Cu ocazia comemor[rii scriitorului, la Institutul de Istorie =i Teorie Literar[ al Academiei de +tiin\e din Moldova are loc Simpozionul Liviu Damian: nevoia de modernizare a poeziei.

1996
n colec\ia Poezii de duminic[ a Editurii Uniunii Scriitorilor vede lumina tiparului culegerea de versuri ale lui

Liviu Damian Melcul =i steaua, coordonare de Leo Butnaru, prezentare grafic[ de Nicolae R[ileanu, pictor Andrei Srbu. Un ciclu de versuri ale lui Liviu Damian e publicat n culegerea colectiv[ Aduceri aminte, editat[ de c[tre Departamentul Cultur[ al Prim[riei municipiului Chi=in[u (selec\ie de Iano= |urcanu).

s[i ani de via\[, a fost dezvelit[ placa memorial[ Liviu Damian (pictor Valeriu Doicov, arhitect Victor Sava).

2002
n Editura Cartea Moldovei din Chi=in[u apare cartea lui Liviu Damian Un spic n inim[, cu o prefa\[ de Mihail Dolgan. O alt[ carte a lui Liviu Damian, Coroana de umbr[, vede lumina tiparului n Editura Funda\iei Culturale Romne din Bucure=ti, cu o prefa\[ de Mihai Cimpoi.

2000
Octombrie Pe casa din str. George Co=buc, 24, n care a locuit scriitorul n ultimii

Cu Gr.Vieru la ultima ]nt`lnire cu cons[tenii, martie 1986

O POEZIE DIN ANII DEBUTULUI

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

COVORUL
Mamei Eufimia

Covorul nostru, mam, mi apare, Covorul cel esut de mna ta, Cu cerbi oprii la gur de izvoare... Cnd seara somn devreme m prindea Un ropot de argint cdea, o spuz, Un vechi izvor, un fir de ap vie. i cerbii cu scntei de rou-n buze nviorau pdurea albstrie. Tot mai domol veneau, tot mai aproape Cnd stele se lsau pe raze-n jos i-n ochii lor cu vlurri de ape Eu m vedeam un mndru Ft-Frumos. ...Dar scurt e somnul vara pe la ar Nu dovedeam s m nal pe cal i coasele btute sunau iar Din gura vii pn pe sub deal. Trecur veri cu frunile-asudate, Trecur ierni cu geru-n os durut. Tovria crii pe-noptate M-a nsetat i-n gnduri m-a zbtut.
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Apoi n clipa cnd zvcni fiorul ntii despriri n ochi-brndui, M-ai ntrebat de mi-a plcut covorul, i-ai spus c ieri vecinei i-l vndui, C de m duc la carte-n deprtare, S am un ban mai mult printre strini... Atuncea bucuria mea cea mare Primi n gene bobi de rou plini. Cu timpu-am nvat prin cri de toate, Dar cnd privesc pe-o fil floarea ierbii, Aud copite de pietri sunate i-n preajm mi se isc iari cerbii...


POEZII

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Eminesciana
EMINESCU NTRE NOI
Tnr, Eminescu trecu printre noi. Acelai, de cndva pribeag prin ar. Era s-l pierdem i s nu-l vedem cei adunai ca s ciocnim pahar. Poftit la masa noastr cu bucate el se opri i ne-ascult cntarea. Tcut sta n faa lui pinica neatins i alturi sarea. Flmnd de grai prea i nu de pine scrbit de larm, dar i-nveselit de vlmagu-acesta de cuvinte cu care ntre noi l-am ntlnit. I-am artat n arini grul verde i-am artat i pruncii ca s vad c noi suntem n zilele de astzi urmaii celor ce-au rmas balad. Tnr, Eminescu trecu printre noi. Apoi s-a luminat un col de cer i s-au pornit copiii s ureze la porile ncremenite-n ger.
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

ZIUA LUI EMINESCU


S nu dormim la srbtori, copile c prea de-ajuns noi am dormit i zile i luminoase, gnditoare nopi cnd ne strigau colindtori la pori. S nu dormim cnd vine pluguorul nu cu harapnicul mnat cu dorul. i treji s fim cnd sun semnatul de parc stup de cntece e satul. Pe urma lor se-arat Eminescu cu steaua de-unde zorii se ivescu. n raza ei cltindu-mi iari faa tnr m-a vrea s fiu ca dimineaa.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

EMINESCU, FO C GNDITOR
Pornit de la Pmntul care i-a dat suflare spre-acolo unde atrii se trec n palid roi n zbor de ani-lumin pe ci nepieritoare se duce gndul Lui sau vine napoi? n care ghem de flcri, n care nod de cremeni a poposit lumina ce din genune crete? Astronaut, poetul cu ce s-l mai asemeni pe cel care din haos se-ncheag omenete? n steaua ce vegheaz la marginile lumii st dorul de-a se-ntoarce spre marele-nceput cum stau n nimbul Lui i lacrimile mumei i firele din iarba cu care a crescut. Pornit de la Pmntul care i-a dat suflare spre atrii reci ce, poate, ne-ateapt i pe noi el are chipul stelei prin veacuri cltoare plecat de acas s vin napoi!
#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

EMINESCU LA SRBTOAREA POEZIEI


Azi bustul lui ncepe-Aleea sau o-ncheie? Se va ntinde irul mai departe sau va rmne la havuz, sub curcubeie n jocul apei cel fr de moarte? Eu cred c-aici nu s termin irul dar, dragule, s nu srim de zor prinznd din mers momentul, chilipirul de-a ocupa un loc n umbra lor. Un loc alturi venic va rmne pentru plugar, el din adnc de vreme ne crete graiul i lumina pinii din care Eminescu s ne cheme. Constructorul s vin cu mistria mama cu pruncii lng ea s vin prin ei sosete-n parcul vechi solia vetrei ce d asupra lui lumin. Colegi, lsai s treac nainte acei care-au venit din zori cu steme de trandafiri ce plpie fierbinte cu albe, rbdtoare crizanteme. Poeii cei de astzi stau la pnd ateapt cititori s-i asalteze semneaz cri i versuri stranii cnt urcai n frunze ca pe metereze.
$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

EMINESCU DEPRTND U-SE DE L ARM


n case noi te pomenim cu vorbe vechi sub frunza din livezi i-ntre zpezi cu sufletul sub plopii neperechi ndrgostii, uituci precum ne vezi. n codri rari te-ngn ritmuri vii i le-ascultm de parc te-am uita de parc-arnd i semnnd cmpii am coace pini uitnd de foamea ta. Acelor de sub brazde: somn uor le spunem, ns brazdele-s moriti un capt li-i n ceruri cltor un altul lng tine ct reziti. Pe Eminescu l-am vzut arnd. Suia n slvi cu plugul peste larm spre marea care de dup cuvnt l atepta s-i cnte, s-l adoarm.
%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

S-L RECITIM PE EMINESCU


Poei, s-l recitim pe Eminescu pn n roua de pe manuscrise pn n inimile care se iubescu trind cu ale lui dureri i vise. Floarea recunotinei rsrit dintre zpezi o rim, una are e viaa lui cea mare, netrit lsat nou spre cutremurare...
&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

EMINESCU I C ODRUL MEMORIEI


n codru-acest mai cresc mitologii pe care amintirea le-a pierdut. Stejarul, Don Quijotele din vii luat-a luna drept un palid scut. Vin voievozi cu brbile de iarb haiduci n a de frunz verde salt ieii la drum ei drumul nu te-ntreab pitii sub linii de tensiune-nalt. Dac li-i sete ei nu pot s cear dac li-i foame nu te trag de mn dac li-i dor de-un fluier, bunoar fr de tine nu ajung la stn. Attea pagini nc nu sunt scrise despre acei ce n-au trecut cu vntul despre-ale noastre zbuciumate vise pe care nu le-a exprimat cuvntul. Ce facem, Eminescule, cu toate hrisoave, planuri, facle i destine cte le-ai dus n suflet i n spate i dus fiind nu le-ai luat cu tine?
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

EMINESCU N CMP
Numai Luceafrul din cer e treaz i mamele la sfecl i tutun i-un nor pribeag care-a dormit la iaz i-acum le-a nvelit ca un zbun. n faa ochilor stau rnduri-rnduri de rdcini, de frunze ct un cal. Le-o fi sunnd femeilor prin gnduri versul c-un bucium rtcit pe deal? De s-ar lsa Luceafrul din veci povestea vieii lui ca s le-o spun... Dar ar putea attea brazde reci s nclzeasc doar c-o vorb bun? Stau tomurile, poate, neumblate i nedeschise nc pn-la iarn dar inima din ele-aicea bate sub neaua care iari se ntoarn.
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

IZVORUL LUI EMINESCU


(v ateapt la Recea, pe drumul care duce spre Cernui)

Srut cazmaua celui care te-a spat c inima nu ndrznescu izvorule cu firul tulburat ca aria lui Eminescu. Dintr-un tocit i fr nume deal tu-ai rsrit precum un ft din munte s-mi aminteti de frunza de podbal care n febr i-o punea pe frunte. Oprii aici oare-am putea fi singuri? Tresare steaua ca un pui de ciut. Vorbete Eminescu din adncuri i sufletul cu lacrimi ni-l srut.
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

EMINESCU DE MINE
Ne-ateapt undeva n viitor nu chinuita, firava-i fiin ci duhul ei precum un dulce dor nemistuit pe rug de suferin. Va bate frunza codrului n fa se vor cuprinde ru cu ram n vnt. Pe urma lacrimii va crete via i viaa se va ine de Cuvnt. Se vor cunoate: el pind descul n jurul nostru prin spini de stele i freamtul acelor dragi i muli lund piepti suiurile grele?
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Ca-n palm
CUIBURI DE HUM
Cuiburi de hum sub streini n zori. Cntecul rndunelelor la fereastr. Cnd ne sculam furnicile la picioarele noastre duceau brne n spate ciocnitoarea btea toaca n tulpinile btrnelor rchii cocostrcii se ntorceau cu ramuri n cioc. Femeile vruiau pereii caselor trgeau brie desenau flori i psri pe horn i pe sobe. Brbaii struneau armsarii vnturau smna puneau plugul n brazd. Aceeai nviorare luneca din fiin-n fiin din subterana furnicului pn la vulturul cerului.
!!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Apoi rndunica noastr scotea un cuib de pui i peste miriti la sfrit de august i nva s zboare. Noi ne duceam la coal femeile iar vruiau cu degete tot mai subiri. Se prefceau n lumin de toamn n joc la nuni n cntec de cumetrie n vorb optit n clip i lumnare. i numai casele rmneau aceleai albe printre copaci cu rndunele sub streini cu furnici lucrtoare la prag cu poarta deschis pentru orice drume cu prispa pentru omul ostenit i masa pentru cel flmnd.
!"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CA-N PALM
Viaa ne era ca-n palm. n vzul ntregului sat n vzul rotundului cer. Btrnii care s-au trecut btrnii cu pletele albe sunt martorii notri. Copiii din drum din pori, din frunze soarele mprat luna fecioar stelele multe peste ograda rotund inut de mama n vzul ntregului sat. Ne era plnsul ca-n palm lacrima trecea la vecini. Rsul venea de nu tiu unde de peste garduri din alte curi. Atia martori curai necumprai i neclintii acolo-n deal avem sub cruci de lemn. Atia-n leagne i-n prag n flori de tei i-n ram de fag...
!#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

MURG N AMURG
Caii treceau potcovii pe drumuri de iarn printre rchii. Zvcnetul inimii mele la cinci dimineaa sub stele. Muzica asta a lor cum m trezea de uor! Curat, luminos m fcea ca steaua, ca fulgul de nea. ... Atingeam luna cu mna soarele cu aripile i cometele cu pletele. Apoi coboram n amurg aproape de codru i ape aproape de ham i de plug. Murgule, murg.
!$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

ACOPERI
Eram cu gndul la acoperi. Dac i-l ia furtuna ce mai rmne peste vatra cu jratic ce rmne de-asupra mesei de-asupra somnului i a frmei tale de lumin? Acoperi de indril rzmuiat de ploaie nfoiat de vnt acoperit cu muchi. Cnd se ntmpla vreun pojar pe aproape udam oalele din cas le ntindeam pe-acoperi i m trnteam peste ele.
!%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

N-am atins cuibul de rndunic de sub streain. Ateptam s vin-un cocostrc s-i fac cuib pe cas dar cocostrcul n-a mai venit. Trebuia s-i pun o roat de cru. Roata s-a dus la vale i n-am fost n stare s-o mai ajung. Te-am inut cum am putut acoperi printesc cu indril tmioas de brad cu cpriori uori sub stelele ce cad n faa soarelui mirat!
!&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

UA CU SEMNE

Ua noastr era cu toate semnele pe ea. Dinuntru erau semnele creterii mele. Dinafar semnele ploii i gerului i ale luminii din stele. Cnd ateptam oaspei ne uitam veseli la ea i ni-i aducea. Cnd ateptam o cldare de fin tot la ea ne uitam ca-ntr-un geam i nimic nu vedeam. Cnd ateptam ca viscolul s dea buzna n cas ua noastr btrn inea n spate dezlnuirea de omt i rn.
!'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

i dat bine cu polei se fcea frumoas ca ua din primul an al csniciei prinilor mei. Oraia de nunt mai umbl prin aer: coan mireas, intr n cas. Copiii i duc vlul. Lumina i poart cununa. Apoi te dezbraci i treci la colaci la sita de mtase, la rztoare pn rmi ca luna cu ochii n ape surztoare. Chipul se duce, undele curg numele tu l optim n amurg.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

JO CURILE NOASTRE
Din cnd n cnd i chemam pe cei mari n jocurile noastre. Tata srea peste dou-trei vi i se apuca de inim nu vroia s se ascund n tranee se nnegura la fa cnd l rugam s trag la plug n locul unui cal czut. Mama ne ajuta cu plcere s facem haine pentru ppu s-o hrnim, s-o legnm s-i spunem poveti, dar cnd trebuia s ngropm ppua mama se prindea cu minile de tmple disprea printre crengi ca dup nmormntarea fratelui nostru mai mic.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Bunica ne spunea povestea pn la acea care vine cu coasa i mai departe n-o tia. Bunicului nu-i plcea s ne jucm pe ntuneric de-a v-ai ascunselea. Iar noi vroiam s alergm prin bezn, prin necunoscut. Alergam i bunicul nu mai venea. Treceam din cotlon n cotlon. Apoi am aprins o lumnare i-am mers cu capetele plecate prin viscole adevrate pe crri de ghea cu amintirea lui n fa.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FLUTURI DE HRTIE
Am adus ntr-un trziu o elice de avion o roat de automobil cteva hamuri rupte dou cutii de tinichea i un blocnot cu foile mnate de vnt peste cmpia asurzit de rzboi. M-au ntrebat la ce mi trebuiesc. Mi-au spus s le car napoi. Unde era s le duc? Le luasem din calea plugurilor. Muzeu al meu imaginar de sub gard, te revd. Aveam oare intuiia c viaa mea de mai departe va fi legat de aceste obiecte?
"!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Timpul va zbrni ca o elice. Cmpiile se vor topi sub nori. Cu hamurile m voi ncinge pentru orice eventualitate. Roile vor strni colbul urmrindu-m pe osele. Cutiile de conserve vor fi rezervele mele. Iar din blocnot voi face fluturi. Fluturi albi, vestitori de toate cte le poate vesti n pragul furtunii ori veseliei un fluture ciudat de hrtie.
""

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

LA SOARE
i-apoi atta prospeime n pnzele ntinse la ghilit. Toamna pluteau funigei ntre via i moarte. Stelele indicau luminos trecerea noastr terestr dar n-am vzut mbulzeal bagaje aruncate peste cap. n urma celor mari zmbeam i eu prin vis cnd luna notnd ieea din nori... La soare n-aveai cnd te uita i simeai cu spinarea urcarea i cu sufletul stingerea.
"#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

S M DUCI
S m duci unde-ai s auzi cntec trector de sturzi s m duci unde-o s-i par c iarba vrea s rsar i tot cere ajutor de la maica ploilor. S m iei i s m duci unde cnt nite cuci suri la pene i nuci nici din fa, nici din spate ci din amintiri uitate. S m duci i s m lai unde-s larguri de ima. S m duci i s m rezemi unde cresc n ceruri brazii. Peste munii nsurii ceru-i plas de mtase i vulturii au uitat de cnd n-au mai dat pe-acas. Piatra lng ea m ie greu de mine s nu-i fie i nici mie greu de ea ct a fi i-om rmnea.
"$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

ZORII ACEI
Pnzele mamei de-afar czute n tremur uor. Mi-am strns jucriile toate, iar altele gata de zbor sreau peste prag i corlate. Putea s mai fie i soare i ploaie pn n sear i vreme uoar, sprinar, dar umbra venit n zori cretea ca o ap amar. Fereti se-nchideau nebunite i lemnul plesnea de-ateptare. Ramuri ntregi din rchite cdeau pe izvor i-n ogoare. Un fir de lumin-n colare ardea nevzut de furtun i cine tia cum s spun rostea un cuvnt de-aprare.
"%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Nici seara cu somn legnat, nici ziua senin, a doua, nici soarele-n cerul curat, nici limpede sarea i roua n-au stins din privire i mers zorii acei de neters. Tresar cnd m strig din spate, trec puntea de lemn i ascult apa de jos cum se zbate. Cnd rd, nu pot rde prea mult. Cnd plng, m opresc i m in de-o creang, de cerul senin, de-acei care pleac i vin. De-acel cui i-i dat s rmn cum toamna o frunz uituc cnd nu e putere s-o in i nu e putere s-o duc.
"&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

DIN POART N POART


ntunecata mea mirare i acum st nedezlegat pe malul apelor clare nconjurat de iarb brumat. Minunile n-au disprut ele pur i simplu s-au dus pe dealuri printre lanuri de cucuruz sub maluri mari la apele cu lut. Psrile nu-i mai fac cuiburi ntre degetele mele. Dar eu mai tiu un lac o rarite cu smicele. Aceste ntinsuri cutremurate de adierea stelelor de sus. Orict m-a duce de aicea nu-s dus.
"'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Nici un departe nu m desparte. Aceast verde neputin de-a nu putea tri n piatr mi-a cobort n fiin i nu m iart. Tinere ramuri mi bat la geamuri. Crengi aplecate duc roadele toate. Vegheaz la cretet ramul cel veted. Ca frunza ne poart din poart n poart.
#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

PE J OS PRINTRE DEALURI
Aa e drumul pe jos. Strngi aer n piept din clip n clip grbeti paii i mai treci un deal. La vale te lai printre fagi printre stejarii rari spre salcmul cu frunz mrunt spre-un gard mpletit din vetede ramuri. Caui un loc tihnit, un foc i amintirea drumului trecut sub cea e, sub luna rece. Te bucuri de sfritul unui vreasc de bun voie prvlit n jar. i-s oasele de parc-ai tras la teasc i apa rece, apa de cletar are miros i gust de vin amar.
#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CE-AI DAT
Attea vorbe de atunci eu le-am pierdut cndva sub nuci. Attea lacrimi n-am vzut ce-au luminat la nceput. Attea nopi n-am neles de ce ai stat i ai vegheat cu lampa-n margine de sat la drumu-ngust i neumblat din Strmba cea de alt dat. Lng acel care o cere lumina asta n cdere ca prul tu ncrunit.
#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CU MINILE GOALE
i-au dat un mosorel o foi de staniol un miel pe tpan o surcic de brad cteva inte ruginite. Din piatr n piatr ai trecut peste ap. i-ai pus o frunz de brustur pe cap. Sub razele soarelui la umbra unui snop de stuf te-ai hodinit. Ai but o gur de ap la izvorul de sub deal. Te-ai oprit pe o clip la muuroiul de furnici. Ai privit pe sub palm n zare cmpia cu flori. Te-ai uitat n ochii unui cine care se tot ruga s-l iei cu tine... De ce stai n poart? ndrznete la masa plin.
#!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CIREE AMARE
Ce-au ctigat acei care nchideau poarta n faa mea i a prietenilor mei i se uitau printre gard dac-am zrit cireele lor? Cu minile n buzunare treceam fluiernd mai departe. Alii, pe care eu nu-i puteam apra m-au nvat din piatr foc s scapr s fiu independent i s m apr.
#"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

MINGEA DE CRPE
Gtele pe care trebuia s le aducem acas zburau peste lac crlanii zbierau n pdure vacile se opreau pe la pori strine caprele n adncul livezii tundeau pomii de frunz. Prin toate culorile cmpului prin toate culorile cerului prin toate culorile apei mingea aceea umbla. Nu se ddea prins, zbura peste sat, se blcea n Rut. De peste munte rsrea.
##

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CMAR A FLORILOR
i numai albinele dau tot mai des prin cmar i numai furnicile n fiecare zi gsesc dulceurile pe care eu nu le puteam gsi.
#$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

OARECII CASEI
n nopile de iarn cu chiciur pe u cu plato de ghea n fereti oarecii care se auzeau alergnd pe sub podele i-n podul casei erau prietenii notri. Triau aproape cu nimic. Nu se apropiau de blide ateptau frmiturile. n nopile de iarn parc-ai putea nepeni cnd cineva alearg peste nemicarea ta? Ne ridicam, cutam scnteia. Aprindeam focul, dezgheam apele. Apele, vorbele, visele.
#%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

ZIUA A D OUA
Uneori ferestrul cnta n minile mele, lucram ca-ntr-o joac, dar venea ziua a doua i mi se umpleau picioarele i braele de plumb. Vorbe i rsete ntre frunzare, ncierri i jurminte solemne, entuziasm fulgertor ca para-n vnt, proiecte fascinante pe toate v atepta undeva la vreun pod n piele de urs ziua a doua. Clipele mele ce tiu a sclipi nscute sunt n prima zi. Capul alunec-n palme, vorba mi cade ca roua: dar ce va fi, dar ce va fi n ziua a doua?
#&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CEI TREI
Se dedic Tatianei

Cnd unul plngea doi l liniteau. Cnd doi dormeau al treilea i pzea. Trei blide ca luna. V aducei aminte? Dormeam sub o arip, tremuram ntr-un gnd. Trei spice de gru, trei mere albastre n jurul privirilor noastre.
#'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

SMBURI SINGURI
Smburi de zarzr smburi de cire smburi de mr smburi de prune. Am umplut buzunarele. Buzunarele s-au rupt. Am fcut movile de smburi sub perne. Smburi de piersic purtam sub inim. Ce lung, ce greu rsar din ateptri pomii cu ramuri dulci! Minile mamei ca frunza pe vale, pe munte, pe frunte.
$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

HOR A
Hor, toi flcii ti coborau pe apte vi numai cntec nflorit numai ochi i zurgli. Hor, toate fetele tale veneau agale cu floare i murmur de izvoare. Hor, toi btrnii ti stteau ca snopii n cli cu mustaa la pmnt i spinarea ctre vnt. Hor, btrnele tale veneau de la oale de printre plcinte cu miros fierbinte. De lng chileag din mciulia de mac din miez de nuc. S nu se duc?
$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

IARB DE LEAC
Mce de pe culmi. Cnd eram zbtui iarna n fierbineli fr noim tu ne veneai n ajutor. Ne agam de via ca tine de maluri. Mai era floarea de tei ginga ca suflarea din mai ne amintea de cerul albastru de luncile verzi fr capt de luna strlucind peste tei nflorii. i m ridicam n coate ca s vd mai departe acest codru fr de sfrit aceast verde gur de rai.
$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

UN PAS
Dac mai fceam un pas i pe culme un popas ajungeam aproape-n var cu ceapa ieit-afar cu cireele n pom. Uite acolo eram domn.
$!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

AMARUL DINILOR PIERDUI


oricel, oricel na-i un dinte de os d-mi un dinte de oel. Lumnarea se apropia vroiam s fug i nu puteam dintele zvcnea n la. Flacra lumnrii mi cuta ochii ochii se ascundeau n lacrimi. Gur tirb, gur tirb vino i i-oi da coliv iar la noapte, iar la noapte i-oi mai da un gt de lapte c pine nu poi mnca ha-ha-ha, ha-ha-ha.
$"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CAD CU AP FIERBINTE
ntr-o cad cu ap fierbinte cdeam iarna dup sniu. Picioarele se topeau, dispreau n apa cu aburul cre ca fruntea unui miel ca frunza de mr pdure. Mtura de pelini de ramuri uscate m lovea peste spate. Mirosea a lemn tnr a ceaun n clocot a ap mprocat peste pietrele nroite la foc. A spun fcut de mama cu fire de busuioc. Apa mi se urca pe piept m dobora cu rsufletul ei fierbinte. Mama m frmnta mi nchidea ochii pe rnd. Storcea rceala din mine n cad i la pmnt. M nvelea ntr-un burnuz. M culca cu faa-n sus sub grinzile de brad fr lumin i cuvinte cu minile lunectoare peste suflarea mea fierbinte.
$#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

O GR ADA CU NOAPTE
Din oitea cruei din loitrele zvelte tata mi-a fcut un scrnciob. Din podul cruei a aezat o lai. O roat a dat-o cocostrcilor alta a pus-o la fntn. Tata se aeaz pe lai i abia acuma l dor oasele hurducate o via. Strig prin somn la cai i se pare c vine crua la vale cu ncrcatul peste el. M dau n scrnciob fcut titirez de atta cer i pmnt de attea psri venite rostogol de peste dealul gol. Ograda se umple cu noapte coamele-n tropot s-au dus. Atept o can cu lapte sub Calea Laptelui de sus.
$$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

GEST MPRTESC
Am vzut zbaterea psrii cnttoare sortit plcerii de a ucide. mpucau din spate, din nor cu dou evi dintr-o dat. Ei au luat leul eu nervul din arip l-am luat i osul cu lumin vestitoare. Codrul nu se rzbuna. Frunza lui m legna. Gestul lui mprtesc mi-aducea vorba pe limb i-mi ddea puteri s cresc.
$%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CETATEA
Un sat ca al nostru care avea minunile toate trebuie s fi avut i cetate. Treceam Rutul i-o cutam cu bieii din satul vecin care spuneau c cetatea a fost n satul lor. Apoi ne aezam jos lng ap i-o ridicam mpreun. i puneam ui de stejar i fceam pivni i altar metereze agere i treze. mbrcam cmi curate i ne urcam pe ziduri. Acolo sus n aer ncpeam toi: de la bunici la nepoi.
$&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CASA LUI IEPURIL


ezi pe cuptor i pasrea-i cnt. Apa i spal picioarele vntul le zvnt. Vreascurile cad de-a dreptul n vatr. Aterni faa de mas pe-o piatr. Pe la chindie i vine ursul n ospeie. Cu miere vine albina. istarul cerne fina. Lupul cel chefliu vine mai trziu. Srut, coane, mna. Treci i mi-i fi oaspete. Te-ai aranjat de minune. Ce idei proaspete...
$'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

COPIII OAMENILOR
Copiii oamenilor au ieit la prit, copiii oamenilor nu se joac toat ziua ca voi, copiii oamenilor s cumini i asculttori. M-am sculat tot mai devreme am alergat tot mai repede am uitat fluturii, zmeul de hrtie i crile de multe ori pentru ca s fiu odat i eu alturi de copiii oamenilor. Am ridicat saci n brae pn mi-au trosnit oasele fragede i mi s-a fcut negru naintea ochilor. M duceau de mn. Spunei-mi, v rog acuma sunt i eu n rnd cu lumea?
%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

VISRILE
Iar eu i plzmuiam ntre frunze pe Ali-baba cu cei patruzeci de hoi pe Califul-barz din Bagdad pe Toma Alimo legat de-un stejar la margine de sat de mine-mbrbtat i rzbunat. La ce bun, mi spuneau, la ce bun visrile ieite din comun? i iar ne legam cu aceeai frnghie acelai gest l prelungeam urcnd pe zidul ce-l zideam.
%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

SOMN UOR
Nu mai vreau nimic: nici bumbii care i-am jucat i-au disprut nici malurile mari ceti de lut pe care-n zori le-am cucerit iar seara le-am pierdut. Numai apele n vad se mai zbucium i cad.
%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

NUMAI UMBLET
Peste cmp se deprtau nourii plpnzi i vinei. Mai subire i mai nalt volbura era-n ograd. Din cotlon n cotlon cine ne strngea grmad? Maica ndejde negrul albete surul dosete nvie psri albastre. Cam astea erau toate rezervele noastre. Soare sus, ari jos i nimica nu te doare. Cmpu-acesta-i numai umblet cu pulberea n spinare.
%!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

HAIDUC
Brumele se zbat pe tine i fclia pe rine arde-n miezul munilor lng floarea pietrelor. Frul scoate flori suave. Foc se-arat din potcoave. Lumineaz dealurile apele i valurile. Lumineaz hu ceresc dar nu pot s te gsesc.
%"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

UCENIC N ATEPTARE
Mai atent, mai transparent mai despovrat de vise bai la uile nchise i rmi n ateptare nvat i cuminit pn-se-aude lmurit cheia-ntoars n zvoare.
%#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FLUIERE DE LUT
Trece anul, trece luna pn-nv ce e furtuna. Trece ora, trece clipa pn tiu ce e aripa. Joaca s-a topit demult dar mai sun pentru mine nite ape cristaline nite fluiere de lut.
%$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

DEAL CU DARURI
Iar celor care te cat nu li-i greu s te gseasc ntre alte mute dealuri deal ce tie s vorbeasc. Deal cu soart omeneasc deal cu daruri i cu dor deal cu nuci i cu-n izvor. Deal cu sufletu-n adnc.
%%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

DE-AM NCERCAT
De-am ncercat a prinde vntul i m-am ales cu vnti au rs de mine apte dealuri i-alturi nc apte vi.
%&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILE DE CRONICI
Aceste foi nu sunt desvrite sunt nsemnri rmase din strbuni cu zemuri scrise sunt i cu crbuni iar altele cu pietre ascuite. Aceste foi nu au inut-aleas iar fraza a rmas la jumtate cnd focul ne-a srit din pori pe cas. Aceste nsemnri adevrate au multe rnduri scrise actrii ce s-au topit sub ceara lumnrii sub grindin, sub ziduri de cetate Aceste cri cu gurile-ncletate cu spusu-n ochi cu pru-n zri vlvoi prin vamele i vadurile toate demult trecut-au ntrebnd de voi.
%'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

AD OLESCENT
Juri n gnd s nu mai faci prostii nu tii a mini i nici a o face pe diplomatul. Cuvntul pe care l dai e pzit de-o sabie de sus pe care-o visezi toat noaptea. Simul acesta al egalitii cui i trebuiete mai mult dect acelui neaprat? Dar odat cunoscut cum se mai rnete de uor aceast lumin cu numele dreptate Acest dumnezeiesc fior!
&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

VISTORUL
Aa e vistorul legat la ochi ca un lunatic, cu raza lunii se simte prin ori mprat, dar face tot ce i se spune.
&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

PIATR S FII
mi supravegheam minile, eram numai ochi i urechi. Mncam cu erveelul la piept de se mirau ai mei. Ca s nu ameesc, mi mpietream minile i ochii, urechile i genunchii. Piatr, mi ziceam, piatr s fii. Iar minile musafirilor mi pipiau umerii, mi umblau dup gt, n urechi, nu m ntrebau dac vreau s mnnc, mi bgau pe gur sarmale ntregi i tot ce mai era prin farfurii. Piatr, mi ziceam, piatr s fii.
&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

VREI S ZICI?
Vrei s zici c nu te doare, vrei s zici c nu-i mai pas de iarba ca o mtase, de coasa strlucitoare, de coliba ce-a rmas cu imaginea n iaz i de colbul care vine ca un cine dup tine?
&!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CNTAR
Cum s rmi ntreg i ager cnd tot ce ai ai pus pe-un talger i talgerul s-a ridicat ca o pnu peste sat? Precum e visul de uor cu tot cu greu, cu tot cu dor. i tu-ai rmas lng-un pmnt uitat i palid, tremurnd. Cum s revii? Dar de nu vii, te pierzi ca frunzele din vii.
&"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

IARNA
Vreascurile-mi umplu calea. De genunchii mei le frng. Fac o sarcin ct casa. Ca o umbr ies din crng. Ca o umbr trec pe dealuri urmrit de nserare aplecat ctre pmnt cu pdurea n spinare. Am ajuns la poarta mare artare prin ninsoare. Chiar i patul cel curat adormit pare i rece ca un deal nzpezit peste care luna trece.
&#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

OMIDA
Omida, omida n crng. tiam c din cmpie o s ajung n sat la genele verzi la fntna cu ap la merele noastre. Umbletul ei veninos l simeam dup guler. Pielea se fcea ca o vrc lsat de bici. Ochii te usturau. Omida, venea omida. Slbit, se ridica peste gard. Cosea frunza, floarea. nainta fr rgaz. i ieeam n cale cu foc, cu petice muiate n gaz. Apoi venea pasrea. Apoi venea cu gleata un nor. Mulumesc, oare le-am spus mulumesc acelor ce mi-au dat cndva o mn de-ajutor?
&$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CUM E SMBURELE-N MIEZ


n ce ne mbrcm c hainele noastre au culoarea frunzelor i a lanului copt de porumb i a panerelor cu mere i a vinului tnr? Legai de casele albe ca loazele viei de vie. Cu gndul la tria stejarului ca slciile n furtun. Singuratici ca plopii n noaptea cu lun. Ce culoare are drumul prin ponoare? Rou ca rsritul macului dimineaa. Albastru n amiezi. nsoit cu izvoare potopite de umbre. Apoi greu i-ntunecos cum e fluierul de os. Apoi plin de neles cum e smburele-n miez.
&%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FECIORII I COASA
Pe feciorii care nu s-au ntors acas i ateptau la hor dar mai ales i ateptau n deal la coas. Eu am vzut coasele lor ruginind pe sub streini. n locul fiilor umblau lumnri. Fetele mari, fetele mari cntau din senin pe la miezul nopii prinii le nveleau n prosoape i le culcau napoi.
&&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CARTOFUL TIA
nvelit n fuioare de aburi pind prin untdelemn scuturndu-te de mujdei suav ntre buricele degetelor noastre! Cnd bulbul era ca oul de hulub trgeam rn la cuib. Cnd era ct oul de gin adunam vreascuri, aprindeam focul. Pielia delicat luneca printre degete ca floarea de cire. Bulbul roz i parfumat era soare scptat. Cartoful tia cnd s vin.
&'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CUMINTE
Se dedic Lenei

Peste noapte n grdin au crescut castraveii a rodit lintea i mazrea. S-a umplut nutul, s-au nroit ptlgelele, agriul s-a nglbenit i s-a ascuns n tufi. Am o mierl n salcie dac vrei i-o art. Am o ciocnitoare n-am s-o alung. Uite am gsit un izvor i-l dau. Alearg prin grdin rupe harbuz i linte privete-te-n izvoare i nu mai fi cuminte.
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

STRUGURII, MUSTUL
Miros adormitor de tescovin. Zmbetul mustului pn la urechi. Minile roii, urechile roii lumin jucu-n felinar. Teascul negru, strlucitor strugurii lipicioi n coarc. Brae deschise, smn de vorb la poart. Acei mari se fceau de-o sam cu noi. Uitau cheia de la beci n lcat. Atingeam butoaiele rcoroase cu fruntea.
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

LA APUS DE SOARE
n ponoare la izvoare unde-s stnele sub soare ciobanii ne ddeau zr i ca dulce. Le pzeam turmele. Le aflam glumele. Fluiere de soc se uscau la foc. La apus de soare fumul de tizci alunga narii. Miros de tiulei copi n jratic. Club de biei. Negru de cenu m-ntorceam seara, peam independent i drept cu inima zbtndu-se n piept.
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

PIATR A, IARBA
i plopul care umblase cndva n btaia lunii pe dealuri se prefcea ntr-o msu cu trei picioare n jurul creia ne aezam cu mmliga la mijloc cu laptele a floare aburind. Lemnul strjuia la poart scotea cldarea din fntn. Sttea la cptiul nostru l cuprindea pe-acel din leagn i se nnegura n cruci. Pentru cine are-o cas i btrni pe lng vatr i copii umblnd sub mas calea-i verde i aleas. Pune capul s se culce piatra-i pare pern dulce. Pune capul s adoarm iarba-i cnt ca o mam.
'!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

PE ARIE
Batoza vuia pe arie. Nu m ddeam la motor l admiram de departe. tiam c poate plesni de ncordare i fierbineal. Roile i erau ngropate pe jumtate-n pmnt. Se smulgea napoi. Curgeau uleiuri negre de pe el. Sltau pistoanele, fumul zbucnea n sus apa fierbea n poloboc pasul srea de pe roat. Cu paiele, cu pleava la un loc prea c ziua asta nu se gat.
'"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

PUNILE CERULUI
Caprele, iezii, crlanii se revrsau n punile verzi. erpii se ncolceau pe haragii din vie naintea vacilor lenee. Copacii ne-ateptau n vrfurile lor. Zbnuiilor, stai c v prind. Ian d bre o postoronc de colo. Dar prea era cald, rmneau vorbele la umbra frunzelor, dincolo de hat. Apoi se topeau i ameninrile. Venea somnul de amiaz, fulgertor. Pn n sear era o venicie. Ne nveleam cu umbra nucilor capul uor, traista uoar nucile verzi. Vacile rumegau vistor ugerele se umpleau de lapte. La vale fluiernd m coboram pe-o margine de noapte.
'#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

AUD
Doamne, cum s le pstrm pe toate, s cretem cumva i noi s rmn n picioare copacii i mamele s fie cum au fost. Mi se lungesc picioarele aud de peste dealuri cum cnt pitpalacul dar tot mai rar aud cum rde mama.
'$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CA S FRUMOAS
A rmas o cas frumoas. Dar mai frumoase de-o mie de ori au fost braele i ochii n zori i obrajii ca nite diminei care nu s-au ntors din perei.
'%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

A VENIT O CIO CNITOARE


Rchiile tale umbresc grdina i nu crete cartoful. Am alergat la rchii toate erau verzi toate erau frumoase toate aveau cuiburi psri cu pene albastre. Doamne, cum s le dobor cu tot cu cntecul lor? Psrile cnttoare s-au dus. Mai mult nu m-am jucat de-a copacii n-am mai nfipt ramuri pe malul izvoarelor. Apoi a venit o ciocnitoare. Bate toaca lng tmpla mea i n-o pot alunga. E-un fel de pasre i ea.
'&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

O MIE DE CHIPURI
N-am tiut dou zile n care vntul s fie la fel. Ori venea strecurndu-se printre garduri ca un motan cu frunze galbene n coad ori nvlea peste cmpie nvrtit ntr-un picior cu plria de paie pe-o ureche ca un flcu sturlubatic. Ori aprea flocind pomii semnnd merele pe jos chiuind argos. Ori se furia ca un ho din hrtoape n hrtoape aruncnd peste deal cu grindin. Iar alteori se arta ca un felcer cu oblojeal de rcoare. tergea bobul de sudoare i cnta n frunza deas cntece legntoare. Hoinarule singuratic prinule de pe drumuri tomnaticule flcu cte chipuri s aib oare chipul tu?
''

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CU CHIPU-N IZVOR
Mi-i somn, mi-i somn d-mi voie s te uit, zi de var. Adormit n carul cu fn sub caierul cerului care pn la ziu se toarce s m visez btrn cu pleata-n vnt cu barba pn la pmnt cu toiagul mpietrit pe-un drum alb nesfrit ca apoi s m trezesc n raiul acesta cu psri n zvonul coaselor btute n larma din bttur cu bun dimineaa n gur. S alerg la tata, la mama i s-i vd tineri cum n-o s mai fie rznd unul ctre altul printre florile cmpiei. Tata cu coasa-n lumin mama cu chipu-n izvor.


LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

OASPETE NTRZIAT
Cum e frig i-ai degerat vin-aicea lng foc uite apa, uite-un pat i iat-ne la un loc. Asta este casa noastr. sta-i vinul din butoi iar mai sus e bolt-albastr i la noi ca pe la voi. Drumul nu l vom ascunde i-artm i pod, i punte dar i dumneata ne spune cine eti, ce faci prin lume ce necazuri te-au mnat tocmai pe la noi n sat. Uite cartea, zestrea-n lad inem inima deschis nu c n-am avea lcat.


LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Cum e cerul i pmntul fr lact i zvoare cum e apa din izvoare aa e i firea noastr deschis i primitoare. Dar cum dat-i din btrni o porunc neleapt nu ni-i satul fr cini ca un han fr de poart. l pzim i de cuit i de fumul nepoftit i de ap i de foc. Treci matale i ia loc.


LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

POZNE SRBTORETI
Mai deunzi am visat oalele ce le-am stricat. Gavanosul cu magiun zmbea gnditor i bun. Chiupul cu untur sta cu apa-n gur. Ulcioarele cu chileag cum le-atingi - ndri se fac. Numai oale i ulcele lng jocurile mele i nestpnirea mea. Peste cioburi colorate n genunchi m las. Pozne mari, de srbtoare amintiri flfitoare lng voi am rmas
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

ALTCEVA
Omul venit de departe s-a ridicat i a-nceput s mearg pe srmele de telegraf. Vntul l cltina ca pe un fulg. A trecut peste-o rp adnc ca duhul pe ape. Apoi ne-a vzut cu ochii nlcrimai de lumin. S-a cobort o or ntreag din creang n creang pn jos pe cimbru unde i-a scuturat cilindrul. Biei, n-am luat portmoneul cu mine. mprumutai-mi o bucat de pine. O bucat de pine? Noi i-am fi dat tot ce-aveam zmeul de hrtie, cocoii de lut pasrea de pe ram. Dar el n-a vrut.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

NERBDARE
Ochii melcului cu zgard la gt pielicelele argintii nrourate. M ieam pn dincolo de toate m-ntorceam orbit pe jumtate cu hainele date prin fum urmrit de scaieii din drum. n crja bunicului a fi intrat s pun n miezul ei un clopoel s tiu unde se duce. S ajung naintea lui la podul cu ape tehui la drumul de stnc i vad la recele pietrei altar. S-l ajut a se-ntoarce.
#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

SCHIMBURI
Cma de frunze nsilat cu-n fir de ploaie tivit cu lumina soarelui cu bumbi de ciree aa umblam toat vara. La clci cu zurgli cu tremurul din poiene prins n gene cu lumina din chindie ca pana la plrie. Iarna gerul meterul, strjerul mi cosea cojoace cu-ale sale ace. Gulere de promoroac poale largi ce-n vzduh joac. Iar ntre astea dou schimburi aveam i schimburi trectoare de in, de cnep, de ln i de bumbac decolorat.
$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

PUNTE DE FLOARE
Spune-mi: cum s nv a face punte de spice peste-al vremii rsf peste ger i nghe? Fceau punte din fire fceau punte de in i-apoi de amintire. Este-o punte de piatr pe sub floare de tei terminat n vatra bunilor ti. Este-o punte de floare pentru mndre mioare pentru mndrul ciobnel punte tras prin inel punte ca lumina zilei ca plnsul copilei sub cununa lunii. Ca nesomnul mumei
%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

SIT DEAS
Eram proaspei i curai mprejurul pinii calde ne simeam surori i frai gata ochii s i-i scalde ntr-o zare i-ntr-o ap la o mas s ncap s se tie drepi i-alei nsoii de lutari i numii s fie mari. S-a cernut prin vreme, ave o plmad nu tiu cum nedus de vnt i fum cu nsemnele-n hrisoave. Zbor mre i pas cuminte. Zbor curat de rndunea cu ndejdea nainte i necazul dup ea.
&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

V SEMNM
Din crengi n crengi au nverzit sunnd tlngi i stele grele se aprind la apa de argint. Prin anul leahului grbit pe unde lumea zboar noi vom culege ce-a-nverzit i a crescut o var. Un fir de iarb are sa un strop de rou treaz i floarea-soarelui pe bra tcut lumineaz. Cnd intr vntul n porumb, parc-ar deschide ua i de lumini se scutur pe dealuri Ginua. Acei care ne ateptai ai adormit demult de vise mari cutremurai pe prispele de lut. V semnm cu ap vie, cu zorii nflorii s v trezii ntinerii.
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

De-a baba iarba


AP CRIS TALIN I
Mama nu plngea ntre noi i lua cldarea i se ducea la fntn. Aplecat peste vrtej n lumina puin a serii scotea supus din gura izvoarelor cldarea cu ap i lacrima ei. Era ger apa nghea pe corlate pe alul mamei i vntul ddea buzna. Mama i spunea ceva fntnii. Fntna i rspundea. Dou izvoare erau presurate cu omt. Ddeau tot ce aveau i cine se-ntreba ce-i n sufletul lor?


LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

n viscol i ger ori vara sub stele cnd i era greu cnd n-avea cine s-o asculte mama nu se ducea n vecini nu umbla pe la neamuri. Mama mea tnr mbrobodit ca o btrn se ducea la fntn.


LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

II
Mam, noi eram braele tale. Ajungeam mrul din vrful pomului. Mam, noi eram picioarele tale. Prindeam capra slbatic din cmp. Mam, noi eram ochii ti. Vedeam prin frunze nuca i pinea unde nu era. Mam, noi eram rsul tu. Rsuntor alerga pe vale clopoel de argint la izvoare. Mam, noi eram cuvintele tale. tiam pe nume orice fir de iarb orice pasre n cerul nostru orice bucat de lemn afar i-n cas. Mam, noi eram visele tale. Alergam peste dealuri gseam un sat cu case albe cu spicul ct vrabia cu taii acas. Mam, noi nc nu eram tcerile i lacrima ta nici prul crunt...


LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

III
Mama ddea pinile cu glbenu de ou. Avea la-ndemn o pan de gsc. Apoi ridica pinea pe lopat i-o trimitea n cuptorul fierbinte cu pori de jratic. Se lsa n genunchi la rumenirea pinii. M sturam cu vederea mi vuia capul de arome triam cu o gur de ap. Abia a doua zi cu tata tiam cte-o hrinc din pinea rece. Pine ca toat pinea. O mncam afar sub meri i nu-i puteam lmuri ce se-ntmplase ieri.
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

IV
Iar dup petrecere cnd se-mprtiau chiuiturile pe drumuri tu, mam, umblai n genunchi pe unde jucasem noi. Cu ap cald, cu lut ndreptai urmele veseliei i ale nestpnirii noastre. Splai farfuriile i paharele mai nti acele mprumutate. Apoi i aduceai aminte c n-ai mncat de cteva zile ai tot fiert ai tot pus pe mas ai tot poftit la cntec i bucate. De toate-au rmas dar nu mai ai putere s mnnci. i ca s nu te gndeti la prea multe i ca s nu-ntrebe cineva de ce dup o petrecere att de frumoas strlucete lacrima n cas te apuci iar de porit. Speli de trei ori acelai blid. Aduci ap proaspt i-n faptul zilei care vine casa se lumineaz cu ochii la tine.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

V
ineam cu tata. Ori de unde eram biat ori de unde aveam a repeta greelile sale cndva. i pentru asta rmneam flmnd. Cui era s m jelui nu spuneam nimnui un cuvnt. M ascundeam de rude i vecini mi nghieam lacrima dup cas. Mistuit de ruine ateptam s se mpace s dea n tind fina adus de la moar. Mncam cu tata pine uscat cu usturoi m uitam la cmaa lui nesplat i el zmbea vinovat. Ateptam ntoarcerea ei gata s ne cerem iertare.
#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

VI
Scrisoarea btea la poart. Mama se ridica de peste covat de la vatr din para focului cu minile de fin ori cenu i ndrepta broboada. Ne spunea i nou ce scrie apoi cu toii la un loc o mai citeam o dat la vatr lng foc. Eu controlam tampilele surorile miroseau hrtia apoi fiecare rmnea cu ochii n cenu i-o recitea n gnd de cte ori vroia. Purtam cu mine scrisoarea prin grdin. Pe lng fntna cu ap slcie treceam fr-un cuvnt. ntorceam spatele acoperiului rrit de ploaie. Iar noaptea ne ascundeam visele sub pern ct mai adnc ca s nu aud tata cumva c-ai lui au rmas acas i plng.
$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

VII
Pe nevzute trece luna pe nevzute se coboar fina alb i uoar din moara ce lucreaz-ntruna. Din cmp te-ntorci pe nevzute peste crrile cusute cu fir de iarb cltoare i bruma asta parc-i sare. Pe nevzute te-ai ntors n btrnetile ogrzi la furca ce nu st din tors la strugurii zdrobii n czi. La merele acestea coapte s vin cineva, de poate la nucile sunnd n pod la paginile cu izvod la ramul grbovit de rod la tlcuri grele ce nu poi n lume singur s le scoi. Copiii i-s plecai departe ei care-ar prinde i susine lumina izvornd din tine purtat-n palme ani de-a rndul s nu i-o poat stinge vntul ct ine cerul i pmntul.
%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

VIII
i dac mi-ai zis s m duc c masa nc nu-i gata ieit-am din cas ca tata lund n spinare-un surtuc. i dac mi-ai zis s nu vin pn-oaspeii notri nu pleac m-am dus pe crare s-mi treac de ciud sub cerul senin. i dac mi-ai zis s mai ed afar pe banca de brad i dac mi-ai zis s mai cred i dac mi-ai zis s nu cad voit-am a-i face pe plac. Oprit din citire ori joac de sus cobort-am mai jos. Cercat-am s fiu serios i tot n-am putut s te-ajut. Zpada mi-o ia nainte se aeaz pe fruntea-i fierbinte zpada ca sarea pe lut. i vntu-nainte mi-o ia sufl din prag n lumin. i frigul cu plato grea spre minile tale se-nclin.
&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

ATEPT UN ARICI I
Pzeam livada cu meri i nu tiam unde s m ascund de frig i de fric. l auzeam umblnd pe sub pomi mi venea inima la loc mncam un mr tueam de dou-trei ori. i iar ateptam ariciul. De fiecare dat cnd nu pot adormi atept un arici. De fiecare dat cnd frunzele se frmnt n bezn atept un arici. Odat lumea m-a vzut foarte vesel ntr-un avion unde ceilali se simeau prost. Ateptam un arici.
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

II
Era i ora zvoarelor. Grele cdeau sunnd zvoarele la pori. Se ateptau hoi. Lng tciunii risipii sub cenu pndeam umbre n crucea ferestrei. Puneam toporul la-ndemn. Nici mama nu tia de asta. Dormeam cu urechea ciulit apoi veneau zorii rsrea soarele iar. tiubeiul zilei uita de grijile de-asear. Dar soseau zvonuri din afar cu detalii nemaivzute ca-n romanele poliiste. i iganii hoinari oprii la marginea satului ntre cer i pmnt aprindeau focul n grab umflau foalele scoteau ilul n drum sltau curcubeu de scntei.
 

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Cptau de lucru din plin aceti copii ai pribegiei care nu aveau u i nu sufereau s vad ua-ncuiat. Cum se mai pricepeau a face zvoare ciudate negre ca minile lor negre ca noaptea fr de stea. Negre ca patima i grele ca ea.
 

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

III
Cloca de sub pat lampa de gaz abia le mai vd prin lumina de azi. Atta lumin se-anin i-n parul din poart i-n frunza din grdin. Atia stlpi n cmpie attea srme pe ei numai flacr i scntei i goan fr hodin. n pragul serii pe pragul casei tergeam sticla de lamp o astupam la un capt o umpleam cu rsufletul meu pn tresrea, pn lcrima. Apoi aduceam lumin ntr-un vrf de usctur. Cum ascundeam sub manta felinarul n nopile cu ploaie i vnt cnd se ntmpla ceva! Cum mai pzeam flacra acelui felinar care se ptulea se ridica la cer se retrgea n fitil i iar izbucnea!


LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Cine-a purtat un felinar n vnt tie ct e de scump o frmtur de lumin sub cerul care vrea s se rup peste ngrozita grdin. Cine-a purtat un felinar trece vremea i nu-l uit. Cine-a avut o cloc cu pui sub pat doarme i aude prin somn cum bat puii n coaj cu ciocul cum se frmnt locul gata s se piard sub nvala firelor de iarb.
 !

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

IV
Primvara umbla printre dealuri un miel purta zvon de clopoel ct o floare de brndu ct un picur de cenu. n luna lui cuptor glasul clopotului se-nvrtoa. l purtau caprele i crlanii l treceau peste ape ciobanii. La ora spicului prguit clopotul chema la cosit. n nopile adnci de toamn cnd suflam n lumin i ne gndeam la soart un taur negru trecea din poart n poart. Apoi din ploaie, din tropot un glas necunoscut de clopot se legna peste pduri i ape tot mai neadormit i mai aproape.
 "

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

V
Da, moara de vnt era pe aproape dup nite dealuri dup nite ape. Iarna cnd viscolea moara mcina numai fin alb. Aripile ei aduceau viscol bobi de ghea ct mazrea fulgi ct plria. Primvara moara mna cu aripile ei psri prin ceruri i ape n vi. Da, moara de vnt era pe aproape ntre nite dealuri ntre nite ape. Ddea din aripi. Spicele sunau i se porneau coasele. Iarna cnd aveam fierbineli i glcile nu m lsau s rsuflu moara asta venea pe casa noastr i vjia toat noaptea apoi se oprea i-asculta: voi mai rmne, voi mai sufla?
 #

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Da, moara de vnt era pe aproape peste nite dealuri peste nite ape. Se nchideau uile n urma celor dui aproape necunoscui se deschideau ferestrele n faa noilor nscui. Iarba venea, se ducea. Trecea i dimineaa mea. Da, moara de vnt era.
 $

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

VI
i dac vine acel cu clopotul n lungul drumului prin pulbere sunnd i noi vom scoate tot ce avem la-ndemn petice colorate, galoi vechi cmae strvezii nclminte fr talp cu braele pline nu tiu dac l vom mulumi. El o se dea o dat din clopot i-o s ne arate ceva n coropca lui mrgele, inele, pene de stru cocoi rubinii ntr-un b. Vom alerga napoi dup o cldare de gru dup un ceaun de cartofi dup o oal de mlai. i iar nainte hai la coropcarul c-un cal adormit la toate comorile lui. Trei i arat, una i-o d o aduci acas i nu mai strlucete. Diamantele lui ard numai peste lada cu petici.
 %

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

VII
Tcerea m ia i m duce dar tot e mai grea i mai dulce hrjoana din valea cu zvoan i coasa ce cnt i cheam. Tcerea m ia i m las legat cu un fir de mtase de mal i adesea de mas de pagina alb, geroas dar tot e mai grea i mai veche cntarea ce sun-n ureche urechea ce st pe-o vioar cu toat lumina de-afar cu vntu-nclcit n rchii cu visul acelor topii n cmpul cu negura rar. Tcerea m ia i m strnge la ramul ce-n flacr plnge la piatra de jos care tace la soba ce duduie-n pace.
 &

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

C tot e mai plin i grea tcerea cu ochii la stea tcerea n prag de furtun tcere de lanuri sub lun. Tcere cnd ochii se-nchid tcere vuind n timpane tcere cu cariul n zid ce numr clipa i anii. Tcere, tcere, tcere de care sunt gata s fug ca frunza n zri vltuc.
 '

 '

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

VIII
Azi ai fugit de acas aa de fricoas cum eti pitit-n iarba de mtase sub nlimile cereti. Din ce s facem un prag peste care trecnd s-i fie dealul verde drag cu tot cu soare i cu vnt cu tot cu crtia ce umbl prin galerii de umbr sumbr? Din ce s-adun i apoi s fac palatul ntr-un miez de lac din sear ori din rumeni zori ca s-l doreti i s cobori pe trepte curgtoare ori pe floarea care-a adormit din rsrit la asfinit? Cu ce pantof de flori de mr cu ce lumin i-adevr cu ce-ntuneric i ntreg s vin ca s te neleg?
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Ce psri s-i art n zbor cum s-ndulcim cderea lor? Cum s rsar melcu-afar cu fluturrile-i de cear ca dou oaze, dou spaii din ger ieind spre germinaii? Cu ce pui de nefrtate s-o trezesc pe Nefertiti de sub geana care bate ca o boare n rchite?
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

IX
Cine-i poate controla umbrele i spaima sa cine-i poate stpni pornirea de a fugi e mai mare pe o zi. Alb zi dar nu i noapte cnd l mpresoar oapte i stele cutremurate i frunze ncremenite tropote adnci de vite zbor nelmurit de psri i tcerile din esuri. El te-ascult i-nelege dar nu poate s dezlege limba lui de frunza asta care tie ce-i npasta. Te urmeaz ca o a care s-a-nclcit n cea.
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Disperat, nu se rupe dar nici nu mai poate duce dealu-acesta cu toi nucii cu lumini care rsar peste lumea din tufar. Dac stai s mai ngdui cu povaa i puterea ai putea vedea-n privire tot amarul dar i mierea de-a fi cotropit de tine trupu-acest cu goluri pline de sare i srbtoare de supunere i cnt ca un soare ce rsare rumenindu-se n vnt.
!!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

X
Nopi de toamn ntunecoase. Goneam cu pietre cucuveaua de pe cas. Venea la rsritul lunii din poduri de case prsite din scorburi de copaci cnd umbrele sunt lungi cnd erpii se scurg din tufiuri iar helgia se apropie de coteul cu psri. Cu capul mare cu ochii galbeni cu rozete de pene n jurul ochilor se vieta i-o ngnau vile. Vai, vai, vai bocet sinistru trgnat care n lumea noastr trebuia s aib pricin. Acolo unde cnt ea va pleca cineva.
!"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Aceast pasre care i avea cuibul n hogeag i vna oareci nu fcea nimnui nici un ru. La antici era simbolul nelepciunii. Se uita mirat n ochii notri plini de groaz. Cdea sub piatra noastr i-i rmneau puii n braele vntului. Acest blestem czut pe ochii ei rotunzi pe cntecul ei vietat.
!#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

n nopi de toamn tresrea satul rrit. Brbai care s-au ncierat cu lupul i ursul i cu fierul cnd n-au avut ncotro se opreau cu lingura n mn i ascultau, iar cnta iar se auzea, prevestea ceva pasrea cu ochi galbeni care se tem de lumin. Crescut pe urmele fumului n ntunericul din cahl de unde s tie ea ct fric tria n lumea cea alb?
!$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

DE-A BABA IARBA I


Ne topim n poamele dulci lunecm peste teascuri e att de uor s ne duci ca frunza pe lacuri. Avem gust de must i ochii ca boabele negre. Chemarea acestei dulcei fiart din sucul amar filtrat-n al verii pojar. E att de uor s ne confunzi cu merele oachee cu strugurii blnzi i rotunzi. E att de uor s ne crezi prelungirea frunzei din livezi lamura crengilor grele. Umbltoarele proptele sub joasele stele. Ursii pentru facere i pentru mpachetare la ceasul coacerii cu braele pline de sare i parfumat chilimbar privirile noastre tresar. Belug copleitor i dar ca florile-n lumin ca fagurii de miere ca vinul ce-o s vin n mna care-l cere.
!%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

II
Cmpule cu flori mrunte mi s-a fcut dor de munte. Cmpule cu frunz mic vntul bate, piatra pic. Aa cnta btrnul lutar. Stenii se-aplecau peste ulcele i se umplea pahar lng pahar cu vnt i ploaie, cu pustiu i stele. Stteam la ua crciumii privind la pletele de smoal i argint la minile uitate-n vnt i ploi la ochii care ne-ntrebau pe noi de ce-i att de joas iarba-n coas de ce e paiul drept iar spicul gol de ce sudoarea curge rostogol de ce au semnat i n-a crescut bobul n bob aa ca la-nceput. Venii i voi i bei un strop de vin dar ne inea nelinitea afar tiam c mamele din urm vin cu trsnete pe capul nostru iar. Cmpule cu flori mrunte mi s-a fcut dor de munte. Cmpule cu frunza mic vntul bate, piatra pic...
!&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

III
Sunt anii mei anii ce fug precum scnteile din rug ori pe ntinsele cmpii e-un stol de psri argintii un crd strlucitor de peti n apele de la chindii un joc de frunze prin rchii un plc de iepuri nsurii gonii de cini vntoreti prin val de pulbere fierbinte prin pnza trectoarei ploi cu piepturile nainte i cu auzul napoi?
!'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

IV
Era ceva n micarea de sus care cobora pn pe masa noastr. De rotirea constelaiilor de rsritul lunii depindea bucata aceasta de pine. Aa spuneau btrnii care nu erau prea crturari. Vara sub cerul senin nainte de-a porni la cosit tata ne povestea de Calea Laptelui mama ne arta Ginua. Prinii abia se mai ineau de cei mici printre stele. Era ceva n micarea de sus care cobora pn n sufletul nostru. Bunicul s-a stins pe viscol ca o lumnare la poart. Feciorul i nepoii i duceau sicriul. Viscolul ne da jos de pe picioare. Pmntul ngheat nu se lsa spat. Era ceva n micarea de sus... Apoi iar se fcu zi. Am stat la mas am ieit n vnt alturi de mama cobornd pe pmnt.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

V
Cnd nu era btrnul se putea ntmpla orice. Aa ntr-o zi s-a risipit saraiul n alt zi a nceput s curg acoperiul. Picturile de ploaie se rostogoleau peste cptiul meu vntul uiera n horn i ne sufla n ochi cenua din vatr. ntr-o noapte civa saci de gru au prins picioare i au cobort din pod disprnd n livad cu ntunericul n spate. Cinii care pn atunci m ocoleau au devenit ndrznei, mi adulmecau urma mi sreau n spate pe neateptate. Rdeau acei de pe garduri ct vroiau ba m mprocau i cu pietre cu toate c nu le fcusem vreun ru. Pe ei avea cine s-i apere. Cnd nu era btrnul se putea ntmpla orice. Nvleau omizile n livad i orict nu stropeam pomii omizile se fceau tot mai multe. Se trau prin ograd, se urcau pe perei cdeau n fntn, le simeam dup guler. Cnd nu era btrnul se putea ntmpla orice. Peste noapte apa izvora n beci.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Eu eram ndejdea casei surorile m credeau voinic mama m socotea priceput vecinii mi ddeau binee ca unui om matur. ns nici omizile nici apa, nici vntul, nici focul nu mi se supuneau, nu m luau n seam. n miezul iernii tiam salcmii de pe hat i-i cram prin viscol pn la prag. Aduceam fn cu sniua iar uneori l semnam prin rpi fiindc nu puteam alerga mai repede ca maina care zbura pe urmele mele. Purtam bocancii lui n care intram cu totul i asta mi ddea un aer solid. ncercam s adun dou-trei scnduri la un loc s bat cuie ct mai potrivit dar scndurile adunate de mine nu se mai chemau acoperi cu toate c ne aprau de ploaie i vnt. i numai salcmul de lng prag cretea nvalnic, cretea fr sa cretea ntr-un an ct n apte. Cnd nu era btrnul se putea ntmpla orice.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

VI
Iar mama ese n cmar cmae fiilor de-afar. Acoperi legat de tine cu tine tremurnd n ploi btut de vnt, fcut pmnt de tot ce vine peste noi. Trei fire de a-albastr nflorite ntre ele subiri cum e calea noastr petrecut printre stele. Trei fire de a verde amintire i suflare lng-un suflet care crede n soarele ce rsare. Trei fire de a-aprins ca mnia nenvins pe ct vor s fie prins pe atta-i necuprins. Trei fire de a nins. Vine ziua i-nfioar estura noastr rar. Vine noaptea i ndeas estura de acas.
"!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

VII
Noaptea frunza btea-n geamuri ieeam buimcit afar. Luna singur era ddea satul meu cu zar. Satul acesta pierdut n belugul frunzei de porumb dormea somn adnc de plumb cu vise spre diminea ca i florile-n omturi cu porumbul fiert alturi i mtasea peste fa.
""

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

VIII
Cine tie ce ndejdi puneau n mine. Nu mi le-au spus. Au primit cu bucurie i resemnare senin tot ce le-am adus. S-au struit s-mi dea partea mea de alegere partea mea de cer i de trecere. De-acolo i-am iubit att de mult din libertatea ce mi-au dat-o i venerez i i ascult. ntors de bun voie la sfntul mers al lor ca apa din izvoare sub crugul stelelor alunec din poart la pragul btrn. Din pietre n vetre din vnt la lumin. Ridic n mn ne-oprit i duc la buze luminat cupa ce v-a mbtrnit.
"#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

IX
Cnd rmneam singur acas coboram perdelele grele. Puneam taburetele una peste alta mi aburcam capul la sertarul albastru. Chitane cu gherburi imperiale timbre cu aviatori i cmile metrice cu isclituri decolorate tampile nevzute albastre lunecnd n faa ochilor ca petii prin ape. tampile apsate, violente dngluite cu tu nroit pe pielea alb-a hrtiei. Minile mi tremurau de-ncordare picioarele taburetelor se subiau tcerea cnta n urechi. Ca din fundul unui iaz se-auzeau cinii de-afar. Pluteam cu sertarul albastru. Carnete roase cu nsemnri, cu kilograme de gru vndut ori schimbat. Drile din apte generaii impozite pltite de bunei chitane, nloguri de mine. Plat pentru loc i cas pentru pmnt, pentru suflete. Citaii din judeci.
"$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Timbre n curmezi unele peste altele. Timbrele noi, violete peste timbrele palide, vechi. Buci tirbite de cear roie cu semne nelmurite pe ele. Isclituri peste ochi peste gur, peste coroane. n arcul tampilei stele i bouri uitai gata s cad din foi. Vulturi cu pulberea-n gheare linii roii n diagonal. Muiate n toate cernelurile amprentele degetelor noastre ca nite broate estoase n venic mergere. Sertarul nu se mai nchidea carnetele nu-i mai gseau locul tampile jucau pe perei. Mama i tata veneau pe crare. Peste ghearele cu isclituri i ciocurile cu cerul, cu soarele, cu pnda peste neadunata suflare a mea mi lsam pieptul i inima grea ateptndu-mi osnda.
"%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

X
Pe fundul cldrii la un foc mic fierbeau ou de vrabie. Bulbucii apei se sprgeau i ieeau psri de aburi. Din vntul ceos din nourul crunt cdea mlai nsurit. Cine mi hrnea psrile cu boabe suntoare rostogolite, duse de vnt pe cmpul unde strujenii mbrcai n brum preau aripi de psri care se pregteau s zboare cu foc cu tot cu jraticu-n spate cu ou de spum i chipuri schimbtoare? Cu degetele ngheate smulgeam scnduri din gard i le puneam n cenu. Vedeam jraticul dar nu-i simeam cldura. mi uitam degetele n miezul focului care se desfcea sub vnt. Pmnt scurmat de crti. Cutasem cuiburi de cartofi.
"&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Nucii ncruniser odat cu pierderea frunzelor. La fundul cldrii n apa puin fierbeau cteva pietre. Sprtura gardului cretea dar eu simeam c voi rmne. Aveam de arat i semnat aveam de frmntat aluatul i de copt pine. Poftim cte-o bucat de pine cald i-acelui care doarme n deal i-acelui ce s-a ntins pe vale i-acelui din piatr i-acelui din soart i-acelui care mi-a permis s-aprind un foc sub cer deschis i s ajung la zi. Numai pine cald, numai pine cald altfel n-am cu ce m rsplti.
"'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

OSTATEC AL CHEMRII TALE I


Fr cal, fr pistoale cobora la vale numai cu minile goale. Poate c vreun strmo de-al meu s-a pomenit pe cmpul de btaie fr cal sub el n nvala turbat a iataganelor i dac neamul nostru a continuat s existe se vede c cineva n clipa fatal i-a adus un cal i i-a ajutat s urce spre vatr, spre-ai si. Fr cal, fr pistoale cobora la vale numai cu minile goale. De obicei generaiile coborau cu coarnele plugului n mn peste cmpia bntuit de scrum. Intrau n ham n locul cailor czui. Cu o poal de semine i una de lacrimi cmpia nvia n primvar. Fr cal, fr pistoale cobora la vale numai cu minile goale.
#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

S fi lsat armele ntr-un acces de mndrie pentru a dovedi dumanilor c nu se teme de ei? Venea seara i m lsam de-ntrebri. oc-oc-oc cineva cobora prin pietre din inima munilor. I-au pngrit sora apa izvorului i-au spurcat-o. Punaul codrilor cntec de rzbunare fr cal, fr pistoale cobora la vale numai cu minile goale.
#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

II
Citeam pe nersuflate citeam i nu-mi venea a crede. Din alte cri tiam c prizonierii, captivii zlogiii sunt aruncai n gropi. Li se coboar mncare cu funia iar uneori li se leag i minile. Goi pn la jumtate supravegheai de harapnic. i-acum citeam despre-un ostatec mbrcat n haine strlucitoare cu studii universitare. esturi alese fir cu fir. De ce atta cheltuial cu tine prinule Dimitrie Cantemir? Att de scump era tcerea ta cnd venea nor de peste mare i-aducea o ploaie rar ca o lacrim amar? Prinul Dimitrie trecea cu alai pe lng marele serai. Turcimea se-nchina smerit peste covoarele din strad ca prinul tinerel s vad nalta etichet otoman. Dibuiser de mult mintea ta i cderea spre limbile orientale i toate cunotinele tale.
#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Vroiau s te lefuiasc ca pe un diamant cu lene lumin, dan la soboare din Bizan. S aib-un prin de pre uitndu-se cu mil i dispre din piscurile nvturilor sale la moldovenii ntunecai din vale. Fete-n mtsuri rare dansul pntecului nestpnit mirodenii de peste mare i-al poamelor belug ca s nu-i ajung nara miros acru de sudoare dinspre cei mnai n jug. Plngnd mai mult n sufletul tu bine c i-ai pstrat ochii pentru a vedea litera i sensul. Dac ai ti n ar ar fi fcut o singur micare de necredin spre Poart capul tu tnr i luminos ar fi zburat de pe umeri. n culmile disperrii de cte ori ai blestemat nehotrrea celor de acas.
#!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Dar ei te pzeau cu preul pierzaniei lor. Numai norul c e nor pleac unde are dor dar noru-i cltor rdcinile nu-l dor. Atta cheltuial, prine Dimitrie attea mtsuri puse pe sufletul tu. Cnd te uitai n zare vedeai Descrierea Moldovei visai nalta ta trdare. Zeci de ani la Poart printre nvai i artiti greci printre curteni descurcrei adunnd Istoria creterii i descreterii Porii otomane neuitndu-i limba matern. Osan, Dimitrie, ct eti de chipe i talentat cu laude frumoase te-au legat. Dar ascultai tot mai brbat de ceasul tu care-a sunat.
#"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

III
Nu avem vocaia cltoriilor. Nu ne-a ispitit povaa lui Ghilgame: Drm-i casa f-i o corabie i du-te pe mri. N-am nclecat caii s le stoarcem suflarea fugrindu-i peste nou zri. Aici ntre dealuri i vi am prefcut prloaga n rai am nnobilat arina am descreit fruntea pmntului. Am inventat roata ca i toi ceilali dar mai nimerit i-am gsit locul n-am pus-o la tun ci la carul cu boi la torctoare am pus-o. Am aezat de-asupra izvoarelor n eternitate sub roata soarelui. Cnd peste ar venea prjolul semilunii am cltorit la codru i napoi ducnd n car ale noastre nevoi.
##

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Nu avem vocaia cltoriilor. Nu am fcut nego peste mri. N-am descoperit continente. i nu ne mndrim cu asta. n schimb pe Columb l vism de mici. La acel venit de departe privim ca la un sfnt de parc poart n spinare munii de parc are aureol scprtoare-n jurul frunii.
#$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

IV
Avioanele mi-au privegheat anii cei tineri. Cred c nu pot fi nvinuit de patriarhalism. Cnd se lsau n picaj nebun peste somnul i groaza mea eu le recunoteam dup vuiet Iunchers i Messermitt. Dup primele explozii tiam ce fel de bombe au aruncat incendiare sau explozibile. i tiam pe nume pe toi piloii notri. Ateptam noile mrci de avioane nzestram n gnd cucuruznicile suntoare i verzi cu motoare reactive. Elaboram noi modele de avioane n fundul ogrzii din ce aveam dintr-o singur int i dou scndurele de brad. Toat tehnica rzboiului toate motoarele lui le-am tiut pe de rost. Cred c nu pot fi nvinuit de patriarhalism dac o s m ntorc la umerii soldailor de la ciocan ori de la sap ca tata la minile lor tiind a spa i-a ochi tiind a dormi n omt.
#%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Aceste mini s-au dovedit a fi mai rezistente ca platoa de-oel. La mahorca lor m ntorc. Iar cnd n-aveau tutun m trimiteau dup frunze de floarea-soarelui. Eu le-aprindeam igrile n timp ce, neoprite, minile lor fceau munca grea a rzboiului. Cred c nu pot fi nvinuit de patriarhalism dac m ntorc la obiectele care au hotrt creterea lor la ciocan, la nicoval, la vrtej, la cru. Nu de obiecte am nevoie la urma urmei n-a avea mare plcere s dorm cu ciocanul ori grebla sub cap. La pedagogia lor popular revin la glumele lor, la vorbele lor netrectoare la tria cugetului lor care a ctigat rzboiul cu duhul pre mahin clcnd. Nu vreau s nlocuiesc plugul de fier cu plugul de lemn ce-ar prea azi o pasre cu aripile frnte. Etica lor milenar partea moral m intereseaz i nu bietele noastre unelte cu toate c nu se cade s le uitm nici pe ele.
#&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Fiindc acolo unde dispar pietrele din ziduri deprinderile ntrupate-n lemn i metale nu poate fi vorba de o continuitate a vieii spirituale. Azi vreau s neleg cum acei care au umblat veacuri n suman i opinci au adunat cuvintele Mioriei doinele i horele. Au zidit Orheiul vechi cu o canalizaie impecabil. Au ridicat cetile de la Soroca i Bender i mnstirea de la Cpriana. Au spat peterile de la Vadul-Racov au dantelat piatra au nflorit lemnul i nu ne-au istovit pmntul au cruat cum au putut pdurile prin secole. tiu c erau analfabei dar nu erau numai analfabei. Din rndurile lor s-a ridicat prinul Dimitrie Cantemir tnrul astru al colilor din Constantinopol mndrie a Academiei din Berlin sftuitorul intim al lui Petru cel Mare.
#'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Semenii prinului iubeau frumosul nu mai puin ca noi. Aveau mini de aur cutate peste mri i fantezie naripat. Triau balada ntr-o suflare fr nflorituri de prisos n miezul lucrurilor intrnd. Cntndu-i nu plugul, ci dorul aveau viziunea apropierii cosmosului. tiau c ne vom ridica i se nfiorau de clipa asta. Cu ei cosmosul vorbea pn i prin gura unei mioare. Preoi munii mari psri lutari psrele mii i stele fclii. M-au nvat a privi nainte altfel cum era s triesc. M-au nvat s nu uit cum m cheam de unde vin. i nevrjit de horbotele spumei cu tot ce am cu mult puinul cu plinul, nu cu pelinul s ies n calea lumii.
$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

V
Terminnd de scris m-am visat nfat. Adunam aer n plmni m ncordam s m eliberez mi ieeau lacrimile-n ochi i-un ipt neauzit se urca spre tavanul casei unde ardea o lamp de gaz. Dou mini cu grij dou mini cu dragoste m cuprindeau peste fae i m ineau strns. Alturi era o cad cu ap fierbinte i-o lumnare pe marginea ei i dou-trei buci de pnz care se uscau la para focului. ... Adun aer n plmni i vreau s strig dar strigtul mi-i vers. Minile care m iubesc m in tot mai strns i m nfa legnat cu frunz uure cu deal i pdure. Inima izvoarelor n piept i cntecul ierbii pe buze.
$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Altoi pe o tulpin vorbitoare


***
Ce-i poezia? Un altoi de gnduri vechi pe gnduri noi. i invers, am mai zice noi. Un fel de junghi n verde trunchi. Un fel de ran ce ascute simirea ramurilor mute pn-o preface-n verde clar rodind cpu i pojar. Un fel de junghi n verde trunchi ce parc-n glum, parc-n joac dou dureri le ntorloac i-apoi se-arunc-n plin var: s piar, s rsar. Din ran crete ramul.
$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Iar toat noaptea s-au mncat i nor cu nor, i ram cu ram i stea cu stea, i crin cu crin i am cu n-am, i el cu ea. Iar toat noaptea s-au btut i of cu of, i mult cu mult i se prea cu s-a prut i se iubeau cu s-au iubit. O floare, una, a rmas i cmpul gol de lng iaz. O floare, iat-o pe pervaz. i eu alturi. Scuturat.
$!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Ce-i n miezul acestei petreceri? Ce-i cu setea aceasta nebun? Ce-i cu graba ce mn paharul? Ce-i cu vinul acesta ce tun? Ce-i cu vorba ce-adun furtun? Ce-i cu ceaa ce-i trece prin minte? Ce-i cu dragostea ta zdrumicat care plnge fr cuvinte?
$"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Trzie glorie ce vii ca bruma peste vii. Trzie glorie ce cazi ca neaua peste brazi. Trzie glorie ce bate la porile ngndurate. Bate n pori, de pori se ine dar s-i deschid n-are cine.
$#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Tot ce ai e uor s pierzi. S ctigi ce-ai pierdut - e mai greu. Aa cnta ngerul meu la marginea unei livezi c-o floare-n dini, cu alta-n plete cu ochi umbrii de violete ba nu, de cearcne secrete de suntoare lacrimi mari ca ghinda asta prin stejari.
$$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Cnd bei, v fie mai presus mndria dect blndul vin chiar dac are-n el pelin i de la ar e adus. C noi nu bem fiind mnai de-o sete oarb i de jar ci bem de dor, de dulce-amar cum se cinstete ntre frai. S spunem cnd lsm un vas cu vin: dei ne trecem noi s le rmn de altoi i celorlali, cum ne-a rmas!
$%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
E-o treab brbteasc s lai al tu altoi pe trunchiu-acest s creasc sub cerul de la noi. S lai mldi-aleas de zbuciumat destin pmntului mireas i crezului deplin. S creasc, s-nfreasc prin tot ce-i priitor mldia ta cereasc i ultimul tu dor.
$&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Pe roate destinul? Cu roate e vinul. i, poate, nimicul. Nu floarea. Nu spicul.
$'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Moldova noastr e mai mult mai mult dect o facem noi mai mult dect o-mpodobim i ne mndrim cu ea. E chipul ei un nuc btrn? E chipul ei un tnr mr? i seamn ei vreun cuvnt sau poate un izvor? E gustul ei ca vinul bun? E pleata ei de noapte grea? E cerul ei ct un cocor cu-n strugure la piept? E miezul ei ct poi s-l guti? E-adncul ei ct l strvezi? Mndria ei i munca ei tu crezi c le cunoti?
%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Cnd trece lupttorul s nu mi-l ntrebai cam cte rni n lupt le-a strns i le-a uitat. Cnd trece lupttorul s nu-l deosebii legndu-l n coroane de frunze sltree. Cnd trece lupttorul gndii-v la voi: prin pieptul vostru trece tria lui, pe-alturi? De multe e n stare acest distins brbat. Dar totul nu se poate lsa pe seama lui.
%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Poetul st-n picioare de ar cnd vorbete cum st-n picioare grul cel nspicat sub arii cum st-n picioare pomul de roade-n dou frnt cum st-n picioare gndul de fulger nsemnat. Rece se las roua pe fruntea lui fierbinte. Grbit se-nal iarba elogiul s-i asculte. i doar acea cu lama uor pind din umbr n timp ce el n-o cnt se-apropie pe-ascuns.
%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Un cmp de flori cnd vei visa s tii c eu l-am semnat. Un cmp de maci, de trandafiri i de bujori nflcrai. n cmpu-acest s-a adunat tot ce-am uitat s-i druiesc ce-ai ateptat i n-a sosit n zori de zi ori n amurg. E-un cmp de flori ca un fcut nici s-l cosesc nu-ncerc, dar nici s i-l aduc ntreg nu pot c-i pn peste orizont. S tii c-atunci cnd vnturi bat eu de arome plmuit m rog s ning peste noi dar fulgii nfloresc din zbor.
%!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Cununa cea de laur, ctigat aici a altoi-o, ntre slcii ori poate n stejar a ridica-o ori poate-a sprijini-o de coloana tulpinii unui nuc mirositor. Ea-i pentru mine tot aa de sfnt ca nucul nverzit catedral ori ca stejarul vechi osta de care nvlitorii spadele i-au frnt. De fapt, cununa cel mai mult s-ar cade acestui prunc, dndu-i un strop de umbr s-adoarm n amiaz.
%"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Cobortor din neam de vechi plugari mblnzitor al vremilor moderne admirator al versurilor lungi pe care n cmpie le aterne nici libere, nici albe versuri verzi. Sub cerul nopii cu sclipiri eterne alerg la el cu maldrul de foi prin care versul ca un vis se cerne alerg s vd, alerg s-ntreb de frate ce e-n cmpie, ce va mai urma alerg ct harul, sufletul mai poate i ct mai am la cine alerga...
%#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Pace, iubito, focului sacru colinelor cu umeri obosii cmpiilor cu sufletul la gur. i ie tihn, vistorule. Pace pntecului ca flacra pruncului ipnd a victorie braelor n stare s-l primeasc pe micul zeu n univers. Pace strmoilor, pace cmpiei pe care el va trebui s-o are mprindu-i zilele cu fiecare brazd i regsindu-le n ochii celorlali. Memorie i pine i menesc aa cum veghe i vis sunt acum cnd orice nor pe bolt mi pare ba floare de crin, ba stan de fum.
%$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
O, vreme, nu-atinge fiina iubitei. O bucur floarea, dar floarea plete o apr frunza, dar frunza se trece oglind i-i rul, dar rul e tulbur. Nici codrul, o, Doamne, scpat nu-i de vam i el e ca roua, i el se-nfioar. Nici munii, mi pare, nu pot s adoarm gndind la ce vine li-i tmpla crunt. Nici tata-pmntul cruare nu are cu trecerea anilor vlaga i-o pierde. tiu, vreme, c una le schimb pe toate tiu, vreme, c toate le dm pentru una dar, totui, te-ndur de chipul iubitei! N-o vezi cum rodete i-n par se las? De parc-i etern i druie viaa clipelor care primesc i nu iart.
%%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Plecarea noastr e desear. Cum s ne rupem dintre fragi i dintre ape sclipitoare ce poart-n ele chipuri dragi? Cum s ne rupem de pdurea unde chiar sufletu-a crescut precum o ieder flmnd pe ramura de fag durut? Ne ine troscotul, crarea frunza ararilor uoar de parc lumea asta verde s-a artat doar pentru-o var. Ciudat e visul care sare ca veveria prin copaci i ne arunc-o frunz-dou ca un bnu la cei sraci.
%&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Batina nu-i numai geografie. Batina e-un loc unde rspunzi pentru starea ta de srcie cnd te legi cu-acei la suflet scunzi. Batina-i cunoate viaa toat de cnd erai abia de-un cot pn la toiagul ce te-arat nsemnat cu slav ori cu glod. Batina e ochiul ce nu doarme. Batina aude ce-i n piept. Batina e dorul sfnt al mamei i verdictul tatei greu, dar drept. Dar mai mult te are i te-ateapt cnd robit de dor i de lumini trupul tu cel istovit se-ndreapt ctre ochii ei de rou plini.
%'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Cmpia asta cu femei. Dar unde oare sunt brbaii? Romanticii, dragii de ei s-or fi topit prin care spaii? Se-ntinde codrul de tutun prin care nfloresc basmale i nici un cavaler nebun sau bun nu se arat-n cale. Oare ct drum mai au de mers aceti brbai din Cciulata c rtcind prin univers i-au prsit aici postata? Ameitor, tutunul gras frunze-aripi ridic-n soare. E singurul care-a rmas s-ntind fetelor o floare.
&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Prietenul care nu vine cnd l atept i cnd mi-i greu rmne-abia pe jumtate s dinuiasc-n pieptul meu. De parc s-ar fi dus pe valuri de parc undeva l-au prins i-l leag de-un catarg cu funii de-asupra unui rug aprins. De parc sunt luat de ape iar el rznd uor pe mal c-o vsl lung m mpinge cu tot cu spume i cu val. Rmne-abia pe jumtate prietenul necredincios iar amintirea lui tios ca o arip frnt bate...
&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Un vis i c-o arip zboar pe-o vsl poi strbate marea dac sperana te-mpresoar i te ajut ntmplarea.
&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Un nuc, un salcm i-o rchit crescut-au n mica ograd de parc trei frai, de-o potriv se vd, se cunosc, se ajut. Cnd vine furtuna s-aplece rchita n iureul ploii salcmul i nucul sub fulger ncearc, cum pot, s-o susin. Un nuc, un salcm i-o rchit alturi o lin fntn i-n apele ei ochii mamei cu steaua din cer se-ntlnesc. Un nuc, un salcm i-o rchit o cas. Copiii toi trei plecat-au sdind ca-ntr-o joac un nuc, un salcm i-o rchit.
&!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
mbrbtai-v sperana n-o adormii n perne moi c nu se tie ce furtun se-abate mine peste noi. i nu se tie cine cade n calea ramului de foc cine-l ridic i salveaz pe cel btut de nenoroc. mbrbtai-v gndirea i cugetul v fie clar cum e curat un cer albastru surprins n ape de cletar. Tot ce-i nscris pe seama noastr alturi nu va fi s treac: i-aripa ce ne suie zborul i-adncul care ne neac.
&"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Cu erbicide strnse-n gu mai cnt, cucule, mai cnt. Rsare soarele, apune lumina lui e pururi sfnt. Cu puii rtcii prin lime mai cnt, cucule, mai cnt c orice drum duce i-acas cnd ntristarea te frmnt. Uituc, dar neuitat de oameni mai cnt, cucule, mai cnt. Te-ateapt valea asta verde i toate care nu cuvnt. Nu eti tu primul la cntare mai cnt, cucule, mai cnt dar fr tine pare trist frunza ce-n var se avnt. Mai cnt, cucule, mai cnt.
&#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Licr-n zare ca un roi neamul acest cu vrednicie. De cer s-a prins i de pripor cu braele viei de vie. Cu grul a intrat n ger cu doina a-mblnzit pmntul i s-a legat pe veci de plai cu amintirea i mormntul. Printre-ale lumii neamuri mari se vede i a lui lumin n care spiritul e treaz ca hrnicia n albin. ncerc s port tot ce mi-ai dat prin grai, prin inim i soart neamule mndru i neascuns ce-i sapi fntnile n poart.
&$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Cine vede-un ru i tace ca i cum nu l-a vzut e prta acelei fapte ct n-ar fi de-ascuns i mut. Cine vede-un ru i rde bucurndu-se febril e mai ru ca cel cu rul chiar de pare un copil. Cine vede-un ru i plnge tropind neputincios jalnic e, dar nc poate s mai fie de folos. Cine vede-un ru i umfl vorbe goale ce nu-l dor cine strig, dar n-ajut este-o coad de topor. Cine vede-un ru i sare s mi-l ia de rdcini chiar de cade, fapta-i crete. Spinii lui se fac lumini.
&%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

E adevr
E ADEVR

E adevr eu frunzelor le-am spus e adevr c-o am i c-o iubesc. E adevr n ochii ei de sus e adevr n trupu-i nelumesc. E adevr cnd cade n genunchi i cheam peste duhul meu blesteme. E adevr cnd plnge i se teme n cas ori afar lng trunchi. E adevr cnd m ateapt-n poart i-n deal, i-n valea cu fntne pline c-o mn aprndu-se de soart cu alta adunndu-m pe mine. E adevr n ce nu m desparte e adevr tremurtor i crud. E adevr, e adevr departe acolo unde nu mai pot s-aud.
&&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

ELEGIE

Alctuire fraged ce eti ca aburul din nevzute ceti n zi descreti, n noapte iari creti de ce te visezi cprioar-ntre lupi? Cine te fur pe un val fugar n cerul cui frumoii ochi tresar i plng prin somn cu plns sfios i rar ca-ntr-un spital cu plopi cruni la poart? nghei de ce ca frunza n pduri blestemul cui, tremurtoare, nduri cnd pun pe pacea istovitei guri srutul meu, neputincios ca tine? Surori dar ale cui? din plin eter n albe haine cobornd sub ger privesc din neguri fir de foc stingher i noi, iubito, nu tim a ne-ascunde.
&'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

NU M UITA

Nu m uita, te chem, nu m uita. Sunt spin crescut n amintirea ta. Sunt floare firav nu-m-uita. Sunt lacrim de foc sub gean grea. Ca umbra ta am s m in de tine. Ca scrumul care bntuie ruine. Ca iarba dintre pietrele strine voi rsri s te apleci spre mine. Lumina nu se las peste frunte i viile de struguri nu sunt pline i fluierul nu este rupt din munte i pinea piatr e cnd uii de mine. i uit, iubito, cine s m ierte i semnele, i cntecul, i chipul. Te uit, iubito, i m plou pietre m-nbu necrutor nisipul.
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

ALB DIMINEA

Alb diminea alb dragostea. Mi-au trecut pe fa lacrima i-o stea. Alb diminea alb i tioas. Mi-au trecut pe fa lacrima i-o coas. Alb diminea alb-i este glezna. Mi-au trecut pe fa lacrima i bezna. Alb diminea alb i departe. Mi-au trecut pe fa lacrim i moarte.
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

O TEM I O TEAM

O tem ne unete i o team o stare, poate chiar o situare o ieder, un iezer ce destram imensele tceri din insectare. O frunz ne unete i o frunte o inim veghind interioar o scam de gutui ce se ascunde ca o strin seara lng scar. Un lein ne unete i o lene un singur ac ne mai strbate haina o pratie ne-ajunge n poiene o tren tremurnd ne e taina. Un fir de busuioc ne mai ferete un vas, o fa ce-i mbrac varul o deteptare-a jarului n dete pe-un cmp de stele care-i mut carul.
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

IAR TU URCAI

Eu coboram, iar tu urcai uoar i ne-am privit o clip doar, grbii dar un frmnt crescu n ierbi afar un vnt lovi n gene i-n rchii. Eu coboram iar tu urcai uitnd i nfrunzind spre alte sfere largi ca poamele din vise de pmnt ca linitea din raritea cu fagi. Eu coboram ducnd acolo jos un fel de-a fi n verde i sub coas i m vedeam pe mal un chiparos purtnd o tren lung i srmoas. Eu coboram tcut pe-acelai drum iar flacra infernului din mine cu limb de nelinite i scrum i lumina colinele senine.
'!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

TE-AM CUTAT

Te-am cutat frumoas ca s sufr te-am cutat tcut, s te-ascult te-am cutat cnd nu erai, demult n flori de scrum, n floarea cea de nufr. Te-am cutat cu rar demnitate cu inim te-am cutat suferitoare i in coloana demnitii tale i-mi joac ochii n mrgritare. Te-am cutat n viele de vie n vasele de piatr i de lut ce-au ncput prelung veselie dar i otrav grea au ncput. Te-am cutat ca s te pierd mereu s mi te vrea oricine te-o vedea. Acel iubit i mistuit sunt eu dar va mai fi cndva i umbra mea!
'"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

DEI-AM PIERDUT

Dei-am pierdut, am tot pierdut frumos i taina, i tcerile din lut i fluierul sunat din os n os i drumul destrmat din nceput. Dei-am pierdut, am tot pierdut trind i trecerea, i dorul celor dragi i dragostea, i pnza de argint a ploilor din raritea cu fagi. Dei-am pierdut, am tot pierdut bogat cu braele n soare i cu struguri cu nunile umblnd din sat n sat cu somnul rscolit de-un vis n muguri. Dei-am pierdut, am tot pierdut spernd n revenirea clipelor fugare n curgere, n oapt, n cuvnt n ramura ce linite nu are.
'#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Partea noastr de zbor


FILA CU VA FI
Etern va fi oraul din machet. Netulburat de rsuflarea noastr. Neafumat de fumul cald al vetrei i nesplat de ploaia trectoare. Celalt real va ti s ne exprime. Acesta vine visul s-l pstreze. Iubita mea, eti prea aproape. S nu-l ajungi cumva cu lacrima. De zahr e acest ora i de zpad cinste i slav celor ce-l gndir de sare e aceast strad mut de lapte mpietrit e poarta asta de spum, de burete i de lun. Acesta-i visul, venic o s fie acesta-i spaiul care ne atrage acestea sunt cmpiile hrtiei canalele cernelurilor negre i urma liniei necrutoare pe alb imaculat, geometrie. Nemcinat de rsuflarea noastr etern va fi oraul din machet... Celalt va crete palpitnd cu noi cu lipsa sau cu abundena strivitoare a apei, a cimentului, a pietrei
'$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

cu urma grabei imprimat-n ziduri i-a nepriceperii, i-a bucuriei cu amintiri ca pietrele sub cap cu dragostea pndind la cotitur sau pus-n piatr si-n ceamur pe veci sau dat-n vnt, larghee absolut. i fumul l va ti, la fel i ploaia i frunza l va troieni supus i-asfaltul va plesni cnd vine iarba i geamurile-n ghea vor sclipi. i noi nu vom vedea nici ct vor ine aceste pori, aceste largi ferestre i ct bucurie-or prinde mine i cine-n ce culoare le-a vopsi. S-aducem ieder n cinstea noastr s mbrcm zidirile i-apoi din mcinarea vntului i-a setei s mai privim o dat napoi.
'%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU TAIN
Meteug brar, dar i jug. Ce podoab eti, ce mcinare! Ani atia am umblat prin ger ca s-aud cum crete iarba mare. Ani ntregi am risipit, dar, vai lemnu-n mna mea nu vrea s creasc i butucu-acest pe care scriu nu mai poate frunza s-o rsfee. tiu a face tiu ce n-am tiut tiu a drege tiu a bate cuie dar nu tiu a ntreba dumbrava i-a renate urma care nu e. Am i clei, i scnduri parfumate i surcele albe la picioare dar nu tiu ce-mi va iei din toate cum nu tiu de unde vei apare. i ferestrele ce le-am fcut cum le-aud, cnd bate noaptea vntul! Unde li-s stpnii s le-nchid sticla s-o culeag din crare?
'&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Ia, copile, loc aici la mine. Nu grbi, dar nici nu ine clipa. Zidul nou ncepe din ruine. i cderea-i sor cu aripa. Las-m o clip n tcere. Hai s-aprindem mai nti un rug. Nu tiu srcie-i ori avere focul ce se cheam meteug.
''

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU RITM
Nu mai mult, dar ct de ct ne-nvm a crede n cuvnt. Ucenicii marilor orae flori suave i ngndurate. i se nate-o nou atmosfer din privirea ochiului ce vede ca aievea tot n ce mai crede. Tineri acrobai frumoi ce nc n-au czut de pe o sfoar-ntins tineri mcelari cu faa plin tineri vistori de prin lumin tineri magi visnd pe Margareta tineri geometri, i planeta ba btrn, ba adolescent. Numai iarba ca oricnd atent. Tineri cror fetele le vin lng-o floare, lng-un strop de vin. Fici cum e orarul de la gar strvezii ca foaia de igar.


LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Sunt poetul vostru uneori alteori al ploii de pe trepte. Alteori suntei poeii mei magi moderni cu fee nelepte. Alteori tot Ea ne ia de mn poezie sau fecioar sau peste toate i prin tot stpn nevzut celora ce-o au i ne duce... Cum s n-o urmm? Eu srind din rime ca din cuie voi srind din cifr-n cifr i cnd se face tot mai mult zi doamna este, domnioara nu e.


LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU SCHELE
Te temi ca zidul s nu se trezeasc c nu-i mai scuturi hainele de praf i-adormi cu piatr alb pe obraz vlstar suav de vi rneasc? Te dezmiard-n marile orae fata zvelt, fiic a vitezei ci n tine freamt imae griji de-acas, mugurii i iezii. i rspunzi stngaci, dar ca n mituri cnd o iei n palm i-i propui cmpu-ntreg cu florile la margini Rutul cu valurile lui. Eti ciudat..., - rspunde oache fata i se d la umerii ti lai cum se d sub piatr firul ierbii cnd stau cmpii drepi i ngheai. Cu o sfoar groas de acas mi te legi de ziduri cnd ridici ape i nisipuri n lumin chipuri mpietrite n chirpici.


LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Din ograda tatei poate-ncepe coala asta, coala meseriei i se duce-n ceruri ca Gagarin i se-ntoarce fulger n pmnt rdcini de foc lsnd n urm ca s-ncerce temelia vetrei... Nu te supra, Metere, pe nepricepere pe nc verdea lui ndemnare. El a venit s-i altoiasc seva pe-un trunchi de piatr, e-n nsurtoare.
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU DOR
Iar din supus te-a mai vrea sus pus. i nzeuat n nsingurare. Cu revrsri de vorbe tot mai rare. Tot mai furat timpului, mai dus. Te-a vrea ieind din umilina asta cum a ieit din spuma mrii luna. De bate-n u dorul sau npasta tu s deschizi, s le-ntlneti totuna. i s-i pstrezi chiar dreptul de-a cdea cum cade apa stncilor btrne dac-n cdere se va mai afla o ans de-a rspunde i rmne...
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU SARE
(Motonavei Moldova)

Tu, frunz-a mrilor ce eti curat ca o cas de la ar cu brie-albastre i cu bru de spum... Micarea srii lng pragul tu lumina ce bureaz prin cmri s fie sfinte, mai presus de valuri. E numai numele? E numai firma asta? Dar merele care se coc pe punte panerele cu poam ce se-adun i demnitatea ce-o vism mereu i eu, i alii nu aici o inem? Dar contiina drumului i-a legii de-a trece valul, malul de-a-l vedea dar mulumirea oamenilor care baut-au vin, mncat-au pine, sare i au plecat mai luminoi c-o zi? Un transatlantic trece pe alturi cu feeriile la bord, ne salutm.
#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

i rmnm pe unda noastr veche i rmnm pe unda noastr nou firvi cum e o floare la ureche bogai cum e un strugur plin de rou. Am auzit c-aici la pragul Ialtei cnd se adun moldovenii muli i iei i-i pori departe-n largul mrii i i nvei s stea copcel cnd nu e-un deal alturi s te sprijini i nu e codrul ca s-l chemi pe el. Femei de-acas, drept din cmp, din sfecl i mame ce-au lsat tutun pe sfoar s-au repezit s-i ntremeze pieptul cu gura asta de suflare rar. Apoi se duc, le strlucete sarea prin vii i prin tutun, i iar tai brazd-adnc ce-o nghite marea. ... Ce m a r e i-i rbdarea uneori c rtcind prin spuma asta deas zile i nopi, attea nopi n ir n-o iei de-a dreptul pe uscat spre cas...
$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU LITERE
Ciripesc mainile de scris i n lemnul caselor srace i pe Luna care ne-a deschis o cmar limpede ce tace. Litere de plumb i de cerneal cine s v spele de spoial cine s v pun la-ndoial dac lumea nu citete-n sal? Ciripesc mainile de scris i e bine c nu se ntreab cine le ateapt, i ce vis le gonete cu atta grab. Toamn e, din ce-am avut pe dealuri mi-au rmas vreo dou-trei cuvinte. S le semn, s le dau pe valuri s le las acelui ce nu minte?
%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU LA
Iar poetul muca din sine ba o metafor, ba un fior i credea c-acesta e gustul luminii i al mrii, i al munilor. Ce metafore smulse-n durere! i spera, nebunul, spera c o lume ateapt i cere cazna asta demonic-a sa. L-au vzut nevzut pe alee. i-o femeie frumoas veni c-o la fel de frumoas idee. i au pus ntre ei o sabie. i o roz aprins au pus. i un val au adus, i-o corabie. i o creang, n rou, de sus. i-a vzut el acestea din poart i-a intrat, cci acolo-l chema ncercarea ce-alturi ateapt de ciudata menire a sa.
&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU FIRE
... Unul pentru toi. Cnd dorm din vale-n deal, pe vale, n cer tu eti strjer al rsuflrii lor ndejdile rsar din scrumul frazei tale. Ei, cei de-acas cu toate coveile i rufele lor cu bucurii deschise lumii i cu dureri mocnite-n piept jucndu-se n colbul drumului ducndu-i nelegerea n crje ntr-o desag sarea i visarea te urmeaz prin strinti cntresc succesele tale te mustr-atunci cnd rtceti crarea i i arat drumul napoi. Unul pentru toi. Acolo e tata i mama i fraii ti nerbdtori, i-acea cu ochii-n lacrimi. Iar tu eti unul. Voievod neales i nenumit, dar, totui, voievod. Prin al cuvintelor. Maestru al metaforei. Strlucitor ca libelula-n zbor. Neputincios ca frunza ce rsare pe-o ramur de soare-n ploaie. Secerat de palide ambiii. Trestie ce vrnd-nevrnd se-ndoaie. i rmne. Dac o mai las ndurarea celor de acas.
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Ce-a putea face? Cu ce v-a apra de aceast neputin a mea? Cum s m-mpart pentru a v da partea cea dreapt pe care duhul vostru o ateapt? Cum s ascund hrtia asta scris care nu-i bun nici de acoperi i nici de poart, nici de fiert mncarea? Cum s-o pstrez ca-n semnele de-aici s mai rmn, satule, obrazul Dumitale? Am ajuns a duce povara ncrederii. Se crede c-a putea face minuni. Fiecare dintre noi avu un ceas, o zi cnd a simit firul de plumb supraveghindu-i mersul. Prin casele voastre mi-am uitat cheile penia i celelalte unelte de nnegrit hrtia. Cuvintele tot pe la voi le in acolo-mi este plnsul, bucuria. Transmitei din mn n mn ca pe o ap vie din gur n gur de se poate aceste frmturi de venicie. C-aici pe culme ngheat-au toate...


LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU VIS
(tentaia arhitecturii totale)

Proiectul meu s-ar vrea a fi nu doar acoperi palme de piatr contra palelor de vnt sgei nfipte n cderea ploii i stavil puterii soarelui ci o prelungire a rsului tu ca o rostogolire de alune pe trepte albe la lumina lunii. Praguri ca o deschidere din tain n tain piee asemenea poienilor de nerepetat perei uori ca frunza pe coline. Cum vom dura i cnd acest ora? Unde? Din ce? Acum! Aici! Din ce avem. Din ce ne d pmntul. Din lemn mirositor, din piatr alb. Cu dealuri la picioare, cu tiubeie pe strzi i-n piee, murmur neoprit i cu izvoare ce trecnd din piatr-n piatr acolo, sub fereastra ta, vor zbovi.


LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Vom nvia betonul sus cu ieder vom despica-n petale cotileul c nu e o mai venic lucrare dect acea frumosului supus. Dar i prostia de-o urcm pe schele i laitatea de-o primim n suflet i rutatea de-o purtm n ochi pot s rmn. Au i ele-o ans. Amestecate-n piatr i beton i-n ritmul strzii, i-n strmtoarea asta. Hai vino dar, sfinete-ne lucrarea i-ngduie-ne s-i lum msura. S-i respectm n piatr ntruparea. Aici e snul, iar aici e gura. Iar inima col tnjind la malul mrii. Iar pe teras sus alturi lunii pletele tale, aripi neadormite rupndu-se spre largurile lumii.


LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU ZB OR
I-am vzut asear n dreptul Lunii cu uneltele n spate notnd printre nori contra direciei vntului. Aceeai nivel la ochi acelai fir cu plumb n gur. Meterii zburtori... O fi zborul o component a meseriei lor sau e ceva deprins n ore libere? Dar a cosmonauilor profesie se cheam zbor? Acest total al deprinderii pasiunii i inspiraiei mai poate fi numit meteug? Aceast cdere n sus i-ntoarcere triumfal n hume nu e a tuturor?
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Voi, cei apui ntre cri fetiiznd unealta, crezul vostru mpleticii n plasele strictei specializri ce ai fcut cu partea voastr de zbor de ai lsat-o numai pe umerii astronauilor? Zborul aceast consecin a toatelor: privii cum zboar prin apa serilor zidirile suite peste zi oselele fugind n ceruri ducnd sudoarea clipelor i harul iar voi v adunai lng pmnt n scoica palmei nclzind paharul...
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU PUNI
Trim ntre dou civilizaii. Cea veche s-a-ncheiat. Cea nou e-n formare. De-aceea e poetul ca un cactus. Apropiai-v, nu muc. E-un tip cu ghimpii nuntru. Cnd sensurile sunt n frmntare metafora lor limpede-i pe drum. Sau poate de cnd lumea trim ntre dou stri? Ari ger, ploaie omt. Dei e greu s mergi nainte e i mai greu a merge ndrt. Dar i mai greu e s rmi pe loc. Nod al curgerii, nfruntare a vremilor duel al amintirii cu uitarea. A bate puni peste primejdii cum a spus despre Eminescu un poet de azi.
#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Teras de pierdere, lumintoare prin tot ce-apune i rsare. Poetul un astru trind n lumina altuia. O, zeilor, pstrai-v uleiul! Am nghiit attea amnare atta cremene mi-au spus c e n mine dar scnteierea vd c nu mai vine. Amnarele plodit-au amnare. Sau poate mi-o stinge vntul nainte de-a o vedea eu? Sau poate totul flacr e topindu-se pre sine mereu?
$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU ROU
V ascult i toi avei dreptate. Acel de bate ori acel de-ndur aceste valuri de singurtate aceste izbucniri de dor i ur. Acel de ateapt ori acel de pleac acel de cade ori acel de zboar cu tot cu fantezia lui srac cu lcomia care-l i doboar. Acel de scrie ori acel de tace ideile n sine ca un domn ce-a mpietrit de-o mult prea lung pace. Acel de crete floarea i-o mbrac cu salbe rare rournd de rou i-acel care ne-aduce promoroac i-un teasc greoi la prag de toamn nou. Iar uneori mi pare c e unul i acel de trece zvelt ca o chemare i-acel de-o face gale pe nebunul i acel de tihn-n lumea alb n-are. De el m tem, dei i ies n cale de parc-a vrea a strmuta ceva din toat bogia Dumisale n torba asta palid a mea...
%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU CENU
Rsare soarele ca un sobor cu o sut de capete. Iertat fie srcia celor ce-i dorm n ast clip nlarea. Suind la cer trompetele luminii au i strpuns cntrile de psri cutremurnd crrile cu pulberi ce umplu marea, debordnd pe maluri. Punul dimineii cu nestemate-n coad trecu peste pduri. i-o fat subiric Cenureasa poate? spal fntnile cmpiei cltete vasele din care-avem a bea mtur vatra i aprinde focul ce ne va ine-o zi tovrie pn departe, n puterea nopii.
&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Unde duci cenua asta de la nceputul lumii fato, cu cldarea ta? C e tot mai mult par i e tot mai harnic fumul iar tu n-ai dormit demult i-mi ncurci adesea drumul. Cine oare poart vina au nu soarele cumva c e-n cretere lumina dar i cenua ta?...
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU VSLE
Acel care apas pe vsle s-i aduc aminte cum asear nainte de-a face dragoste iubita lui adunnd palmele se ruga unei frunze, unei guri de aer unui strop de lumin s-o aib acum i de-a pururi n neadormita paz a lor. Acel care apas pe vsle cu valul pre valuri trecnd curat la suflet i curat la gnd are dou anse de-a intra n subteranele beznei i una de-a se-ntoarce pe uscat. Acel care apas pe vsle din ceru-ntreg i va alege-o stea din toate amintirile una iertai-i schema care-l va salva acolo-n zori, n brae cu furtuna.


LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Acel care apas pe vsle sunt eu iar uneori alunecnd sunt cel agat de vsl ca de ultimul gnd. i-n gndu-acela tu-mi apari cu ochi ntrebtori i mari. Totul e bine m vreau strignd e bine. Dac i-i greu gndete-te la mine.


LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU PLIN
ndrgostiilor le fie luna plin corabia le treac prin lumin culcu de umbre sus n flori s-i fac cu miros tremurat de busuioac. ndrgostiilor le fie neted drumul s mi-i ajute ceile i fumul i stelele din cer s mi-i ajute din ce n ce mai limpezi i mai mute. ndrgostiilor le cnte vntul, focul vna izvoarelor ce-nvie locul i pasrea pdurilor de fag i-un corn chemnd din somn un suflet drag. ndrgostiilor le tremure n gene aceast rou sfnt din poiene acest ozon din pietrele de sus aceast noapte care s-a i dus. Acest prpd, aceast sete verde care-i mnnc linitea i-o pierde care te-nvie i te urc-n slav s mi te-atearn patimii otav.

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

De tot ce crete i de tot ce arde ndrgostiii aib-n lume parte. C arderea dei e din departe te mistuie, dar nu te mai desparte. ndrgostiilor le fie clipa scump dac-au tiut s-o prind i s-o rump. Iar muntele ncrunit din zare iar marea fremtnd la picioare vor fi mereu dovad oriicui c te-a iubit i-ai fost supus lui suind din stnci n stnci, din team-n team o mpletire care v destram.
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FILA CU MARTORI
Pingelele sunt roase, cafeaua e but hrtia se termin, poemul capt n-are. Am ncercat hibridul i e bun! Acolo-n pia, n tria zarvei vom bea ultimul ban i vom pleca. Ce e poemul? Poate o-ntlnire de stri aprinse, de porniri contrarii de vorbe prbuite n iubire pe marginea vuindelor fruntarii. Un martor al surprilor de floare un numitor al strilor de dor i-al jocului oglinzilor n soare. Cel ce primete parc a i dat. Iertat s fie cel care n-aude cum murmur ca un tiubei uitat versul amiezii ntre frunze crude...
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Sunt verb
VERB MATERN
Verde matern, verb matern Codrul te vede venic verde, Nisipul te vede al nimnui, Mutul te vede al mutului. Harnic te vd druiii cu har, Fr de sare duhul srac. Marea i soarbe cuvntul amar, Munii cu fag stnc te fac. Cnd vorba m minte alunec din minte i intru supus n infern Dect s vntur pe vnt cuvinte Din marele verb matern. M vd prin vremi ce demult au apus: n vrfuri de sulii e capul meu dus i-n urm huma lacom strnge Verbe materne lacrimi de snge.
#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

INVO C
Neajutat, ce-a mai putea s fac? De-atta cu credin la-nceput Invoc tremurul frunzei din copac, Statornicia rdcinilor din lut. n veacu-acesta care multe tie, Dar nc i mai multe le-a uitat, Invoc cuvinte vechi de omenie Pe care strbuneii mi le-au dat. Apoi, ngenunchind cu plecciune n faa codrului crescut pe zare, Invoc din hume fora atraciunii Care m ine teafr i-n picioare. i-abia atunci tulpina vieii mele ncearc-a sprijini ct pentru doi uruburi zburtoare nspre stele i microscoape-ntoarse ctre noi.
$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CONJUGAREA VERBULUI A STPNI


Nimic nu pot a stpni. Cum steaua nu poate stpni un izvor. Cum miezul nopii nu poate stpni o zi. Cum inima nu poate stpni un dor. Nu pot stpni o inim de frate C-n tot ce-i stpnit nu e frie Nu pot stpni frunzele moarte C mna mea nu poate s le-nvie. Ochii mndrei cum s-i stpnesc? Eu adorm i ei m privegheaz. Roua, lacrim din ochi ceresc, Cum s-o stpnesc n plin-amiaz?
%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

MAMEI
Mam, tu n-ai fost la marea albastr, Mi te-ai simit deplin i fr malul mrii. Seara, din toate zrile, peste csua noastr Nvlesc atrii prin pnzele deprtrii. Nu te-ai uitat la stele n vzul tuturor, Iar marea ai vzut-o n vis i pe furi. Pe malul mrii aspru i sonor Eu urma i-am gsit-o n pietri. i cntecele tale le cnta n zbuciumare Marea purtnd corbii ca surcele. Iar tu stteai pe prispa casei tale i nu-ndrzneai a te uita la stele.
&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

S ZIC
S zic c m-a simi stejar Cu frunza-n nori, cu trunchi voinic, Seme cum s-a vzut mai rar, La drept vorbind, nu pot s zic. S zic c m-a simi un ru Ce trece n galop nebun i n-are-n lumea asta fru, La drept vorbind, nu pot s spun. nti mi-i fru ursita mea, Apoi o sut de chestiuni, Apoi dorina de a sta n rnd cu oamenii cei buni, Apoi pornirea de a scrie, Apoi o lacrim amar, Pe care din copilrie Nu pot s-o dau din mine-afar.
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

ISTARII
Copilrie vistoare, Umblai pe cmp dup istari. n jur se zbuciumau tractoare, i-n guri mutre de tlhari. Spuneau cei mari: mnnc pine, De-atta nu ne-ajunge nou. i ne miram c nu rmne Mcar vreun spic prin colb i rou. Iar noaptea-n somn fr de pace Vedeam departe sub pmnt i mori lucrnd, i istroaice Cum coc colaci i-i pun n rnd. Apoi veneau mugind tractoare, Suiau colacii pn-la unul, Iar noi ipam n gura mare Trezind istarii i ctunul.
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

O GLINZI
Maimua se uit-n oglind, Fierarul se uit-n scntei, Pescarul la crapul ce-l prinde i toi se privesc doar pe ei. La codri m uit de aram, Iar dnsul la umerii goi, Iar altul la ua din cram i toi ne privim doar pe noi. Se uit luna n mare, Iar vntul se uit-n alei, Iar omul la cal, de-i clare i toi se privesc doar pe ei. M uit la nebunul ce scrie, Iar fata la tristele ploi, Iar eful la muni de hrtie i toi ne privim doar pe noi.
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

AP VIE
Pe dealuri iarba arde-n soare, Seceta bate n timpane. Iar n adncuri la strmtoare Stau treze ape subterane. Sub coasa secetei se-apleac Si curpen verde, i pune, i nucul mndru cte-oleac. i-un om ceva din buze spune. E-o rugciune ori descntec? Totuna n-are s ajung La apele ce-adncul spintec n lupt grea, n lupt lung. Dar dac-asculi pmntul mut, Se-aud urcnd n frmntare Grbite ape dedesubt Spre guri uscate de izvoare.
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

OSND. SORI DE IZBND


Acum s-mi spui tu cine eti, de unde vii i ncotro te duci... (Povestea lui Harap Alb)

tiu sute de cumpene grele, tiu unde se-adun la pnd, i totui m duc nspre ele... Osnd ori sori de izbnd? Curaju-nainte m-mpinge Pe trepte nebnuite, Ori gheaa primar din snge i groaza fixat-n orbite? Fac drumul fcut i de tata, De parc btrnii n-ar spune C-adncul fntnii e gata Iar spnul capcanele pune. Splate de ploaie i geruri, Vd oase albind sub negar: E calul meu vrednic de ceruri, Poveste strveche i-amar.
!!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

LEAR
Btrne Lear, la ce rscruce De grele patimi omeneti Ai s-mi apari purtndu-i crucea Copilului crunt ce eti i ai s-mi dai toiagul tu, i-mpria destrmat, i monologu-n prag de hu, i nedreptatea pentru-o fat?... n nopi de gnduri i declin Eu simt pe frunte cum mi crete i lumineaz-mprtete O coroni de pelin.
!"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

PIERD BUMBII
Pierd bumbii, banii i mantaua. i tremur cnd m bate vntul. i fug ades cnd vd c-i raua. Dar nc n-am pierdut cuvntul. Pierd firele de pr din cap, Pierd dinii unul cte unul, Iar griji de care-a vrea s scap Le port cu mine ca nebunul. Adesea am pierdut prilejul De-a sta cu nelepi la vorb, i de-a-mi uda un pic gtlejul, i de-a primi ceva n torb. n schimb cu proti, cu alde mine, M ntlnesc mereu, mereu, i poate-n loc s-mi par ru, S vezi, c-mi pare foarte bine.
!#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

NEBUNUL DIN A D OUSPREZECEA NOAPTE


Lui D.Fusu

Rdea nebunu-ncet, cu jale, Iar noi rdeam n gura mare. Rdea de veacu-i crunt, miel. Rdeam i noi. Rdeam de el. Rdea nebunul, c nebunii De sus din tron vor s-i cuvnte, Iar noi rdeam, c ei i unii Merg chioptnd, au coaste frnte. Rdea. Rdea el singur, unul, La ui nchise i la pori. Sfnt fum, se destrma nebunul Pndit de hohote i boli.
!$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

GINGA
Ginga, mam, m-ai fcut, i la somn, i la mncare. Scump la vorb ca un mut, Ruinos nevoie mare. Nu pot suferi defel Vntul dac e prea rece, Pumnul dac-i de oel, Dorul ce ca vntul trece. Nu-mi priete mai ales Prea mult vin pe nemncate, Omul ce vorbete des i se jur c mi-i frate. M-ntristeaz pe vecie Tot ce pare-a fi, dar nu-i, i-neleptul care tie Gndurile oriicui. Cnd m coas i descoas, Cutnd sufletul meu, Firi moderne, ce v pas De mi-i bine, de mi-i ru.
!%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

ISPIT
Nu de dumani mi-i fric: Ei mi aprind cuvintele, Ei mi deschid mormintele, Ei spada mi-o ridic. M tem de ucenici. De credincioi pitici. De rug i de somn n preajma unui domn. Versetul scris de mine Crunt pe ochi mi cade Cu blestem i lumine Ca grindina n roade. Mi-i dor de nemicare Ca norului de mare. i cad n necuvnt Ca bobul n pmnt.
!&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

SAMO GON
Tu samogon de samovar Ascuns ptima breasl Nruitor lichid amar Cotropitoare samurasl. Aici la rdcina pietrei Prin vorbe grele i prin fum Tu tat i toiag al vetrei? De cnd, de unde, pe ce drum? Cnd mbrcm mireasa-n mirt Cnd moaa pruncul vrea s-l scalde Cnd pe sicriu pmntul cade Lacrima noastr e de spirt. Iar Doina sor i lumin Cu chip frumos ieit din minte i cnt versurile sfinte Pe malul apei de rugin.
!'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CLTOR
Parc-s aici, dar sunt departe. Nici nu tiu bine unde snt Cnd vd cum nucul se desparte De rdcini i de pmnt. Privii-i cum reteaz nucii. Sub nucii-acetia prin balade Treceau cu chiote haiducii, Luceau sub lun ochi i spade. i de ruine c nu pot S le opresc toporu-acum Las capu-n jos. M simt netot. i dau n gropi cnd merg pe drum.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

ARGHEZI
Arghezi, nume ce aduce versuri, Arghezi, nume zburtor, durut. Arghezi, litere de lut Arse la stelele din universuri. Arghezi, glas ntiprit pe disc, Silabe ce urc dealuri ca turmele, Arghezi, pstor din pisc Ce i-a uitat vrsta i numele. Arghezi, duh din lutul romnesc, Arghezi, cele spuse i nespuse, De-a lungul anilor te ntlnesc Brbai cu pluguri i femei cu fuse.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

DESTIN
Tremur ca frunza. Ca frunza m nasc. Sunt tnr ca frunza. Ca frunza m duc. Firav ca frunza. Ca frunza m tem. Verde ca frunza. Ca frunza revin. n rou ca frunza. Ca frunza sub ger. Fac umbr ca frunza. Ca frunza blestem. Tremur ca frunza. Ca frunza m zbat. Vreau tihn ca frunza. Ca frunza, ca frunza.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

D OR VIITOR
Triesc pentru dumnealui, Pentru viitor, pentru surprizele lui. Pesc pe pmnt Nu pentru ceea ce snt. Pesc, depesc, dispar Pentru singurul dar De-a m socoate un al Ctelea, fr final. Cu dini de nisip i pmnt M va ajunge-ntr-o zi Distana dintre ce snt i cine voiesc a fi.
"!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

IA TAURUL DE COARNE
Nu zic c nu. Ia taurul de coarne. i bate-te cu toi neghiobii tu. i nu lsa ca vremea s te-ntoarne. Frm piedici, vorbe i preri. Ascult de chemarea ce te cheam, Arunc-te din ziua ta de ieri n ziua cea de mine fr team. Dar s n-ajungi cumva la clipa ceea Cnd n-ai s vezi albinele cum zboar, Cum iarba se-ndesete-n primvar, Cum tnr ca floarea i-i femeia. S nu ajungi la zilele pustii Cnd intri ntr-o joac de copii i tu vorbeti, dar ei nu te-neleg i li se stric jocul lor ntreg. Eu nu m tem de ri, de ochii lor, M tem de clipa asta care vine. Privind o floare nins cu albine Caut n suflet un uitat fior.
""

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

TRIPTIC 1
Ca s te-aud, vorbete-ncet, Ca s te vd, stai mai departe, Nu da din mini ca s te cred, ci-afund-te niel n moarte.
"#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

2
ncearc marea cu piciorul Cu gura i cu braul tu, ncearc dragostea cu dorul i nlimile c-un hu. ncearc cerul cu pmntul, Focul cu apa uneori, ncearc lumea cu cuvntul, ncearc piatra cu fiori.
"$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

3
Am ncercat. M-am ncurcat... Vroiam s-o iau mai pe departe Eram ca ceasul care-a stat i-n loc de opt arat apte. i iar cerc dorul cu fiori, i cerc fiorii cu-ateptarea, i cerc iubirile cu marea i-i vai de mine uneori...
"%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

REGIZORII
Trec regizorii de furnici. i trec regizorii de oameni, Primii sunt prea mici. Ceilali cu ce s-i asemeni? Ce pot aduga neputerii i scdea din sczut? Dar nfloresc merii i ninge la semn nevzut, Dar cute mbrac obrazul i viaa e tot mai fugar i se preface necazul n vinuri de rar amar. Nopile sfie zorii, Vetrele zboar la astre. i se ascund regizorii n spatele morilor noastre.
"&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

SPECTATORI
Plcere mai mare nu este, Priveti cum alii ca tine De azi, de ieri, din poveste Pe scen fac ru ori bine. Fotoliu-i comod i n jur Parfumuri, tcere, rcoare. Pe scen c-un tainic murmur Eroul iubete ori moare. E moartea la timp i e clar i e regizat-nelept, i-o lacrim vrea s apar Pe gene, i-un tremur n piept. Aa ne deprindem cu vremea Cumini s privim dintr-o parte Cum omul cnt ori geme, Cum intr n via i-n moarte. Dar ce ne vom face-ntr-o sear Cnd toamna, de-afar, din ploi, Destinul n prag o s-apar C-un deget ntins ctre noi?
"'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

HRTIA
Versurile noastre Sunt scrise pe hrtie. Nu sunt scrise pe cumpeni Nu sunt scrise pe lespezi Nu sunt scrise pe pori Nu sunt scrise pe-o frunz verde. Iar hrtia se aprinde uor. Se aprinde de la un rug Se aprinde de la un chibrit Se aprinde de la un scntei Se aprinde de la un cuvnt. i rmne un strop de cenu, Pe care nu mai citeti nimic, Barem ct citeti pe-o lespede Barem ct citeti pe-o frunz verde Barem ct citeti pe-o arip de libelul n zbor.
#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CENTAUR
Eu sunt acel pe care l-ai fcut Din reguli i din piese de oel, E pieptul meu durabil ca un scut, Iar inima nu tie-a plnge-n el. Dar undeva-n montaj s-a strecurat O deviere-a schemelor de har, Sunt clipe cnd tristeile m bat i m ncearc dor fr hotar. Atunci desfac tot ce-ai voit s fac, Atunci dezgrop ce trebuia s-ngrop, Atunci vorbesc ce trebuia s tac, i-n loc de ploaie v aduc potop. Atunci apar la praguri i v cer S-mi dai o deplasare-n infinit Unde coboar fulgere din cer i se preschimb pietrele n mit.
#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

PNDA ETERN
Iubito, te jelui c mturi i scuturi, dar nu se vede. Colbul se-ascunde n pturi, n perne i-n ochi se repede. Spune-mi iubito, grijile, spune. Noi avem aceeai crare. tergem de pe feele lumii Colb i uitare. De pe frunze i cuvinte, De pe lumin i dureri, De pe vise i de pe morminte, De pe ziua de mine i ziua de ieri. Cu mturi de plop, tremurtoare, Cu mturi strvechi de stejar, Cu mturi subiri de cicoare, Cu mturi de laur amar...
#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CERCURI
Lui V. Beleag

Lsndu-m de fiare sfiat, Am cunoscut deplina libertate. Ideile s-au luminat cu toate i peste trupul meu s-au ridicat. Amin am zis acelui care-am fost i fricii lui cu ochi de buhn oarb, Nimicurilor cu sau fr rost Care-ateptau puterea s mi-o soarb... Dar limpede i-aproape zburtor Din deprtri revin la vechea vatr, Unde-am visat i-am plns cu capu-n piatr i unde am tiut ce-nseamn dor. Vin nevzut i nu m pot desprinde De troscotul ce crete peste prag, De fumul care suie din hogeag i-n faldurile sale m cuprinde.
#!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

SOLITAR
Cuprinde-m cu linite, pmntule, Cum te-am cuprins i eu cu zorul C am umblat la taine, destrmndu-le Viaa ascuns i sfrmnd zvorul. Cuprinde-m cu pace i cu verde Cum te-am cuprins cu rebeliuni bizare eu Ca i nebunul care nici nu crede Dar nici nu poate fr Dumnezeu. Adoarme-m cu mpcare calm, Cum te-am trezit cu grele ne-mpcri C-o soart mi-am citit-o scris-n palm i alta-n valurile de pe mri. Auzi-m cu visurile mele Cum eu de-attea ori n-am auzit Cnd m chemai pe mguri ntre stele La nlare i la spovedit. Adun-m cu venicia care D floarea, d nisipul, d pelinul C am trecut cu zile trectoare Fr s pot a-i mblnzi destinul.
#"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Mndrie i rbdare
***

Lng munii-acetia cu omt ntre ramii fremtnd de flori trebuia asear s m-mbt ca s uit c mine pleci n zori. Dar nici n pahar nu e uitare cum nu e uitare peste maluri cnd tresare marea-n deprtare i i pierde tremurul pe valuri.
##

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Ce s fac cu-atta soare ce-mi strbate sufletul? Ce s fac cu mri de aer urmrindu-mi umbletul? Dac n-am cu cine-mparte ce e dor i ce m doare ce s fac cu-atta aer ce s fac cu mri de soare?
#$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
i aminteti cum la cmpie fugind cu ochii ti, cu bolta se destrma n venicie firul de ap zis Cubolta? Copil crescut fr de tat de-o mam alb ca fuiorul tu n-ai fost singur nici o dat cum nu ne este singur dorul. i ai purtat un cer cu stele un cer cutremurat de atri de la durerile acele la clipele cu ochi albatri. inndu-te de frate, sor de liliac ca de un mire mi te-ai fcut n care or att de nalt i subire?
#%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Din ziua cnd ne-am ntlnit pe malul apei zburtori i strvezii cum e un mit puteam s-avem vre-o trei feciori. Unul cu ochi ca ceru-n mai unul ca teiul sfnt n floare unul ca sufletul din grai sau ca un rsrit de soare. Unul cu plugul i cu marea unul prin nouri meteor unul cu dorul i visarea plecndu-se peste izvor... Ziua cnd noi ne-am cunoscut sub ploaia cald din chindie ce freamt fu, ce cntec mut ce zburtoare bucurie!
#&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Ce iarb crete blestemat prin munii-aceia de omt ca fr tine nici o dat nu vreau s-o tiu, nu pot s-o vd? Ce iarb vlura cereasc n munii unde ne vzum c st i-acum s ne pndeasc cosindu-ne la orice drum? Ce iarb sfnt i nebun mi crete-n prag cnd rd i plng sunnd ca pulberea din lun chemnd ca taina din adnc? Cnd adormim pe vis i ran zboar prin cer din stea n stea un fel de pasre orfan cu iarb de nu-m-uita.
#'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Sunt gata s beau i otrav de-a ti c n clipa aceea pierd bruma aceasta de slav i-mi capt din ceruri femeia. Senin la suflet, curat scutit de-o mare durere ce-atunci cnd la prag se arat clarul de minte ni-l cere. Dar nu e otrav s poat a prinde i iar a renate lumina cznit pe roat lumina ce nu mai cunoate. Cu ochii n funduri de mare cu spatele-n piatr de munte atept vistor o plecare i visele mele-s crunte.
$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Frunz de ptlagin mi-au trimis de-acas. O in lng lamp cnd e ceaa groas. tiu c nu se poate s nu m-ntremeze frunza de ptlagin ce-au srit-o iezii. Frunza ce-au splat-o ploile grbite i-au lsat-o-n pace turmele de vite. Cum s pun pe sufletul care lin m doare frunz de ptlagin de la drumul mare?
$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Cnd n-are putere s vin i-l ine o fals mndrie iei tu i ad-i n grdin ulciorul cu apa ce-nvie. Cnd vrea, dar nu poate s spun i st mpietrit n tcere trimite-i o vorb mai bun arat-i un fagur cu miere. Aterne-i o iarb ce-mbat ce-adun i nu mai desparte aa cum femeile-odat credin pstrau pn-la moarte. Femeile-acele icoane la ele i azi se nchin orice brbat care poart un suflet strpuns de lumin.
$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Pentru toate avem a rspunde pentru seara aceasta cu lun pentru marea ce tremur-n unde cnd suflrile noastre se-adun. Pentru toate veni-va o plat undeva ne ateapt o vam o sgeat visnd ncordat cum perdeaua de vnturi destram. E a noastr i clipa prea rar i durerea ce-apoi o s vin i tcerea cu sev amar ntr-un nimb vistor de lumin. ... Dar dac n-ai purta un nume i dac nu mi te-a cunoate ce rost ar mai avea pe lume chiar cumpna care m pate?
$!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Ne cutm cu disperare ne desprim cutremurai. De unde-atta grab oare? nfiorai de venicie trim nu clipa de acum ci ne-ntrebm: ce o s fie? Visnd o stare i mai dulce partea mai bun din ce-avem o cam scpm i ea se duce. Stim noi c-asemeni clipe sfinte vom ntlni n viitor cnd pn i trecutul minte?
$"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Bobi sositori, bobi sositori o s picm de srbtori ca tunetul venind din nori peste cmpiile cu flori. Gsii o ap prin fntni s ne splm pe ochi, pe mini c ateptnd de sptmni ni-s ochii lacomi i pgni. i-apoi, splai, s stm puin cu sufletul ntreg i plin n faa stiblei de pelin ca-n faa cnilor cu vin. S ne privim, mndro, adnc senini ca frunzele din crng c ochii-acetia dac plng lumina toat-n ei o strng.
$#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Nu tiu: iubirea ajut firului firav de iarb s creasc n pulberi i-n ploaie dar simt c nu-l calc. Nu tiu: iubirea-i mai dulce ca sarea ori ca pelinul dar cred c ea nu ntunec tot ce e via. Nu tiu: iubirea e-arip sau poate-i o piatr pe suflet dar vd c ea nu nchide porile binelui. Nu tiu: fi-va n stare s-aline i ultima-mi clip dar cred: nimnui, nici o dat nu-i tulbur duca.
$$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
De la pat pn la vatr din durere-n bucurie este-un prag ori poate-o piatr creia i-am zis mndrie. Cum din var pn-n toamn de la vis la ntrupare este-o cale ori o vam creia i-am zis rbdare. Flcri am luat n spate m-am legat cu ele bine dar pcatele cu toate scai se in i-acum de mine. Pe-o crare de cenu ntr-un rsrit de soare am s-i bat din nou la u iarb sfnt, nsctoare.
$%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Am aprins stelele, am deschis florile cu dragostea am ncercat tria nct parc-am zice odat cu zorile: ne-am fcut, ntr-un fel, datoria. Pe la cine n-am fost s ne ierte porile pe care nu le-am deschis s nu ne plng attea lucruri frumoase i drepte nu le-am vzut, nu ne-au gsit nc. Orict de minunat orict de amestecat cu zborul partea care ni-i dat e bine msurat dei noi doi am vrea s-o msurm cu dorul. S ne ierte bucuriile cu care nu ne-am cuprins clipele pe care nu le-am srutat acuma cnd ni-i drumul nins nici asta nu e un pcat.
$&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Sufletul toamna
I DAC...
i dac se pierde rul cu tot cu izvoare n luturi cine s poarte, teiule floarea ce-o scuturi? i dac murgul apune pe cine s-l cheme colina i-n vale cui s-i cnte din stele lumina? i dac pasrea piere la mijloc de cntec pe creang cine s tie c mie draga mi-i drag? i dac pdurea se duce pe urmele frunzei n fum cine s-mi spun: Ioane mai stai nainte de drum?
$'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

DIALO G
De unde vii aa pe sus i nu ca oarecine? Eu vin pe sus c singur nu-s copiii sunt cu mine. Dar poi aceasta dovedi cu lumea fa-n fa? Eu nici a fi, nici a iubi nu tiu cum se nva. i dac ai inima lor de ce tristeea ta e treaz? Pentru c-atunci cnd arzi de dor cenua te urmeaz. Dar dac zici c totu-i ars de ce eti ateptare? Poate c partea ce-a rmas nc n-a dat n floare.
%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

NE FUGE LUMINA...
Lumea prin tine se ine: rul dormind sub omturi cerul sclipind de albine floarea, copiii de-alturi. Prin tine, suflare ce cnt. Prin tine, vis ce veghezi. Cu lacrima-i sfnt m nati i m vezi. Prin tine ncerc a cuprinde tot ce pierdut-am uituc tot ce mai pun n cuvinte i-n brazda ce-o duc. Ne fuge lumina pe-obraz ca roua n pine iubita mea zvelt de azi iubita mea alb de mine.
%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

MI S-A FCUT
Mi s-a fcut uor pe suflet cnd am simit c iau cu mine din ce-a fost patim i zbucium doar amintirile de bine. Mi s-a fcut tcut pe suflet cnd am simit c nu sunt multe acele amintiri zburnde cu aripi de furtun smulte. Senin mi s-a fcut pe suflet cnd am simit c nu-s nici grele cum e fiecare clip rupt din firul existenei mele. Adnc mi s-a fcut pe suflet cnd am simit c-i cntec iar lumina lin ce m poart lumina care-mi fu povar.
%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Salcmul din prag


SALCMU-ACESTA CARE-MI CRETE din pragul casei printeti la frunz-i tnr, iar la gnduri e ca btrnii de demult. Salcmu-acest cu frunza rar cu trunchi brzdat de semne-adnci fntna, casa i suflarea mi le-a cuprins cu rdcini.
%!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
M-AM NTORS ACAS CA UN NU TIU CINE care-i lecuiete rnile cu sare. Basmele ce m ineau i-nc m-ar ine s-au topit ca ploile-n ogoare. Mintea m-a gsit ori m mai cat? Vrful care-i, unde-i rdcina? Fug de bezna cea nctuat i m bate-n prag de zi lumina. Dar se las ca din cer spre mine printete-un bra muncit i greu. E bunicu-n hainele luminii? E salcmul, e salcmul meu.
%"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
EL, NSTELATUL AA SALCMULUI I-AM ZIS. n fiecare ghimpe ine cte-o stea. La focu-acest eu crile mi-am scris i le-am stropit cu roua lui cea grea.
%#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
IAR NOAPTEA SALCMUL ERA PLUGAR. Cu rdcinile ara cmpia vdan. Cu frunza mturat-a cenua i focul de pe ran.
%$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
DIN PARADA ARBORILOR CARE au umplut i rpile, i dmbul eu prefer salcmul. Cine trece dincolo de apa limpede i rece pe trmul secetei, s-o sece secerndu-i ghimpii i veninul dac nu salcmul?
%%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
DE CE PE TINE TE-AM ALES i te-am adus din crngul des la pragul casei printeti? Salcmule, eram copii. Intrase seceta-n poveti. Stpnul nu era acas i lumnarea tremura. Iar noi, frate-de-lemn, s tii triam sub ocrotirea ta.
%&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
POFTIM, SALCMULE, LA MAS. Mai odihnete-i frunza, frate. V mulumesc, dar i izvorul nu are tihn pn-la moarte. Poftim, salcmule, n cas. C prea te bate ploaia, vntul. V mulumesc, dar nu m las nici rdcina, nici pmntul.
%'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
CINE ARE UN SALCM NU E SRAC chiar de crengile salcmului poame nu fac. Noaptea doarme linitit, c hoii un salcm nu pot fura n toiul nopii. Ziua umbl drept i zmbitor parc i-a-nflorit n suflet un ogor.
&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
DUREREA ALTUIA TU O SUPORI ca pe un dar cu multe ace ce i-a czut, din cer, la sori. Mai nelept ea nu te face. Dar dac facla-i mut, grea i lumineaz inima?
&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
CND VEI NTLNI UN SALCM SALUTNDU-TE s tii c ai de pit peste-un prag. Cnd vei ntlni un salcm nflorit s tii c dragostea ca un fulger te caut. Cnd vei ntlni un salcm rournd de albine umblnd i cntnd s tii c toate capcanele care te ateptau au putrezit, s-au prefcut n frunze.
&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
SALCMUL NU MI-I RUD ci frate de simire coleg de drum, de soart concetean de plai. Eu cred n legtura ce poate s existe ntre un om cu vise i-un realist copac. C totul pn-la urm se-adun, se-mpletete: gndirea mea cu vrerea care o poart el. Nici val nebun de ape nici brae de furtun de-aicea nu ne-or smulge dect mbriai.
&!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
M TEM DE O MEMORIE GURIT sit prin care trece uitarea. Fr memorie btrnii muni n-ar recunoate printre nouri marea. Memoria e ara unde ne vom ntlni, copacule nsingurat. Iar pn atunci la umbra ta de muchiile vieii gndirile mi bat.
&"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
PRINTE, LOCUL UNDE-AI STAT i-ai ntlnit lumina s-a prefcut n panic sat i-a nflorit grdina. Printe, focul ce-ai purtat i-ai spus c este dor fidel prin vreme te-a urmat i s-a fcut izvor. Printe, unde nu m duc cmpie vd muncit. i foame nu mi-i. Sus n nuc tu mi-ai lsat o pit.
&#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
PRINTE, ALTURI DE SOARE tu ai iubit cmpia. n insomnia lui s-i fie oare i ie venicia? Amndoi v-ai risipit fptura i smna bun, omenoas peste dealuri unde artura atepta ca o mireas. Cnd l vd cu fruntea n sudoare cum se las dup zare luminatul n amurg, printe, mi se pare: soarele i caut frtatul.
&$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Coroana de umbr
NVTORII DE L A SATE
M rog pentru nvtori acei zidii ntre caiete. M rog de voi, biei i fete cei necjii de multe ori. De rmneau i ei plugari ca fraii lor legai de fire poate c-aveau azi nervi mai tari i-o mai nalt preuire. Dei chemarea vreau s-o spun i face datoria sfnt i c-un cuvnt, dac e bun i dac el binecuvnt. De tineri au plecat din sat lsnd acolo loc de cas i-un plug s ias la arat i dragostea cea mai frumoas. S nu uitm, s nu uitai s-au dus setoi de-nvtur copiii satului curai sfioi, cu bun ziua-n gur.
&%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Cum au trit? Cartofi prjii de-aveau prea c au de toate naripai i-nsufleii c tinereea totul poate. Au prins mai mult sau mai puin dac-au avut de unde prinde al cugetrii dulce chin descoperind i noi cuvinte. Au sclipuit cum au putut bani pentru-o carte sau o hart pentu-un album ce-a ncput celebre opere de art. Cnd s-au ntors ei nu mai sus au vrut s fie ca oricare dar fiindc-aveau ceva de spus cum orice spirit tnr are au ars, s-au druit de tot dac nu toi majoritatea mergnd cu satul cot la cot topindu-i primii sntatea. Le-aduc o floare n pridvor ca o lumin-ntrziat i-mbriez cu viaa toat risipa sufletului lor.
&&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

UN MOD DE A FI
Tot ce v spun nu e nou pentru voi. O tie oricine mai bine ca mine. i boarea de vnt, i frunza-n zvoi. i firul de ap doinind sub coline. O tie hrtia, paharul la cin o tiu telefoane cu limba prelung. O tie copilul, acel de-o s vin cndva s ne spun: ruine, v-ajung! Avem slbiciunea de-a nu ne cunoate. De-a nu ne susine, de-a nu ne cinsti. Brfeala un pic mai devreme se nate dect se ateapt i ar trebui. Vorbesc doar de unii, nu toi i nu toate vizai sunt aicea, exist imuni la brf sau alte mrunte pcate de ei se zvonete c-s demni i c-s buni. Vorbesc doar de unii pe care i tie ciudat, dar vie, simirea ce-o am: cu unu-s prieten, n ospeie la altul nu umblu, al treilea mi-i neam.
&'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Ogorul, se tie, azi nu se mparte e-n glie i-n om o simire comun, i plaiul, i graiul, i ochiul din carte pstrate se cer de un stil ce le-adun. De atta mi-i sor fclia ce arde aici n fereastr, acolo-n cuvinte i sus peste toi n zvcniri de stindarde i dincolo-n preajm de umezi morminte. Iertat s fie, de-i team deart dar inima iari m doare sub hain: vreun frate, probabil, defaim cu art pe altul. Acuma, la or de tain.
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

FO CUL DIN VERB


Ctig-acela care scrie retras nu n singurtate ci n trezia ce se zbate pe-un muc de flacr trzie. Mi-i cumpna n ospeie. i braele i ard mocnit pn-n tulpina pururi vie. Caut cuvnt de antracit clit de vremi i de tceri de rezisten la situaii purtat de multe generaii venind de dincolo de ieri. De-l voi gsi e un noroc? De nu-l gsesc va fi ocar. De-l vom gsi vibra-vor iar cioban i turm la un loc.
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

ARATUL PE HRTIE
S nu ne facem neamul de ocar cnd observm c nu e totul bine. tiind de calea lui cea dulce-amar s-i mulumim c este i ne ine. S nu ne facem neamul de pomin lsndu-ne pripit de plugrie c prea de-un timp se cheltuie lumin arndu-se de-a surda pe hrtie. Din colile ce-s n birouri scrise nu crete spic, nici ramul nu nfloare. E bun cifra, dar n loc de vise sub lun numai cifrele s zboare? Gliei mereu i tot jurm credin dar satele le prsim cu-ncetul. Ruinea fugii astea n fiin o simte i plugarul, i poetul.
'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

NTOARCEREA FIULUI NCRUNIT


Bun seara, margine de sat. Bun seara, crng al reveriei. Bun seara, via mea de vie cu toiagul de beton armat. Bun seara, panice izvoare. Bun seara, dealuri retezate. Bun seara, blndelor mioare firule de iarb de sub roate. Bun seara, fetelor frumoase, palide ca frunza de tutun. Bun seara, cuiburi, ape, case. Bun seara, plaiule strbun. Bun seara, vorbelor btrne. Bun seara, cntecelor noi. Bun seara, codrule de pine mulumim c nu te lai de noi. Bun seara zic i clipei mele. Bun seara, somnule ce vii. Bun seara, frunze, roiuri, stele care m petrecei n trii.
'!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

PRINII
Se dedic jubileului de aur al cstoriei prinilor mei tefan i Eufimia

Mi-a dat tata lemn de cas lemn de brad i de stejar. Mi-a dat mama cntec rar ca un strug de tmioas. Mi-a dat tata chef de-a-ntrece i la har, i la zis. Mi-a dat mama n bariz lacrim de ment rece. Mi-a dat tata bra fierbinte ans de a fi cum snt. Mi-a dat mama tremur blnd lng vatra ce asfinte. Mi-a dat tata minte treaz calcul rece ca un scut. Mi-a dat mama dor tcut inim ce sngereaz. Mi-a zis tata de lumin s-mi fie pocalul plin. Mi-a zis mama s revin lng ea, sub o colin.
'"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

POEII I PROZA VIEII


Dar Eminescu mai nseamn mers pe jos cu traista pe lungul drum de ar nu doar Luceafr sus i maiestuos peste durerea brazdelor, amar. Desprinderea de vetre i pmnt s fie oare-un drum ctre Luceafr? E trist s ruinm acel cuvnt care-i direct pentru c-i teafr. De proza vieii de-or fugi poeii cu ce se va alege adevrul? n ciuda gerului ce-l caut i-a ceii a nflorit la noi n cntec mrul. Mainile la alte munci au plan. M-am nhmat la carul cu cuvinte. Luceafrul rsare peste lan. Luceafrul ce tace i nu minte.
'#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

SRUT PMNTUL
Din cer nu cade man nici la noi pe-acest pmnt care-i numit Moldova. Ba de un timp e cerul mai zgrcit peste-ateptrile destul de multe. Avem strvechi i tnr obicei de-a pune oaspeilor mndr mas de s-ar prea c n fiecare zi ne rzboim cu stoguri de plcinte. i trece-un timp, i auzim apoi c de mult vin ct le-a ieit n cale cu toasturi flfite la osp ei nu in minte cnd i unde-au fost. Cnd flcile lucreaz peste plan st spiritul uitat, i de ruine nici nu-ndrznete s ia loc n cerc sau opie i spune ptrnii. S-au nmulit butoaiele de-un timp c nu ncap n beciuri i-n hambare. Iar unii dorm n ele somn adnc dei n-o fac, o tim, pe Diogene. Nu ni-s cumetri norii de pe cer i nu avem cu grindina relaii cum, din pcate, jos nc se fac prin cunotine trepte i destine.
'$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Smai ai mei, colegii mei cruni s nsuim aceste dure lecii lundu-ne n mini ca la-nceput c nu suntem elevi la pauza mare. Cu cei doi ochi pe care-i vrem curai s ne privim cumva de la o parte. S zic ori nu c asta ne-ar prii chiar dac-am trage-o r cu obrazul? Doin rsare din pmnt i neam. i nu mncarea, cheful, butura sufletul plaiului l-au modelat ci suferina, omenia, dorul. Sunt pctos i eu nu c nu tiu elementar aceast-nvtur ci c mi place larma lng-un vin trezia cnd se duce la culcare. De-aceea ies la aer i mi spun vorbe banale care le uitasem. Srut zpada, aerul srut. Srut pmntul care m trezete.
'%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

UN IR DE SCUZE
i cere scuze c exist. i cere scuze c pete. i cere scuze c respir. i cere scuze c zmbete. i cere scuze de la tine. De la o umbr-i cere scuze. De la oferi cnd trece strada. De la cuvntul de pe buze. i cere scuze-ntins ca struna. i cere scuze rupt de ale. i cere scuze dintre roze. De la un col, de sub portale. De-un timp i tremur genunchii cocoaa-i crete n spinare. Pierdut-a vzul i mirosul i guturai la vorb are.
'&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Zu, nu tiu: face carier prin scuze i nchinciune sau nevoit de-o-mprejurare el altceva nu poate spune? Oricum, m-am sturat de dnsul. n alt parte fac-i placul. M tem c fr nici o scuz de-l prind o s-l trimit la dracul. Dar cnd ne-am ntlnit n curte sub vntul cu fiori de ghea eu m-am uitat c-un fel de mil la temeneaua lui de-o via.
''

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

STRLUCIRE
Fugit irreparabile tempus... Vergiliu

Fr vrst e apa a ei strlucire. Fr vrst e viaa izvornd din iubire. i doar clipa aceasta ce d-n floare i ine e de-o vrst cu roua e de-o vrst cu mine.
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

LA D OU SUFLETE
S nu m certai cu prietenul meu. El este fratele curcubeului i nu al punului. Adevr griesc vou. S nu m certai cu prietenul meu pe mine, cel care scrie cu o pan epoas de parc ar murui n perete un chip de scaiete. S nu m certai cu prietenul meu cruia, inofensiv fiind alebardele eu i le duc dar el nu le vede nchipuie un verde care ne crede. Vai mie, l-am rnit cu lama frunzarelor. S nu m ceri cu prietenul meu zbrnitoare sgeat-a persiflrii! E-adevrat, noi dou firi avem i dou nume dar mai avem i aminteti? la dou suflete attea flori attea rni comune...
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

AUD
Unui critic ncruntat

Aud brfeli n jurul poeziei: c-ar tinui ceva n sn, sub coast. E-adevrat rspund. Dar nu o piatr ea poart-acolo, ci o inim. A noastr! A tuturor! A celor din cmpie care nghit i colb, i-azur, i fum dar pinea ne-o aduc cu bucurie la mesele comune de acum. A tuturor! A celui ce dezghea metale din a rocilor goace nsufleind cu propria lui via oelul ce-n lumin se preface. Nu cutai sub haina poeziei ea nu e curtezana care se despoaie spre-a face dup plac prostiei cnd se adun gur-casc droaie.
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Un fel de vi verde din vecie. Umbrete ochii luminai de dor. E cntecul un nimb ocrotitor. E lacrima un strop de ap vie. Aud brfeli care vor trece fum ce se ridic i dispare-n vnt. Dar poezia va rmne. Acum i-ntotdeauna pe pmnt!
!!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

SUB LAUDE
Tot ce-i atins de laud dispare. Am ludat cetile i nu-s. Pduri am ludat cu disperare Pdurile de pe la noi s-au dus. nct m tem s laud ast pine i apa de la gura lor mei, Parfumul sfnt al florilor de tei i tot ce-n noi statornic mai rmne. ntre cuvnt i grele necuvinte M-am rtcit ca-n plase un strigoi i, sfiat, de-acolo iau aminte La foametea de laud din noi.
!"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Oile albe, oile negre


LOCUL DE MUNC NU L CEDEZ...
La masa de scris n cretetul nopii n gheara durerii n roua din vis n faa acelui care m-nfrunt eu locul de munc nu l cedez. n arc de pahare de cupe spumate cnd fratele-mi toarn sau, poate, licheaua cnd suie erpete otrava, uitarea spre cretetul care e rece i greu n faa ninsorii ce sufletu-nghea eu locul de munc nu l cedez.
!#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

n faa femeii ce vzul mi-l leag cu braul, cu pleata cu genele sale orbit de nesaiu sau mut de-ncntare eu locul de munc l pun lng noi. n par i-n rou muncit de-amndoi.
!$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

SALTUL DIN EFEMER


Nu se poate tri n abloane. Nu se poate pune obloane ntre gndul ce vine de-afar i suflarea ce st n cmar. Prin zpad pe drum ngheat gndul vine uor i curat la simirea legat n cas ca un vl tremurat, de mireas. El e solul ajuns lng prag i sgeile gerului trag n a inimii sale lumin. Dar aleasa ezit: s vin?..
!%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CAVALER AL CEASULUI SUPREM


Steaguri de fum sfiate de vnt s-au zbtut ntre cer i pmnt. Ploaia a venit, s-a lsat i cu bandaj de pnz vie rana rnii a legat. Soarele i Luna mi l-au cunoscut. Pn-a venit muma au vegheat pe rnd la capul feciorului nvelit cu pmnt. Cu batina-n urm. Cu apusul n fa. Sub a stelelor turm.
!&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Suie ameitor spre cer fumul vetrei de-acas. Morii merinde nu cer. Vreau n poem s te chem ostaule care te-ai ridicat i-ai rezistat n ceas suprem. Ai apus, dar mai nti ai spus. i-a cobort la cpti un sol al stelelor de sus. Prea o simpl tinichea. Dar timpul a trecut i steaua acum e de lumin grea. Mai grea ca marmura, ca plnsul. Dar nu mai grea ca lutul rii care te-a-nvenicit ntr-nsul.
!'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

NTRETE I MBRBTEAZ
Se dedic lui Ion Hadrc

Ca i cum ai fi n bezn o raz ntrete i mbrbteaz nflorirea zorilor de zi. Ca i cum ai fi nsi lumina susine floarea i-albina. Ajut-le a se gsi. Ca i cum ai fi greul pmntului, dorul dorului cnt-i ceva la ureche izvorului s nu se mai poat opri. Ca i cum ai fi eliberat de gravitate ridic mndru anii tatei i-nva-te a-i nemuri. Ca i cum ai fi astrul cel din amiaz ntrete i mbrbteaz iarba care te va coperi. Ca i cum ai fi. Ca i cum ai fi.
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

REZISTENA SPIRITUAL
Printre armele de importan mondial ale unui popor fora cugetului, rezistena spiritual ar fi prima n ordinea lor. Tria de caracter care-o ai lumina, pivotul convingerii te pot ajuta mai dihai ca dracii sau ngerii. De-i omenesc imboldul i elul el electrizeaz vzduhul. Aa a fost cndva clit oelul. Aa se va cli acum i duhul. Dac se retrage pn i metalul rezist dur ideea, gndirea. Rmne uneori de straj malul cnd apele pornesc. i ine firea.
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Cheme-te iscusit peste mare. Cheme-te cu furtuni de ovaii. Cheme-te cu toi lutarii. O oper, un suflet mare nu crete-n drum printre migraii. Cenua vetrei i-i avere. Cutremurat cu ea rmi. Tot ce e vnt ca vntul piere iar norul nu e cpti. Nu doar ridicat sub obuze te poi nla i-ndrepta. Floarea minciunii pe unele buze. Numele Patriei n inima ta.
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

LA LEAD OVENI N PREAJMA MAMEI


Vin la maica la mormnt i rmn fr cuvnt. Vin cu lumea n comun i nu pot ce vreau s spun. Vin la mama singur cuc i nu-mi vine s m duc. Vin la mama om btrn i tot vreau s mai rmn. i pernua ei de lut vreau s-o-ndrept i s-o srut. Uite, mam, la nepoi c i-ai mngiat pe toi. Uit-te i la copii c au fire argintii. Uit-te c am ajuns om cu vorbe rare uns.
!!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Cu onoruri n amiezi. Numai tu nu m mai vezi. i nu poi s mi citeti strofele ca pe poveti. Mam, n-am s cred n veci c-ai rmas n brae reci. C te ii i te alini tot cu negre rdcini. C lumina cea de sus pentru tine a apus. C ngheul cel de jos te-a ajuns pn la os. Nu-mi lua cuvntu-n ru: trupul meu e trupul tu. Dorul care e mai drept l-ai purtat i tu n piept. Pomul tu cu bucurii a rmas pentru copii.
!"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Numai setea grea a mea mam, nu e setea ta. Mam, dou fete ai i-un fecior cntnd la nai. La niuul de cuvnt logodit cu cntec sfnt. La niuul care-a zis despre noi i despre vis. Jumtate n prier jumtate prins de ger. Al luminii pelerin eu tot vetrei m nchin. Am copii cu chip senin. Sufletul de ei mi-i plin. Ori uita-m-or, ori cu ei vor spori i anii mei.
!#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Port n mine amintiri ca pe nite vechi zidiri. Port cu mine zile noi ca pe turmele de oi. Iau vinu i-l picur jos peste bulgrul setos. Pn ne vom ntlni beau lumina cea de zi. Pn voi rmne-aici ntre dealuri mari i mici. Iat, mam, am venit. Srut lemnul nflorit. Srut cerga ta de lut. Iarba verde o srut.
!$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

ELEGIE PENTRU SOUL NECUVINTELOR 1


Dintr-un sentiment de ruine se pare Poetul i-a ascuns partea-i de durere dup starea poeziei, transparenta, care peste ruperea de oase se vrea mngiere. Din cnd n cnd, din gnd n gnd btea la u de cuvnt: las-m s intru, s nu mor cu visele, cu tot cu dor.
!%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

2
Eliberat de rime el se lega tcut ca robul, ca zeul, ca nime de foc i de lut. El rupt a fost cum s-a aflat rupt ntre zbor i dor. Fr de margini conturat. Al nimnui, al tuturor. Din stea desclecat.
!&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

3
n cinstea zilei harul su nuntea. n cinstea serii care se lsa. Nu m privii, nu m privii zicea. ... Vulture, sol al bolii luminoase i tu, eterna, blnda mea furnic luai povara lacrimii apoase de pe Poetul care se ridic.
!'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

MELCUL I STEAUA
Steaua i fcu din ochi. Marea se revrs peste mal. Melcul i urm drumul. Steaua cobor pe munte. Pdurile de cetini se topir. Melcul i urm drumul. Steaua sorbi izvorul. Albia apei plesni. Melcul i urm drumul. Steaua i puse cercei de chihlimbar. Cerceii rou se fcur. Melcul i urm drumul. Steaua i cut urma. i auri calea, osnda. Melcul i urm drumul. Steaua se ddu peste cap. Se prefcu ntr-o salcie. Melcul i urm drumul. Salcia se ddu peste cap. Se prefcu ntr-o fat cu prul despletit. Melcul i urm drumul.
! 

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

mbtrnit, fata se posomor. Se prefcu n muma pdurii. Melcul i urm drumul. Baba aduse o tor. Ddu foc la iarb, btu cu grindin frunza. Melcul i urm drumul. Baba l mpresur cu muni. Cu pduri epene ca peria. Melcul i urm drumul. n locul stelei pe cer rmase o gaur neagr. Gaura nghii stelele, luna. Melcul i urm drumul. Apoi rsri soarele. Vedeniile nopii se topir. Melcul sttu la popas. Spicul scp o lacrim. Mioara, luminat, glsui. Melcul porni din nou.
! 

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Postume
SUB ARIP
M-am nscut sub aripi. Nu m lovea ploaia n cretetul capului Vntul nu-mi frigea ochii. Cerul nu-mi inunda nrile, Deasupra numai aripi Dedesubt numai aripi. n mirite nu-mi sprgeam degetele Pe ape ngheate nu-mi trosneau ciolanele. mprejur pn azi numai aripi. N-am voie s m rnesc de propriile mele contradicii. Nu mi se recomand S-mi ameesc minile Cu prea multe ntrebri. E de dorit S tot fiu ocrotit de aripi. Aripi moi pe scaun s nu-mi obrintesc ezutul. Aripi moi peste gene s nu m terorizeze deprtrile. Aripi legate de ipete Ca ipetele s fie amuzante, Aripi legate de rni Ca rnile s par flori, Aripi legate de cuvinte
!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Pentru ca versurile s se desprind de acest pmnt i s se duc dracului pe vnturi Ca nite blestemate jucrii. i peste toate un glas patern: Cel care triete sub arip La ce s-i creasc aripi?
! !

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CLOPOT MUT
De limba clopotului spnzur frnghii, De frnghii spnzur mini, Clopotul se clatin peste cmpii Trgnd ntruna vzduh n plmni. Clopotul alung iepurii i ciorile, Strnete ecouri n frunziul cel crud Macin strigte, macin sforile, i doar oamenii nu-l aud. Oamenii care de frnghii trag, Oamenii care crc din dini, Oamenii care ar i rag, Oamenii cu ochii de sfini. Sforile se ncordeaz, sforile Limbile, limbile se zbat Ciorile se sperie, ciorile, Ciorile peste cetate i sat. Ciorile peste cimitirele vechi n care pasc vaci slabe, Ciorile peste ochi i urechi, Ciorile peste silabe. Clopotul mut cu vine pe frunte Bubuie neauzit Limbile lui, limbile multe Rag sfrmate de zid. Iar oamenii trag, trag de frnghii Pn se fac stane de piatr. Achii, ce-or sta pentru vecii nfipte n inimi i-n vatr.
! "

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
i zbor prin codri. Sunt iscoad. l caut pe tefan cel Mare. Vor ochii mei ntreg s-l vad n za de-oel, neatins, clare. n spate sbiile se rup Sgeile dau n stejari Am cal czut i rni pe trup Buze uscate, ochii mari. i vd prin genele-afumate n fa veacuri viitoare Rzboaie, lanuri nspicate, Dar nu-l vd pe tefan cel Mare i m-a ntoarce napoi Dar vd Chilia, ran-adnc, i el la Putna doarme nc i nu se scoal pentru noi. Rmn n urm ani, poiene, n fa sate ard pe zare Dac-s acolo moldovenii, Acolo-i i tefan cel Mare.
! #

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
Mie mi face ziua bun i-o floare rsrit-n drum, i-un cer splat abia-n furtun i peste vatr-un fir de fum i-un om plimbndu-se-ntr-o doar, i-o frunz ntr-un vrf de nuc, i-un fulg de nea ce-n tihn zboar Prin anii repezi ce se duc. Mie mi face ziua rea i-un singur om fr ruine Care iubete ara mea Pentru c-aici i este bine. Mie mi face ziua rea Chiar i-un cuvnt, de nu-i cuvnt Chiar dac-i scris de mna mea i laud acest pmnt.
! $

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

MINCIUNA
Minciuna se vrea necesitate. i cocoat sus Cu laba peste mas bate, Semn c are ceva de spus. Minciuna vrea s nasc minciuni. Minciuna cea progresist O critic pe bunic-sa de luni pn luni i-i spune c nu mai exist. Minciuna vrea s dovedeasc peste tot, i la ndrgostiii ce admir luna, i la detept, i la netot, n faa ei suntem totuna. i-aa cum se modernizeaz toate Sunt rnd pe rnd inventate Necesarele minciuni, nemuritoarele, Pentru toate orele i popoarele. Vedei ct munc, talent, energie, Ce fireasc dezvoltare. De ce s nu-i dm autonomie n suflet la fiecare?
! %

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

DREPTUL POETULUI
Port o piatr n gur Ca s-mi lefuiasc cuvintele, Cuvintele de dragoste, cuvintele de ur, Cuvinte tcute ca mormintele. Port cte-un izvor de lacrimi sub gene Ca s-mi spele privirea Cnd mi-o ndrept spre sate moldovene Acolo unde crete nemurirea. Port cuite n inim adnc Pentru ca s n-adoarm cumva Atunci cnd strig ori plng, Atunci cnd m cheam Moldova mea. mi port fruntea legat cu proverbe i cu povetile acestui pmnt Pentru c mintea fr oprire mi fierbe i nu vreau s nnebunesc prea curnd. Sunt tinerel ca o vi n mai, Chiar mine poate-am s fiu btrn. Nu-mi dai tihn pe-aceast gur de rai, Dai-mi zilele care-mi rmn.
! &

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

***
i cnd va fi ca s dispar odat Nu vreau s m destrame crematoriu-n fum. S m ducei la intirim n sat i s-mi spai o groap lng drum. i s-mi punei o piatr sus la cap C iarba singur m crete mprejur i vntul, rvind-o, va alerga la trap i Rutul va curge cu purpur. S nu uitai de piatra ce v-am spus C dac n via se ntmpl multe La pietrele de pe morminte sabia se-ascute Eu v visez numai cu fruntea sus.
! '

POEME

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

MELCUL I
Scriu cu dor i scriu cu vis pentru cine mi-a trimis trei melci vii i unul mort nvelii n foi de cort din pnz de tort n tort. Melcii mei au disprut: unu-n cer i altu-n lut unu-a spus c nu-i nscut ultimul a cam tcut. Mi-am pus melc la plrie plria a-nflorit. Ne-am pornit pn-n grdin drumul nu se mai termin. Frunz verde ploi uitate m-am luat cu melcul frate i-am ajuns s port n spate srbtoarea-n jumtate i pcatele pe toate...
!!!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

II
Printre pietre mari de rou auuu, auuu, auuu, auuu trece-un melc cu cas nou auuu, auuu, auuu, auuu i coarnele amndou auuu, auuu, auuu, auuu. Melcul poart frunz-n frunte iar casa lui e munte care taine multe-ascunde. Dinspre muni spre venicie trece melcul pe moie cu un corn nfipt n glie. Ar sare, crete floare ar floare, crete soare crete soare i dispare.
!!"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

III
Trece-un melc pe val de mare cu ploile n spinare i setea n cingtoare. Duce ploile acas ns marea nu mi-l las i lumina l apas. Uite-l nu e, uite-l este uite ploaia peste creste ca lumina din poveste. Ploaia se topete-n pine i de astzi ctre mine numai setea lui rmne.
!!#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

IV
Rapsod stingher cu casa-n spate trind n ea pe jumtate. Pe jumtate n cetate i restul dincolo de ea. Pe cine l pndete riscul? Pe-acel ce urc dealul, piscul pe jumtate n cetate i restul dincolo de ea. Pe cine l ajut lutul? Pe-acel ce-i ine duhul, scutul pe jumtate n cetate i restul dincolo de ea.
!!$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Pe cine-l vor cnta poeii? Pe-acel ce nfruntnd nmeii ori curgerile zbuciumate pe jumtate e-n cetate i restul dincolo de ea!
!!%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

V
Vine melcul pe crare cu pinic i cu sare s-ntlneasc mndrul soare. Toat frunza de pe vale trimite mriei tale sntate i-nchinare. Dar soarele nu-l vede de atta lume verde care poart floare-n plete. i st melcul la crare cu pinic i cu sare ntlnind pe fiecare.
!!&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

VI
Vino iar spre diminea dar nu-mi trece peste fa cu urzeala ta de ghea. Cnd suflarea mea uoar parc moare, parc zboar sus la cerul de sineal. i m du pe-o cale lin cale verde de hodin la coliba ta senin. De-om gsi coliba spart ne-om opri lng o piatr i sub ea ne-om face vatr.
!!'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

VII
Femeie, gur de floare i tu mi semeni cu un melc. Oare nu ca el mi te deschizi la primele semne ale luminii i cldurii? Oare nu ca el mi te aperi copilrete cu o crust de vorbe grozave? Oare nu ca el mi te scuturi fulgerat de nghe alturi de floarea devreme a migdalului ngndurat? Abia atunci cnd te cuprind n brae te urci la cer pe crengile luminii.
!"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

VIII
Melcul m-a poftit la nunt dar o vijelie crunt cu pmntul se nfrunt. Drept cadou la-nsurtoare eu i-a duce ramul care dup ploaie-a dat n floare. Dar i ramul este mire i-i legat cu mii de fire de colinele iubirii. S-i duc iarb de acas? Dar i iarba e mireas pn va cdea sub coas.
!"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

IX
Melcul melcului i scrie pe-o frunz rupt de vie la margine de cmpie. Ba cu lacrim srat ba cu visul ce-l mbat cnd soarele se arat. Nu tiu cnd i nici de unde cu litere mari crunte cellalt i va rspunde. Dar privind cum suie-n soare tremurata lui scrisoare vrea i inima s zboare.
!"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

X
Lng-o palid lumin unde-i tihn de grdin pe cine-l atepi la cin? Dus e astrul la culcare apa murmur-n izvoare iar luna nu rsare. Lng piatra mesei tale vine ceaa de pe vale i bea rou din pocale. Calea Laptelui cea vie se apleac din trie s-i poarte tovrie.
!"!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

XI
Drag melcule privete horbota de floare ce urc neoprit pe crengi e oastea melcilor de care am uitat i eu, u tu e oastea melcilor urcnd la cer ca s ncheie-o socoteal veche sau poate ca s domoleasc izvorul marelui nghe. De-ai ti cum te invidiez cnd mi se pare c sunt un val izbit de mal n braele attor valuri de ntuneric i lumin intrnd la nesfrit n mine tot mai rotund i tot mai mic sub cochiliile de vorbe. O, melcule, ce-mi dormi pe scut... E timpul s mai ies la drum.
!""

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

XII
Cnd am chef, melcule-frate dau i hainele din spate i paralele pe toate. Dau vinul cu tot cu vie cntecul ce-mi place mie i gndul din scfrlie. Muzicanii, musafirii cnt-n lumea fericirii cntece de nemurire. Brrr, ce noapte-ntunecoas prin pdurea asta deas du-m, melcule, acas.
!"#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

XIII
Cine, melcule, te-nva c graba-i la suprafa i se duce ca o cea? Cine, melcule, i spune c-o fug se trece-n spume iar spumele n-au nume? Ori pmntu-i este frate i nu vrei a te desparte de ieirea lui din moarte? Ori n ceruri mai ai neamuri care-i flutur la geamuri lun, soare, stele-n ramuri?
!"$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

XIV
Ochii, maico, ce-mi vzur trei melci cu zbala-n gur nhmai la o trsur. i-n trsur Grul Verde bucuros c i revede dealurile sale-ncete. Sta pe capr conul soare roile erau izvoare loitrele ddeau n floare. Iar cnd au ajuns la munte auuu, auuu, auuu, auuu melcii au intrat n umbre auuu, auuu, auuu, auuu i n pietrele rotunde auuu, auuu, auuu, auuu...
!"%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

CAVALERIA DE LPUNA
(Poem dramatic din epoca lui tefan cel Mare)

tefan-Vod ctre Daniil Sihastrul


n apropierea or. Neam, n Valea Alb, pe locul numit mai trziu Rzboieni, oastea moldoveneasc... a suferit nfrngere. Istoria R.S.S. Moldoveneti, Chiinu, 1984 i au ntrebat tefan-Vod pre sihastru ce va mai face, c nu poate s se mai bat cu turcii: nchina-va ara... au ba? Ion Neculce, O sam de cuvinte.

Vin de-mi zi, printe, n atta chin Nu-i mai bine oare ara s-o nchin? Fierul i cu focul vor a o rpune. Ce-ar fi s primeasc umbra Semilunii? Sabia nu taie capul ce se pleac. ara mea bogat a mai fost srac. Ca urgia veacul s nu ni-l strpung nu-i mai bine oare s jertfim din pung? Dar m-ntreb, printe, s rspund nu-s gata: de-am primit ntregul, s-l dm cu bucata celuia ce pruncii-n ieniceri ni-i schimb ca s-i uite neamul i strbuna limb? Suflet ce se nate n cretintate s-l nvee-n datini i n cruce-a bate?
!"&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Unde vom ajunge de-om fugi ca laii? Ce va zice lumea i de-or fi urmaii? Oh, nu-i dulce viaa cnd i pleci grumazul, cnd ruinea roade duhul i obrazul. Cnd i las-n blide din a sa gustare cel ce-i peste tine lucitor i mare. Stupi i duci la Poart, heleteu cu pete. Pinea el i-o taie. De vrea te hrnete. De vrea te alung i i zice cine. Greu de omul care om i-atunci rmne. Dar mai bine-i oare dac ara toat va cdea cum cade pinea secerat? nspre partea asta cine s ndrepte ceasul cel de tunet al rsplii drepte? De fugim n peteri, de intrm n stnc cui lsa-vom ara care-i vie nc? Eu te-ntreb, printe, i te rog a-mi spune: mai avem noi vreme pentru rugciune?
!"'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Daniil Sihastrul ctre tefan-Vod


Roag-te, Mrite, nu trgna pentru ara asta, c-i aleasa ta. Lacrim n poal, lumnare-n cas, ea-i vdana care dat i-i mireas. n arsura crnii, n botezul muncii ia-o cu ce are: jalea ei i pruncii. Asta vi-i nuntirea, asta i-i coroana: sabia de zestre, sufletul i rana. Fii pstor ct crezul nc te mai ine, dumanu-i mai multu, nu-i mai drept ca tine. S-a aprins prin ar focul la colibe, du-te pe la staniti, uile deschide. Rscolete-n vetre plnsul i tciunii. Unii te vor crede, blestema-te-or unii. Unii n-or deschide, alii te vor plnge, i-or spla cmaa cea-n bujori de snge.
!#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Iar sus pe munte unde domni sunt bacii i cu brazii care cuget n pace vei gsi i oaste, vei gsi i pine, c prjolul trece, muntele rmne. tefane, feciorul astei ri btute de nemila sorii, scoal-te i du-te. N-am turnat n cup, nu i-am dat merinde, sunt srac la astea, am numai cuvinte. De i-au mers la suflet, ia-le-n drumeie. Domnul s te-ajute, ara s te ie.
!#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Ziceri care nsoeau cltoria vieii din munte spre cmpie, din leagne i vetre ctre masa tcerii
Cioplete lemnul cu secure de lemn. Cele sfinte nu se ascult cu urechi nesplate. Crbunele potolit te arde mai tare. Cnd adevrul plesnete, nu-l ncleie minciuna. S nu crpeti haina murdar. Fapta cu gndul ca aa cu acul. Drept ca funia n sac. i-un sac pustiu nu e de aruncat. Dac te piepteni noaptea te mnnc lupii. Dac pizmuieti te mnnci singur. S nu iei cu mna gunoi de pe mtur. S nu pori gunoiul pe limb. Cine tace treab face. n tacul triete dracul.
!#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Calul btrn cunoate multe drumuri. Iar drumul cunoate pe cel care-l calc. S nu dormi cnd asfinete soarele. n fiecare zi altul e rsritul. Lumea se mparte n teritorii dar e a vieii sau a morii. Nu clopotul turlei, ci clopotul florii vestete cntarea ce-i sor cu zorii. A fi mare nu-i mirare. A fi om i lucru mare.
!#!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

tefan-Vod ctre ar
n anii domniei lui tefan-Vod cele mai ndelungate i mai grele rzboaie au fost purtate de Moldova mpotriva cotropitorilor turci. Istoria R.S.S. Moldoveneti

S vrsm n ape fierea i otrava de la mare pn n trg la Suceava. S tiem copacii codrului pe unde haitele de prad cat a ptrunde. S strpim n lapte pe cmpie grul, fr pod s curg n bulboane rul. S le ias-n cale bttur ras unde-a fost pdure, sat i pom, i cas. Ciorile din zare, corbii negri-n stoluri, ct e lungul rii s le dea ocoluri. S-i cuprind setea i s mi-i usuce cum se usc-n soare, fr coaj, drucii. S-i nghit limba, la osp s taie lutu-n hrinci ca pinea, i s bea vpaie.
!#"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Barba lor cea rar s se-ntind, tare, bun de frnghie la spnzurtoare. S le fiarb-n mae ca-n ceaune apa, s le-ajung-n suflet fr grab eapa. Risipii pe dealuri, semnai pe vale, ciuma s-i frmnte, moartea s-i potoale. C-au suit n sulii, ca s-i vad-o lume, pruncii din Moldova, inima din mume. De-au poftit pmnturi i-au visat beluguri bourul s-i are cu mai multe pluguri.
!##

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Codrenii din Lpuna ctre tefan-Vod prin gura lui Arbore, priscarul
Noi suntem cu tine, Doamne Voievoade, dar ni-i greu s punem foc n aste roade. E pcat s-ntuneci apa din fntn, mna care spurc poate fi stpn? Mna care taie codrul se usuc, mintea care-o poart e-o minte nuc. Azi tiem salcmii, mini tiem stejarii, i din ara asta ce rmne oare? Viaa noastr, Vod, ia-o de se cere, s ciuntim Moldova nu avem putere. Ce-a crescut cu veacul i cu mila sorii nu vom pune astzi sub toporul morii. Nu ne spune legea i nu spun btrnii ca s facem fapte rele ca pgnii. Codrul din Lpuna, Doamne, nu se pleac, c atta are ara ta srac. Aa e Orheiul, aa sunt Cornetii: noi n frunz verde ne zidim, firete.
!#$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Am murit din veacuri, vom muri azi iar, dar din osul nostru codru s rsar. Clreii notri care trec ca ceaa prin pdure noaptea nu-i acopr faa, nu-i rnete ramul, nici dumbrava deas, cci cunoate drumul cel care-i acas. Clrimea asta, a Lpunei ceat, i-a salvat coroana, Doamne, nu o dat. Clrimea asta fr de pereche ct e lumea nou, ct e lumea veche din pduri de-a dreptul peste duman cade noaptea ctre ziu cu-ale groazei spade. Un vrtej de sulii, sbii i ciomege, un vrtej de patimi rzbunnd o lege. Cine tie-a face hare mai nebune de nghea-n ceruri semnul Semilunii? Nu tiem pdurea, c nu ai otire codrul s-i reteze ntru pustiire.
!#%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

tefan-Vod la osp
Turnai n pahare, aprindei rin s fie mai mult curat lumin. C este-o jivin ce-i fr de moarte: trdarea de ar, vnzarea de frate. Cu capete multe, cu vorbele drese, i place s stea cu Vod la mese. i place s-i toarn, i place s beie, s pun-ntre sfetnici a vrajbei scnteie. C stau cte-odat i cuget: din toate cu asta mai tare cel venic ne bate. Aducei lumin i vin n clondire, iar cine mi-i dman s-l vd din privire. S-mi spun n fa, aici s m-nfrunte de are pricine i tot le ascunde, de crede c-n ar nu am ascultare, de tie c rul prieten m are. Aron ticlosul ucis-a un frate, vndut-a o ar cu-altarele toate, i eu v mai spun ct se toarn n cupe c Iuda triete i vrea s ne pupe.
!#&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Boieri dumneavoastr, n codrul de-acas pe unde e sihla ca pnza de deas se-ngroap comori, de ar fi s mai fie ca pizma cea rea s-o-ngropm pe vecie. E greu fr-un frate viteaz i cuminte, dar dac i fur moia i-o vinde? Dar dac pndete din umbr-o coroan, jungherul i-l scoate s-i umble n ran? Dar dac muierea i-o prinde s-o pun feciorul cel fraged n doi s-l rpun? C-aa mi-a fost unchiul, iar moartea lui tata ateapt demult omenete rsplata. Boieri dumneavoastr, codreni de isprav, s bem pentru arina asta moldav btut cu lacrimi, muncit n snge c ea ca o mam pe toi ne va strnge, dar nici dup moarte iertare nu tie acel care neamul i-a dat n robie.
!#'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Gangur, prclab de Orhei, la osp


E greu s ne fii ocrotire, mrite, de crezi c i-i curtea o hidr ce-nghite. Cnd ai la hotare mereu dumnie de ce i ospul osnd s-i fie? Trind ntre cinii pgni ce ne latr i noi s rmnem cu inimi de piatr? mi iart cuvntul sau bate-l n gur, dar Vod-Alisandru cel Bun cu msur tia a rspunde, la bine cu bine, cu-ncredere chiar ctre trguri strine. Cum cretem noi ara, copiii, nepoii, de-o fi s le spunem c lai sunt cu toii? i frate s tie c fratele-l vinde, c pizm se-ascunde i-n tainele sfinte? Ce facem atuncea cu legea cretin cnd dreptul pe strmb l jelete i-alin? Eu tiu c e vremea azi tulbure tare, dar seac ni-i viaa de-i numa-ncruntare.
!$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

n orice pahar de cta-vom otrava tria vom pierde-o, vrtutea cdea-va. Orheiu-i cetate ct nuca, viteze, dar strjile ei sunt cinstite i treze. Ct piatra nu-i pus, se ine-n parcane i, poate, se ine i-n vorbele mamei ce-a zis: prclabe, tot mama i spune mai multe-s pe lume ursitele bune. Cnd gata-s de moarte sgeile tale luminii se-nchin verdeaa din vale. Sgeata i iarba nu cnt-mpreun. Dar tu cu iubirea nti te adun. Cu lacrima zilei te spal pe fa. Cu sovestea care trufia nghea. Boieri dumneavoastr, cinstit-adunare, s bem pentru mame i graiul cel mare, s bem lng tefan, stejar n furtun, s bem pentru Vod i voia lui bun!
!$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

tefan-Vod pe malul Rutului


Poprit-am otirea la Rut, la pete. Ce lun pe dealuri se-arat i crete! E-o lun rotund ca pinea pe vatr, ca vorba ce tace n poart de piatr. Ce-avem c oriunde n lume ne-am duce carasul de-acas ne pare mai dulce? Puinul ce-l are aici srcia e multul pe care nu-l cumpr mia. Ni-i banul inut nu n pung umflat, ci-n palma cea cald i aspr de tat. n palma prdat, n palma deschis, n palma cu plugul i sabia scris. Acuma otenii vor face o zeam, o zeam cnd pofta din moarte se cheam, o zeam de pete cu dresuri de iarb ce fierbe n strchini i curge pe barb.
!$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

S-mi punei trei fire de foc pe movile. S-mi dai lng Rut trei panice zile. Din cimbru poiana-mpletete coroan. Pun foi de ptlagin vracii pe ran. Un loc ca acesta rscumpr-o via. De parc-s copil i vd munii n fa. E luna ntreag. Aa o s-apun. Otenilor rii le zic noapte bun.
!$!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Gndul lupilor tineri din codrii Lpunei


Pe unde falnici sunt stejarii i dei la umbr nucii, Poteci ca lupul cine are? Doar vntul i haiducii.

Cine e tare n picioare i ascuit la dinte a lui e prada ce rsare i crete nainte. Dect s fii vnat ca prostul mai bine fii ogarul, de nu-i cunoti pdurii rostul eti ca btut cu parul. De-ai ncolit crlana-n turm s tii c i la anul te va mpinge vechea urm s amgeti ciobanul. De dormi prea mult i scurt i-i saltul, de nu i-s ageri dinii i va clca brlogul altul, copiii i prinii. Noi nu purtm cojoc de oaie i nu umblm cu bta. Dar c nravul nu se moaie el ne-a rmas, atta.
!$"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Din umbra codrului cel mare noi ne rugm la lun: de va vedea ncierare la nime s nu spun. Cine-i fricos i n-are vn s drdie de fric. E pofta noastr azi stpn pe deal i n vlcic. Nvala sngele-nclzete, n joc ne pune blana c-l doare i pe-un lup, firete, ca i pe-o vulpe, rana. S tremure din mruntaie corcitul i mielul c vine-a ghearelor vpaie s le ncerce felul. Cnd vulturul se d n prad i ursul cat stupul din plinul vieii n-o s scad pe unde-a trece lupul.
!$#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

ndemnul lui Grozea, cpitan de hotar


Ca lupii cei tineri i noi, cpitanii, vrem fapte de arme ct tineri ni-s anii. Vrem steagul Moldovei cu bouru-n steme s fie chiar steagul de care se teme i-acel care are putere ca tine, ceti s mpung i-olaturi strine. C umbl Columbul ca lupul pe mare. El Lumea cea Nou supus o are. Iar Spania, ara de maluri scpat, ntinde azi spada cea lung i lat.
!$$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Vrea lumea ntreag n dou s-o taie cu lancea, cu pra, cu limbi de vpaie. n numele crucii ridic pe ruguri fecioare i pune noroade n juguri. De vorba lui Marcul Cezarul se leag ce-a zis c-a lui ar e lumea ntreag. Cnd umbl pe ape i regii, i ducii la una li-i gndul: pmnt s apuce. Stejarii Moldovei nu-s buni ca s fie corbii de lupt purtnd vijelie? S tragem cu tunul, s zboare surcele din prada cea smuls cu gheare miele.
!$%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Sau poate-i mai bine s-aducem n ar i straja, i robii, i prada, c-i rar? Din lumea cea veche, din lumea cea nou mcar o bucat ne cad i nou. S vezi moldoveanul de-ajunge el rig cum pune pe mas cam tot ce ctig. C stm n Lpuna ca cloca pe ou. Nici capul nu scoatem de ninge, de plou, de tun n lume, de-i htr tcere. tefane, ne strig i cheam-i boierii!
!$&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Testamentul lui tefan cel Mare


A fost cel mai mare om de stat aflat pe tronul Moldovei n toat perioada feudal. Istoria R.S.S. Moldoveneti

S-mi trag clopotele-n deal la vreo biseric de ar de voi cdea n foc i par i-aluneca-voi de pe cal. Cnd m vei pune n mormnt cu-alai modest sau jale mare s nu aternei dezbinare peste o palm de pmnt. S nu v-ntrecei la omor pentru vedenii mari, dearte c toate vin cnd scrie-n carte i toate trec la vremea lor. S inei codrul de stejar c mi-a plcut cntarea-i sfnt i pe acel care frmnt mana Moldovei pe plugar. S nu scuipai acel Izvor care a cerului lumin privirii voastre o nchin i omeniei tuturor.
!$'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

S-aprindei candela-n lca, dar, mai ales, lcae sfinte s-avei n fapte i cuvinte ce vor rmne la urmai. Eu n-am poftit meleag strin, s nu rvnii moii vecine. Btui de-i fi s facei bine i s murii cu chip senin.
!%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

tefan-Vod ctre meterii necinstii


Se mir cnd vin pe la noi musafirii c rup de la gur i fac mnstire. Eu vreau ca monahii prin rug i posturi s afle a vieii pornire i rosturi. Dar uite c-n veghe se mistuie unii iar alii se fac lcomoi ca tunii. Mai ru ca lcusta ce vine de-afar e-un pop farnic cu rasa murdar. S urce pe jertfa adus de mine rugina ce-nghite obraz i ruine? Omida din frunze i rul din jale i crete puterea i flcile sale. Pe meterii care but-au altarul s-i suie n slav Mria sa, parul. C nu mai ncape n lume pcatul al celor ce-o fur de-a lungul i latul. Trimis-am de piatr vreo cincizeci de car, i lemn de stejar, i marmur rar
!%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

s creasc din ele lca cu lumine de care i omul, i cerul se ine. Ca mine ne ducem, ca mine apune i zbuciumul nostru cu faptele-i bune, dar cerul cunoate c sunt ntre ele i greuri mai mici, i pcate mai grele. Noi vrem s rmn i vrem s mai in ceva din puina osrde cretin. Tributul ce-l dm ctre vreme i soart att ne mai las: un lemn i o piatr, o gur de aer, o cof de ap, un vrf de cazma ce fntnile sap. i-acum ce se-arat naltelor fee? Perei n ruin sub pnzele ceii. E piatra ajuns la hanuri de-aiurea, vndut e stejarul, rnit-i pdurea. Vd negru-nainte, pe-acei ce czur n lupte i vd cu blestemul n gur.
!%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

O scrb s-ar cerne pe ape curate i ramii n vnt plmuii s-ar tot zbate, i pruncii ar plnge fr s tie de ce li-e sil brbai s devie de nu am lovi cu cel palo de par necinstea i hoii ce spurc o ar, acei ce adun averi i osnz, c lor i moia le-ncape n rnz. Pcatul mi-i negru c-ateapt cznirea mari meteri de care puini are firea. Cu-alese zidiri bucurat-au ei viaa pn-cnd lcomia mncatu-le-a faa. Sunt epele lunge i bine-ascuite. Primete-i i-i iart, Hristoase mrite.
!%!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Cronicarul lui tefan-Vod n faa hrtiei


La 10 ianuarie 1475 n apropierea or. Vaslui a avut loc btlia decisiv... Biruina a fost srbtorit la Cracovia, Roma, Viena. Cronicarul polonez Ian Dlugo, contemporan al evenimentelor, meniona c anume tefan e cel mai destoinic pentru a conduce armata antiotoman a cavalerilor europeni... K. Marx n notiele sale l meniona pe ...viteazul domn al Moldovei... Istoria R.S.S. Moldoveneti

Ce greu cronicarul prin vreme mai merge: tot scrie i terge, tot scrie i terge. Ba curtea-l ajut, ba Vod l bate c nu sunt egale buchiile toate. Cnd drumu-i cu hopuri iar pana e roas nu vrea buchia mare rotund s ias. Pi vine armaul atunci s o vad, s pun maestru-n butuc cu obad. Cnd Vod e vesel i n mreie el vrea i pisania mndr s-i fie. Cnd Vod e tunet i crc-n msele cum oare s fie cuvintele mele? De tu i de lacrimi mi-i jilav caftanul cnd ceasul e silnic i-l sufer anul. Nu-i om s nu-mi dea la scris povee, sunt darnici boierii cnd stau la ospee.
!%"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

i vor n istorie-aa s rmn: cu zmbet pe fa i cupa n mn. Hatmanul vrea pagini cu trmbii sau mute cnd trebu-nsemnate i lupte pierdute. i Vel-Logoftul cu mierea pe buze vrea cntece-n cronici i hore de Muze, s-astupe prin asta pcatul i-ocara, s ias c stranic iubitu-l-a ara. Doar unul ranul, nu vine s tie de-i scris n veac i istoria gliei cu cmpul n prad, cu brazda ne-ntoars, cu pinea puin de lacrime ars. M poart cu el prin furtuni Voievodul s vd i divanul, i-n vale norodul. O clip n-o scap, s-o uite, s-o lase s treac pe lng a rii foloase. Dicteaz urice de-asud diecii i danii mparte s stea ct toi vecii. ranul cu arma e mna lui dreapt: de-acolo trie i sprijin ateapt.
!%#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

E satul Moldovei o mn de case. n codru pasc vite ca lutul de grase. Poiene deschise ca palma n soare fac mei de mlig ce seamn nu are. Dau stupii o miere verzuie, uoar i ceara e deas ca smirna cea rar. Tunul i trntorul umbl la fug: s-ncalice turma i mierea s-o sug. i-alearg boierii flmnzi de avere grbindu-se care mai multe va cere la Vod pohvale, i codri, i sate i ape cu pete, i ocne bogate. Doar unul, mritul, mai tie ce zace n inima sa, dar cheful li-l face. C-o mn-i mbun, cu alta i ine n h cu podoabe, nu-i rupe de sine. i-n ziua ce-aduce mai mult dect anul gtit e boierul, plouat e ranul. Eu astea n file le trec cu uoar peni ce scrie de parc mai zboar.
!%$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

i nc nsemn vitejia-n rzboaie ce-ajunge dumanul i screaua i-o moaie, lcae zidite, iubirea de carte, dreptatea cu care rsplat mparte. Ruga-te-vom, Doamne, de-a bate npasta: pzete prin el rioara aceasta. Dar pn la capt de nu le voi scrie pe toate, ierta-m-a acel din trie? Ades bnuiala crarea i-o trece, i-i mna nedreapt atuncea i rece. Mnie pripit, frmare de via rvnete i cumpna nu i-i pova. Zic gurile rele ce poart ocar c are feciori-samurasl prin ar. Bastarzii acetia-n pornirea lor van pndesc zi i noapte un tron i-o coroan. Dar iat m-ntorc s m plng: ce-o s fie, de ce mi-a fost dat i acestea a scrie? n loc s-i crpeasc caftanul n coate, zbura-va-ntre file i capul meu, poate.
!%%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

C stau uneori i menesc ca netotul: de-ar fi un pojar ca s ardem cu totul, i gndul ce tremur prins ntre file, i eu cu-ale mele bicisnice zile. Dar iat c iar preamritul rsare cu-alaiul de raze pe-o creast din zare. Clipete-n lumin a codrului gean. Ateapt pe mas, supus, o pan.
!%&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

tefan-Vod ctre un cronograf din Bizan


tefan-Vod Muat sin Bogdan voievoda eu n piept nu m bat ca s-mi scrii mie oda. Ci te rog s nsemni irul faptelor bune i pe oamenii demni care greu vor apune. i te rog s mai tii, i s-i tie i scrisul c suntem oameni vii i nu vrem paradisul. S gseti un cuvnt ca n lume s spun c la noi subt pmnt rdcini se-mpreun. C e codru-n adnc cum e codru-n afar. C ai notri cnd plng munii dalbi se-nfioar. C ai notri cnd rd apte vi i ngn, strng dumanul de gt cu o singur mn.
!%'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Sunt plcui de femei, dar moia n-o las c vitejilor mei li-i de-ajuns i o cas. Dac vinul e bun bem cu larm-ndelung iar pe cine-i nebun nebunia-l ajung. Dac omu-i miel, s ne vnd de-i gata, punem mna pe el i-i fcem judecata. Nu suntem mai presus nici mai jos ca vecinii. Cresc cu frunza n sus i la noi mrcinii. Fudulia n cap precum vinul se urc. i de mari ce-s, nu-ncap fraii ri subt o burc. Ca omida pe ram ce aduce pustie intr vrajba n neam i vrea mum s-i fie.
!&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

i vorbesc, nu m plng. C Moldova e una. Eu din valuri o strng cnd o stric furtuna. n cojoace de oi ne topim pe la ar cnd pgnul uvoi peste noi cade iar. Pic frunza din ulmi cnd i solzul de pete ca un vifor pe culmi din tceri hulete. Intr frica-n duman, intr ghioaga-n otire i se fac un ocean, adunate, trei fire. Uite astea i spun. Dac-ai prins socoteala, cu ndemnul cel bun poi s tulburi cerneala.
!&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

tefan-Vod la icoana Maicii Domnului


El (tefan-Vod) s-a adresat ctre suveranii feudali ai Europei, referindu-se la o nou campanie turc, n curs de pregtire: pgnul mprat al turcilor... va veni s nrobeasc ara noastr, care este poarta cretintii i pe care Dumnezeu a pzit-o pn acum, dac ea va cdea, ntreaga lume cretin va fi n mare primejdie... Ca rspuns la tirea despre biruin i la cererea de ajutor, tefan primea doar felicitri i urri de noi succese, dar un sprijin militar real mai c nimeni nu-i acorda. Istoria R.S.S. Moldoveneti

Cznd n genunchi, i spun numai ie de caznele mele, c ara nu tie. La ceasul de tain tu iart oteanul c vine i dnsul cu plnsul i-aleanul. C muli sunt orfanii, btuii de soart ce-un fir de ndejde n suflet l poart, femei prsite, moii despicate i drepii pe care dreptatea i bate. Iar alii, farnici, iau numele-n gur s-l pun drept pleasn la njurtur: vnduii ce-s gata al pruncului lapte s-l dea pe aur, s-l sting n noapte, cu sufletul prad la negre nluce, ei vor s ajung mai turci dect turcii,
!&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

s bage credina-n ciubucul ce pute, s-afume cu-ncetul obraz i vrtute, n fum i-n cafele la dnii s cheme mldiele rii cu panice steme, prin rea ndemnare, proclete povee desfru de hareme apoi s le-nvee, uitndu-i prinii, i graiul, i plaiul, raiaua cu turci s le par c-i raiul. Zic unii c este degeaba rugarea. Cum sunt, zic, rmne-vor mierea i sarea. Zic unii i parc au clopot la limb: nimic cel de sus pn-la urm nu schimb. Zic unii: totuna pmnt te vei face de strigi n rzboaie, de behi n pace. Eu spada n mn o in nu de fal i, totui, cnd cad doar credina m scoal. Precist, tu mare de Domn nsctoare, eu Putna cea mndr i-o-nchin la picioare,
!&!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

czut n genunchi pup a mantiei poal. Din scrn ne scoate, de rele ne spal. Ajut-m, Maic, n a a m ine, ca neamul acesta s-l scap de ruine. O ran mai veche ce-am prins la Chilia ades m poprete s-mi fac datoria. n faa Lpunei ce-ateapt galopul s merg alignind ca beivul ori chiopul? Sunt ram de Muat i, Precist, mi-i sil ca ara pe Vod s-asculte din mil. Am noaptea vedenii i groaznice vise cu vieile care pierit-au ucise. Cnd minile-n snge mi-alearg pe fa de blestem m apr i lein de grea.
!&"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Uitat-am de cnd mngiat-am pe frunte coconii lui tata ascuni pe la munte. Acuma e var, acum vine toamna, uitat-am de cnd n-am vzut-o pe doamna. Uitat-am de cnd n-am jucat la o nunt. Mi-i viaa trecut i pleata crunt. i dac purtat-am o inim la sunt gata i eu, ca i toi, de ispa. Sunt gata s rabd pentru-ambi i pcate, sunt gata s trec toate vmile, toate. Da-mi pare c dac cdea-voi ca mine subt vremea ce vine orfani vom rmne. Precist, te rog dintre sulii i par: mai d-mi nite ani ca s-i dau pentru ar.
!&#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Rzlog, cpitan al cavaleriei de Lpuna, ctre tefan-Vod


i-aduce-n coroan sclipirea lui rar inutul Lpunei ce-i unul n ar. Perete de codri prin care nu trece dumanul, doar mndru spre apa cea rece vreun zimbru cnd vine mre n poiene ca-n vechea legend ce-o tiu moldovenii. Codreanul e mndru i-i slava lui vie: Lpuna e scutul lui tefan, se tie. Zic alii c asta e zvoan, minciun, c Vod pe ei prin codreni se rzbun, c noi nici clare, c noi nici cu coasa nu tim a ne bate, c-ntindem doar plasa i prindem turcimea din zbor ca pe mute de parc n-au sbii, nici tunuri s pute. E codrul ostaul nti ce ne ine iar noi vrem att: s nu-l dm de ruine. E greu n furtun s ii o domnie, dar unul ca tine rscumpr-o mie, rscumpr dou, ba nc mai multe i face ca veacul de el s asculte.
!&$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Noi suntem cu tine, la asta dovad e fulgerul care l scoatem din spad noi pieptul ni-l punem sub zbor de sgeat, cnd tras e-n tine, ba-i zicem i tat. Dar vrem s mai tii c pe-aicea oricine mai mic ori mai mare, conteaz pe sine i domn se socoate, i-i place s-i zic c el e pe codru i ape vldic. Sub poala pdurii socoate oricare c arma n mini de la tine o are. Atuncea cnd ar, ori secer rodul al vechii moii parc-i el voievodul. La tronul lui care e carul ori plugul nu-nham pe alii, nu-i prinde cu jugul. Sunt oameni n voie, ei pinteni n coaste nu sufr chiar dac-s unelte de-a noastre. Am spus-o i-o spunem naltelor fee: ne place s fim crmuii cu blndee.
!&%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

O zicem i azi, dei se mai tie: Lpuna-i alege i domn la mnie. Boierii, mrite, hapsnii, strunete-i: c altfel cdea-vor drept hran la pete. Avem heleteie i mndre prisece, de-s lacomi i-n miere-ar putea s se-nece. O minte-neleapt i-o sabie treaz nravul cel lacom la vreme-l scurteaz. Atta Lpuna te roag i cere: cnd vii pe la noi, las-n trguri boierii. C-avem i pe-aicea lcust ce-nghite i frunza din codru, i sul din vite. Iertat s ne fie cuvntul de-a dreptul, c gura-l rostete iar cuibul i-i pieptul. Noi mergem ca mine la har de moarte i cred c spovada nu tie-a desparte. Cum soarele este al zilei i-al zrii noi sntem cu Vod i sntem ai rii.
!&&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

tefan-Vod ctre Rzlog, cpitan de Lpuna


Acum cnd se-aud peste dealuri ttarii eu gura Lpunei n-oi bate-o prea tare. Dei este-o lege btrn i sfnt: doar unul la cumpeni n ar cuvnt. Ai vorbe nu proaste, aproape detepte, dar ele putea-vor o ar s-o-ndrepte s-i apere cuibul, grumaz s nu plece, s nu se rzmoaie sub valul ce trece? Mndria-i pornire, dar pinea i sarea le capt nc, muncit, rbdarea. De laud este Lpuna, inutul, dar nu e sfritul aici i-nceputul al rii pe care cu voia lui Sfntul sunt pus s o apr, s-mi merit mormntul. Soroca-i prdat, Tighina e-n par, ttarii avutul spre Nistru ni-l car.
!&'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Femei i copii sunt mnai n robie, de lacrimi e-amar pulberea gliei. Otenii de-acolo se cer pe acas s scape ce pot. i Vod i las. Rmnem c-o mn de-oteni, cpitane... Ai inim drz i tineri i-s anii. Acuma, biete, n-ai fric de nime, d chiot i-ndeamn a ta clrime la Rut, s curgem pe deal i pe vale spre Lipnic, spre fumul ce-l vezi rotocoale. Se cade s credem numa-n izbnd. Dar hrca-i la pnd i-i venic flmnd. Cu apa din Rut ce-i rece i dulce clti-ne-vom faa de n-or s ne culce
!'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

la Lipnic pe unde e larg dumbrava i-adie-a tmie, culcat, otava. Nu sunt cronicarii de fa s-nsemne cum jalea cea mare veni s te-ndemne, rmas fr oaste, c-o mn de oameni s intri n hoard, pe vnturi s-o semeni, s treci peste dnii cu foc de rsplat, s mesteci cu pulbere fala lor toat. Iar dac un frig o s-i intre n mae i moartea vei strnge-o n tinere brae tot murgul acesta cu aua pe spate te-a duce acas i-n poart va bate. mi rabzi nc vorba sau vna i-i moale? Lpuna-i departe, urgia e-n vale.
!'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Nicodim, ieromonah, caligraf i miniaturist de Putna, copistul i decoratorul Tetravanghelului din 1473 realizat pentru mnstirea Humor din porunca lui tefan-Vod, n tcerea chiliei sale
La fila o sut i nouzeci unul fcut-am portretul lui Vod, preabunul. Lucrat-am n aur, n rou i verde fptura lui care-n genunchi se repede spre Maica precist cu crezul i zelul s-nchine-a sa frunte i Tetravanghelul. Umila mea pan, vopselele mele n sfnta lucoare li-i dat s se spele. Sunt eu caligraful ce scap n foaie pe pajitea verde bujori de vpaie. nchis n chilie, departe de vicii, trecutu-mi-a viaa-nflorind frontispicii. Chirilia blnd ca mielul al oii sub mn azi pate ninsorile foii.
!'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

i umbl n limba cea slav i veche crezul Moldovei la ceasul de veghe. n frunte de fil pe slovele bune stau psri i-alturi ca lauri stau funii cu care i eu m-am legat de chilie, c-o carte ca asta o dat se scrie. Vzut-am pe Vod n treact, din fug, venise la Putna i stase n rug. n ochii albatri o rar lumin zrit-am c arde cnd Vod se-nchin. Cu pletele blonde, czute pe spate, cu dese sprncene, iar una se zbate, pe buza de sus se coboar mustaa, brbia i-i lin, rotund i-i faa. E fruntea nalt, iar nasul subire, nscut el a fost cu blndee n fire.
!'!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Vorbete-apsat ns nu i n grab, ascult rspunsul atunci cnd te-ntreab. Se vede c vremea l-a pus ca s fie rstit la dojan i-aprins la mnie. E ara n cale de rele, i-s multe, e veacul deprins de putere s-asculte. Domnia i vremea pe Vod l schimb iar ruga dispare de-i rcnet pe limb. Cnd multe sunt drepte i multe-s dearte, monahii se roag ca Domnul s-l ierte. Cu mneca tergem noi lacrimi srate cnd oastea lui scade i ceasul l bate. n frigul de iarn sub muc de lumin ndejdea ne ine, nu cina puin. Pe foaia cu lacrimi sleite de cear noi scrim c mai este, mai fi-va o ar.
!'"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

tefan-Vod ctre Alexndrel, fiul su


n ara Munteneasc pribeag la curi strine am cunoscut necazuri i-am ndurat ruine. C cine s nu rd i cine s nu bat vlstarul fr spete, orfanul fr tat? Dar fost-au oameni care mi-au ajutat destinul, de m-am ntors n ar clare i cu plinul. Aa i tu nva s seceri plmida, s-ajui vecin i frate, s-ntorci la timp obida. Bunicul Alexandru, s i cunoti strbunul, domnit-a lung vreme i-i zice ara Bunul.
!'#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Eti vi Muatin ce-a ctitorit o ar prin moii i bunicii care desclecar. Un nume nu-i o coaj de care se desparte cnd cade-n hum miezul spre a fugi de moarte. Un nume nu-i nici scutul care i garanteaz c steaua ta, norocul vor sta numa-n amiaz. Dar dac n uitare l lai i n minciun, un nume se ntoarce cndva i se rzbun. Ndejdea mi-i la tine, te iau i la rzboaie c dac trndvete osul de domn se moaie. Vreau s te-nv ce-i arta domniei lungi i drepte, feciori mai am, coroana de-ateapt, s atepte.
!'$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Ci noi s mergem ara de-a lungul i de-a latul. La mnstire-n poart, la stn cu noptatul. S-ngenunchem sub dealuri izvorul s nu sece, s fie pete-n iazuri i miere n prisece. i turmele de vite n voie s se-ngrae cu hrana n poiene, cu zburda pe imae. S-ntrm pe nserate n han la drumul mare c-acolo se rsufl ce ara-n suflet are. S ascultm de cnt din fluiere oierii sau, negri ca pmntul, se-ngroap n tcere. S tim ce e n torba ranului, ce patimi azi seamn cmpia cu boabe sau cu lacrimi.
!'%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Se-ntinde iari Poarta cu focul i nesaul. M tem c-o s te cear simind c-mi scade braul. Ostatec de-i ajunge, de i-i schimba chiar straiul, s nu te dai de-odat cu ce i-a da seraiul. n dansul de cadn, n aburi de cafele s vezi un chip de mam brzdat de lacrimi grele. Cnd oglindi-va-n ape moscheile Bosforul s te usuce tnga i s te bat dorul. S n-ai nici stmprare, nici tihn-n suflet blnd nevinovat plinind o prea stranic osnd. Colibele de-acas i vetrele srace bocind s-i vin-n vise fr de somn i pace.
!'&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Dar dac-aduce ceasul ce nu aduce anul i-a vrea s te nale s-i fii supus, sultanul, s te trimit-n ar cu carte de domnie picior de-al tu pe-acas n veci s nu mai fie. Fecior cuminte, jertf rupt din trup, cedat de-o ar ncolit i de tefn, de-un tat. Nu vei putea domnia s-o pori, s-i ii norocul, c i-or mnca tria ct mi vei fi zlogul. De te-i ntoarce-n ar, s-o iei din nou pe drumuri, s te descnte ploaia i vetrele cu fumuri. S uii c fost-ai primul menit pentru coroan. S cai mormntul tatei, s-l nclzeti c-o ran.
!''

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

S pori prin vi i codri amar fr cuvinte, mceul s te prind cu spinul de veminte. S l cuprinzi cu braul, s i srui i spinul s-i spui ca la un frate i taina ta, i chinul. Vd lacrima cum suie i genele i umple. Mai stai, c astea toate pot altfel s se-ntmple. Privete ceru-albastru peste cmpii senine. i bucur-te: tata se sprijin n tine.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Burcel n faa lui tefan-Vod


tefan-Vod cel Bun, vrnd s marg la biseric ntru o duminic diminea, la liturghie, n trgu n Vasluiu, i ieind n polimari la curile domneti ce erau fcute de dnsul, au audzit un glas mare de om strignd s aduc boii la plug... i l-au aflat pe om n sus, pre apa Vasluiului, cale de patru ceasuri, artnd la o movil ce se cheam acum Movila lui Burcel... i ducndu-l... la tefanVod l-au ntrebat tefan-Vod: el au strigat aa tare i pentru ce ar duminic? Ion Neculce, O sam de cuvinte

Sunt fr de avut, mrite, i am o cas de copii. Cnd srcia te nghite parc nu eti printre cei vii. Povara stranicei osnde nu m slbete nici un ceas. Cnd toac zece guri flmnde te pot lsa fr de nas. Mi-i ros pn i pragul casei, poate i sufletul mi-i ros. Cnd m zresc n lama coasei mi pare c m uit pe dos. Sunt ca un pom intrat n iarn de care guri flmnde trag. Mi-s rude frigul ce se-ntoarn i promoroaca de pe prag.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Ceaunul gol cer fr stele cu pietre st fierbnd la foc. Eu cu necazurile mele mai pot avea n ar loc? C am un frate cu moie, cu heleteie i cu stupi. Tu ai fcut, mi-a zis, copiii, tu cat gura s le-astupi. s numai doi, el cu femeia, de bunuri li-i hambarul plin, c-mi vine s le pun scnteia sub streini ca un om strin. Sunt ru, c srcia roade poate i sovestea din noi. Dar n-am vzut un cmp cu roade de n-a fost miluit de ploi. ngenuncheat, i cer azi mil c n-am greit de multe ori. De ce-am ieit pe o movil cu plugu-n zi de srbtori?
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

C numa-n ziua asta sfnt fratele plug i boi mi-a dat cnd peste-un ceas huma se zvnt i piere cmpul nearat. Btut de team i ruine plugul n brazd l-am adus iar dintre nori tuna spre mine mnia celuia de sus. Copiii mei n patru labe umblau smna ngropnd. Ne-au blestemat i nite babe, s le rmn de comnd. Boii lenoi am prins a-i bate, a-i ocr cu mare glas. Ne-ai auzit de pe cetate i sterp ogorul a rmas. Iar de m-i pune sus n eap, mrite, plozii s-i aduni i s le dai ceva la ap i-un strai, ca oamenii cei buni.
"!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

S-i creti oteni pentru armate c sunt dibaci i harnici sunt, sau slugi s-i faci, c-s buni la toate, dar nu rani fr pmnt. S i slobozi pe-ntinsa mare cu valuri nalte ct un plai tlhari s-i faci la drumul mare, dar nu rani fr de cai. S i trimii la mnstire, n ocne s-i nfunzi, n jug s-i fie robi, de-i st n fire, dar nu rani fr de plug.
""

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

tefan-Vod acuz de nalt trdare pe boierii Isaia, vornicul, Negril, paharnicul i Alexa, stolnicul
Aceste putine hiclene pline cu vin i tin prea mult i lung umflate-n pene sub ochii mei s vin. Pe fruntea lor se zvrcolete chiar arpele trdrii ce le-a strns mintea ca n clete. Nu-i spal apa Mrii. Din vlaga rii mele suge n dra umbrei mele balaurul i tot el muge c vrea de ru s-o spele. Trind din snge i sudoare s-au ngrat tunii, de-au scos i ara la vnzare cu tot cu fusul mumii, cu fagi btrni, cu zid de lespezi, cu spada ei i plugul. Pe muni i vi, pe ape repezi au vrut s pun jugul.
"#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

V-a cumprat pe voi un nime, turcitul i frumosul de Radu care-n pgnime s-a hrnicit cu dosul. De el au grea chiar i turcii cnd Radu-n brae-i strnge. Acum Moldova dnd s-o spurce m-a vrut, prin voi, a frnge. Plinesc pedeapsa asta-n sil, dar sabia ce pic peste miei e fr mil i nu cunoate fric. Schimba-voi prclabii, Sfatul i vameii, i paza. Voi alunga pe necuratul, n ri bga-voi groaza. Din prclabi cu a mea tire doar Gotc nu se schimb i Gangur cel viteaz din fire i dezlegat la limb.
"$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Pe Arbure la Neam voi pune de unde Albu pleac, cel de-a fcut i fapte bune, dar s-a-nnegrit oleac. i ct de tare-mi este vrerea s-o simt lepdaii. C-aa au stpnit puterea ai notri buni i taii. Aa rmn dup mine, s-o tie i nepoii: ori vom tri cum se cuvine, ori vom pieri cu toii.
"%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Doamna Maria Voichia ctre tefan-Vod, soul i domnul ei


Hainele Mriei tale mult miroase a cenu. S nu-i cad doamna-n lein, las mantia la u. Peste ar se ridic negru, praful de crbune. Vom vedea noi cer albastru, domn al vieii mele, spune? Cic a pornit s ard chiar i papura din balt, val de scrum i de duhoare peste prag de ziduri salt. Dac intr turcu-n ar, vatr cu tciuni i-i drumul. Cluze prin Moldova sunt funinginea i fumul. Neagr mna, neagr faa, negre ploile cu fumuri. Ca un trunchi mncat de flcri te-ai ntors azi de pe drumuri.
"&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Oare va sosi i clipa cnd a sufletului pace i puterea, i gndirea ale duhului le-a face? Domnul meu, privete: pruncul a crescut i vrea s mearg, are ochii ti albatri, gene lunge, frunte larg. Mama-i cnt i-l hrnete cu al snilor ei lapte, dar de-i tata prea departe orice zi-i ca neagra noapte. Dou vie ntr-o vi s-au unit s dea vlstarul ce ne-a sprijini amurgul i-i va ndulci amarul. Rar-i clipa cnd Muatul argintatul i viteazul se apleac peste leagn pruncului ciupind obrazul. Ai uitat demult de mine c pe roate-i este patul. Aa-i doamna n Moldova: rar i vede ea brbatul.
"'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Tu eti sabia, noi scutul. Cu uitarea nu ne bate, nu m vinde n robie la neagra singurtate. C-a veni o vreme lung, voi dormi cu vl pe fa fr ca s-mi pese dac noapte e sau diminea. Poate-s moale, n-am putere s te cert de pe cetate cnd, nfrnt, la miez de noapte lemnul porilor ai bate. Nu-s Maria din Mangopol care-a ncntat Crimeea, ea gndea cam des la moarte i privea n partea ceea unde apunea Bizanul. Neam mprtesc i mare, dar adus la Suceava n-a rodit, n-a dat n floare.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Am fost prima ta soie mai de-aproape, o mireas ca un leac de mngiere ntr-o via furtunoas. Ce s-i pun, brbate-n cale: ga asta grea i plin, farmecele, rugciunea care-n paz s te in? Numai eu tiu ce priete chefului care i place, rnii vechi de la Chilia, somnului n ceas de pace. Te-a cuprinde ca o cloc sub arip grijulie dac m-ai lsa, mrite, s-o ntind peste moie. Dar aa-mi rmne dorul, dar aa-mi rmne plnsul. Doamne, zaua mea de rou o s-l apere pe dnsul?
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Cheile Bcului descuie gura unui curtean al lui tefan-Vod


Bcul ce-i n slavonete? Bour e cnd apa-i crete. Ar valea, bate-n stnc, bea izvorul, malul mnc. Bcul nostru, piept n spume, are-un drum i el prin lume. Bezn linge, stele pate, taina piedicii cunoate. Spal fetelor piciorul cel uor precum e norul. i voinicului oelul de venin de-a lui mielul. Cu o ceat Vod trece apa Bcului cea rece. Agere ca nite mnze fetele ghilesc la pnze. Vede una dintre fete c viteazului i-i sete.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Vod bea din cofa plin cu cletar i cu lumin. Ochii fetei se-nfioar ca floarea n primvar. Vod-n cofa cea cu ap un inel de aur scap. i un pui de mndr tie: Vod nu spre btlie s-a pornit cu a lui ceat. Pace bi-ne-cu-vn-ta-t. Cerul cel de pe coline pe floare de mr se ine. Iar ct vd pe vale ochii pate turma babei Dochii oile de stnc sur cu fire de iarb-n gur mbrcate-n muchi ca-n ln de povestea lor btrn.

"!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Corul i vntul: bocet pe rnile rii


E tulbure apa-n fntn, plesnit este umrul porii. Feciorii Moldovei n lupt cmaa mbrac a morii. Cu ochii tria srut, cu pieptul opresc iatagane. Apoi lumnrile-aprinse se sting ntre lacrimi orfane. La mam sosete albina s-i spun c-i iar primvar i ct e cmpia Moldovei doar jalea i chinul o ar. Sub geana pdurii btrne lumina pe lacuri tresare cnd soarele tnr i palid prin fum peste bocet rsare. E veted floarea pe ramuri i neagr e pnza la u. Iar pasrea cnt de-nvie un cuib prefcut n cenu. n leagn ucis e poetul acel care astea le-ar scrie, dar nc triete izvorul cu apa lui sfnt i vie.
""

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

O ran fcut n carne cu vremea-i gsete ea leacul. Mai greu e cu rana din suflet ce doare ct viaa i veacul. Dar cine cunoate durerea acela nu-i stan de stnc. i lacrima este-o scpare de-i omul n stare s plng. Ai notri, culcai ntre brazde, nu au de arat, nici de coas. Stau morii ca snopii. Iar ploaia de snge i spal i-i las, alearg s-adape cmpia c-aa e la noi nvat. i glia din moarte se scoal la poarta luminii s bat. Sudoare de snge pe frunze. Blestem ngropat n tcere. Ucis, Moldova e vie. O strig din munte oierii. O cat hulubul pe ape i ramul ce-l poart e verde. Departe e ziua de mine, dar ochiul speranei o vede.
"#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

tefan-Vod ctre solia moscovit


n vara viitoare au sosit la Suceava o ambasad strlucit de la Moscova, n persoana boieriului Mihail Pleceev, nsrcinat a pei pe principesa Elena pentru clironomul Rusiei. O svit numeroas de cpitani i curteni nsoeau pe acest diplomat ce aduse adresuri ale marelui principe ctre marele Stefan, prin care se statorniceau condiiie mritiului i a aleanei ntre Moscova i Moldova... Stefan conchemnd adunarea boierilor din ar, spre a fi martori la actul solenel al logodnei fiei sale, la ast ocaziune se nir naintea ochilor ambasadei tot nervul puterii Moldovei: parcalabii, hatmanii din Suceava, de Chilia, de Hotin, vornicii de ara de jos i acei de sus... Logodna ntre Elena i Ivan cel june, reprezentat aice de Pleceev, se plini de mitropolit i de naltul cler dup ornduiala bisericii i datina antic a rii... Dup serbarea bisericeasc au urmat ceremonia civil la curte, unde Elena fu urat de marea principes de Moscova... Printele ei i fcu parte de averea ce i se cuvenea, ntre care un amulet lsat de soia sa Eudochia bizantin, o carte de rugciuni, scris pe pergament de mitropolitul Teoctist, odoare preioase... Iar cuscrului i ginerului su arme preioase de Flandra i un ornic, pe atunci foarte rar, i care era fabricat cu aurul din minele bilor Moldovei... Stefan ncredin pe fia sa la trei boieri cu soiile lor spre a o conduce pn la Moscova... Duioas i dureroas au fost desprirea familiei de Elena, ce fu n toamna anului 1482... Stefan ns cu simmnt mrinimos se mnghia, creznd c prin ast prosfor rscumpr mntuirea Patriei. Dup o ndelungat cltorie n miezul toamnei, care n acele pri era n iarn prefcut, Elena... agiunse la Moscova i tras la monastrea nlrii, unde marele principe Ivan cu soia i fiul su o ntmpinar n apartamentele btrnei principese Marta, muma sa, ce locuia n acea monastre. Dup ce se ncheier pregtirile cele pompoase ale cununiei, serbarea se fcu n 6 ianuarie 1483, cnd, dup datin, Elena au primit urarea tuturor magnailor rii i demonstraiuni de bucurie din partea poporului ce admira n acea strin nu numai frumusea, ce i blndeile i uurina cu care vorbea limba rusian ca una ce cunotea i cea srbeasc... Gheorghe Asachi Astfel, n 1487 regele Poloniei ntreprinde o campanie militar n Moldova, iar oastea lituanian era n drum spre a se uni cu armata Poloniei. La rugmintea lui tefan marele cneaz al Moscovei cere categoric marelui cneaz al Lituaniei s-i recheme otirile i acesta din urm, temndu-se s ntre n conflict cu Moscova, cedeaz. n consecin, armata slbit a Poloniei a fost nfrnt n btlia de la Codrul Cozminului de ctre oastea moldovenilor, care a repurtat una dintre cele mai strlucite victorii din sec. XV. Istoria R.S.S. Moldoveneti "$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Prestolul luminii de unde rsare sosit-a solie btnd cale mare. Cnezatul Moscvei, putere cretin veni dup floarea ce-mi crete-n grdin. Pleceev-posolul cu-a soilor ceat adus-a i daruri, i slov curat. S-o tie i cneazul, i conul ce-i mire c noi mulumim pentru buna cinstire. Dar nu pentru daruri i nici pentru slove fecioare se dau dup legea Moldovei. Noi pentru hvlire i pentru paraduri nu dm nici nuiaua ce ade n garduri. Cu-att mai vrtos cnd e mlad aleas ea nu se va duce de-acas mireas dect pentru sfnta slujire de ar cnd veacul e aspru i clipa-i amar. Ni-i ara-n primejdii, dei nu de fric pdurea pe zare epoaie ridic. Cum prul pe ceaf sculat-au mistreii e codru-n picioare, i apr feii i vrerea de pace, i dreptul la via i faa credinei, i cinstea pe fa.
"%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Cnd ziua ce vine e fr pereche noi scoatem din suflet mndrie mai veche i-o punem n cale. Ca lumea s vad c nu e aicea trmul de prad. Ndejdea ni-i una i una credina intrat n inimi s umple fiina. Aducei butoiul i pune-i-i vran s bem cum e moda acea rusian nti din cnie, apoi din ulcioare un vin de Cotnari care seam nu are. S bem pentru toate cuvintele bune pe care Ivanul cel Mare le spune. S bem pentru june, s bem pentru elul ce nobil i este cum nobil i-i felul. i drumul, al vieii, aa s ne fie: cu vrere de pace i zid de frie. Eu vinul acesta cu sclipt n can l beau pentru marea putere blan a iernii ce iat prin toamn c vine. S fie miloas ninsoarea cu tine Elena mea scump, odor care doare copilo ce pori a vestirii lucoare.
"&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Din ceruri coboare spre tine o raz i-a Domnului Maic te aib n paz. Iar noi s plinim aliana de lupt ct poarta cretin e-ntreag, nu rupt. Ajut-ne Domnul tocmire a face ca grul Moldovei s vlure-n pace plivit de pgna i neagra neghin el venic ne fie i fr de vin.
"'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

tefan-Vod n preajma Putnei


Dac se ntoarse tefan-Vod de la acel rzboi cu noroc c izbndi... pre ttari... au sfinit mnstirea Putna. Grigore Ureche

Biseric pe roate nu vom face ca s-o purtm ncolo i ncoace. S-o ducem sus sau s-o pitim n vale sub poala codrului, mriei sale. Cnd vremea e prielnic s fie pe culme srbtoare i mndrie. Timpul de s-a schimbat i bate vntul n lutni s-i stea coperemntul. Cnd Poarta vine cu Allah n frunte credina rii cine-o poate-ascunde? Ea strnge oastea, bra i cuget are de-a face zid brbat de aprare. i viu, i mort s-o tie pe toi vecii: prin ist altar pgnul nu va trece. Cunoasc omul: nu se car locul unde te-mpinge frica sau norocul.
" 

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

O ctitorie st precum ruul s in vatra, rpile, urcuul. Zidirea ei se pune ca un nume i ca un semn amintitor se pune. Ea nu va fi lca cu palizi moate ci scris va ndruma i cri va nate. La margine stau stlpii de hotare. n matca rii stlpii de-adunare. E-adevrat, lcaele prin ar s-au zvrcolit adesea-n foc i par. Cernd la cer azil i ndurare, ele-au rmas cenu umbltoare. Un pumn de scrum peste un strat de luturi precum a fost odat la-nceputuri. Dar urma este i rmne solul unde-a tronat strlucitor prestolul. Clopotnie din goluri renscute. Fr un clopot vile-ar fi mute.
" 

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

A nsemnat sgeata mea cu zborul altarul Putnei, poarta i izvorul. Cnd trupul meu va prsi lumina aici s i gseasc el hodina. Dac-a putea m-a ngropa n toate cte-am zidit, dar asta nu se poate. Oricum ar fi, sub revrsarea hoardei cu Putna voi rmne sau voi arde. N-am ctitorit-o sus pe creasta brumei ca i btrni ncoace s se-ndrume. Am aezat-o ntre dealuri blnde, ntre victorii i ntre osnde. S-ajung pn-la ea am vrut cu pasul i mama, i copilul, i rmasul strin pe lumea asta, fr nime, btut de nenoroc i de ruine. Cu turlele ba murmurnd, ba mute s stea pe pieptul meu, s nu se mute.
"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Cumpn, vame n ara de jos, sub singurtatea atrilor


Cu brbie la primejdii, neclintit la nevoi, cu modestie la fericire... el strnea mirarea mprailor i a noroadelor, fcnd fapte mari cu mijloace mici. N. Caramzin

St norul pe dealuri proptit ntr-o raz. Izvorul sudorii sub bra nviaz. i vin negustorii armenii i grecii la pinea Moldovei, la vinul ei rece. Pe valea nistrean cruele grele i ziua, i noaptea se mic sub stele. De-o vreme e tihn pe es i-n livad, de-o vreme ttarul pe-aicea nu prad. C Vod e cuscru cu arul Rusiei, de ast-nrudire n lume se tie.
" !

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

E scris n tratatul Crimeei cu arul c hanul nu calc Moldovei hotarul. Mai slobod rsufl arcaii pe ziduri. Aduc braovenii postavuri n clituri. Levantul trimite flors mirodenii i cumpr mierea ce-o vnd moldovenii. i turme de vite, i turte de cear, i pete, i sare culeas din ar. Pe mare corbii se-arat semee i limbile lumii se-amestec-n piee.
" "

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Se-amestec vinuri s-mbete plpndul. La Vama Moldovei st bourul, blndul. La vam e grab, la vam e larm, negoul se-ndrum i fr de arm. Iar limba Moldovei ce-aici e stpn contracte ncheie, d mn cu mn. Umblai fr team, umblai spre foloase pe vi cu praie, pe culmi pduroase. C-avem noi o lege ce-o tiu i vecinii: de vii cu binee primit eti cu bine.
" #

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Aceasta ni-i ara cu verde avere. Doar lacrima mamei nu st la vedere. Nici crucea de piatr nu este nalt sub care strmoii ne dorm laolalt. Ah, cui o s trecem simirea cea rar? Ni-i doina zidit sub vatr de ar. Cnd cerul pe creste de dor se nclin din fluiere jalea revars lumin. Lumina mai poate de noi s se prind? O pace de-o or ce lung ne colind...
" $

ESEURI

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

SATUL DIN NOI


Satule din noi... Nu n trecut cutm acea sum de deprinderi, fluxuri emoionale, imagini, concepte, norme etice i deschideri filozofice pe care ni le-ai dat i care stau la baza personalitii noastre, ci n faptele pe care le facem, n nelegerea lumii, n planurile ce le elaborm, n idealurile pe care le nutrim adic n viitor. Satule din noi... Acea etern lecie de colectivitate, acel suflu al ntregului care ne-a cuprins i ne cuprinde cnd pronunm numele tu. Micrile noastre se fceau dup ceasornicul soarelui, visele se duceau i veneau ca apa Rutului, puterile se topeau i renviau ca iarba btrnelor dealuri. Satule din noi... Cnd ne gndim la tine ne aducem aminte de copilrie, de acel rai verde care fiecruia i-a fost dat din plin, dar a trecut aa de repede, c nici nu ne-am dat seama cnd am prins a ncruni. Ne aducem aminte de copilrie, dar nici tu nu mai eti acelai, satule. Supus transformrilor, i schimbi graiul i straiele, casele cele noi rsar pe la margini, nesaul becului electric ptrunde n orice cut a sufletului i ochii istovii de atta intensitate caut litera crilor noastre care vor a-i spune cine eti, de unde vii, care ncearc a privi n fntna viselor tale. Satule din noi... Acolo adunm tot ce avem mai bun, adic tot ce ni se pare c-i aa. Acolo venim cu eecurile, cu toat neputina noastr. Tu ne primeti pe toi, i pe acei care-i ntreinem un cult prnd naiv i copilros n forfota marilor orae, i pe acei care, dui de curgere, i pierd chipul n valuri. Fiindc tu, satule, ai fost i eti ntrupare, rod i sa, pinea noastr cea de toate zilele, vinul de pe mas, cntec i joc, tradiii noi i obiceiuri de cnd lumea, nod al oselelor asfaltate i loc al eztorilor unde mai rsun btrnescul murmur al baladelor. i aa, satule, dinui de cnd te tiu, n dou dimensiuni. Una moral, nuntrul nostru, plpind ca un foc miraculos. i alta real, palpitnd de seve, cutremurat de ritmul anotimpurilor, cheltuit n mpliniri, cu poame dulci la margini, vzute de departe, punct de atracie continu.
" '

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Satule din noi... Acei care nnegrim hrtia am vrea s te recunoti n rndurile noastre, dure sau firave, sclipitoare ca brumele, grbite ca apele primvara. Aproape zadarnic vrere. Fiindc tu ne depeti mereu i nici chiar amintirile nu pot rmne aceleai. Ce ni se prea c am zvort n suflet pentru totdeauna se mic deodat, se preface i alunec n curgerea timpului, acolo unde te-am lsat i unde de fiecare dat ncercm a te gsi. Nu demult pe un deal din preajma satului Bueni am vzut o ciudat moar de vnt. De fapt ciudat era poza ei. Se odihnea culcat pe spate. La un moment dat aripile au nceput a se nvrti i moara s-a ridicat la ceruri. Zbura peste cmpie i semna. Ai neles, desigur, c e vorba de un elicopter. Dar, de la distan, ce izbitoare asemnare! Numai asemnare? Aproape o metamorfoz. Pe una din acele culmi, poate chiar pe dealul cu elicopterul, vzusem cu vreo civa ani n urm o strveche moar de vnt. n btaia crivului i a ploilor, uitat de steni, devenise firav, tremurtoare ca o pasre care se nclzete ntre brazde. Vznd-o, mi-am zis: moara asta degrab o s-i ia zborul. i uite azi o privesc topindu-se n zare, revenind napoi, mcinnd sub nori i umplnd mprejurimile cu o fin uoar de dup care soarele se vede ca un glbenu de ou. Chiar dac ntre aceste dou obiecte moara de vnt i elicopterul nu exist dect o legtur imaginar, ea e semnificativ pentru surprizele, pentru metamorfozele cu care ne poate impresiona satul de azi. Iar la coala din Bueni Marcela Benea, nvtoare, scriitoare de un real talent, se ntreine cu membrii cercului literar. Copiii ncearc, cu ajutorul Dumneaei, a cuprinde n cuvinte, n ritmuri: i satul cu oamenii, i dealul cu viile, i cerul cu aripile. Cuprindere dificil, dar i plin de bucurie n clipa cnd, ameit de atta fierbere, de lumina primvratic, redescoperi aripile psrilor. Iat nceputul, iat firul metamorfozelor. De la pasre la om, la faptele, la visul su. Adic tot la zbor. i fiindc de la psri am nvat a zbura, m rog nc o dat tuturor motoarelor s nu le sperie, s nu le alunge prea departe.

"!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

LUNCA DE LA MIRCETI
Nu att cuvintele, ct faptele noastre pot da adevrata msur a cinstirii naintailor. Adevrata nsuire i cinstire a unui clasic se face nu numai la datele rotunde, ci n toat ziua, ncepnd de la grdini i terminnd cu crile de poezie, de proz, de studii pe care le scriem azi sau le nchipuim pentru ziua de mine. Legate de numele lui Vasile Alecsandri, s-au fcut multe. S-a studiat, s-a scris, s-a editat. Dar aceasta e numai un frumos nceput. Motenirea literar e vie prin efortul nostru zilnic de a o populariza, de a o ncadra n circuitul de valori contemporane, de a o trece i lumin prin necesitile zilei de azi. Una din ultimele apariii editoriale, nchinate marelui nostru poet este Vasile Alecsandri vzut de contemporani. Am citit aceast carte cu mult interes, o recomand celor care n-au citit-o nc i ncerc, n compania acestei cri, un scurt popas la Mirceti. Lunca de la Mirceti. Cnd rostim aceste cuvinte, cele vzute i tiprite se confund cu visele i ni se pare c am copilrit acolo, n tovria psrilor i a florilor, la gura sobei n nopi lungi de iarn. Mai aruncm un lemn n foc, ne ntoarcem cu spatele la viscol i n preajma noastr revin versurile primelor cri de citire, versuri, care au luminat i ndulcit tinereea prinilor notri. Din vzduh cumplita iarn cerne norii de zpad, Lungi troiene cltoare adunate-n cer grmad, Fulgii zbor, plutesc n aer ca un roi de fluturi albi, Risipind fiori de ghea pe ai rii umeri dalbi. Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaa ninge iar! Cu o zale argintie se mbrac mndra ar; Soarele rotund i palid se prevede printre nori, Ca un vis de tineree printre anii trectori. Spune n amintirile sale George Bengescu, istoric literar, diplomat, bun prieten al lui Vasile Alecsandri, referindu-se la timpul cnd poetul era ministru plenipoteniar la Paris: ... Nici Parisul, cu toate atraciunile
"!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

lui, nici nalta situaiune, ce Alecsandri ocupa n capitala Franiei, nici consideraiunea i stima, de care se bucura pe lng colegii si, care toi preuiau ntr-nsul fineea spiritului, blndeea caracterului, amenitatea formelor, n-au putut nici odat s aline n sufletul poetului mhnirea intim, ce-i adusese deprtarea sa din ar. i parc pentru a confirma cele de mai sus, vin mrturie scrisorile lui Alecsandri din Mirceti ctre acelai: n sfrit, respir pe placul meu, din adncul plmnilor, m prlesc la soare, hoinresc printre tufe de flori i le mngi fr team de paznic. Nopile sunt minunate! Privirile mele scormonesc orizonturile albastre i strofele gata m i mpresoar ca psri nspimntate, care revin la cuibul lor. Ce s zic de lunca mea... Ea nu e ntru totul parcul Monso, nu, dar este ceva mult mai bun. Mai n scurt, e un adevrat paradis! Ce pcat s-l prseti pentru a te duce s te prinzi n marele pustiu al mulimii pariziene! S m crezi, ntr-adevr, drag prietene, c ai mare rol n hotrrea pe care am luat-o de a m rentoarce la postul meu; nclinaia mea natural m ndeamn s m zvorsc n cabinetul meu de lucru i s m rentorc pe calea att de atrgtoare a lucrrilor literare. Da, nu numai pentru contemplare i desftare se ntorcea aici poetul. Cele mai frumoase versuri ale sale l-au gsit la Mirceti, adunat lng foc n serile cu viscol i ger. Pentru poet, fire solar, acest frig de acas era un bun catalizator al inspiraiei. Se aduceau lemne proaspete la gura nesioas a sobei, se schimba cerneala n climri, se tia hrtia, se pregteau penele poeticeti. O sob mare, pardosit cu tabl alb, nclzea iarna casa zi i noapte... La stnga o u cu dou canaturi ducea n cabinetul de lucru al poetului, luminat de trei ferestre. Dou divanuri turceti de o parte i de alta a unei ferestre, lng unul din ele o mas rotund, cellalt era mai apropiat de masa de scris, lng care se aflau dou fotolii aezate fa-n fa, dintre care unul servea pentru lucru, iar cellalt pentru conversaie. O vitrin de lemn rou, aproape de sob, coninea operele lui Alecsandri de diferite mrimi i ediii, foarte frumos legate, i amintete Maria Bogdan, fiica poetului. Dac te uii mai atent, n pastelurile lui Alecsandri se strvd nu numai frumoasele priveliti de la Mirceti, fulger prin ele i ncletrile
"!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

vremii, oglinzile lacurilor de cletar sunt deseori strbtute de umbre mari venite din legend. Gerul face c-o suflare pod de ghea ntre maluri... Gerul d aripi de vultur cailor n spumegare Ce se-ntrec pe cmpul luciu, scond aburi lungi pe mare. O, tu, gerule nprasnic, vin, ndeamn calul meu S m poarte ca sgeata unde tie el i eu. Spunea cineva c odat cu venirea la Mirceti poetul se fcea casnic. Al casei, adic al vetrei, al focului din vatr, acest strvechi simbol al continuitii, n preajma acestui foc poetul nu moia ca vrjitorii din orient, ci veghea, atepta, pndea imagini i viziuni. i focul tia a-l rsplti. Acel foc care ne-a fiert mmliga i ne-a luminat fruntea n clipa visrii sub stele. Aezat la gura sobei noaptea, pe cnd viscolete, Privesc focul, scump tovar, care vesel plpiete i prin flacra albastr-a vreascurilor de aluni Vd trecnd n zbor fantastic a povetilor minuni. Iat-o pasre miastr prins-n lupt c-un balaur; Iat cerbi cu stele-n frunte care trec pe puni de aur; Iat cai ce fug ca gndul, iat zmei naripai, Care ascund n mari palaturi mndre fete de-mprai. ...Dar pe mine ce m-atrage, dar pe mine ce m-ncnt? E Ileana Cosnzeana... n cosi floarea-i cnt. Pn-n ziu stau pe gnduri i la ea privesc uimit, C-mi aduce viu aminte de-o minune ce-am iubit. Cele pierdute cndva n via poetul tia a le gsi n poveti, tia a se sprijini de legende, atunci cnd contemporaneitatea sa avea nevoie de spijin, Sprijin sfnt, creaia popular nu l-a trdat niciodat. Sprijin sfnt, istoria poporului su, viaa i visele celor care nverzesc i ntineresc pmntul.
"!!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Semntorii harnici, cu sacul subsuoar, Pescu-n lungul brazdei pe fragedul pmnt; Pe culme, pe vlcele se suie i coboar, Zvrlind n a lor cale smna dup vnt. ...Semntorii veseli spre fund nainteaz, De-a curmeziul brazdei boroanele pornesc, i grapele spinoase de-aproape le urmeaz, ngroap-ncet smna i cmpul netezesc. Dei a cltorit mult, poetul nu a fost asemeni vntului. Oriiunde nu pleca, purta n suflet lumea de acas. Cltorea s vad lumea, se ntorcea s se afle pe sine. Era negrbit la micri ca apele din cmpie. Vntul e copil zburdalnic, fr mil, nici mustrare, Care-mpinge-n rea furtun toate vasele pe mare, i ca lupul dup turme, se alung dup nori, i doboar stejari falnici, i desfoaie mndre flori. ...n tuspatru pri a lumii turbat vntul se tot duce, Ca pgnul pe mormnturi rsturnnd cretina cruce, i de-a morilor blestemuri alungat, fuge nebun Printre tufe-neptoare i nuiele de alun. i dac e adevrat c structura sufleteasc ni se datorete mult i locurilor unde am crescut, sau unde am petrecut clipe de aleas nlare spiritual, apoi Vasile Alecsandri seamn n cele mai frumoase versuri ale sale cu Mircetiul su, dup cum aceast aezare poetic se ngemneaz cu privelitile invocate n legendele i basmele populare, iar aceste imagini sunt dintre cele mai frumoase, pe care le are sufletul nostru. Azi, cnd srbtorim 150 de ani de la naterea marelui nostru poet, cnd venim cu un buchet de maci aprini pe Aleea Clasicilor din Chiinu, ori cnd deschidem n singurtate Aleasa-i Carte, ne ntoarcem iar i iar la apa vie a versurilor sale limpede i sntoas ca apa izvoarelor btrne de la Mirceti. Acolo umbra poetului mai trece, poate, pe alei sub clar de lun murmurnd versurile pe care le tim de mici:
"!"

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Pe-un picior de plai, Pe-o gur de rai Iat vin n cale, Se cobor la vale Trei turme de miei Cu trei ciobnei. Versuri pe care acest rege al poeziei le-a gsit, le-a ridicat ca pe o salb de mrgritare, le-a sunat n auzul lumii i s-a topit n lumina lor.

NGNDUR ATE PORI ALE SUFLETULUI


Naiului, acestui instrument popular de origine strveche, i se mai spune i flautul lui Pan, dup numele eroului mitologic care l-ar fi inventat. De altfel, pe atunci naiul se chema sirinx i e foarte interesant c numele lui Pan, care era socotit protector al turmelor i pstorilor, al vntorilor i pescarilor, al priscarilor i, cte o dat al ostailor, e amintit mai des n calitate de printe al naiului. Pan tria n desiul codrilor i arta ciudat: jumtate om, jumtate animal, avea coarne, barb i copite de ap, iar trupul i era acoperit cu pr. Adeseori l nsoea pe Dionisos din alaiul cruia fcea parte. Herodot n a asea carte a Istoriei sale ne povestete n ce mprejurri au ridicat atenienii altarul lui Pan la picioarele acropolei, nu departe de locul unde se ntrunea n edine areopagul Atenei. Atenienii socoteau c au ctigat victoriile de la Maraton i Salamina datorit interveniei lui Pan. Naiul lui Pan era fcut din trestie, din trestia n care s-a preschimbat Sirinx, o nimf din Arcadia. Ca s scape de urmrirea lui Pan, Sirinx s-a aruncat n apele rului Ladon i la rugmintea ei a fost metamorfozat de zei ntr-o trestie. Iat din ce, mai bine zis, din cine i cnta Pan seductoarele sale melodii! Am fcut acest excurs istoric nu numai pentru a arta de la cine am motenit naiul, ct mai mult pentru a vibra nc o dat lng marea credin a grecilor n armonie, n puterea sublimului. De la acest popor am motenit nu numai naiul. Am mai primit un anume sim al
"!#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

ntregului, al unitii lumii, al geometriilor cosmice. Iar n poezie intonrile imnice ale lui Pindar au deschis porile elogiului, extazului primordial n faa lumii, srbtorii, celebrrii i contopirii cu plintatea, cu freamtul i misterele vieii. Dar s revenim la nai. Cele mai fermectoare naiuri pe care le-am vzut eu vreodat au fost confecionate de Liubomir Iorga. Cnd l ascult cntnd la ele, i-a zice maestru. Mai potrivit ar fi un termen de mijloc ntre meter i maestru. Dar exist un asemenea termen? Amintindumi de trestia lui Pan, l-am ntrebat pe Iorga: Din ce le faci, Liubomir?. Din ce vrei, din haragi, de exemplu. Acum civa ani am ntlnit un tractor cu remorc care se ndrepta spre Drsliceni. Cnd m-am uitat mai bine, remorca era plin cu soc tnr. l foloseau pentru haragi. Am fcut ce-am fcut, i haragii s-au prefcut cu timpul n naiuri. i unde i-s naiurile, metere?. Pi nu vezi, unul e la buzele lui Vasile Iovu, altele n minile acelora care abia se nva a cnta, unele naiuri de ale mele au ajuns departe: n Frana, Olanda, Polonia, R.D.G. .a.. De ce eti uneori ngndurat, Liubomir?. Caut lemn vechi. M gndesc unde l-a putea gsi. M-am sturat s tot scotocesc ruinele caselor care se demoleaz la Sculeanca, la Schinoasa ori la Bcioi. nelegi, am nevoie de lemn vechi, lemn care s-a uscat timp de cteva sute de ani. Are un sunet aparte. Uite, nu demult mi-am procurat cteva buci de lemn de abanos. Este o comoar. Dar e puin, foarte puin. Trebuie s-mi gsesc aici, pe loc, lemnul de care am nevoie. n persoana lui Liubomir Iorga naiul i-a gsit un adevrat protector. Alturi de acei care au renscut ambalele i alte instrumente populare fr de care ar fi de neconceput nenumratele noastre tarafuri, Liubomir Iorga merit un frumos mulumesc din partea tuturor celor ndrgostii de melodiile populare. Am crat deseori lemnul cu spatele, mi se destinuie Liubomir stnd la volanul unui nou Jiguli, acuma am cu ce-l duce. Naiul, acest fascicul uor concav de tuburi aezate n ordinea mrimii lor... Eu a zice un pic altfel: naiul, aceste pori ale rsufletului, ale cntecului i srbtorii, adic ale sufletului.
"!$

N LOC DE INCHEIERE
^

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

GR AI
n limba asta m-neleg Cu via i ogorul. n limba asta tiu s cnt Dac m prinde dorul. n limba asta pot s plng Cnd jalea m doboar i-n ea gsesc cuvnt s-mi dea Putere nou iar. n limba asta bun noroc Voi spune i pe stele Acolo unde-s eu va fi i slova limbii mele. Ptrund i-n miezul altor limbi Prin vorb i tipare. C-o limb este un popor, E sufletu-i cel mare. Dar cnd simi-voi c m duc i clipa mi se curm, n limba asta voi rosti Cuvntul cel din urm!
"!'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

REFERINE ISTORICO-LITERARE MENIUC: ntr-o zi de var, venind la editur, am fost rugat s citesc un manuscris. Caietul de debut al tnrului Liviu Damian m-a surprins prin dorina de a rmne independent, nealterat de influene, fr modele din folcloristica unor poei contemporani. Erau versuri libere, uoare, bieeti, ca nite scrie de lemn ce coboar de pe streini nalte. Se fcea c vd nite fii de curcubeu plutind n aer, nite cete pestrie de copii jucndu-se pe toloac, nite semne indescifrabile n satele de dup rzboi. Se auzea, din pagini, rsuflnd un suflet cinstit, sincer, ndrzne. Tot atunci, la editur, o femeie necunoscut mi-a vorbit elogios despre elevul ei de coala medie, cum c citete mult, are dragoste de literatur, umbl numai cu crile toat ziulica. Elevul era Liviu Damian, iar necunoscuta, ce-mi zugrvise att de cald portretul lui, nvtoare de limb i literatur n satul Strmba lng Bli. M-a micat ceva n frmntrile nvtoarei (poate m-am gndit la nvtorii mei din liceu, la vrsta aceea cnd oriice carte e o adevrat descoperire), i-mi prea c vroia s-l ajute s-i apar versurile ct mai repede. Adevrul spus att de simplu din gura unei modeste nvtoare l-am resimit abia dup civa ani cnd plachetele lui Liviu Damian au nceput s apar n vitrina literar i s atrag lumea prin originalitatea, profunzimea i bogia lor poetic sau, poate i mai mult, prin iubirea infinit, nfiat n ele, de pmntul natal. ndemnul de a scrie izvorte dinuntru sau vine din afar? Amndou se echivaleaz? Pasrea cnt pentru c e nscut cu cntecul. Nu nvul o face meter n arta ei. i totui, omul e o fiin care cuget, sufer, lupt, nu-i deloc nepstor de ce vede, tie, ascult, i deci i druie sufletul, anii pentru cele mai nobile i luminoase idealuri. Liviu Damian a avut ce nva de la marii naintai: Eminescu i Creang, cronicarii i meterii creaiei noastre populare. El are un stil foarte personal, gtit cu mult trud i cazn, apropiat de geografia nostim a acestui plai: ai urcat dealul, te ateapt valea, ai trecut valea, te ateapt dealul urmtor. La fiecare pas soarele i luna sub alte unghiuri de vedere Amintirile din copilrie sunt ca oul din care a ieit puiul. Ele difer de la om la om, parc-s nite creioane colorate, dar imaginile cristalizate se unific, se ntretaie cnd ne gndim la multe miracole ce le descoperim la vrsta asta fraged, ca s nu le mai uitm niciodat. Liviu Damian nu se las ademenit de sentimentalisme, evit dulcegriile att de frecvente n crile unor literai ddcitori. Pentru Damian lumea copiilor a rmas i la o vrst mai naintat o cercetare filozofic a problemelor vieii. Capt suflet uneltele tatei, ua casei, acoperit iarna cu chidie de omt, laia, furca, grul, tot ce constituie elementul venic viu al traiului rnesc. ns vraja poeziei nu apare numai de la idei i sentimente (altfel, le-am putea exprima i n proz). Modul cum este folosit tezaurul graiului nostru hotrte atmosfera emoionat, muzicalitatea interioar a versurilor. Cascadele poeziei curg ncontinuu, fora motrice a imaginii artistice este limbajul, stilul. La Eminescu chiar ""

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

i licenele poetice sunt atrgtoare, plcute la auz, sun firesc. Geniul lui Eminescu scotea din mineralul secular al cuvntului energii muzicale nebnuite, focuri cosmice. Fr o limb aleas, ambiiile poetice sunt vane Afirm asta nu numai pentru c Damian dedic marelui Eminescu un grupaj de versuri de-o rar frumusee, dar vreau s atrag atenia asupra atitudinii sale creatoare fa de tainele limbii, ce se cer intuite i explorate n profunzime. Liviu Damian atinge cele mai sensibile coarde ale vorbirii noastre sfinte, ascult muzica vremii i a metaforei descoperite, ndelung, retras n sine. Da asta, a zice, citete asiduu, cltorete mult, leag prietenii durabile, traduce din operele celebre ale poeilor contemporani. Este mereu n micare, n lucru. Ca o scoic enorm de mare inima lui inspirat ascult tunetul de primvar al acestui secol accelerat i dur. George MENIUC: Cascadele poeziei curg ncontinuu (n cartea: Liviu Damian, Inima i tunetul, Chiinu, Editura Literatura artistic, 1981, p. 4-5). BOTEZATU: Destinul individual efemer n raport cu perenitatea materiei e un motiv frecvent n poezia lui Liviu Damian. Alturi de destinul pmntului omul i triete condiia dramatic: Adun-m cu venicia care / D floarea, d nisipul, d pelinul, / C am trit cu zile trectoare, / Fr s pot a-i mblnzi destinul (Solitar). O stare de tensiune interogativ (n numele cui aceast spintecare / de vzduhuri, acest infern de motoare? / Aceast copilreasc bucurie / De-a chiui i a dispare?), lungi i intense momente de autoanaliz, deplasarea substanial a accentelor de la gesturile umane exterioare spre fierberea interioar acestea sunt cteva particulariti ale poeziei lui Damian. n centrul ei se afl un erou contradictoriu, n care se ntlnesc toate categoriile contrarii: afirmaia i negaia, adevrul i eroarea, supunerea (acceptarea destinului) i rzvrtirea. Din acest motiv omul din poezia lui ar putea fi calificat ca o fiin problematic, nclinat spre dezbateri hamletice: ba e stpnit de nostalgie, ba afirm bucuria mplinirii i a continuitii, ba i amintete de finalitatea fiinei noastre, constatnd cu melancolie: Doar noi mai tineri nu vom fi, / Orict am tinde i-am iubi Eroul se frmnt pentru a-i pune de acord fiina interioar (a crei stare definitorie e ndoiala, ateptarea dureroas, interogaia neistovit, zbuciumul) cu imperativele unei lumi care reclam aciunea, eficiena imediat. Firea problematic a omului din poezia lui Damian rezult mai ales din raportarea lui la destin o tem a volumului Sunt verb, care urc pn la obsesie: care e acest destin? n ce const fora i slbiciunea omului? Ce este omul n lume, univers, n sine? Omul aspir, nzuiete, rvnete, dar anii lui sunt att de puini, nct nu reueti, n limitele unei viei omeneti, s mblnzeti un pmnt De aici i accentele de nostalgie care se fac simite; starea definitorie a eroului nu e senintatea, calmul, ci ateptarea dureroas, nelinitea lucid, interogaia neistovit, ca n aceast poezie n care ntrebarea adresat unui tu imaginar deseneaz, totodat, o stare interioar a eroului: Dar ce ne vom face -ntr-o sear / Cnd toamna, de-afar, din ploi, / Destinul n prag o s-apar / C-un deget ntins ctre noi?(Spectatori). ""

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Altundeva aceast stare de sfiere interioar, aceast pasiune pentru ideile de mare patos tragic l duc pe poet ctre destinul frunzei, n care gsete interesante analogii cu zbuciumul uman. Poetul se definete, aici, ca un agitat, ca un contorsionat interior: Tremur ca frunza./ Ca frunza m nasc./ Sunt tnr ca frunza. / Ca frunza m duc.(Destin). Frunza e o realitate ce se afl n noi i n afara noastr, e iari un mod de a fi: trie i vigoare (Sunt tnr ca frunza), dar i neputin (Firav ca frunza. / Ca frunza m tem.), trecere irevocabil (Ca frunza m duc), dar i continuitate (Verde ca frunza. / Ca frunza revin.). Ea simbolizeaz eterna nnoire, nzuina ctre mplinirea i realizarea posibilitilor interne, dar i mplinirea unor legi ascunse, timp fiind, via fiind, lege fiind, pe care nu totdeauna omul o poate stpni: Nu pot stpni frunzele moarte / C mna mea nu poate s le-nvie (Conjugarea verbului a stpni). Simbol prin care se transmit frmntri de ordin esenial, filozofic, frunza capt semnificaiile cele mai diverse i care par s se anuleze necontenit unele pe altele, poetul subliniind, prin aceasta chiar, caracterul complex i contradictoriu al fiinei umane. Eliza BOTEZATU, Poezia meditativ moldoveneasc, Chiinu, Editura Literatura artistic, 1977, p. 131-133. HADRC: Nprasnic nedreptate i s-a fcut literaturii, prin boala fulgertoare i lacom, care a rpit din rndurile noastre una dintre cele mai luminate mini ale acestui pmnt. La raza ei ptrunztoare ne-am luminat i noi adesea paginile i gndurile, iar fora ei testamentar va lumina nc mult nainte cile urmailor. Cu o energie copleitoare a verbului Dumisale brbtesc a mbrbtat pe cel umilit, a mngiat pe cel suferind, a tiut s fie totodat principial i intransigent. Cu harapnic de vorbe a plesnit peste putregaiul din sufletele unora, dar nici cu o boaghe nu le-a rnit partea luminoas din inimi, limpezindu-se perspectiva de a fi mai demni, mai curai, mai generoi pentru binele nostru comun. Cu drept cuvnt a ntrit i a mbrbtat nflorirea zorilor de zi n mereu cutremurtoarea izvorre a ipotului graiului matern, de fiecare dat rostindu-i valurile gritoare cu aceeai prospeime i originalitate, cu aceeai solemnitate i uimire n faa descoperirilor poetice, care, pn la urm, le-a ntors n matca sfnt a limbii i culturii naionale. Bineneles c n aceast anevoioas lucrare a fntnarului-cerceta Liviu Damian nu a fost singur a fost alturi de generaie, alturi de naintai, asociindu-se n ajutorarea celor mai timide ncercri promitoare. Dar fgaul Dumisale s-a profilat mai distinct i datorit unui har aparte al gnditorului, al neleptului, al polemistului aprtor al sacrelor valori naionale n faa uitrii ori a nocivei poluri sufleteti. Fiind mndru c am trit alturi de El generosul mprtindu-i prietenii din nectarul crilor Dumisale de poezie, publicistic, filozofie poetic, fiindu-i recunosctor pentru c niciodat nu a refuzat posibilitatea comunicrii vibrante, astzi rmn profund ndurerat. Oile albe, oile negre ale zilelor distinsului Poet s-au risipit pe punile eternitii, iar pstorul lor cuminte i bun taica Liviu, Liviu Damian, i continu calea acolo ""

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

unde, mpovrat de neant, strlucete Luceafrul, acolo, n constelaia Luceafrului, este locul de veghe al Poetului Liviu Damian. Ion HADRC, Locul de veghe. n Literatura i arta, 1986, 24 iulie.
VANGHELI: Cu o sptmn nainte de moarte, cnd nu-l mai ineau picioarele, abia a ridicat capul ca s ne vad prin geamul spitalului. Ne-a fcut din mn i a adunat ultima putere, ca s ne zmbeasc senin, de parc ne mbrbta el pe noi: inei-v, frailor! Aa l vom ine minte pe Liviu Damian. n cele mai grele mprejurri a rmas brbat, i-a ridicat pe alii i le-a fost fclier, totdeauna aflndu-se pe linia nti n lupta pentru frumos i demnitate. De pe attea drumuri s-a ntors la odihn acas De data aceasta nu se mai grbete nicieri. Tace i ascult cum cade roua din ochii celor dragi, cum freamt salcmul din pragul casei printeti, cum murmur prietenul su din copilrie Rutul, pe care l-a scos n lume Cnd i-a scris poezia, a durat o cas n care a ncput tot neamul. De civa ani Liviu Damian tace, dar n urechi ne sun glasul lui ca un izvor dttor de via. A czut ca un stejar secerat de furtun. Prea crunt i nemilos acest fulger, care a lovit n unul dintre cei mai frumoi stejari ai notri cu rdcinile adnc mplntate n solul pmntului strbun, n sufletul neamului nostru De civa ani Liviu Damian tace, dar clopotele bat n poezia sa: ne cheam s inem fruntea sus. Spiridon VANGHELI n cartea Focul din verb. Alctuire i prefa de Nicolae Roibu. Chiinu, Editura Hyperion, 1991, p.12. DABIJA: Rmne-vom venic recunosctori poetului Liviu Damian, care ne-a ncurajat s iubim cuvntul, s-l respectm, s-l preuim. ntr-o perioad cnd era greu s iubeti mult ceea ce nu sufer s fie iubit puin. De la el am deprins cum s luptm cu ineria verbului i versului. Acest om era ca un clopot n clocot. Alarma i contiina acestui neam. A fost un poet de curaj, cnd curajul era blamat ca o sfidare a bunului sim, cnd curajul cetenesc era confundat cu obrznicia. Liviu Damian i-a fcut datoria de Poet i Cetean ntr-o perioad grea, dumnealui visnd cu fiece cuvnt scris i tiprit vremurile de deschidere i sinceritate, pe care le trim noi astzi. tia ca nimeni altul s cultive n jurul su o atmosfer de onestitate i demnitate omeneasc. i azi cnd nu mai e, ne amintim c ne lipsete un film despre Damian, un disc cu vocea lui sau mai degrab cu oaptele lui, mai multe emisiuni televizate sau la radio cu Damian cel viu. Dar cine dac nu el merit cel mai mult, el, poetul adevrat, care mai vegheaz printre cuvintele ce ni le-a lsat ca motenire. ... Poetul e plecat, dar se afl att de aproape, el triete n poezia care a fost a sa, acum e a noastr, a tuturor, a cititorilor pe care ne-a iubit att de mult i dincolo de moarte. Nicolae DABIJA n cartea Focul din verb. Alctuire i prefa de Nicolae Roibu. Chiinu, Editura Hyperion, 1991, p.13. ""!

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

DUMBRVEANU: De Liviu Damian m leag anumite amintiri. Noi am fost consteni i totdeauna, cnd ne ntlneam, aveam vorba noastr, tainele noastre, pe care nu le scoteam de fiecare dat n faa lumii. Prima colaborare mai serioas cu Liviu Damian am avut-o prin 73-74, cnd lucram la Tinerimea Moldovei. ncepnd cu ianuarie 1973, el publica n fiecare duminic o serie de tablete literare. mi amintesc acum, c n fiecare smbt, cnd se tiprea gazeta, el venea la tipografie, i fcea o deosebit plcere s citeasc palturile, s ntrebe prerea unui coleg. Sttea de vorb cu zearii i cu muncitorii tipografiei, i ntreba ce liter s-ar potrivi textului pe care l-a scris, i chiar rostea unele crmpeie din text i-i ntreba cum sun, cum le-ar vedea muncitorii mai frumos. Era n asta un fel anume al lui, un fel de dragoste pentru cuvnt i pentru ceea ce fcea el n literatur i publicistic. O alt ntlnire, care mi rmne mereu n memorie, este acel aprilie cam ntrziat de la Ialta, n 1986. mpreun cu noi era Victor Teleuc, Mihail Cibotaru, Iulian Filip i Haralambie Moraru. Poetul nu scria, se odihnea, citea. in minte, atunci el descoperise romanul lui Kazantzakis Alexis Zorba i ni-l ddu pe rnd tuturor sl citim i spunndu-ne c este o carte mare i trebuie preuit. El considera pe drept cuvnt c acest roman ne-ar putea apropia, mprieteni. Acuma eu mi dau seama cel costau pe Liviu Damian acele plimbri de sear, cnd ne scotea pe toi pe malul mrii ca s ne plimbm timp de o or-dou i ne vorbea de diferite teme. Se apropia de noi cu o deosebit intimitate. in minte n una din seri ne vorbise despre poemul Cavaleria de Lpuna. Era ultima lui publicaie de dimensiuni epice i poemul apruse ntr-un tiraj de aproape o sut de mii de exemplare n revista Moldova. n legtur cu personalitatea lui tefan cel Mare avea unele proiecte. Vroia s mai scrie un poem. Se gndea chiar i la un roman Din pcate, acel martie a fost ultima lui primvar din via... Victor DUMBRVEANU n cartea Focul din verb. Alctuire i prefa de Nicolae Roibu. Chiinu, Editura Hyperion, 1991, p.18. LUPAN: Liviu Damian zicea verb. Credea n misiunea de via destoinic a versului. tia s altoiasc n oameni setea de desvrire i curenie creatoare. l vedeam mobilizat cu voina de rspndire a disciplinei vii n gndire i n expresie. Oamenilor, pentru a-i cultiva, el i nchinase scrisul i activitatea n cadrul organizaiei noastre scriitoriceti. Se vede c, dedat acestui imperativ, i mplinea... misiunea de poet i cetean. Astfel l tiam angajat n manifestrile anuale de Ziua Poeziei i n alte nenumrate ntlniri la care am avut prilejul s-l preuiesc. M deprinsesem a ti c ne adunm la soroace, chemai de el la nfptuirea acestei date. Avea grija prozaic a organizrii, pe care o promova celorlali prin munc i prin druire de poet. Era, ntr-un fel, crainicul recunoscut al acestor afirmri colective. Pe tcute noi i recunoteam autoritatea i ne bizuiam pe ea. n primul rnd, din firea-i proprie, el imprima ntlnirilor colective, o cultivat inut crturreasc. """

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Ieeam cu el n faa celor adunai pe Aleea Clasicilor i ne bucuram de spiritul su grav, cu verbul arcuit n expresie aleas. nchega acolo, ntre noi toi, de la bun nceput, atmosfera de concentrare, atmosfer de lectur i bibliotec n aer liber. Parcul, apropiat prin istoria i coninutul su concret, devenea lca firesc al gndului nostru. Se stabilea nelegerea i dorita comuniune ntre poei i cititori, n care se valorifica spornic credina noastr n poezie. Aproape toate ntlnirile acestei datini, pe aleea parcului, pentru mine sunt legate i de prezena de animator i crmaci a lui Liviu Damian. Cnd a disprut dintre noi eram lips, am aflat tragica veste de-abia peste cteva zile. Prin tot ce a scris el rmne n contiina noastr de scriitori i tovari la toate muncile care ne ateapt. Rmne cu toi cei care au deschis paginile sale, ca pe o fereastr limpede n cultura i n crturria nou a poporului. Cartea lui, de la ntia numire pn la ultimele cicluri neterminate, rmne Verb de straj. Andrei LUPAN, Poetul n afirmarea poeziei. n cartea Ziua poeziei '87, Chiinu, editura Literatura artistic, 1987, p. 89-90. VIERU: Drag prietene Liviu! Este incredibil c ai plecat, c ai prsit lumina zilei ce ai cntat-o pn la ultima suflare a vieii tale.La masa de scris / n cretetul nopii / n gheara durerii / n roua din vis / n faa acelui / care m-nfrunt / eu locul de munc / nu l cedez. Ai fost secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor i, n aceast postur, avea scriitorimea la cine veni. Ai fost, i vei rmne mereu poet, i, n aceast calitiate, avea i avea-va lumea la cine s mearg. Ai fost osta al vieii, al curajului scriitoricesc i, n acest titlu, aveam cu cine intra n btliile zilei. Ai moit pe cutare sau cutare tnr poet, ai petrecut pe ultimul drum al vieii pe cutare sau cutare veteran al scrisului. Ai ncurajat, n fiecare ianuarie, la Clubul scriitorilor, srbtorirea pstorului de duminic al graiului nostru, care se cheam Eminescu. Ai nviorat prin cuvinte inspirate i potrivite osteneala fruntailor n producie la cutare sau cutare ntrunire a lor. tiai s ntreii serioase discuii cu oaspei strini, care nu o singur dat au admirat sclipitoarea ta inteligen. Suflet bun la toate, cum ar zice poetul. Izvora din ntreaga ta putere spiritual, din aleasa ta cultur poetic, o linite nflcrat, care clea duhul celor aflai n preajma inimii tale. Era exploziv duhul tu i molipsitor de via. Alteori artai fragil ca o floare, plngeai chiar. Dar plngeai frumos. Aa cum plng marii ndrgostii i marii poei, a crora lacrim nu smiorcie, nu geme, ea numai se vede ca mrgritarul n scoic, iar nu se aude. i nu rareori erai aureolat de o tristee aproape schivnic, n spatele creia lucrau noi energii gata s irump n calea alergrii zadarnice ori s nsoeasc mersul firesc al vieii. Erai dureros de trist, mai ales n ultima vreme, cnd cutai s ascunzi de ai ti, de prieteni, i chiar de tine nsui, necrutoarea boal, care i ncletase muchii i oasele. Ca om i ca poet ai presimit, fr ndoial, sfritul care venea. Cu numai patru luni nainte de trecerea ta n nefiin i-ai luat rmas bun de la ""#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

consteni printr-o emoionant serat literar, la care am avut norocul s particip i eu alturi de Andrei Burac i Mihail Dolgan. Ai rs cum tiai tu s rzi atunci cnd vechiul prieten al scriitorilor Glebus Sainciuc i-a jucat n faa constenilor masca i i-au licrit lacrimi n ochi cnd interpretul Mihai Ciobanu a venit, aa singur, n sat, s cnte de drag de tine cteva doine. Ce s fac, Nichita, scriai tot nu demult, la moartea eminentului nostru poet, cu acel ultim autograf de la tine, pe care nu-l mai pot reciti, c-i scris sub aripa fulgerului negru, autograf pe care l voi pstra ca pe o garanie, c, dac ne-om ntlni ne-om recunoate? Nu era oare scris apropierea sfritului n graba istovitoare, din ultima vreme, a condeiului tu, n dorul firesc de-a auzi un cuvnt cald i de bine din partea confrailor ti? Ai purtat uneori numai umbra coroanei, dar nu te-am vzut tunnd i fulgernd din cauza asta. i totui nalta preuire nu te-a ocolit. Am vzut un mare poet, o ciocrlie dus n vzduh pe un fir curat de cear de la grind, ce nfrigurat scapr pe cer s prind raza-n brae s-l aprind, am vzut cum un mare poet s-a aplecat asupra braului tu cel drept srutndu-l, am vzut cum strlucea, de emoie, n ochii ti apa curat a inimii i cum de la cldura acelui srut rsreau la loc i nfloreau cele cinci degete. Ai iubit pn la sacrificiu viaa. Vizitndu-te la spital, mpreun cu Spiridon Vangheli, n ultimele tale zile de via, ne-ai spus din patul de suferi c i-e dor de via. Era, poate, ultima ta metafor din nenumratele frumusei orale pe care le risipeai darnic ori de cte ori aveai n fa un suflet dornic s te asculte[...]
Grigore VIERU, ndurnd cntecul ntreg . n cartea: Liviu Damian, Poezii i poeme, Chiinu, Editura Literatura artistic, 1986, p. 5-6. CIOCANU: O particularitate a gndirii lui Liviu Damian rezid n evitarea permanent a viziunii unilaterale asupra lucrurilor. Lupta nu e neleas de el n sensul unei aciuni care se soldeaz neaprat i ntotdeauna cu izbnd. Viaa e o lupt n care s-ar putea prea lesne s cazi, pare s ne spun autorul Filei cu dor. Dar nici contiina acestui adevr nu nseamn s te retragi din lupt ori s te lai nvins nainte de a o ncepe. Damian i confirm i n Fila cu dor principiul etic de o via: i -i pstrezi chiar dreptul de-a cdea / cum cade apa stncilor btrne, / dac-n cdere se va mai afla / o ans de-a rspunde i-a rmne... Un lupttor contient de greutatea, pericolul i char de finalul nefast al luptei, totodat ns drz i perseverent, - ar fi o formul potrivit pentru Liviu Damian, fire oarecum enigmatic n viaa sa cotidian sau, n orice caz, aflat adesea ntre omul viguros, netemtor de nimic i de nimeni, i ceteanul cu suflet blajin, chiar fragil n urma npastelor ndurate n copilrie. El nu s-a simit stejar cu frunza-n nori, cu trunchi voinic, nici ru ce trece n galop nebun / i n-are-n lumea asta fru; printre cauzele care l-au oprit de la atare gesturi sunt ursita i nc o sut de chestiuni, apoi... pornirea de a scrie, / Apoi o lacrim amar / Pe care din copilrie / Nu pot s-o dau din mine-afar. Poezia S zic, din care am citat, poate servi drept surs de nelegere a alctuirii sufleteti i intelecutale a scriitorului. Mai exact, ea ""$

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

poate servi drept punct de pornire n acest sens, de vreme ce gingia i asprimea, ca date naturale nnscute, n nenumratele i imprevizibilele lor doze i raporturi, ne fac s ne deosebim adesea categoric unul de altul, n pofida unor asemnri superficiale amgitoare. Poate a fost i poz n afirmaiile poetului privind caracterul enigmatic al firii sale, dar a fost i ceea ce venea din natura tulbure a timpului i n genere a vieii. A vieii ca situaie compus din mai multe necunoscute, a cror contientizare se dovedete nu o dat, chiar n cazurile unor oameni de art geniali, - greu sau cu totul imposibil de realizat. Poetului nu-i rmne dect s se conformeze n mod realist enigmelor realitii obiective. Drept care Damian n-a cultivat o liric direct, clar, angajat n sensul academic al noiunii. Instrumentele preferate de el au fost metafora sugestiv, simbolul polivalent, aluzia fin, echivocul acolo unde acesta se preta... ... O izbnd a lui Liviu Damian a fost i este poemul Cavaleria de Lpuna a crui tiprire n revist i-a cunat o mare pierdere de nervi. Astzi, cnd despre ilustrul domnitor al Moldovei se scrie i se public mult i ndrzne, poate s nu fie neles de toat lumea calvarul poemului i al poetului. Dar este suficient, cred, s urmrim negru pe alb c mai fiecare capitol are cte un moto sau chiar dou, mai cu seam din Istoria R.S.S. Moldoveneti i s citim cu legitim insatisfacie postfaa semnat de H. Corbu (sita ideologic sigur din epoca stagnrii), ca s ne convingem c poemul a fost citit i rscitit cu lupa. Dei susinut de crjele-moto-uri cerute de condiiile concrete ale timpului (n-am ndoial c lucrul acesta n-a fost o iniiativ benevol a autorului), poemul se citete cu legitim i mereu crescnd interes pentru blestemele aruncate de tefan cel Mare i Sfnt dumanilor notri (Ciorile din zare, corbii negri-n stoluri, / ct e lungul rii s le dea ocoluri. / S-i cuprind setea i s mi-i usuce / cum se usc-n soare, fr coaj, drucii. / S-i nghit limba, la osp s taie / lutu-n hrinci ca pinea, i s bea vpaie...), pentru toastul domnitorului (Boieri dumneavoastr, codreni de isprav, / s bem pentru arina asta moldav / btut cu lacrimi, muncit cu snge, / c ea ca o mam pe toi ne va strnge, / dar nici dup moarte iertare nu tie / acel care neamul i-a dat n robie), pentru testamentul lui actual i azi (Cnd m vei pune n mormnt / cu-alai modest sau jale mare, / s nu aternei dezbinare / peste o palm de pmnt... / S inei codrul de stejar / c mia plcut cntarea-i sfnt, / i pe acel care frmnt / mana Moldovei pe plugar... / S-aprindei candela-n lca, / dar mai ales lcae sfinte / s-avei n fapte i cuvinte / ce vor rmne la urmai...) i n genere pentru c este o pledoarie a autorului n vederea cunoaterii i nelegerii trecutului nostru, care n-a fost numai neguros i bun de dat uitrii. De rnd cu cele mai rezistente scrieri din volumele anterioare, poemul comentat expeditiv aici i o seam de poezii din volumul editat n 1986 adeveresc o dat n plus tendina constant a scriitorului de a se smulge dintr-un climat nefavorabil curajului i ndrznelii indispensabile creatorului autentic i de a intra n unul desctuat ca i contiina acelui fecior al Strmbei de altdat, cultivat la literatura universal de calitate, care scria cu intuiia timpului care pe atunci abia se anuna: ""%

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Nu se poate tri n abloane. / Nu se poate pune obloane / ntre gndul ce vine deafar / i suflarea ce st n cmar. A scriitorului care a fost i rmne Liviu Damian. Ion CIOCANU, Ostatec al chemrii sale. n cartea: Liviu Damian, Sunt verb, Chiinu, Editura Hyperion, 1990, pag. 7-8, 9-10
TELEUC: Vorba lui Tuulik: ncotro mergem mereu ntorcndu-ne? Vorbim prea multe i prea puin facem. Prea nclcite ne sunt drumurile, ne rtcim pe ele i cnd ieim parc ntr-un lumini, dm de un drum care nu duce nicieri, nu zic de economie, ci de cultur, de literatur, de puinul cela pe care l avem i pe care nu-l cunoatem, pentru c aa suntem noi i zadarnic dm mereu vina pe alii. Mai este Liviu Damian n bibliotecile noastre? O fi fiind, dar editat cu caractere ruseti. Aproape cu un deceniu n urm criticul Ion Ciocanu a svrit o fapt demn de toat atenia i lauda, a fcut o selecie din poezia lui Damian i i-a editat un voluma. A ajuns cartea prin biblioteci? E greu de spus. Dac unii colegi de breasl ai lui Damian s-au cam jucat de-a versul, Liviu Damian a venit n poezie cu hotrrea s fac ceva. nsei titlurile crilor lui merit toat atenia i invit cititorul s mediteze. Iat cteva: Sunt verb,De-a baba iarba, Partea noastr de zbor, ngnduratele pori, Un spic n inim i, desigur, Coroana de umbr. Pentru mine sunt o tain. Ce-i dincolo de ele, de aceleai pori ngndurate? Meditnd n jurul lor, parc a umbla n jurul unei ceti, gndurile m duc la pictorul lituanian Micolaitis Ciurlionis cu brazii lui care n loc de vrfuri poart coroane regeti, la picturile acestuia fcute din srcie pe cartoane care au nceput s se distrug i lituanienii i-au fcut un muzeu aparte, special, ca picturile s fie pstrate. Dac l-a compara pe Liviu Damian cu cineva, l-a compara cu Ciurlionis. Att de dincolo de picturile lui Ciurlionis, ct i din poezia poetului nostru, n loc de un vnt rcoros, adie timpul. i versurile, i brazii freamt, parc prin gara Prezentului ar trece trenul timpului i cnd iese din aceast gar, trenul fluier prelung i ncepe urcarea ncadrat n aceeai expresie eminescian: Vreme trece, vreme vine! Din generaia copiilor anilor treizeci, cum i boteaz Pavel Bou ginta colegilor si, Liviu Damian venea cel mai pregtit. Noi, ceilali, veneam din rani netiutori sau puin tiutori de carte, el venea dintr-o familie de nvtori, ceea ce era mare lucru pe timpurile celea. Venea hotrt s schimbe ceva cu poezia sa, dar i sceptic de la nceput. Tot optimismul lui caracteristic poate numai pentru el nu era n stare s-i nbue tristeea amar care i chinuia sufletul. Unul dintre colegii si, cu aceast ocazie, publicase un articol care nu a putut trece neobservat. De atunci au zburat muli ani i mi-i greu s afirm dac articolul inteniona s-l ajute pe tnrul poet s ias din depresia sa, ori l critica de pe poziiile oficiale. Articolul purta un titlu scandalos De ce vrei s te spnzuri, Liviu? Prima carte i-a fost respins pentru c poetul vedea viaa n negru. Eu scriu ce simt! a declarat poetul cnd i s-a dat cuvntul. Un coleg mai n vrst, secretar al Uniunii Scriitorilor, l-a susinut ntr-un fel, dar i-a rspuns n doi peri:

""&

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Multe simim i plcea s plece la Casa scriitorilor din Ialta. Munii i marea i ndulceau sufletul. Dei n Crimeea mai era o asemenea cas, tot pe malul mrii i la poalele munilor, el prefera Ialta. E un ora cosmopolit, explica poetul de ce vine acolo. Nimeni nu te ntreab cine eti, de unde vii i de ce vii. i ceea ce mi place, e trecutul ndeprtat, pe aici au fost coloniile greceti i nu numai. Urmele acelor coloniti greci le simt poate ca nimeni altul. Vestigiile trecutului, supravieuitori ai acelor popoare mai ntlneti pe icicolo, iar toamna trziu, cnd negurile acoper marea i frunza platanilor cade umed de negur i veted de toamn, cade fonind, parc-l aud rtcind aici pe Ovidiu, dei nu cred s fi clcat pe aceste locuri. i plcea singurtatea. Colinda toate mprejurimile Casei scriitorului cocoate pe un muncel de unde se vedeau munii cu brazii ncrcai de promoroac i marea chemtoare n larg. Colo i-a scris Melcul, umblnd pe potecile ntortocheate peste care treceau melci adevrai lsnd urmele lor argintii pe pietre parc s-i poat gsi drumul ndrt. Melcul a fost scris n gnd, l tia pe de rost. Cnd l-a finisat, mi l-a spus dintr-o rsuflare. Era frumos, aa ceva la noi nu se scrisese, iar cum el l recita, sltndu-i firea sa de brbat viguros, i ddea un farmec deosebit. Atepta s-i spun ce cred. Zii, tat! Nu m tortura. L-am scris cu sufletul, cu munii, cu marea, cu voi toi mpreun care suntei aici. I-am spus c-i frumos. i att? Foarte frumos! i numai att? Superb! Ce puteam s-i mai adaug? i am spus ce mi-a venit pe limb: Parc l-ai fi scris tu. Parc eu sau chiar eu? Chiar tu, Liviule! Asta-i, tat! Chiar eu. Dac eti sincer Dar vd c ai i anumite rezerve, care sunt ele? Unde ai s-l publici? Cum unde? Oriunde. Chiar i la tine, n Cultura. Dar am s-l public ntr-o gazet cu un tiraj mai mare. Bine, dar dup ce nu i-l va publica nimeni, vino la mine. De ce s nu mi-l publice? Pentru c e frumos. Iar tu atunci pentru ce ai s mi-l publici? Tot pentru c e frumos...
Victor TELEUC, Un Liviu Damian (mai) deplin al cuvntului inspirat n Moldova suveran, 2000, 25 iulie.

""'

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

BANTO: ... Liviu Damian este un antimioritic, credina sa de nestrmutat ndreptndu-se spre omul marcat de capacitatea competitiv, spre tipul uman capabil de eroism, spre marea ca ritm primordial, din ale crei valuri viaa renate mereu. L. Damian e atras de un peisaj amintind monumentalul grecesc din care se isc micarea. Faptul se datorete i familiaritii sale cu poezia grecului Iannis Ritsos, din care a i tradus i a crui tineree umbrit de tragedie era marcat de atracia mrii. ...Un mijloc similar de aflare a accesului la miracolul lumii sau a unui loc nalt al metamorfozei l tenteaz i pe poetul de la Chiinu, pentru care ngndurarea e o stare frecvent, cu sensul de melancolie, dar i de punere pe gnduri sau punere la ndoial. Melancolica atmosfer seral sau autumnal se confrunt la L. Damian cu limpezimile de cletar i senintatea n care orizontul se distinge cu claritate.De precizat c atttoamna ct i seara din versurile sale sunt de sorginte blagian. La Lucian Blaga aceste dou momente ce semnific un timp n declin indic asupra unei lumi echivalent paradisului n destrmare. Tentaia personajului liric de a se complace n starea de suferin nu lipsete: i altoit pe fiina mea imensa lume / cu toamna i cu seara ei / m doare ca o ran. / Spre muni trec nori cu ugerele pline. / i plou (Melancolie). La Liviu Damian melancoliile sunt cenzurate de un eu interiorizat ce nu le permite s se extind, trirea fiind conceput ntr-un regim al veghei nentrerupte: E sear i din bezne-adie / Suflare tainic i rece. / Iubito, s pzim copiii / de ntunericul ce trece. Atitudinea treaz, n cazul lui L. Damian, vorbete despre nchiderea excesiv a eului n forul su interior. La o prea mare profunzime a spiritului, ne previne Nietzsche, nsi rana poate da fora necesar vindecrii. Acest lucru se ntmpl i n versurile lui Liviu Damian: ramul crete din ran. Astfel, blagienei supradimensionri a capacitii sufletului uman de a suferi i corespunde, n versurile lui L. Damian, supradimensionarea capacitii omului de a ndura fr a se lsa nvins. Ascetismul prin care se remarc personajul liric al lui L. Damian anume astfel se explic. Prozaicul i poeticul, cotidianul i insolitul, realul i fantasticul sunt polii ntre care se coaguleaz substana dramatic specific poetului nostru, n ale crui versuri miraculosul i comunul se separ n mod distinct. Ana BANTO, Sacru i profan n poezia lui Liviu Damian. n cartea colectiv Orientri artistice i stilistice n literatura contemporan, vol. I, Chiinu, CE USM, 2003, pag. 224-225. DOLGAN: Ca i toi poeii moderni de la Baudelaire ncoace, L. Damian este refractar la doctrina imitativ (adic la ideea de mimesis) i la cea expresiv, declarndu-se un adept consecvent al doctrinei imaginative a poeziei, care permite creatorului s se foloseasc de un limbaj nscnd sau, n terminologia lui Andr Breton, de un limbaj care germineaz. Dac, bunoar, Baudelaire considera imaginaia drept regin a nsuirilor, L. Damian ehivaleaz poetul cu un prin al imaginaiei, cu un maestru al metaforei, pe care le muc din chiar eul su creator, mereu gata s extrag focul din verb: Iar poetul muca din sine / ba o metafor, ba un fior / i credea c acesta e gustul luminii / i al mrii,i al munilor./ Ce metafore smulse-n durere! / i spera, nebunul, spera / c o lume ateapt i cere / cazna asta demonic-a sa.

"#

LIVIU DAMIAN

Saltul din efemer

Astfel stnd lucrurile, e i firesc ca L. Damian s fie un adept mai mult al poeziei cugetului dect al poeziei inimii, ceea ce nseamn c el acord primatul n actul liric imaginaiei, i nu expresiei (pe care ns n-o ignoreaz). Rezultatul este intelectualizarea poeziei, comunicarea unor efuziuni lirice de factur intelectual, adoptarea unei poetici a omului trestie care gndete (Pascal). Aceasta pe de o parte. Pe de alt parte, una din nsuirile caracteristice ale poeziei moderne este apropierea voit de proz, de virtuile ei, mai exact spus, este mbinarea norocoas a discursului prozaic (de factur imaginativ, nu discursiv!) cu discursul poetic propriu-zis. n dorina de a extinde hotarele tradiionale ale poeziei, poetul modern ncearc s conjuge nu fr riscuri stilul poetic nu numai cu stilul prozaic, ci i cu alte stiluri de-a dreptul antipoetice: eseistic, jurnalistic, publicistic, n felul acesta mbogind i diversificnd parametrii liricii. De proza vieii de-or fugi poeii / Cu ce se va alege adevrul? se ntreab retoric L. Damian n piesa liric Poeii i proza vieii. Zbtndu-se mereu ntre actual i general-uman, ntre discursul reportericesc al cotidianului i discursul pur al adevrurilor absolute, ntre modern i tradiionalclasic, L. Damian a gsit formula cea mai potrivit pentru propriul su mod poetic: dou caliti i confer titlul de scriitor modern artistul de azi st ntre mit i reportaj, adic ntre notarea, ptrunderea faptului crud i ncercarea de a ajunge prin suma acestor fapte la esene, la un contur de nou mitologie. Astfel spus, e vorba de starea de martor, de participant, de cronicar i de starea de vizionar, de profet, stri care decurg una din alta i care trebuie s se afle ntr-o fericit simbioz, fr a absolutiza pe una n dauna celeilalte.
Mihail DOLGAN, Conceptul modern de poezie la Liviu Damian. n cartea colectiv Orientri artistice i stilistice n literatura contemporan, vol. I, Chiinu, CE USM, 2003, pag. 80, 86. CIMPOI: Sub aspect ontologic, poezia lui Liviu Damian se coloreaz de un tremur generat de contiina inevitabilitii destinului. Poetul coboar mereu n planul existenial al ntrebrilor fundamentale, al strii totale, al complexitii care sfideaz labiiana inerie (mbrbtai-v gndirea / i cugetul v fie clar... / Tot ce-i nscris pe seama noastr / alturi nu va fi s treac: / i-aripa ce ne suie zborul / i-adncul care ne neac). Raionalist n fond, poezia lui Damian coboar adesea n registrul baladesc, imprimnd concretului for vital i expresivitate. Dintre poemele de mare ntindere, n care n-a evitat schematismul comun, se evideniaz Melcul, axat pe cufundarea simultan n propriul eu i n lume, tensiunea dintre aceste jumti configurnd o lege a universului. Profund gnomic este poemul Cavaleria de Lpuna n care tefan cel Mare, Daniil Sihastrul, codrenii, otenii, cronicarii i meterii zugravi sau iconografi fac schimburi de ndemnuri morale att de frecvente n toat poezia sa (Tot ce-i atins de laud dispare, Trim mari i asfinim tot mici, Mai mult dect se tie nu-i, Dei-am pierdut, tot am pierdut spernd). Mihai CIMPOI, O istorie deschis a literaturii romne din Basarabia, ediia a III-a, revzut i adugit, Editura Fundaiei Culturale Romne, Bucureti, 2002, pag.188. "#

CUPRINS
Tabel cronologic ................................................................................................ 7 I. O POEZIE DIN ANII DEBUTULUI Covorul ...................................................................................................... 19 II. POEZII

Eminesciana
Eminescu ntre noi .............................................................................. 23 Ziua lui Eminescu ................................................................................ 24 Eminescu, foc gnditor ........................................................................ 25 Eminescu la srbtoarea poeziei ........................................................ 26 Eminescu deprtndu-se de larm ..................................................... 27 S-l recitim pe Eminescu ..................................................................... 28 Eminescu i codrul memoriei ............................................................ 29 Eminescu n cmp ............................................................................... 30 Izvorul lui Eminescu ........................................................................... 31 Eminescu de mine ............................................................................. 32

Ca-n palm
Cuiburi de hum .................................................................................. 33 Ca-n palm .......................................................................................... 35 Murg n amurg ..................................................................................... 36 Acoperi ............................................................................................... 37 Ua cu semne ...................................................................................... 39 Jocurile noastre ................................................................................... 41 Fluturi de hrtie .................................................................................. 43 La soare ............................................................................................... 45 S m duci ........................................................................................... 46 Zorii acei .............................................................................................. 47 Din poart n poart ............................................................................ 49 Pe jos printre dealuri ........................................................................... 51 Ce-ai dat .............................................................................................. 52 Cu minile goale .................................................................................. 53 Ciree amare ........................................................................................ 54
"#

Mingea de crpe .................................................................................. 55 Cmara florilor .................................................................................... 56 oarecii casei ....................................................................................... 57 Ziua a doua .......................................................................................... 58 Cei trei ................................................................................................. 59 Smburi singuri ................................................................................... 60 Hora ..................................................................................................... 61 Iarb de leac ........................................................................................ 62 Un pas .................................................................................................. 63 Amarul dinilor pierdui ..................................................................... 64 Cad cu ap fierbinte ........................................................................... 65 Ograda cu noapte ................................................................................ 66 Gest mprtesc ................................................................................... 67 Cetatea ................................................................................................. 68 Casa lui Iepuril ................................................................................... 69 Copiii oamenilor .................................................................................. 70 Visrile ................................................................................................ 71 Somn uor ........................................................................................... 72 Numai umblet ..................................................................................... 73 Haiduc ................................................................................................. 74 Ucenic n ateptare .............................................................................. 75 Fluiere de lut ........................................................................................ 76 Deal cu daruri ...................................................................................... 77 De-am ncercat .................................................................................... 78 File de cronici ...................................................................................... 79 Adolescent ........................................................................................... 80 Vistorul .............................................................................................. 81 Piatr s fii ........................................................................................... 82 Vrei s zici? .......................................................................................... 83 Cntar .................................................................................................. 84 Iarna .................................................................................................... 85 Omida .................................................................................................. 86 Cum e smburele-n miez ..................................................................... 87 Feciorii i coasa ................................................................................... 88 Cartoful tia ......................................................................................... 89 Cuminte ............................................................................................... 90 Strugurii, mustul ................................................................................. 91
"#!

La apus de soare .................................................................................. 92 Piatra, iarba ......................................................................................... 93 Pe arie .................................................................................................. 94 Punile cerului ................................................................................... 95 Aud ...................................................................................................... 96 Cas frumoas ..................................................................................... 97 A venit o ciocnitoare .......................................................................... 98 O mie de chipuri .................................................................................. 99 Cu chipu-n izvor ................................................................................ 100 Oaspete ntrziat ................................................................................ 101 Pozne srbtoreti ............................................................................. 103 Altceva ............................................................................................... 104 Nerbdare .......................................................................................... 105 Schimburi .......................................................................................... 106 Punte de floare ................................................................................... 107 Sit deas ........................................................................................... 108 V semnm ...................................................................................... 109

De-a baba iarba


Ap cristalin .................................................................................... 110 Atept un arici ................................................................................... 119 De-a baba iarba ................................................................................. 137 Ostatec al chemrii tale ..................................................................... 150

Altoi pe o tulpin vorbitoare


Ce-i poezia? Un altoi .................................................................... 162 Iar toat noaptea s-au mncat ..................................................... 163 Ce-i n miezul acestei petreceri? .................................................. 164 Trzie glorie ce vii ....................................................................... 165 Tot ce ai e uor s pierzi ............................................................... 166 Cnd bei, v fie mai presus ......................................................... 167 E-o treab brbteasc ................................................................ 168 Pe roate destinul? ..................................................................... 169 Moldova noastr e mai mult ........................................................ 170 Cnd trece lupttorul ................................................................... 171 Poetul st-n picioare .................................................................... 172 Un cmp de flori cnd vei visa ..................................................... 173
"#"

Cununa cea de laur, ctigat ....................................................... 174 Cobortor din neam de vechi plugari .......................................... 175 Pace, iubito, focului sacru ............................................................ 176 O, vreme, nu-atinge fiina iubitei ................................................. 177 Plecarea noastr e desear........................................................... 178 Batina nu-i numai geografie ...................................................... 179 Cmpia asta cu femei ................................................................... 180 Prietenul care nu vine .................................................................. 181 Un vis i c-o arip zboar ............................................................ 182 Un nuc, un salcm i-o rchit .................................................... 183 mbrbtai-v sperana ............................................................. 184 Cu erbicide strnse-n gu .......................................................... 185 Licr-n zare ca un roi ................................................................. 186 Cine vede-un ru i tace .............................................................. 187

E adevr
E adevr ............................................................................................. 188 Elegie ................................................................................................. 189 Nu m uita ......................................................................................... 190 Alb diminea .................................................................................. 191 O tem i o team .............................................................................. 192 Iar tu urcai ......................................................................................... 193 Te-am cutat ...................................................................................... 194 Dei-am pierdut ................................................................................ 195

Partea noastr de zbor


Fila cu va fi ..................................................................................... 196 Fila cu tain ....................................................................................... 198 Fila cu ritm ........................................................................................ 200 Fila cu schele ..................................................................................... 202 Fila cu dor .......................................................................................... 204 Fila cu sare ......................................................................................... 205 Fila cu litere ...................................................................................... 207 Fila cu la ........................................................................................... 208 Fila cu fire .......................................................................................... 209 Fila cu vis ........................................................................................... 211
"##

Fila cu zbor ........................................................................................ 213 Fila cu puni ...................................................................................... 215 Fila cu rou ........................................................................................ 217 Fila cu cenu .................................................................................... 218 Fila cu vsle ....................................................................................... 220 Fila cu plin ......................................................................................... 222 Fila cu martori ................................................................................... 224

Sunt verb
Verb matern ....................................................................................... 225 Invoc .................................................................................................. 226 Conjugarea verbului a stpni ........................................................ 227 Mamei ............................................................................................... 228 S zic .................................................................................................. 229 istarii ............................................................................................... 230 Oglinzi ............................................................................................... 231 Ap vie ............................................................................................... 232 Osnd. Sori de izbnd ................................................................... 233 Lear ................................................................................................... 234 Pierd bumbii ...................................................................................... 235 Nebunul din A dousprezecea noapte ............................................ 236 Ginga ................................................................................................ 237 Ispit .................................................................................................. 238 Samogon ............................................................................................ 239 Cltor ............................................................................................... 240 Arghezi .............................................................................................. 241 Destin ................................................................................................ 242 Dor viitor ........................................................................................... 243 Ia taurul de coarne ............................................................................ 244 Triptic 1 ...................................................................................................... 245 2 ...................................................................................................... 246 3 ...................................................................................................... 247 Regizorii ............................................................................................ 248 Spectatori .......................................................................................... 249 Hrtia ................................................................................................ 250
"#$

Centaur .............................................................................................. 251 Pnda etern ..................................................................................... 252 Cercuri ............................................................................................... 253 Solitar ................................................................................................ 254

Mndrie i rbdare
Lng munii-acetia cu omt ..................................................... 255 Ce s fac cu-atta soare ................................................................ 256 i aminteti cum la cmpie ......................................................... 257 Din ziua cnd ne-am ntlnit ....................................................... 258 Ce iarb crete blestemat ........................................................... 259 Sunt gata s beau i otrav ........................................................... 260 Frunz de ptlagin ..................................................................... 261 Cnd n-are putere s vin ............................................................ 262 Pentru toate avem a rspunde ..................................................... 263 Ne cutm cu disperare ............................................................... 264 Bobi sositori, bobi sositori ........................................................... 265 Nu tiu: iubirea ajut ................................................................... 266 De la pat pn la vatr ................................................................. 267 Am aprins stelele, am deschis florile ........................................... 268

Sufletul toamna
i dac... ............................................................................................ 269 Dialog ................................................................................................ 270 Ne fuge lumina... ............................................................................... 271 Mi s-a fcut ........................................................................................ 272

Salcmul din prag


Salcmu-acesta care-mi crete .................................................... 273 M-am ntors acas ca un nu tiu cine .......................................... 274 El, nstelatul aa salcmului i-am zis ........................................ 275 Iar noaptea salcmul era plugar .................................................. 276 Din parada arborilor care ............................................................ 277 De ce pe tine te-am ales ............................................................... 278 Poftim, salcmule, la mas .......................................................... 279 Cine are un salcm nu e srac ...................................................... 280
"#%

Durerea altuia tu o supori .......................................................... 281 Cnd vei ntlni un salcm salutndu-te ..................................... 282 Salcmul nu mi-i rud ................................................................. 283 M tem de o memorie gurit .................................................. 284 Printe, locul unde-ai stat ............................................................ 285 Printe, alturi de soare .............................................................. 286

Coroana de umbr
nvtorii de la sate .......................................................................... 287 Un mod de a fi ................................................................................... 289 Focul din verb .................................................................................... 291 Aratul pe hrtie ................................................................................. 292 ntoarcerea fiului ncrunit .............................................................. 293 Prinii .............................................................................................. 294 Poeii i proza vieii ........................................................................... 295 Srut pmntul .................................................................................. 296 Un ir de scuze ................................................................................... 298 Strlucire ........................................................................................... 300 La dou suflete .................................................................................. 301 Aud .................................................................................................... 302 Sub laude ........................................................................................... 304

Oile albe, oile negre


Llocul de munc nu l cedez... ........................................................... 305 Saltul din efemer ............................................................................... 307 Cavaler al ceasului suprem ................................................................ 308 ntrete i mbrbteaz ................................................................. 310 Rezistena spiritual .......................................................................... 311 La Leadoveni n preajma mamei ....................................................... 313 Elegie pentru soul necuvintelor 1 ......................................................................................................... 317 2 ......................................................................................................... 318 3 ......................................................................................................... 319 Melcul i steaua ................................................................................. 320

"#&

Postume
Sub arip ........................................................................................... 322 Clopot mut ......................................................................................... 324 i zbor prin codri. Sunt iscoad ................................................... 325 Mie mi face ziua bun ................................................................ 326 Minciuna ........................................................................................... 327 Dreptul poetului ................................................................................ 328 i cnd va fi ca s dispar odat ..................................................... 329 III. POEME Melcul ................................................................................................ 333 Cavaleria de Lpuna tefan-Vod ctre Daniil Sihastrul .................................................. 348 Daniil Sihastrul ctre tefan-Vod .................................................. 350 Ziceri care nsoeau cltoria vieii din munte spre cmpie, din leagne i vetre ctre masa tcerii ............................................ 352 tefan-Vod ctre ar ..................................................................... 354 Codrenii din Lpuna ctre tefan-Vod prin gura lui Arbore, priscarul ........................................................................................ 356 tefan-Vod la osp ....................................................................... 358 Gangur, prclab de Orhei, la osp ................................................. 360 tefan-Vod pe malul Rutului ....................................................... 362 Gndul lupilor tineri din codrii Lpunei ....................................... 364 ndemnul lui Grozea, cpitan de hotar ............................................ 366 Testamentul lui tefan cel Mare ...................................................... 369 tefan-Vod ctre meterii necinstii .............................................. 371 Cronicarul lui tefan-Vod n faa hrtiei ....................................... 374 tefan-Vod ctre un cronograf din Bizan ..................................... 379 tefan-Vod la icoana Maicii Domnului ......................................... 382 Rzlog, cpitan al cavaleriei de Lpuna, ctre tefan-Vod ........... 386 tefan-Vod ctre Rzlog, cpitan de Lpuna ............................... 389 Nicodim, ieromonah, caligraf i miniaturist de Putna, copistul i decoratorul Tetravanghelului din 1473 realizat pentru mnstirea Humor din porunca lui tefan-Vod, n tcerea chiliei sale ............ 392 tefan-Vod ctre Alexndrel, fiul su ............................................ 395 Burcel n faa lui tefan-Vod .......................................................... 401
"#'

tefan-Vod acuz de nalt trdare pe boierii Isaia, vornicul, Negril, paharnicul i Alexa, stolnicul ............................................. 405 Doamna Maria Voichia ctre tefan-Vod, soul i domnul ei ....... 408 Cheile Bcului descuie gura unui curtean al lui tefan-Vod .......... 412 Corul i vntul: bocet pe rnile rii ................................................ 414 tefan-Vod ctre solia moscovit .................................................. 416 tefan-Vod n preajma Putnei ....................................................... 420 Cumpn, vame n ara de jos, sub singurtatea atrilor .............. 423 IV. ESEURI Satul din noi ...................................................................................... 429 Lunca de la Mirceti .......................................................................... 431 ngndurate pori ale sufletului ......................................................... 435 V. N LOC DE NCHEIERE Grai .................................................................................................... 439 Referine istorico-literare ........................................................................ 440

"$

S-ar putea să vă placă și