Sunteți pe pagina 1din 3

REZIDENTA/NEREZIDENTA-in ro constituie o cond pt a fi subiect al unor impozite si taxe.

Dpdv fiscal este rezident orice pers juridica ro orice pers juridica straina avand locul de exercitare a conducerii efective in Ro avand locul de exercitare a conducerii efective in ro orice pers juridica cu sediul social in ro infiintata potirvit legislatiei europene si orice pers fizica rezidenta. SCOPUL IMPARTIRII persoanelor juridice in rezidenti si nerezidenti este unul fiscal, de stabilire a modului in care se impoziteaza veniturile acestor categorii de persoane. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti este reglementat la Titlul V din Codul fiscal. La stabilirea acestui impozit, un rol decisiv il au Conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu diverse state din lume, dar si Legislatia Uniuniii Europene care reglementeaza tratamentul fiscal al diverselor venituri realizate de parteneri din diferite state membre. Prioritate in aplicarea legislatiei: Conventii de evitare a dublei impuneri, legislatia euopeana sau Codul fiscal PERSOANA FIZICA REZIDENTA este orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) are domiciliul in Romania; b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania; c) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat; d) este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain. PRIN EXCEPTIE de la prevederile lit. a) d), nu este persoana fizica rezidenta un cetatean strain cu statut diplomatic sau consular in Romania, un cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania, un cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si nici membrii familiilor acestora. PRIN NEREZIDENT se intelege orice persoana juridica straina, orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine, inclusiv organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, care nu sunt inregistrate in Romania, potrivit legii. SEDIUL PERMANENT-este un loc prin care se desf integral sau partial activitatea unui nerezident fie direct fie printr-un agent dependent. Introdus ca punctul 71 al articolului 8 i care prevede c persoanele juridice romne, persoanele fizice rezidente, precum i sediile permanente din Romnia aparinnd persoanelor juridice strine beneficiare ale unor prestri de servicii de natura activitilor de lucrri de construcii, montaj, supraveghere, consultan, asisten tehnic i orice alte activiti, executate de persoane juridice strine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romniei, au obligaia s nregistreze contractele ncheiate cu aceti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. Contractele ncheiate

pentru activiti desfurate n afara teritoriului Romniei nu fac obiectul nregistrrii potrivit prezentelor dispoziii. Pentru ncadrarea ca sediu permanent a unui antier de construcii sau a unui proiect de construcie, ansamblu ori montaj sau a activitilor de supraveghere legate de acestea i a altor activiti similare, se va avea n vedere data de ncepere a activitii din contractele ncheiate sau orice alte informaii ce probeaz nceperea activitii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate n mod direct cu primul contract ce a fost executat se adaug la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baz. CLASIFICAREA IMPOZITELOR In practica financiara se intalneste o diversitate de impozite care se deosebesc nunumai ca forma, ci si in ceea ce priveste continutul.a) dupa trasaturile de fond si forma, deosebim:1.impozite directe, care la randul lor pot fi:reale (impozitul pe cladiri, impozitul pe venitul agricol, etc.) personale impozitul pe venit2.impozite indirecte: accize, taxa pe valoarea adaugata, taxe vamale, taxe de timbru siinregistrare, etc. b) dupa obiect, deosebim:1.impozite pe venit2.impozite pe cheltuielic) dupa scopul urmarit:1.impozite financiare2.impozite de ordine d) dupa frecventa care se realizeaza:1.impozite permanente2.impozite incidentalee) dupa institutia care le administreaza:1.impozite ale administratiei publice centrale2.impozite ale administratiei publice locale IMPOZITUL PE PROFIT-este un impozit direct constituind un venit al bugetului de stat sau al bugetelor locale in cazul contribuabilului regie autonoma de subordonare judeteana sau locala. Este principala sursa de venit a bugetului de stat, alaturi de taxa pe valoare adaugata, accize, impozitul pe venit, taxe vamale. Profitul este o forma de venit obtinut prin intermediul unei activitati economice,ca urmare a investirii unui capital. Pentru ca venitul realizat sa poata fi calificat profit,este necesar ca activitatea economica sa fie desfasurata cu scopul obtinerii de beneficiu.Aceasta subliniere este foarte importanta, intrucat, in practica, exista situatia incare o entitate desfasoara o activitate producatoare de venit ce nu este calificata drept profit, pentru ca nu exista intentia obtinerii unui beneficiu, ci veniturile sunt destinate sustinerii unei alte activitatii proprie entitatii respective. Este cazul persoanelor juridicefara scop lucrativ.Impozitul pe profit este un impozit direct care se aplica beneficiului obtinut dindesfasurarea unei activitati economice. El reprezinta una din principalele surse de venituriale bugetului de stat. SUNT CONSIDERATE CHELTUIELI DEDUCTIBILE: - contributiile pentru constituirea de fonduri cu destinatie s p e c i a l a , r e g l e m e n t a t e d e legislatia in vigoare;- cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor mobile livrate si a bunurilor imobile vandute in baza unui contract de vanzare cu plata in rate sau in leasing;- cheltuielile, rezultate din anularea datoriilor ca urmare a transferul ui de actiuni sau de parti sociale de la FPS, conform conventiei;- alte cheltuieli numai daca sunt aferente realizarii veniturilor. Daca o cheltuiala este aferenta mai multor activitati, ea se repartizeaza pe activitatile respective. CHELTUIELILE PENTRU CARE NU SE ADMITE DEDUCEREA SUNT: - impozitul pe profit datorat;- amenzile si penalitatile datorate catre autoritati;cheltuieli pentru protocol, reclama si publicitate, sponsorizare peste limitele legale;-

sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor si provizioanelor, pestelimita legala;- sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile, conform legilor bugetare;cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune saudegradate si neimputabile, TVA aferent acestora, T V A c o l e c t a t a f e r e n t b u n u r i l o r s i serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, TVA aferent bunurilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura, precum si TVA nedeductibil aferentcheltuielilor de protocol ce depasesc cota prevazuta de legislatia in vigoare;- cheltuielile de delegare, de detasare si de deplasare in interesul serviciului care depasesc p l a f o a n e l e prevazute pentru salariatii institutiilor publice si a regiilor a u t o n o m e c u specific deosebit;cheltuielile de asigurare care nu privesc activele corporale si circulante;- discounturile, remizele sau alte reduceri de pret acordate clientilor, in cazul in care acestea nu sunt evidentiate distinct in documentele de vanzare;cheltuielile cu perisabilitatile peste limitele legale;orice alte cheltuieli care nu sunt aferente realizarii veniturilor

SUNT OBLIGATE LA PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT :- persoanele juridice romane, pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat dinRomania, cat si din strainatate;- p e r s o a n e l e j u r i d i c e s t r a i n e c a r e d e s f a s o a r a a c t i v i t a t i p r i n t r - u n s e d i u p e r m a n e n t i n Romania, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu;- asocierile dintre persoanele fizice romane si persoanele juridice romane, care nu daunaster e unei persoane juridice pentru veniturile realizate, impozitul calculandu -se sivarsandu-se de catre persoana juridica. Facilitati fiscale SUNT EXCEPTATI DE LA PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT :- trezoreria statului, pentru operatiunile din fondurile publice derulate prin contul generalal trezoreriei;- i n s t i t u t i i l e p u b l i c e , p e n t r u f o n d u r i l e p u b l i c e c o n s t i t u i t e , i n c l u s i v p e n t r u v e n i t u r i l e extrabugetare si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii privind finantele publice, daca legea nu prevede altfel;- organizatiile de nevazatori si de invalizi, asociatiile persoanelor handicapate si unitatilee c o n o m i c e a l e a c e s t o r a , c o n s t i t u i t e p o t r i v i t p r e v e d e r i l o r L e g i i n r . 2 1 / 1 9 9 4 p e n t r u persoanele juridice;- asociatiile si fundatiile, atunci cand utilizeaza cel putin 80% din veniturile obtinute dino r i c e surse, in scopul realizarii obiectivelor pentru care au fost a u t o r i z a t e , i n c l u s i v cheltuielile pentru investitii si dotari, precum si cheltuielile de functionare;- cooperativele care functioneaza ca unitati protejate, special organizate potrivit legii;- unitatile apartinand cultelor religioase;- i n s t i t u t i i l e d e invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate p e n t r u veniturile realizate din activitatea de invatamant, cu conditia utilizarii acestora, pentru baza tehnico-materiala;- asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice potrivit Legii nr. 114/1996, pentru veniturile obtinute din activitati economice si care servesc pentru imbunatatireaconfortului si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.