SUBIECTE SINTEZA BUGET SI TREZORERIE PUBLICA

1. Prezentaţi principiile fundamentale ale bugetului Uniunii Europene. 2. Care sunt etapele procedurii bugetare? 3. Care este structura bugetului Uniunii Europene? 4. Prezentaţi structura resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene? 5. Analizaţi cheltuielile bugetului general al Uniunii Europene 6. Prezentaţi premisele înfiinţării trezoreriei în România? 7. Care este modul de organizarea a trezorerie la nivel central? 8. Care este modul de organizarea a trezorerie în plan teritorial? 9. Prezentaţi succint funcţiile tradiţionale ale trezoreriei publice? 10. Enumeraţi şi prezentaţi regulile şi principiile de funcţionarea ale trezoreriei publice? 11. Care sunt funcţiile trezoreriei în România? 12. Analizaţi funcţiile moderne ale trezoreriei publice? 13. Analizaţi scopul urmărit de băncile comerciale şi Trezoreria Statului. 14. Prezentaţi modul în care se realizează relaţia dintre Trezoreria Statului şi sistemul bancar din România. 15. Precizaţi care sunt resursele depozit ale Trezoreriei Statului. 16. Ce tipuri de împrumuturi se pot acorda din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului? 17. Ce fel de operaţiune este efectuarea de cumpărări reversibile repo? Activă sau pasivă? Argumentaţi.

Precizare cu caracter general Testul grilă conţine un număr de 31 de întrebări: un subiect sinteza din cele 17 de mai sus si 30 de intrebari tip grila. Total puncte posibile: 100 puncte . Subiectul de sinteza este punctat cu 30 de puncte. Punctajul pentru fiecare întrebare tip grila este de de este (100 puncte-30 puncte sinteza – 10 puncte oficiu) : 30 întrebări = 2 puncte/întrebare.

e) interzice reportul creditelor bugetare de la un exerciţiu la altul. d) este un act prin care puterea executivă este împuternicită de puterea legislativă să cheltuiască şi să perceapă venituri. d) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. asigurărilor sociale de stat. fondurilor speciale. cumulate la nivel naţional. bugetelor locale. B. b+e. b+d+e. bugetelor locale. 2. b) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. b) poate funcţiona cu deficit. fondurilor speciale. fondurilor speciale.TEST GRILĂ 1. E) nici una din variante nu este corectă. A. C. a+c. e) nici una dintre variantele menţionate. b+d. b) închiderea automată a bugetului. chiar dacă ele nu se realizează integral în cadrul anului bugetar. D) a+b+c+d+e. din care se elimină transferurile dintre bugete. Prin ce se caracterizează sistemul de gestiune? a) prin existenţa unei perioade de 3-6 luni de la expirarea anului bugetar până la încheierea contului de exerciţiu bugetar. C) a+b+c+e. . asigurărilor sociale. B) a+b. D. c) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. cumulate la nivel naţional. A) c+d+e. a. bugetelor locale. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. d) interzice reportul veniturilor şi al cheltuielilor de la un an la altul. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. în acord cu prevederile legale. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. E. c) este un act de previziuni. 3. asigurărilor sociale de stat. Ce se înţelege prin buget public consolidat : a) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. c) presupune reflectarea în întregime a veniturilor şi cheltuielilor anului bugetar în bugetul respectiv. Care dintre următoarele trăsături sunt proprii bugetului de stat: a) poate funcţiona cu excedent. e) este un act anual.

c) ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile comerciale din domeniul privat. . Planul financiar la nivel macroeconomic e reprezentat de: a) bugetul economiei naţionale. b) bugetul asigurărilor sociale de stat. Întocmirea bugetului de stat se face de: a) Comisia de Buget şi Finanţe a Camerei Deputaţilor. A) a+b+c. previziunile asupra tuturor agenţilor economici din ţara respectivă. e) nici una din variantele menţionate. d) bugetul de stat. C) a+b+c+d+e. pentru anul în curs şi pentru anul următor. cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc. E) a+b. precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului.4. b) comisiile reunite de Buget şi Finanţe ale celor două camere. Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte: a) miniştrii. D)e. 5. bugetul asigurărilor sociale şi cel al fondurilor speciale. c) ansamblul conturilor naţionale. 6. b) ansamblul conturilor naţiunii care descriu. c) agenţii economici. Ce elemente se au în vedere în procesul de elaborare a bugetului? a) inflaţia. 8. b) analizele şi prognozele elaborate de organe de sinteză în legătură cu evoluţia economiei. d) totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări. Bugetul economiei naţionale reprezintă: a) documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul cheltuielilor sectorului privat ce se vor efectua în viitor. 7. e) ordonatorii principali de credite. d) Ministerul Finanţelor Publice. e) nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul economiei naţionale. d) conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice locale. b) conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate din bugetul de stat. c) Guvern. B) a+c+d. c) factorii conjuncturii internaţionale. e) nici una dintre variantele de mai sus.

E) a+b+d+e. B) a+c+d+e. E)a+b+e. D) a+b+c+d+e. d) are numai un pronunţat caracter politic. 10. c) utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru unităţile pe care le conduc. execuţia bugetară. . E) a+b+e. B) a+d. D) a+b+c+d. aprobarea proiectului de buget. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate în legătura cu procesul bugetar? a) reprezintă decizia de colectare a veniturilor şi de repartizare a acestora pentru finanţarea cheltuielilor. A) a+b+d+e. C) a+c+d+e. e) răspund de realizarea veniturilor. b) are un caracter ciclic...d) analizele şi prognozele efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în legătură cu evoluţia economiei. D) a+d+e. cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc. C) a+b+c+e. d) aprobă efectuarea creditelor din bugetele proprii şi a celor din bugetele fondurilor speciale. A) b+c+e. B) b+c. 9. c) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice. organele ierarhice superioare şi ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete. organele ierarhice superioare şi ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete. pe unităţile ierarhic inferioare. C) b+e. bugetul asigurărilor sociale şi al fondurilor speciale.": a) repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat. e) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice. A) a+b+c+d. e) balanţa comercială şi de plăţi externe. în funcţie de sarcinile acestora şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu b) răspund de integritatea bunurilor încredinţate unităţii pe care o conduc. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate: "Ordonatorii terţiari de credite.

3. 13. 3) ordonarea. e) răspund de realizarea veniturilor. 4. 4. d) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de seama contabile asupra execuţiei bugetare. Atribuţiile de coordonare şi finalizare a elaborării proiectului bugetului de stat nu revin: a) Parlamentului. 5.11. b) Guvernului. c) organele instituţilor financiare. secundari şi terţiari de credite. bugetul asigurărilor sociale sau bugetul fondurilor speciale... 2. 7) execuţia de casă. c) 1. 4. 5. 3. Una dintre următoarele afirmaţii este falsă: "Ordonatorii principali. 6) amânarea.500/2002. 7. d) 1. b) controlul posterior. c) răspund de folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat. 5) lichidarea. 2) negocierea. 4. . e) 1. Curtea de Conturi efectuează: a) controlul ulterior. b) Guvern. 5. d) Ministerului Finanţelor. 3. 5. d) prin lege. 14. 15. 5. 4. 4) plata. 3. a) 1. Aprobarea bugetului de stat se face de: a) consiliile judeţene. e) nici una din variantele de mai sus nu este adevărată. privind finanţele publice): a) răspund de utilizarea creditelor bugetare. c) Băncii Centrale. 12. b) pot delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor de drept." (Legea nr. 2. 3. Etapele parcurse în execuţia cheltuielilor publice sunt în ordine: 1) angajarea. 2. e) Ministerul Finanţelor. 6. b) 1.

C) V3 = b+c+d+e. A) a+b+c+d. pe termen mediu şi lung. f) titluri. 19. e) nici una din cele de mai sus. d) controlul lunar. c) părţi. c) efectuarea unor cheltuieli excepţionale. Din bugetele locale sunt finanţate. servesc la: a) finanţarea operaţiunilor militare curente. B) a+b+c+d+e. 17. b) concurenţa sectorului public cu cel privat. e) controlul preventiv şi ulterior. e) articole. d) cât ar trebui să reprezinte centralizarea şi cât descentralizarea în domeniul finanţelor publice. = b+c. B) V2 = b+d. d) finanţarea de investiţii publice de interes local. de regulă. C2 = a+b+c+d. 18. C) b+c+d. . C3 = a+b+c+d+e+f. d) subcapitole.c) controlul preventiv. d) datoria publică externă. D)b+d. 16. c) repartizarea finaţelor publice între sectorul economic şi social. b) desfăşurarea activităţii administraţiei publice locale. c) scopuri militare. b) capitole. contractate de administraţia publică locală. C. b) refmanţarea datoriei publice locale. E) a+c+d+e. cheltuielile pentru: a) cercetare. Clasificaţia bugetară cuprinde la venituri şi cheltuieli: a) aliniate. = b+c+d+e+f. . e) finanţarea de investiţii publice. Reprezintă o dificultate în finanţele publice locale: a) gradul de dezvoltare economică scăzută la nivel local faţă de ansamblul economiei naţionale. Venituri Cheltuieli A) V. e) nici una dintre variantele de mai sus. Împrumuturile interne sau externe.

B)a+b+c. d) totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări. A)a+e. E) c+d+e. pe o perioadă de un an. b) bugetele proprii ale judeţelor administrate pe zone teritoriale istorice. d) instrumentele de planificare şi conducere a activităţii financiare a unităţilor administrativ teritoriale. c) bugetele care au ponderi mai mici în totalul veniturilor consolidate în ţările dezvoltate. pentru anul în curs şi pentru anul următor. precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului. care au personalitate juridică. oraşelor. C)a+c+e. b) consiliile locale. e) nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul economiei naţionale. b) ansamblul conturilor naţiunii care descriu. d) bugetele proprii ale satelor şi oraşelor foarte mici. . 22. d) Consiliul Local al Municipiului Bucureşti. previziunile asupra tuturor agenţilor economici din ţara respectivă. municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti. e) nici una dintre variantele de mai sus. c) Guvern. Bugetul economiei naţionale reprezintă: a) documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul cheltuielilor sectorului privat ce se vor efectua în viitor.20. 23. Prin bugete locale înţelegem: a) bugetele unităţilor private la nivel local. b) actul în care se înscriu veniturile şi cheltuielile colectivităţilor locale.000 locuitori. Impozitele şi taxele locale nu se stabilesc de către: a) consiliile judeţene. e) bugetele proprii ale oraşelor sub 150. c) ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile comerciale din domeniul privat. e) bugetele proprii ale consiliilor populare şi orăşeneşti. 21. Componentele bugetelor locale în România sunt: a) bugetele proprii ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti. c) bugetele proprii ale comunelor. D)a+c.

e) bugetul asigurărilor sociale de stat. C) a+e. A) a+d+e. C) a+d+e. D) a+e. nevoile de resurse la nivelul societăţii şi posibilităţile de acoperire ale acestor nevoi sunt reflectate în: a) bugetul de stat. E) a+d. E) a+d+f. b) tehnica fondurilor speciale. În România.În statele de tip unitar sistemul bugetar cuprinde: a) bugetele locale. 26. D) a+c+d+f. 25. b) bugetul economic. E) b+c+d. ' t A) a+b+c. d) bugetul fondurilor speciale. D)a+f. provinciilor sau regiunilor membre. b) determinarea coeficientului creşterii sau descreşterii veniturilor şi cheltuielilor bugetare. Asigurarea echilibrului bugetar e posibilă prin folosirea următoarelor tehnici: a) constituirea unui fond de rezervă bugetară. c) bugetul asigurărilor sociale de stat. . 27. f) bugetul trezoreriei statului. Metoda evaluării directe a veniturilor şi cheltuielilor presupune: a) întocmirea bugetului cu luarea în considerare a rezultatelor exerciţiilor bugetare pe mai mulţi ani. premergători celui pentru care se elaborează bugetul. A) a+c+d+e+f. C) c+d.24. b) bugetele statelor. e) tehnica fondului de egalizare. c) tehnica fondurilor bugetare. f) bugetul economiei. d) bugetul autorităţilor publice centrale. e) bugetul altor instituţii publice subvenţionate de stat. c) bugetele fondurilor speciale. B) b+c. B) a+c+d+e. B) c+d+e. d) tehnica amortizării alternative.

b) extrapolarea raportului existent între PIB şi resursele financiare. publice sau private. A) a+c+e. conform Legii nr. e) metoda evaluării directe. d) extrapolarea tendinţei creşterii sau scăderii veniturilor din anii anteriori. programare. c) metoda bazei bugetare zero. 29.teritoriale în vederea echilibrării bugetelor proprii ale acestora. bugetizare. . 28. b) aprobarea comunicată trezoreriei statului de către ordonatorul principal de credite. reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar. programare. g) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare. f) metoda bază bugetară zero. Care dintre următoarele metode nu este o metodă modernă de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare? a) metoda de planificare. b) metoda cost-avantaje. în limita căreia se pot efectua plăţi de casă din bugetul de stat. bugetizare. c) extrapolarea raportului existent între resurse financiare şi PIB. d) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare. c) suma aprobată prin buget. b) metoda de reevaluare a opţiunilor bugetare. Ce se înţelege prin credit bugetar. 31. 30. e) preluarea unor modele de elaborare a bugetului din practica altor ţări.c) luarea în considerare a nivelului veniturilor şi cheltuielilor ultimului an al cărui exerciţiu a fost încheiat. 500/2002 privind finanţele publice? a) partea din unele venituri ale bugetului de stat ce se alocă unităţilor administrativ. e) metoda managementului prin obiective. Metodele moderne de dimensionare a veniturilor şi a cheltuielilor bugetare sunt: a) metoda automată. B) b+d+f+g. e) nici unul dintre răspunsurile de mai sus. Metoda analitică de determinare a resurselor financiare presupune: a) evaluarea directă a fiecărui fond de resurse financiare. d) plata unei sume efectuată de un agent economic sau de o instituţie publică ori financiară în vederea stingerii unei obligaţii legale. C) a+b+d+g. d) metoda de planificare. d) dimensionarea pe baza unor calcule a fiecărei surse de venit şi a fiecărei surse de cheltuieli. e) nici una din variantele de mai sus. c) metoda majorării (diminuării).

E) a+b+c+g.D) b+e+f. RASPUNSURI Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 RASPUNS E B D D D B E A A B C B D B E C D B D D C D B C D B D B A C B .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful