SUBIECTE SINTEZA BUGET SI TREZORERIE PUBLICA

1. Prezentaţi principiile fundamentale ale bugetului Uniunii Europene. 2. Care sunt etapele procedurii bugetare? 3. Care este structura bugetului Uniunii Europene? 4. Prezentaţi structura resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene? 5. Analizaţi cheltuielile bugetului general al Uniunii Europene 6. Prezentaţi premisele înfiinţării trezoreriei în România? 7. Care este modul de organizarea a trezorerie la nivel central? 8. Care este modul de organizarea a trezorerie în plan teritorial? 9. Prezentaţi succint funcţiile tradiţionale ale trezoreriei publice? 10. Enumeraţi şi prezentaţi regulile şi principiile de funcţionarea ale trezoreriei publice? 11. Care sunt funcţiile trezoreriei în România? 12. Analizaţi funcţiile moderne ale trezoreriei publice? 13. Analizaţi scopul urmărit de băncile comerciale şi Trezoreria Statului. 14. Prezentaţi modul în care se realizează relaţia dintre Trezoreria Statului şi sistemul bancar din România. 15. Precizaţi care sunt resursele depozit ale Trezoreriei Statului. 16. Ce tipuri de împrumuturi se pot acorda din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului? 17. Ce fel de operaţiune este efectuarea de cumpărări reversibile repo? Activă sau pasivă? Argumentaţi.

Precizare cu caracter general Testul grilă conţine un număr de 31 de întrebări: un subiect sinteza din cele 17 de mai sus si 30 de intrebari tip grila. Total puncte posibile: 100 puncte . Subiectul de sinteza este punctat cu 30 de puncte. Punctajul pentru fiecare întrebare tip grila este de de este (100 puncte-30 puncte sinteza – 10 puncte oficiu) : 30 întrebări = 2 puncte/întrebare.

. asigurărilor sociale de stat. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. bugetelor locale. E) nici una din variante nu este corectă. asigurărilor sociale. în acord cu prevederile legale. D. chiar dacă ele nu se realizează integral în cadrul anului bugetar. b+e. d) interzice reportul veniturilor şi al cheltuielilor de la un an la altul. d) este un act prin care puterea executivă este împuternicită de puterea legislativă să cheltuiască şi să perceapă venituri. cumulate la nivel naţional. b) închiderea automată a bugetului. fondurilor speciale. 3. Ce se înţelege prin buget public consolidat : a) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. b+d. D) a+b+c+d+e. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. e) interzice reportul creditelor bugetare de la un exerciţiu la altul. c) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. C. b+d+e. fondurilor speciale. A) c+d+e. bugetelor locale. B) a+b. A. d) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. c) presupune reflectarea în întregime a veniturilor şi cheltuielilor anului bugetar în bugetul respectiv. c) este un act de previziuni. b) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. C) a+b+c+e. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. a. Prin ce se caracterizează sistemul de gestiune? a) prin existenţa unei perioade de 3-6 luni de la expirarea anului bugetar până la încheierea contului de exerciţiu bugetar. bugetelor locale. cumulate la nivel naţional. e) este un act anual. E. Care dintre următoarele trăsături sunt proprii bugetului de stat: a) poate funcţiona cu excedent. a+c.TEST GRILĂ 1. e) nici una dintre variantele menţionate. b) poate funcţiona cu deficit. asigurărilor sociale de stat. fondurilor speciale. B. 2. din care se elimină transferurile dintre bugete.

e) nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul economiei naţionale. d) bugetul de stat. 6. b) comisiile reunite de Buget şi Finanţe ale celor două camere. c) ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile comerciale din domeniul privat.4. 7. 8. . D)e. e) nici una din variantele menţionate. precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului. A) a+b+c. b) analizele şi prognozele elaborate de organe de sinteză în legătură cu evoluţia economiei. 5. b) bugetul asigurărilor sociale de stat. c) agenţii economici. d) conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice locale. bugetul asigurărilor sociale şi cel al fondurilor speciale. d) totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări. Ce elemente se au în vedere în procesul de elaborare a bugetului? a) inflaţia. b) conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate din bugetul de stat. e) ordonatorii principali de credite. Planul financiar la nivel macroeconomic e reprezentat de: a) bugetul economiei naţionale. c) ansamblul conturilor naţionale. Întocmirea bugetului de stat se face de: a) Comisia de Buget şi Finanţe a Camerei Deputaţilor. E) a+b. c) factorii conjuncturii internaţionale. previziunile asupra tuturor agenţilor economici din ţara respectivă. B) a+c+d. Bugetul economiei naţionale reprezintă: a) documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul cheltuielilor sectorului privat ce se vor efectua în viitor. e) nici una dintre variantele de mai sus. pentru anul în curs şi pentru anul următor. d) Ministerul Finanţelor Publice. c) Guvern. C) a+b+c+d+e. b) ansamblul conturilor naţiunii care descriu. cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc. Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte: a) miniştrii.

B) a+d. E) a+b+e. e) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice. e) balanţa comercială şi de plăţi externe. E) a+b+d+e. cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc. D) a+d+e. A) a+b+d+e. B) b+c. bugetul asigurărilor sociale şi al fondurilor speciale. C) b+e. D) a+b+c+d+e. A) a+b+c+d. b) are un caracter ciclic. pe unităţile ierarhic inferioare.d) analizele şi prognozele efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în legătură cu evoluţia economiei. 10. d) are numai un pronunţat caracter politic. c) utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru unităţile pe care le conduc.. c) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice.": a) repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat. aprobarea proiectului de buget. E)a+b+e. organele ierarhice superioare şi ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate: "Ordonatorii terţiari de credite. în funcţie de sarcinile acestora şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu b) răspund de integritatea bunurilor încredinţate unităţii pe care o conduc. C) a+c+d+e. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate în legătura cu procesul bugetar? a) reprezintă decizia de colectare a veniturilor şi de repartizare a acestora pentru finanţarea cheltuielilor. d) aprobă efectuarea creditelor din bugetele proprii şi a celor din bugetele fondurilor speciale. . B) a+c+d+e. organele ierarhice superioare şi ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete.. C) a+b+c+e. e) răspund de realizarea veniturilor. A) b+c+e. execuţia bugetară. 9. D) a+b+c+d.

Atribuţiile de coordonare şi finalizare a elaborării proiectului bugetului de stat nu revin: a) Parlamentului. 3. 7. bugetul asigurărilor sociale sau bugetul fondurilor speciale. 6. 5. b) 1. a) 1. 2. 5. b) Guvern. b) pot delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor de drept. e) 1. 4. c) organele instituţilor financiare.. b) Guvernului. d) Ministerului Finanţelor. e) nici una din variantele de mai sus nu este adevărată. privind finanţele publice): a) răspund de utilizarea creditelor bugetare. 4) plata. Etapele parcurse în execuţia cheltuielilor publice sunt în ordine: 1) angajarea. 3. 13.11. b) controlul posterior. e) Ministerul Finanţelor. 14. 5. c) răspund de folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat. 5) lichidarea. Aprobarea bugetului de stat se face de: a) consiliile judeţene. 15." (Legea nr. 5. secundari şi terţiari de credite. d) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de seama contabile asupra execuţiei bugetare. Una dintre următoarele afirmaţii este falsă: "Ordonatorii principali. 6) amânarea. 2. 4. c) 1. 7) execuţia de casă. 3. 2.500/2002. 4. 3) ordonarea. . 3. 12. 2) negocierea. d) 1. 4. 5. e) răspund de realizarea veniturilor. 4. d) prin lege. 3. Curtea de Conturi efectuează: a) controlul ulterior. c) Băncii Centrale..

c) efectuarea unor cheltuieli excepţionale. B) V2 = b+d. 17. de regulă. B) a+b+c+d+e. b) capitole. servesc la: a) finanţarea operaţiunilor militare curente. D)b+d. pe termen mediu şi lung. e) finanţarea de investiţii publice. = b+c+d+e+f. c) repartizarea finaţelor publice între sectorul economic şi social. 16. . 19. c) scopuri militare. A) a+b+c+d.c) controlul preventiv. C3 = a+b+c+d+e+f. C) b+c+d. b) concurenţa sectorului public cu cel privat. d) subcapitole. contractate de administraţia publică locală. d) datoria publică externă. = b+c. 18. e) controlul preventiv şi ulterior. Din bugetele locale sunt finanţate. E) a+c+d+e. . d) cât ar trebui să reprezinte centralizarea şi cât descentralizarea în domeniul finanţelor publice. Împrumuturile interne sau externe. f) titluri. cheltuielile pentru: a) cercetare. c) părţi. C. b) refmanţarea datoriei publice locale. e) nici una din cele de mai sus. Reprezintă o dificultate în finanţele publice locale: a) gradul de dezvoltare economică scăzută la nivel local faţă de ansamblul economiei naţionale. b) desfăşurarea activităţii administraţiei publice locale. C2 = a+b+c+d. e) nici una dintre variantele de mai sus. e) articole. Venituri Cheltuieli A) V. d) finanţarea de investiţii publice de interes local. C) V3 = b+c+d+e. d) controlul lunar. Clasificaţia bugetară cuprinde la venituri şi cheltuieli: a) aliniate.

b) bugetele proprii ale judeţelor administrate pe zone teritoriale istorice. d) Consiliul Local al Municipiului Bucureşti. d) totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări. previziunile asupra tuturor agenţilor economici din ţara respectivă. Impozitele şi taxele locale nu se stabilesc de către: a) consiliile judeţene. precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului. 23. care au personalitate juridică. d) instrumentele de planificare şi conducere a activităţii financiare a unităţilor administrativ teritoriale. c) bugetele care au ponderi mai mici în totalul veniturilor consolidate în ţările dezvoltate. E) c+d+e. B)a+b+c. D)a+c. b) ansamblul conturilor naţiunii care descriu. Bugetul economiei naţionale reprezintă: a) documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul cheltuielilor sectorului privat ce se vor efectua în viitor. Componentele bugetelor locale în România sunt: a) bugetele proprii ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti. C)a+c+e. c) ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile comerciale din domeniul privat. c) bugetele proprii ale comunelor. municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti. e) nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul economiei naţionale. . pentru anul în curs şi pentru anul următor. c) Guvern. 21. oraşelor. b) consiliile locale. e) bugetele proprii ale consiliilor populare şi orăşeneşti. pe o perioadă de un an. e) bugetele proprii ale oraşelor sub 150.20. e) nici una dintre variantele de mai sus. A)a+e. d) bugetele proprii ale satelor şi oraşelor foarte mici. Prin bugete locale înţelegem: a) bugetele unităţilor private la nivel local. 22.000 locuitori. b) actul în care se înscriu veniturile şi cheltuielile colectivităţilor locale.

b) bugetul economic.În statele de tip unitar sistemul bugetar cuprinde: a) bugetele locale. premergători celui pentru care se elaborează bugetul. C) a+d+e. Metoda evaluării directe a veniturilor şi cheltuielilor presupune: a) întocmirea bugetului cu luarea în considerare a rezultatelor exerciţiilor bugetare pe mai mulţi ani. ' t A) a+b+c. c) bugetele fondurilor speciale. E) a+d+f. provinciilor sau regiunilor membre. e) bugetul altor instituţii publice subvenţionate de stat. nevoile de resurse la nivelul societăţii şi posibilităţile de acoperire ale acestor nevoi sunt reflectate în: a) bugetul de stat. C) a+e. f) bugetul economiei. E) a+d. . Asigurarea echilibrului bugetar e posibilă prin folosirea următoarelor tehnici: a) constituirea unui fond de rezervă bugetară. A) a+c+d+e+f. d) tehnica amortizării alternative. D) a+e. e) bugetul asigurărilor sociale de stat. f) bugetul trezoreriei statului. B) b+c. c) tehnica fondurilor bugetare. A) a+d+e. 26. d) bugetul fondurilor speciale. D)a+f. 27. D) a+c+d+f. C) c+d. E) b+c+d. d) bugetul autorităţilor publice centrale. b) tehnica fondurilor speciale. B) a+c+d+e.24. B) c+d+e. b) bugetele statelor. c) bugetul asigurărilor sociale de stat. 25. e) tehnica fondului de egalizare. b) determinarea coeficientului creşterii sau descreşterii veniturilor şi cheltuielilor bugetare. În România.

d) plata unei sume efectuată de un agent economic sau de o instituţie publică ori financiară în vederea stingerii unei obligaţii legale. 28. în limita căreia se pot efectua plăţi de casă din bugetul de stat. programare. c) extrapolarea raportului existent între resurse financiare şi PIB. B) b+d+f+g. programare. b) extrapolarea raportului existent între PIB şi resursele financiare. e) preluarea unor modele de elaborare a bugetului din practica altor ţări. A) a+c+e. Metodele moderne de dimensionare a veniturilor şi a cheltuielilor bugetare sunt: a) metoda automată. bugetizare.c) luarea în considerare a nivelului veniturilor şi cheltuielilor ultimului an al cărui exerciţiu a fost încheiat. b) metoda de reevaluare a opţiunilor bugetare. bugetizare. f) metoda bază bugetară zero. 30. conform Legii nr. b) metoda cost-avantaje. Metoda analitică de determinare a resurselor financiare presupune: a) evaluarea directă a fiecărui fond de resurse financiare. e) nici una din variantele de mai sus.teritoriale în vederea echilibrării bugetelor proprii ale acestora. e) metoda managementului prin obiective. e) nici unul dintre răspunsurile de mai sus. d) metoda de planificare. c) metoda majorării (diminuării). d) dimensionarea pe baza unor calcule a fiecărei surse de venit şi a fiecărei surse de cheltuieli. g) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare. 31. c) metoda bazei bugetare zero. publice sau private. b) aprobarea comunicată trezoreriei statului de către ordonatorul principal de credite. 29. C) a+b+d+g. d) extrapolarea tendinţei creşterii sau scăderii veniturilor din anii anteriori. d) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare. reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar. Ce se înţelege prin credit bugetar. 500/2002 privind finanţele publice? a) partea din unele venituri ale bugetului de stat ce se alocă unităţilor administrativ. e) metoda evaluării directe. c) suma aprobată prin buget. . Care dintre următoarele metode nu este o metodă modernă de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare? a) metoda de planificare.

E) a+b+c+g.D) b+e+f. RASPUNSURI Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 RASPUNS E B D D D B E A A B C B D B E C D B D D C D B C D B D B A C B .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful