SUBIECTE SINTEZA BUGET SI TREZORERIE PUBLICA

1. Prezentaţi principiile fundamentale ale bugetului Uniunii Europene. 2. Care sunt etapele procedurii bugetare? 3. Care este structura bugetului Uniunii Europene? 4. Prezentaţi structura resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene? 5. Analizaţi cheltuielile bugetului general al Uniunii Europene 6. Prezentaţi premisele înfiinţării trezoreriei în România? 7. Care este modul de organizarea a trezorerie la nivel central? 8. Care este modul de organizarea a trezorerie în plan teritorial? 9. Prezentaţi succint funcţiile tradiţionale ale trezoreriei publice? 10. Enumeraţi şi prezentaţi regulile şi principiile de funcţionarea ale trezoreriei publice? 11. Care sunt funcţiile trezoreriei în România? 12. Analizaţi funcţiile moderne ale trezoreriei publice? 13. Analizaţi scopul urmărit de băncile comerciale şi Trezoreria Statului. 14. Prezentaţi modul în care se realizează relaţia dintre Trezoreria Statului şi sistemul bancar din România. 15. Precizaţi care sunt resursele depozit ale Trezoreriei Statului. 16. Ce tipuri de împrumuturi se pot acorda din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului? 17. Ce fel de operaţiune este efectuarea de cumpărări reversibile repo? Activă sau pasivă? Argumentaţi.

Precizare cu caracter general Testul grilă conţine un număr de 31 de întrebări: un subiect sinteza din cele 17 de mai sus si 30 de intrebari tip grila. Total puncte posibile: 100 puncte . Subiectul de sinteza este punctat cu 30 de puncte. Punctajul pentru fiecare întrebare tip grila este de de este (100 puncte-30 puncte sinteza – 10 puncte oficiu) : 30 întrebări = 2 puncte/întrebare.

c) presupune reflectarea în întregime a veniturilor şi cheltuielilor anului bugetar în bugetul respectiv. B. asigurărilor sociale. a+c.TEST GRILĂ 1. 3. b+d. B) a+b. bugetelor locale. bugetelor locale. fondurilor speciale. în acord cu prevederile legale. e) interzice reportul creditelor bugetare de la un exerciţiu la altul. D) a+b+c+d+e. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. b) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. asigurărilor sociale de stat. cumulate la nivel naţional. c) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. bugetelor locale. din care se elimină transferurile dintre bugete. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. e) este un act anual. C) a+b+c+e. Prin ce se caracterizează sistemul de gestiune? a) prin existenţa unei perioade de 3-6 luni de la expirarea anului bugetar până la încheierea contului de exerciţiu bugetar. Ce se înţelege prin buget public consolidat : a) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. d) este un act prin care puterea executivă este împuternicită de puterea legislativă să cheltuiască şi să perceapă venituri. A) c+d+e. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. D. b) închiderea automată a bugetului. b) poate funcţiona cu deficit. . E) nici una din variante nu este corectă. E. e) nici una dintre variantele menţionate. d) interzice reportul veniturilor şi al cheltuielilor de la un an la altul. cumulate la nivel naţional. a. chiar dacă ele nu se realizează integral în cadrul anului bugetar. fondurilor speciale. fondurilor speciale. d) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. c) este un act de previziuni. Care dintre următoarele trăsături sunt proprii bugetului de stat: a) poate funcţiona cu excedent. b+d+e. A. b+e. 2. asigurărilor sociale de stat. C.

b) ansamblul conturilor naţiunii care descriu. b) conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate din bugetul de stat.4. precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului. 5. bugetul asigurărilor sociale şi cel al fondurilor speciale. c) agenţii economici. Planul financiar la nivel macroeconomic e reprezentat de: a) bugetul economiei naţionale. Ce elemente se au în vedere în procesul de elaborare a bugetului? a) inflaţia. E) a+b. . Întocmirea bugetului de stat se face de: a) Comisia de Buget şi Finanţe a Camerei Deputaţilor. c) ansamblul conturilor naţionale. Bugetul economiei naţionale reprezintă: a) documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul cheltuielilor sectorului privat ce se vor efectua în viitor. d) Ministerul Finanţelor Publice. b) bugetul asigurărilor sociale de stat. A) a+b+c. b) analizele şi prognozele elaborate de organe de sinteză în legătură cu evoluţia economiei. previziunile asupra tuturor agenţilor economici din ţara respectivă. 7. d) conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice locale. cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc. e) ordonatorii principali de credite. 8. d) totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări. 6. d) bugetul de stat. b) comisiile reunite de Buget şi Finanţe ale celor două camere. e) nici una din variantele menţionate. D)e. C) a+b+c+d+e. c) factorii conjuncturii internaţionale. e) nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul economiei naţionale. B) a+c+d. e) nici una dintre variantele de mai sus. Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte: a) miniştrii. c) Guvern. c) ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile comerciale din domeniul privat. pentru anul în curs şi pentru anul următor.

9. C) b+e. c) utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru unităţile pe care le conduc. în funcţie de sarcinile acestora şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu b) răspund de integritatea bunurilor încredinţate unităţii pe care o conduc. A) a+b+d+e. organele ierarhice superioare şi ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete.": a) repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat. organele ierarhice superioare şi ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete.d) analizele şi prognozele efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în legătură cu evoluţia economiei. B) a+c+d+e. D) a+d+e. c) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice. A) b+c+e. D) a+b+c+d+e. D) a+b+c+d. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate în legătura cu procesul bugetar? a) reprezintă decizia de colectare a veniturilor şi de repartizare a acestora pentru finanţarea cheltuielilor. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate: "Ordonatorii terţiari de credite. E) a+b+d+e. e) balanţa comercială şi de plăţi externe. E) a+b+e... 10. E)a+b+e. A) a+b+c+d. C) a+c+d+e. execuţia bugetară. b) are un caracter ciclic. aprobarea proiectului de buget. B) a+d. cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc. . bugetul asigurărilor sociale şi al fondurilor speciale. d) are numai un pronunţat caracter politic. e) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice. C) a+b+c+e. e) răspund de realizarea veniturilor. d) aprobă efectuarea creditelor din bugetele proprii şi a celor din bugetele fondurilor speciale. pe unităţile ierarhic inferioare. B) b+c.

11. 15. 5. c) Băncii Centrale. Aprobarea bugetului de stat se face de: a) consiliile judeţene. 13. 4. Una dintre următoarele afirmaţii este falsă: "Ordonatorii principali. Etapele parcurse în execuţia cheltuielilor publice sunt în ordine: 1) angajarea. 14.. 6) amânarea. 5. b) 1. 3. c) răspund de folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat. b) Guvern. 4. 3. c) 1. 3. 7) execuţia de casă. d) 1. . 12. Curtea de Conturi efectuează: a) controlul ulterior. e) răspund de realizarea veniturilor. b) Guvernului. 2. bugetul asigurărilor sociale sau bugetul fondurilor speciale. secundari şi terţiari de credite. 4. 3) ordonarea. e) 1. 2. 4. b) pot delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor de drept. d) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de seama contabile asupra execuţiei bugetare.500/2002. e) nici una din variantele de mai sus nu este adevărată. 2. 3. d) Ministerului Finanţelor. a) 1. Atribuţiile de coordonare şi finalizare a elaborării proiectului bugetului de stat nu revin: a) Parlamentului.. 2) negocierea. 5) lichidarea. b) controlul posterior. 6. e) Ministerul Finanţelor. 5. d) prin lege. 4. 5. privind finanţele publice): a) răspund de utilizarea creditelor bugetare. 3. 7." (Legea nr. 4) plata. 5. c) organele instituţilor financiare.

B) a+b+c+d+e. d) finanţarea de investiţii publice de interes local. e) nici una din cele de mai sus. Împrumuturile interne sau externe. C) b+c+d. C. c) scopuri militare. C2 = a+b+c+d. f) titluri. c) efectuarea unor cheltuieli excepţionale. c) părţi. contractate de administraţia publică locală. c) repartizarea finaţelor publice între sectorul economic şi social. Clasificaţia bugetară cuprinde la venituri şi cheltuieli: a) aliniate. C) V3 = b+c+d+e. 19.c) controlul preventiv. B) V2 = b+d. Din bugetele locale sunt finanţate. . d) controlul lunar. C3 = a+b+c+d+e+f. d) datoria publică externă. b) desfăşurarea activităţii administraţiei publice locale. b) refmanţarea datoriei publice locale. b) concurenţa sectorului public cu cel privat. e) articole. b) capitole. cheltuielile pentru: a) cercetare. Venituri Cheltuieli A) V. 18. 17. e) controlul preventiv şi ulterior. D)b+d. de regulă. 16. E) a+c+d+e. A) a+b+c+d. Reprezintă o dificultate în finanţele publice locale: a) gradul de dezvoltare economică scăzută la nivel local faţă de ansamblul economiei naţionale. d) cât ar trebui să reprezinte centralizarea şi cât descentralizarea în domeniul finanţelor publice. . = b+c+d+e+f. pe termen mediu şi lung. e) nici una dintre variantele de mai sus. = b+c. servesc la: a) finanţarea operaţiunilor militare curente. d) subcapitole. e) finanţarea de investiţii publice.

C)a+c+e. care au personalitate juridică. Prin bugete locale înţelegem: a) bugetele unităţilor private la nivel local. 22. c) Guvern.20. c) ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile comerciale din domeniul privat. pentru anul în curs şi pentru anul următor. c) bugetele proprii ale comunelor. Impozitele şi taxele locale nu se stabilesc de către: a) consiliile judeţene. d) bugetele proprii ale satelor şi oraşelor foarte mici. d) instrumentele de planificare şi conducere a activităţii financiare a unităţilor administrativ teritoriale. D)a+c. d) Consiliul Local al Municipiului Bucureşti. municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti. precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului. c) bugetele care au ponderi mai mici în totalul veniturilor consolidate în ţările dezvoltate. pe o perioadă de un an. Bugetul economiei naţionale reprezintă: a) documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul cheltuielilor sectorului privat ce se vor efectua în viitor. e) bugetele proprii ale consiliilor populare şi orăşeneşti. d) totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări. e) nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul economiei naţionale. b) ansamblul conturilor naţiunii care descriu. e) nici una dintre variantele de mai sus. b) consiliile locale. b) bugetele proprii ale judeţelor administrate pe zone teritoriale istorice. B)a+b+c. Componentele bugetelor locale în România sunt: a) bugetele proprii ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti. 23. A)a+e. b) actul în care se înscriu veniturile şi cheltuielile colectivităţilor locale. previziunile asupra tuturor agenţilor economici din ţara respectivă. E) c+d+e. 21. e) bugetele proprii ale oraşelor sub 150. oraşelor. .000 locuitori.

24. f) bugetul economiei. b) tehnica fondurilor speciale. D) a+c+d+f. E) a+d+f. B) c+d+e. c) tehnica fondurilor bugetare. D) a+e. Metoda evaluării directe a veniturilor şi cheltuielilor presupune: a) întocmirea bugetului cu luarea în considerare a rezultatelor exerciţiilor bugetare pe mai mulţi ani. D)a+f. C) c+d. e) bugetul asigurărilor sociale de stat. premergători celui pentru care se elaborează bugetul. C) a+e. b) bugetul economic. . 25. c) bugetele fondurilor speciale. d) bugetul fondurilor speciale. e) tehnica fondului de egalizare. f) bugetul trezoreriei statului. În România. c) bugetul asigurărilor sociale de stat. e) bugetul altor instituţii publice subvenţionate de stat. B) a+c+d+e. d) bugetul autorităţilor publice centrale. nevoile de resurse la nivelul societăţii şi posibilităţile de acoperire ale acestor nevoi sunt reflectate în: a) bugetul de stat. provinciilor sau regiunilor membre. 26. Asigurarea echilibrului bugetar e posibilă prin folosirea următoarelor tehnici: a) constituirea unui fond de rezervă bugetară. ' t A) a+b+c. A) a+c+d+e+f. E) b+c+d. C) a+d+e. b) bugetele statelor. B) b+c. d) tehnica amortizării alternative. 27.În statele de tip unitar sistemul bugetar cuprinde: a) bugetele locale. A) a+d+e. E) a+d. b) determinarea coeficientului creşterii sau descreşterii veniturilor şi cheltuielilor bugetare.

e) metoda evaluării directe. d) metoda de planificare. programare. d) plata unei sume efectuată de un agent economic sau de o instituţie publică ori financiară în vederea stingerii unei obligaţii legale. C) a+b+d+g. bugetizare. Metodele moderne de dimensionare a veniturilor şi a cheltuielilor bugetare sunt: a) metoda automată. în limita căreia se pot efectua plăţi de casă din bugetul de stat. d) extrapolarea tendinţei creşterii sau scăderii veniturilor din anii anteriori. f) metoda bază bugetară zero. Care dintre următoarele metode nu este o metodă modernă de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare? a) metoda de planificare. b) metoda cost-avantaje. b) metoda de reevaluare a opţiunilor bugetare. 30. Ce se înţelege prin credit bugetar. c) metoda bazei bugetare zero. B) b+d+f+g. bugetizare. d) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare. A) a+c+e. b) aprobarea comunicată trezoreriei statului de către ordonatorul principal de credite. programare. d) dimensionarea pe baza unor calcule a fiecărei surse de venit şi a fiecărei surse de cheltuieli. 31. g) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare. c) suma aprobată prin buget. 29. 500/2002 privind finanţele publice? a) partea din unele venituri ale bugetului de stat ce se alocă unităţilor administrativ.teritoriale în vederea echilibrării bugetelor proprii ale acestora. . b) extrapolarea raportului existent între PIB şi resursele financiare. e) nici una din variantele de mai sus. c) extrapolarea raportului existent între resurse financiare şi PIB. c) metoda majorării (diminuării). publice sau private.c) luarea în considerare a nivelului veniturilor şi cheltuielilor ultimului an al cărui exerciţiu a fost încheiat. e) nici unul dintre răspunsurile de mai sus. e) preluarea unor modele de elaborare a bugetului din practica altor ţări. Metoda analitică de determinare a resurselor financiare presupune: a) evaluarea directă a fiecărui fond de resurse financiare. reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar. conform Legii nr. 28. e) metoda managementului prin obiective.

E) a+b+c+g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 RASPUNS E B D D D B E A A B C B D B E C D B D D C D B C D B D B A C B .D) b+e+f. RASPUNSURI Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful