SUBIECTE SINTEZA BUGET SI TREZORERIE PUBLICA

1. Prezentaţi principiile fundamentale ale bugetului Uniunii Europene. 2. Care sunt etapele procedurii bugetare? 3. Care este structura bugetului Uniunii Europene? 4. Prezentaţi structura resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene? 5. Analizaţi cheltuielile bugetului general al Uniunii Europene 6. Prezentaţi premisele înfiinţării trezoreriei în România? 7. Care este modul de organizarea a trezorerie la nivel central? 8. Care este modul de organizarea a trezorerie în plan teritorial? 9. Prezentaţi succint funcţiile tradiţionale ale trezoreriei publice? 10. Enumeraţi şi prezentaţi regulile şi principiile de funcţionarea ale trezoreriei publice? 11. Care sunt funcţiile trezoreriei în România? 12. Analizaţi funcţiile moderne ale trezoreriei publice? 13. Analizaţi scopul urmărit de băncile comerciale şi Trezoreria Statului. 14. Prezentaţi modul în care se realizează relaţia dintre Trezoreria Statului şi sistemul bancar din România. 15. Precizaţi care sunt resursele depozit ale Trezoreriei Statului. 16. Ce tipuri de împrumuturi se pot acorda din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului? 17. Ce fel de operaţiune este efectuarea de cumpărări reversibile repo? Activă sau pasivă? Argumentaţi.

Precizare cu caracter general Testul grilă conţine un număr de 31 de întrebări: un subiect sinteza din cele 17 de mai sus si 30 de intrebari tip grila. Total puncte posibile: 100 puncte . Subiectul de sinteza este punctat cu 30 de puncte. Punctajul pentru fiecare întrebare tip grila este de de este (100 puncte-30 puncte sinteza – 10 puncte oficiu) : 30 întrebări = 2 puncte/întrebare.

d) este un act prin care puterea executivă este împuternicită de puterea legislativă să cheltuiască şi să perceapă venituri. D) a+b+c+d+e. cumulate la nivel naţional. asigurărilor sociale de stat. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. asigurărilor sociale de stat. a+c. bugetelor locale. în acord cu prevederile legale. E. B. b+d. cumulate la nivel naţional. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. fondurilor speciale. e) este un act anual. chiar dacă ele nu se realizează integral în cadrul anului bugetar. 3. E) nici una din variante nu este corectă.TEST GRILĂ 1. . asigurărilor sociale. Care dintre următoarele trăsături sunt proprii bugetului de stat: a) poate funcţiona cu excedent. c) este un act de previziuni. c) presupune reflectarea în întregime a veniturilor şi cheltuielilor anului bugetar în bugetul respectiv. fondurilor speciale. Prin ce se caracterizează sistemul de gestiune? a) prin existenţa unei perioade de 3-6 luni de la expirarea anului bugetar până la încheierea contului de exerciţiu bugetar. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. b) poate funcţiona cu deficit. d) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. d) interzice reportul veniturilor şi al cheltuielilor de la un an la altul. B) a+b. c) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. b) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. Ce se înţelege prin buget public consolidat : a) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. fondurilor speciale. a. 2. A. e) nici una dintre variantele menţionate. C) a+b+c+e. b+d+e. C. D. b) închiderea automată a bugetului. din care se elimină transferurile dintre bugete. A) c+d+e. bugetelor locale. bugetelor locale. e) interzice reportul creditelor bugetare de la un exerciţiu la altul. b+e.

b) ansamblul conturilor naţiunii care descriu. d) Ministerul Finanţelor Publice. c) ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile comerciale din domeniul privat. previziunile asupra tuturor agenţilor economici din ţara respectivă. Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte: a) miniştrii.4. D)e. bugetul asigurărilor sociale şi cel al fondurilor speciale. d) bugetul de stat. pentru anul în curs şi pentru anul următor. . c) ansamblul conturilor naţionale. cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc. C) a+b+c+d+e. e) ordonatorii principali de credite. c) agenţii economici. b) bugetul asigurărilor sociale de stat. Bugetul economiei naţionale reprezintă: a) documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul cheltuielilor sectorului privat ce se vor efectua în viitor. b) conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate din bugetul de stat. 6. e) nici una din variantele menţionate. 5. 8. e) nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul economiei naţionale. d) totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări. e) nici una dintre variantele de mai sus. c) Guvern. d) conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice locale. 7. B) a+c+d. Întocmirea bugetului de stat se face de: a) Comisia de Buget şi Finanţe a Camerei Deputaţilor. b) comisiile reunite de Buget şi Finanţe ale celor două camere. b) analizele şi prognozele elaborate de organe de sinteză în legătură cu evoluţia economiei. A) a+b+c. precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului. Ce elemente se au în vedere în procesul de elaborare a bugetului? a) inflaţia. c) factorii conjuncturii internaţionale. Planul financiar la nivel macroeconomic e reprezentat de: a) bugetul economiei naţionale. E) a+b.

. în funcţie de sarcinile acestora şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu b) răspund de integritatea bunurilor încredinţate unităţii pe care o conduc. D) a+d+e. b) are un caracter ciclic. execuţia bugetară. 10. e) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice. e) răspund de realizarea veniturilor. e) balanţa comercială şi de plăţi externe. B) b+c. pe unităţile ierarhic inferioare. D) a+b+c+d. C) a+c+d+e. 9. bugetul asigurărilor sociale şi al fondurilor speciale. C) b+e.. organele ierarhice superioare şi ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete. . A) a+b+c+d. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate în legătura cu procesul bugetar? a) reprezintă decizia de colectare a veniturilor şi de repartizare a acestora pentru finanţarea cheltuielilor. C) a+b+c+e. aprobarea proiectului de buget.": a) repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat. c) utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru unităţile pe care le conduc. E) a+b+e. B) a+d.d) analizele şi prognozele efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în legătură cu evoluţia economiei. d) aprobă efectuarea creditelor din bugetele proprii şi a celor din bugetele fondurilor speciale. E)a+b+e. organele ierarhice superioare şi ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete. A) a+b+d+e. d) are numai un pronunţat caracter politic. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate: "Ordonatorii terţiari de credite. c) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice. E) a+b+d+e. D) a+b+c+d+e. A) b+c+e. cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc. B) a+c+d+e.

secundari şi terţiari de credite. 4. bugetul asigurărilor sociale sau bugetul fondurilor speciale. 7. 6) amânarea. d) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de seama contabile asupra execuţiei bugetare..500/2002. 12. c) 1. 3. c) Băncii Centrale. a) 1. 3." (Legea nr. b) 1. 5) lichidarea. 4. 6.11. b) pot delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor de drept. c) organele instituţilor financiare. Aprobarea bugetului de stat se face de: a) consiliile judeţene. e) Ministerul Finanţelor. 3. b) controlul posterior. e) nici una din variantele de mai sus nu este adevărată. 4) plata. 4.. 15. 3) ordonarea. 3. 7) execuţia de casă. 2) negocierea. Etapele parcurse în execuţia cheltuielilor publice sunt în ordine: 1) angajarea. Curtea de Conturi efectuează: a) controlul ulterior. 5. d) prin lege. d) 1. . e) 1. 14. e) răspund de realizarea veniturilor. 2. Una dintre următoarele afirmaţii este falsă: "Ordonatorii principali. 13. Atribuţiile de coordonare şi finalizare a elaborării proiectului bugetului de stat nu revin: a) Parlamentului. 5. c) răspund de folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat. b) Guvern. d) Ministerului Finanţelor. 4. b) Guvernului. 2. 4. 5. 5. 5. 3. privind finanţele publice): a) răspund de utilizarea creditelor bugetare. 2.

= b+c. E) a+c+d+e. . contractate de administraţia publică locală. b) refmanţarea datoriei publice locale. 19. c) efectuarea unor cheltuieli excepţionale. d) finanţarea de investiţii publice de interes local. b) concurenţa sectorului public cu cel privat. de regulă. f) titluri. A) a+b+c+d. 17. C. D)b+d. d) controlul lunar. C2 = a+b+c+d. 18. servesc la: a) finanţarea operaţiunilor militare curente. Reprezintă o dificultate în finanţele publice locale: a) gradul de dezvoltare economică scăzută la nivel local faţă de ansamblul economiei naţionale. b) capitole. e) nici una din cele de mai sus. b) desfăşurarea activităţii administraţiei publice locale. C3 = a+b+c+d+e+f. Din bugetele locale sunt finanţate. e) articole. . c) scopuri militare. = b+c+d+e+f. e) finanţarea de investiţii publice. B) V2 = b+d. Împrumuturile interne sau externe. C) b+c+d. B) a+b+c+d+e.c) controlul preventiv. d) datoria publică externă. pe termen mediu şi lung. c) repartizarea finaţelor publice între sectorul economic şi social. 16. C) V3 = b+c+d+e. c) părţi. d) subcapitole. e) controlul preventiv şi ulterior. cheltuielile pentru: a) cercetare. Clasificaţia bugetară cuprinde la venituri şi cheltuieli: a) aliniate. d) cât ar trebui să reprezinte centralizarea şi cât descentralizarea în domeniul finanţelor publice. e) nici una dintre variantele de mai sus. Venituri Cheltuieli A) V.

Prin bugete locale înţelegem: a) bugetele unităţilor private la nivel local.000 locuitori. d) bugetele proprii ale satelor şi oraşelor foarte mici. e) nici una dintre variantele de mai sus. B)a+b+c. b) bugetele proprii ale judeţelor administrate pe zone teritoriale istorice. municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti. c) bugetele proprii ale comunelor. 22. d) instrumentele de planificare şi conducere a activităţii financiare a unităţilor administrativ teritoriale. Bugetul economiei naţionale reprezintă: a) documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul cheltuielilor sectorului privat ce se vor efectua în viitor. 21. b) consiliile locale. d) totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări. d) Consiliul Local al Municipiului Bucureşti. 23. oraşelor. c) Guvern. precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului. care au personalitate juridică. c) ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile comerciale din domeniul privat. b) actul în care se înscriu veniturile şi cheltuielile colectivităţilor locale. Impozitele şi taxele locale nu se stabilesc de către: a) consiliile judeţene. . Componentele bugetelor locale în România sunt: a) bugetele proprii ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti. b) ansamblul conturilor naţiunii care descriu. e) nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul economiei naţionale. e) bugetele proprii ale consiliilor populare şi orăşeneşti. e) bugetele proprii ale oraşelor sub 150. pe o perioadă de un an. pentru anul în curs şi pentru anul următor.20. E) c+d+e. D)a+c. A)a+e. C)a+c+e. c) bugetele care au ponderi mai mici în totalul veniturilor consolidate în ţările dezvoltate. previziunile asupra tuturor agenţilor economici din ţara respectivă.

b) bugetele statelor. E) b+c+d. d) tehnica amortizării alternative. E) a+d+f. Metoda evaluării directe a veniturilor şi cheltuielilor presupune: a) întocmirea bugetului cu luarea în considerare a rezultatelor exerciţiilor bugetare pe mai mulţi ani. C) a+e. Asigurarea echilibrului bugetar e posibilă prin folosirea următoarelor tehnici: a) constituirea unui fond de rezervă bugetară. e) tehnica fondului de egalizare. B) b+c. D) a+c+d+f. f) bugetul economiei. d) bugetul autorităţilor publice centrale. A) a+c+d+e+f. C) c+d. e) bugetul asigurărilor sociale de stat. provinciilor sau regiunilor membre. b) determinarea coeficientului creşterii sau descreşterii veniturilor şi cheltuielilor bugetare. premergători celui pentru care se elaborează bugetul. c) tehnica fondurilor bugetare. c) bugetul asigurărilor sociale de stat.În statele de tip unitar sistemul bugetar cuprinde: a) bugetele locale. B) c+d+e. c) bugetele fondurilor speciale. În România. A) a+d+e. f) bugetul trezoreriei statului. b) tehnica fondurilor speciale. . D) a+e. ' t A) a+b+c. B) a+c+d+e. 27.24. e) bugetul altor instituţii publice subvenţionate de stat. 25. b) bugetul economic. 26. E) a+d. d) bugetul fondurilor speciale. nevoile de resurse la nivelul societăţii şi posibilităţile de acoperire ale acestor nevoi sunt reflectate în: a) bugetul de stat. C) a+d+e. D)a+f.

în limita căreia se pot efectua plăţi de casă din bugetul de stat. reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar. Metoda analitică de determinare a resurselor financiare presupune: a) evaluarea directă a fiecărui fond de resurse financiare. d) metoda de planificare. bugetizare. publice sau private. c) metoda bazei bugetare zero. d) extrapolarea tendinţei creşterii sau scăderii veniturilor din anii anteriori. Metodele moderne de dimensionare a veniturilor şi a cheltuielilor bugetare sunt: a) metoda automată. d) plata unei sume efectuată de un agent economic sau de o instituţie publică ori financiară în vederea stingerii unei obligaţii legale. A) a+c+e. e) nici unul dintre răspunsurile de mai sus. b) aprobarea comunicată trezoreriei statului de către ordonatorul principal de credite. . programare. e) nici una din variantele de mai sus.teritoriale în vederea echilibrării bugetelor proprii ale acestora. d) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare. conform Legii nr. d) dimensionarea pe baza unor calcule a fiecărei surse de venit şi a fiecărei surse de cheltuieli. b) extrapolarea raportului existent între PIB şi resursele financiare. e) metoda managementului prin obiective. c) suma aprobată prin buget. c) extrapolarea raportului existent între resurse financiare şi PIB. 30. programare. g) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare. bugetizare. f) metoda bază bugetară zero. b) metoda cost-avantaje. Ce se înţelege prin credit bugetar. C) a+b+d+g. 29. B) b+d+f+g. 28. c) metoda majorării (diminuării). Care dintre următoarele metode nu este o metodă modernă de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare? a) metoda de planificare.c) luarea în considerare a nivelului veniturilor şi cheltuielilor ultimului an al cărui exerciţiu a fost încheiat. 500/2002 privind finanţele publice? a) partea din unele venituri ale bugetului de stat ce se alocă unităţilor administrativ. 31. b) metoda de reevaluare a opţiunilor bugetare. e) metoda evaluării directe. e) preluarea unor modele de elaborare a bugetului din practica altor ţări.

E) a+b+c+g. RASPUNSURI Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 RASPUNS E B D D D B E A A B C B D B E C D B D D C D B C D B D B A C B .D) b+e+f.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful