Sunteți pe pagina 1din 38

FINANŢE

PUBLICE

T E S T E

-

EXAMEN

G R I L Ă

LICENŢĂ

Lect. univ. dr. Doina Iacob Lect. univ.dr. Lupaşc Ioana

1. Funcţia de repartiţie conţine următoarea fază:

a) controlul administrării fondurilor financiare;

b) constituirea resurselor financiare la dispoziţia statului ;

c) repartizarea competenţelor aparatului administrativ;

d) b+c ;

e)fluxuri financiare de intrare si ieşire .

2.

In cadrul funcţiei de repartiţie, instrumentele bancare includ:

a)

impozitele pe profiturile băncilor ;

b)

creditele şi dobânzile bancare ;

c)

remuneraţiile funcţionarilor din sistemul bancar.

d)

ratele scadente si comisioanele aferente

e)

b+d

3.

Structura instrumentelor financiare include :

a)

redevenţele şi chiriile pentru folosirea activelor statului ;

b)

transferurile rambursabile de fonduri băneşti contra unor prestaţii certe;

c)

contribuţiile la asigurările sociale de stat ;

d)

c+e ;

e)

indemnizaţiile de şomaj.

4.

Metodele de evaluare a veniturilor si cheltuielilor bugetare sunt :

a)metoda evaluării directe ; b)metoda majorării /diminuării ;

c)

a+b ;

d)

anexele la proiectul de lege ;

e)

b+d .

5.

.Impozitul pe clădiri este un impozit :

a)direct;

b)personal;

c)indirect ;

d)real ;

e)

a+d .

6.

Fondul de consum social are ca destinaţie:

a)finanţarea activităţilor culturale; b)finanţarea activităţilor educative;

c)constituirea stocurilor de materii prime; d)finanţarea investiţiilor;

e)

a+b .

7.

Specializarea bugetară înseamnă :

a)debugetizarea unor venituri şi cheltuieli

b)includerea veniturilor pe surse de provenienţă; c)includerea cheltuielilor pe categorii de destinaţii; d)împărţirea specifică bugetului in fond de acumulare şi de consum

e)

b+c.

8.

Conform clasificării economice folosit de catre instituţiile O.N>U. ,cheltuielile publice

sunt împărţite si anume :

a) dobanzi aferente datoriei publice ;

b)transferuri de capital ;

c) a+b+d

d)

achiziţii de terenuri si active necorporale .

e)

cheltuieli de apărare .

9.

Controlul jurisdicţional privitor se exercită de către :

a)Guvernul

b) Consiliul Superior al Magistraturii ;

c) Curtea de Conturi ;

d) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ;

e)Trezoreria statului .

10. Controlul politic privind finanţele publice revine :

a) Parlamentului, ca reprezentant al întregii naţiuni ;

b) partidelor politice potrivit unui algoritm electoral ;

c) executivului, stabilit prin opţiune politică .

d) b+ c ;

e) Ministrul Finanţelor.

11. Prin finanţele publice,controlul administrativ este atributul :

a)

Parlamentului ;

b)

Guvernului ;

c)

Camerei de Comerţ şi Industrie ;

d)

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ;

e)

a+

c+ d .

12.

Ce se considera in cadrul datoriei externe brute in sene restrans ?

a)investiţii directe de capital străin, chiar dacă nu este fixat un termen apropiat de rambursare;

b)sume datorate unor creditori străini ca furnizori;

c) a+d ;

d)sume datorate unor creditori străini fără garanţia autorităţii publice competente .

e)ponderea datoriei publice in PIB .

13. Controlul Curţii de Conturi poate fi sistat în urma intervenţiei :

a) Preşedintelui ;

b) Primului Ministru ;

c) Parlamentului .

d) Trezoreria statului;

e) Guvernul .

14. Opinia publică se informează despre buget prin :

a)specializarea bugetară ; b)neafectarea veniturilor bugetare; c)publicitatea bugetului.

d)

a+b

e)Monitorul Oficial .

15.In funcţie de scopul urmărit ,impozitele se împart in :

a)impozite pe venit b )impozite incidendentale si permanente;

c) impozite financiare si de ordine ;

d) impozite reale si personale;

e) a+b+d .

16.Formarea si utilizarea PIB/PNB se bazează pe utilizarea expresiei valorice a :

a)instrumentelor bancare:

b)fondurilor speciale ; c)instrumentelor financiare ; d)fondul de acumulare

e) c+d ;

17.Accizele presupun :

a)cote identice pentru produsele autohtone si pentru cele importate; b)aşezare pe produsele cu cerere elastică ; c)exonerare in cazul produselor exportate;

d)a+c;

e)b+c ;

18.Ca formă de prelevare obligatorie , impozitul are ca surse :

a)salariile persoanelor fizice angajate ; b)caştigurile din posesia unor hartii de valoare ; c)veniturile micilor meseriaşi si a liber – profesioniştilor;

d) veniturile persoanelor juridice ;

e) a+b+c +d.

19. Deosebirea dintre veniturile extrordinare si cele ordinare constă in :

a)urgenţa cu care sunt procurate resursele suplimentare ; b)antiteza dintre impozite si imprumuturile de stat; c)venitul naţional /avuţia naţionala;

d) a+b

e)restrangere sau constrangere bugetară .

20. Controlul operativ- curent este exercitat de către :

a)organele din domeniul financiar- bancar ; b)Parlament si Garda Financiară ; c)organele de conducere si din serviciul financiar –contabil ; d)auditul intern ; e)a+b .

21 . În randul ipozitelor reale sunt incluse :

a) impozitul pe activiţătile industriale;

b) impozitul pe avere;

c) impozitul pe pămant si pe clădiri;

d) a+c ;

22.Noţiunea de bancrută a statului presupune :

a)dirijarea excedentului bugetar pentru stingera datoriei publice interne ;

b)acţionarea in justiţie a statului , pentru repararea prejudiciilor aduse ; c)starea de insolvabilitate a statului debitor ; d)intenţia explicită a statului debitor de a evita împlinirea obligaţiilor ;

e) a+b;

23.Nivelul fiscalităţii reprezintă :

a)raportul dintre impozite si totalul veniturilor bugetului general consolidat ; b)partea din PIB prelevată sub formă de impozite ; c)cota maximă de impunere a veniturilor persoanelor fizice ; d)b+e ; e)rata presiunii fiscale ;

24.Ca element de structură a veniturilor curente se consideră venituri nefiscale doar :

a)totalitatea vărsămintelor la fondul de ajutor de şomaj ; b)vărsămintele din profitul net al regiilor autonome ; c)veniturile din valorificarea unor bunuri ale statului; d)a+c ; e)b+c.

25 Asieta reprezintă :

a) evaluarea materiei impozabile;

b) totalitatea măsurilor si metodelor successive de impunere

c) materia aflată sub incidenţa impozitului ;

d)sursa materiei impozabile ;

e) a+d .

26.În situaţia in care un stat, refuză rambursarea imprumuturilor contractate , măsurile adoptate de creditori pot imbrăca urmatoarele forme :

a)negocieri diplomatice ; b)blocarea disponibilităţilor din conturile bancare ; c)embargouri la import ; d)embargouri la export ;

e) a+c .

27. Controlul

a) concomitent cu operaţiunea supusă procedurii de control;

b) îndată după finalizarea operaţiunii de controlat ;

c) înainte de demararea operaţiunii propriu-zise ;

d) b+c;

e) in timpul desfăşurării auditului intern .

preventiv

se desfăşoară :

28. La nivel central ( macroeconomic ) fondurile resurse financiare cuprind :

a)fondurile bugetare destinate asigurărilor sociale de stat ;

b) a +c ;

c) fondurile destinate administratiilor locale;

d) fondurile proprii persoanelor juridice;

29.

Monopolurile fiscale :

a)sunt instituite de stat asupra producţiei unor bunuri;

b)sunt instituite de stat asupra vanzării unor mărfuri; c)a +b +d ; d)pot fi depline si parţiale; e)sunt impozite pe consum .

.

30.

Cursul de emisiune ca element definitoriu al împrumutului de stat este:

a)efectul public, titlul sau hartia emisa pentru creditul de stat;

b)preţul de vanzare a 100 de unităţi monetare de valoare nominală; c)raportul dintre cererea si oferta de capital de împrumut.

d) b+c;

e)prima de emisiune.

31. Caracterul legal al împrumutului de stat semnifică :

a) lansarea creditului doar cu votul de aprobare a legislativului;

b) operarea unui acord bilateral de voinţă, deşi cu condiţii stabilite unilateral ;

c) b+d

d) fixarea unui preţ pentru acceptarea legii împrumutului de stat.

e)împrumuturi perpetue .

32. Caracterul oneros semnifică :

a) b+c

b) prevederea unor clauze ce nu pot fi date publicităţii ;

c) convenirea unui preţ pentru cedarea disponibilităţilor băneşti ;

d) contestarea obligaţiilor ce decurg dintr-un credit de stat

e) semnifica un preţ asumat solemn la contractarea unui împrumut .

33. Amortizarea împrumuturilor de stat este :

a)restituirea sumelor împrumutate ; b)răscumpărarea de către stat a titlurilor de credit de la deţinătorii lor ;

c)obligaţia statului de a stinge datoriile contractate de persoanele fizice insolvabile ;

d)a+c;

e) prevederea unor clauze ce nu pot fi date publicităţii ;

34.Sursa impozitului reprezintă :

a)dimensiunea obiectului impozabil ;

b) a+c;

c)mijloacele din care este plătit impozitul ; d)măsurile si metodele succesive de aşezare si încasare ; e)c+d .

35. Ca factori dinamizatori ai cheltuielilor publice , factorii economici semnifică :

a)folosirea bugetului public ca filtru de redistribuire a resurselor financiare ;

b) exigenţe ridicate prin modernizarea si retehnologizarea unor ramuri si amplasamente in

economie ;

c) b+d ;

d) o extindere a infrastructurii si unităţilor de tip urban. ;

e) a+d .

36. Caracterul contractual al împrumutului de stat constă in :

a)existenţa unei contraprestaţii din partea statului ;

b)o plata suplimentară pe langă dobanda prestabilită ; c)existenţa unui acord de voinţă între părţi , spre deosebire de impozit ,care este o prelevare obligatorie ;

d)a+b;

e) restituirea sumelor împrumutate .

37. Starea cronică de criză a datoriei externe in lume a constitiut preocuparea multor

organisme care au propus adoptarea unor soluţii de înlaturare :

a)majorarea succesivă a preţului la ţiţei intre 1970 si 1980 ;

b)nivelul ridicat al dobanzilor la creditele externe ;

c)transformarea datoriei in suferinta ,in participatii ale bancilor creditoare la capitalul firmelor producatoare din tarile debitoare ;

d) c+e ;

e) crearea unei case de asigurari contra riscurilor nerambursarii imprumuturilor acordate .

38. Impozitele indirecte sunt :

a)TVA si impozitul pe salariu ;

b)monopolurile fiscale si taxele vamale; c)impozitul pe profit si accizele ; d)TVA si accizele.

e) b+d .

39. Gradul de exigibilitate a datoriei publice determină urmatoarele tipuri :

a)datorie exigibilă pe termen scurt ;

b)datorie exigibilă pe termen mediu / lung ;

c) datorie consolidată exigibilă pe termen mediu / lung ;

d) a+b;

e)datorie flotantă .

40. Obiectul impunerii il reprezinta :

a)venitul in bani sau in natura , precum si averea ,denumita materie impozabila ; b)cota impozitului ; c)unitatea de impunere .

d) b+c ;

e)subiectul impunerii

41. In cadrul impozitelor pe avere intra :

a)impozite asupra averii propriu-zise ; b)impozite pe circulatia averii;

c) a+b.

d) impozitul pe cladiri ;

e) impozitul pe dividend.

42. Principiul unitatii bugetare presupune ca:

a)veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an,care corespunde exercitiului bugetar ;

b) veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si pe

categorii de cheltuieli;

c) veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document in vederea utilizarii

eficiente si monitorizarii fondurilor publice.

d) a+b;

43. Controlul

financiar posterior este caracterizat prin :

a)faptul că are drept scop preantampinarea cheltuielilor neeconomice sau nelegale ;

b) faptul că are loc înainte de derularea operaţiunilor verificate ;

c)se exercită după infăptuirea actelor si operaţiunilor economice ,financiare si sociale ; d)a+e ;

e) faptul ca se desfăşoară in acelaşi timp cu derularea operaţiunilor verificate .

44. Cota de impunere este :

a)dimensiunea obiectului impozabil ; b)obiectului impunerii ; c)impozitul perceput pe unitatea de impunere ; d)in suma fixă sau in cota procentuală ; e)c+d .

45. Noţiunea de repudiere semnifică :

a)refuzul explcit al unui stat de a-şi onora obligaţiile din contractul de împrumut ,din motive

politice, chiar dacă este solvabil ;

b)a+c

c)amanarea legală a plaţilor din cauza unor situaţii excepţionale ; d)starea de insolvabilitate a statului ; e)fondul de amortizare a statului .

46. Modalităţile de îndatorare pentru acoperirea deficitului bugetar sunt

a)certificatele de trezorerie cu dobanda adresabile persoanelor juridice ;

b) certificatele de trezorerie cu discount adresate bancilor comerciale ;

c) certificatele de trezorerie cu dobanda adresabile populatiei ;

d) a+b+c+e ;

e) imprumuturi in valută adresabile persoanelor fizice si juridice ;

:

47. Legat de un împrumut public, se consideră amortizare :

a) conversiunea ;

b) repudierea ;

c) a+d

d) lansarea efectelor publice pe piaţa secundară ;

e)semnifică stingerea obligaţiilor statului faţă de creditorii săi ;

48. Internă sau externă, datorie publică semnifică :

a) obligaţiile băneşti ale statului din tranzacţiile cu FMI ;

b) a+c

c) datoriile tuturor persoanelor rezidente ale unui stat;

d) obligaţiile statului din credite contractate şi din garantarea unor credite

e)gestionarea datoriei publice.

49. Serviciul datoriei publice include :

a)totalitatea cheltuielilor cu rambursarea datoriei propriu-zise ;

b)personalul angajat pentru operarea si controlul achitarii datoriei publice ;

c)a+d;

d)plata dobanzilor ,a spezelor si a comisioanelor aferente ; e)semnifică gradul de indatorare a unei ţari faţă de străinătate;

50. Ca formă de prelevare obligatorie , impozitul are ca surse :

a)salariile persoanelor fizice angajate; b)caştigurile din posesia unor hartii de valoare ; c)veniturile micilor meseriaşi si a liber-profesioniştilor ;

d)a+b+c;

e) veniturile nefiscale .

51. Instituita in 1993 TVA reprezintă :

a) impozitul pe cifra de afaceri brută ;

b) impozitul pe cifra de afaceri netă ;

c) a+b ;

d) impozitul pe diferenţa dintre preţul de vanzare si cel de cumpărare ;

e) b+d ;

52. Dupa nivelul lor , taxele

a) simple ;

b)preferenţiale ;

c)autonome ;

d) b+c+e ;

e)in condiţiile clauzei naţiunii celei mai favorizate ;

vamale pot fi :

53. In modul cel mai rapid veniturile extraordinare sunt realizate de către stat prin :

a)majorări ale impozitelor si taxelor curente ; b)solicitări spontane de finanţare externă nerambursabilă ; c)imprumuturi de la Banca Centrală ;

d)imprumuturile interne si externe de stat ;

e) c+d .

54. Controlul preventiv este exercitat :

a)după infăptuirea operaţiunilor economico – financiare ;

b) de Ministerul Finanţelor Publice ;

c)înainte de alocarea de fonduri pentru diverse cheltuieli ; d)de catre personalul abilitat cu decizia financiară;

e) a+d.

55. Ca element definitoriu al imprumutului de stat ,cursul este :

a)preţul de vanzare –cumparare a 100 de unitaţi monetare la valoarea reală ; b)marimea creanţei pe care o are deţinatorul de titluri faţă de stat ; c)a+d ; d)înscrisul emis de stat pentru împrumutul solicitat ;

e) b+d .

56. Fondul de consum rezultat din divizarea PIB /PNB conţine :

a)fondul de asigurare si de inlocuire ;

b) fondul social si individual ;

c) fondul de rezerva si de dezvoltare.

d) a+c;

e) a+b;

57. Criteriul de clasificare economică determină gruparea impozitelor in :

a)impozite de repartiţie ;

b) a+c ;

c)impozite de ordine si financiare;

d)

impozite pe venit si pe consum ;

e) impozite de cotitate.

58. Evaluarea indirectă a materiei impozabile, bazată pe prezumţie, are loc:

a)pe baza semnelor exterioare ale obiectului impozabil; b)prin evaluare forfetară ; c)prin declaraţia unei terţe persoane asupra dimensiunii materiei impozabile ;

d) a+b;

e)b +c .

59. Creditul public reprezintă :

a)o soluţie prin care autoritatea publică acordă resurse financiare populaţiei ;

b)o modalitate la care recurge statul pentru acoperirea unor deficite bugetare; c)imprumuturile contractate de stat ; d)finanţare interna din partea băncilor ;

e) b+c.

60. Arozarea reprezintă :

a)restituirea sumelor imprumutate ; b)operaţia inversă conversiunii; c)răscumpărarea de către stat a titlurilor de credit de la deţinatorii lor ;

d)operaţia inversă consolidării; e)este o practică bazată pe fluctuaţiile dobanzii.

61.Preşedintele Romaniei exercită control:

a)după promulgarea legilor ; b)jurisdicţional ;

c) a+b

d)in momentul examinării si promulgării legilor;

e)b+d;

62. Spre deosebire de impozitele directe , impozitele indirecte au caracter :

a)echitabil;

b)regresiv;

c)anestezic;

d) b+c

e) a+c

63. In categoria impozitelor directe personale sunt inscrise :

a)impozitul pe cladiri ; b)taxele de consumaţie ; c)impozitul pe venitul persoanelor fizice si juridice ;

d) )impozitul pe avere;

e) c+d .

64. Ccontrolul administrativ efectuat prin Ministerul Finanţelor, este exercitat prin

urmatoarele organe :

a)Direcţia Generală a Conrolului Financiar de Stat ; b)Garda Finaciară ;

c) a+b ;

d)Corpul de Control al Primului MInistru ; e)Parlmentul.

65. In categoria ipozitelor de ordine pot fi incluse :

a)ipozitul pe adaosul commercial practicat la comercializarea tutunului si a băuturilor alcoolice;

b)taxa pe celibat ; c)impozitul pe adaosul commercial practicat la comercializarea mărfurilor alimentare; d)a+c ; e)b+c ;

66. Fondul de acumulare alimentează :

a)finanţarea investiţiilor ;

b)constituirea fondului de rezerva al economiei naţionale ;

c) a+b

c)investiţiile din sfera de creaţie nematerială; ;

e) b+c.

67. Instrumentele bancare sunt :

a)impozitele si taxele ; b)contribuţiile la asigurările sociale ;

c)disponibilităţile bănesti din conturile persoanelor fizice si juridice;

d) c+e ;

e)creditele si ratele scadente.

68. Prin intermediul instrumentelor financiare ,resursele bănesti sunt imobilizate si

acordate :

a)cu titlu temporar, rambursabil;

b)cu titlu defintiv,nerambursabil;

c) a+d ;

d)pentru dezvoltarea fondului de locuiţe

e)venituri extraordinare .

69. Bugetele extraordinare sunt :

a)anexe ale bugetului ordinar;

b)distincte de bugetul ordinar ; c)constituite numai pentru situaţii speciale.

d)b+c

e) sunt excepţia de la regula unităţii bugetare.

70. Specializarea bugetară înseamnă:

a)includerea veniturilor pe surse lor de provenienţă; b)includerea cheltuielilor pe categorii de destinaţii;

c)împărţirea specifică bugetului in fond de acumulare si de consum ;

d) procedura rectificării bugetare ;

e) a+b .

71. Conform clasificării economice si după scopul pentru care au fost alocate ,cheltuielile

publice pot fi împărţite in :

a) cheltuieli curente si cheltuieli de capital ;

b) cheltuieli definitive si cheltuieli provizorii;

c)cheltuieli de investiţii si cheltuieli de transfer ;

d) c+e

72. Ca segment major al cheltuielilor publice , cheltuielile bugetare sunt :

a) cele provenite de la bugetul asigurărilor sociale de stat ;

b)suma alocărilor pentru dezvoltarea economiei naţionale ;

c)finanţările acţiunilor social – culturale si sportive ; d)cele provenite de la bugetul central;

e) a+d

73. Ca regula privind execuţia cheltuielilor bugetare ,lichidarea constă în :

a) emiterea unei dispoziţii de plata de la buget de la buget către un terţ ;

b)plata sumelor datorate de o instituţie publica unui terţ ; c)constatarea cuantumului sumei de plată ;

d) b+c ;

e) a+c.

74. In ţările in curs de dezvoltare , intre principalele destinaţii ale cheltuielilor publice se

află :

a)apărarea naţională si dotarea cu tehnică militară ;

b) cultura ,educaţia si învăţământul ;

c) sănătatea si ocrotirea medicală ;

d)susţinerea economiei sau a ordinii publice. e)b+c ;

75. Consiliile locale reprezintă :

a) reprezintă o bancă cu capital de stat ;

b) organe ale administraţiei publice care implementează autonomia locală ;

c) organe care aprobă utilizarea rezervelor bugetare si virările de credite ;

d) b+c ;

e)a+b .

76 .In ţara noastră iniţiativa bugetară revine :

a)Comisiei senatoriale de buget si finanţe ;

b) Guvernului ;

c)Comisiei din Camera Deputaţilor ;

d) b+e ;

e) Ministerul Finanţelor Publice ;

77. Cheltuielile publice definitive sunt doar următoarele categorii mari de cheltuieli :

a)cele urmate de lichidarea unei datorii către stat ca finanţator ;

b)avansurile / împrumuturile in contul unor servicii sau produse ulterioare ;

c) cele destinate unor investiţii si de funcţionare ;

d)indemnizaţiile acordate din fondul pentru şomaj ;

e) a +c.

78. Anualitatea bugetului se referă la :

a) valabilitatea de un an a exerciţiului bugetar ;

b)întocmirea pentru un an calendaristic a bugetului ;

c) a+b

d)exercitarea controlului prin Parlament numai in primul an de la constituirea acestuia ;

e) a+d

79. Cheltuielile bugetare cuprind :

a)toate cheltuielile din sectorul public efectuate prin intermediul instituţiilor publice ;

b)numai cheltuielile ce reprezintă un consum definitiv de PIB ; c)cheltuielile publice si cheltuielile prevăzute in bugetele întreprinderilor cu capital social de stat sau mixt ;

d) a+c ;

e) cheltuielile care provin de la bugetul central ,locale si al asigurărilor sociale de stat .

80. Veniturile si cheltuielile sunt înscrise in buget astfel :

a)veniturile - in limită maximă , cheltuielile - in limită maximă ;

b) veniturile - in limită minimă , cheltuielile - in limită maximă ;

c) veniturile - in limită maximă , cheltuielile - in limită minimă ;

d) veniturile - in limită minimă , cheltuielile - in limită minimă .

e)a +d ;

81. Plasarea împrumuturilor de stat poate fi făcută :

a)prin subscrierea acţiunilor unor întreprinderi cu capital de stat ; b)prin subscriere publică ;

c) b+d ;

d)prin vanzări la bursă ; e)prin tragere la sorţi .

82. Ca procedeu al execuţiei bugetare ,angajarea constă in :

a)constatarea unui serviciu făcut de un terţ ; b)acţiunea care generează obligaţia unei instituţii publice de a plăti o suma unui terţ ; c)emiterea unei dispoziţii de plată de la buget către un terţ ;

d) a+ c ;

e) emiterea titlului de percepere .

83. Bugetul public reglementează si autorizează :

a) veniturile publice pentru un an ;

b) cheltuieli anuale ale autorităţii publice pe un an ;

c) a+b

d) încasările si plăţile derulate prin băncile statului ;

e) a+d ;

84. Ca procedeu al execuţiei bugetare , ordonanţarea constă in :

a) actul prin care ordonatorul principal de credit aprobă plăţile efectuate de un ordonator

secundar sau terţiar de credit ;

b) emiterea unei dispoziţii de plată de la buget pentru un terţ ;

c) a+d;

d) ordinul emis de către Ministerul de Finanţe , prin care sunt aprobate cheltuielile efectuate de

către ordonatorii secundari si terţiar de credit. ;

e) b+d.

85. Amortizarea unui împrumut de stat se poate realiza prin :

a) anuităţi ;

b)răscumpărare la bursă

c)trageri la sorţi ;

d) a+b+c

e) consolidare.

86. In principal ,funcţionează următoarele sisteme de iniţiativa bugetară :

a) guvernamentală ;

b) legislativă ;

c) mixtă.;

d) americană

e) a+c+d .

87. După rolul lor in procesul reproducţiei sociale , cheltuielile publice sunt :

a) cheltuieli cu si fară contraprestaţie ;

b)cheltuieli negative si pozitive ;

c) cheltuieli definitive , temporare si virtuale

d)cheltuieli provizorii

e) a+d ;

88. Pentru executarea legii bugetului , in fata Parlamentului îşi asumă răspunderea :

a) Ministrul Justiţiei ;

b)Guvernatorul BNR. ;

c) Preşedintele Romaniei ;

d) Ministerul Finanţelor Publice ;

e) b+c .

89. Consolidarea, ca operaţie corespunzătoare împrumuturilor de stat , constă în :

a)preschimbarea înscrisurilor unui împrumut vechi cu inscrisuri ale unui imprumut nou ,emis cu dobandă mai mică . b)operaţiunea aplicată in situaţia cand cursul obligaţiunilor de stat scade foarte mult , statul

majorand rata dobanzii;

c) preschimbarea înscrisurilor de la împrumuturi imediat exigibile sau pe termen scurt cu

inscrisuri ale unor imprumuturi pe termen mediu /lung sau fară termen ;

d)a+b;

e) b+c.

90. Prima de emisiune reprezintă :

a)garantarea împotriva diferitelor variaţii monetare ;

b) diferenţa dintre cursul „ al pari ’’la care este rambursat imprumutul si cel ,, sub pari” la care

este plasat imprumutul in obligaţiuni ; c)acceptarea unor titluri de credit la valoarea nominală drept plată pentru anumite impozite datorate de către deţinători;

d) a+c;

e)diferenţa dintre valoarea nominală a titlului si suma plătită la subscriere.

91. Conform clasificării financiare , cheltuielile publice pot fi :

a) cheltuieli definitive

b)cheltuieli negative ;

c) a+d+e ;

d) cheltuieli temporare ;

e) cheltuieli virtuale.

92. In funcţie de clasificarea multicriterială , cheltuielile publice pot fi :

a)reproductive ;

b)reale ;

c) de personal si materiale

d)economice

93. Aprobarea proiectului de buget revine :

a)Guvernului ,pentru eforturile depuse de instituţiile sale ; b)prefecturilor , ca exponente ale statului in teritoriu ; c)Consiliul Suprem de Apărare a ţării ;

d) a+e;

e)Palamentului

94. Potrivit instituţiilor ONU , cheltuielile publice se pot grupa in clasificaţia :

a)funcţională si economică ;

b)de funcţionare si de investiţii ; c)definitivă si provizorie ;

d) b+c ;

e) temporară .

95 .Ca factori dinamizatori ai cheltuielilor publice , factorii demografici semnifică :

a) exigenţe ridicate prin modernizarea si retehnologizarea unor ramuri si amplasamente in

economie ;

b)plata unui volum mai mare de salarii datorită creşterii populaţiei;

c) armonizarea veniturilor prin promovarea echitaţii ;

d) modelarea unor comportamente si concepţii diferite de la o etapa istorică la alta ;

e) a+c+d .

96. Elaborarea proiectului de buget este atributul :

a) Parlamentului ca for legislativ ;

b)Curţii Constituţionale c)Ministerului de Finanţe si intregului executiv;

d) c+e

e)Guvernului

97. Preschimbarea inscrisurilor unui imprumut vechi cu inscrisuri ale unui imprumut nou,

după funcţia dobanzii este :

a)conversiunea ;

b)amortizarea ;

c) arozarea ;

d) b+c ;

e)moratoriul .

98 .Execuţia bugetului inseamnă :

a)incasarea tuturor veniturilor prevăzute ,corect si la termen;

b)efectuarea doar a cheltuielilor cu plafoanele prevăzute ;

c) valorificarea tuturor formelor de finanţare a deficitelor ;

d) a+b ;

e) b+c ;

99. Stabilirea cuantumului unui impozit se referă la :

a) stabilirea contribuabilului ;

b) verificarea declaraţiei contribuabilului ;

c)evaluarea materiei impozabile;

d)incasarea impozitului prevăzut;

100. In categoria instrumentelor bancare folosite in cadrul funcţiei de repartiţie se includ:

a) credite bancare ;

b) dobanzile bancare ;

c) impozitele pe profiturile bancare ;

d) a+b ;

e) b+c.

101. Taxele parafiscale reprezintă :

a) prelevările obligatorii mai mari decat taxele si impozitele obişnuite ;

b) taxele incasate de organismele autonome ca parte a autorităţii publice ;

c) majorările aprobate de executiv pentru impozitele si taxele fiscale ;

d) a+c ;

e) se percep cu titlu obligatoriu in favoarea unor institutii publice sau private

102. Controlul Curţii de Conturi poate fi sistat in urma intervenţiei :

a) Guvernului ;

b) Preşedintelui ţării ;

c) Parlamentului ;

d) Ministerului de Finanţe si întregului executiv;

e) a+d ;

103. Dupa destinaţie creditele externe pot fi :

a) comerciale ;

b) a+c ;

c) financiare ;

d) pe termen mediu si lung ;

e) pe termen scurt.

104. Structura bugetului general consolidat cuprinde :

a)creditele private ; b)capitalurile temporar disponibile ale persoanelor fizice si juridice ;

c) resursele bugetului asigurărilor sociale de stat ;

d) a+b ;

e)resursele financiare ;

105. Sistemele de execuţie de casă a bugetului de stat cele mai frecvente sunt :

a)sistemul bancar ; b)sistemul contributiv ;

c)sistemul de trezorerie

d)raportul economic si financiar ;

e)a+c

106. Valoarea reală a unui titlu pentru împrumutul de stat reprezintă :

a)valoarea efectiva înscrisă pe fiecare formular :

b) valoarea încasată pentru un titlu vandut anterior scadenţei ;

c) preţul plătit de stat creditorilor săi ;

d) a +c;

e) b+c;

107. În categoria veniturilor obişnuite (ordinare) ale oricărui stat contemporan se înscrie :

a)emisiunea inflaţionistă de monedă ;

b)perceperea de impozite si taxe ;

c)contractarea de împrumuturi interne /externe .

d) a+c ;

e)instrumente bancare ;

108. Atitudinea statului de a amana legal plata unor împrumuturi din cauza unor situaţii

excepţionale se numeşte:

a)repudiere ; b)moratoriu ; c)bancruta statului ;

d) consolidarea ;

e) a+c .

109. In etapa de elaborare a bugetului de stat , Ministerul Finanţelor intocmeşte si

foloseşte următoarele documente :

a)balanţa financiară generală a economiei ; b)balanţa de plăţi externe ;

c) rata inflaţiei ;

d) a+b ;

e) creditele private externe .

110. Execuţia bugetară se desfăşoară sub conducerea generală a Guvernului si cuprinde următoarele faze :

a)stimularea sectorului privat ; b)repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare ; c)execuţia de casă a bugetului de stat ; d)regularizarea exerciţiului financiar ;

e) b+c .

111. Caracterul rambursabil al imprumutului de stat semnifică :

a) statul poate promite doar plata dobanzilor ;

b) a+c ;

c) statul poate răscumpăra titlurile la bursă in cazurile convenabile propriilor interese ;

d) c+e

e)un acord bilateral de voinţă .

112. Care organe nu au atribuţii de control asupra executării bugetului de stat al

Romaniei? a)Curtea de Conturi ; b)organele de justiţie si cele de poliţie ;

c)organele de control financiar din cadrul Ministerului Finanţelor ; d)b +e ;

e) Garda Financiară .

113. Ministerul Finanţelor are ca scop verificarea :

a)respectării reglementarilor financiare si a obligaţiilor agenţilor economici faţă de Bugetul

Public de stat ; b)rapoartelor lunare ale departamentului de control economico-financiar;

c)periodică a integrităţii si corectei utilizări a resurselor financiare publice ;

d) se previn si se combat fraudele ,contravenţiile si infracţiunile ;

114. Documentele premergătoare de elaborare a proiectului de buget se bazează pe o serie

de indicatori şi anume :

a) gradul de fiscalitate ;.

b) a+c+d ;

c) rata inflaţiei

d)evoluţia PIB ; e)balanţa de plăţi externe .

115. Activele publice sau private ale rezidenţilor unei ţări in străinătate sunt formate din :

a)disponibilităţi valutare ;

b)împrumuturi primite de la guverne sau agenţii guvernamentale

c) investiţii directe ;

d)titluri si diferite creanţe ;

e) a+c+d .

116. Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte :

a)miniştrii;

b)conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale si cel al fondurilor speciale ; c)agenţii economici ; d)conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice locale ;

e) a+b;

117. Lipsa sau incorectitudinea evidenţelor privitoare la TVA nu exonerează de la plata

acesteia, organul fiscal putând :

a) să ordone punerea la punct a evidenţei si calcularea TVA ;

b)să aştepte nelimitat onorarea obligaţiei de plata a TVA ;

c) să întocmească proces verbal de constatare cu suma estimativă si să execute debitorul cu

majorări si sancţiuni; d)b +c ;

e) a+c

118. Datoria publica flotantă a unui stat cuprinde doar :

a)sumele exigibile pe termen scurt si mediu ;

b) sumele exigibile pe termen mediu ;

c) ) sumele exigibile pe termen mediu si lung ;

d) b+c ;

e)provine de la împrumuturile pe termen scurt de pană la un an .

119. Taxele reprezintă :

a)prelevări cu caracter obligatoriu ;

b)impozite indirecte care presupun o contraprestaţie din partea statului ;

c) plaţi ale persoanelor fizice sau juridice pentru servicii efectuate de către stat in beneficiul

lor;

d) a+c ;

e) impozitele asupra operaţiunilor de comerţ exterior .

120. In interpretarea Băncii Mondiale si a organismelor afiliate acestora , in datoria

externă nu sunt incluse :

a)datoriile rezultate din tranzacţiile cu FMI ; b)sumele datorate de persoanele private , dar garantate de o autoritate publică ;

c)sumele in valută datorate creditorilor publici sau privaţi ,cu o perioadă de rambursare mai mica de doi ani;

d) a+b ;

e)investiţii directe.

121. Fondurile publice in Romania pot fi grupate in funcţie de bugetele prin care acestea

sunt constituite ,astfel :

a)venituri ale bugetului de stat ; b)venituri ale bugetelor locale ;

c)fondurile speciale.

d)

a+b +c ;

e)

instrumente financiare .

122. În domeniul cheltuielilor publice ,specializarea are in vedere,in primul rand

departajarea acestora in doua categorii mari:

a)clasificaţia economică

b)cheltuieli curente si de capital ; c)clasificaţia funcţională.

d) a+c

e)cheltuieli definitive si temporare

123. Dupa modul de calcul taxele vamale pot fi :

a) taxele vamale specifice ;

b) taxele vamale compuse ;

c) taxele vamale de tranzit.

d) a+b +c

e) a+b

124. Bugetul Public ca lege presupune :

a) b+c

b)actul juridic in care se prevăd si se aprobă ,prin lege,veniturile si cheltuielile publice:

ale

statului

d)un sistem de fluxuri financiare legate de formarea resurselor financiare publice pe de o parte si repartizarea acestora ,sub forma creditelor bugetare pe de alta parte.

e) c+d

c) actul in care sunt prevăzute si aprobate in fiecare an, veniturile si cheltuielile anuale

si ale instituţiilor publice;

125. În aprobarea proiectului de buget ,Parlamentul are o serie de priorităţi de politică

economică si anume :

a) evaluarea veniturilor si cheltuielilor bugetare ;

b)stimularea sectorului privat ;

c) asigurarea drepturilor legale ale tuturor cetaţenilor;

d) b+c ;

e) a+c .

126. Impozitul pe venitul persoanelor fizice:

a) este o impunere individuală;

b) de la plata lui sunt scutiţi frecvent suveranii şi familiile regale, diplomaţii străini acreditaţi (cu

condiţia reciprocităţii) şi persoanele fizice care realizează venituri sub nivelul minimului

impozabil;

c) stabilirea lui se realizează numai conform principiului impunerii separate;

e) a,b,c.

127. Fazele funcţiei de repartiţie sunt:

a) controlul şi distribuirea fondurilor publice;

b) constituirea şi distribuirea fondurilor publice;

c) modul de utilizare a finanţelor şi distribuirea fondurilor publice;

d) faza de producţie şi faza de consum;

e) nici unul din răspunsurile de mai sus.

128. Funcţia de repartiţie a finanţelor publice implică:

a) distribuirea fondurilor de resurse financiare publice pe beneficiari (persoane fizice şi juridice),

iar repartizarea fondurilor este precedată de ierarhizarea şi cuantificarea nevoilor sociale;

b) distribuirea fondurilor de resurse financiare publice pe destinaţii;

c) eficienţa utilizării resurselor financiare;

d) a,b;

e) a,c.

129. Relaţiile financiare clasice:

a) exprimă un transfer de resurse băneşti fără echivalent şi cu titlu nerambursabil; sunt reflectate

şi în bugetul de stat;

b) cuprind relaţii băneşti care reflectă o schimbare a formelor valorii;

c) a,b;

d) sunt relaţii ce exprimă un împrumut de resurse băneşti pe o perioadă de timp determinată, pentru care se percepe dobândă;

e) sunt relaţii de asigurări-reasigurări.

130. Abordarea modernă a conceptului de finanţe publice are un pronunţat caracter:

a) sociologic;

b) economic;

c) juridic;

d) a,b;

e) bugetar.

131. Finanţele publice nu studiază:

a) regulile şi operaţiunile privitoare la banul public;

b) administrarea datoriei publice;

c) plasarea şi rambursarea împrumuturilor de stat;

d) metodele de dimensionare şi analiză a întreprinderilor private;

e) metodele de dimensionare şi încasare a veniturilor publice.

132. La constituirea resurselor publice o contribuţie principală au:

a) preluări din avuţia naţională;

b) produsul intern brut;

c) transferuri primite din străinătate;

d) împrumuturi de pe piaţa internă şi externă de capital;

e) c,d.

133. La constituirea fondurilor publice nu participă:

a) populaţia;

b) instituţii publice şi unităţi subordonate;

c) firme cu activităţi lucrative;

e) nici unul din răspunsurile de mai sus.

134. Sursele de alimentare a fondurilor publice nu cuprind:

a) impozite şi taxe;

b) redevenţe şi chirii din concesiunea şi închirierea bunurilor proprietate de stat;

c) donaţii şi ajutoare;

d) împrumuturi de pe piaţa internă şi externă de capital;

e) nici unul din răspunsurile de mai sus.

135. Beneficiarii distribuirii fondurilor de resurse financiare sunt:

a) persoane fizice şi juridice;

b) numai persoane fizice;

c) numai persoane juridice;

d) statul;

e) nici unul din răspunsurile de mai sus.

136. În ţările capitaliste dezvoltate, principala destinaţie a resurselor financiare este:

a) învăţământ, sănătate, cultură;

b) ordine publică;

c) acţiuni economice;

d) asigurări şi protecţie socială;

e) a,d.

137. În ţările în curs de dezvoltare, principala destinaţie a resurselor financiare este:

a) învăţământ, sănătate, cultură;

b) datorie publică;

c) acţiuni economice;

d) asigurări şi protecţie socială;

e) apărare naţională.

138. În categoria finanţelor publice se includ următoarele:

a) veniturile şi cheltuielile publice;

b) fondurile băneşti aflate la dispoziţia statului;

c) metodele concrete de administrare a banului public;

d) a,b;

e) a,b,c.

139. În cadrul relaţiilor financiare se includ:

a) relaţii care reflectă transfer nerambursabil şi fără echivalent de resurse băneşti;

b) relaţii financiare clasice;

c) relaţii de credit şi relaţii de asigurări şi reasigurări;

d) a,b;

e) a,b,c.

140. Una din afirmaţiile privind funcţiile finanţelor publice este falsă:

a) Necesitatea constituirii unor fonduri de resurse financiare la dispoziţia statului, în vederea

îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale, se resimte în toate ţările, indiferent de gradul lor de dezvoltare economică, ceea ce conferă funcţiei de repartiţie un caracter obiectiv.

b) Distribuirea acestor resurse are un caracter subiectiv, deoarece depinde de capacitatea

organelor decizionale de a percepe şi răspunde corect nevoii sociale la un moment dat şi de opţiunea forţelor politice aflate la putere.

d)

Necesitatea funcţiei de control a finanţelor publice decurge din faptul că fondurile de resurse

financiare publice aparţin întregii societăţi.

e) Controlul financiar se exercită în toate fazele reproducţiei sociale.

141. Una din afirmaţiile privind funcţia de control este falsă:

a) Între cele funcţia de control şi cea de repartiţie a finanţelor publice există raporturi de

intercondiţionare.

b) Controlul statului are o sferă largă de manifestare, cuprinzând toate domeniile vieţii sociale

care ţin de sectorul public.

c) Controlul financiar se exercită în toate fazele reproducţiei sociale.

d) Controlul financiar se exercită de organe specializate ale Curţii de Conturi, ale Ministerului

Finanţelor Publice, organe specializate ale ministerelor, departamentelor, autorităţilor publice locale.

e) Nici o afirmaţie nu este falsă.

142. Funcţiile de bază ale finanţelor publice sunt:

a) de repartiţie;

b) de control;

c) de credit;

d) a,b;

e) a,b,c.

143. Controlul financiar poate fi:

a) control financiar preventiv (anticipat);

b) control postoperativ (ulterior);

c) control operativ-curent (concomitent);

d) a,b;

e) a,b,c.

144. Una din afirmaţiile privind funcţia de repartiţie este falsă:

a) implică fluxuri financiare de intrare;

b) se manifestă pe plan intern şi internaţional;

c) este în raport de subordonare cu funcţia de control;

d) repartizarea resurselor diferă de la localitate la localitate;

e) implică fluxuri financiare de ieşire.

145. Pentru atingerea obiectivelor specifice, control financiar îşi dezvoltă o serie de funcţii

cum ar fi:

1)

funcţia de evaluare;

2)

funcţia preventivă;

3)

funcţia de documentare;

4)

funcţia de administrare;

5)

funcţia pedagogică.

a(1,2,3,4,5)

b(1,2,3,5)

c(2,3,4)

d(1,2,3)

e(1,2)

146. Funcţia de control:

a) controlul se limitează la faza de producţie;

b) are o sferă mai limitată de acţiune decât funcţia de repartiţie;

c) controlul e organizat prin intermediul organelor de control financiar ale statului;

d) controlul se limitează la faza de repartiţie;

e) controlul se limitează la faza de consum.

147. Funcţia de control a finanţelor publice vizează:

a) constituirea şi repartizarea fondurilor publice;

b) modul de utilizare a resurselor băneşti;

c) eficienţa utilizării resurselor financiare;

d) a,b,c;

e) nici unul din răspunsurile de mai sus.

148. În înţelesul Legii finanţelor publice, în categoria instituţiilor publice intră:

1)

Parlamentul;

2)

Administraţia Prezidenţială;

3)

ministerele;

4)

instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora;

5)

alte autorităţi publice.

a(1,2,3,4,5)

b(1,2,4)

c(1,3,4,5)

d(1,4,5)

e(4,5)

149. Ordonatorii de credite răspund, potrivit legii, de:

1) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi

aprobate;

2)

realizarea veniturilor;

3)

angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

4)

integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduc;

5)

organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de

lucrări de investiţii publice.

a(1,2,3)

b(1,2,4)

c(1,3,5)

d(1,4,5)

e(1,2,3,4,5)

150. Conform Legii finanţelor publice, ordonatorii secundari de credite:

a) repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor

publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite;

b) angajează şi utilizează creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate;

c) sunt conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale;

d) sunt miniştrii;

e) a,b.

151. Ordonatorii de credite răspund, potrivit legii, de:

a) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;

b) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;

c) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare

asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare;

d) a,b,c;

e) a,c;

152. Care din afirmaţiile de mai jos privind controlul financiar este adevărată?

a) Controlul financiar preventiv şi auditul intern se exercită, conform reglementărilor legale în

domeniu, asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public.

b) Controlul financiar preventiv delegat se exercită de Curtea de Conturi.

c) Controlul financiar preventiv delegat se exercită de Ministerul Finanţelor Publice.

d) a,b.

e) a,c.

153. Gradul de exigibilitate a datoriei publice se exprimă cu ajutorul datoriei:

a) internă şi relativă;

b) flotantă şi consolidată;

c) absolută, internă, consolidată;

d) internă, flotantă, absolută, relativă;

e) externă şi internă.

154. Datoria publică internă reprezintă obligaţiile:

a) faţă de creditorii externi;

b) faţă de creditorii interni;

c) faţă de populaţie;

d) pe termen mediu;

e) nici unul din răspunsurile de mai sus.

155. Datoria externă brută în sens larg este reprezentată de:

a) toate obligaţiile faţă de creditorii interni şi externi;

b) diferenţa dintre activele publice şi private ale rezidenţilor unei ţări în străinătate şi activele

deţinute de rezidenţii străini în ţara de referinţă;

c) sumele de bani sau valorile pe care rezidenţii unei ţări, ca persoane fizice sau juridice, le

datorează străinătăţii la un moment dat;

d) sumele de bani sau valorile pe care nerezidenţii unei ţări, ca persoane fizice sau juridice, le

datorează la un moment dat;

e) nici unul din răspunsurile de mai sus.

156. Datoria externă conform interpretării Băncii Mondiale şi a organismelor afiliate acesteia cuprinde:

a) sumele datorate străinătăţii de persoane private dar negarantate de autorităţile publice;

b) sumele datorate unor creditori publici şi privaţi (obligaţii exprimate în valută, bunuri sau

servicii) cu o perioadă de rambursare de peste un an;

c) sumele datorate străinătăţii de persoane private dar garantate de autorităţile publice;

d) a,b;

e) b,c.

157. Politica financiară a statului:

a) are caracter ştiinţific;

b) reprezintă politica economică a statului;

c) e un factor de promovare şi realizare a independenţei şi suveranităţii naţionale;

d) a,c;

e) a,b,c.

158. Principalele domenii de manifestare a politicii financiare a statului sunt:

a) cheltuielile şi resursele financiare publice;

b) creditul bancar;

c) asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă;

d) a,c;

e) a,b,c.

159. Datoria publică reprezintă:

a) toate obligaţiile băneşti ale statului faţă de creditorii interni şi externi;

b) toate obligaţiile băneşti ale statului aşa cum rezultă din angajamentele directe pe piaţa internă

şi externă de capital;

c)

toate obligaţiile băneşti ale statului aşa cum rezultă din operaţiunile de garantare de către stat a

unor credite contractate de alte entităţi;

d) a,b,c;

e) b,c.

160. Politica financiară a statului:

a) are caracter realist;

b) este parte integrantă a politicii monetare a statului;

c) acţionează în sfera repartiţiei;

d) a,b,c;

e) a,c.

161. După termenul mediu şi lung pentru care se contractează datoria publică întâlnim:

a) datorie flotantă;

b) datorie consolidată;

c) datorie publică locală;

d) datorie guvenamentală;

e) a,b.

162. Operaţiunea de gestiune a datoriei publice realizată de Ministerul Finanţelor implică:

a) gestionarea normală şi excepţională a datoriei publice;

b) amortizarea datoriei publice;

c) organizarea evidenţei la ratele şi dobânzile datorate, a tuturor cheltuielilor specifice;

d) a,b,c;

e) b,c.

163. Pentru acoperirea deficitului bugetar se folosesc cu prioritate:

a) împrumuturile externe;

b) împrumuturile de la bănci comerciale;

c) disponibilităţi din contul Trezoreriei Statului;

d) emisiunea monetară;

e) împrumuturile interne.

164. Gradul de îndatorare este raportul dintre:

a) datoria publică şi importuri;

b) datoria publică şi exporturi;

c) datoria publică şi produsul intern brut;

d) serviciul datoriei publice şi produsul intern brut;

e) datoria flotantă şi datoria consolidată.

165. Componentele mecanismului financiar nu includ:

a) pârghiile financiare utilizate de stat pentru influenţarea activităţii economice;

b) metodele administrative de conducere folosite în domeniul finanţelor publice;

c) cadrul instituţional;

d) cadrul juridic;

e) toate variantele a,b,c,d sunt componente ale mecanismului financiar.

166. Una din următoarele afirmaţii este falsă:

a) universalitatea bugetului este principiul potrivit căruia veniturile şi cheltuielile publice trebuie

să fie înscrise în bugetul naţional public în sume globale sau totale;

b) unitatea bugetară presupune ca veniturile şi cheltuielile publice, exprimate în sume totale, să

fie înscrise într-un singur document;

c)

principiul neafectării veniturilor bugetare se referă la faptul că veniturile prelevate la buget se

personalizează, servind la acoperirea anumitor cheltuieli;

d) principiul anualităţii bugetului reprezintă, din punct de vedere istoric, primul principiu aplicat

în practica bugetară;

e) principiul echilibrului bugetar se referă la faptul că bugetul public trebuie să