Sunteți pe pagina 1din 41

TESTE GRILĂ ECONOMIE EUROPEANĂ

Lector dr. NECULIŢĂ MIHAELA


1.Comunitatea Economică Europeană:
a) a fost creată în baza Tratatului de la Roma
b) are la baza planul Schuman
c) a urmărit crearea Pieţei Comune
d) a urmărit crearea Uniunii Monetare
e) are la bază planul Marshall

2.Consiliul Europei:
a) este principala instituţie comunitară
b) promovează respectarea drepturilor şi libertăţilor individuale
c) fixează priorităţile Uniunii Europene
d) este instituţia cu drept decizional
e) este instituţia cu drept executiv

3. Banca Europeană de Investiţii:


a) este o instituţie autonomă non-profit
b) are ca atribuţii controlul respectării dreptului comunitar
c) este un organ executiv
d) are ca atribuţii stabilirea ratei dobânzii de referinţă
e) este un organ legislativ

4. Sistemul Monetar European se diferenţiază de şarpele monetar prin:


a) existenţa unui indicator de divergenţă
b) apariţia euro şi rolul central al acestuia în cadrul SME
c) existenţa unui mecanism de creditare pentru susţinerea intervenţiilor băncilor centrale pe piaţa
valutară
d) apariţia ECU
e) apariţia EURO

5. Euro:
a) este punctul central al SME
b) reprezintă principala monedă internaţională de tranzacţii
c) a apărut la 1 ianuarie 1999
d) nu este monedă „naţională” pentru unele state din afara zonei euro
e) nu este monedă de rezervă

6. Latura monetară a criteriilor de convergenţă stabilite prin Tratatul de la Maastricht vizează:


a) restricţiile privind datoria publică
b) mobilitatea forţei de muncă
c) stabilitatea preţurilor
d) restricţiile cu privire la deficitul bugetar
e) restricţiile cu privire la piaţa de capital
7. Printre avantajele economice directe ale euro se numără:
a) încurajarea creşterii economice
b) transparenţa preţurilor
c) eliminarea riscului valutar
d) dobândirea statutului de monedă internaţională
e) încurajarea creşterii pieţei de capital

8. Criteriile de convergenţă ce trebuie îndeplinite pentru ca un stat să treacă la moneda euro sunt:
a) rata inflaţiei nu trebuie să depăşească 1.5% din nivelul mediu al inflaţiei din ţările cu cele
mai bune performanţe în acest sens
b) criteriile sunt orientate pe patru laturi
c) deficitul bugetar să nu depăşească 60% din PIB
d) datoria publică să nu depăşească 3% din PIB
e) datoria publică să nu depăşească 70% din PIB.

9. Despre moneda EURO se poate afirma:


a) este simbolul oficial care sugerează unitatea ţărilor participante
b) a fost introdusă în două etape
c) unul dintre avantajele introducerii este eliminarea costurilor valutare
d) apariţia EURO prezintă doar avantaje
e) apariţia EURO prezintă doar dezavantaje

10. A doua extindere a Uniunii Europene include:


a. Portugalia
b. Spania
c. Grecia
d. Danemarca
e. Irlanda

11. Ce este greşit în enunţurile de mai jos:


a) Consiliul Uniunii Europene este principalul organism decizional al acesteia
b) Curtea de Conturi controlează legalitatea obţinerii veniturilor comunitare
c) Parlamentul este principala instituţie cu drept de iniţiativă legislativă
d) Consiliul Europei are în componenta sa majoritatea statelor Europei
e) Comisia Europeană verifică respectarea legilor concurenţei

12 Curtea Europeana de Conturi a Uniunii Europene, ca organism complementar cu caracter


tehnic presupune:
a) controlul legalităţii obţinerii veniturilor şi utilizării cheltuielilor bugetului comunitar
b) Curtea de Conturi poate aplica sancţiuni în cazul nerespectării legislaţiei
c) presupune alegerea unui preşedinte pentru un mandat de şapte ani, cu posibilitatea reînnoirii
d) controlul legalităţii stabilirii nivelului ratei dobânzii de referinţă
e) presupune alegerea unui comitet pentru un mandat de cinci ani
13 Moneda euro este folosită astăzi ca:
a. monedă de rezervă
b. monedă de referinţă
c. monedă de facturare şi de plată în comerţul mondial
d. este monedă „naţională” pentru unele state din afara zonei euro şi este în acelaşi timp
euromonedă
e. este folosită pe pieţele financiare internaţionale.
A(a, b, c, d, e) B(b,c) C(d,e)
14. In prima etapă din cadrul Uniunii Economice şi Monetare se presupunea:
a. dezvoltarea coordonării politicilor economice
b. aprobarea şi negocierea Tratatului Uniunii Europene
c. înfiinţarea Institutului Monetar European (IME)
d. întărirea Uniunii Economice, prin măsuri de desăvârşire a Pieţei Unice Interne
e. lărgirea rolului ECU
A(a, b, c, e), B(a, b, c, d, e), C(a, b, d, e)
15.Câte state fac parte în prezent din zona euro:
a ) 16
b ) 12
c) 11
d) 25
e) 27
16. Pentru a face parte din zona euro, statele trebuie să îndeplinească următoarele criterii de
convergenţă reală:
a ) nivelul şomajului pe o scară de 3 % în jurul mediei a trei state cu cele mai bune performanţe
b) rata inflaţiei mai mica de 1,5 pp peste media celor mai performanţi trei membri
c) deficitul bugetar sub 3 %
d) datoria publică sub 60%
e) ratele dobânzii pe termen lung mai mici de 2 pp.
17. Dintre avantajele economice indirecte ale monedei unice se pot enumera şi:
a) transparenţa preţurilor
b) eliminarea riscului valutar
c) stimularea reformelor structurale
d) încurajarea creşterii economice
e) reducerea ratelor dobânzii
A(b, c, e), B(a, b, c, d, e), C( b, c, d)
18. Etapa a doua de trecere la Uniunea Economică şi Monetară se caracterizează prin:
a) înfiinţarea Institutului Monetar European(IME)
b) semnarea în cadrul său a Tratatului Uniunii Europene
c) urmărirea îndeplinirii criteriilor de convergenţă
d) întărirea Pieţei Unice Interne
e) înfiinţarea Băncii Central Europene
19. Avantajele intrării în zona euro a României sunt:
a) eliminarea riscului valutar pentru comerţ
b) creştere economică rapidă
c) determină o reducere a preţurilor produselor pe piaţa internă
d) creştere a nivelului investiţiilor străine
e) reducerea marjelor de dobândă naţionale
A (b), B (a,b,d,e), C(c,d,e), D(a,c,e), E(a,b,d,e)
20. Bazele Sistemului Monetar European sunt puse în cadrul
a) Consiliului European
b) Comisia Europeană
c) Curtea Europeană de Conturi
d) Parlamentul European
e) Curţii de Justiţie
21.Marja de fluctuaţie admisă în SME II a fost de:
a) ±2,25%
b) ±15%
c) ±1%
d) ±2,20%
e) ±1,25%
22. Principalele avantaje economice ale planului Marshall au fost:
a) eliminarea riscului extinderii ideologiei comuniste în ţările vest europene
b) reducerea nivelului înarmărilor
c) transparenţa în relaţiile economice internaţionale
d) ajutorarea ţărilor asiatice
e) creşterea tranzacţiilor pe pieţele internaţionale
23. Ţara europeană care nu a reuşit să se încadreze în restricţia privind deficitul bugetar prin
Pactul de Stabilitate şi Creştere a fost:
a) Germania
b) Franţa
c) Italia
d) România
e) Luxemburg
24. Care a fost primul preşedinte al Parlamentului European?
a) Jean Monnet
b) Robert Schuman
c) Josep Borrel Fontelles
d) Javier Solana
e) Roberto Albeira

25. Care este numărul de locuri pe care îl deţine România în Parlamentul European?
a)14
b) 25
c) 36
d) 15
e) 35
26. Identificaţi atribuţiile ce revin Consiliului Uniunii Europene:
a) coordonarea politicilor economice ale statelor membre
b) pe linie legislativă, iniţiază legi alături de Parlamentul European
c) pe linie bugetară, execută bugetului comunitar
d) funcţia de prezentare, nenegociind acordurile internaţionale între UE şi alte ţări
e) verifică respectarea legilor comunitare
27. Ce instituţii / organisme europene au printre atribuţii promovarea şi respectarea drepturilor şi
libertăţilor individuale?
a) Consiliu European
b) Consiliul Uniunii Europene
c) Consiliul Europei
d) Comisia Europeană
e) Curtea de Conturi
28. Care este statutul Comitetului Regiunilor?
a) organism descentralizat
b) structura interguvernamentală
c) organism consultative
d) agenţie
e) organism operativ
29. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate despre ECU:
a) a fost o monedă coş, constituind elementul central al SME II
b) a fost calculată în funcţie de importanţa relativă a PIB-ului fiecărei ţări participante pe o
perioada de 10 ani
c) numărul monedelor din coş a fost de 25
d) a înlocuit dolarul în şarpele monetar
e) a fost o monedă cu o existenţă fizică
30. Criteriul stabilităţii durabile a monedei se referă la :
a) rata dobânzii nominale pe termen lung la obligaţiunile de stat să nu depăşească cu mai mult de
2% media dobânzilor la obligaţiuni de stat din cele 3 state membre care prezintă cele mai bune
rezultate în ceea ce priveşte stabilitatea preturilor
b) moneda naţională să fi făcut parte din SME II cel puţin 2 ani premergători aderării, cu
respectarea marjelor normale de fluctuaţie
c) finanţarea monetară a deficitului bugetar
d) rata inflaţie nu trebuie să depăşească, cu un an înaintea examinării, cu mai mult de 2,5 %
nivelul mediu al inflaţiei înregistrate în cele 3 state care au rata inflaţie cea mai scăzută
e) deficitul bugetar să nu depăşească 3% din PIB
31. Cantitatea determinată din fiecare valută componentă care a fost luată în calculul ECU a fost
stabilită în funcţie de:
a) participarea fiecărei bănci centrale la mecanismul de sprijin pe termen mediu a Fondului
European de Cooperare Monetară
b) importanţa relativă a PIB-ului fiecărei ţări participante
c) ponderea ţării în comerţul intracomunitar
d) participarea fiecărei bănci centrale la mecanismul de sprijin pe termen scurt Fondului
European de Cooperare Monetară
e) Participare fiecărei ţări la structurile europene
32. Avantaje oferite ţărilor din Europa Centrală şi de Est prin intrarea în zona euro:
a) elimină total riscul monetar
b) permite o creştere economică mai rapidă şi o scădere a nivelului investiţiilor străine
c) reprezintă o garanţie pentru o politică monetară independentă şi eficientă
d) impune “disciplina ” politicilor fiscale naţionale
e) impune obligativitatea creşterii economice

33. Formele de integrare economică se disting în funcţie de următoarele criterii:


a) economice
b) geografice
c) structurale
d) sociale
e) politice

34. Forma bazică de apropiere între două sau mai multe state, care participă în comun la
realizarea unui obiectiv economic concret desemnează:
a) cooperarea economică
b) uniunea economică
c) uniunea vamală
d) colaborarea economică
e) clubul de comerţ preferenţial
35. Care din următoarele afirmaţii sunt incorecte:
a) funcţionarea Uniunii Europene are la bază cinci instituţii moştenite de la OECE
b) CECO are la bază planul Marshall
c) în componenţa CECO erau şapte instituţii
d) CEE a fost creată pe baza tratatului de la Paris
e) UE a fost creată pe baza subsidiarităţii, acquis-lui comunitar, cetăţeniei europene şi celor
patru piloni
A (a, b, c), B (a,b,d,e), C(c,d,e), D(a,b,c,d)
36. Atribuţiile fundamentale ale Curţii de Justiţie au în vedere:
a) controlul respectării dreptului persoanelor
b) interpretarea legislaţiei din ţările membre
c) dezvoltarea bugetului comunitar
d) pronunţarea asupra legalităţii actelor adoptate de Parlamentul European, Consiliul European,
Comisia Europeană
e) controlul legalităţii veniturilor şi cheltuielilor din diverse activităţi

37. Când au fost aleşi prin vot direct primii parlamentari europeni?
a) 1975
b) 1979
c) 1986
d) 1970
e) 2007
38. Ce se înţelege prin Schengen?
a) un acord pentru libera circulaţie a serviciilor
b) o convenţie cu privire la desfiinţarea treptată a graniţelor comune şi la introducerea liberei
circulaţii a persoanelor pentru cetăţenii ţărilor semnatare, a tuturor celorlalţi membri ai UE şi ai
statelor terţe
c) existenţa unei uniuni fără graniţe
d) o convenţie pentru libera circulaţie a cetăţenilor
e) o convenţie pentru libera circulaţie a cetăţenilor numai din uniune

39. Care din urmǎtoarele ţǎri au semnat în 1951 Tratatul de Constituire a Comunitǎţii Europene a
Cǎrbunelui şi Oţelului:
a) Belgia
b) Franţa
c) Germania
d) Marea Britanie
e) Luxemburg
A( a, b, c, e), B(a,d), C(d,e)

40. Planul Schuman promovat la 9 mai 1950 de către Robert Schuman a avut drept motivaţie:
a) faptul că Belgia, Germania şi Olanda erau dezavantajate în privinţa cărbunelui şi oţelului
b) faptul că Franţa, Italia şi Luxemburg erau dezavantajate în privinţa cărbunelui şi oţelului
c) faptul că ţările mai sus menţionate aveau interese politice proprii
d) faptul că Germania şi Franţa aveau divergenţe privind producţia de cărbune şi oţel
e) faptul că Franţa, Italia şi Luxemburg şi Olanda erau dezavantajate în privinţa cărbunelui şi
oţelului

41. Care sunt organismele financiare ale Uniunii Europene:


a) Curtea Europeană de Conturi;
b) Banca Centrală Europeană;
c) Şcoala Europeană de Administraţie;
d) Banca Europeană de Investiţii;
e) Fondul European de Investiţii.
A(a,c), B(b, d, e), C(a,b)

42. Care din următoarele forme de integrare presupune libera circulaţie a factorilor de producţie:
a) zona de liber schimb
b) uniunea vamală
c) piaţa comună a mărfurilor
d) piaţa comună
e) uniunea europeană

43. Dintre unităţile de cont europene a fost monedă coş:


a) UCE
b) UCA
c) ECU
d) UCME
e) EURO
44. Pentru a adopta moneda EURO este necesar:
a) îndeplinirea criteriilor de convergenţă stabilite prin Tratatul de la Maastricht
b) independenţa băncilor centrale naţionale faţă de Banca Centrală Europeană
c) dependenţa băncilor centrale naţionale faţă de guverne
d) finanţarea monetară a deficitului bugetar
e) finanţarea monetară a datoriei publice

45. Criteriile de convergenţă pentru a trece la moneda unică euro sunt:


a) criteriul stabilităţii preţurilor;
b) criteriul de convergenţă a dobânzilor;
c) deficitul bugetar să nu depăşească 3% din PIB;
d) datoria publică să nu depăşească 60% din PIB;
e) moneda naţională să fi făcut parte dintr-un sistem de cursuri fixe cel puţin 2 ani premergători
examinări în vederea aderării.
A(a,b,c) B(a, b, c, d, e), C(d)

46. Câte tratate fundamentale are la bază Uniunea Europeană?


a) 1
b) 3
c) 9
d) 10
e) nici unul.

47. Zonei de liber schimb îi sunt caracteristice următoarele:


a) elimină toate obstacolele comerciale între statele membre
b) tarif vamal extern comun
c) circulaţie liberă a produselor
d) legislaţia vamală se uniformizează
e) fiecare stat participant îşi păstrează independenţa politicii vamale faţă de ţările participante

48. Care din următoarele tratate mai este cunoscut şi sub denumirea de “Tratatul de la
Maastricht”:
a) Tratatul de instituire a CECO
b) Tratatul de instituire a CEE
c) Tratatul de instituire a CEEA
d) Actul Unic European
e) Tratatul Uniunii Europene
49. Care dintre afirmaţiile următoare nu sunt adevărate?
a) uniunea economică totală presupune o armonizare şi o coordonare politicilor economice
naţionale
b) uniunea economică şi monetară presupune, pe lângă stadiul de piaţă comună, o armonizare şi o
coordonare a politicilor economice naţionale, eliminarea acelor discriminări determinate de
disparităţile politicilor naţionale
c) uniunea economică presupune libera circulaţie a factorilor de producţie
d) piaţa comună reprezintă cea mai evoluată formă de integrare economică pusă în practică până
în prezent
e) uniunea economică şi monetară presupune existenţa unei monede unice
50. Numărul membrilor Băncii Europene de Investiţii este:
a) 28
b) 12
c) 10
d) 15
e) 17

51. Uniunea vamală se caracterizează prin:


a) înlăturarea tuturor obstacolelor (barierelor) din calea comerţului între ţările participante şi
practicarea unui tarif vamal comun
b) armonizarea şi coordonarea politicilor economice naţionale
c) monedă comună şi curs valutar relativ stabil
d) legislaţie vamală neuniformizată
e) legislaţie vamală proprie

52. Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte cu privire la BENELUX?


a) ţările care fac parte din BENELUX sunt Belgia, Olanda şi Luxemburg
b) instituţiile BENELUX se caracterizează prin complexitate şi număr mare de funcţionari
c) a fost numit şi ,,laboratorul Uniunii Monetare”
d) BENELUX a servit drept precedent construcţiei europene
e) ţările care fac parte din BENELUX sunt Ţările de Jos

53. Care din următoarele instituţii ale Uniunii Europene este principalul organism decizional:
a) Parlamentul European
b) Comisia Europeană
c) Consiliul Uniunii Europene
d) Ombudsmanul
e) Curtea de Conturi

54. În ceea ce priveşte extinderea Uniunii Europene să se precizeze la ce dată au aderat Portugalia
şi Spania:
a) 1 ianuarie 1995
b) 1 ianuarie 1973
c) 1 ianuarie 1981
d) 1 ianuarie 1986
e) 1 ianuarie 1988

55. Curtea de Conturi a UE:


a) nu poate aplica sancţiuni juridice în cazul constatării unor încălcări ale legislaţiei
b) nu poate constata nereguli în execuţiile bugetare europene
c) poate aplica sancţiuni juridice în cazul constatării unor încălcări ale legislaţiei
d) este dependentă faţă de ţările membre
e) este dependentă faţă de instituţiile europene.
56. La 1 ianuarie 1995 au mai aderat la UE:
a) Austria
b) Cehia
c) Finlanda
d) Suedia
e) Portugalia
A(a,d), B(a,b,c), C(a, c, d)
57. Tratatul de la Maastricht a intrat în vigoare la data de:
a) 7 februarie 1992
b) 7 martie 1992
c) 1 noiembrie 1993
d) 1 ianuarie 1993
e) 1 ianuarie 1991
58. Precizaţi care este sediul Consiliului Europei:
a) Strasburg
b) Bruxelles
c) Luxemburg
d) Paris
e) Bon
59. Proiectele eligibile pentru finanţarea BEI trebuie să îndeplineascǎ anumite condiţii:
a) să contribuie la îndeplinirea obiectivelor UE
b) să contribuie la realizarea unui profit substanţial al BEI
c) să fie în avantajul regiunilor mai puţin dezvoltate
d) să contribuie la atragerea altor surse de finanţare
e) să fie în avantajul regiunilor dezvoltate
60. Care sunt funcţiile principale ale Parlamentului European:
a) deţine împreună cu Consiliul UE puterea legislativă
b) veghează la respectarea, interpretarea şi aplicarea corectă a Tratatelor, împreună cu Curtea de
Justiţie
c)controlul (politic) democratic asupra executivului şi asupra întregii activităţi instituţionale
comunitare
d)controlul respectării dreptului comunitar
e) controlul respectării legilor concurenţei
A(a,c), B(a,b,c), C(a, c, d)
61. Pe primul palier al sistemului instituţional comunitar se află instituţii fundamentale cu rol:
a) legislativ
b) consultativ
c) executiv
d) judecătoresc
e) decizional
62. Ca organ executiv al Uniunii Europene puterile Comisiei Europene, se referă la următoarele probleme:
a) funcţia de supraveghere legislativă
b) funcţia socială
c) funcţia de decizie
d) funcţia de execuţie
e) funcţia de consultare
63. Sunt organisme consultative următoarele:
a) Şcoala Europeană de Administraţie
b) Ombudsmanul
c) Comitetul Economic şi Social
d) Comitetul ţărilor europene
e) Şcoala de Afaceri
64. Reuniunile Parlamentului se desfăşoară:
a) în sesiunile plenare lunare - la Strasburg
b) în sesiunile lunare – la Bruxelles
c) în reuniunile săptămânale – la Luxemburg
d) în reuniunile săptămânale – la Bruxelles
e) în reuniuni zilnice – la Strasburg
65. Comisia Europeană reprezintă principalul organ:
a) decizional
b) executiv
c) consultativ
d) legislativ
e) coercitiv
66. Câte stele are steagul Uniunii Europene?
a) 12
b) 13
c) 14
d) 15
e) 27
67. Conceptul de integrare pozitivă, introdus în 1964 de Jan Tinbergen reprezintă:
a) integrarea în UE a ţărilor cu indicatori financiari pozitivi la nivel naţional
b) eliminarea discriminărilor din politicile economice naţionale, sub supraveghere
instituţionalizată supranaţională
c) eliminarea frontierelor naţionale din două sau mai multe ţări şi integrarea pieţelor
d) transferul unor competenţe naţionale către instituţii comune, sau exercitarea lor în comun
e) aplicarea unor măsuri care să conducă la eliminarea discriminărilor între entităţi economice,
aparţinând unor state naţionale diferite

68. Piaţa Comună prezintă următoarele caracteristici:


a) eliminarea barierelor comerciale netarifare
b) moneda unică
c) armonizarea politicilor comune
d) tarif vamal extern comun
e) cele patru libertăţi fundamentale
69. Procedura electorală folosită la alegerea membrilor Parlamentului European este:
a) vot secret,egal, direct, universal şi liber exprimat
b) sufragiu universal
c) referendum
d) drept de veto al ţării cu cea mai buna situaţie economică
e) votul parlamentarilor din fiecare ţară membră
70. Diferenţa dintre Consiliul Europei şi Consiliul European se manifestă prin următoarele
caracteristici:
a) Consiliul Europei cuprinde toate ţările din Europa în timp ce Consiliul European cuprinde doar
ţările membre UE;
b) Consiliul Europei este o putere executivă, iar Consiliul European este o putere legislativă;
c) Membrii Consiliului Europei se reunesc de aproximativ 2 ori pe an, iar cei ai Consiliului
European de aproximativ 80 de ori pe an;
d) Consiliul Europei are sediu permanent în timp ce Consiliul European nu are sediu;
d) Consiliul Europei nu face parte din instituţiile UE, iar Consiliul European este una din
instituţiile fundamentale ale UE.

71. Care dintre ţările următoare au adoptat moneda euro:


a) Franţa şi Germania
b) Suedia
c) Finlanda
d) Grecia şi Austria
e) Anglia
A(a,b,c,d), B(a,b,e), C(a,c,d)

72. Din cine este formată Curtea de Justiţie?


a) 14 judecători
b) câte unu judecător pentru fiecare ţară şi 9 avocaţi generali
c) 25 de judecători, câte unul pentru fiecare stat membru şi 8 avocaţi generali
d) 6 judecători
e) 27 de judecători

73. Mandatul preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene se întinde:


a) pe 1 an
b) de-a lungul a 6 luni
c) de-a lungul a 8 luni
d) de-a lungul a 9 luni
e) de-a lungul a 12 luni

74. Ca organ decizional al U.E., puterile Consiliului European se referă la următoarele categorii
de probleme:
a) funcţia de supraveghere legislativă
b) funcţia de iniţiativă legislativă
c) funcţia de execuţie
d) funcţia de decizie
e) funcţia de consultare
75. Tratatul privind crearea Uniunii Europene este:
a) Tratatul de la Roma
b) Tratatul de la Maastricht
c) Tratatul CECO
d) Tratatul de la Lisabona
e) Tratatul de la Paris
76. Conform criteriilor de la Copenhaga, pentru a adera la U.E. o ţară trebuie să realizeze:
a) o economie de piaţă funcţională
b) o inflaţie mare
c) un deficit bugetar de peste 5%
d) o datorie publică normală
e) o piaţă neconcurenţială
77. Care era moneda comună a Europei Monetare?
a) ECU
b) Escudo portughez
c) EURO
d) Francul francez
e) Marca germană

78. În câte etape s-a propus realizarea UEM prin planul DELORS?
a) 2
b) 3
c) 5
d) 1
e) 4
79. Ce reprezintă Pactul de Stabilitate?
a) realizarea de programe convergente cu respectarea criteriilor de la Maastricht
b) aderarea unor noi ţări
c) crearea unei zone de stabilitate în Europa
d) finanţarea prin emisiuni monetare a datoriei publice
e) finanţarea de către stat a deficitului bugetar
80. Ziua Europei este:
a) 9 mai
b)11 mai
c)1 mai
d) 3 mai
e) 20 mai
81. Din cine este format Sistemul European al Băncilor Centrale?
a) B.C.E. şi Băncile Centrale Naţionale ale celor 25 state membre
b) B.C.E. şi Băncile Centrale Naţionale ale celor 12 state membre
c) B.C.E. şi Băncile Centrale Naţionale ale celor 15 state membre
d) B.C.E. şi Băncile Centrale Naţionale ale celor 27 state membre
e) B.C.E. şi Băncile Centrale Naţionale ale celor 22 state membre
82. TARGET reprezintă:
a) libera circulaţie a persoanelor
b) libera circulaţie a capitalurilor
c) sistem de facilitare a circulaţiei plăţilor transfrontaliere
d) sistem ţintă
e) libera crculaţie a serviciilor
83. Marea Britanie a aderat la euro în:
a)1992
b)1998
c) 1974
d) 2001
e) nu a aderat
84. În ce an a intrat Elveţia în UE?
a)1975
b) 2000
c) 2002
d) 2009
e) nu a aderat

85. Unul din obiectivele României pe termen scurt privind aderarea la UE este:
a) asigurarea unui cadru economic stabil
b) nerealizarea principiilor de la Maastricht
c) aderarea la U.E.M.
d) adoptarea monedei EURO
e) adoptarea legislaţiei europene
86. Parlamentul European este:
a) for democratic
b) for decizional
c) for executive
d) for decizional şi executiv
e) for consultativ
87. Consiliul U.E. este:
a) for decizional
b) for pur consultativ
c) for executiv
d) for decizional şi executiv
e) for consultativ

88. Comisia Europeană este:


a) for consultativ
b) for executiv
c) for decisional
d) for decizional şi executiv
e) for consultativ
89. În ce an s-a semnat Tratatul de la Maastricht?
a) 1950
b) 1975
c) 1991
d) 1992
e) 1993
90. Care este principiul de bază al integrării economice?
a) libera circulaţie a bunurilor
b) libera circulaţie a serviciilor
c) libera circulaţie a capitalurilor
d) libera circulaţie a persoanelor
e) nici unul
91. Integrarea negativă implică:
a) participare flexibilă şi activă
b) adoptarea unor măsuri dureroase la nivel naţional
c) eliminarea obstacolelor
d) eliminarea restricţiilor
e) adoptarea legislaţiei europene
92. Uniunea Economică implică:
a) Piaţa Comună
b) nu au nici o legătură
c) Uniunea Monetară
d) Uniunea Completă
e) Uniunea voluntară
93. Integrarea pozitivă implică:
a) Participare flexibilă şi activă
b) Reglementare structurală
c) Eliminarea obstacolelor
d) eliminarea restricţiilor
e) adoptarea legislaţiei europene
94. Stabilizarea macro-economică se realizează prin:
a) Programul Economic de Preaderare
b) controlul deficitului bugetar
c) armonizarea legislativă
d) eliminarea restricţiilor
e) adoptarea legislaţiei europene

95. Care au fost părinţii integrării europene?


a) Robert Schuman şi Jean Monnet
b) P.H.Spaak şi J. Bezen
c) Germania şi Franţa
d) Benelux
e) Olanda
96. Criteriile de convergenţă se referă la:
a) politica monetară şi cea fiscală
b) politica cursurilor de schimb şi politica monetară
c) politica monetară, fiscală şi a cursurilor de schimb
d) politica monetară
e) politica fiscală şi a cursurilor de schimb
97. Care sunt ultimele două tratate ale U.E.?
a) Tratatul de la Maastricht şi cel de la Amsterdam
b) Tratatul de la Maastricht şi cel de la Nisa
c) Tratatul de la Nisa şi cel de la Amsterdam
d) Tratatul de la Nisa şi cel de la Luxemburg
e) Tratatul de la Nisa şi cel de la Lisabona

98. Regulamentele sunt acte:


a) cu caracter informativ
b) care stabilesc obiective obligatorii pentru statele membre
c) cu caracter obligatoriu de la data intrării lor în vigoare
d) adoptate de Parlamentul European
e) adoptate de Consiliul European
99. Avizele sunt acte:
a) cu caracter informativ
b) care stabilesc obiective obligatorii pentru statele membre
c) fără caracter obligatoriu
d) adoptate de Parlamentul European
e) adoptate de Consiliul European
100. Conceptul de cetăţenie europeană a fost introdus prin Tratatul de la:
a) Roma
b) Amsterdam
c) Maastricht
d) Lisabona
e) Paris
101. Acordul Schengen a fost semnat în:
a)1990
b)1985
c)1995
d) 1992
e) 2000
102. P.A.C. reprezintă:
a) o politică comunitară relativ recentă
b) cea mai veche şi cea mai integrată dintre politicile comune
c) cea mai importantă politică comună
d) politica agricolă comună
e) politica aeriană comună
103. Principiile PAC sunt:
a) unitatea pieţelor, preferinţa comunitară şi solidaritatea financiară
b) unitatea pieţelor şi solidaritatea financiară
c) unitatea pieţelor, securitatea aprovizionării şi solidaritatea financiară
d) unitatea pieţelor
e) preferinţa comunitară şi solidaritatea financiară
104. Politica privind concurenţa este aplicată de către:
a) Consiliul European
b) Comisia Europeană
c) Consiliul Uniunii Europene
d) Parlamentul European
e) Consiliul European

105. Ce reprezintă ERI?


a) moneda originală
b) suma originală
c) informaţia relativ la euro
d) valuta naţională
e) suma totală de plată

106. Moneda ECU era:


a) o monedă coş
b) o monedă utilizată uzual pe piaţă
c) moneda Europei celor 15
d) moneda Europei celor 9
e) moneda Europei celor 12

107. Ţările care nu fac parte din UEM sunt:


a) Anglia,Danemarca şi Irlanda
b) Anglia, Danemarca şi Suedia
c) Anglia, Grecia şi Suedia
d) Anglia, Irlanda şi Suedia
e) Anglia şi Suedia

108. Principala sarcină a B.C.E este:


a) acordarea creditelor
b) stabilitatea preţurilor
c) conducerea operaţiunilor valutare
d) conducerea operaţiunilor de schimb
e) conducerea operaţiunilor bugetare

109. Subscrierea băncilor naţionale la capitalul B.C.E. s-a făcut pe baza:


a) exporturilor şi PIB-ului
b) populaţiei şi PIB-ului
c) exporturilor şi populaţiei
d) exporturilor
e) populaţiei
110. Racordarea României la cerinţele pieţei europene se loveşte de unele limite, printre care se
numără:
a) caracterul pronunţat energointensiv al producţiei industriale
b) gradul avansat al uzurii morale a aparatului tehnic şi a tehnologiilor de producţie
c) nivelul scăzut al cererii pe piaţa internă
d) centralizarea insuficientă a relaţiilor economice externe
e) cadrul juridic, încă insuficient adaptat cerinţelor pieţei externe
A(a,b), B(a,b,c,d,e), C(b,c)

111. Uniunea Europeana a fost constituită în anul 1957, la data respectivă numindu-se
Comunitatea Economică Europeană, prin semnarea tratatului de la Roma intrat în vigoare la data
de:
a) 10 iulie 1957
b) 1 decembrie 1957
c) 1 ianuarie 1958
d) 1 ianuarie 1959
e) 1 ianuarie 1960

112. În relaţiile cu Uniunea Europeana, obiectivul final al României este:


a) statutul de asociat
b) integrarea deplină
c) dezvoltarea relaţiilor reciproce în scopul impulsionării reformei economice, asigurării
stabilităţii şi integrităţii naţionale
d) integrarea în NATO
e) integrarea în Piaţa Unică

113. Care din următoarele ţări sunt membri fondatori ai Uniunii Europene ?
a) Germania
b) Marea Britanie
c) SUA
d) Franţa
e) Italia
A(a,d,e), B(a,b,c,d,e), C(b,c)

114. Structurile europene urmăresc obiective:


a) politice
b) militare
c) economice
d) sociale
e) naţionale

115. Anul în care si-a început viaţa Politica Agricolă Comună a fost:
a) 1962
b) 1961
c) 1975
d) 1974
e) 1960
116. Ţările europene tind să-şi sprijine fermierii:
a) prin subvenţii şi preţuri ridicate
b) numai prin subvenţii
c) numai prin măsuri tarifare
d) numai prin măsuri netarifare
e) numai prin preţuri ridicate

117. Ce înseamnă termenul de “price-floor”?


a) sprijinirea preţului intern
b) sprijinirea preţului extern
c) sprijinirea pieţei interne
d) sprijinirea pieţei europene
e) sprijinirea producătorilor interni

118. Fondul European destinat agriculturii se numeşte:


a) FEOGA
b) FEGA
c) FEIGA
d) FEEGA
e) FEAGA

119. Preţul de intervenţie este preţul :


a) stabilit la un nivel inferior preţului ţintă
b) stabilit la un nivel superior preţului ţintă
c) stabilit la un nivel mediu faţă de preţul ţintă
d) stabilit la un nivel fix faţă de preţul ţintă
e) calculat ca medie aritmetică faţă de preţul ţintă

120. Preţul prag este :


a) preţul minim la care poate fi importat grâul în U.E. din ţări terţe
b) preţul mediu la care poate fi importat grâul în U.E. din ţări terţe
c) preţul maxim la care poate fi importat grâul în U.E. din ţări terţe
d) preţul minim la care poate fi exportat grâul în U.E.
e) preţul minim la care poate fi importat grâul în U.E.

121. Preţul prag este întotdeauna:


a) peste preţul de intervenţie
b) sub preţul de intervenţie
c) preţul minim la care poate fi importat grâul în U.E.
d) calculat ca medie aritmetică faţă de preţul ţintă
e) minim
122. În 1973 când primul membru sărac a aderat a fost creat un nou fond:
a) FEDER
b) FEGA
c) FEIGA
d) FEEGA
e) FEAGA

123. FEDER a fost creat pentru:


a) a redistribui bani către regiunile sărace
b) a dona bani către regiunile sărace
c) a distribui bani către regiunile dezvoltate
d) a redistribui bani către ţările în curs de integrare
e) a distribui bani către ţările membre

124. Politica regională a UE are un număr de:


a) 3 obiective
b) 2 obiective
c) 4 obiective
d) 5 obiective
e) 1 obiectiv

125. Regulile de bază prin care sunt caracterizate cheltuielile structurale sunt:
a) concentrarea, programarea, parteneriatul, monitorizarea şi evaluarea, compatibilitatea şi
complementaritatea
b)programarea, parteneriatul, monitorizarea şi evaluarea, compatibilitatea şi
complementaritatea
c) concentrarea,parteneriatul, monitorizarea şi evaluarea, compatibilitatea şi
complementaritatea
d) concentrarea, programarea, parteneriatul, compatibilitatea şi complementaritatea
e) concentrarea, programarea, parteneriatul, monitorizarea şi evaluarea

126. Instrumentele de aplicare ale politicii concurenţei sunt:


a) instrumentele legislative, administrative, juridice şi instituţionale
b) instrumentele legislative
c) instrumentele legislative, juridice şi instituţionale
d) instrumentele legislative, administrative şi juridice
e) instrumentele juridice şi instituţionale
127. Principiile politicii concurenţei sunt:
a) primatul interesului
b) nediscriminare
c) transparenţă
d) subsidiaritate şi proporţionalitate
e) toate cele menţionate mai sus
128. Instrumentele de aplicare ale politicii comerciale sunt:
a)obstacole tarifare şi netarifare
b) bariere tarifare
c) bariere netarifare
d) restricţii cantitative la export
e) restricţii cantitative la import
129. Principiile politicii comerciale sunt:
a) subsidiaritatea
b) uniformitatea
c) economia de piaţă deschisă
d) obstacole tarifare şi netarifare
e) restricţii cantitative la export şi import
A(a,b,c,d,e), B(a,b,c), C(d,e)
130. Printre obstacolele netarifare ale politicii comerciale comune sunt:
a) licenţele import-export
b) măsuri antidumping
c) cote
d) contingente
e) toate cele menţionate mai sus
131. Criteriile pentru stabilirea unei zone monetare optime sunt:
a) criteriul omogenităţii preferinţelor
b) criteriul stabilităţii
c) criteriul menţinerii condiţiilor economice
d) criteriul divergenţei
e) criteriul apropierii
132. Dumpingul este practica de a exporta bunuri:
a) la un preţ care este sub costuri
b) la un preţ care este peste costuri
c) la un preţ care echivalent costurilor
d) la un preţ care asigura profituri de monopol
e) la un preţ care este stabilit de cartel
133. Principiile directoare ale Politicii Regionale sunt:
a) concentrarea şi programarea
b) parteneriatul
c) monitorizarea
d) evaluarea
e) toate de mai sus
134. Principiile integrării economice sunt:
a) circulaţia liberă a factorilor de producţie
b) libera circulaţie a capitalurilor
c) realizarea unei uniuni vamale
d) consumarea resurselor în comun, asigurându-se o eficienţă economică şi socială maximă
e) toate cele de mai sus
135. Comunitatea Economică Europeană (CEE) a urmărit:
a) crearea unei Uniuni Vamale
b) crearea Pieţei Comune
c) crearea unei Zone de liber schimb
d) crearea Uniunii Completa
e) crearea Uniunii Generale
136. Următoarele instituţii fac parte din organismele financiare ale sistemului intituţional
comunitar:
a) Curtea Europeană de Conturi
b) Fondul European de Investiţii
c) Banca Europeană de Investiţii
d) Comisia Europeană
e) b,c
137. Comitetul Economic şi Social este:
a) un organism non-politic
b) un organism din care membrii fac parte din grupurile de interes, economice şi sociale din
Uniunea Europeană
c) un organism politic
d) un organism non-politic
e) a,b
138. Atribuţiile fundamentale ale Curţii de Justiţie sunt:
a) elaborarea legislaţiei comunitare
b) dezvoltarea legislaţiei comunitare
c) controlul respectării dreptului comunitar
d) interpretarea legislaţiei comunitare
e) b,c,d
139. Statele semnatare ale primului Tratat au fost:
a) Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda
b) Belgia, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda
c) Franţa, Germania, Italia, Austria, Olanda, Danemarca
d) Belgia, Franţa, Germania, Danemarca, Luxemburg, Olanda
e) Belgia, Danemarca, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda
140. Când a fost proclamată Carta Drepturilor Fundamentale?
a) prin Tratatul de la Amsterdam.
b) la Consiliul European de la Laeken în 2001
c) la Consiliul European de la Nisa, 2000
d) la Maastricht, în 1991.
e) la Lisabona în 2005
141. Ce este clauza de opting out?
a) statutul conferit unui stat care doreşte să adere într-un anumit domeniu de cooperare
comunitară
b) statutul excepţional conferit unui stat care nu doreşte să adere într-un anumit domeniu de
cooperare internaţională
c) statutul excepţional conferit unui stat care nu doreşte să adere într-un anumit domeniu de
cooperare comunitară
d) statutul conferit unui stat care doreşte să adere într-un anumit domeniu de cooperare
comunitară din domeniul agricol
e) clauza naţiunii celei mai favorizate
142. Ce se înţelege prin Schengen?
a) un acord pentru libera circulaţie a serviciilor,
b) o convenţie cu privire la desfiinţarea treptată a graniţelor comune şi la introducerea liberei
circulaţii a persoanelor pentru cetăţenii ţărilor semnatare
c) o convenţie pentru libera circulaţie a cetăţenilor U.E.
d) un acord pentru libera circulaţie a bunurilor
e) un acord pentru libera circulaţie a serviciilor şi persoanelor
143. În cadrul instituţiilor C.E., care are drept de decizie:
a) Consiliul UE, Parlamentul European, cu consultarea Comisiei Europene
b) Consiliul UE şi Comisia Europeană
c) Curtea Europeană de Justiţie
d) Consiliul European şi Parlamentul European
e) Consiliu Uniunii Europene
144. Care este definiţia corectă pentru directivă?
a) act emis de organismele comunitare pentru statele membre care optează pentru statutul de
neparticipare
b) act emis de statele membre pentru a se încadra în legislaţia comunitară
c) act emis de organismele comunitare, iar statele membre sunt obligate să modifice sau să emită
legi la nivel naţional pentru îndeplinirea acesteia
d) act obligatoriu pentru statele membre
e) act pur consultativ pentru statele membre
145. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a fost instituită
a) la iniţiativa Parlamentului European
b) în temeiul primului Tratat UE, Tratatul CECO din 1952
c) în temeiul Actului Unic European
d) în temeiul tratatului de la Maastricht
e) în temeiul Cartei Albe
146. Care este definiţia regulamentului:
a) cea mai puternică formă comunitară de legislaţie
b) este general valabil
c) obligatoriu în toate părţile sale
d) intră în vigoare imediat în toate ţările membre
e) intră în vigoare după aprobarea parlamentelor naţionale din fiecare stat membru
A(a,b,c,d), B(a,b), C(c,d,e)
147. Care sunt tipurile de cazuri întâlnite frecvent la Curtea De Justiţie a Comunităţilor Europene:
a) acţiuni pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare
b) acţiuni intentate pentru neîndeplinirea obligaţiilor
c) acţiuni în anulare
d) acţiuni în constatarea abţinerii de a acţiona
e) toate cele de mai sus

148. Curtea are puterea de a soluţiona litigiile care apar


a) numai între state membre UE
b) numai între instituţii UE
c) între state membre, între instituţii UE şi între persoane fizice şi statele membre
d) operatori economici şi persoane fizice
e) între state membre, instituţii UE, operatori economici şi persoane fizice

149. Consiliul European a fost consacrat juridic prin:


a) Tratatul de la Nisa
b) Tratatul de la Amsterdam
c) Tratatul de la Maastricht
d) Actul Unic European
e) Tratatul de la Roma

150. Parlamentul European reprezintă:


a) interesele statelor membre
b) interesele parlamentelor naţionale
c) cetăţenii statelor membre
d) interesul general al Comunităţii Europene
e) interesele anumitor statelor membre

151. O hotărâre a Consiliului UE privind admiterea de noi membri în UE trebuie adoptată


a) cu majoritate calificată
b) în unanimitate
c) cu majoritate simplă
d) cu vot absolut
e) cu majoritate simplă

152. Preşedintele Comisiei Europene face parte din


a) Consiliul UE
b) Consiliul Europei
c) Parlamentul European
d) Consiliul European
e) Parlamentul European

153. Tratatele pentru instituirea CEE, CEEA au fost semnate în


a) 1987
b) 1951
c) 1957
d) 1948
e) 1947
154. Tratatul de fuziune din 1965
a) a creat organe comune pentru CECO, CEEA şi CEE
b) a instituit CEE
c) a desemnat Parlamentul European şi Curtea de Justiţie ca organe comune ale celor 3
comunităţi
d) a instituit CEEA
e) a instituit CECO

155. Ce înseamnă astăzi în Consiliul U.E. vot cu majoritate calificată?


a) majoritatea statelor membre votează favorabil (în anumite cazuri o majoritate de două treimi)
şi există un număr minim de 255 voturi favorabile (73,9 % ) iar un stat membru poate solicita să
se confirme că voturile favorabile reprezintă cel puţin 62 % din totalul populaţiei UE
b) un anumit număr de voturi, majoritatea statelor membre, 62% din populaţia totală a UE
c) 95% din voturi, jumătate din numărul statelor membre, 51% din populaţie
d) jumătate +unu din statele membre
e) 75% din voturi
156. Care este rolul Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (Coreper).
a) de a pregăti lucrările Consiliului, cu excepţia majorităţii problemelor legate de agricultură, care
sunt administrate de un Comitet special pentru agricultură
b) de a verifica dacă hotărârile consiliului sunt în concordanţă cu dreptul comunitar
c) de a propune soluţii pentru rezolvarea problemelor de pe ordinea de zi a Consiliului
d) de a verifica dacă hotărârile consiliului sunt în concordanţă cu dreptul comercial
e) de a verifica dacă hotărârile consiliului sunt în concordanţă cu dreptul naţional
157. Care este rolul Secretariatului General?
a) pregăteşte şi asigură funcţionarea optimă a activităţii Consiliului la toate nivelurile
b) asistă Preşedinţia Consiliului UE
c) participă la dezbateri cu rol de observator
d) participă la dezbateri cu rol consultativ
e) a+b
158. Ce sunt Package deals (pachetele de soluţii) ?
a) un pachet cuprinzător şi echilibrat de soluţii, având în egală măsură atât avantaje, cât şi
dezavantaje, dar care urmează a fi adoptate de fiecare stat în parte într-un pachet întreg
b) un pachet de soluţii în favoarea Comisiei Europene
c) un pachet de soluţii în care fiecărui stat dezavantajat de o soluţie i se impune o soluţie
considerată avantajoasă de majoritatea statelor membre
d) un pachet de soluţii în favoarea statelor fondatoare
e) un pachet de soluţii în favoarea statelor mai sărace

159. Concurenţa dintre participanţii de pe piaţa integrată duce la:


a) preţuri mai scăzute pentru bunuri sau servicii similare
b) o mai mare varietate a calităţii
c) o mai mare diversitate a ofertei
d) imbold general pentru schimbare în domeniul designului produselor, a metodelor de prestare a
serviciilor, în sistemele de producţie şi distribuţie, chiar schimbare în orientarea şi intensitatea
inovaţiei
e) toate variantele de mai sus
160. Alegeţi varianta corectă.
a) în practică integrarea negativă şi cea pozitivă progresează împreună
b) integrarea economică începe cu cea negativă, urmată de cea pozitivă
c) integrarea negativă este doar teoretică, cea pozitivă fiind cea aplicabilă în practică
d) integrarea pozitivă este doar teoretică, cea negativă fiind cea aplicabilă în practică
e) integrarea economică începe cu cea pozitivă, urmată de cea negativă

161. Ce tratat conţine următoarele obiective economice?


1. dezvoltarea armonioasă echilibrată şi durabilă a activităţilor economice
2. un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială
3. egalitate între bărbaţi şi femei
4. creştere durabilă şi neinflaţionistă
5. creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii
6. coeziune economică şi socială şi solidaritate între statele membre.
a) Maastricht,
b) Amsterdam
c) Actul Unic European
d) Lisabona
e) Nisa

162. Ce înseamnă opţiunea integrării graduale:


a) este necesară participarea majorităţii statelor membre,
b) instituţiile UE trebuie să co-participe şi ele,
c) capacitatea de funcţionare a UE nu trebuie să fie periclitată de aceasta,
d) toate punctele a, b şi c
e) numai a şi c

163. În ce tratat au fost stabilite voturile ce i-ar reveni României după integrare?
a) Actul Unic European
b) Maasctricht
c) Nisa
d) Amsterdam
e) Roma
164. Când a fost integrată Suedia?
a) 1961
b) 1995
c) 2004
d) 2000
e) 1997
165. Comitetul Economic şi Social. Care din următoarele caracteristici este falsă?
a) are 222 de membri, împărţiţi în 3 grupări: angajatori, angajaţi şi reprezentanţi ai unor domenii
specifice de activitate
b) membrii sunt numiţi de către Comisie, prin vot unanim, pe o durată de patru ani.
c) este consultat înainte de adoptarea actelor şi poate să ia poziţie din proprie iniţiativă.
d) poate fi consultat de către Parlamentul European (Tratatul de la Amsterdam).
e) membrii sunt numiţi de către Consiliul UE, prin vot unanim, pe o durată de patru ani.
166. În urma cărui tratat a fost creat Comitetul Regiunilor?
a) Maastricht
b) Amsterdam
c) Nisa
d) Paris
e) Roma
167. Ce afirmaţii sunt corecte? Membrii Consiliului se întrunesc :
a) în funcţie de domeniul politic în discuţie, în compunere diferită (Consiliul Miniştrilor pentru
Agricultură, Consiliul Miniştrilor pentru Mediu etc.).
b) trebuie să fie prezent şi membrul Comisiei responsabil în domeniu
c) trebuie să fie prezent şi un reprezentant al Parlamentului European
d) numai a şi c
e) numai a şi b
168. Consiliul European este format din:
a) şefi de stat şi de guvern
b) miniştri de externe
c) Preşedintele Comisiei sau un alt membru al Comisiei
d) parlamentari europeni
e) membri ai Comitetului Regiunilor
A (toate), B( b,c,d,e), C(a,b,c)
169. Unde a fost semnat ultimul tratat cu privire la Uniunea Europeană?
a) Maastricht
b) Lisabona
c) Nisa
d) Luxemburg
e) Bruxelles
170. Extinderea din 1973 a inclus următoarele state:
a) Marea Britanie, Danemarca şi Irlanda
b) Marea Britanie, Danemarca şi Italia
c) Danemarca, Irlanda şi Norvegia
d) Austria, Norvegia şi Suedia
e) Austria şi Norvegia
171. Ce reprezintă următoarele criterii:
1. criteriul politic: institutii stabile, care garantea-ză democratia, respectul legii, al drepturilor
omului si respectul fata de minoritati
2. criteriul economic: o economie de piaţă functională
3. incorporarea aquis-ului comunitar: adeziunea la diferitele scopuri politice, economice şi
monetare ale Uniunii Europene.
a) condiţii de aderare a unui nou stat
b) condiţii de menţinere în UE
c) condiţii de aderare la NATO
d) criterii de convergenţă
e) criterii de integrare
172. Pentru a asigura realizarea Uniunii Economice şi Monetare, au fost stabilite cinci criterii de
............... care trebuie îndeplinite de fiecare stat membru:
a) dezvoltare economică
b) convergenţă
c) dezvoltare socială
d) integrare
e) aderare

173. Ce sunt statele terţe în concepţia U.E.:


a) state care nu aparţin continentului european
b) acele state care nu sunt membre ale Uniunii Europene
c) state candidate la aderare în UE
d) state mai sărace
e) state în curs de integrare

174. Cum se grupează deputaţii în Parlamentul European?


a) în funcţie de naţionalitate
b) în funcţie de vârstă
c) în funcţie de afinităţile lor politice
d) în funcţie de partidele politici din ţara de origine
e) în funcţie de sex

175. Numărul de mandate în Parlamentul European al unui Stat Membru este


a) în funcţie de numărul populaţiei
b) în funcţie de anul de aderare
c) în funcţie de indicatori economici de performanţă
d) în funcţie de anul de declarare a democraţiei
e) în funcţie de anul de integrare

176. Comisia
a) nu răspunde la întrebările puse de deputaţii Parlamentului European
b) este obligată să răspundă întrebărilor scrise şi orale ale deputaţilor din Parlamentul European
c) poate opta între a-şi justifica activitatea în faţa Parlamentului sau în faţa Consiliului UE
d) nu este obligată să răspundă întrebărilor scrise şi orale ale deputaţilor din Parlamentul
European
e) poate să-şi justifice activitatea în faţa Consiliului European

177. La baza funcţionării Uniunii Europene stau unul sau mai multe din aceste principii:
a) egalitatea democratică
b) democraţia reprezentativă
c) democraţia participativă
d) numai a şi c
e) a, b şi c
178. Conform tratatului de la Lisabona, Parlamentul European se poate întruni în perioada de
sesiune extraordinară,
a) la cererea majorităţii membrilor care îl compun
b) la cererea majorităţii membrilor care îl compun, a Consiliului sau a Comisiei
c) la cererea Consiliului U.E.
d) la cererea Comisiei
e) la cererea Consiliului European
179. Conform Tratatului de la Lisabona, ce instituţie alege preşedintele Comisiei?
a) Consiliul European
b) Parlamentul European
c) Preşedintele Parlamentului European
d) Consiliul Uniunii Europene
e) Comisia
180. Mandatul Comisiei Europene este de
a) 2,5 ani
b) 4 ani
c) 5 ani
d) 3 ani
e) 6 ani

181. Conform Tratatului de la Lisabona, începând cu 1 noiembrie 2014, Comisia va fi compusă


dintr-un număr de membri, incluzând preşedintele şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate, corespunzător
a) cu 2/3 din numărul statelor membre
b) cu 2/3 din numărul statelor membre, atât timp cât Consiliul European nu decide modificarea
acestui număr, hotărând în unanimitate
c) 1/2 din numărul statelor membre, atât timp cât Consiliul European nu decide modificarea
acestui număr, hotărând în unanimitate
d) cu 1/2 din numărul statelor membre
e) cu totalitatea statelor membre

182. Extinderea din 1981 a inclus în UE


a) Grecia
b) Grecia, Spania şi Portugalia
c) Spania şi Portugalia
d) Spania
e) Portugalia

183. Ultima extindere a inclus


a) Polonia, Slovenia, Slovacia, Ungaria
b) Turcia
c) Bulgaria, România
d) Slovenia, Slovacia, Ungaria
e) Croaţia şi Turcia
184. Comisarii europeni sunt repartizaţi pe:
a) departamente
b) regiuni
c) ţări
d) portofolii
e) euroregiuni
185. Recursul în carenţă sancţionează:
a) inactivitatea instituţiilor europene
b) inactivitatea Consiliului şi Comisiei
c) violarea tratatelor
d) neaplicarea dreptului comunitar
e) aplicarea eronată a dreptului comunitar
186. Recursul prejudiciar presupune:
a) neaplicarea dreptului comunitar
b) aplicarea eronată a dreptului comunitar
c) interpretarea normelor comunitare
d) recursul în anulare
e) violarea tratatelor
187. Rolul Băncii Europene de Investiţii este de a:
a) finanţa deficitele bugetare
b) finanţa datoria publică
c) finanţa proiecte structurale
d) finanţa firmele mici şi mijlocii
e) finanţa marile consorţii
188. Fondul European de Investiţii sprijină:
a) dezvoltarea firmelor mici şi mijlocii
b) marile consorţii
c) instituţiile europene
d) proiectele de infrastructură în ţările dezvoltate
e) băncile europene
189. Comitetul Regiunilor este un organism:
a) dependent
b) local
c) naţional
d) regional
e) independent
190. Regulamentele:
a) au caracter obligatoriu
b) au caracter consultativ
c) sunt încheiate între statele membre
d) trebuie respectate de statele terţe
e) au caracter fictiv
191. Directivele:
a) stabilesc obiective obligatorii pentru statele membre
b) au caracter consultativ
c) sunt încheiate între statele membre
d) trebuie respectate de statele terţe
e) au caracter fictiv
192. Deciziile:
a) stabilesc obiective obligatorii pentru statele membre
b) au caracter consultativ
c) sunt încheiate între statele membre
d) sunt obligatorii doar pentru statele cărora le sunt adresate
e) au caracter fictiv
193. Avizele:
a) stabilesc obiective obligatorii pentru statele membre
b) trebuie respectate de statele terţe
c) sunt încheiate între statele membre
d) sunt obligatorii doar pentru statele cărora le sunt adresate
e) sunt fără caracter obligatoriu
194. Piaţa Unică a fost finalizată în:
a) 1997
b) 2000
c) 1993
d) 1992
e) 1985
195. Convenţia de Implementare Schengen a fost pusă în aplicare în:
a) 1990
b) 1995
c) 2000
d) 2005
e) 1994
196. Serviciile active presupun:
a) furnizorul să fie activ
b) furnizorul să se deplaseze la client
c) furnizorul să fie inactiv
d) furnizorul să folosească poşta
e) a,b

197. Serviciile pasive presupun:


a) furnizorul să fie activ
b) furnizorul să se deplaseze la client
c) furnizorul să folosească faxul
d) furnizorul să folosească poşta
e) clientul să se deplaseze la furnizor
198. Realizarea Uniunii Economice şi Monetare s-a efectuat în:
a) trei etape
b) două etape
c) patru etape
d) cinci etape
e) o etapă

199. Scenariul trecerii la moneda unică a presupus parcurgerea a:


a) trei etape
b) două etape
c) patru etape
d) cinci etape
e) o etapă
200. Monedele europene sunt de :
a) 1,2,5,10,20,50 de cenţi şi 1şi 2 euro
b) 5,10,20,50 de cenţi şi 1şi 2 euro
c) 1,2,10,20,50 de cenţi şi 1şi 2 euro
d) 1,2,5,10,20,50 de cenţi şi 1euro
e) 1,2,5,20,50 de cenţi şi 1şi 2 euro

201. Bancnotele europene sunt de :


a) 5,10, 20, 50,100,200 euro
b) 5,10, 20 şi 50 euro
c) 20, 50,100,200 şi 500 euro
d) 100,200 şi 500 euro
e) b,d
202. Banca centrală Europeană are următoarele atribute:
a) definirea şi punerea în practică a politicii monetare unice
b) conducerea operaţiunilor valutare, deţinerea şi gestiunea rezervelor valutare oficiale ale
statelor membre
c) promovarea bunei funcţionări a sistemului de plăţi
d) gestionarea politicii bugetare
e) a,b,c

203. La capitalul B.C.E. subscriu:


a) băncile comerciale
b) băncile centrale ale statelor terţe
c) băncile centrale ale statelor membre euro
d) consorţiile financiare europene
e) băncile internaţionale
204. Structura rezervelor B.C.E este:
a) numai aur
b) numai devize
c) numai euro
d) aur şi devize
e) aur, euro şi dolari
205. Rezervele valutare au fost:
a) transferate în totalitate la B.C.E
b) transferate parţial la B.C.E
c) transferate numai 50% la B.C.E
d) nu au fost transferate efectiv la B.C.E.
e) transferate numai 30% la B.C.E

206. Pactul de stabilitate se referă la:


a) disciplina monetară
b) disciplina monetară şi valutară
c) disciplina valutară
d) disciplina bugetară
e) disciplina bancară
207. Când este considerat deficitul bugetar excesiv?
a) când depăşeşte 3% din PIB
b) când este 3% din PIB
c) când depăşeşte 3,01% din PIB
d) când depăşeşte 2,5% din PIB
e) când depăşeşte 2% din PIB
208. Unde au fost stabilite circumstanţele excepţionale şi temporare referitoare la sancţiuni?
a) la consiliul de la Nisa
b) la consiliul de la Roma
c) la consiliul de la Paris
d) la consiliul de la Dublin
e) la consiliul de la Bruxelles
209. Ce reprezintă TARGET:
a) sistemul de derulare a plăţilor mari, transfrontaliere
b) reţeaua de reglementare interbancară
c) Trans European Automated Rea-Time Gross Settlement Express Transfer
d) realizarea unei ţinte
e) a,b,c

210. Ce reprezintă planul Marshall ?


a) planul de întrajutorare a Europei
b) plan de ajutor tehnologic
c) plan de ajutor strategic
d) ajutor economic şi financiar
e) cooperare politică
A(a,b), B(a,d), C(c,d,e)

211. Convenţia de Cooperare Economică Europeană s-a semnat la:


a) Nisa
b) Roma
c) Paris
d) Dublin
e) Bruxelles
212. Care a fost prima organizaţie cu puteri supranaţionale din Europa?
a) CEE
b) EURATOM
c) CECO
d) CEEA
e) UE

213. Când a intrat în vigoare tratatul privind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului?
a) 1944
b) 1950
c) 1951
d) 1957
e) 1967

214. Conceptul de Uniune Vamală a fost menţionat în tratatul privind:


a) CEE
b) EURATOM
c) CECO
d) CEEA
e) UE
215. Uniunea Vamală a fost realizată în:
a) 4 etape
b) o etapă
c) 2 etape
d) 5 etape
e) 3 etape
216. Tratatul privind crearea Comunităţii Economice Europene s-a semnat în:
a) 1944
b) 1950
c) 1951
d) 1957
e) 1967

217. Obiectivul EURATOM a fost:


a) crearea condiţiilor de dezvoltare a unei industrii nucleare puternice
b) cercetarea şi difuzarea cunoştinţelor
c) punerea la punct a tehnologiilor industriale
d) investiţii şi crearea întreprinderilor multinaţionale independente
e) înfiinţarea unei pieţe nucleare
A(a,b,c,d,e), B(a,b,c,e), C(c,d,e)

218. Actul Unic European a formulat:


a) 4 principii
b) un principiu
c) 2 principii
d) 5 principii
e) 3 principii
219. Principiile Actului Unic European sunt:
a) principiul recunoaşterii reciproce
b) principiul privind competenţa de control a autorităţilor de supraveghere din ţara de origine
c) principiul armonizării maximale a reglementărilor
d) principiul armonizării minimale a reglementărilor
e) principiul recunoaşterii individuale
A(a,b,d,), B(a,b,c,d,e), C(c,d,e)

220. În prima etapă a Uniunii Economice şi Monetare s-a realizat:


a) integrarea tuturor monedelor naţionale în S.M.E şi îngheţarea compoziţiei coşului de monede
în funcţie de care este definită valoarea monedei comunitare (E.C.U.)
b) desăvârşirea liberei circulaţii a capitalului
c) începerea activităţii B.C.E
d) fixarea irevocabilă a cursurilor de schimb între monedele ţărilor participante
e) introducerea efectivă a monedei unice - EURO

221. Când a fost elaborat tratatul de la Maastricht?


a) 1991
b) 1992
c) 1990
d) 1993
e) 1994

222. În a doua etapă a Uniunii Economice şi Monetare s-a realizat:


a) integrarea tuturor monedelor naţionale în S.M.E şi îngheţarea compoziţiei coşului de monede
în funcţie de care este definită valoarea monedei comunitare (E.C.U.)
b) înfiinţarea Institutului Monetar European
c) începerea activităţii B.C.E
d) fixarea irevocabilă a cursurilor de schimb între monedele ţărilor participante
e) introducerea efectivă a monedei unice - EURO

223. În a treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare s-a realizat:


a) integrarea tuturor monedelor naţionale în S.M.E şi îngheţarea compoziţiei coşului de monede
în funcţie de care este definită valoarea monedei comunitare (E.C.U.)
b) înfiinţarea Institutului Monetar European
c) desăvârşirea liberei circulaţii a capitalului
d) fixarea irevocabilă a cursurilor de schimb între monedele ţărilor participante
e) Asigurarea independenţei Băncilor Centrale

224. Criteriile de convergenţă priveau principalele domenii ale politicii economice naţionale:
a) politica fiscală
b) politica monetară
c) politica cursurilor de schimb
d) politica bugetară
e) politica băncilor centrale
A(a,b,c,), B(a,b,c,d,e), C(c,d,e)
225. Criteriul stabilităţii se referă la:
a) moneda naţională să fi fost integrată în S.M.E.
b) moneda naţională să nu fi fost afectată de tensiuni severe pe o perioadă de cel puţin trei ani
anteriori momentului intrării în U.E.M
c) moneda naţională să fi fost integrată în S.M.E. şi să nu fi fost afectată de tensiuni severe pe o
perioadă de cel puţin doi ani anteriori momentului intrării în U.E.M
d) moneda naţională să nu fi fost afectată de tensiuni severe pe o perioadă de cel puţin un an
anteriori momentului intrării în U.E.M
e) moneda naţională să fi fost integrată în S.M.E. şi să fi fost afectată de tensiuni severe

226. Criteriul datoriei publice se referă la un prag de:


a) 70% din PIB
b) 60% din PIB
c) 50% din PIB
d) 55% din PIB
e) 65% din PIB

227. Criteriul deficitului bugetar se referă la un prag de:


a) 6% din PIB
b) 7% din PIB
c) 5% din PIB
d) 4% din PIB
e) 3% din PIB

228. Criteriul deficitului bugetar se referă la un prag de:


a) 6% din PNB
b) 7% din PNB
c) 5% din PNB
d) 4% din PNB
e) nici unul

229. Disciplina bugetară impusă de tratatul de la Maastricht este axată pe:


a) trei principii
b) două principii
c) patru principii
d) cinci principii
e) un principiu

230. Clauza no-boil-aut presupune:


a) finanţarea directă de la Banca Centrală sau accesul la finanţare în condiţii de favoare a
deficitelor publice
b) statele membre vor evita deficitele bugetare excesive
c) fiecare stat membru este responsabil pentru finanţarea datoriei sale publice chiar şi în condiţiile
unei crize financiare
d) fiecare stat membru este responsabil pentru finanţarea deficitului bugetar
e) fiecare stat membru este responsabil pentru finanţarea datoriei sale publice chiar şi în
condiţiile unui boom economic
231. Tratatul de la Amsterdam a avut următoarele obiective:
a) plasarea problemei locurilor de muncă şi a drepturilor cetăţenilor în centrul preocupărilor U.E
b) depăşirea ultimelor obstacole privind libertatea de mişcare a persoanelor şi întărirea securităţii
c) prezentarea unei voci unice a Europei în problemele mondiale
d) eficientizarea structurii instituţionale comunitare în vederea extinderii Uniunii Europene
e) a,b,c,d
232. Câte tratate au fost semnate în 1957 la Roma:
a) unul
b) două
c) trei
d) patru
e) nici unul
233. Obiectivul tratatului de la Bruxelles era:
a) unificarea instituţiilor celor trei comunităţi europene
b) unificarea instituţiilor celor două comunităţi europene
c) unificarea instituţiilor europene
d) unificarea comunităţilor europene
e) neunificarea instituţiilor europene
234. Tratatul de la Nisa s-a semnat în:
a) 2007
b) 2005
c) 1998
d) 1999
e) 2000
235. Care tratat a fost denumit tratatul extinderii?
a) tratatul de la Amsterdam
b) tratatul de la Nisa
c) tratatul de la Lisabona
d) tratatul de la Maastricht
e) tratatul de la Roma
236. Care tratat a fost denumit tratatul constituţiei?
a) tratatul de la Amsterdam
b) tratatul de la Nisa
c) tratatul de la Lisabona
d) tratatul de la Maastricht
e) tratatul de la Roma
237. Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană s-a semnat în:
a) în 2005 la Luxemburg
b) în 2007 la Luxemburg
c) în 2005 la Bruxelles
d) în 2007 la Bruxelles
e) în 2005 la Paris
238. Care sunt ultimele două tratate ale Uniunii Europene:
a) tratatele de la Amsterdam şi Maastricht
b) tratatele de la Paris şi Roma
c) tratatele de la Luxemburg şi Nisa
d) tratatele de la Amsterdam şi Nisa
e) tratatele de la Amsterdam şi Luxemburg

239. Integrarea economică presupune:


a) diviziunea muncii şi specializarea intraregională şi internaţională
b) o stare de fapt
c) un ansamblu de procese
d) constituirea un grup sau un bloc comercial internaţional
e) b,c

240. Uniunea Economică Completă implică:


a) o completă unificare a economiilor implicate şi o politică comună în cele mai importante
domenii
b) o piaţă comună
c) o completă unificare a economiilor implicate o politică comună în cele mai importante domenii
d) o politică comună în cele mai importante domenii
e) un preşedinte european

241. Raţiunile politice pentru debutul unor procese de integrare:


a) armonizarea intereselor sectoarelor economice
b) politicile de ajustare structurală
c) politicile de creştere economică şi redistribuirea resurselor şi veniturilor, pot fi mai fezabile
dacă se păstrează la nivel naţional
d) procedurile administrative
e) extinderea teritoriului vamal

242. Diferenţa dintre Zona de Liber Schimb şi Uniunea Vamală este:


a) restricţiile cantitative sunt înlăturate
b) taxe vamale de import sunt înlăturate
c) tariful vamal comun faţă de terţi
d) procedurile administrative
e) extinderea teritoriului vamal

243. Care sunt obiectivele Uniunii Europene?


a) Promovarea progresului economic şi social
b) Afirmarea identităţii Uniunii Europene pe scena internaţională
c) Introducerea cetăţeniei europene
d) Extinderea zonei libertăţii, securităţi şi justiţiei
e) Păstrarea şi întărirea legislaţiei europene
A(a,b,c,), B(a,b,c,d,e), C(c,d,e)
244. În 2005, Parlamentul European a invitat România să trimită:
a) deputaţi
b) parlamentari cu drept de vot
c) observatori fără drept de vot
d) observatori cu drept de vot
e) parlamentari fără drept de vot

245. Obiectivele PAC sunt:


a) să ofere, populaţiei în ansamblul ei, o piaţă alimentară stabilă
b) să confirme impactul sectorului agricol al micilor ferme asupra economiei şi a politicii
regionale
c) unitatea pieţelor
d) salvgardarea valorilor comune
e) promovarea cooperării internaţionale
A(a,b,c,), B(a,b), C(c,d,e)

246. Principiile Politicii Agricole Comune sunt:


a) unitatea pieţelor
b) preferinţă comunitară
c) solidaritatea financiară
d) salvgardarea valorilor comune
e) promovarea cooperării internaţionale
A(a,b,c,), B(a,b,c,d,e), C(c,d,e)

247. Obiectivele Politicii Externe şi de Securitate Comună


a) salvgardarea valorilor comune, ale intereselor fundamentale şi ale independenţei Uniunii
b) întărirea securităţii Uniunii şi a tuturor statelor sale
c) menţinerea păcii şi consolidarea securităţii internaţionale
d) promovarea cooperării internaţionale
e) a,b,c,d

248. Politica concurenţei garantează:


a) unitatea pieţei interne
b) evitarea monopolului pe piaţă
c) solidaritatea financiară
d) salvgardarea valorilor comune
e) promovarea cooperării internaţionale
A(a,b), B(a,b,c,d,e), C(c,d,e)

249. Principiul dezvoltării durabile presupune:


a) ca problematica protecţiei mediului să fie integrată în toate politicile sectoriale ale Comunităţii
b) protecţia mediului să fie integrată în politica agricolă
c) protecţia mediului să fie integrată în politica concurenţei
d) protecţia mediului presupune că cel care poluează plăteşte
e) a,b
250.Avizul favorabil:
a) Este dat de Parlament cu majoritatea absolută a membrilor săi
b) este dat în cazul aderării unui nou stat membru
c) este dat în cazul fondurile structurale
d) este dat în cazul acordurilor internaţionale
e) este dat în cazul cetăţeniei
A(a,b), B(a,b,c,d,e), C(c,d,e)